The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

แผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลลานสัก (เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่6) ประกาศ ณ วันที่ 29 กันยายน พ.ศ.2564

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by lansak.developer, 2021-11-09 03:01:57

แผนเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 6

แผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลลานสัก (เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่6) ประกาศ ณ วันที่ 29 กันยายน พ.ศ.2564

สารบัญ หนา้

เร่อื ง 1
3-5
หลกั การและเหตุผล 6
บญั ชแี สดงเหตุผลในการเพิม่ เติมโครงการ 7 - 11
บญั ชสี รุปโครงการพัฒนา (ผ.01) 12
รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.02) 13
บญั ชแี สดงเหตผุ ลในการเปลย่ี นแปลงโครงการ 14 - 17
บัญชสี รุปโครงการพัฒนา (ผ.01) 18 - 19
รายละเอยี ดโครงการพฒั นา (ผ.02) 20 - 21
รายละเอยี ดโครงการเกนิ ศักยภาพขององคก์ รปกครองส่วนท้องถ่ิน(ผ.02/1)
บัญชีครุภณั ฑ์(ผ. 03)

1

หลกั การและเหตุผล
ในการเพม่ิ เติม/เปล่ียนแปลงแผนพฒั นาทอ้ งถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับที่ ๖

....................................................
เทศบาลตำบลลานสัก มีภารกจิ สำคัญในการพัฒนาทอ้ งถนิ่ เพื่อพฒั นาคุณภาพชวี ิตความเป็นอยู่ของ
ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลลานสักให้ดีขึ้น และได้มีการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
ประกาศใช้เมื่อวันที่ 24 มถิ ุนายน 2562 ตามหนังสอื ดว่ นทสี่ ดุ ท่ี มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม
2562 เร่อื ง ซกั ซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561 – 2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
เพื่อให้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปัจจุบันมีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผนจังหวัด
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด รวมทั้งแผนปฏิบัติราชการประจำปีจังหวดั แผนปฏิบัติราชการประจำปีกลุ่มจังหวัด ตลอดจน
สามารถบูรณาการแผนงาน/โครงงาน/กิจกรรม และงบประมาณในพ้นื ท่ีได้อย่างมีประสิทธภิ าพ จงึ กำหนดระยะเวลา
แผนพฒั นาทอ้ งถนิ่ เป็นระยะเวลาหา้ ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) นั้น
เทศบาลตำบลลานสกั มีความจำเปน็ จะดำเนนิ การ เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงแผนพฒั นาท้องถ่ิน (พ.ศ.
2561 – 2565) เพื่อให้สอดคล้องกับข้อเทจ็ จรงิ และสถานการณ์ปัจจุบนั ตามภารกิจหนา้ ท่ี และเพอ่ื เป็นการเชอ่ื มโยง
โครงการ/กิจกรรมให้สอดคล้องกับการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี เพื่อให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับ
ปญั หาความตอ้ งการของประชาชน ทงั้ น้เี พอื่ นำไปใช้เปน็ กรอบในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณดำเนนิ การโครงการ/
กิจกรรมต่าง ๆ ตามระเบียบกฎหมายต่อไป
ตามระเบยี บกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ ยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสว่ นท้องถ่ิน พ.ศ.
2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 "ข้อ 22 เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเพิ่มเติมแผนพัฒนา
ท้องถน่ิ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินดำเนินการตามขัน้ ตอน ดงั นี้
(1) คณะกรรมการสนบั สนุนการจัดทำแผนพฒั นาท้องถิน่ จดั ทำรา่ งแผนพัฒนาท้องถิน่
ทเี่ พ่ิมเตมิ พร้อมเหตุผลและความจำเป็นเสนอคณะกรรมการพฒั นาท้องถ่ิน
(2) คณะกรรมการพฒั นาทอ้ งถิน่ และประชาคมท้องถ่ินพิจารณาร่างแผนพฒั นาทอ้ งถ่ิน
ที่เพิ่มเติม เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหาร
ทอ้ งถิน่ ประกาศใช"้
"ข้อ 22/1 เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้เป็นอำนาจของ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่นิ เมือ่ แผนพัฒนาท้องถ่นิ ทเ่ี ปลยี่ นแปลงไดร้ บั ความเหน็ ชอบแล้ว ใหส้ ่งแผนพัฒนาท้องถ่ิน
ดังกล่าวให้ผ้บู ริหารท้องถ่ินประกาศใช้ พร้อมท้ังปดิ ประกาศใหป้ ระชาชนทราบโดยเปิดเผยไมน่ ้อยกวา่ สามสิบวันนับแต่
วันทผี่ บู้ ริหารท้องถิ่นประกาศใช"้"ขอ้ 22/2 ในกรณีการเพ่มิ เตมิ หรอื เปล่ียนแปลงแผนพฒั นาทอ้ งถนิ่ ทีเ่ ก่ยี วกับโครงการพระราชดำริ
งานพระราชพิธี รัฐพิธี นโยบายรัฐบาล และนโยบายกระทรวงมหาดไทย ให้เป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น และเม่ือ
แผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงได้รับความเห็นชอบแลว้ ให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปดิ เผย
ไมน่ ้อยกวา่ สามสบิ วันนบั แต่วันท่ไี ด้รบั ความเห็นชอบหรอื เปล่ยี นแปลงแผนพัฒนาท้องถน่ิ ดังกลา่ ว"

