The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

วิจัยในชั้นเรียน

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by paweena89390, 2022-09-15 02:11:40

วิจัยในชั้นเรียน

วิจัยในชั้นเรียน

ชื่อ....นางปวีณา .................สกลุ ......ใสยจิตต.์ .....................ตำแหนง่ ......ครชู ำนาญการพเิ ศษ....

โรงเรียน ราชประชานุเคราะห์ ๔๗ จังหวัดเพชรบุรี ภาคเรียนท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

เรอ่ื ง การแก้ปัญหานกั เรยี นให้เพ่อื นทำงานสง่ หรือบนั ทึกงาน เขียนรายงานสง่ ครูแทนตน

ปญั หาหรือสงิ่ ทตี่ อ้ งการพฒั นา

จากการสังเกต ในขณะตรวจรายงาน และสมุดงานของนักเรียนของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที ี่ ๑/๑ พบวา่ ผลงานท่ีนักเรียนทำงานส่ง หรือบนั ทึกงาน เขียนรายงานส่ง เป็น
ผลงานหรอื ลายมอื ทีน่ กั เรยี นคนอนื่ เปน็ ผู้เขยี นหรอื ทำให้

วิธกี ารแก้ปญั หา/วิธกี ารพฒั นา

จากปัญหาท่ีพบดังกล่าวสืบทราบว่า เป็นนักเรียนหญิงทำงานให้นักเรียนชายมากกว่า
เนือ่ งจากเป็นการสรา้ งความสนใจ ต้องการใหฝ้ า่ ยตรงข้ามรกั ตนเอง เป็นผลใหน้ ักเรยี นท่ีใหค้ นอ่ืน
ทำงานให้นน้ั ทำงานไม่เป็น คิดไมเ่ ป็น และล้มเหลวในการเรยี น แกป้ ัญหาและพฒั นาโดย

ขอความรว่ มมือจากครทู า่ นอื่น ๆ ให้ช่วยกนั สอดสอ่ งนักเรียนทท่ี ำงานส่งทไ่ี มใ่ ชล่ ายมอื
หรือผลงานของตนเอง โดย

- ต้ังกฎขอ้ บงั คบั ของโรงเรียน เชน่ หากพบจะลงโทษนกั เรยี นทเ่ี ปน็ เจา้ ของงานและ
ทำงานให้ โดยผ้ทู ำงานให้จะถกู ลงโทษมากกว่าและงานจะไม่ประเมนิ ให้คะแนน

- ประกาศใหน้ กั เรียนทราบร่วมกัน
- บอกผลเสยี ท่ใี ห้เพอื่ นทำงานให้ รวมทัง้ ผลเสยี จากการทำงานให้เพือ่ นนนั้ เปน็ การ

ทำรา้ ยเพือ่ นทางอ้อม ถือวา่ เป็นการสนบั สนุนส่งเสริมเพื่อนในทางท่ีผดิ

ผลการแกไ้ ข/ผลการพฒั นา

จากการใชม้ าตรการทหี่ ลากหลาย ปญั หาการให้ผอู้ ่ืนทำงานให้ก็ลดน้อยลง นักเรยี น
สามารถทำงานเองได้ไมต่ อ้ งพง่ึ คนอ่นื

ข้อเสนอแนะ

ในบางคร้ัง นักเรียนท่ีขาดความมั่นใจ เรียนอ่อน อาจทำงานโดยยังขาดความประณีต
ครูควรให้กำลังใจ และเสนอแนะวิธีการพัฒนางานของตนเอง ไม่ควรเปรียบเทียบผลงานกับ
คนท่ีเรียนเก่ง ทำงานละเอียด ประณีต เพราะอาจทำให้เด็กรู้สึกท้อแท้ได้ ควรประเมินผล
ตามสภาพจริงใหม้ ากทส่ี ุด.

ชือ่ ....นางปวีณา ............สกลุ ......ใสยจติ ต.์ ............ตำแหนง่ ......ครชู ำนาญการพิเศษ..................

โรงเรียน ราชประชานุเคราะห์ ๔๗ จังหวดั เพชรบุรี ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศกึ ษา ๒๕๖๕

เรื่อง การแก้ปัญหานักเรียนหนีกลบั หอพกั กอ่ นเลิกเรียน

ปัญหาหรือสิ่งท่ีตอ้ งการพัฒนา

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๑/๑ หลายคน มักหนีเรียนกลับไปนอนไปเล่นท่ีหอพัก
กอ่ นเวลาเลิกเรยี นในภาคเรียนที่ ๑ ปีการศกึ ษา ๒๕๖๕

วิธกี ารแก้ปัญหา/วิธีการพฒั นา

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๗ จังหวัดเพชรบุรี เป็นโรงเรียนท่ีรับนักเรียนด้อย
โอกาส ๑๐ ประเภท เข้าเรียน โดยอยู่ประจำกิน-นอนที่โรงเรียน พบปัญหาว่า นักเรียน
มกั จะหลบหนีกลับไปนอน ไปเล่นทหี่ อพกั ก่อนเวลาเลกิ เรียนปกติ แกป้ ญั หาและพฒั นาโดย

