The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

Garis_Panduan_Pengkaedahan_Alternatif_PPG_Akibat_PKP_Julai_2021

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by ngwyneth1, 2022-01-05 03:40:55

Garis_Panduan_Pengkaedahan_Alternatif_PPG_Akibat_PKP_Julai_2021

Garis_Panduan_Pengkaedahan_Alternatif_PPG_Akibat_PKP_Julai_2021

GARIS PANDUAN KPR3032 • Julai2021

Pengkaedahan Alternatif Program Perantis
Guru Disebabkan Perintah Kawalan
Pergerakan (PKP) / PKP Bersyarat / PKP
Diperketatkan

Pusat Latihan Mengajar dan Industri (PuLaMI)
Universiti Pendidikan Sultan Idris

Matlamat Program Perantis Guru
Program Perantis Guru (PPG) bertujuan memberi peluang kepada Guru Pelatih memahami
sekolah sebagai institusi pendidikan dan peranan guru dalam bilik darjah.

1. Pelaksanaan Pengkaedahan Alternatif PPG1 / PPG2

1.1 Pelaksanaan garis panduan ini adalah selaras dengan Perintah Kawalan Pergerakan
(PKP) / PKP Bersyarat (PKPB) / PKP Diperketatkan (PKPD) dalam situasi akibat pandemik
Covid-19 dan terpakai bagi pelajar-pelajar Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI) yang telah
mendaftar kursus KPR3032 dan menjalani PPG1 atau PPG2 bermula Februari 2021 bagi sesi
pengajian A201 seperti di Jadual 1. Walau bagaimanapun, bagi pelajar-pelajar lain dari
kohort yang keciciran, pelajar perlu memenuhi keperluan struktur program (berdasarkan Buku
Panduan Akademik Fakulti Pembangunan Manusia) sebelum menjalani PPG1 atau PPG2 dan
mendapatkan kelulusan daripada pihak fakulti masing-masing.

Jadual 1: Kohort yang Terlibat dengan Pelaksanaan Pengkaedahan Alternatif Program
Perantis Guru Akibat PKP / PKPB / PKPD

Pelajar dari Kohort Semester Daftar Kursus Tarikh Pelaksanaan LM
PPG Struktur PPG dalam Sesi

Pengajian

201 Semester 2 PPG1 Berkredit 25/26 – 29/30 Julai 2021
191 Semester 4 PPG2 (KPR3032) (1 Minggu)

A202
25/26 Julai – 12/13 Ogos 2021
(3 Minggu)

1.2 Sehingga pertengahan April 2021, masih terdapat ketidaktentuan dalam situasi
berkaitan pandemik Covid-19 dan penguatkuasaan PKP / PKPD terhadap beberapa lokaliti. Ini
telah mengakibatkan terdapat beberapa organisasi termasuk institut pengajian tinggi,

Garis Panduan Pengkaedahan Alternatif Program Perantis Guru l Julai 2021 l Muka Surat 1 drpd 11

sekolah-sekolah atau institusi pendidikan telah diarahkan untuk tidak beroperasi bagi
membendung wabak Covid-19 yang semakin menular dalam kalangan rakyat Malaysia.
1.3 Dalam situasi sebegini, secara spesifiknya PdP pelajar dalam tempoh sebagai ‘Guru
Pelatih’ serta penyeliaan oleh Guru Pembimbing / Pensyarah Penyelia dijangka terjejas. Malah,
jika PKP / PKPB tersebut berlanjutan atau terdapat lokaliti yang dilaksanakan PKPD,
pelaksanaan Program Perantis Guru (PPG) bagi Guru Pelatih yang dijadualkan dijangka akan
turut terjejas dan seterusnya pelajar-pelajar tidak akan dapat bergraduat pada masa yang
dirancang (Graduate on Time).

