The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

เล่มฝึกงาน บริษัท ตันบุญ จำกัด วิศรุต สร้อยสวิง 60075671

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Wisarut soisawing, 2021-04-06 01:27:38

เล่มฝึกงาน บริษัท ตันบุญ จำกัด วิศรุต สร้อยสวิง 60075671

เล่มฝึกงาน บริษัท ตันบุญ จำกัด วิศรุต สร้อยสวิง 60075671

127450 การฝึกงาน Professional Training
แผนก Graphic Designer
ณ บริษัท ตนั บญุ จำกัด

จัดทำโดย
นายวิศรตุ สร้อยสวิง 60075671

รายงานฉบับนีเ้ ปน็ สว่ นหนึง่ ในรายวิชา 127450 การฝึกงาน (Professional Training)
ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2563

คณะบริหารธรุ กิจและนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่
มหาวิทยาลัยพะเยาคำนำ

รายงานการฝกึ งานเล่มนี้ เปน็ สว่ นหนึง่ ของรายวิชา การฝึกงาน (Professional Training) รหัสวชิ า
127443 ในสถานประกอบการของนิสิต คณะคณะบริหารธุรกิจและนเิ ทศศาสตร์ สาขาวิชาการสอ่ื สารส่อื
ใหม่ มหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งไดฝ้ ึกงานที่ บรษิ ัท ตนั บุญ จำกดั ในภาค เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 การฝึก
ประสบการณว์ ิชาชีพต้ังแต่วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ถึง วนั ที่ 26 กุมภาพนั ธ์ พ.ศ. 2564 โดยรายงาน
การฝึกงานเล่มนีม้ ีจุดมุง่ หมายเพื่อเป็นการรวบรวมข้อมลู ต่าง ๆ ทีเ่ กี่ยวข้องกับ การฝึกงานบรษิ ทั บรษิ ัท
ตนั บญุ จำกดั จำกดั ในรายงานฉบบั นีม้ ีเน้อื หาภายที่ประกอบไปดว้ ย ข้อมูลประวตั ิ ความเปน็ มาของสถาน
ประกอบการ ข้ันตอนการทำงานของรายการ หน้าที่ทีไ่ ดร้ ับมอบหมาย และ หน้าที่การทำงานของนาย
วิศรุต สร้อยสวิง ตำแหนง่ Graphic Designer ทางผู้จัดทำหวงั เป็นอย่างยิง่ วา่ รายงาน ฉบบั นจี้ ะเป็น
ประโยชน์สำหรับผู้ทีส่ นใจศึกษา หากรายงานเล่มนมี้ ีสว่ นผิดพลาดประการใด กข็ ออภยั มา ณ ทีน่ ีด้ ว้ ย

วิศรุต สร้อยสวิง
ผู้จัดทำ

24 มีนาคม 2563

สารบัญ ค

หวั ขอ้ หนา้
คำนำ ข
สารบญั
กติ ิกรรมประกาศ ค-ง
บทคัดย่อ จ
บทที่ 1 บทนำ ฉ

วตั ถุประสงค์ 1
ประโยชน์ทีค่ าดวา่ จะได้รับ 1
ขอบเขตของการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ 1
ระยะเวลาของการฝึกปฏิบัติงาน 2
สถานทฝ่ี ึกปฏิบตั ิงาน 2
ผู้ดูแลและทีป่ รกึ ษาในระหวา่ งฝึกปฏิบัติงาน 2
บทที่ 2 ประวัติและความเปน็ มาของบรษิ ัท
ชือ่ สถานประกอบการ 3
ประวตั คิ วามเปน็ มา 3-4
วิสัยทัศน์
โครงสร้างหนว่ ยงาน 5
ช่องทางการติดตอ่ 5
แผนทีส่ ถานประกอบการ 6
บทที่ 3 ความเปน็ มาและความสำคญั 6
ความเปน็ มาและความสำคัญ
การรายงานตวั การปฏิบัตฝิ ึกงาน 7
ระเบียบข้อปฏิบัตขิ องนักศึกษาทีม่ าฝึกงาน 8
วิธีการดำเนินงาน 8
บทที่ 4 สรปุ ผลการปฏิบตั ิงาน 8
ส่งิ ที่ได้เรยี นรู้จากการฝกึ งานในครง้ั นี้
สรุปผลงาน 9-10
10

