The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

บุคคลที่เสนอเข้ารับการคัดเลือก
นายวีระพงศ์ มนต์อินทร์
ครูโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา จังหวัดสกลนคร

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by yootworawatchakon.s, 2022-05-29 04:23:00

นายวีระพงศ์ มนต์อินทร์ ผู้เสนอเข้ารับรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

บุคคลที่เสนอเข้ารับการคัดเลือก
นายวีระพงศ์ มนต์อินทร์
ครูโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา จังหวัดสกลนคร

เอกสารผลงาน
เสนอชื่อเข้ารับการคดั เลอื ก
ผ้ทู าคณุ ประโยชน์ต่อกระทรวงวฒั นธรรม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ประเภทบคุ คล

บคุ คลทเ่ี สนอเขา้ รับการคดั เลอื ก
นายวรี ะพงศ์ มนตอ์ ินทร์

ครโู รงเรียนธาตนุ ารายณว์ ิทยา จงั หวัดสกลนคร

การคัดเลือกผู้ทาคณุ ประโยชน์ต่อกระทรวงวฒั นธรรม
ประจาปงี บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

คานยิ ม

คุณครูวรี ะพงศ์ มนตอ์ ินทร์ เปน็ ครกู ลุ่มสาระการเรียนร้ศู ิลปะ โรงเรยี นธาตุนารายณ์วทิ ยา ท่ีสอนใน
สาระนาฏศิลป์ ความเป็นครูท่ีเตม็ ครูของคณุ ครูวรี ะพงศ์ ถูกสะทอ้ นดว้ ยผลงานท่เี กดิ จากการจดั การเรียนการ
สอนครู ดังผลงานท่ีประจกั ษอ์ ยา่ งมากมาย นอกจากน้คี ุณครวู รี ะพงศ์ ยงั เป็นผู้นาในการจัดตั้งชมรมวงโปงลาง
มนู มังอสี าน โรงเรยี นธาตุนารายณว์ ิทยา นามาซ่งึ ช่อื เสียง เกียรติยศใหแ้ กโ่ รงเรยี น บรกิ ารและใหค้ วามร่วมมือ
กับองคก์ รทัง้ ภาครัฐ เอกชน และชมุ ชน และภาพสะท้อนท่ีแสดงถึงการประสบผลสาเรจ็ ในทกุ ด้านของคุณครู
วีระพงศ์ คอื ลูกศิษยท์ ุกคนประสบผลสาเรจ็ ในหน้าท่ีการงานอย่างเสมอหน้า มีความรัก ศรัทธาในตัวครู รกั
และภูมใิ จในสถาบันของตนเอง นับไดว้ า่ คุณครูวรี ะพงศ์ มนตอ์ นิ ทร์ คอื แบบอยา่ งของครูในการส่งเสรมิ
อนุรกั ษ์ และตอ่ ยอดศิลปวฒั นธรรม อนั เป็นมรดกของชาติอยา่ งแทจ้ ริง

ลงชื่อ.................................................
(นายพนมพันธ์ ไชยเพชร)

ตาแหนง่ อดีตผู้อานวยการโรงเรียนธาตุนารายณว์ ทิ ยา

คานยิ ม

คุณครูวรี ะพงศ์ มนต์อินทร์ ครูโรงเรียนธาตุนารายณ์วทิ ยา เป็นบคุ ลลท่ีให้ความรว่ มมือกับเทศบาล
นครสกลนครเปน็ อย่างย่ิง ในการสนบั สนนุ ชุดการแสดงทกุ การแสดง ในการเผยแพรว่ ัฒนธรรมของชาวจังหวดั
สกลนคร ในหลาย ๆ โอกาส อาทิ การแสดงในงานประเพณแี ห่ปราสาทผึ้งและแขง่ ขนั เรือยาวชิงถ้วย
พระราชทาน สมเดจ็ พระกนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเดจ็ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ของจงั หวดั
สกลนครเปน็ ประจาทุกปี นบั เปน็ ครูผู้สรา้ งคุณประโยชน์ใหก้ บั สังคมอยา่ งแทจ้ ริง

