The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Wak Anaiz, 2019-12-25 08:39:17

BUKU PENGURUSAN PPKI SKKB 2020

BUKU PENGURUSAN PPKI SKKB 2020

PROGRAM PENDIDIKAN KHAS
INTEGRASI

SEKOLAH KEBANGSAAN KAMPONG
BANTING

BUKU PENGURUSAN
2020

BUKU PENGURUSAN PENDIDIKAN KHAS SK KAMPONG BANTING 2020
FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN
Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi
potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang
dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan
kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu
pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan
mencapai kesejahteraan diri, serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan
kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara.

VISI
Pendidikan Berkualiti menjana Kecemerlangan Murid Berkeperluan Khas selaras dengan
Sistem Pendidikan Kebangsaan.

MISI
Membangunkan modal insan berkeperluan khas yang cemerlang berasaskan:
· Sistem pendidikan yang berkualiti, relevan dan holistik;
· Perkembangan potensi diri ke tahap optimum;
· Keupayaan berdaya saing dan kebolehpasaran;
· Nilai-nilai murni sebagai warganegara yang bertanggungjawab; dan
· Perkongsian pintar dengan pelbagai pihak.

2

BUKU PENGURUSAN PENDIDIKAN KHAS SK KAMPONG BANTING 2020

PENGENALAN

Berdasarkan Peraturan-peraturan Pendidikan (Pendidikan Khas) 2013, Pendidikan Khas
ertinya pendidikan bagi Murid Berkeperluan Pendidikan Khas di suatu sekolah melaksanakan
Program Pendidikan khas atau di sekolah yang Khas Integrasi (PPKI) atau Program Pendidikan
Inklusif (PPI) pada peringkat pendidikan prasekolah, pendidikan rendah, pendidikan
menengah atau pendidikan lepas menengah. Dalam sistem Pendidikan Khas di Malaysia, PPKI
merupakan penyumbang utama enrolmen Murid Berkeperluan Khas (MBK) dan dilaksanakan
di seluruh negara.

“ Murid Berkeperluan Khas ertinya murid yang diperakukan oleh pengamal perubatan, ahli
optik, ahli audiologi atau ahli psikologi mengikut mana-mana yang berkenaan, sama ada
dalam perkhidmatan kerajaan atau tidak, sebagai murid yang mempunyai ketidakupayaan
penglihatan, ketidakupayaan pendengaran, ketidakupayaan pertuturan, ketidakupayaan
fizikal, masalah pembelajaran atau mana-mana kombinasi atau ketidakupayaan serta
masalah yang telah dinyatakan di atas”

[Rujuk Peraturan-peraturan Pendidikan (Pendidikan Khas) 2013].

KATEGORI MURID BERKEPERLUAN KHAS

Kategori MBK perlu disahkan oleh pengamal atau pakar perubatan sebelum dibuat
penempatan dan pendaftaran Orang Kurang Upaya (OKU). Guru Pendidikan Khas seharusnya
mengenal pasti semua kategori MBK sebagai langkah awal menyediakan data dan maklumat
murid sebelum memulakan pengajaran dan pembelajaran (P&P). Kategori murid boleh
dirujuk kepada Buku Garis Panduan Pendaftaran OKU, Jabatan Kebajikan Masyarakat (JKM)
yang berkuat kuasa pada 1 Julai 2014.

Kategori MBK adalah seperti yang berikut:

3

BUKU PENGURUSAN PENDIDIKAN KHAS SK KAMPONG BANTING 2020

i. Ketidakupayaan Penglihatan (BL)
Ketidakupayaan penglihatan bermaksud tidak dapat melihat atau mengalami penglihatan
terhad di keduadua belah mata walaupun dengan menggunakan alat bantu penglihatan
seperti cermin mata atau kanta sentuh. Kurang upaya penglihatan boleh dibahagi kepada:

- Terhad bermaksud penglihatan lebih teruk dari 6/18 tetapi sama dengan atau lebih baik
daripada 3/60 walaupun dengan menggunakan alat bantu penglihatan atau medan
penglihatan kurang dari 20 darjah dari fixation;
- Buta bermaksud penglihatan kurang daripada 3/60 atau medan penglihatan kurang dari 10
darjah dari fixation;
- Buta sebelah mata bermaksud hanya sebelah mata sahaja berfungsi dengan sempurna dan
sebelah lagi penglihatan kurang daripada 3/60 atau kurang dari 20 darjah dari fixation
bermaksud buta.