ภาคผนวก ง
รปู การออกแบบฟราฟิกประเภทโปสเตอร์
LOGO และ ป้ายโครงการ 12-37
รปู วนั สำคญั ต่าง ๆ 12-17
Photo group วันมะเร็งโลก
งานถา่ ยภาพร้านค้าภายในโครงการอีเว้นตลาดนดั โปรโมทลง เพจ Facebook 18
think park chiang mai 19-23
ภาพการปฏิบตั งิ านดา้ นกราฟิกและจดั ส่งเอกสารภายในโครงการ 24-29
30-34

35-36กิตตกิ รรมประกาศ

ในการฝึกงาน ณ บรษิ ทั ตนั บุญ จำกัด ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึงวนั ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564
ส่งผลให้ข้าพเจ้าได้รับความรู้และประสบการณ์ต่าง ๆ ที่มีค่ามากมายท้ังในด้านการทำงานและด้านการมี
ปฏิสัมพนั ธ์กบั ผู้อืน่ ในการทำงาน ทำให้ข้าพเจ้าสามารถจัดทำรายงานการฝึกงานฉบับนี้จนสำเร็จเนื่องจาก
ได้รบั ความกรณุ า ความร่วมมือและสนับสนุนจากบคุ คลหลาย ๆ ทา่ น และบุคคลท่านอื่น ๆ ที่มิได้กล่าวถึง
ที่ได้ให้ความช่วยเหลอื ในการจดั ทำรายงานฉบับนี้ ดงั นี้

1. คณุ กิติชยั ปรงั ฤทธ์ิ ตำแหนง่ ผู้จัดการแผนกทรพั ยากรบุคคล
2. คุณ เกษมสนั ต์ จนั ตะ๊ วงค์ ตำแหนง่ ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด

ข้าพเจ้าขอกล่าวขอบพระคณุ เป็นอย่างยิ่ง โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้าพเจ้าจะสามารถใช้ความรู้ที่
บุคคลทุก ๆ ท่านให้ความกรุณาอบรมสั่งสอนทั้งในดา้ นการทำงาน และความสมั พันธใ์ นชีวิตประจำวนั และ
ช่วงชวี ิตการทำงานจริง ได้อย่างถูกต้องไม่ทำให้บุคคลทกุ ทา่ นผิดหวงับทคดั ย่อ

รายงานการฝกึ งานฉบบั นีจ้ ัดทำข้ึนเพื่อนำเสนอผลงานทีไ่ ด้รบั มอบหมายในการฝึกงานที่ บริษทั ตนั
บญุ จำกัด ต้ังแต่วนั ที่ 1 ธนั วาคม 2563 ถึง 26 กุมภาพนั ธ์ 2564 ในตำแหนง่ Graphic design และลกั ษณะ
งานที่ไดร้ ับมอบหมาย คือการทำโปสเตอรโ์ ปรโมทกจิ กรรมภายในโครงการ ป้ายโฆษณาคา่ เชา่ รา้ นค้าพืน้ ที่
ภายในโครงการ และ รูปวันสำคญั ต่าง ๆ ลงบนเพจ think park Chiangmai รวมแลว้ ทั้งสนิ้ 22 ชนิ้ ดงั น้ัน
สง่ิ ที่ได้รับจากการฝึกงาน คือ ความรใู้ นดา้ นการทำงาน Graphic ซึง่ เป็นหน้าที่สำคัญมากที่จะนำเสนอเพือ่
โปรโมทและประชาสัมพันธ์ให้กับผู้บรโิ ภคสนใจและติดตาม ซึง่ สามารถนำไปประยุกตใ์ ช้ในการทำงานด้าน
Graphic ของบรษิ ทั ที่มีเอกลกั ษณแ์ ตกตา่ งกนั แต่ต้องการการนำเสนอผลงาน ซึ่งต้องมีประสิทธิภาพและจะ
ประสบความสำเรจ็ ในอนาคตอย่างแน่นอน

บทที่ 1
บทนำ

วตั ถุประสงค์

1. เพื่อเพิ่มพูนศึกษาหาความรู้ ทกั ษะ สร้างเสริมประสบการณ์และพัฒนาวิชาชีพในสถานท่ปี ฏิบัตกิ าร
ทำงานจริง

2. เพือ่ ฝึกการมีความรับผิดชอบตอ่ หน้าทีท่ ี่ไดร้ บั มอบหมาย มีระเบียบวินยั และทำงานร่วมกันกับผู้อืน่
ได้อยา่ งมีประสทิ ธิภาพ

