The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

இலக்கியம் ஆண்டு 2 (2)

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by anree_01, 2019-12-16 10:55:04

இலக்கியம் ஆண்டு 2 (2)

இலக்கியம் ஆண்டு 2 (2)

2017

ஆண்டு 2

மாலதி குணசீலன்

SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (TAMIL) ARUMUGAM PILLAI ,
தேசிய ஆரம்பத் ேமிழ்ப்பள்ளி ஆறுமுகம் பிள்ளை.
08007 SUNGAI PETANI , KEDAH DARUL AMAN.

[செய்யுள் & ச ொழியணி]

தமிழ்ம ொழி பொட பணிக்குழு

பயிற்சி 1 நிறைவு செய்க

Ò¾¢Â ¬ò¾¢ÝÊ (À¡Ã¾¢Â¡÷)

1. «îºõ ¾Å¢÷.
ÀÂò¨¾ Ţ𦼡Ƣò¾ø §ÅñÎõ.

2. ¬ñ¨Á ¾Å§Èø.
±ô¦À¡ØÐõ Å£Ãòмý þÕì¸ §ÅñÎõ.

3. þ¨Çò¾ø þ¸ú.
ÐÊôÒ¼ý þøÄ¡Ð §º¡÷Ũ¼ó¾¢ÕôÀÐ þƢšÌõ.

4. ®¨¸ ¾¢Èý.
À¢ÈÕìÌì ¦¸¡ÎòÐ ¯¾×õ ¬üȧġΠŢÇí¸ §ÅñÎõ.

5. ¯¼Ä¢¨É ¯Ú¾¢ ¦ºö.
¿ÄÁ¡¸ Å¡Æ ¯¼Ä¢¨Éô À¡Ð¸¡òÐì ¦¸¡ûÇ §ÅñÎõ.

6. °ñÁ¢¸ Å¢ÕõÒ.
¯¼ÖìÌ ¿Äò¨¾ò ¾Õ¸¢ýÈ ¯½×¸¨Ç Å¢ÕõÀ¢ ¯ñ½ §ÅñÎõ.

7. ±ñÏÅÐ ¯Â÷×.
¯Â÷Å¡É ±ñ½õ §Áý¨Á ¾Õõ.

8. ²Ú§À¡ø ¿¼.
«ïº¡ ¦¿ïºòмý ¦ºÂøÀ¼ §ÅñÎõ.

9. ³õ¦À¡È¢ ¬ðº¢¦¸¡û.
¸ñ, ¸¡Ð, ãìÌ, Å¡ö, ¦Áö Ó¾Ä¡É ³õÒÄý¸¨ÇÔõ ¿øÄ ¦¿È¢Â¢ø
¦ºÖòÐõ ¬üȨÄô ¦ÀüÈ¢Î.

10. ´üÚ¨Á ÅÄ¢¨Á¡õ.
´ýÚÀðÎ Å¡úŧ¾ ÀÄÁ¡Ìõ.

11. μö¾ø ´Æ¢.
±ó¾ §Å¨ÄÔÁ¢ýÈ¢ ¦ÅÚÁ§É þÕôÀ¨¾ò ¾Å¢÷òÐÅ¢Î.

12. ´Ç¼¾õ ̨È.
±Îò¾¦¾ü¦¸øÄ¡õ ÁÕóÐ ¯ð¦¸¡ûŨ¾ò ¾Å¢÷ì¸ §ÅñÎõ.

¦¸¡ý¨È §Åó¾ý (¶¨Å¡÷)

1. ÝÐõ Å¡Ðõ §Å¾¨É ¦ºöÔõ.
ݾ¡Î¾Öõ §¾¨ÅÂüÈ Å¡ìÌÅ¡¾õ ¦ºö¾Öõ ÐýÀò¨¾§Â ¾Õõ.

2. ¾¢¨Ã ¸¼ø ஓÊÔõ ¾¢ÃÅ¢Âõ §¾Î.
¸¼ø ¸¼óÐ À¢È ¿¡Î¸ÙìÌî ¦ºýÈ¡ÅÐ ¦ºøÅò¨¾î §º÷ì¸ §ÅñÎõ.