๑. ขอความร่วมมือจากครูผูส้ อนทุกท่านใหเ้ ช็คชอ่ื นกั เรยี นทกุ ครง้ั ทเ่ี ข้าสอน
๒. ขอความร่วมมือจากคุณครูหอพักทุกหอพักให้ปิดประตูใส่กุญแจหอพักท้ังชั้นบนและ

ชั้นล่าง เพ่อื ปอ้ งกนั ไม่ให้นักเรยี นแอบหนกี ลบั ไปนอน
๓. แจง้ ให้นกั เรยี นทราบถงึ ผลเสยี ของการหนเี รยี นไปนอน
๔. แจ้งให้นักเรยี นทราบถึงมาตรการในการลงโทษผ้ทู ่ีหนเี รียนกลบั ไปนอนทีห่ อพัก
๕. มอบหมายใหห้ วั หนา้ ชั้นคอยสอดส่องดูเพ่ือนในชั้นเรยี น ถา้ หายไป ให้รบี แจ้งครู
๖. เมื่อพบนักเรยี นยังมีพฤตกิ รรมดงั กลา่ ว ครูลงโทษโดยการให้นักเรยี นพัฒนาโรงเรยี น

ผลการแก้ไข/ผลการพัฒนา

จากการแกป้ ัญหานกั เรยี นชัน้ มัธยมศกึ ษาปที ่ี ๑/๑ หนกี ลบั ไปนอน – เล่น ทีห่ อพัก
ก่อนเลิกเรียน ดงั กล่าวขา้ งตน้ ทำใหจ้ ำนวนนกั เรยี นท่มี ีพฤตกิ รรมดงั กล่าวลดนอ้ ยลงจนในที่สดุ
กไ็ ม่มนี ักเรยี นหนีเรียนกลับไปนอน – เลน่ ทีห่ อพักอีกเลย

ขอ้ เสนอแนะ

การหนีกลับไปนอน – เล่น ท่ีหอพักของนักเรียนน่าจะมาจากหลายสาเหตุ โดยเฉพาะ
สาเหตุจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู ครูควรตระหนักต่อหน้าท่ี มิใช่แต่จะโทษ
ผู้เรียนฝ่ายเดียว พร้อมกับการหาวิธีแก้ไขปัญหาจากสาเหตุดังกล่าวให้ลดน้อยลง จนกระทั่ง
ปัญหาน้นั หมดไป

ชื่อ นางปวีณา สกลุ ใสยจิตต์ ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

โรงเรยี น ราชประชานุเคราะห์ ๔๗ จังหวัดเพชรบุรี ภาคเรียนท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

เรือ่ ง การแกป้ ญั หานักเรยี นขาดคุณธรรม จริยธรรม

ปญั หาหรอื ส่ิงท่ีต้องการพฒั นา

ในฐานะท่ีเป็นครูท่ีปรึกษา สังเกตพบว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑/๑ หลายคน
ขาดคณุ ธรรมจริยธรรม เชน่ ความขยันหมนั่ เพียร ความมนี ำ้ ใจ และความซอ่ื สตั ย์ ฯลฯ

วธิ ีการแก้ปญั หา/วธิ กี ารพัฒนา

๑. ยกย่อง ชมเชย เม่ือนักเรียนแสดงพฤติกรรมดี ทั้งต่อหน้าและลับหลัง ส่วนรวม เช่น
กล่าวคำชมเชยหน้าเสาธง ชมเชยในท่ีประชุมครู หรือชมเชยในท่ีประชุมนักเรียน และ
ผปู้ กครอง เปน็ ต้น

๒. สงั เกตพฤตกิ รรมของนักเรยี น หากพบว่าผู้ใดมีพฤตกิ รรมที่แสดงถงึ การขาดคุณธรรม
จริยธรรม ครูจะเรียกคุย อบรมและชี้แจงให้นักเรียนทราบและเข้าใจถึงผลเสียของการขาด
คุณธรรมจรยิ ธรรม

๓. พัฒนาคุณธรรมด้านอื่น ๆ เช่น ความมีวินัย ความซือ่ สัตย์ ความขยันหมั่นเพียร
ความกตญั ญูกตเวที เปน็ ตน้

๔. มอบหมายให้นักเรียนเป็นต้นแบบเพ่ือขยายผล ร่วมกันสอดส่องปลุกจิตสำนึก
สเู่ พือ่ นนกั เรียนคนอน่ื ๆ