3. เพือ่ ได้ทราบถึงปญั หาต่าง ๆ ทอี่ าจเกิดขนึ้ ในขณะปฏิบตั ิงานจริง และสามารถวิเคราะห์ปัญหาและ
การแก้ไขปญั หาได้อย่างมีคณุ ภาพและนำไปใช้ในอนาคตได้มากข้นึ

4. เพื่อสร้างความสัมพันธ์ทีด่ ีระหว่างมหาวิทยาลัยกบั องคก์ รที่รบั นสิ ติ เข้ารับการฝกึ งานในรุ่นต่อ ๆ
ไป

ประโยชนท์ ีค่ าดว่าจะได้รบั

1. นิสิตได้รบั ความรู้เกีย่ วกบั เรือ่ ง การทำงานร่วมกับผู้อืน่ ในสถานทป่ี ฏิบตั งิ านในสถานทจ่ี ริง
2. นิสิตได้รบั ความรู้เกี่ยวกับเรือ่ งการทำงานวิชาชีพตามสภาพความเป็นจริง การประกอบการจริง

และเป็นแนวทางในสถานการณป์ ระกอบอาชีพ
3. นิสิตได้รับความรู้เกีย่ วกับเรือ่ งสภาพปญั หาทีเ่ กิดขนึ้ จริงและแนวทางการแก้ปญั หาที่เกิดขนึ้ อย่างมี

เหตุผล

ขอบเขตของการฝึกปฏิบตั งิ านวิชาชีพ

การฝึกประสบการณค์ ร้ังนีเ้ ป็นการฝกึ ในสว่ นของฝ่ายกราฟิกดีไซน์เนอร์ ณ บรษิ ทั ตนั บุญ จำกดั

2

ระยะเวลาของการฝึกปฏิบตั ิงาน

การฝึกประสบการณ์เริ่มตั้งแตว่ ันที่ 1 ธนั วาคม พ.ศ. 2563 ถึง วนั ที่ 26 กุมภาพนั ธ์ พ.ศ. 2564
เป็นระยะเวลาทั้งหมด 3 เดอื น หรือ 92 วัน หรอื 12 สปั ดาห์ ในวันจันทร์ - วันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 11.00 –
18.00 น.

สถานทีฝ่ ึกปฏิบัติงาน

บรษิ ทั ตนั บญุ จำกัด สาขา เชียงใหม่ 4 1/1-1/5 ถ.นิมมานเหมินทร์ ต.สเุ ทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