1.4 Dengan mempertimbangkan hal-hal yang telah dinyatakan, Guru Pelatih yang akan
menjalani PPG1 atau PPG2 yang telah dirancang pelaksanaanya tetap perlu diteruskan walau
pun tidak dibenarkan hadir ke penempatan (sekolah / institusi pendidikan) yang diluluskan
oleh pihak PuLaMI (rujuk kaedah pelaksanaan dalam infografik yang dilampirkan). Maka
garis panduan ini perlu dilaksanakan SEGERA dan efektif bermula 25/26 Julai 2021 bagi
semua pelajar dari kohort yang berkaitan (rujuk Jadual 1). Walau bagaimanapun, bagi Guru-
guru Pelatih yang berpeluang untuk menjalani keseluruhan PPG1 atau PPG2 secara fizikal
(normal) di lokaliti-lokaliti yang tidak terkesan dengan PKP / PKPB / PKPD, garis panduan ini
adalah tidak berkaitan.

1.5 Pelaksanaan garis panduan ini akan tertakluk kepada perubahan berdasarkan situasi
semasa berkaitan pandemik Covid-19, arahan semasa daripada pihak Majlis Keselamatan
Negara (MKN), Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM), dan pihak Pengurusan Atasan UPSI.

2. Pentaksiran bagi Pengkaedahan Alternatif PPG
2.1 PPG1– Struktur Berkredit (KPR3032)
Mengambil inisiatif bagi membantu pelajar-pelajar yang berkemungkinan tidak dapat
meneruskan PPG akibat PKP / PKPB / PKPD serta seterusnya menjejaskan pelaksanaan latihan
mengajar dan tidak dapat bergraduat pada masa yang ditetapkan (Graduate on Time), maka
dicadangkan agar pelajar-pelajar tetap melaksanakan PPG1 sebagai Guru Pelatih seperti yang
dirancang secara ‘dalam talian’ dengan melengkapkan semua tugasan seperti di Jadual 2.

Jadual 2: Pentaksiran dan Permarkahan bagi PPG1 Struktur Berkredit

Program Tugasan No. Pentaksiran Markah CLO Status
(MySIS) (%)

1. Para pelajar 1.1. Struktur dan 5
dikehendaki 1.2. Demografi 5
mengumpul 5
maklumat Pengurusan
tentang sekolah Kurikulum dan
dalam aspek Kokurikulum
berikut;

PPG1 Tugasan 1 Berdasarkan maklumat yang diperolehi di atas, CLO1 Gagal atau
(25%) pelajar perlu membuat rumusan secara SM
keseluruhan tentang persekitaran dan budaya
2. sekolah/institusi pendidikan

Menganalisa secara kritikal perkaitan 10
3. persekitaran dan budaya sekolah dengan

Falsafah Pendidikan Kebangsaan

Garis Panduan Pengkaedahan Alternatif Program Perantis Guru l Julai 2021 l Muka Surat 2 drpd 11

Program Tugasan No. Pentaksiran Markah CLO Status
(MySIS) (%)

1.1. Pemerhatiaan PdPc GP 5
5
Tugasan 2 1. 1.2.1. Menemu bual GP 5 CLO2
5
1.2. 1.2.2. Membuat laporan dan 5 CLO2
refleksi tentang PdPc GP 20 Markah
akhir
2.1. Merancang dan 15
menghasilkan RPH CLO3
15
Tugasan 3 2. 2.2. Penilaian terhadap RPH
100%
PPG2 2.3. Membuat laporan dan
(75%) 3.1. refleksi terhadap RPH

Tugasan 4 3. Membuat laporan mengenai
3.2. penglibatan bersama
dengan guru dalam
melaksanakan aktiviti
pengurusan sekolah

Membuat laporan mengenai
penglibatan bersama
dengan guru dalam
melaksanakan aktiviti
pengurusan kokurikulum
sekolah

Jumlah

*Rujuk Rubrik Permarkahan seperti di Lampiran A

Walau bagaimanapun, pelajar perlu menghubungi Guru Pembimbing / pihak sekolah / institusi
pendidikan (melaporkan diri secara dalam talian) di penempatan PPG yang diluluskan
oleh pihak Pulami serta berbincang tentang pelaksanaan PPG dengan Pensyarah Penyelia.
Adalah digalakkan agar pelajar menghubungi pihak sekolah selewat-lewatnya satu
minggu lebih awal daripada tarikh mula PPG.