3. ¾ó¨¾ ¦º¡ø Á¢ì¸ Áó¾¢Ãõ þø¨Ä.
¾ó¨¾Â¢ý ¦º¡ø¨ÄÅ¢¼ §ÁÄ¡É «È¢×¨Ã ¸¢¨¼Â¡Ð.

4. ¾¡Â¢ü º¢È󾦾¡Õ §¸¡Â¢Öõ þø¨Ä.
¦ÀüÈ ¾¡¨ÂÅ¢¼ ´ÕÅÕìÌî º¢Èó¾ §¸¡Â¢ø §Å¦ÈÐ×õ ¸¢¨¼Â¡Ð.

5. Ññ½¢Â ¸ÕÁÓõ ±ñ½¢ò н¢.
Á¢¸î º¢È¢Â ¦ºÂÄ¡¸ þÕôÀ¢Ûõ «¾¨É ¿ýÌ ¬Ã¡öó¾ À¢È§¸ §Áü¦¸¡ûÇ
§ÅñÎõ.

6. ãò§¾¡÷ ¦º¡ø Å¡÷ò¨¾ «Á¢÷¾õ.
ãò¾Å÷¸Ç¢ý «È¢×¨Ã¨Âì §¸ðÎ ¿¼ôÀÐ º¢Èô¨Àò ¾Õõ.

7. ÍüÈò¾¢üÌ «ÆÌ ÝÆ þÕò¾ø.
¯ÈŢɧáΠÜÊ Å¡úÅÐ º¢ÈôÀ¡Ìõ.

¾¢ÕìÌÈû (¾¢ÕÅûÙÅ÷)

1. ¸üȾɡ Ä¡Â À¦Éý¦¸¡ø Å¡ÄÈ¢Åý
¿üÈ¡û ¦¾¡Æ¡«÷ ±É¢ý.(2)
¿ýÌ ¸øÅ¢ ¸üÈ ´ÕÅ÷ ࠫȢŢý ÅÊÅ¡¸ Å¢ÇíÌõ þ¨ÈÅ¨É Å½í¸¡Å¢Êø,
«Å÷ ¸üÈ ¸øÅ¢ ÀÂÉüȾ¡¸¢ Å¢Îõ.

2. ¿ýÈ¢ ÁÈôÀÐ ¿ýÈýÚ ¿ýÈøÄÐ
«ý§È ÁÈôÀÐ ¿ýÚ. (108)
´ÕÅ÷ ¿ÁìÌî ¦ºöÔõ ¯¾Å¢¨Â ÁÈôÀÐ ¿øľøÄ. «Å÷ ¦ºöÔõ ÌüÈò¨¾
¯¼§É ÁÈóÐÅ¢ÎÅÐ ¿øÄÐ.

3. ¸ñϨ¼Â÷ ±ýÀÅ÷ ¸ü§È¡÷ Ó¸ò¾¢ÃñÎ
ÒñϨ¼Â÷ ¸øÄ¡ ¾Å÷. (393)
¸üÈÅ÷¸û ¸ñÏûÇÅ÷¸û ±Éî ¦º¡øÄò ¾Ì¾¢Ô¨¼ÂÅ÷¸û. ¸øÄ¡¾Å÷¸û
Ó¸ò¾¢ø þÕôÀÐ Òñ¸û ±Éì ¸Õ¾ôÀθ¢ýÈÐ.

