The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by 600317010053, 2021-05-10 10:48:42

AfterDeath_Artbook3

AfterDeath_Artbook3

AFTER DEATH

PREFACE

เป็น็ เกมแนวผจญภัยั แก้้ Puzzle เพื่�่อผ่่านไปในแต่่
ละด่่านผู้�้เล่่นจะต้้องเดิินผ่่านอุุปสรรคและเดิินไป
ข้้างหน้้าเพื่�่อที่�่จะทราบเนื้้�อเรื่�่องความเป็็นมาของ
ตัวั ละคร ฉากและตัวั ละครในรููปแบบ 3D การบังั คัับ
ตััวละครได้้แค่่ซ้้ายขวาบนและล่่างแค่่เท่่านั้้�นไม่่
สามารถบัังคัับในเชิิงลึึกเข้้าไปในฉากได้้แอ๊๊คชั่่�นตััว
ละครจะเคลื่�่อนที่�่ไปตามทิศิ ทางที่�่เราบังั คัับกระโดด
จัั บ ห รืื อ ล า ก สิ่่� ง ข อ ง เ พื่�่ อ แ ก้้ ไ ขปริิ ศ น า ห รืื อ ส ถ า น
การณ์์นั้้�นๆ หากตััวละครตายเกมส์์จะย้อ้ นกลับั ไป
ที่�จ่ ุดุ checkpoint ล่่าสุุดหรืือย้้อนไปยัังจุุดเริ่่�ม
ของการแก้้ไขปริศิ นา

CONTENT

01 06 07

Story Of Game Making Overall Concept Characters

แนวคิิดไอเดีียตั้้�งต้้นของเกม แนวคิิดไอเดีียของเกม คาแลคเตอร์์ตััวละครต่่างๆภายในเกม

19 25 37

Storyboards Work in process Progessive Timeline

ออกแบบเนื้้�อเรื่�่องการเป็็นไป วิิธีีการทำำ�งานและโปรแกรมที่�่ใช้้ในการ ระยะเวลาในการทำำ�งานของโปรเจค
ของตัวั ละครภายในเกม
ทำำ�งาน afterdeath

STORY OF
GAME
MAKING

แนวคิิดเนื้้�อเรื่�่องของเกมเริ่่�มมาจากเราได้้ไป
เจอข้้อความในอิินเทอร์์เน็็ตว่่า“ตายแล้้วไป
ไหน”ก็็เลยได้้เกิิดข้้อสงสััยและหาข้้อมููลเพิ่่�ม
เติิมจึึงได้้ค้้นพบว่่าโลกแห่่งความตายที่�่จริิง
แล้้วไม่่มีีใครอาจรู้้ไ� ด้้จริิงแต่่มีีเพีียงความเชื่�่อ
กัันหลากหลายบ้้างก็็ว่่าตายแล้้วจะลงนรก
หรืือขึ้้�นสวรรค์์บ้้างก็็ว่่าเป็็นการเวีียนว่่าย
ต า ย เ กิิ ดกัั น ม นุุ ษ ย์์ แ ล ะ สัั ตว์์ ไ ม่่ ไ ด้้ สิ้้� น สุุ ด ที่�่
ความตายเพราะการ‘ตาย’หมายถึึงสภาพ
ร่่างกายที่�่ไม่ส่ ามารถให้้บริิการแก่จ่ ิิต วิญิ ญ
าณใช้้งานต่่อไปได้้อีีกวิิญญาณยัังคงอยู่่�ถึึง
แม้้ร่่างกายจะหมดอายุุขััยไปแล้้วทั้้�งนี้้�สภาพ
การตายจะบ่่งบอกให้้รู้้�ว่่าจิิตวิิญญาณนั้้�นไป
สุุ ค ติิ ห รืื อ ล ง สู่่� น ร ก ภููมิิ เ มื่�่ อ อ อ ก จ า ก ร่่ า ง
วิิญญาณจะไปที่�่ไหน?