2.3 Permarkahan

Permarkahan dalam pentaksiran alternatif PPG masih mengguna pakai format pemberatan
markah seperti permarkahan PPG yang asal (berdasarkan struktur yang diguna pakai) serta
selari dengan sistem MySIS. Pengkaedahan ini tidak akan menimbulkan sebarang
percanggahan dengan sistem MySIS dan juga selari dengan kesemua borang-borang
permarkahan PPG yang sedia ada. Borang-borang yang berkaitan dan borang permarkahan
boleh diperolehi dengan merujuk kepada garis panduan seperti di Jadual 3.

Jadual 3: Rujukan Borang PPG

PPG Strutur PPG Rujukan

PPG1 & Berkredit Buku Garis Panduan KPR3032 (Versi 2) – Program Perantis Guru 1 & 2
PPG2 (KPR3032)

PPG1 & Tidak berkredit Buku Garis Panduan Program Perantis Guru
PPG2

Garis Panduan Pengkaedahan Alternatif Program Perantis Guru l Julai 2021 l Muka Surat 3 drpd 11

3. Kaedah Penyeliaan
Tidak seperti LM, tiada penyeliaan PdP yang perlu dijalankan terhadap Guru Pelatih yang
sedang menjalani PPG oleh Guru Pembimbing dan Pensyarah Penyelia. Walau bagaimanapun,
penyeliaan yang perlu dijalankan oleh Guru Pembimbing dan Pensyarah Penyelia adalah lebih
kepada membantu Guru Pelatih bagi melengkapkan tugasan-tugasan semasa
menjalani PPG. Oleh sebab pelaksanaan PKP / PKPB / PKPD akan memberikan implikasi dalam
pertemuan secara bersemuka antara Guru Pembimbing / Pensyarah Penyelia dengan Guru
Pelatih, maka penyeliaan tersebut masih perlu dijalankan secara dalam talian dengan
menggunakan mana-mana medium / platform / aplikasi yang bersesuaian.
4. Tamat PPG
Pelajar perlu turut mendapatkan Borang Pengesahan Tamat Program Perantis Guru
(Lampiran B) yang telah dilengkapkan oleh pihak sekolah / institusi pendidikan setelah
melengkapkan atau tamat menjalankan PPG serta mengemukakannya kepada Pensyarah
Penyelia.

Garis Panduan Pengkaedahan Alternatif Program Perantis Guru l Julai 2021 l Muka Surat 4 drpd 11

Lampiran A
Rubrik Permarkahan PPG1 dan PPG2 (PPG Struktur Berkredit KPR3032)

PPG1: Menganalisis Persekitaran Dan Budaya Sekolah

Tugasan 1.1: Mengumpul Maklumat tentang Sekolah

Markah 0 1 2 3 4 5
Laporan:
Tidak membuat Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan
i. Nama dan alamat laporan mengandungi 1-2 mengandungi 3-4 mengandungi 5-7 mengandungi 8-9 mengandungi
sekolah langsung. eleman sahaja. eleman sahaja. eleman sahaja. eleman sahaja. semua eleman.

ii. Lokasi sekolah
iii. Pelan sekolah
iv. Gred sekolah
v. Jenis sekolah
vi. Logo, visi dan misi
vii. Bilangan murid
viii. Bilangan guru dan

kakitangan
sokongan
ix. Sejarah sekolah
x. Prasarana

Tugasan 1.2: Pengurusan Kurikulum dan Ko-kurikulum

Markah 0 1 2 3 4 5
Laporan:
Tidak membuat Mengandungi 1 Mengandungi 1.5 Mengandungi 2 Mengandungi 2.5 Mengandungi
i. Takwim Tahunan langsung. daripada 3 daripada 3 daripada 3 daripada 3 kesemua
Sekolah maklumat maklumat maklumat maklumat maklumat
bersama ilustrasi bersama ilustrasi bersama ilustrasi bersama ilustrasi bersama ilustrasi
ii. Pengurusan yang berkaitan. yang berkaitan. yang berkaitan. yang berkaitan. yang berkaitan.
Kurikulum
merangkumi objektif,
dasar kurikulum
sekolah (mesyuarat,
sukatan pelajaran,
jadual waktu,
peperiksaan,
perbelanjaan dan
pemantauan)