๕. ใหก้ ำลังใจ ให้ความมั่นใจ ถงึ ผลสำเรจ็ ในอนาคตของการทำความดี

ผลการแก้ไข/ผลการพฒั นา

๑. นักเรยี นแสดงพฤติกรรมท่ดี ีอย่างตอ่ เนอื่ งทั้งอยใู่ นโรงเรียน ที่บ้าน และสถานทที่ วั่ ไป
๒. นักเรยี นคนอน่ื ๆ ได้รูปแบบ ผลของการมีน้ำใจ เปน็ ผลใหน้ ักเรียนอน่ื นำไปปฏิบตั ิ
๓. สรา้ งความมัน่ ใจใหผ้ ู้ปกครองของนกั เรยี นคนอน่ื ๆ ตอ่ การทำความดีของนักเรียน

ขอ้ เสนอแนะ

๑. ควรให้การส่งเสริมการแสดงออกของผู้มีพฤติกรรมดีด้วยวิธีการต่าง ๆ อย่างจริงจัง
และตอ่ เน่ือง

๒. การจัดการเรียนการสอนควรบรู ณาการเรื่องของคุณธรรม จริยธรรมดว้ ยเสมอ

ชอื่ ....นางปวีณา ....สกุล......ใสยจิตต.์ .....ตำแหน่ง......ครู วทิ ยฐานะชำนาญการพิเศษ....

โรงเรยี น ราชประชานุเคราะห์ ๔๗ จงั หวดั เพชรบุรี ภาคเรียนที่ ๑ ปกี ารศึกษา ๒๕๖๕

เรอ่ื ง การแก้ปญั หานักเรียนติด 0 ติด ร ในรายวิชาพระพทุ ธศาสนาเป็นจำนวนมาก

ปญั หาหรอื สง่ิ ทต่ี ้องการพัฒนา

ในฐานะทีเ่ ป็นครูผูส้ อนวชิ าพระพุทธศาสนา พบว่า นักเรียนติด 0 ในรายวิชานี้เปน็
จำนวนมาก ทำให้นกั เรียนไมจ่ บการศึกษาตามหลักสตู รพร้อมเพอื่ น ๆ

วธิ ีการแก้ปญั หา/วธิ ีการพัฒนา

จากปัญหาดังกล่าวข้างต้น พบว่า นักเรียนส่วนมากเป็นนักเรียนขาดโอกาสทาง
การศึกษา เม่ือมาเข้าเรยี นจงึ ไมเ่ ห็นความจำเป็นของการเรียน เพราะฐานะทางครอบครัว พ่อ
แม่ก็ลำบากอยู่แล้ว คิดว่ายังคงไม่มีโอกาสท่ีจะได้เรียนต่อ จึงไม่สนใจเรียน ทำให้ติด 0, ร
และไม่จบการศึกษาตามหลักสูตร ครจู งึ แก้ปัญหาโดย

1. ออกแบบ รูปแบบการสอน เพ่ือให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้อย่างหลากหลาย ให้เขามี
ความรู้สึกวา่ สงิ่ ท่ีเขากำลังศึกษาอยเู่ ปน็ สงิ่ ทง่ี ่ายๆ

2. ประเมินผลอย่างหลากหลายวิธี ตามสภาพจริง ให้ผู้เรียนรู้ผลการเรียนรู้ทันที ครู
บอกนักเรียนว่า การเรียน การสอน การสอบเป็นเนื้อเดียวกัน ให้ทำงานส่งครูทุกคร้ังและ
ตั้งใจเรียน นักเรียนก็จะมีคะแนนเก็บ เมื่อประเมินผลทุกคนก็จะไม่ติด 0 ติด ร อย่าง
แน่นอน ขอให้ตนช่วยตน

ผลการแก้ไข/ผลการพัฒนา

นักเรียนทำงานส่ง และเข้าร่วมกิจกรรม เพราะถือว่าการเรียนเป็นหน้าที่ของตนเอง
นักเรียนเกิดความมน่ั ใจ ไมต่ ิด 0 หรือ ร สามารถเรียนจบตามหลกั สตู ร

ขอ้ เสนอแนะ

นักเรียนไม่ส่งงานไม่ควรโทษผู้เรียนฝ่ายเดียว ผู้สอนควรส่องกระจกตนเองว่า ตนเองจัด
กิจกรรมเหมาะสมกับผู้เรียนหรือไม่ เม่ือพบข้อบกพร่องควรหาวิธี หนทางแก้ไขข้อบกพร่องของ
เองเพื่อผู้เรียนเป็นสำคัญ ทั้งรูปแบบ วิธีการจัดกิจกรรมการเรียน รวมถึงการวัดประเมินผลที่
หลากหลายหรอื ไม่

ชอ่ื ....นางปวณี า ....สกุล......ใสยจิตต.์ .....ตำแหนง่ ......ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ....

โรงเรยี น.....ราชประชานเุ คราะห์ ๔๗ จงั หวดั เพชรบุร.ี ....ปกี ารศกึ ษา……..๒๕๖๕........