จงึ ขอแสดงความชื่นชมท่ี คุณครวู ีระพงศ์ มนต์อินทร์ ไดใ้ หค้ วามรว่ มมือกับเทศบาลนครสกลนคร ใน
การสบื สานศิลปวฒั นธรรม ประเพณที อ้ งถนิ่ ของจงั หวัดสกลนคร และให้กาลังใจในการสรา้ งลกู ศิษย์ทีม่ ีคณุ ภาพ
เพื่อมาพฒั นาสังคม และประเทศชาติตอ่ ไป

ลงชอ่ื .................................................
(นายโกมุท ฑฆี ธนานนท์)

ตาแหนง่ นายกเทศมนตรีนครสกลนคร

คานิยม

คุณครูวีระพงศ์ มนตอ์ นิ ทร์ ครูโรงเรยี นธาตนุ ารายณ์วทิ ยา เป็นคุณครูท่มี ีความรู้ความสามารถ และ
เชย่ี วชาญในดา้ นการแสดงศิลปวัฒนธรรมทอ้ งถิน่ สกลนคร ซ่งึ เทศบาลนครสกลนคร ไดข้ อความร่วมมอื
คณุ ครูวรี ะพงศ์ มนตอ์ ินทร์ จดั ชุดการแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถ่นิ สกลนคร เข้าร่วมการแสดงในงานประเพณี
แหป่ ราสาทผึ้งและแข่งขนั เรือยาวชงิ ถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธริ าชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รตั นราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุ ารี ของจังหวัดสกลนครเปน็ ประจาทุกปี ภาพสะท้อนความสามารถและ
เช่ยี วชาญเฉาะด้านของคุณครูวีระพงศ์ ถกู ถา่ ยทอดออกมาในรูปแบบการแสดงในหลายชดุ การแสดง ซึง่ ต้องใช้
จานวนผู้แสดงหลายรอ้ ยชีวิต ทาใหเ้ หน็ ถงึ ศกั ยภาพในการจัดการเรยี นการสอนของครูไดอ้ ย่างชดั เจน คงเปน็
เร่ืองอยาก หากครผู ู้ควบคมุ นักเรยี นหลายร้อยชีวิต เข้าไม่ถึงวธิ ีการ หรอื เข้าไม่ถึงการบรหิ ารจดั การผ้เู รยี น แต่
คุณครวู รี ะพงษก์ ไ็ ดแ้ สดงออกให้เหน็ ถงึ ศกั ยภาพ และมองข้ามปญั หาน้นั ได้อย่าส้ินเชิง นับได้วา่ คณุ ครูวีระพงษ์
มนตอ์ นิ ทร์ คือครผู ู้ที่เป็นยง่ิ กว่าครู ใหแ้ กล่ กู ศษิ ยอ์ ย่างแทจ้ รงิ

ลงชื่อ.................................................
(นางสาวพวงทพิ ย์ สุวัฒนพนั ธ์)

ตาแหนง่ อดีตผอู้ านวยการสานกั การศกึ ษาเทศบาลนครสกลนคร

สารบัญ ๑

คานยิ ม ๔
สารบญั ๗
แบบ ทค ๓.๓ (ประเภทนิตบิ ุคคลหรือคณะบคุ คล) ๘
แบบ ทค ๔
แบบแนบ ทค ๔
ภาคผนวก สาเนาเอกสาร/หลักฐาน ประกอบการพจิ ารณาคัดเลือกแบบ ทค ๓.๓
(ประเภทบคุ คล)

แบบเสนอชอื่ เข้ารบั การคัดเลือก
ผู้ทาคุณประโยชนต์ อ่ กระทรวงวัฒนธรรม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