1

ดวงวิิญญาณที่�่ออกจากร่่างในตอนแรกจะ
วนเวีียนอยู่่�บริิเวณนั้้�นพอได้้สติิก็็จะมีีท่่าน
มััจจุุราชทำำ�หน้้าที่�่มานำำ�เอาวิิญญาณของ
ม นุุ ษ ย์์ ห รืื อ สัั ตว์์ ที่�่ ช ะ ต า ถึึ ง ฆ า ตพ า ไ ปยัั ง
ยมโลกเพื่�่อตรวจสอบบาปบุุญความดีีความ
ชั่่�วในขณะที่�่มีีชีีวิิตอยู่่�วิิญญาณบาปจะถููก
นำำ�ตััวส่่งไปนรกแปดขุุมใหญ่่แต่่ละขุุมแบ่่ง
ย่อ่ ยขุมุ ละ 36 แห่ง่ แต่ล่ ะแห่ง่ มีีการลงทััณฑ์์
และทรมานอีีก 800 ด่า่ น แต่ล่ ะด่่านมีีเครื่�่อง
ทรมานนัับไม่ถ่ ้้วน

หลัังจากที่�่คนเราตายประมาณ1-2วัันปกติิ
แล้้วเขาจะไม่่รู้้�ว่่าตััวเองตาย7วัันให้้หลัังเขา
จึึงรู้�้ ว่่าตนเองตายแล้้ววิิญญาณจะถููกกััก
บริิเวณไว้้ 49 วัันเพื่�่อรอพิิจารณาคดีี ในระ
หว่่างนั้้�นผู้้�ตายก็็กำำ�ลัังรอบุุญกุุศลจากลููก
หลานทางโลกที่�่กำำ�ลัังง่่วนอยู่่�กัับงานศพเรา
มาดููปรากฏการณ์์49วัันชีีวิิตหลัังความตาย
ขณะที่�่วิิญญาณของผู้้�ตายออกจากร่่าง
ชีีวิิตหลัังความตายก็็เริ่่�มต้้นเปิิดฉากขึ้้�นใน
โลกที่�่ผู้�้ ตายต้้องเข้้าไปเพีียงลำำ�พัังเท่่านั้้�นไม่่
มีีสิ่่�งใดเลยที่�่สามารถเอาติิดตััวจากโลกมนุุ
ษย์์ได้เ้ ว้น้ เสีียแต่่บาปกับั บุุญเท่่านั้้�น

2

3

เจ็็ดวัันรอบแรก เจ็็ดวัันรอบที่ส�่ าม

วิิญญาณผู้�้ ตายต้้องเดิินผ่่านดงหมาป่่าซึ่่�ง เมื่�่อวิิญญาณผู้้�ตายมาถึึงยมโลกถ้้าเป็็น
มีีฝููงหมาป่่าดุุร้้ายเหมืือนเสืือขวางทางเมื่�่อ วิิญญาณบาปก็็จะถููกโซ่่ตรวนไว้้และถููกบััง
วิิญญาณบาปไปถึึงก็็เกิิดหวาดกลััวไม่่กล้้า คัับนำำ�ไปอยู่่�ตรงหน้้าหอกระจกส่่องกรรม
เดิินต่่อไปฝููงหมาป่่าเห็็นดัังนั้้�นก็็กระโจนเข้้า ยามมีีชีีวิติ ทำำ�ชั่่�วอะไร ภาพก็จ็ ะปรากฏขึ้้�นเอ
ขย้ำ�ำ�ขบกััดวิิญญาณบาปจนเลืือดท่่วมตััว งอย่่างอััตโนมััติิ เสร็จ็ แล้้วก็็จะถููกคุุมตัวั ไปรัั
กรีีดร้้องโหยหวนด้้วยความเจ็็บปวดทุุกส่่วน บการพิิจารณาโทษถึึงวิิญญาณบาปจะเริ่่�ม
วิิญญาณผู้้�ประกอบกรรมดีีเมื่�่อมาถึึงดง สำำ�นึกึ ผิดิ ตอนนี้้�แต่ก่ ็็สายเสีียแล้้ว
หมาป่่าก็็จะมีีหมู่่�เทวทููตคอยพิิทัักษ์์คุ้้�มครอง ส่่วนวิิญญาณผู้้�ประกอบกรรมดีีเมื่�่อมาถึึง
พวกหมาป่า่ ได้้แต่น่ ิ่่� งเฉย ไม่ก่ ล้า้ ทำ�ำ อะไรจึึง จะได้้รัับการต้้อนรัับมีีเจ้้าหน้้าที่�่พาไปท่่อง
ผ่่านไปได้โ้ ดยปลอดภััย เที่�่ยวนรกขุุมต่่างๆและพาไปดููสภาพของ
บ ร ร ด า ญ า ติิ พี่�่ น้้ อ ง ที่�่ ทำำ � บ า ปกำำ �ลัั ง ร อ ค อ ย
การ พิิจารณาตัดั สิินความผิดิ