เรอื่ ง การแก้ปัญหานกั เรียนใหเ้ พอื่ นทำงานส่ง หรือบนั ทกึ งาน เขียนรายงานสง่ ครูแทนตน
ปัญหาหรือส่งิ ท่ตี ้องการพฒั นา

จากการสังเกต ในขณะตรวจรายงาน และสมุดงานของนักเรียนของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๑/๑ พบว่า ผลงานท่ีนักเรียนทำงานส่ง หรอื บนั ทึกงาน เขียนรายงานส่ง เป็น
ผลงานหรอื ลายมอื ท่ีนักเรยี นคนอ่ืนเป็นผเู้ ขยี นหรือทำให้

วธิ กี ารแก้ปญั หา/วิธกี ารพฒั นา

จากปัญหาท่ีพบดังกล่าวสืบทราบว่า เป็นนักเรียนหญิงทำงานให้นักเรียนชายมากกว่า
เน่อื งจากเป็นการสรา้ งความสนใจ ต้องการใหฝ้ ่ายตรงขา้ มรักตนเอง เป็นผลให้นักเรยี นท่ีใหค้ นอื่น
ทำงานใหท้ ำงานไมเ่ ป็น คดิ ไมเ่ ป็น และล้มเหลวในการเรียน แก้ปญั หาและพฒั นาโดย

ขอความรว่ มมอื จากครูทั้งโรงเรียน ใหช้ ่วยกนั สอดสอ่ ง นกั เรียนทท่ี ำงานสง่ ทีไ่ ม่ใช่ลายมือ
หรือผลงานตนเองโดย

- ตัง้ กฎข้อบงั คับของโรงเรยี น เช่น หากพบจะลงโทษนักเรียนท่เี ป็นเจา้ ของงานและ
ทำงานให้ โดยผู้ทำงานให้จะถกู ลงโทษมากกว่าและงานจะไมป่ ระเมนิ ให้คะแนน

- ประกาศใหน้ กั เรียนทราบร่วมกนั
- บอกผลเสยี ที่ให้เพอ่ื นทำงานให้ รวมท้งั ผลเสยี จากการทำงานให้เพื่อนนน้ั เปน็ การ

ทำร้ายเพ่อื นทางอ้อม ถือว่าเปน็ การสง่ เสริมเพื่อนในทางท่ีผดิ

ผลการแก้ไข/ผลการพฒั นา

จากการใช้มาตรการท่หี ลากหลาย ปัญหาการให้ผูอ้ ื่นทำงานให้ก็ลดนอ้ ยลง นักเรียน
สามารถทำงานเองได้ไม่ต้องพึ่งคนอ่นื

ขอ้ เสนอแนะ

ในบางคร้ัง นักเรียนท่ีขาดความม่ันใจ เรียนอ่อน อาจทำงานโดยยังขาดความประณีต
ครูควรให้กำลังใจ และเสนอแนะวิธีการพัฒนางานของตนเอง ไม่ควรเปรียบเทียบผลงานกับ
คนที่เรียนเก่ง ทำงานละเอียด ประณีต เพราะอาจทำให้เด็กรู้สึกท้อแท้ได้ ควรประเมินผล
ตามสภาพจรงิ ใหม้ ากทีส่ ดุ

ช่ือ....นางปวีณา ....สกุล......ใสยจติ ต.์ .....ตำแหนง่ ......ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ....

โรงเรยี น.....ราชประชานเุ คราะห์ ๔๗ จงั หวดั เพชรบรุ .ี ....ปกี ารศึกษา……..๒๕๖๕........

เร่ือง การแกป้ ัญหานักเรียนหนกี ลบั หอพกั ก่อนเลกิ เรยี น
ปัญหาหรือสิ่งที่ตอ้ งการพฒั นา

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑/๓ หลายคน มักหนีเรียนกลับไปนอนไปเล่นท่ีหอพัก
ก่อนเวลาเลกิ เรยี นในภาคเรียนท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

วิธกี ารแกป้ ญั หา/วิธกี ารพฒั นา

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๗ จังหวัดเพชรบุรี เป็นโรงเรียนท่ีรับนักเรียนด้อย
โอกาส ๑๐ ประเภท เข้าเรียน โดยอยู่ประจำกิน-นอนที่โรงเรียน พบปัญหาว่า นักเรียน
มกั จะหลบหนกี ลับไปนอน ไปเลน่ ทห่ี อพกั กอ่ นเวลาเลกิ เรียนปกติ แก้ปัญหาและพัฒนาโดย

๗. ขอความร่วมมือจากครูผสู้ อนทุกท่านให้เชค็ ช่ือนักเรียนทกุ ครั้งทเ่ี ขา้ สอน
๘. ขอความร่วมมือจากคุณครูหอพักทุกหอพักให้ปิดประตูใส่กุญแจหอพักท้ังช้ันบนและ