 ส่วนกลาง  ส่วนภมู ิภาค

๑. ขอ้ มลู ทั่วไป

ชือ่ – สกุล นายวีระพงศ์ มนต์อินทร์

วนั เดือน ปีเกดิ ๑๗ มกราคม ๒๕๐๗ อายุ ๕๗ ปี

(กรณพี ระสงฆ์ โปรดระบุ พรรษา น.ธ. ป.ธ. )

ระดับการศกึ ษา ปรญิ ญาตรีครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) วิชาเอกนาฏศิลป์ วชิ าโทภาษาไทย คณะครุศาสตร

วทิ ยาลยั ครสู กลนคร

อาชพี /ตาแหน่ง ครู วทิ ยฐานะ ชานาญการพเิ ศษ

หนว่ ยงานทสี่ งั กดั โรงเรยี นธาตนุ ารายณว์ ทิ ยา จังหวดั สกลนคร สานักงานเขตพนื้ ทก่ี ารศึกษามัธยม

ศึกษาสกลนคร

ทอี่ ยู่ปัจจุบัน เลขที่ ๑๙๐ หมทู่ ี่ ๑๐ ตาบลโนนหอม อาเภอเมืองสกลนคร จงั หวดั สกลนคร

รหัสไปรษณยี ์ ๔๗๐๐๐

โทรศพั ท์ โทรสาร มือถือ ๐๘๙-๙๔๐๑๖๒๐

ไปรษณียอ์ ิเลก็ ทรอนกิ ส์ (E-mail) -

Line ID (ถ้ามี) -๒. ประวัติสว่ นตัวและประวัติการศึกษา ( ไมเ่ กิน ๓ บรรทัด)
นายวีระพงศ์ มนตอ์ นิ ทร์ ครูโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา จังหวดั สกลนคร ภูมลิ าเนาเปน็ คนจงั หวดั สกลนคร

โดยกาเนิด สาเร็จการศึกษาครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) วิชาเอกนาฏศลิ ป์ วิชาโทภาษาไทย คณะครุศาสตร
วทิ ยาลยั ครูสกลนคร เปน็ ผู้ทีม่ คี วามรู้ความเชี่ยวชาญ ตลอดจนเปน็ ผู้ทรงคุณวุฒิ ดา้ นศิลปวฒั นธรรมทอ้ งถิน่
๓. ประวตั ิการทางาน (โดยย่อ ไมเ่ กนิ ๓ บรรทัด)

บรรจแุ ต่งต้ังเขา้ รบั ราชการครู เมอ่ื ปี พ.ศ. ๒๕๒๙ ณ โรงเรยี นพรเจริญวทิ ยา อาเภอพรเจริญ จงั หวดั บึงกาฬ
พ.ศ. ๒๕๔๓ ย้ายมาดารงตาแหน่งท่ี โรงเรยี นสกลราชวทิ ยานกุ ูล ๒ อาเภอเมืองสกลนคร จังหวดั สกลนคร และ
พ.ศ. ๒๕๔๗ ไดย้ า้ ยมาดารงตาแหน่งท่ี โรงเรียนธาตนุ ารายณว์ ิทยา จนถงึ ปัจจุบนั รวมอายุราชการ ๓๖ ปี
๔. ประกาศเกียรติคณุ ท่ีเคยได้รบั หมายถึง เอกสาร โล่ รางวัล ท่หี นว่ ยงาน องคก์ รหรอื สถาบนั ต่าง ๆ
ได้มอบใหแ้ กน่ ิติบคุ คลหรอื คณะบุคคล (ทีเ่ กี่ยวขอ้ งกับงานดา้ นศาสนา ศิลปะ และวฒั นธรรม)
(ไมเ่ กนิ ๕ รางวัล)

๔.๑ ชื่อรางวัล รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจกั รี ระดบั “ครูขวญั ศิษย”์
ปที ีไ่ ดร้ ับรางวลั พ.ศ. ๒๕๖๔
หน่วยงานองคก์ รหรอื สถาบันต่าง ๆ มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟา้ มหาจักรี