iii. Pengurusan
kokurikulum (carta
organisasi
pengurusan
kokurikulum sekolah
menengah, jenis-
jenis aktiviti, fungsi,
tugas, kekerapan
mesyuarat,
pelaporan dan
dokumentasi)

Garis Panduan Pengkaedahan Alternatif Program Perantis Guru l Julai 2021 l Muka Surat 5 drpd 11

Tugasan 2: Membuat Rumusan Persekitaran dan Budaya Sekolah

Markah 0 1 2 3 4 5
Laporan: Memberi Memberi Memberi
Tidak membuat Hanya memberi Memberi rumusan tentang rumusan dengan rumusan dengan
- Persekitaran: rumusan rumusan salah rumusan secara persekitaran dan baik tentang sangat baik
i. Warga sekolah. persekitaran dan satu sama ada umum tentang budaya sekolah. persekitaran dan tentang
ii. Fizikal & prasarana budaya sekolah. persekitaran atau persekitaran dan budaya sekolah. persekitaran dan
budaya sekolah. budaya sekolah. Hanya 1 contoh budaya sekolah.
sekolah. persekitaran dan 2 contoh
1 contoh budaya. persekitaran dan Lebih dari 2
- Budaya: 2 contoh budaya. contoh
i. Material (i.e: pakaian persekitaran dan
lebih dari 2
murid/ guru, contoh budaya
sambutan Hari beserta
Guru) cadangan
ii. Non-material (i.e: penambahbaikan
adab, tingkah
laku,pertuturan)
iii. Niche (i.e: teknologi,
sukan, keagamaan)

Tugasan 3: Menganalisa Perkaitan Persekitaran dan Budaya Sekolah dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan

Markah 0 1-2 3-4 5-6 7-8 9-10
Perkara: Hanya membuat
Tidak membuat analisis Hanya membuat Membuat analisis Membuat analisis Membuat analisis
analisis persekitaran dan analisis persekitaran dan persekitaran dan persekitaran dan
perkaitan antara budaya sekolah persekitaran dan budaya sekolah budaya sekolah budaya sekolah
persekitaran atau budaya sekolah dan mengaitkan dan mengaitkan dan mengaitkan
dengan budaya menerangkan dan mengaitkan dengan Falsafah dengan Falsafah dengan Falsafah
sekolah dengan Falsafah dengan Falsafah Pendidikan Pendidikan Pendidikan
Falsafah Pendidikan Pendidikan Kebangsaan Kebangsaan Kebangsaan
Pendidikan Kebangsaan. Kebangsaan beserta 2 contoh beserta 3 contoh beserta 4 contoh
Kebangsaan. beserta 1 contoh sahaja. sahaja. atau lebih.
Tidak membuat sahaja.
perkaitan
persekitaran dan
budaya sekolah
dengan Falsafah
Pendidikan
Kebangsaan.

Garis Panduan Pengkaedahan Alternatif Program Perantis Guru l Julai 2021 l Muka Surat 6 drpd 11

PPG2: Membina kemahiran dalam amalan PdP, pengurusan ko-kurikulum dan pengurusan
sekolah.