ชนั้ ลา่ ง เพื่อปอ้ งกันไมใ่ ห้นกั เรยี นแอบหนกี ลบั ไปนอน
๙. แจ้งใหน้ กั เรยี นทราบถึงผลเสยี ของการหนีเรียนไปนอน
๑๐. แจง้ ใหน้ กั เรียนทราบถงึ มาตรการในการลงโทษผู้ทห่ี นเี รยี นกลับไปนอนท่ีหอพัก
๑๑. มอบหมายใหห้ ัวหนา้ ชัน้ คอยสอดสอ่ งดเู พ่ือนในชน้ั เรยี น ถ้าหายไป ใหร้ ีบแจ้งครู
๑๒. เมือ่ พบนักเรียนยงั มพี ฤตกิ รรมดังกล่าว ครูลงโทษโดยการให้นกั เรียนพัฒนา

โรงเรียน

ผลการแกไ้ ข/ผลการพัฒนา

จากการแกป้ ญั หานักเรยี นชนั้ มธั ยมศึกษาปที ่ี ๑/๑ หนีกลับไปนอน – เล่น ท่หี อพัก
ก่อนเลกิ เรียน ดังกล่าวข้างตน้ ทำให้จำนวนนักเรยี นท่มี พี ฤตกิ รรมดงั กล่าวลดนอ้ ยลงจนในท่สี ุด
ก็ไมม่ ีนกั เรียนหนเี รยี นกลับไปนอน – เลน่ ที่หอพกั อีกเลย

ขอ้ เสนอแนะ

การหนีกลับไปนอน – เล่น ที่หอพักของนักเรียนน่าจะมาจากหลายสาเหตุ โดยเฉพาะ
สาเหตุจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู ครูควรตระหนักต่อหน้าที่มิใช่แต่จะโทษ
ผู้เรียนฝ่ายเดียว พร้อมกับการหาวิธีแก้ไขปัญหาจากสาเหตุดังกล่าวให้ลดน้อยลง จนกระท่ัง
ปัญหานนั้ หมดไป

ช่อื ....นางปวณี า ....สกลุ ......ใสยจิตต.์ .....ตำแหน่ง......ครู วทิ ยฐานะชำนาญการพเิ ศษ....

โรงเรียน.....ราชประชานเุ คราะห์ ๔๗ จงั หวดั เพชรบรุ .ี ....ปีการศกึ ษา……..๒๕๖๕........

เรื่อง การแก้ปญั หานกั เรียนขาดคุณธรรม จรยิ ธรรม
ปัญหาหรือส่งิ ทีต่ อ้ งการพฒั นา

ในฐานะท่ีเป็นครูที่ปรึกษา สังเกตพบว่า นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑/๔ หลายคน
ขาดคณุ ธรรมจรยิ ธรรม เช่น ความขยันหมนั่ เพยี ร และความซอื่ สัตย์ ฯลฯ

วิธกี ารแก้ปญั หา/วิธกี ารพฒั นา

๑. ยกย่อง ชมเชย เม่ือนักเรียนแสดงพฤติกรรมดี ทั้งต่อหน้าและลับหลัง ส่วนรวม เช่น
กล่าวคำชมเชยหน้าเสาธง ชมเชยในท่ีประชุมครู หรือชมเชยในท่ีประชุมนักเรียน และ
ผ้ปู กครอง เป็นตน้

๒. สงั เกตพฤติกรรมของนักเรียน หากพบวา่ ผู้ใดมพี ฤตกิ รรมที่แสดงถึงการขาดคณุ ธรรม
จริยธรรม ครูจะเรียกคุย อบรมและชี้แจงให้นักเรียนทราบและเข้าใจถึงผลเสียของการขาด
คุณธรรมจรยิ ธรรม

๓. พัฒนาคุณธรรมด้านอ่ืน ๆ เช่น ความมีวินัย ความซื่อสัตย์ ความขยันหม่ันเพียร
ความกตัญญูกตเวที เป็นตน้

๔. มอบหมายให้นักเรียนเป็นต้นแบบเพื่อขยายผล ร่วมกันสอดส่องปลุกจิตสำนึกสู่
เพือ่ นคนอน่ื ๆ

๕. ให้กำลงั ใจ ให้ความม่นั ใจ ถึงผลสำเร็จในอนาคตของการทำความดี

ผลการแกไ้ ข/ผลการพัฒนา

๑. นกั เรียนแสดงพฤตกิ รรมท่ดี อี ย่างตอ่ เน่ืองท้งั อยู่ในโรงเรยี น ที่บ้าน และสถานที่ทว่ั ไป
๒. นกั เรียนอืน่ ไดร้ ูปแบบ ผลของการมนี ้ำใจ เปน็ ผลใหน้ กั เรยี นอนื่ นำไปปฏิบตั ิ
๓. สร้างความมน่ั ใจตอ่ ผู้ปกครอง นักเรียนอื่นต่อผลการทำความดี

ข้อเสนอแนะ

๑. ควรให้การส่งเสริมการแสดงออกของผู้มีพฤติกรรมดีด้วยวิธีการต่าง ๆ อย่างจริงจัง
และต่อเน่ือง