เจ็ด็ วัันรอบที่ส�่ อง เจ็็ดวันั รอบที่ส�่ ี่่�

เมื่�่อวิิญญาณผู้้�ตายมาถึึงด่่านประตููผีีเจ้้า เมื่�่อมาถึึงด่่านภููเขากระดาษเงิินกระดาษ
หน้้าที่�ผ่ ู้้�รัักษาด่่านเมื่�่อเห็็นเป็น็ วิิญญาณ บา ทองการจะขึ้้�นไปบนภููเขาลููกนี้้�ยากลำำ�บาก
ปก็็จะทุุบตีีอย่่างไม่่ปรานีีและยัังมีีพวกเจ้้า มากกระดาษเหล่่านี้้�ได้้มาจากลููกหลานญาติิ
กรรมนายเวรพากัันมาทวงหนี้้�เวลานั้้�นส่่วน พี่�่น้้องในเมืืองมนุุษย์์หลงงมงายเผาส่่งไปให้้
วิิญญาณผู้�้ ประกอบกรรมดีีเมื่�่อมาถึึงด่่าน ทัับถมกัันจนเป็็นภููเขาเลากาซึ่่�งตามความ
ประตููผีีจะได้้รัับการต้้อนรัับและสามารถผ่่าน เป็น็ จริิงแล้ว้ แม้ผ้ ู้้�ตายจะได้ร้ ับั ก็็ไร้้ประโยชน์์
ด่่านนี้้�ไปโดยปลอดภัยั

4

เจ็็ดวันั รอบที่่ห� ้้า

วิิญญาณผู้้�ตายมาถึึงหอดููบ้้านเดิิมได้้เห็็น
ลููกหลานคนในครอบครััวต่่างไว้้ทุุกข์์ด้้วย
ความเศร้้าโศกเสีียใจกัับการตายของตนถึึง
ตอนนี้้�จึึงได้้รู้้�ว่่าตนเองตายแล้้วไม่่อาจกลัับ
บ้้านได้้อีีก ได้้แต่่เสีียใจอาลััยอาวรณ์์

เจ็ด็ วัันรอบที่�ห่ ก

เมื่�่อวิิญญาณผู้�้ ตายมาถึึงด่่านคุุมบััญชีียม
บาลจะสั่่�งให้้เจ้้าหน้้าที่�่ตรวจดููบาปบุุญที่�่ผู้้�
ตายได้้สร้้างสมตอนมีีชีีวิิตหลัังจากหัักลบ
กัันแล้้วถ้้าบุุญมีีมากกว่่าบาปก็็จะให้้ไปเกิิด
ยัังสุุคติิภููมิิถ้้าบาปมีีมากกว่่าบุุญจะส่่งไปยััง
นรกภููมิิรับั ทุกุ ข์์อย่่างน่่าเวทนา

เจ็ด็ วันั รอบที่่� เจ็็ด

เ มื่�่ อ วิิ ญ ญ า ณผู้้�ต า ย ไ ปถึึ ง ด่่ า น ต ร ว จ
สอบยมบาลก็็จะสั่่�งเลขาให้้ตรวจสอบดูู
ว่่าผู้�้ ตายตอนมีีชีีวิิตอยู่่�ได้้ฆ่่าสััตว์์ตััดชีีวิิต
หรืือไม่่ถ้้าได้้ถืือศีีลกิินนเจละเว้้นจากการ
ฆ่่าสััตว์์ก็็จัักลหุุโทษถ้้ามััวหลงผิิดฆ่่าสััตว์์
เพื่�่อความสุุขของปากท้้องก็็จะเพิ่่�มโทษ
เป็น็ เท่่าตัวั

