The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by สุวัจนี ลับแสง, 2019-09-04 00:01:54

ตะโก้เผือก

ตะโก้เผือก

Keywords: ตะโก้เผือก

ประวตั ิความเป็นมาของขนมตะโกเ้ ผอื

• ความเป็นมา
✓ ตะโก้เป็นขนมไทยท่ีใช้แปง้ ข้าวเจ้า

มะลิ ทีม่ ีกลนิ่ เป็นเอกลกั ษณ์หอมชื่นใจ กว
กะทิรสเคม็ มนั เนือ้ สมั ผสั น่มุ เนียนเหมือนว
ตา่ งประเทศ

อก

า และแปง้ ถว่ั เขียว มาผสมนา้ ตาล และนา้ ลอยดอก
วนรวมกนั ให้มีเนือ้ สมั ผสั น่มุ หนึบ และราดหน้าด้วยหวั
วิปครีมของฝรั่ง ตะโก้จงึ เป็นขนมยอดนิยมทข่ี ายดีใน

❑ แป้งข้าวเจ้า 1 ถ้วย

❑ แป้งมนั สาปะหลงั ½ ถ้วย

❑ แป้งถวั่ ¼ ถ้วย

❑ นา้ ลอยดอกมะลิ 4 ถ้วย

❑ แห้ว/เผือกนึ่ง/เม็ดบวั น่ึงหั่นชิ้นเลก็ 1 ถ้วย

❑ ส่วนผสมนา้ เช่ือมนา้ 1ถ้วยนา้ ตาลทราย2ถ้วย

❑ ส่วนผสมกะทิราดหน้าหัวกะทิ 1½ ถ้วยแป้งข

ผสมรวมกนั ต้งั ไฟจนข้น

ข้าวเจ้า¾ ถ้วยเกลือ1½ ช้อนชา

✓ วดี ีโอการทาขนมตะโกเ้ ผอื ก


Click to View FlipBook Version
Previous Book
เบเกอร์รี่
Next Book
การจำแนกเขตเพื่อการจัดการด้านธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณี จังหวัดอุทัยธานี