ผู้ดแู ลและที่ปรึกษาในระหวา่ งฝึกงานปฏิบัติงาน

นาย เกษมสันต์ จันตะ๊ วงค์

หวั หน้าฝ่ายขายและการตลาด

บทที่ 2
ประวตั ิและความเป็นมาของบริษัท

ชือ่ สถานประกอบการ

บรษิ ทั ตนั บญุ จำกดั

ประวตั ิความเปน็ มา

บริษัท ตันบุญ จำกัด ได้มีการสร้างศูนย์การค้า ใจกลางเมืองเชียงใหม่ โดยมีชื่อว่า Think Park
เชียงใหม่ ซึ่งโครงการนี้ตั้งอยู่บริเวณสีแ่ ยกรินคำ มีการให้บริการอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 29 มกราคม
พ.ศ.2557 ซึ่งเป็นการเปิดตัวศูนย์การค้าที่ได้มีการจัดร้านค้าอย่างมากมาย ซึ่งมีทั้งร้านอาหารและ
เครื่องดื่ม ร้านขายเสื้อผ้า และร้านขายสินค้าแฮนด์เมดต่าง ๆ มากมาย ซึ่งเจ้าของโครงการ Think Park
เชียงใหม่ คือ ตัน ภาสกรีนที ทำเลขายของ ถูกจัดแต่งด้วยงานออกแบบอย่างดี รองรับการเช็คอินและ
ถ่ายภาพสวย ๆ ตอบโจทย์ความต้องการแห่งยุคสมัย คือ สถานที่ทำเงินให้กับพ่อค้าแม่ขายและเอสเอม็ อี
ต่าง ๆ มากมาย ใน รูปแบบของมอลที่มีสไตล์ ตามแบบฉบับของสถานที่นั้น ๆ วันนี้เรามาพร้อมกับทำเล
ทองในจงั หวัด เชียงใหม่ ถนนนิมมานเหมินทร์ แหลง่ รวมวัยรนุ่ และนักทอ่ งเทีย่ วท้ังชาวไทยและชาวต่างชาติ
แหล่งช้อปรูปแบบคอมมูนิตี้มอลล์ภายใต้การบริหารคุณภาพ สุการทำเงินแก่พ่อค้าแม่ขายทั้งหลาย เป็น
แหล่งช้อปปิ้งทีเ่ ป็นมากกว่าสถานที่จับจ่าย แตย่ งั เป็นอีกแหล่งทอ่ งเที่ยวในย่านฮิต ที่ต้ังบริเวณถนนนิมมาน
เหมินทร์จังหวัดเขียงใหม่ บริหารงานภายใต้แนวคิดของ "คุณตัน ภาสกรนที" ประธานบริษัท อิชิตัน กรุ๊ป
จำกัด เป็นอีกหนึ่งธุรกิจของคุณตัน ที่หันมาจับอสังหาริมทรัพย์ด้วยงบประมาณร่วม 500 ล้าน บริหาร
จัดการพื้นที่ทำเป็นคอมมูนิตี้มอลล์กว่า 70 ยูนิต พื้นที่รวมทั้งหมดประมาณ 5 ไร่ ตอบรับนักท่องเที่ยว
จำนวนมากในบรเิ วณนั้น หวังทำให้เป็นสถานท่เี ช็คอินทำเงิน กลายเปน็ แหล่งท่องเทีย่ วที่สำคัญอีกหนึ่งแห่ง

4

ที่รวบรวมเอาไว้ด้วยสนิ ค้ามากมายหลากหลาย เปน็ แหล่งคนพลกุ พล่าน ท้ังยงั ใกลก้ ับสถานทท่ี อ่ งเทีย่ วต่าง
ๆ คือจุดแข็งของคอมมูนิตีม้ อลลแ์ หง่ นีท้ ี่สามารถสร้างรายได้ให้กบั พอ่ ค้าแมค่ ้ามากมาย ภายในยังมีการจัด
โซนต่าง ๆ เอาไว้รองรับความต้องการของกลุม่ คนทีล่ งตัว มีการวางจำหน่ายทั้งชิ้นงานแฮนด์เมด ผลงาน
ศิลปะในไอเดยี ผลงานท้องถิ่น และอื่น ๆ คือแนวคิดหลกั ๆ ของคอมมูนิตมี้ อลล์แห่งนโี้ ครงการ Think park