ดงั นัน้ เพอ่ื ให้การดำเนนิ การเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบฯ และให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน เทศบาลตำบลลานสัก จึงขอเปลี่ยนแปลง โครงการ/กิจกรรม เพื่อบรรจุในแผนพัฒนา
ท้องถ่นิ (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิม่ เตมิ /เปลีย่ นแปลง ฉบบั ท่ี 6

บัญชีแสดงเหตผุ ลในกำร
แผนพฒั นำท้องถ่ิน ( พ.ศ. 2561 - 2565

โครงกำรทีเ่ พ่ิมเติม มีจำนวน ๑๒ โครงกำร ดงั น้ี

ลำดับที่ ช่ือโครงกำร เหตุผลท่ีเพม่ิ เติม ยุทธศำส

1 โครงการซ่อมแซมรางระบายน้า เพื่อระบายน้า และแก้ไข ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ การพฒั นาโครง
โดยการเทฝาราง คสล.บริเวณซอย ปญั หาน้าทว่ ม
หน้าบา้ นนางเสาวรส ขันธเวทย์ (พ่ีแก้ว)
(หน้า 7 )

2 โครงการซ่อมแซมรางระบายน้า เพ่ือระบายน้า และแก้ไข ยุทธศาสตรท์ ี่ ๑ การพัฒนาโครง

โดยการเทฝาราง คสล. ปญั หาน้าทว่ ม

บรเิ วณซอยบา้ นนางลา้ พู จันทร์สอน

( ป้าน้อย ) (หน้า 7)

3 โครงการซ่อมแซมรางระบายน้า เพ่ือระบายน้า และแก้ไข ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ การพฒั นาโครง
โดยการเทฝาราง คสล.บริเวณซอย ปญั หาน้าทว่ ม
ร้านก๋วยเตี๋ยวนางสมควร วารสิ ุทธิ์
(ปา้ สม) (หน้า 7 )

4 โครงการซ่อมแซมรางระบายน้า เพ่ือระบายน้า และแก้ไข ยุทธศาสตรท์ ่ี ๑ การพัฒนาโครง
โดยการเทฝาราง คสล.บรเิ วณซอย ปัญหาน้าทว่ ม ยุทธศาสตรท์ ่ี ๑ การพฒั นาโครง
หน้าบา้ นนาวสุพรรณี ดวงเดือน
(เจ๊โรส) (หน้า 8 ) เพ่ือระบายน้า และแก้ไข 3
ปัญหาน้าทว่ ม
5 โครงการซ่อมแซมรางระบายน้า
โดยการเทฝาราง คสล.บริเวณซอย
ข้างบา้ นนางศิริพรรณ ตุ่นค้าแดง
(เจ๊จู) (หน้า 8)

รเพ่ิมเตมิ โครงกำร
5 ) เพ่ิมเตมิ /เปล่ียนแปลง ฉบับท่ี 6

สตร์ แผนงำน ผู้รับผิดชอบ ลำดับ
งสร้างพืนฐาน หลัก ๑

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา กองช่าง

งสร้างพืนฐาน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา กองช่าง ๒

งสรา้ งพืนฐาน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา กองช่าง ๓

งสร้างพืนฐาน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา กองช่าง ๔

งสร้างพืนฐาน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา กองช่าง ๕

บัญชแี สดงเหตผุ ลในกำร
แผนพัฒนำท้องถ่ิน ( พ.ศ. 2561 - 2565

โครงกำรที่เพิ่มเติม มจี ำนวน ๑๒ โครงกำร ดงั นี้

ลำดับที่ ช่ือโครงกำร เหตุผลที่เพม่ิ เติม ยุทธศำส

6 โครงการซ่อมแซมรางระบายน้า เพ่ือระบายน้า และแก้ไข ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพฒั นาโครง
โดยการเทฝาราง คสล. ปัญหาน้าทว่ ม
บริเวณซอยหลังไปรษณยี ์ลานสัก
(หน้า 9 )

๗ โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม เพ่ือใหป้ ระชาชนได้มี ยุทธศาสตรท์ ่ี ๑ การพฒั นาโครง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนส้าหรบั การใช้
ภายในชุมชนร่วมใจพัฒนา คมนาคมได้อย่าง
(หน้า 9 ) สะดวกยิ่งขึน

๘ โครงการปรบั ปรุง ซ่อมแซม เพื่อให้ประชาชนได้มี ยุทธศาสตรท์ ่ี ๑ การพัฒนาโครง
ถนนคอนกรตี เสริมเหล็ก ถนนส้าหรบั การใช้ ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ การพัฒนาโครง
ภายในชุมชนอยู่ดีมีสุข คมนาคมได้อย่าง
(หน้า 9 ) สะดวกยิ่งขึน

๙ โครงการปรบั ปรุง ซ่อมแซม เพ่ือให้ประชาชนได้มี
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสา้ หรบั การใช้
ภายในชุมชนบ้านเก่าพัฒนา คมนาคมได้อย่าง
(หน้า 10 ) สะดวกยิ่งขึน