þ¨½¦Á¡Æ¢

1. «øÖõ À¸Öõ
þÃ×õ À¸Öõ/ ±ô¦À¡ØÐõ/ ±øÄ¡ §¿Ãò¾¢Öõ

2. ¿ý¨Á ¾£¨Á
¿øÄÐ ¦¸ð¼Ð

3. ¾¡Ôõ §ºÔõ
¾¡Ôõ ÌÆó¨¾Ôõ

þÃð¨¼ì¸¢ÇÅ¢

1. ¸¢Ö¸¢Ö
º¢Ú º¢Ú Á½¢¸û ´ý§È¡¦¼¡ýÚ §Á¡Ðõ §À¡Ð ¯ñ¼¡Ìõ ´Ä¢

2. ¸Ä¸Ä
Å¡öÅ¢ðÎî º¢Ã¢ìÌõ ´Ä¢

3. ºÄºÄ
¿£÷ µÎõ µ¨º

ÁÃÒò¦¾¡¼÷

1. ÓØ ãîÍ
ÓØ ÓÂüº¢Ô¼ý/ Á¢¸ò ¾£Å¢ÃÁ¡¸

2. ஓ𨼠šö
±øÄ¡Åü¨ÈÔõ ±øġâ¼Óõ ±Ç¢¾¡¸î ¦º¡øĢŢθ¢ýÈ þÂøÒ/ ¯ÇÈ¢ì
¦¸¡ðÊÅ¢Îõ ¿À÷

3. ¦¾ûÇò ¦¾Ç¢¾ø
அதிகம் தெளிவாகுெல்

4. «ÅºÃì ÌÎ쨸
´Õ ¦ºÂ¨Ä «ÅºÃôÀðÎî ¦ºöÐÅ¢ÎÀÅý

ÀƦÁ¡Æ¢

1. «ýÀ¡É ¿ñÀ¨É ¬Àò¾¢ø «È¢.
¿øÄ ¿ñÀ¨É «Åý ¿ÁìÌò ¾ì¸ ºÁÂò¾¢ø ¯¾Å¢ ¦ºöŨ¾ì ¦¸¡ñÎ «È¢ÂÄ¡õ.

2. Å¢¨ÇÔõ À¢÷ ӨǢ§Ä ¦¾Ã¢Ôõ.
´Õ ÌÆó¨¾ º¢Ú ž¢§Ä ±ôÀÊ ¦ºÂøÀθ¢È§¾¡ «¨¾ì ¦¸¡ñÎ À¢ü¸¡Äò¾¢ø
±ôÀÊ Å¢ÇíÌõ ±ýÀ¨¾ °¸¢òÐ «È¢ÂÄ¡õ.

3. º¢Ú ÐÇ¢ ¦ÀÕ ¦ÅûÇõ.
º¢Ú¸î º¢Ú¸î §º÷츢ýÈ ´ý§È ¿¡Ç¨¼Å¢ø §ÀÃÇÅ¡¸ô ¦ÀÕ¸¢Å¢Îõ.

4. º¢ì¸Éõ º£ÃÇ¢ìÌõ.
§¾¨ÅìÌ ²üÀ º¢ì¸ÉÁ¡¸î ¦ºÄ× ¦ºöÐ §ºÁ¢òÐ Å¡úó¾¡ø º¢ÈôÒÈ Å¡ÆÄ¡õ.

பயிற்சி 1 நிறைவு செய்க

Ò¾¢Â ¬ò¾¢ÝÊ (À¡Ã¾¢Â¡÷)
1. «îºõ ____________________
2. ____________________ ¾Å§Èø.
3. _________________ þ¸ú.
4. ®¨¸ _____________.
5. ___________________ ¯Ú¾¢ ¦ºö.
6. ________________ Å¢ÕõÒ.
7. ±ñÏÅÐ ___________________.
8. ___________________ ¿¼.
9. _________________ ¬ðº¢¦¸¡û.
10. ´üÚ¨Á ______________________.
11. ___________________ ´Æ¢.
12. ___________________ ̨È.

¦¸¡ý¨È §Åó¾ý (¶¨Å¡÷)
1. ÝÐõ __________________________________________________________________.
2. ¾¢¨Ã___________________________________________________________________.
3. ¾ó¨¾ _________________________________________________________________.
4. ¾¡Â¢ü __________________________________________________________________.
5. Ññ½¢Â ________________________________________________________________.
6. ãò§¾¡÷ ________________________________________________________________.
7. ÍüÈò¾¢üÌ ______________________________________________________________.

¾¢ÕìÌÈû (¾¢ÕÅûÙÅ÷)

1. ¸üȾɡ Ä¡Â À¦Éý¦¸¡ø Å¡ÄÈ¢Åý
_________________________________________________

2. ¿ýÈ¢ ÁÈôÀÐ ¿ýÈýÚ ¿ýÈøÄÐ
_________________________________________________

3. ¸ñϨ¼Â÷ ±ýÀÅ÷ ¸ü§È¡÷ Ó¸ò¾¢ÃñÎ
_________________________________________________

þ¨½¦Á¡Æ¢

1. «øÖõ _____________________
2. ¿ý¨Á _____________________
3. ¾¡Ôõ _____________________

ÁÃÒò¦¾¡¼÷

1. ÓØ _________________
2. _________________ Å¡ö
3. ¦¾ûÇò _________________
4. «ÅºÃì _________________

ÀƦÁ¡Æ¢

1. «ýÀ¡É ____________________________________________________________.
2. Å¢¨ÇÔõ ____________________________________________________________.
3. º¢Ú ____________________________________________________________.
4. º¢ì¸Éõ ____________________________________________________________.