มีการจัดโซนทั้งหมด 6 โซนดว้ ยกนั ได้แก่ โซนสนิ ค้าท้องถิน่ โซนสนิ ค้างานศิลปะ โซนสนิ ค้าแฮนด์เมด โซน
อาหาร โซนอีเว้นท์ และโซนแฮงคเ์ อาห์ ครบครนั ในเรือ่ งของการเปน็ จดุ รวมพลคนแฟชั่น กบั สนิ ค้าทีค่ ดั สรร
เข้ามาเพื่อรองรบั กับกล่มุ วัยรุ่นและกลุ่มนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะ เตม็ อิม่ กบั ร้านค้าสุดแนวที่จะมาโชว์สินค้า
น่าสนใจต่าง ๆ เอาไว้ให้เดินชมเดินช้อปกันอย่างเพลิดเพลิน จัดเป็นอีกหนึ่งทำเลทองแนะนำสำหรับผู้ที่
กำลังมองหาพื้นที่ขายของโดยเฉพาะ แยกเป็นโซนสินค้าท้องถิ่น จะเปิดให้ผู้เช่าเข้ามาขายสินค้าพื้นเมือง
ทางภาคเหนือ พร้อมเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นผ่านสินค้าที่เป็นเอกลักษณ์ จับกลุ่มนักท่องเที่ยว
ชาวตา่ งชาติโดยเฉพาะ โซนสนิ ค้างานศิลปะ ตอบโจทยก์ ลุ่มคนที่รักงานศิลปี ดว้ ยผลงานภาพวาดพื้นเมือง
ภาพงานสถาปัตยกรรมเมืองไทย พระพุทธรูป และอืน่ ๆ โซนสนิ ค้างานแฮนดเ์ มด เอาใจหนุ่มสาวทีต่ ้องการ
หารายได้พิเศษ และมีไอเดียเปน็ ของตวั เองได้นำผลงานมาประชันกัน สร้างเป็นรายได้ จากการขายไอเดีย
ดว้ ยงานทีท่ ำจากฝีมือของตัวเอง เหมาะสำหรบั เด็กแนวท้ังหลายได้เข้ามาเดนิ เลอื กซ้ือเลอื กหาสินค้า ราคา
เริ่มต้นตั้งแต่ 50 บาทขึ้นไป เช่น ถุงผ้า, พวงกุญแจ, ที่คั่นหนังสือ เป็นต้น โชนร้านอาหาร ที่นี่ส่วนมากจะ
เป็นร้านอาหารประเภท Local cafe อาหารท้องถิ่น หรือร้านอาหารที่มีไอเดีย ทั้งสไตล์ฟิวชั่น, ร้านกาแฟ,
ร้านไอศกรีม, ร้านผลไม้ปนั่ ฯลฯ ตอบโจทย์นักทอ่ งเที่ยวโดยเฉพาะ โซนอีเว้นท์ โซนจดั งานเพื่อดงึ คนเข้ามา
เดินเล่นในสถานที่โดยการจัดงานโปรโมทเดือนละครั้ง ซึ่งโซนนี้เป็นหนึ่งในแผนการตลาดของโครงการ ที่
ช่วยเพิ่มจำนวนคนไดม้ ากถึง 50% บรเิ วณรอบนอกของคอมมูนิตี้มอลล์ ยงั มีการจัดงานตามเทศกาลต่าง ๆ
เช่น เทศกาลวาไลนไทน์, เทศกาลคริสมาส, เทศกาลสงกรานต์, เทศกาลปีใหม่ และอื่น ๆ เป็นอีกหนึ่ง
แนวคิดสำคัญที่ประกอบอยู่ในแผนการตลาดภาพรวมของสถานที่ตอบโจทยน์ ักท่องเที่ยวอีกทั้งยังเป็นอีก
หนึง่ แหลง่ ทอ่ งเที่ยวในถนนนิมมานเหมินทร์ สำหรบั ค่าเชา่ พืน้ ทีส่ ามารถติดต่อสอบถามจากทางโครงการได้
โดยตรง โดยราคาเริ่มต้นไม่สูงนัก ดังนั้นผู้ศึกษาจึงสนใจศึกษาการดำเนินงานด้านการตลาด ปัญหาและ
แนวทางการแกไ้ ขปัญหาของบรษิ ัทตันบุญ จำกดั จังหวดั เชียงใหม่ เพื่อนำมาเป็นแนวทางในการทำงานจริง
ในอนาคต