4

รเพิ่มเตมิ โครงกำร
5 ) เพ่ิมเตมิ /เปล่ียนแปลง ฉบับที่ 6

สตร์ แผนงำน ผู้รับผิดชอบ ลำดับ
งสร้างพืนฐาน หลัก ๖

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา กองช่าง

งสรา้ งพืนฐาน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา กองช่าง ๗

งสร้างพืนฐาน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา กองช่าง ๘

งสรา้ งพืนฐาน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา กองช่าง ๙

บัญชีแสดงเหตุผลในกำร
แผนพฒั นำท้องถ่ิน ( พ.ศ. 2561 - 2565

โครงกำรท่ีเพิ่มเติม มจี ำนวน ๑๒ โครงกำร ดังนี้

ลำดับที่ ชื่อโครงกำร เหตุผลที่เพม่ิ เติม ยุทธศำส

๑๐ โครงการปรับปรงุ ซ่อมแซม เพ่ือให้ประชาชนได้มี ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครง
ถนนคอนกรตี เสริมเหล็ก ถนนสา้ หรับการใช้
ภายในชุมชนลานสักพัฒนา คมนาคมได้อย่าง
(หน้า 10) สะดวกย่ิงขึน

๑๑ โครงการปรับปรงุ ซ่อมแซม เพื่อใหป้ ระชาชนได้มี ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสา้ หรับการใช้
ภายในชุมชนบ้านนาไร่เดียวพัฒนา คมนาคมได้อย่าง
(หน้า 10 ) สะดวกยิ่งขึน

๑๒ โครงการปรบั ปรงุ ซ่อมแซม เพื่อใหป้ ระชาชนได้มี ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ การพฒั นาโครง
ถนนคอนกรตี เสริมเหล็ก ถนนส้าหรับการใช้
ภายในชุมชนคลองชัยพัฒนา คมนาคมได้อย่าง
(หน้า 11 ) สะดวกยิ่งขึน

5

รเพ่ิมเติมโครงกำร
5 ) เพ่ิมเตมิ /เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 6

สตร์ แผนงำน ผู้รับผิดชอบ ลำดับ
งสร้างพืนฐาน หลัก ๑๐

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา กองช่าง

งสรา้ งพืนฐาน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา กองช่าง ๑๑

งสรา้ งพืนฐาน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา กองช่าง ๑๒

2. บญั ชีโครงการพฒั นาท้องถิ่น บัญชีสรุปโครง

ยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ. 2561 - 256
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพฒั นาโครงสร้างพน้ื ฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา เทศบาลตาบ

รวม ปี 2561 ปี 2562
รวมท้ังสิ้น
จานวน งบประมาณ จานวน งบประมาณ จ

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โค

0000

0000
0000

6

แบบ ผ.01

งการพฒั นา

65 ) เพมิ่ เติม/เปล่ียนแปลง ฉบบั ท่ี 6

บลลานสัก

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 5 ปี

จานวน งบประมาณ จานวน งบประมาณ จานวน งบประมาณ จานวน งบประมาณ

ครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

0 0 12 838,000 12 838,000 24 1,676,000

0 0 12 838,000 12 838,000 24 1,676,000
0 0 12 838,000 12 838,000 24 1,676,000

2. บัญชโี ครงการพัฒนาท้องถ่ิน

รายละเอียดโคร

แผนพฒั นาท้องถ่ิน ( พ.ศ. 2561 - 256

เทศบาลตาบลลานสัก อาเภอ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 ส่งเสริมและพัฒนาคณุ ภาพชวี ิต ความมั่นคง การดารงชวี ิตตา

ข. ยุทธศาสตร์การพฒั นาขององคก์ รปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาโค

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้ หมาย

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ)

1 โครงการซ่อมแซมรางระบายน้า เพ่ือระบายน้า และแก้ไข เทฝาราง คสล. ขนาด 0.50 x 0.50 ม.

โดยการเทฝาราง คสล. ปัญหาน้าทว่ ม ความหนา 0.10 ม. จา้ นวน 73 ฝา

บรเิ วณซอยหน้าบา้ นนางเสาวรส ความยาวรวม 36.50 ม. หรือคิดเปน็

ขันธเวทย์ (พี่แก้ว) พืนท่ีด้าเนินการไม่น้อยกวา่ 18.25 ตรม.

(ตามแบบที่เทศบาลต้าบลลานสักกา้ หนด)

2 โครงการซ่อมแซมรางระบายน้า เพ่ือระบายน้า และแก้ไข เทฝาราง คสล. ขนาด 0.50 x 0.50 ม.

โดยการเทฝาราง คสล. ปญั หาน้าท่วม ความหนา 0.10 ม. จา้ นวน 245 ฝา

บริเวณซอยบ้านนางล้าพู ความยาวรวม 142.30 ม. หรอื คิดเปน็

จันทร์สอน ( ป้าน้อย ) พืนที่ด้าเนินการไม่น้อยกวา่ 71.15 ตรม.

(ตามแบบท่ีเทศบาลต้าบลลานสักกา้ หนด)

3 โครงการซ่อมแซมรางระบายน้า เพื่อระบายน้า และแก้ไข เทฝาราง คสล. ขนาด 0.50 x 0.50 ม.

โดยการเทฝาราง คสล.บริเวณซอย ปญั หาน้าท่วม ความหนา 0.10 ม. จา้ นวน 74 ฝา

ร้านก๋วยเตี๋ยว ความยาวรวม 36.80 ม. หรอื คิดเปน็

นางสมควร วาริสุทธิ์ (ป้าสม) พืนที่ด้าเนินการไม่น้อยกว่า 18.40 ตรม.