๒. การจดั การเรยี นการสอน ควรบรู ณาการเรอ่ื งของคุณธรรม จรยิ ธรรมดว้ ยเสมอ

วิจัยในชนั้ เรยี น

เรอื่ ง การแกป้ ัญหานกั เรียนเขา้ เรียนชา้ หรอื ไมเ่ ข้าเรยี นวชิ าสังคมศึกษา
ของนกั เรยี นชน้ั มัธยมศึกษาปีท่ี ๑

ปัญหาหรอื สงิ่ ที่ต้องการพฒั นา

ในฐานะทเ่ี ปน็ ครผู ู้สอนวิชา สังคมศกึ ษา ชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี ๑ พบวา่ มีนักเรียนบางส่วน เข้า
หอ้ งเรยี นชา้ มาก หรอื มาถึงห้องเรียนแล้วแต่ขออนญุ าตไปเข้าห้องน้ำ หรอื ไปด่ืมนำ้ โดยใช้เวลา นาน
มาก เกือบ ๒๐ นาที บางครงั้ ก็ไมก่ ลับมาเรยี นอีกเลยจนหมดคาบเรยี น

วิธกี ารแก้ปัญหา/วิธกี ารพฒั นา

จากปัญหาดงั กล่าวข้างต้น พบว่า นกั เรียนส่วนมากเปน็ นกั เรียนขาดโอกาสทางการศกึ ษา เม่อื มา
เข้าเรยี นจงึ ไมเ่ ห็นความสำคญั ของการเรยี น เพราะฐานะทางครอบครัวค่อนข้างยากจน บางคนมปี ัญหาใน
ครอบครวั พ่อ แม่ แยกทางกัน หรอื เสียชวี ิต ต้องอยู่กับผู้อื่น เช่น ปู่ ย่า ตา ยาย หรือผู้อุปการะ ทำ
ให้คดิ ว่าตนไม่มโี อกาสท่ีจะได้เรียนต่อ จึงไมเ่ ห็นความสำคญั ของการเรียน ไม่คิดถึงอนาคต ขเ้ี กียจเรียน ไม่
สนใจเรยี น ครูจึงแก้ปัญหาโดย

๑. ออกแบบ รูปแบบการสอน เพื่อให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้อย่างหลากหลาย ให้เขามีความรู้สึก
วา่ สิง่ ทเี่ ขากำลงั ศึกษาอยู่เปน็ สง่ิ ท่ีงา่ ย ๆ สนุกสนาน ไมน่ า่ เบือ่ เมอ่ื เรียนแล้วสามารถนำไปใช้ในชีวิตได้

๒. สรา้ งข้อตกลงกับนักเรียน ถ้าเข้าเรียนตรงเวลาครูก็จะเหลือเวลาให้นักเรียนได้ชมคลิปวีดีโอ
ที่นักเรยี นชอบ ได้ฟังเพลงทีอ่ ยากฟงั เพอื่ เปน็ การจูงใจและโนม้ นา้ วให้อยากรบี มาเรียนไมเ่ ถลไถล

ผลการแก้ไข/ผลการพฒั นา

จำนวนนกั เรียนทเ่ี ขา้ หอ้ งเรยี นชา้ ลดลง และไมม่ ี ในทีส่ ุด เพราะนกั เรียนมแี รงจูงใจว่า ถ้ารีบมา
เรยี นตรงเวลา ครจู ะมีเวลาเหลือให้ฟงั เพลง ชมคลิปวีดีโอ หรอื ชมภาพยนตร์ทีอ่ ยากชม

ข้อเสนอแนะ

๑. การให้นักเรียนได้ฟังเพลง ชมคลิปวีดีโอ ชมภาพยนตร์ออนไลน์ นั้น อยู่ท่ีการเลือกของ
ครูผู้สอน ว่าจะให้นักเรียนได้ฟังเพลง หรือชมภาพยนตร์ ในแบบใด และเมื่อจบแล้ว ควรมีการสรุป
ประเด็นสำคญั ตา่ ง ๆ ขอ้ คิด ผลดี ผลเสีย จากสง่ิ ท่ีไดช้ มไดฟ้ ังดว้ ย

๒. นักเรยี นเปน็ เด็กด้อยโอกาส และกำลังเข้าสู่วัยรุ่น จึงมีความช่ืนชอบในเรื่องของการดูหนัง ฟัง
เพลง ครผู ูส้ อนควรใช้สงิ่ เหลา่ น้มี าเปน็ สอ่ื จูงใจในการอบรมสั่งสอนหรือจัดการเรียนการสอน.