5

วิสัยทัศน์

ผู้พัฒนาศูนยก์ ารค้าที่ได้รับการชื่นชมจากทุกคน และไมห่ ยดุ นิ่งในการสร้างประสบการณแ์ ห่ง
ความสขุ พร้อมเติบโตพร้อมสงั คมที่ดี

โครงสร้างหน่วยงาน

6

ช่องทางการติดต่อ

เบอรโ์ ทรตดิ ตอ่ : 052-080900 ต่อ 6111 / 081-8498766
Facebook : https://www.facebook.com/onenimman
E-Mail : [email protected] / [email protected]
เวบ็ ไซต์ : http://www.onenimman.com/

แผนที่สถานประกอบการ

บทที่ 3
ความเปน็ มาและความสำคญั

ความเปน็ มาและความสำคัญ

การฝึกงานและสหกิจศึกษาเป็นกระบวนการจัดการเรียนการสอนร่วมกัน ระหว่างมหาวิทยาลัย
และสถานประกอบการ โดยให้นิสิตนักศึกษาไดอ้ อกไปปฏิบัติงานจริง ตามสถานประกอบการตา่ ง ๆ มุ่งให้
นิสิตนกั ศึกษาไดม้ ีประสบการณ์ตรงตามสาขาวิชาทีต่ นได้ศึกษาควบคู่กันไปปลกู จิตสำนึกให้มีเจตคติที่ดีต่อ
วิชาชีพของตน และสามารถนำเอาทฤษฎีต่าง ๆ ที่ได้เรียนนำมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกบั การทำงานจริง
ซึ่งเปน็ โอกาสดีที่นิสิตนกั ศึกษาไดป้ ฏิบัติงานจริงภายใต้การควบคุมดแู ลของพนักงานทีป่ รึกษาและอาจารย์
ทีป่ รกึ ษา จนทำให้นิสิตนกั ศึกษาปฏิบตั ิตนได้ถกู ต้องเหมาะสมกับงานของตนเอง ซึง่ สิง่ เหล่านี้เป็นส่ิงสำคัญ
ในการผลิตบัณฑิตให้มีความรู้และสามารถปฏิบัติงานได้จริงตามที่สถานประกอบการต้องการ รวมถึง
สามารถตอบสนองต่อความต้องการขององค์กรต่าง ๆ ได้ การฝึกปฏิบัติงานเป็นการปูพื้นฐานให้แกน่ ิสิต
นักศึกษาในการทำงานและปรับตัวให้เข้ากบั สถานทท่ี ำงาน ให้มีความรู้ มีทักษะในการทำงาน และสามารถ
แก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้นได้รวมถึงการทำงานทีม่ ีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น ก่อนที่จะ
สำเร็จการศึกษาออกไปก่อให้เกิดประโยชน์สูงสดุ แก่องค์กร และการพัฒนาตัวนิสิตเองจากการเรียนการ
สอนในคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่ ที่นิสิตได้เรียนรู้มาสู่การฝึก
ปฏิบตั งิ านจริงในสถานประกอบการ และสถานประกอบทีเ่ ลอื กฝึกปฏิบตั ิงานน้ันได้แก่ บรษิ ัท ตนั บุญ จำกัด

8

การรายงานตวั การปฏิบัติการฝึกงาน

1. หลังจากไดร้ ับหนังสือสง่ ตัวแลว้ ให้นำหนังสือส่งตัวที่ทางมหาวิทยาลัยออกให้มารายงานตัวในวนั ที่
รบั รายงานตัววนั แรก

2. เข้ารบั การรายงานตวั กบั หัวหน้าฝา่ ย HR ของสถานประกอบการของบรษิ ทั

ระเบียบขอ้ ปฏิบตั ิของนกั ศึกษาที่มาฝึกงาน

− แต่งกายในชุดสภุ าพเรียบรอ้ ย ถกู ต้องตามกาลเทศะและเหมาะสม ใหเ้ กียรติบริษทั
− ติดป้ายชือ่ ทุกครงั้ เมือ่ ออกจากออฟฟิศ
− เวลาปฏิบัติงานของนักศึกษาฝึกงาน ให้ใช้แบบแผนเดยี วกบั พนักงานทุกประการ 8 ชั่วโมงตอ่ วัน

จันทร์ถงึ เสาร์ 9.00 น ถึง 18.00 น
− มีมารยาท ไปมาลาไหว้ ทุกครั้งทั้งตอนเข้ามาบริษัทและก่อนกลับ และรับผิดชอบงานที่มอบหมาย

ให้ปฏิบัติ

วิธีการดำเนินงาน

− รับงานจากหัวหน้าฝา่ ยการตลาดเกีย่ วกบั อีเว้นที่ทางบรษิ ัทจะจดั ขนึ้
− ทำความเข้าใจโจทยแ์ ละความหมายของงานกอ่ นนำไปผลติ กราฟิก
− ค้นหา Reference จากแหล่งออนไลนต์ ่างเพือ่ ให้เห็นทิศทางของงาน
− ทดลองสร้างไอเดยี ที่ได้จากค้นหา Reference และวาดโครงรา่ งออกมาเปน็ โครงร่างครา่ ว ๆ
− นำไอเดยี ที่ออกแบบไว้ ไปนำเสนอให้แกพ่ ี่เล้ียง
− เมื่อผา่ นกระบวนการจึงเริม่ ทำการออกแบบเปน็ กราฟิกตัวสมบูรณ์ได้

บทที่ 4

สรุปผลการปฏิบัติงาน

งานที่บริษัทมอบหมายให้กระผมได้ทำในตำแหน่งกราฟิก ส่วนมากจะเปน็ กราฟิกทผ่ี ลติ ออกมาเพือ่
โปรโมทโฆษณา ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ทั้งบนออนไลน์และออฟไลน์ ยึดตามงานอีเว้นทีบ่ รษิ ทั จะจัดขนึ้
ตามโอกาส งานทีไ่ ดร้ ับทั้งหมด 367 ชิน้