(ตามแบบท่ีเทศบาลต้าบลลานสักกา้ หนด)

7

แบบ ผ.02

รงการพฒั นา
65 ) เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 6
อลานสัก จังหวัดอุทัยธานี
ามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
ครงสร้างพื้นฐาน

2561 งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หนว่ ยงาน
(บาท) 2562 2563 2564 2565 KPI จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
. 30,000 ร้อยละ ๖๐ ช่วยลดและแก้ไข กองช่าง
) 30,000
ของพืนที่ ปญั หาน้าทว่ ม
. 111,000 ด้าเนินการ
) ไม่มีน้าท่วมขัง
30,000
. 111,000 ร้อยละ ๖๐ ช่วยลดและแก้ไข กองช่าง
) ของพืนท่ี ปญั หาน้าทว่ ม
ดา้ เนินการ
ไม่มีน้าทว่ มขัง

30,000 ร้อยละ ๖๐ ช่วยลดและแก้ไข กองช่าง
ของพืนท่ี ปัญหาน้าทว่ ม
ด้าเนินการ
ไม่มีน้าทว่ มขัง

2. บัญชีโครงการพฒั นาท้องถิ่น

รายละเอียดโคร

แผนพฒั นาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561 - 256

เทศบาลตาบลลานสัก อาเภอ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 ส่งเสริมและพัฒนาคณุ ภาพชีวิต ความม่ันคง การดารงชีวิตตา

ข. ยุทธศาสตร์การพฒั นาขององคก์ รปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโค

1. ยุทธศาสตร์การพฒั นาโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ)

4 โครงการซ่อมแซมรางระบายน้า เพื่อระบายน้า และแก้ไข เทฝาราง คสล. ขนาด 0.50 x 0.50 ม.

โดยการเทฝาราง คสล ปัญหาน้าทว่ ม ความหนา 0.10 ม. จา้ นวน 128 ฝา

บริเวณซอยหน้าบา้ น ความยาวรวม 64.00 ม. หรือคิดเป็น

นางสุพรรณี ดวงเดือน พืนท่ีด้าเนินการไม่น้อยกว่า 32.00 ตรม.

(ตามแบบท่ีเทศบาลตา้ บลลานสักก้าหนด)

5 โครงการซ่อมแซมรางระบายน้า เพ่ือระบายน้า และแก้ไข เทฝาราง คสล. ขนาด 0.50 x 0.50 ม.

โดยการเทฝาราง คสล. ปัญหาน้าท่วม ความหนา 0.10 ม. จา้ นวน 95 ฝา

บรเิ วณซอยข้างบ้านนางศิริพรรณ ความยาวรวม 47.20 ม. หรือคิดเปน็

ตุ่นคา้ แดง (เจ๊จู) พืนท่ีด้าเนินการไม่น้อยกว่า 23.60 ตรม.

(ตามแบบที่เทศบาลต้าบลลานสักก้าหนด)

8

แบบ ผ.02

รงการพัฒนา
65 ) เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 6
อลานสัก จังหวัดอุทัยธานี
ามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
ครงสร้างพื้นฐาน

2561 งบประมาณและที่ผ่านมา 2565 ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หนว่ ยงาน
(บาท) 2562 2563 2564 (บาท) KPI จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) 51,000
. ร้อยละ ๖๐ ช่วยลดและแก้ไข กองช่าง
) 51,000 ของพืนท่ี ปญั หาน้าทว่ ม
ดา้ เนินการ
ไม่มีน้าท่วมขัง

38,000 38,000 รอ้ ยละ ๖๐ ช่วยลดและแก้ไข กองช่าง
ของพืนท่ี ปัญหาน้าทว่ ม
ดา้ เนินการ

. ไม่มีน้าทว่ มขัง
)

2. บัญชีโครงการพฒั นาท้องถ่ิน

รายละเอียดโคร

แผนพฒั นาท้องถ่ิน ( พ.ศ. 2561 - 256

เทศบาลตาบลลานสัก อาเภอ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ส่งเสริมและพฒั นาคุณภาพชวี ิต ความม่ันคง การดารงชีวิตตา

ข. ยุทธศาสตร์การพฒั นาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 1 การพฒั นาโค

1. ยุทธศาสตร์การพฒั นาโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ)

6 โครงการซ่อมแซมรางระบายน้า เพ่ือระบายน้า และแก้ไข เทฝาราง คสล. ขนาด 0.50 x 0.50 ม.

โดยการเทฝาราง คสล. ปัญหาน้าท่วม ความหนา 0.10 ม. จ้านวน 200 ฝา

บรเิ วณซอยหลังไปรษณยี ์ลานสัก ความยาวรวม 100.00 ม. หรอื คิดเป็น

พืนที่ด้าเนินการไม่น้อยกว่า 50.00 ตรม.

(ตามแบบท่ีเทศบาลตา้ บลลานสักก้าหนด)

๗ โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม เพื่อใหป้ ระชาชนได้มี เทคอนกรีต หนา 0.15 เมตร

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนส้าหรับการใช้ คิดเป็นพืนท่ีด้าเนินการไม่น้อย
ภายในชุมชนรว่ มใจพัฒนา คมนาคมได้อย่าง กว่า 80.00 ตารางเมตร
สะดวกย่ิงขึน (ตามแบบที่เทศบาลต้าบลลานสักกา้ หนด)

๘ โครงการปรบั ปรุง ซ่อมแซม เพ่ือใหป้ ระชาชนได้มี เทคอนกรตี หนา 0.15 เมตร

ถนนคอนกรตี เสริมเหล็ก ถนนสา้ หรบั การใช้ คิดเปน็ พืนที่ด้าเนินการไม่น้อย
ภายในชุมชนอยู่ดีมีสุข คมนาคมได้อย่าง กว่า 80.00 ตารางเมตร
สะดวกย่ิงขึน (ตามแบบท่ีเทศบาลตา้ บลลานสักก้าหนด)