(Rujuk Lampiran 1: Pendaftaran OKU bagi Kes Buta Sebelah Mata)

ii. Ketidakupayaan Pendengaran (BD)
Ketidakupayaan pendengaran bermaksud murid yang mempunyai pendengaran masalah
terbahagi pendengaran. Masalah kepada empat peringkat kehilangan deria pendengaran
berdasarkan tahap desibel (dB) iaitu:
- Ringan (Mild: ) iaitu 25-40 dB;
- Sederhana (Moderate) iaitu 41-60 dB;
- Teruk (Severe) iaitu 61-90 dB;
- Sangat Teruk (Profound) iaitu 91 dB dan ke atas.
Pilihan komunikasi bagi kanak-kanak masalah pendengaran bergantung kepada kesediaan
intervensi awal kanak-kanak tersebut. Bagi kanak-kanak yang menggunakan alat bantuan
pendengaran dan mempunyai keupayaan bertutur maka komunikasi yang dipilih adalah
pertuturan biasa dengan bantuan peralatan.

iii. Ketidakupayaan Pertuturan
Ketidakupayaan pertuturan terdiri daripada empat masalah iaitu:
- Masalah sebutan

4

BUKU PENGURUSAN PENDIDIKAN KHAS SK KAMPONG BANTING 2020

Kecenderungan meninggalkan suku kata atau mengubah bunyi sesuatu perkataan atau
dikenali sebagai pelat.
- Masalah gagap
Merupakan gangguan terhadap kelancaran percakapan. Aliran pertuturan terganggu di mana
seseorang itu mungkin mengulang, berhenti seketika atau mencelah dengan suku kata atau
perkataan. Gagap kerap berlaku apabila individu tersebut teruja dan ingin menyatakan
sesuatu dengan cepat.
- Masalah suara
Berkaitan dengan kualiti suara seseorang. Ia mungkin terlalu lantang, lembut, garau, kasar,
sengau, nada yang tinggi, rendah atau nada yang sama dan tidak berubah.
- Masalah bahasa
Berkaitan dengan sistem saraf pusat. Masalah ini mengganggu kefahaman atau penggunaan
ialah aphasia, menghadapi perkataan. Istilah yang digunakan bermaksud kesukaran
perbualan perkataan seseorang yang mentafsir bahasa dalam sesuatu dan kesukaran
menggunakan yang sesuai semasa berkomunikasi.

Masalah pertuturan menyebabkan kanak-kanak berasa tidak selesa dalam situasi social serta
memberi kesan kepada perkembangan kognitif kanak-kanak.

iv. Ketidakupayaan Fizikal
Ketidakupayaan anggota badan sama ada kehilangan atau tiada suatu anggota atau
ketidakupayaan di manamana bahagian badan yang mengalami keadaan seperti hemiplegia,
paraplegia, tetraplegia, kehilangan anggota, kelemahan otot-otot yang mengakibatkan
mereka tidak dapat melakukan aktiviti asas seperti penjagaan diri, pergerakan dan pertukaran
posisi tubuh badan. Keadaan ini boleh terjadi akibat daripada kecederaan (trauma) atau
ketidakfungsian sistem saraf, kardiovaskular, respiratori, hematologi, Imunologi, urologi,
hepatobiliari, muskuloskeletal, ginekologi dan lain-lain.

Contoh ketidakupayaan fizikal:
- Limb defects (congential/acquired), termasuk kehilangan ibu jari tangan
- Spinal Cord Injury - hanya sekiranya tiada
- Stroke - pengembalian fungsi

5

BUKU PENGURUSAN PENDIDIKAN KHAS SK KAMPONG BANTING 2020
- Traumatic Brain Injury - selepas enam (6) bulan
- Kerdil (Achondroplasia) iaitu ≤ 142cm bagi lelaki dan ≤ 138cm bagiwanita
- Cerebral Palsy

v. Masalah Pembelajaran (BP)
Masalah pembelajaran dianggap sebagai masalah neurologi. Ianya berkaitan dengan cara
otak menerima, memproses, menganalisis dan menyimpan maklumat. Masalah
pembelajaran merupakan kecelaruan dalam satu atau lebih daripada satu proses psikologi
yang melibatkan kefahaman, penggunaan bahasa lisan atau bertulis. Kecelaruan ini boleh
menjejaskan keupayaan mendengar, berfikir, bertutur, membaca, menulis, mengeja atau
mengira. Masalah pembelajaran termasuklah masalah pembelajaran akademik, bahasa,
ingatan, sosioemosi, kemahiran motor dan koordinasi serta hiperaktiv. Kategori murid-murid
masalah pembelajaran seperti Disleksia, Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD), Slow
Learner, Autisme, Sindrom Down terencat akal ringan

vi. Ketidakupayaan Pelbagai (MD)
Ketidakupayaan pelbagai adalah kombinasi ketidakupayaan seperti yang berikut:

- Masalah pembelajaran;
- Ketidakupayaan pendengaran;
- Ketidakupayaan penglihatan;
- Ketidakupayaan fizikal;
- Ketidakupayaan - pertuturan.

6

BUKU PENGURUSAN PENDIDIKAN KHAS SK KAMPONG BANTING 2020
7

BUKU PENGURUSAN PENDIDIKAN KHAS SK KAMPONG BANTING 2020

PERANAN DAN TANGGUNGJAWAB

Tanggungjawab Pengetua/Guru Besar

i. Menubuhkan Jawatankuasa Program Pendidikan Khas Integrasi dan memastikan berfungsi
sepenuhnya di peringkat sekolah;
ii. Memastikan semua guru Pendidikan Khas melaksanakan PPKI dengan berkesan;
iii. Menjadikan PPKI sebagai Sasaran Kerja Tahunan (SKT) pengetua/guru besar;
iv. Memberi penekanan agar guru Pendidikan Khas melaksanakan P&P di PPKI masing-masing;
v. Menjalankan pemantauan dan pencerapan P&P guru penolong kanan pendidikan
khas/penyelaras dan guru Pendidikan Khas;
vi. Memastikan aspek fizikal bilik darjah dalam keadaan selamat dan sesuai untuk proses P&P;
vii. Membentuk kerjasama yang erat antara ibu bapa MBK dengan sekolah;
viii. Menyediakan laporan berkala pencapaian PPKI kepada PPD/JPN.

Tanggungjawab Guru Penolong Kanan Pendidikan Khas/ Penyelaras Pendidikan Khas

Pentadbiran dan Pengurusan
i. Membentuk dan menggerakkan Jawatankuasa PPKI Sekolah;
ii. Menganggotai Jawatankuasa Kurikulum, Hal Ehwal Murid, Kokurikulum dan Kewangan
peringkat sekolah;
iii. Menyediakan buku pengurusan dan takwim tahunan PPKI bersama-sama dengan guru-
guru Pendidikan Khas;
iv. Merancang dan menyelia perjalanan aktiviti kelas PPKI sepanjang tahun;
v. Mengadakan taklimat mingguan/bulanan bersama-sama guru Pendidikan Khas;
vi. Memberi taklimat pengoperasian PPKI terkini kepada pihak pentadbir sekolah dan guru-
guru tentang pengurusan kelasPPKI;
vii. Menyampaikan maklumat dan dapatan mesyuarat guru penolong kanan bersama-sama
pendidikan khas/penyelaras dengan Penolong PPD Pendidikan Khas dan Swasta/JPN kepada
pihak pentadbir sekolah dan guru-guru Pendidikan Khas;
viii. Menubuhkan Jawatankuasa Inklusif untuk menjayakan Program Inklusif;
ix. Memastikan fail-fail pengurusan PPKI sentiasa dikemas kini;

8

BUKU PENGURUSAN PENDIDIKAN KHAS SK KAMPONG BANTING 2020

x. Menguruskan perjumpaan guru-guru Pendidikan Khas dengan ibu bapa MBK sekurang
kurangnya 2 kali setahun melalui penubuhan Majlis Permuafakatan Guru dan Ibu Bapa PPKI;
xi. Mengendalikan aduan ibu bapa murid PPKI;
xii. Memastikan semua guru, PPM dan murid PPKI berada di perhimpunan mingguan/rasmi
(tertakluk kepada amalan sekolah dan keupayaan murid PPKI);
xiii. Memastikan semua dokumen berkaitan setiap murid yang akan bertukar sekolah diserah
kepada ibu bapa/penjaga untuk dibawa ke sekolah yang berkenaan;
xiv. Takwim dan Sasaran Kerja Tahunan (SKT) hendaklah disediakan pada awal tahun;
xv. Memastikan surat-surat rasmi PPKI disediakan untuk PPD, Unit Pendidikan Khas JPN dan
agensi berkaitan;
xvi. Memastikan laporan semua aktiviti PPKI pada akhir tahun disediakan dan dihantar ke PPD
dan Unit Pendidikan Khas JPN;
xvii. Memastikan data dan permohonan berkaitan PPKI dilaksanakan seperti SISOKU,
APDM/EMIS/SPS, Tingkatan 1 dan 4, SMPK, SMM, PBS PPKI, LINUS PPKI dan lain-lain;
xviii. Bertanggungjawab kepada bidang tugas PPM;
xix. Mencalonkan nama guru-guru Pendidikan Khas yang belum mengikuti kursus
pendedahan PPKI kepada Unit Pendidikan Khas JPN untuk dihantar berkursus.