สิ่งที่ไดเ้ รียนรจู้ ากการฝึกงานในครัง้ นี้

− ดา้ นทฤษฎี
• ได้รบั ความรู้จากการผลติ งานดา้ นการโฆษณาประชาสมั พนั ธ์
• ได้รับความรู้ดา้ นการจัดการบรหิ ารงานภายในบรษิ ทั ที่เปน็ ศนู ยก์ ารค้า
• ได้รบั ความรู้ในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ จากการทำงานจริง

− ดา้ นสังคม
• ได้รบั มิตรไมตรีจากเพือ่ นรวมฝึกงานรวมถึงพีเ่ ล้ยี งและบคุ ลากรภายในบรษิ ัท
• ได้ทำงานภายใต้แรงกดดนั ในสถานการณต์ ่าง ๆ
• รู้จกั การวางตัวและบคุ ลิกภาพที่เหมาะสมทั้งบุคคลภายในและภายนอกองคก์ รณ์

− ดา้ นปฏิบัติ
• เรียนรู้การปฏิบตั งิ านจริงในสถานทจ่ี ริง
• ได้ฝึกประสบการณ์การทำงานด้านการโฆษณาประชาสัมพันธ์
• ได้ฝึกงานด้านการบรกิ ารและการจัดสง่ เอกสารภายในโครงการ
• ฝึกไหวพริบและเพิม่ ประสบการณ์ในการทำงานด้านกราฟิกไปใช้ในการปฏิบัตงิ านจริง

− ส่งิ ที่เรียนรู้ใหม่จากบรษิ ัท
• นอกจากความรดู้ า้ นกราฟิกก็ยังไดค้ วามรดู้ า้ นการตลาดควบคูไ่ ปด้วย
• ได้ลองฝึกประสบการณ์การเปน็ พนักงานของบริษัทในการทำงานด้านตา่ ง ๆ
• มีไหวพริบจากการแก้ไขปัญหาในระหว่างปฏิบัตงิ าน

− ประโยชน์ทีไ่ ดร้ บั จากการฝึกปฏิบตั ิงาน
• ฝึกประสบการณ์ การทำงานในสถานทจ่ี ริง

10

• มีมติ รไมตรีเพิ่มข้ึนรู้จกั บคุ ลากรภายในบรษิ ทั มากขนึ้
• มีความรบั ผิดชอบตรงตอ่ เวลาและรับผิดชอบต่องานที่ได้รบั มอบหมาย
− ปญั หาและอุปสรรค
• งานที่มอบหมายให้มจี ำนวนน้อยเน่อื งจากประสบปัญหาการระบาดของโรค โควิด-19 ทาง

บรษิ ัทได้งดการจดั งานและเล่อื นการโปรโมทประชาสมั พันธ์งานอีเว้นที่จะจัดข้นึ ออกไป

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพตั้งแตว่ นั ที่ 1 ธนั วาคม พ.ศ.2563 จนถึงวนั ที่ 26 กุมภาพนั ธ์ พ.ศ.2564
ตลอดระยะเวลาสามเดอื นเข้าฝึกประสบการณ์ท้ังหมด 59 วนั คิดเป็นรายชวั่ โมงรวมท้ังสนิ้ 482 ชวั่ โมง

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ขาด ลาป่วย ลากจิ ชัว่ โมงในการฝึกประสบการณว์ ิชาชีพ

59 วนั 00 0 482 ช่ัวโมง

สรุปผลงานทีไ่ ด้ปฏิบัตติ ลอดระยะเวลาการฝึกงาน จำนวน
ลำดับ ผลงาน
44ชนิ้ งาน
1. งานโปสเตอร์ 326 รปู
2. งานถา่ ยภาพ 7 อัลบมั้ 1 ชนิ้ งาน
3. งาน LOGO 1 ชนิ้ งาน
4 งาน Infographic 372 ชิ้น

รวม

การปฏิบัติงานตรวจโครงการและส่งเอกสาร(งานรอง) จำนวน
ลำดับ ผลงาน 5 ครงั้
22 ครง้ั
1. งานตรวจความเรียบรอ้ ยโครงการ 27 ครงั้
2. งานเดนิ เอกสาร

รวม

ภาคผนวก

12

โปสเตอร์ ลดราคาเช่ารา้ นคา้ ภายในโครงการ Think park , งาน think night market
และงาน Walking street Nimman 6