Tugasan 1.1: Pemerhatian Kemahiran dan Amalan PdPc Guru Pembimbing

Markah 0 1 2 3 4 5
Laporan:
Tidak membuat Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan
iv. Tajuk laporan mengandungi 1-2 mengandungi 3-4 mengandungi 5-7 mengandungi 8-9 mengandungi
v. Objektif pengajaran langsung. eleman sahaja. eleman sahaja. eleman sahaja. eleman sahaja. semua eleman.
vi. Kaedah mengajar
vii. Penggunaan alat

bantu mengajar
viii. Pengurusan bilik

darjah
ix. Pengurusan masa

pengajaran
x. Kaedah penilaian
xi. Penutup
xii. Hasilan

pembelajaran
xiii. Refleksi

Tugasan 1.2.1: Melaksanakan Temu Bual terhadap Guru Pembimbing

Markah 0 1 2 3 4 5
Laporan:
Tidak membuat Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan
i. Sebelum pengajaran laporan mengandungi 1 mengandungi 1.5 mengandungi 2 mengandungi 2.5 mengandungi
(RPH). langsung. perkara sahaja. perkara sahaja. perkara sahaja. perkara sahaja. kesemua 3
perkara.
ii. Semasa pengajaran.
iii. Selepas pengajaran.

Tugasan 1.2.2: Refleksi Kendiri terhadap Proses PdPc Guru Pembimbing

Markah 0 1 2 3 4 5
Refleksi:
Tidak membuat Membuat refleksi Membuat refleksi Membuat refleksi Membuat refleksi Membuat refleksi
i. Menyatakan refleksi terhadap terhadap proses terhadap proses terhadap proses terhadap proses terhadap proses
rumusan hasil proses PdPc PdPc Guru PdPc Guru PdPc Guru PdPc Guru PdPc Guru
pembelajaran Guru Pembimbing Pembimbing Pembimbing Pembimbing Pembimbing
Pembimbing tanpa dengan dengan dengan dengan
ii. Kenal pasti langsung. menyatakan menyatakan menyatakan dua menyatakan menyatakan
permasalahan PdPc kriteria yang hanya satu kriteria. hampir kesemua
(guru dan murid) dinyatakan. kriteria. kesemua kriteria.
kriteria, tetapi
iii. Memberi 2 atau tidak
lebih cadangan mengaitkannya
penambahbaikan dengan teori/
model
iv. Mengaitkan teori / pendididikan.
model pendidikan

Garis Panduan Pengkaedahan Alternatif Program Perantis Guru l Julai 2021 l Muka Surat 7 drpd 11

Tugasan 2.1: Merancang dan Menghasilkan RPH

Markah 0 1 2 3 4 5
Elemen RPH: Merancang dan
Tidak merancang Merancang dan Merancang dan Merancang dan Merancang dan menghasilkan
i. Tajuk dan menghasilkan menghasilkan menghasilkan menghasilkan RPH dengan
ii. Objektif pengajaran menghasilkan RPH dengan RPH dengan RPH dengan RPH dengan mengandungi 10
iii. Kaedah mengajar RPH. mengandungi 1-2 mengandungi 3-4 mengandungi 5-7 mengandungi 8-9 hingga kesemua
iv. Penggunaan alat elemen sahaja. elemen sahaja. elemen sahaja. elemen sahaja. elemen dan
menarik;
bantu mengajar
v. Pengurusan bilik - pelbagai ABM/
BBM
darjah - pentaksiran
vi. Pengurusan masa - instrumen
- nilai-nilai.
pengajaran
vii. Kaedah penilaian
viii. Penutup
ix. Menyenaraikan

kemahiran yang
dipelajari oleh murid.
x. Hasilan
pembelajaran
xi. Mengenal pasti
murid-murid yang
berkeperluan khas
(sekiranya ada).