วิจยั ในชัน้ เรยี น

เรอ่ื ง การแก้ปญั หานักเรียนขาดคณุ ธรรม จรยิ ธรรม

ปัญหาหรือสิง่ ทต่ี ้องการพัฒนา

ในฐานะที่เป็นครูที่ปรึกษา สังเกตพบว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓/๑ หลายคน ขาด
คณุ ธรรมจรยิ ธรรม เชน่ ความรับผิดชอบ ความขยนั หมน่ั เพียร และความซ่อื สตั ย์ ฯลฯ

วิธกี ารแก้ปัญหา/วธิ กี ารพฒั นา

๑. ยกย่อง ชมเชย เมื่อนักเรียนแสดงพฤติกรรมดี ทั้งต่อหน้าและลับหลัง ส่วนรวม เช่น กล่าวคำ
ชมเชยหน้าชั้นเรียน ในทีป่ ระชมุ นกั เรยี นและผปู้ กครอง เปน็ ต้น

๒. สังเกตพฤติกรรมของนักเรียน หากพบว่าผู้ใดมีพฤติกรรมที่แสดงถึงการขาดคุณธรรมจริยธรรม
ครจู ะเรยี กคุย อบรมและชีแ้ จงให้นักเรียนทราบและเขา้ ใจถึงผลเสยี ของการขาดคุณธรรมจริยธรรม

๓. พัฒนาคุณธรรมด้านอื่น ๆ เช่น ความมีวินัย ความซื่อสัตย์ ความขยันหม่ันเพียร ความ
กตัญญกู ตเวที เป็นต้น

๔. มอบหมายให้นกั เรียนเปน็ ตน้ แบบเพื่อขยายผล ร่วมกนั สอดสอ่ งปลกุ จิตสำนกึ ส่เู พื่อนคนอืน่ ๆ
๕. ให้กำลังใจ ให้ความม่นั ใจ ถึงผลสำเรจ็ ในอนาคตของการทำความดี

ผลการแกไ้ ข/ผลการพัฒนา

๑. นักเรยี นแสดงพฤติกรรมทดี่ ีอย่างตอ่ เน่ืองทงั้ ขณะอยูใ่ นโรงเรียน ทบ่ี า้ น และสถานที่ทั่วไป
๒. นกั เรียนอ่นื ได้เห็นรูปแบบ และเหน็ ผลของการมีน้ำใจ ซง่ึ เป็นผลให้นกั เรยี นอื่นนำไปปฏบิ ตั ิ
๓. สร้างความม่ันใจต่อผูป้ กครอง และนักเรยี นคนอ่ืน ๆ ถงึ ผลของการทำความดี

ขอ้ เสนอแนะ

๑. ครคู วรให้การสง่ เสรมิ การแสดงออกของผู้มีพฤติกรรมดีด้วยวธิ กี ารตา่ ง ๆ อยา่ งจริงจงั
และต่อเนอ่ื ง

๒. ทกุ คร้งั ที่มีการจัดการเรยี นการสอน ครคู วรสอดแทรกเรอื่ งของคุณธรรม จรยิ ธรรมด้วยเสมอ

วิจยั ในช้นั เรียน

เรื่อง การแก้ปัญหานักเรยี นไมเ่ กบ็ หนังสือเรยี นและอปุ กรณ์การเรยี นใหเ้ ปน็ ระเบยี บ

ช่ือผู้วิจยั นางปวณี า ใสยจิตต์ ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

ปญั หาหรือส่งิ ทีต่ อ้ งการพัฒนา

ในการเรียนวิชาต่าง ๆ ในห้องเรียน ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๒/๑ เม่ือหมดเวลาเรียน นักเรียน
สว่ นใหญ่มักจะไมเ่ กบ็ อปุ กรณ์ต่าง ๆ ทใ่ี ช้ในการเรยี น เชน่ สมุด หนงั สือ เครื่องเขียน แต่จะท้ิงไว้ทโ่ี ต๊ะ
และรีบไปเรยี นวิชาอืน่ ตามห้องปฏบิ ตั ิการต่าง ๆ เปน็ ผลใหอ้ ุปกรณ์การเรยี นตา่ ง ๆ ดังกลา่ วข้างตน้ สูญหาย

ผู้วิจัยเห็นว่า นักเรียนควรจะมีความรับผิดชอบต่อทรัพย์สินของตน ด้วยการจัดเก็บใส่กระเป๋า
หนังสือให้เรียบร้อย และนำกระเป๋าหนังสือนั้นติดตัวไปด้วย ไม่ควรท้ิงไว้ที่ห้องเรียน จึงได้ดำเนินการ
แก้ปัญหาดงั กลา่ ว

วธิ กี ารแก้ปัญหา/หรือการพฒั นา

๑. แจ้งให้นักเรียนทุกคนทราบต้ังแต่ช่ัวโมงแรก ว่าควรปฏิบัติตนอย่างไร เมื่อต้องไปเรียน
รายวชิ าอ่ืน ๆ ตามหอ้ งปฏบิ ตั กิ าร

๒. แจ้งขอ้ ตกลง กำหนดบทลงโทษ หากนกั เรยี นไม่ปฏบิ ตั ิตามข้อตกลงทก่ี ำหนดไว้
๓. เม่ือส้ินปีการศึกษา มีการประกาศ ยกย่อง ชมเชย นักเรียนท่ีปฏิบัติตนได้ตามข้อตกลงที่
กำหนดไว้ เพอื่ เป็นการใหแ้ รงเสริมแก่นักเรียนคนอื่น ๆ