โปสเตอรป์ ระชาสมั พันธ์ ถนนคนเดิน Nimman 6 โปสเตอรป์ ระชาสมั พันธ์ ถนนคนเดิน Nimman 6

(แบบที่ 1) (แบบที่ 2)

ปกเพจ Facebook : Walking Street Nimman Six
ถนนคนเดิน Nimman 6

โปสเตอร์ประชาสมั พันธ์ ถนนคนเดิน Nimman 6
(แบบที่ 3)

13

โปสเตอร์ประชาสมั พันธ์ งาน Think market คร้ังที่ 5
(แบบที่ 1)

โปสเตอร์ประชาสมั พันธ์ งาน Think market คร้ังที่ 5
(ใช้ข้นึ บนจอ LED)

โปสเตอรป์ ระชาสัมพันธ์ งาน Think market คร้ังที่ 5
(ทดลองไดคทั เปน็ ตัวอยา่ งเมือ่ ไปอยบู่ นจอ LED)

14

โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ งาน Think
market ครงั้ ที่ 5

โปสเตอร์ประชาสมั พันธ์ ลดค่าเช่าในพื้นที่ภายในโครงการ
(แปะบอร์ดหรือตดิ ประกาศภายในพืน้ ที่โครงการ)

15

โปสเตอรป์ ระชาสัมพันธ์ ลดราคาคา่ เชา่ โปสเตอรป์ ระชาสมั พันธ์ ลดราคาค่าเช่าพนื้ ที่ร้านค้า

พืน้ ทีร่ ้านค้าภายในโครงการ ภายในโครงการ

(แบบที่ 1) (แบบที่ 2 แก้สีและแก้คำจดั วางพนื้ ที่ใหม่ตามคำแนะนำ)

ป้ายประชาสัมพันธ์ ลดราคาคา่ เช่าพนื้ ที่ร้านค้าภายใน
โครงการ เอาขนึ้ จอ LED

(แบบที่ 1 และ แบบที่ 2 แก้สีและจัดวางพนื้ ทีใ่ หม่ตาม
คำแนะนำ)

16

ป้ายจดุ คดั กรอง โควิด-19

Infographic ใหค้ วามรเู้ กีย่ วกับ
โควิด-19

17

โปสเตอรป์ ระชาสัมพันธ์ งาน Think night market แบบที่ 2,3,4

18

LOGO และ ป้ายโครงการ

ป้ายโครงการ think park แบบใหม่
LOGO โครงการเปล่ยี นจากไฟล์ JPG เป็น ไฟล์ Ai (illustrator)

19

รูปภาพวนั สำคญั ตา่ ง ๆ ลงบนเพจ Facebook : Think park chaing mai

รปู ภาพวนั ทหารผา่ นศึก

รูปภาพวนั เกษตรแห่งชาติ

20

รูปภาพวันตรษุ จีน
รูปภาพวนั ศิลปินแหง่ ชาติ

21

รูปภาพวันป่าไมโ้ ลก
รปู ภาพวนั คล้ายวนั ราชสมภพ พระบาทสมเดจ็ พระน่ังเกล้าเจ้าอยู่หวั รชั กาลที่ 1

22

รปู ภาพวันอนุรกั ษ์น้ำโลก
รปู ภาพวนั สตรีสากล

23

รปู ภาพสัตว์ป่าโลก
วนั มะเร็งโลก

24

Photo group วันมะเร็งโลกถงึ ความหมายของโบว์สีตา่ ง ๆ ลงบนเพจ Facebook : Think park
chaingmai

25

26

27

28

29

30

Photo group โปรโมทร้านค้าภายในโครงการ ลงบนเพจ Facebook : Think park chiang mai

Photo group ร้าน play work

31

Photo group ร้าน ขายของฝาก

32

Photo group ร้าน OPPA

33

Photo group บรรยากาศงาน Think market

34

Photo group ร้าน Yin silver

35

ภาพการปฏิบตั ิงานดา้ นกราฟิกและแจกเอกสารภายในโครงการ

รปู ภาพ ระหวา่ งปฏิบัตงิ านด้านกราฟิก
รปู ภาพ ระหว่างปฏิบัตงิ านจดั ส่งเอกสารภายในโครงการ

36

รปู ภาพ ระหว่างปฏิบตั งิ านจัดส่งเอกสารภายในโครงการ


Click to View FlipBook Version
Previous Book
จากรุ่นสู่รุ่น
Next Book
Pelancaran program nilam