5

OVERALL
CONCEPT

เป็น็ เกมแนวผจญภััยแก้้ Puzzle เพื่�่อผ่า่ นไป
ในแต่่ละด่่านฉากและตััวละครในรููปแบบ3D
การบัังคัับตััวละครได้้แค่่ซ้้ายขวาบนและล่่าง
แค่่เท่่านั้้�นไม่่สามารถบัังคัับในเชิิงลึึกเข้้าไป
ใน ฉากได้้แอ๊ค๊ ชั่่�นตัวั ละครจะเคลื่�อ่ นที่�ไ่ ปตาม
ทิิ ศทางที่�่เราบัังคับั กระโดด จับั หรืือลากสิ่่�ง
ของเพื่�่อแก้้ไขปริิศนาหรืือสถานการณ์์นั้้�นๆ
หาก ตัวั ละครตายเกมส์์จะย้้อนกลับั ไปที่�่จุดุ
checkpoint ล่่าสุุด หรืือย้้อนไปยัังจุดุ เริ่่ม� ข
องการแก้ไ้ ขปริิศนา

6

7

Characters

8

GAVIN 7
THE
PROTAGONIST

กาวิินเป็็นตััวละครหลัักที่�่ใช้้เล่่น

ในเกมนี้้�เขาสููญเสีียความทรงจำำ�
เนื่�่องจากเกิิดอุุบััติิเหตุุทางรถยน
ต์์และเหตุุการณ์์ในครั้้�งนี้้�นํําพาให้้
เขามาอยู่่�ในโลกระหว่่างความเป็็น
และความตายตามความเชื่�่อจากที่�่
ได้้หามาว่่าตอนตายใหม่่ๆหน้้าตาซีีด
เหมืือนคนตกใจแสดงว่่าวิิญญาณได้้
ตกสู่่�นรกเลยทำำ�ตััวละครที่�่ไม่่มีีตาดำำ�
หลัักออกแบบตััวละครให้้มีีเสื้้�อผ้้าที่�่
เลอะจากร่่องรอยอุุบััติิเหตุุตััวละคร
จะมีีบุุคลิิกที่�่ห้้าวๆและไม่่เชื่�่อเรื่�่อง

อะไรแบบนี้้�ตามเช่่นการเจาะหูู
เจาะจมููก ระเบิิดหูู เป็น็ ต้้น

10

11

LIMBO

HUNTER

THE SOUL CHASER

THE LOST SOUL

คืือวิิญญาณเร่่ร่่อนที่�่ติิดอยู่่�ในภพภููมิิ
ระหว่่างความเป็็นและความไม่่สามารถ
ไ ปผุุ ด ไ ป เ กิิ ด ไ ด้้ ด้้ ว ย ปัั จ จัั ย ห ล า ย ๆ
อ ย่่ า ง เ ช่่ น ก า ร ต า ย ก่่ อ น ถึึ ง ฆ า ต , ก า ร
ตายโหงหรืือการตายโดยที่�่ไม่่รู้�้ ตััวทำำ�ให้้

ต้้องหาตััวตายตััวแทนถึึงจะทำำ�ให้้ดวง
วิิญญาณเหล่่านี้้�ไปผุุดไปเกิิดใหม่่ได้้
หลัักการออกแบบที่�่ออกแบบมานั้้�น
อยากให้้เป็น็ ลัักษณะคล้า้ ยกับั คนแต่่มีี

รููปร่่ า ง ที่�่ แ ป ล ก อ อ ก ไ ปมีี ล อ ย แ ผ ล
แหละรอยเลืือดทั้้�งจากตััวเองและ
ร อ ย เ ลืื อ ด จ า ก ก า ร ทำำ � ล า ย ตัั ว
วิญิ ญาณต่่างๆ ที่�่หลงเข้า้ มาด้้วย