๔.๒ ชื่อรางวัล ศิลปินภูพาน สาขาศิลปการแสดง ปี ๒๕๖๒
ปีทไ่ี ดร้ ับรางวลั พ.ศ. ๒๕๖๒
หนว่ ยงานองค์กรหรือสถาบันตา่ ง ๆ จงั หวัดสกลนคร ร่วมกบั มหาวทิ ยาลัยราชภัฏสกลนคร

๔.๓ ช่อื รางวัล ครูผฝู้ ึกซ้อมนกั เรยี นได้รบั รางวลั เหรียญทอง การแขง่ ขนั วงโปงลาง(ศิลปวฒั นธรรมพืน้ บา้ น)
ระดบั ชาติ
ปีทไ่ี ดร้ บั รางวลั พ.ศ. ๒๕๖๒
หนว่ ยงานองคก์ รหรอื สถาบันตา่ ง ๆ สานักงานคณะกรรมการการศกึ ษาข้ันพ้ืนฐาน

๔.๔ ชอ่ื รางวลั ครูผ้ฝู กึ ซ้อมนักเรยี นได้รับรางวัลเหรยี ญทอง การแข่งขันระบามาตรฐาน ระดบั ชาติ
ปีทีไ่ ด้รบั รางวลั พ.ศ. ๒๕๖๒
หน่วยงานองค์กรหรอื สถาบนั ต่าง ๆ สานกั งานคณะกรรมการการศึกษาขน้ั พื้นฐาน

๔.๕ ช่ือรางวัล ครูผฝู้ ึกซ้อมนกั เรยี นไดร้ ับรางวัลเหรียญทอง การแขง่ ขนั แขง่ ราวงมาตรฐาน ระดบั ชาติ
ปที ี่ไดร้ บั รางวลั พ.ศ. ๒๕๖๒
หนว่ ยงานองค์กรหรอื สถาบนั ต่าง ๆ สานกั งานคณะกรรมการการศกึ ษาขนั้ พืน้ ฐาน

๕. การรบั รองการเสนอช่อื
๕.๑ ข้าพเจา้ ...............................................................................................(ปลดั กระทรวงวัฒนธรรม/

รองปลัดกระทรวงวฒั นธรรม/อธบิ ดี/อธกิ ารบดี/ผอู้ านวยการองคก์ ารมหาชน/หวั หน้าสานกั งานรฐั มนตร/ี
วัฒนธรรมจังหวดั ) เป็นผใู้ หข้ ้อมูลในการเสนอ นายวรี ะพงศ์ มนต์อินทร์
เขา้ รบั การคัดเลือกเปน็ ผทู้ าคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวฒั นธรรม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ประเภทบุคคล

ลงชอื่ .....................................................
(........................................................)
ผูเ้ สนอชื่อ
วันที.่ ........./............./...................๕.๒ ขา้ พเจ้า นายวีระพงศ์ มนตอ์ นิ ทร์ ได้รับทราบการเสนอช่ือเขา้ รบั การคัดเลอื กเป็นผทู้ า
คุณประโยชน์ต่อกระทรวงวฒั นธรรม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ประเภทบุคคล

ลงช่อื .............................................................

( นายวรี ะพงศ์ มนต์อินทร์ )
ผไู้ ดร้ บั การเสนอชอ่ื

วนั ที่ ๒๕ /พฤษภาคม/๒๕๖๕ภาคผนวก
สาเนาเอกสาร/หลกั ฐาน ประกอบการพิจารณาคัดเลอื กรูปภาพ : โครงการ : อนรุ ักษน์ าฏศลิ ป์พื้นเมืองอีสาน : ทอ้ งถ่ินสกลนคร