9

แบบ ผ.02

รงการพฒั นา
65 ) เพ่ิมเตมิ /เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 6
อลานสัก จังหวัดอุทัยธานี
ามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
ครงสร้างพ้ืนฐาน

2561 งบประมาณและที่ผ่านมา 2565 ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หนว่ ยงาน
(บาท) 2562 2563 2564 (บาท) KPI จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) 78,000
. ร้อยละ ๖๐ ช่วยลดและแก้ไข กองช่าง
) 78,000 ของพืนที่ ปัญหาน้าท่วม
ด้าเนินการ
ไม่มีน้าทว่ มขัง

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ร้อยละ ๖๐ ประชาชนได้รับ กองช่าง

ของประชาชน ความสะดวก
มีการคมนาคม รวดเรว็ ในการ
) ท่ีสะดวกขึน สัญจรไปมา

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ รอ้ ยละ ๖๐ ประชาชนได้รับ กองช่าง

ของประชาชน ความสะดวก
มีการคมนาคม รวดเรว็ ในการ
) ที่สะดวกขึน สัญจรไปมา

2. บัญชโี ครงการพฒั นาท้องถิ่น

รายละเอียดโคร

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ. 2561 - 256

เทศบาลตาบลลานสัก อาเภอ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 ส่งเสริมและพฒั นาคุณภาพชวี ิต ความม่ันคง การดารงชวี ิตตา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององคก์ รปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพฒั นาโค

1. ยุทธศาสตร์การพฒั นาโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ)

๙ โครงการปรบั ปรุง ซ่อมแซม เพื่อใหป้ ระชาชนได้มี เทคอนกรีต หนา 0.15 เมตร

ถนนคอนกรีตเสรมิ เหล็ก ถนนส้าหรับการใช้ คิดเป็นพืนที่ด้าเนินการไม่น้อย
ภายในชุมชนบ้านเก่าพัฒนา คมนาคมได้อย่าง กว่า 160.00 ตารางเมตร
สะดวกย่ิงขึน (ตามแบบที่เทศบาลตา้ บลลานสักก้าหนด)

๑๐ โครงการปรบั ปรงุ ซ่อมแซม เพ่ือให้ประชาชนได้มี เทคอนกรตี หนา 0.15 เมตร

ถนนคอนกรตี เสริมเหล็ก ถนนสา้ หรับการใช้ คิดเปน็ พืนที่ดา้ เนินการไม่น้อย
ภายในชุมชนลานสักพัฒนา คมนาคมได้อย่าง กวา่ 160.00 ตารางเมตร
สะดวกย่ิงขึน (ตามแบบที่เทศบาลตา้ บลลานสักกา้ หนด)

๑๑ โครงการปรับปรงุ ซ่อมแซม เพ่ือให้ประชาชนได้มี เทคอนกรีต หนา 0.15 เมตร

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนส้าหรบั การใช้ คิดเปน็ พืนที่ดา้ เนินการไม่น้อย
กวา่ 160.00 ตารางเมตร
ภายในชุมชนบ้านนาไรเ่ ดียวพัฒนา คมนาคมได้อย่าง (ตามแบบที่เทศบาลตา้ บลลานสักกา้ หนด)

สะดวกยิ่งขึน

10

แบบ ผ.02

รงการพัฒนา
65 ) เพ่ิมเติม/เปล่ียนแปลง ฉบับที่ 6
อลานสัก จังหวัดอุทัยธานี
ามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
ครงสร้างพื้นฐาน

2561 งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หนว่ ยงาน
(บาท) 2562 2563 2564 2565 KPI จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
) ๑๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๖๐ ประชาชนได้รบั กองช่าง
๑๐๐,๐๐๐

ของประชาชน ความสะดวก
มีการคมนาคม รวดเร็วในการ
ที่สะดวกขึน สัญจรไปมา

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ รอ้ ยละ ๖๐ ประชาชนได้รับ กองช่าง

ของประชาชน ความสะดวก
มีการคมนาคม รวดเรว็ ในการ
) ท่ีสะดวกขึน สัญจรไปมา

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๖๐ ประชาชนได้รบั กองช่าง

ของประชาชน ความสะดวก
มีการคมนาคม รวดเรว็ ในการ
) ที่สะดวกขึน สัญจรไปมา

2. บัญชโี ครงการพัฒนาท้องถิ่น

รายละเอียดโคร

แผนพฒั นาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561 - 256

เทศบาลตาบลลานสัก อาเภอ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชวี ิต ความมั่นคง การดารงชวี ิตตา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโค

1. ยุทธศาสตร์การพฒั นาโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้ หมาย

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ)

๑๒ โครงการปรบั ปรุง ซ่อมแซม เพ่ือให้ประชาชนได้มี เทคอนกรตี หนา 0.15 เมตร

ถนนคอนกรีตเสรมิ เหล็ก ถนนส้าหรับการใช้ คิดเป็นพืนท่ีดา้ เนินการไม่น้อย
ภายในชุมชนคลองชัยพัฒนา คมนาคมได้อย่าง กวา่ 160.00 ตารางเมตร
สะดวกย่ิงขึน (ตามแบบท่ีเทศบาลตา้ บลลานสักก้าหนด)

11

แบบ ผ.02

รงการพัฒนา
65 ) เพ่ิมเติม/เปล่ียนแปลง ฉบับท่ี 6
อลานสัก จังหวัดอุทัยธานี
ามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
ครงสร้างพื้นฐาน

2561 งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หนว่ ยงาน
(บาท) 2562 2563 2564 2565 KPI จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
) ๑๐๐,๐๐๐ รอ้ ยละ ๖๐ ประชาชนได้รบั กองช่าง
๑๐๐,๐๐๐