12

SUWARN

THE CRIMSON
REAPER

สุุวาน

สุุวานเลขา เป็น็ กุุมภัณั ฑ์์
มีีหน้้าที่�ต่ รวจบัญั ชีีบาป
มีีลักั ษณะแต่ง่ กายสีีดำ�ำ จะ
ดููอารมณ์เ์ สีียตลอดเวลาจะ
เป็น็ ผู้้�ดููบััญชีีหนังั หมาสำำ�หรับั
คนที่�ท่ ำำ�ความผิดิ เวลาท่่านพยา
มััจจุรุ าชลงโทษใครก็็จะให้ส้ ุุวานเลขา
เปิดิ ดููบัญั ชีีว่า่ คนคนนั้้น� ทำำ�อะไรมาบ้้าง
หลัักการออกแบบ ออกแบบให้้เป็น็
ตััวโครงกระดููกแต่ช่ ุุดการแต่่งการ
จะไม่่ได้ด้ ำำ�สนิทิ เหมืือนในตำำ�นาน
และมีีการดัดั แปลงตััวละครให้ด้ ูู
ร่่วมสมััยมากขึ้้�น

13

SUWANN

THE WHITE REAPER

สุุวรรณ

สุุวรรณเลขา เป็น็ กุุมภััณฑ์ช์ ั้้น� ดีีมีีหน้้าที่�ต่ รวจ
บััญชีีบุุญที่�่ทำำ�จากแผ่่นทองคำำ�มีีลัักษณะ
แต่่งกายสีีขาวสำำ�หรัับคนที่�่ทำำ�ความดีี
แบบให้้เป็็นตััวโครงกระดููกเหมืือนกัับ
ตััวละครสุุวานแต่่แต่่งกายด้้วยชุุดสีี
ข า ว ต า ม แ บ บ ต้้ น ฉ บัั บ แ ต่่ มีี ก า ร
ดััดแปลงตััวละครให้้ดููร่่วมสมััย
มากขึ้้น�

14

LIMBO
HUNTER

THE SOUL CHASER

หมาป่่า

อย่่างที่�่กล่่าวไว้้ในเบื้้�องต้้นว่่าฝููงหมาป่่า
เ ห ล่่ า นี้้� จ ะ ค อ ย กัั น ขย้ำ�ำ �ข บ กัั ด เ ห ล่่ า
วิิญญาณที่�่ผ่่านเข้้ามาจนวิิญญาณ
เหล่่านั้้�นเลืือดท่่วมตััวกรีีดร้้องโหยหวย
ด้้วยความเจ็็บปวดหลัักการในการออก
แบบเป็็นการออกแบบให้้เป็็นตััวหมาป่่าแต่่
ไม่่ได้้เป็็นหมาป่่าแบบขนยาวเหมืือนที่�่ได้้เห็็น
กัันตามป่่าของต่่างประเทศแต่่นำำ�รููปร่่างของ
หมาสายพัันธุ์์�ของไทยมาดััดแปลงให้้มีีลัักษณะ
ที่�่น่่ากลััวมากขึ้้�นสีีตััวจะออกดำำ�และผสมกัับสีีแดง
ให้้รู้้�สึึกถึึงอัันตรายและยัังออกแบบให้้เห็็นกระดููก
ซี่�่โครงทะลุอุ อกมาให้้ดููน่่ากลััวยิ่่�งขึ้้น�

CHAO HAM

NAI VEIN

THE VENGENCE

เจ้า้ กรรมนายเวร

(เปลี่�่ยนวิญิ ญาณเร่ร่ ่อ่ น)
เจ้้ากรรมนายเวรตามความเชื่�่อนั้้�น
เมื่�่อเราตายไปแล้้วเจ้้ากรรมนายเวรจะยััง
ตามทำำ�ทวงแค้้นทีีเคยทำำ�กัันไว้้ตั้้�งแต่่เมื่�่อ
ภพชาติิก่่อนไม่่ยอมอโหสิิกรรมให้้ยัังตาม
ไปให้้ชดใช้้ในสิ่่�งทีีเคยทำำ�ร่่วมกัันมาหลััก
การออกแบบเจ้้ากรรมนายเวรนั้้�นตาม
ความเชื่�่อนั้้�นมีีหลายบุุคลิิกลัักษณะ
แต่่ทางเราได้้ออกแบบให้้เป็็นเหมืือน
วิิญญาณที่�่ไม่่มีีหน้้าตารููปร่่างเป็็น
แ ค่่ เ สื้้� อ ค ลุุ ม ล อ ย ม า ดึึ ง ตัั ว ล ะ ค ร
ของเราไปชดใช้ใ้ นสิ่่�งที่�่เคยทำ�ำ ไว้้