Tugasan 2.2: Penilaian Terhadap RPH

Markah 0 1 2 3 4 5
Elemen PdPc: Tiada RPH.
Ada RPH tetapi Ada RPH serta Ada RPH serta Ada RPH serta Ada RPH serta
i. Pelbagai ABM/ BBM tiada mengandungi mengandungi mengandungi mengandungi
ii. Pentaksiran kebanyakan separuh elemen kebanyakan hampir kesemua kesemua elemen
iii. Instrumen elemen PdPc. PdPc. elemen PdPc. elemen PdPc. PdPc.
iv. Nilai-nilai
v. KBKK
vi. Pengurusan masa

Tugasan 2.3: Membuat laporan dan refleksi terhadap RPH

Markah 0 1 -5 6-9 10-13 14-17 18-20
Refleksi:
Tidak membuat Membuat refleksi Membuat refleksi Membuat refleksi Membuat refleksi Membuat refleksi
i. Menyatakan refleksi terhadap terhadap RPH terhadap RPH terhadap RPH terhadap RPH terhadap RPH
rumusan hasil RPH. tanpa dengan dengan dengan dengan
pembelajaran menyatakan menyatakan menyatakan dua menyatakan menyatakan
kriteria yang hanya satu kriteria. hampir kesemua
ii. Kenal pasti dinyatakan. kriteria. kesemua kriteria.
permasalahan PdPc kriteria, tetapi
(guru dan murid) tidak
mengaitkannya
iii. Memberi 2 atau dengan teori/
lebih cadangan model
penambahbaikan pendididikan.

iv. Mengaitkan teori/
model pendidikan

Garis Panduan Pengkaedahan Alternatif Program Perantis Guru l Julai 2021 l Muka Surat 8 drpd 11

Tugasan 3.1: Laporan Mengenai Penglibatan Bersama Guru dalam Melaksanakan Aktiviti Pengurusan Sekolah

Markah 0 1-3 4-6 7-9 10-12 13-15
Kriteria: Menjalankan Menjalankan 2
Tiada aktiviti aktiviti Menjalankan 1 Menjalankan 1 Menjalankan 1 atau lebih aktiviti
i. Format laporan yang pengurusan pengurusan aktiviti aktiviti aktiviti pengurusan
lengkap dan sekolah dan sekolah tetapi pengurusan pengurusan pengurusan sekolah.
konsisten tiada laporan. tiada laporan. sekolah. sekolah sekolah.
Menyediakan
ii. Gambar atau Menyediakan Menyediakan Menyediakan laporan
iii. Kertas kerja laporan laporan laporan penglibatan
Tiada aktiviti penglibatan penglibatan penglibatan bersama dengan
pengurusan bersama dengan bersama dengan bersama dengan guru dengan
sekolah tetapi guru dengan guru dengan guru dengan sangat lengkap
menyediakan tidak memenuhi memenuhi lengkap dan dan memenuhi
laporan. kriteria. sebahagian memenuhi kesemua kriteria.
kriteria. kesemua kriteria.

Tugasan 3.2: Laporan Mengenai Penglibatan Bersama Guru dalam Melaksanakan Aktiviti Pengurusan Ko-Kurikulum Sekolah

Markah 0 1-3 4-6 7-9 10-12 13-15
Kriteria: Menjalankan Menjalankan 1 Menjalankan 1 Menjalankan 1 Menjalankan 2
Tiada aktiviti aktiviti aktiviti aktiviti aktiviti atau lebih aktiviti
i. Format laporan yang pengurusan pengurusan pengurusan pengurusan pengurusan pengurusan
lengkap dan kokurikulum kokurikulum kokurikulum kokurikulum kokurikulum kokurikulum
konsisten sekolah dan sekolah tetapi sekolah. sekolah. sekolah. sekolah
tiada laporan. tiada laporan. melibatkan
ii. Gambar Menyediakan Menyediakan Menyediakan komuniti dan
iii. Kertas kerja atau laporan laporan laporan agensi luar.
penglibatan penglibatan penglibatan
Tiada aktiviti bersama dengan bersama dengan bersama dengan Menyediakan
pengurusan guru dan murid guru dan murid guru dan murid laporan
sekolah tetapi dengan tidak dengan dengan lengkap penglibatan
menyediakan memenuhi memenuhi dan memenuhi bersama dengan
laporan. kriteria. sebahagian kesemua kriteria. guru dan murid
kriteria. dengan sangat
lengkap dan
memenuhi
kesemua kriteria.