ของประชาชน ความสะดวก
มีการคมนาคม รวดเร็วในการ
ที่สะดวกขึน สัญจรไปมา

2. บัญชีโครงการพฒั นาท้องถ่ิน
รายละเอียดโค

แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561 - 25
สาหรับโครงการท่ีเกินศกั ยภา
เทศบาลตาบลลานสัก อาเภ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 ส่งเสริมและพัฒนาคณุ ภาพชวี ิต ความม่ันคง การดารงชวี ิตตา
ข. ยุทธศาสตร์การพฒั นาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดท่ี 1 การพฒั นาโค

1. ยุทธศาสตร์การพฒั นาโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้ หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1 โครงการก่อสรา้ งถนนคอนกรตี เพื่อให้ประชาชนไดม้ ีถนน ก่อสร้างถนนคอนกรีต กว้าง 4.00 เมตร

เสรมิ เหล็กเลียบคลองชัยพฒั นา สาหรับการใช้คมนาคม ยาว 3,610 .00 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือมี

ได้อย่างสะดวกช้ึน พื้นที่ดาเนินการไม่น้อยกว่า 14,440.00 ตร.ม.

2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรตี เพ่ือให้ประชาชนได้มีถนน ก่อสร้างถนนคอนกรตี กว้าง 4.00 เมตร

เสรมิ เหล็ก ซอยโรงโม่ - บ้านพุหล่มสาหรับการใช้คมนาคม ยาว 1,250 .00 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือมี

ได้อย่างสะดวกช้ึน พ้ืนท่ีดาเนินการไม่น้อยกว่า 5,000.00 ตร.ม.

3 โครงการขุดลอกคลองบุ่งเต่า เพ่ือให้ประชาชนได้น้า ขุดลอก ปากกว้าง 10.00 เมตร ก้นกว้าง6.00เมตร

ใช้เพื่อการอุปโภคไดอ้ ย่าง ลึกเฉลี่ย 2.00 เมตร ยาว 2,190.00 เมตร

เพียงพอ หรอื มีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า35,040 ลบ.ม.

4 โครงการขุดลอกคลองชัยพฒั นา เพื่อให้ประชาชนไดน้ ้า ขุดลอก ปากกวา้ ง 30.00 เมตร ก้นกวา้ ง20.00เมตร

ช่วงท่ี 2 ใช้เพ่ือการอุปโภคได้อย่าง ลึกเฉลย่ี 2.00 เมตร ยาว 2,000.00 เมตร

เพียงพอ หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า100,000 ลบ.ม.

12

แบบ ผ.02/01

ครงการพฒั นา
565 ) เพ่ิมเติม/เปล่ียนแปลง ฉบับที่ ๖
าพขององคก์ รปกครองส่วนท้องถ่ิน
ภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี
ามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
ครงสร้างพ้ืนฐาน

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หนว่ ยงาน

2561 2562 2563 2564 2565 KPI จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

- - - 7,597,000 7,597,000 รอ้ ยละ ๖๐ ประชาชนไดร้ ับ กองช่าง

ของประชาชน ความสะดวก กับหน่วย

มีการคมนาคม รวดเรว็ ในการ

ท่ีสะดวกขึ้น สญั จรไปมา

- - - 2,695,800 2,695,800 ร้อยละ ๖๐ ประชาชนไดร้ ับ กองช่าง

ของประชาชน ความสะดวก กับหน่วย

มีการคมนาคม รวดเรว็ ในการ งานอ่ืน

ที่สะดวกข้ึน สัญจรไปมา

- - - 1,324,000 1,324,000 ครัวเรอื นมีน้าใช้ ประชาชนมีน้า กองช่าง

เพียงพอในการ สาหรบั การเกษตร กับหน่วย

ทาเกษตร งานอื่น

ร - - - 3,780,000 3,780,000 ครวั เรอื นมีน้าใช้ ประชาชนมีน้า กองช่าง

เพียงพอในการ สาหรับการเกษตร กับหน่วย

. ทาเกษตร งานอื่น

2. บัญชโี ครงการพัฒนาท้องถ่ิน
รายละเอียดโค

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ. 2561 - 25
สาหรับโครงการทเ่ี กินศักยภา
เทศบาลตาบลลานสัก อาเภ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ความม่ันคง การดารงชีวิตตา
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดท่ี 1 การพฒั นาโค

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้ หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

5 โครงการขุดลอกคลองบา้ นเก่า - เพื่อให้ประชาชนได้น้า ขุดลอก ปากกวา้ ง 30.00 เมตร ก้นกวา้ ง20.00เมตร

ฝายหมอยม ใช้เพือ่ การอุปโภคได้อยา่ ง ลึกเฉลยี่ 2.00 เมตร ยาว 580.00 เมตร

เพียงพอ หรอื มีปรมิ าตรดินขุดไม่น้อยกวา่ 29,000 ลบ.ม.