ผลการแกไ้ ข/ผลการพัฒนา

๑. ผู้เรียนมีการจัดเก็บหนังสือเรียน สมุด และอุปกรณ์การเรียน ใส่กระเป๋าหนังสือและนำ
ตดิ ตัวไปเรยี นทห่ี ้องปฏิบัตกิ ารอน่ื ๆ นอกหอ้ งเรยี นทกุ ครั้ง

๒. เหตกุ ารณ์เร่ือง สมุดหาย เครอ่ื งเขยี นหาย กระเป๋าหาย ลดน้อยลง
๓. หอ้ งเรียนสะอาด เปน็ ระเบยี บเรยี บรอ้ ย
๔. นกั เรียนมคี วามรับผิดชอบและมีระเบยี บมากขึ้น
๕. สามารถใชเ้ ปน็ แนวทางในการพฒั นาคณุ ลกั ษณะที่พึงประสงค์ด้านอื่น ๆ ของนกั เรยี นได้

ข้อเสนอแนะ

ครูผู้สอนภาคปฏิบัติซ่ึงมีการใช้อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน ควรปล่อยนักเรียนก่อนเวลา
เลก็ นอ้ ย เพ่อื นักเรียนจะได้มีเวลาเก็บอุปกรณ์ดงั กลา่ วข้างต้น ไม่เกิดกังวลในการเรยี นคาบตอ่ ไป

วิจัยในชนั้ เรยี น

เรือ่ ง การแก้ปญั หานักเรียนให้เพ่อื นจดบันทึกงาน หรือเขยี นรายงานส่งครแู ทนตน

ปญั หาหรอื สง่ิ ทตี่ ้องการพฒั นา

จากการสังเกต ขณะตรวจรายงาน และสมุดจดบันทึกงาน ของนักเรียนของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี ๑/๑ พบว่า ผลงานที่นักเรียนทำส่งครู คือ สมุดจดบันทึกงาน รายงาน เป็นผลงาน
หรอื ลายมอื ที่นกั เรยี นคนอน่ื เป็นผู้เขียนหรอื ทำให้

วิธกี ารแก้ปญั หา/วธิ ีการพัฒนา

จากปัญหาท่ีพบดังกล่าว สืบทราบว่า นักเรียนหญิงมักเป็นฝ่ายทำงานให้นักเรียนชายมากกว่า
เนื่องจากต้องการสร้างความสนใจ ต้องการให้ฝ่ายตรงข้ามรักตนเอง เป็นผลให้นักเรียนท่ีให้คนอื่นทำงาน
แทนน้นั ทำงานไม่เป็น คิดไมเ่ ปน็ และสดุ ทา้ ยก็ลม้ เหลวในการเรียน จงึ แกป้ ัญหาและพัฒนาโดย

ขอความรว่ มมือจากครูท่านอ่ืนให้ชว่ ยกนั สอดส่อง ดูแล ตรวจสอบงานที่นกั เรียนนำสง่ ครู โดย
- ตง้ั กฎขอ้ บงั คับ เช่น หากพบจะลงโทษนักเรียนทเี่ ปน็ เจ้าของงานและทำงานให้ โดยผู้ทำงานให้

จะถกู ลงโทษมากกวา่ และงานจะไม่ประเมนิ ให้คะแนน
- แจ้งให้นักเรยี นทราบร่วมกัน
- พูดคุย อธิบายถึงผลเสียทใ่ี ห้เพอ่ื นทำงานให้ รวมท้ังผลเสียจากการทำงานใหเ้ พือ่ นน้นั ไมใ่ ช่

การชว่ ยเหลือเพื่อน แต่เปน็ การทำรา้ ยเพ่ือนทางอ้อม ถือวา่ เป็นการสง่ เสรมิ เพอ่ื นในทางทผี่ ดิ

ผลการแกไ้ ข/ผลการพัฒนา

จากการใชม้ าตรการท่หี ลากหลาย ปัญหาการใหผ้ ้อู ื่นทำงานให้ก็ลดนอ้ ยลง นักเรียนสามารถ
ทำงานเองได้ไม่ต้องพง่ึ คนอืน่

ข้อเสนอแนะ

ในบางคร้ัง นักเรียนท่ีขาดความมั่นใจ เรียนอ่อน อาจทำงานโดยยังขาดความประณีต ครูควรให้
กำลังใจ และเสนอแนะวิธีการพฒั นางานของตนเอง ไมค่ วรเปรียบเทียบผลงานกับคนท่ีเรียนเก่ง ทำงาน
ละเอยี ด ประณีต เพราะอาจทำใหเ้ ดก็ ร้สู ึกท้อแทไ้ ด้ ควรประเมนิ ผลตามสภาพจรงิ ให้มากทีส่ ดุ .


Click to View FlipBook Version