16

YOMMA
BAN

The Judicator

ยมบาล ยมบาลตามความเชื่�อ่ นั้้�นมีีหน้า้ ที่�่ในการ

ตััดสิินโทษว่่าผู้�้ นั้้�นได้้กระทำำ�บุุญบาปแบบไหนมา
โดยอ้้างอิิงจากการจััดบัันทึึกของสุุวานเลขาและ
สุุวรรณเลขาและทำำ�ให้้เห็็นสิ่่�งต่่างๆที่�่เคยทำำ�ใน
ภพช า ติิ ก่่ อ น ห ลัั ก ก า ร อ อ ก แ บ บ ต า ม ค ว า ม เ ชื่�่ อ
ยมบาลมีีเนื้้�อตััวสีีแดงแต่่งกายด้้วยชุุดจงกระเบน
แต่่ทางเราได้้ปรัับเปลี่�่ยนให้้มีีความสอดคล้้องกัับ
ยุุ ค ส มัั ย ม า ก ขึ้้� น โ ด ย ใ ห้้ เ นื้้� อ ตัั ว เ ป็็ น ตัั ว โ ค ร ง
กระดููกเหมืือนกัับสุุวานเลขาและสุุวรรณ
เลขาแต่่แต่่งกายด้้วยชุุดสููทสีีแดง
และเสื้้�อข้้างในเป็็นสีีดำำ�แทน
ที่�่จะใส่่เป็็นสร้้อยคอแหละ
หมวกสีีดำ�ำ

17

RITA
THE AWAITED

RITA ลิติ าเป็น็ ตััวละครที่�่เป็น็ แฟนของกาวิินได้้

ย้้อนกลัับไปที่�่บ้้านและได้้รู้้�ว่่าตััวเองนั้้�นได้้ตายไป
แล้้วโดยลิิตาจะนั่่�งมองรููปของกาวิินอยู่่�แล้้วนั่่�งร้้อง
ไห้้ตััวละครนี้้�เป็็นแค่่บทในเนื้้�อเรื่�่องไม่่สามารถบัังคัับ
เล่่นได้้หลัักการออกแบบหลัังลิิตาได้้ใส่่ชุุดไว้้ทุุกข์์
แต่่ไม่่ได้้แต่่งชุุดดำำ�เนื่�่องจากที่�่บอกจากบทความ

ก่่อนหน้้าเรื่�่องเจ็็ดวัันรอบที่�่ห้้าวิิญญาณผู้้�ตายมา
ถึงึ ที่�บ่ ้า้ นเดิิมได้เ้ ห็็นลููกหลาน คนในครอบครัวั ต่่าง
ไ ว้้ ทุุ ก ข์์ ด้้ ว ย ค ว า ม เ ศ ร้้ า โ ศ ก เ สีี ย ใ จ กัั บ ก า ร ต า ย
ของตน ถึงึ ตอนนี้้�จึงึ ได้้รู้�้ ว่า่ ตนเองตายแล้ว้ จึงึ ให้้
เสื้้�อผ้้าออกเป็็นโทนดำำ�เทาแทนที่�่จะเป็็นชุุดดำำ�ทีีใส่่
ในงานศพ