13

แบบ ผ.02/01

ครงการพัฒนา
565 ) เพิ่มเตมิ /เปล่ียนแปลง ฉบับที่ ๖
าพขององคก์ รปกครองส่วนท้องถ่ิน
ภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี
ามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
ครงสร้างพ้ืนฐาน

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หนว่ ยงาน

2561 2562 2563 2564 2565 KPI จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ร - - - 1,090,000 1,090,000 ครวั เรือนมีน้าใช้ ประชาชนมีน้า กองช่าง

เพียงพอในการ สาหรับการเกษตร กับหน่วย

ทาเกษตร งานอ่ืน

บัญชแี สดงเหตุผลในการเพ

แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561-25

- โครงการทีเ่ ปล่ยี นแปลงมจี ำนวน 2 โครงการ ดังน้ี

ลำดบั ชอ่ื โครงการ รายละเอียดในแผนพัฒนา รายละเอยี ดในแผนพัฒ
ทอ้ งถิ่น (ปัจจุบัน)

1 โครงการปรับปรงุ ห้อง - งบประมาณปี 2564 - งบประมาณปี 2564 ต

ประชมุ อาคารศนู ย์ อป ต้ังไว้ 300,000 บาท - งบประมาณปี 2565 ต

พร. (ฉ3 น.13 ล.1) - งบประมาณปี 2565

ตง้ั ไว้ 300,000 บาท

2 โครงการปรบั ปรุงสวน - งบประมาณปี 2564 - งบประมาณปี 2564 ต
- งบประมาณปี 2565 ต
สขุ ภาพบริเวณหนา้ ตั้งไว้ 500,000 บาท

ฝายปากเหมือง - งบประมาณปี 2565

ตงั้ ไว้ 500,000 บาท

1

พ่มิ เติม/เปล่ียนแปลงโครงการ
565) เพม่ิ เติม/เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 6)

ฒนาทอ้ งถ่นิ (เปลี่ยนแปลงใหม่) เหตุผลการ ยุทธศาสตร์ แผนงาน
เปลย่ี นแปลง
ตง้ั ไว้ 500,000 บาท
ตง้ั ไว้ 500,000 บาท มกี ารเพ่ิมปริมาณงาน ยุทธศาสตร์ที่ 5 อุตสาหกรร

มากข้ึนกว่าเดมิ และ การพัฒนา มและการ

เพ่ือสอดคล้องกับราคา การเมือง-การ โยธา

วสั ดุอปุ กรณใ์ นปัจจุบัน บริหาร

ตงั้ ไว้ 1,000,000 บาท มกี ารเพิ่มปริมาณงาน ยทุ ธศาสตร์ท่ี 1 แผนงาน
ตั้งไว้ 1,000,000 บาท มากข้นึ กว่าเดมิ และ การพัฒนา เคหะและ
เพ่ือสอดคล้องกบั ราคา โครงสรา้ ง ชมุ ชน
วัสดุอปุ กรณใ์ นปัจจบุ ัน พนื้ ฐาน
เพอ่ื ให้สอดคล้องกบั
ปัญหาความต้องการ
ของประชาชน

14

2. บญั ชโี ครงการพฒั นาทอ้ งถิ่น

รายละเอียดโครงการ
แผนพฒั นาทอ้ งถิ่น ( พ.ศ. 25
เทศบาลตาบลลานสกั อาเภอลาน

ก. ยทุ ธศาสตร์จงั หวดั ที่ -

ข. ยทุ ธศาสตร์การพฒั นาขององคก์ รปกครองส่วนทอ้ งถิ่นในเขตจงั หวดั อุทยั ธานที ี่ 5 การเมือง การบริหาร

5. ยุทธศาสตร์การการพฒั นาการเมอื ง การบริหาร

โครงการตามแผนพฒั

5.1 แผนงานบริหารท่ัวไป

ที่ โครงการ วตั ถปุ ระสงค์ เปา้ หมาย 2561 2
(ผลผลติ ของโครงการ) (บาท) (

1 โครงการปรับปรุงหอ้ งประชมุ อาคาร เพ่ือปรับปรุงห้องประชมุ ปรับปรุงหอ้ งประชุมอาคาร -
ศนู ย์ อปพร. (ฉ3 น.13 ล.1) อาคารศนู ย์ อปพร. ใหม้ ี ศนู ย์ อปพร.
สภาพแวดลอ้ มในการทางาน
ท่ีดี

15

แบบ ผ.02

รพฒั นา
561 - 2565 )
นสกั จังหวัดอทุ ยั ธานี

ฒนาทอ้ งถ่ินเดมิ

งบประมาณและท่ีผา่ นมา ตวั ชี้วัด ผลลพั ธท์ ่ีคาดวา่ หนว่ ยงาน
2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) 2565 KPI จะไดร้ ับ ที่รับผดิ ชอบ

- - 300,000 (บาท) สภาพแวดลอ้ มในการ กองชา่ ง
300,000 ห้องประชุม ทางานและการ
บริหารงาน การบริการมี
อาคารศนู ย์ ความสะดวกคลอ่ งตวั
อปพร. และเกิดประสทิ ธิภาพ
มากข้ึน

2. บญั ชโี ครงการพฒั นาทอ้ งถิ่น

รายละเอยี ดโครงการ
แผนพฒั นาทอ้ งถ่ิน ( พ.ศ. 25
เทศบาลตาบลลานสกั อาเภอลาน

ก. ยุทธศาสตร์จังหวดั ที่ -

ข. ยุทธศาสตร์การพฒั นาขององคก์ รปกครองส่วนทอ้ งถิ่นในเขตจงั หวดั อทุ ยั ธานที ่ี 5 การเมือง การบริหาร