Garis Panduan Pengkaedahan Alternatif Program Perantis Guru l Julai 2021 l Muka Surat 9 drpd 11

Lampiran B PLMI/PPG/B24/Pin00/Januari2021

PUSAT LATIHAN MENGAJAR DAN INDUSTRI (PuLaMI)
UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS

 015-4879 7210/7217  015- 4879 7290

BORANG PENGESAHAN TAMAT PROGRAM PERANTIS GURU (PPG) UPSI

Tarikh PPG : _______________ hingga _______________

1) Maklumat Pelajar (diisi oleh pelajar)

Nama : _______________________________________________________

No. Matriks : _______________________________________________________

No. Kad Pengenalan : _______________________________________________________

Program Pengajian : _______________________________________________________

Fakulti : _______________________________________________________

Kod Kursus : ____________________________ *KPR3032 / Struktur Lama

*Sesi : PPG1 (1 Minggu) / PPG1 (2 minggu) / PPG2 (3 minggu) / PPG2 (4 minggu)

*potong yang tidak berkenaan

2) Maklumat Institusi

Nama Institusi : __________________________________________________

Alamat : __________________________________________________

__________________________________________________

Nombor Telefon : _________________________

E-mel : _________________________

Maklum Balas Tamat PPG (Tandakan (√) pada petak yang berkenaan):

Lengkap Tidak Lengkap

3) Pengesahan Pihak Institusi
Tandatangan Pengetua / Pengarah / Guru Besar

………………………………………………………………………....

(Nama: ) Cap rasmi:

Tarikh: …………………………………………….

Catatan: Borang yang telah lengkap hendaklah dikembalikan kepada Pusat Latihan Mengajar
& Industri melalui Penyelaras Latihan Mengajar yang berkenaan.

Garis Panduan Pengkaedahan Alternatif Program Perantis Guru l Julai 2021 l Muka Surat 10 drpd 11

Pelaksanaan Progr

Pelaksanaan Memuat 1 atau 2 minggu Pelaks
/ Tindakan Turun sebelum tarikh PP

Pelajar (Guru Surat mula PPG
Pelatih) menjalankan
PPG di Mysis Menghubungi Mendaf
Pengetua / Penolong menjala
mengiku
Kanan untuk
pemakluman awal PP
menjalankan PPG

Pensyarah Surat Lantikan Mendapatkan Memastik
Penyelia di Mysis maklumat sekolah Pelatih M
dari Guru Pelatih dan menja
mengiku
yang dit

Guru Surat Lantikan Menerima maklumat Mene
Pembimbing dari link yang Guru Pelatih dari kemasuk
akan diberikan pentadbir sekolah
Pel

G

ram Perantis Guru (PPG) – Julai. 2021

sanaan Maklumat yang Laporan PPG
PG diperlukan

ftar dan Mndapatkan maklumat Menyediakan laporan berdasarkan
ani PPG seperti mana yang maklumat sepertimana yang
ut tarikh
PG diperlukan dalam tempoh diperlukan dalam tempoh PPG dalam
PPG bentuk portfolio dan diserahkan secara

hard-copy atau softcopy kepada
Pensyarah Penyelia

kan Guru Memastikan Guru Pelatih Memastikan laporan Guru Pelatih
Mendaftar mendapatkan maklumat disiapkan berdasarkan maklumat
alani PPG seperti mana yang diperlukan dalam
ut tarikh seperti mana yang tempoh PPG dalam bentuk portfolio
tetapkan diperlukan dalam tempoh dan diserahkan secara hard-copy atau
softcopy kepada Pensyarah Penyelia
PPG

erima Membantu dan memberi Memperolehi maklumat yang
kan Guru kerjasama untuk Guru diperlukan daripada Guru Pelatih dan
latih Pelatih mendapatkan melengkapkan Borang Pengesahan
maklumat seperti mana
yang diperlukan dalam Tamat Program Perantis Guru
(PPG)
tempoh PPG

Garis Panduan Pengkaedahan Alternatif Program Perantis Guru l Julai 2021 l Muka Surat 11 drpd 11


Click to View FlipBook Version