பயிற்சி 2 சபாருறை எழுதுக.

Ò¾¢Â ¬ò¾¢ÝÊ (À¡Ã¾¢Â¡÷)

1. «îºõ ¾Å¢÷.
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

2. ¬ñ¨Á ¾Å§Èø.
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

3. þ¨Çò¾ø þ¸ú.
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

4. ®¨¸ ¾¢Èý.
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

5. ¯¼Ä¢¨É ¯Ú¾¢ ¦ºö.
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

6. °ñÁ¢¸ Å¢ÕõÒ.
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

7. ±ñÏÅÐ ¯Â÷×.
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

8. ²Ú§À¡ø ¿¼.
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

9. ³õ¦À¡È¢ ¬ðº¢¦¸¡û.
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

10. ´üÚ¨Á ÅÄ¢¨Á¡õ.
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

11. μö¾ø ´Æ¢.
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

12. ´Ç¼¾õ ̨È.
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

¦¸¡ý¨È §Åó¾ý (¶¨Å¡÷)

1. ÝÐõ Å¡Ðõ §Å¾¨É ¦ºöÔõ.
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

2. ¾¢¨Ã ¸¼ø ஓÊÔõ ¾¢ÃÅ¢Âõ §¾Î.
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

3. ¾ó¨¾ ¦º¡ø Á¢ì¸ Áó¾¢Ãõ þø¨Ä.
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

4. ¾¡Â¢ü º¢È󾦾¡Õ §¸¡Â¢Öõ þø¨Ä.
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

5. Ññ½¢Â ¸ÕÁÓõ ±ñ½¢ò н¢.
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

6. ãò§¾¡÷ ¦º¡ø Å¡÷ò¨¾ «Á¢÷¾õ.
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

7. ÍüÈò¾¢üÌ «ÆÌ ÝÆ þÕò¾ø.
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

¾¢ÕìÌÈû (¾¢ÕÅûÙÅ÷)

1. ¸üȾɡ Ä¡Â À¦Éý¦¸¡ø Å¡ÄÈ¢Åý
¿üÈ¡û ¦¾¡Æ¡«÷ ±É¢ý.(2)
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

2. ¿ýÈ¢ ÁÈôÀÐ ¿ýÈýÚ ¿ýÈøÄÐ
«ý§È ÁÈôÀÐ ¿ýÚ. (108)
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

3. ¸ñϨ¼Â÷ ±ýÀÅ÷ ¸ü§È¡÷ Ó¸ò¾¢ÃñÎ
ÒñϨ¼Â÷ ¸øÄ¡ ¾Å÷. (393)
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

þ¨½¦Á¡Æ¢

1. «øÖõ À¸Öõ
________________________________________________________________________

2. ¿ý¨Á ¾£¨Á
________________________________________________________________________

3. ¾¡Ôõ §ºÔõ
________________________________________________________________________

þÃð¨¼ì¸¢ÇÅ¢

1. ¸¢Ö¸¢Ö
________________________________________________________________________

2. ¸Ä¸Ä
________________________________________________________________________

3. ºÄºÄ
________________________________________________________________________

ÁÃÒò¦¾¡¼÷

1. ÓØ ãîÍ
________________________________________________________________________

2. ஓ𨼠šö
________________________________________________________________________

3. ¦¾ûÇò ¦¾Ç¢¾ø
________________________________________________________________________

4. «ÅºÃì ÌÎ쨸
________________________________________________________________________

ÀƦÁ¡Æ¢

1. «ýÀ¡É ¿ñÀ¨É ¬Àò¾¢ø «È¢.
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

2. Å¢¨ÇÔõ À¢÷ ӨǢ§Ä ¦¾Ã¢Ôõ.
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

3. º¢Ú ÐÇ¢ ¦ÀÕ ¦ÅûÇõ.
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

4. º¢ì¸Éõ º£ÃÇ¢ìÌõ.
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________


Click to View FlipBook Version