5. ยุทธศาสตร์การการพฒั นาการเมอื ง การบริหาร

รายการที่แกไ้ ขโครงการตา

5.1 แผนงานบริหารทั่วไป

เปา้ หมาย

ท่ี โครงการ วัตถปุ ระสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2

(บาท) (

ไม่มีการแกไ้ ข

1 โครงการปรับปรุงหอ้ งประชมุ อาคาร เพ่ือปรับปรุงหอ้ งประชุม ปรับปรุงหอ้ งประชุมอาคาร -
ศนู ย์ อปพร. (ฉ3 น.13 ล.1) อาคารศนู ย์ อปพร. ให้มี ศนู ย์ อปพร.
สภาพแวดลอ้ มในการทางาน
ท่ีดี

16

แบบ ผ.02

รพฒั นา
561 - 2565 )
นสัก จังหวดั อุทยั ธานี

ามแผนพฒั นาทอ้ งถิ่น

งบประมาณและท่ีผา่ นมา ตวั ช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หนว่ ยงาน

2562 2563 2564 2565 KPI จะไดร้ ับ ท่ีรับผดิ ชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แกไ้ ข ไมม่ ีการแกไ้ ข
สภาพแวดลอ้ มในการ กองชา่ ง
- - 500,000 500,000 ห้องประชมุ ทางานและการ
บริหารงาน การบริการมี
อาคารศนู ย์ ความสะดวกคลอ่ งตวั
และเกดิ ประสทิ ธิภาพ
อปพร. มากข้ึน

2. บญั ชีโครงการพฒั นาทอ้ งถิ่น

รายละเอยี ดโครงการ
แผนพฒั นาทอ้ งถ่ิน ( พ.ศ. 25
เทศบาลตาบลลานสัก อาเภอลาน

ก. ยทุ ธศาสตร์จงั หวัดที่ 3 สง่ เสริมการและพฒั นาคณุ ภาพชวี ติ ความม่ันคง การดารงชวี ิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิ

ข. ยทุ ธศาสตร์การพฒั นาขององคก์ รปกครองส่วนทอ้ งถิ่นในเขตจังหวดั อุทยั ธานที ่ี 1 การพฒั นาโครงสร้างพื้นฐาน

1. ยทุ ธศาสตร์การพฒั นาโครงสร้างพ้ืนฐาน

โครงการตามแผนพฒั

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

เปา้ หมาย

ท่ี โครงการ วัตถปุ ระสงค์ (ผลผลติ ของโครงการ) 2561 2

(บาท) (

1 โครงการปรับปรุงสวนสขุ ภาพบริเวณ เพ่ือปรับปรุงสวนสาธารณะ สวนสขุ ภาพ ตามแบบท่ี -

หน้าฝายปากเหมือง(ฉ4 น7 ล2) ในชุมชนใหม้ สี ภาพพร้อม เทศบาลกาหนด

อานวยความสะดวกใหแ้ ก่

ประชาชน

17

แบบ ผ.02

รพฒั นา
561 - 2565 )
นสัก จงั หวดั อทุ ยั ธานี

จพอเพยี ง

ฒนาทอ้ งถ่ินเดมิ

งบประมาณและที่ผา่ นมา ตวั ช้ีวัด ผลลพั ธ์ท่ีคาดวา่ หนว่ ยงาน
2562 2563 2564 จะไดร้ ับ ท่ีรับผดิ ชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) 2565 KPI
ประชาชนมสี ถานท่ี กองช่าง
- - 500,000 (บาท) สาหรับพกั ผอ่ นและทา
500,000 ร้อยละ 60 กิจกรรมเพ่ิมมากขึ้น

ของประชาชน
มีความ
สะดวกใกขึ้น

2. บญั ชีโครงการพฒั นาทอ้ งถิ่น

รายละเอียดโครงกา
แผนพฒั นาทอ้ งถิ่น ( พ.ศ. 2
เทศบาลตาบลลานสกั อาเภอลาน

ก. ยทุ ธศาสตร์จงั หวัดที่ 3 สง่ เสริมการและพฒั นาคณุ ภาพชวี ติ ความม่ันคง การดารงชีวติ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิ

ข. ยทุ ธศาสตร์การพฒั นาขององคก์ รปกครองส่วนทอ้ งถ่ินในเขตจังหวัดอุทยั ธานที ี่ 1 การพฒั นาโครงสร้างพื้นฐาน

1. ยทุ ธศาสตร์การพฒั นาโครงสร้างพ้ืนฐาน

รายการที่แกไ้ ขโครงการตา

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

เปา้ หมาย

ท่ี โครงการ วตั ถปุ ระสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2

(บาท) (

ไมม่ กี ารแกไ้ ข

1 โครงการปรับปรุงสวนสขุ ภาพบริเวณ เพ่ือปรับปรุงสวนสาธารณะ สวนสขุ ภาพ ตามแบบที่ -
หน้าฝายปากเหมือง(ฉ4 น7 ล2) ในชุมชนใหม้ สี ภาพพร้อม เทศบาลกาหนด
อานวยความสะดวกให้แก่
ประชาชน

18

แบบ ผ.02

ารพฒั นา
2561 - 2565 )
นสกั จงั หวดั อทุ ยั ธานี

จพอเพยี ง

ามแผนพฒั นาทอ้ งถ่ิน

งบประมาณและที่ผา่ นมา ตวั ช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หนว่ ยงาน
ที่รับผดิ ชอบ
2562 2563 2564 2565 KPI จะไดร้ ับ
กองชา่ ง
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แกไ้ ข ไม่มีการแกไ้ ข

- - 1,000,000 1,000,000 ร้อยละ 60 ประชาชนมสี ถานท่ี

ของประชาชน สาหรับพกั ผอ่ นและทา

มีความ กิจกรรมเพ่ิมมากข้ึน

สะดวกใกข้ึน


Click to View FlipBook Version