รปู ภาพ : โครงการ : อนุรกั ษ์นาฏศิลป์พนื้ เมอื งอีสาน : ทอ้ งถ่นิ สกลนคร

๑๐

รูปภาพ : โครงการ : อนรุ กั ษน์ าฏศิลปพ์ ้ืนเมอื งอีสาน : ทอ้ งถ่นิ สกลนคร

รูปภาพ : โครงการ : อนุรักษ์นาฏศิลปพ์ ืน้ เมอื งอีสาน : ท้องถิน่ สกลนคร

๑๑

รูปภาพ : กจิ กรรมแลกเปลย่ี นเรียนรกู้ ารขยายผลการทาโครงการกับคณุ ครูผไู้ ด้รบั รางวัลของมลู นิธิรางวลั
สมเดจ็ เจ้าฟา้ มหาจักรี ร่นุ ท่ี ๑ – ๔กลมุ่ อสี านตอนบน สกลนคร นครพนม บงึ กาฬ

รูปภาพ : กิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรกู้ ารขยายผลการทาโครงการกบั คุณครูผไู้ ด้รับรางวัลของมูลนธิ ิรางวัล
สมเดจ็ เจ้าฟา้ มหาจกั รี รุ่นที่ ๑ – ๔กลุ่มอีสานตอนบน สกลนคร นครพนม บึงกาฬ

๑๒

รูปภาพ : งานศลิ ปหตั ถกรรมนักเรียนครั้งท่ี ๖๙ ปกี ารศกึ ษา ๒๕๖๒

รูปภาพ : งานศลิ ปหัตถกรรมนกั เรียนครง้ั ที่ ๖๙ ปีการศกึ ษา ๒๕๖๒

๑๓

รูปภาพ : งานศลิ ปหตั ถกรรมนักเรียนครั้งท่ี ๖๙ ปกี ารศกึ ษา ๒๕๖๒

รูปภาพ : งานศลิ ปหัตถกรรมนกั เรียนครง้ั ที่ ๖๙ ปีการศกึ ษา ๒๕๖๒

๑๔

รูปภาพ : งานมหกรรมภมู ปิ ญั ญาพ้ืนบ้าน มนู มงั อสี าน คร้งั ๑๑

รูปภาพ : งานมหกรรมภูมปิ ญั ญาพ้ืนบา้ น มูนมงั อสี าน คร้งั ๑๑

๑๕

รูปภาพ : งานนมัสการพระธาตเุ ชิงชุม

รปู ภาพ : งานนมัสการพระธาตุเชิงชุม

๑๖

รูปภาพ : งานประเพณแี ขง่ ขันเรือยาว แห่ปราสาทผ้ึง ชิงถวายพระราชทาน สมเดจ็ พระกนิษฐาธิราชเจา้ กรม
สมเดจ็ พระเทพพระรตั นราชสุดาฯสยามบรมราชกมุ ารี

รปู ภาพ : งานประเพณีแข่งขันเรอื ยาว แห่ปราสาทผึ้ง ชิงถวายพระราชทาน สมเดจ็ พระกนิษฐาธิราชเจา้ กรม
สมเดจ็ พระเทพพระรตั นราชสดุ าฯสยามบรมราชกมุ ารี

๑๗

รูปภาพ : งานประเพณีแขง่ ขันเรือยาว แห่ปราสาทผ้งึ ชงิ ถวายพระราชทาน สมเด็จพระกนษิ ฐาธริ าชเจา้ กรม
สมเดจ็ พระเทพพระรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกมุ ารี

รูปภาพ : งานนมัสการพระธาตนุ ารายณเ์ จงเวงประจาปี

๑๘

รูปภาพ : การแขง่ ขนั ฟตุ บอลภพู านราชนเิ วศน์คพั

รูปภาพ : ประเพณีสิบสองเพ็งไทสกลจงั หวดั สกลนคร

๑๙

รูปภาพ : โครงการโรงเรียนคณุ ธรรม สพฐ.

รปู ภาพ : งานสถาปนาโรงเรียนธาตนุ ารายณ์วทิ ยา จงั หวัดสกลนคร


Click to View FlipBook Version
Previous Book
หลักสูตร_merged
Next Book
pi mensip azieg