18

19

Story board

20

21

22

23

24

WORK IN PROCESS

ออกแบบตััวละครหลััก:กาวินิ

25

ทำ�ำ เทคเจอตัวั ละครหลักั :กาวินิ

26

WORK IN PROCESS

ออกแบบตััวละคร:วิิญญาณเล่ร่ ่อ่ น

27

ทดสอบเทคเจอ:วิิญญาณเล่ร่ ่อ่ น

28

WORK IN PROCESS

ทำ�ำ เทคเจอตััวละคร:สุุวานเลขา

29

ทำ�ำ เทคเจอตัวั ละคร:สุุวรรณเลขา

30

WORK IN PROCESS

ทำำ�เทคเจอแมพที่่�สาม

31

ทำ�ำ เทคเจอตััวละคร:ยมบาล

32

WORK IN PROCESS

ออกแบบประตูนู ำำ�ทางพิิพากษา

33

ออกแบบประตููนรกสวรรค์์

34

WORK IN PROCESS

ออกแบบตััวละคร:ลิยิ า

35

ทดสอบเกมและหาบัคั ต่่างๆ

36

37

Progresstion
timeline

38

ทำ�ำ เนื้้�อเรื่�่องของเกม After Death คิิด ทำำ�เริ่่ม� การปั้� ้น 3d model ของฉาก
เเบบเเผนของเกมอััพเดทได้้นำำ�เสนอ เเละสร้า้ งเช่่น Asset ต้้นไม้้หิินต่่างๆ ที่�่
Level Design และร่่างตััวละครคร่่าวๆ ต้้องใช้้เเละตััวละครหลัักของเกมคิิด
Cutscene ของเกมเเบบคร่่าวๆ
July
August

เริ่่�มทำ�ำ ด่่านที่�่ 2 เสร็็จในเดืือนนี้้�รวมถึงึ
ทำ�ำ Interface UX/UI หน้้าเข้า้ เกมจน
เสร็็จ

December

ทำ�ำ Art book ของเกมทำำ� Code ของ เ พิ่่� ม ตัั ว ล ะ ค ร เ เ ฟ น ข อ ง ตัั ว ล ะ ค ร ห ลัั ก
UI เสร็็จและอุุปสรรคของฉาก 2 รวม เพื่�่อดำำ�เนิินเนื้้�อเรื่�่องทำำ�เทคเจอร์์เริ่่�ม
ไปถึึง Texture จนเสร็็จในเดืือน ทำำ�ฉาก 3, 4, 5 จนเสร็็จลงมีีทำ�ำ คัสั ซีีน
ตามที่�่ร่า่ งจนเสร็็จในเดืือน
January
Febuary

39

เริ่่ม� จัดั วางModelที่�่ทำ�ำ มานำ�ำ มาจัดั วาง จัดั วาง Monsters ในจุดุ ต่า่ งๆ ตาม
ให้เ้ ป็น็ ฉากที่�่ 1 ทำำ�ตััวละครอื่�่นพวกผีี เลเวลดีีไซน์เ์ ริ่่ม� ทำ�ำ Code ในส่่วนของ
เร่่ร่อ่ น หมา กระต่า่ ย ให้เ้ สร็็จในเดืือนนี้้� movement ของตััวละครหลักั จััดการ
อุปุ สรรคต่่างๆ ตาม Level Design จน
september เสร็จ็ ตามเป้า้

October

ทำำ� Texture ของตััวละครหลัักทั้้ง� หมด
เเละด่า่ นที่�่หนึ่่�งจนเสร็็จเริ่่�มทำ�ำ Cut-
scenes เดืือนนี้้�

November

ทำำ � เ ท ค เ จ อ ร์์ ข อ ง ทุุ ก ด่่ า น ใ น เ ก ม จัั ด ทำำ�เกมเสร็็จสมบููรณ์์
ระเบีียบของด่า่ นต่า่ งต่า่ งใส่่เสีียง เรน
เดอร์ใ์ นส่่วนของคััทซีีนเเก้บ้ ัคั ของเกม April

March

40

ธนกฤต เชื้้�อสมุทุ ร
Project Manager
เลขทะเบีียน:600117010026

ดารากร บุุญมายะพัันธุ์์�
3D Model, Texture
เลขทะเบีียน:600117010002

ภัทั รพล มั่่ง� ศิิลป์์
Programming, Level Design
เลขทะเบีียน:600117010006
41

ดวงกมล แสงฟ้า้
Project Organizer, Assistance
เลขทะเบีียน:60011701002842

ภััทราวุุธ บวรธนสาร
Core Assistance, Game Tester
เลขทะเบีียน:600317010053

บุญุ สิิริิ ศรีีคำ�ำ
Art Director, Artist
เลขทะเบีียน:600417010036

42


Click to View FlipBook Version