Pengurusan Kewangan
i. Membuat ABM bersama-sama dengan pihak pentadbir sekolah dan guru-guru Pendidikan
Khas;
ii. Bertanggungjawab menguruskan kewangan PPKI;
iii. Memastikan semua guru Pendidikan Khas menerima elaun insentif kanak-kanak cacat
(BIMKC);
iv. Memastikan tuntutan pelarasan peruntukan PCG PPKI dibuat apabila terdapat
pertambahan. bilangan murid PPKI (mengikut syarat pekeliling kewangan semasa);
v. Menyemak baki peruntukan PCG PPKI dari semasa ke semasa dan memaklum serta
memastikan tindakan perbelanjaan dapat diuruskan dengan segera;
vi. Memastikan pengurusan kewangan diurus mengikut prosedur sedia ada.
vii. Memastikan guru kelas PPKI mendapat surat kuasa mengutip bayaran tambahan
persekolahan dan menerima buku resit daripada pengetua/guru besar sebelum membuat
kutipan.

9

BUKU PENGURUSAN PENDIDIKAN KHAS SK KAMPONG BANTING 2020

Pengurusan Pengajaran dan Pembelajaran
i. Memastikan pencerapan P&Pguru di kelas PPKI dilaksanakan dari semasa ke semasa;
ii. Memastikan pengurusan Jadual Waktu Guru Pendidikan Khas disahkan oleh pengetua/guru
besar;
iii. Menyerahkan salinan jadual waktu kepada pentadbir sekolah;
iv. Memastikan guru Pendidikan Khas memberi keutamaan dalam pelaksanaan P&P serta
aktiviti berkaitan PPKI;
v. Mengadakan mesyuarat dengan guru-guru Pendidikan Khas untuk menyediakan jadual
waktu sebelum bermula; sesi persekolahan tahun semasa
vi. Memastikan guru Pendidikan Khas mengajar sepenuhnya di PPKI;
vii. Melaksanakan pencerapan P&P kepada semua guru Pendidikan Khas;
viii. Memastikan aktiviti kokurikulum PPKI dilaksanakan sepenuhnya dengan penglibatan
semua murid PPKI;
ix. Memastikan buku persediaan mengajar dan RPI disediakan dan dikemas kini oleh guru
Pendidikan Khas.

Pengurusan Kelas
i. Menyediakan satu peraturan untuk kelas PPKI dan mendapatkan persetujuan daripada
pentadbir sekolah sebelum diedarkan kepada ibu bapa atau penjaga;
ii. Memastikan suasana kelas PPKI selesa dan kondusif untuk P&P;
iii. Memastikan keperluan alatan pengajaran dan pembelajaran kelas PPKI direkod dan
diselenggara dengan baik;
iv. Mencadangkan pembelian keperluan di PPKI kepada pengetua/guru besar untuk membuat
permohonan peralatan/aset dan naik taraf kelas PPKI ke Unit Pendidikan Khas, JPN melalui
PPD masing-masing berdasarkan keperluan semasa.

Tanggungjawab Guru Pendidikan Khas

i. Bertugas sepenuh masa mengajar dan membimbing MBK;
ii. Menjalankan P&P mengikut jadual waktu;
iii. Melengkapkan buku persediaan mengajar setiap hari mengikut format yang ditetapkan;

10

BUKU PENGURUSAN PENDIDIKAN KHAS SK KAMPONG BANTING 2020

iv. Menggunakan sukatan pelajaran, huraian sukatan pelajaran, buku panduan, buku kerja
dan senarai bahan bantu belajar (BBB) yang terkini;
v. Melaksanakan pentaksiran dan penilaian murid PPKI; .
vi. Merekod pentaksiran dan penilaian murid;
vii. Bertanggungjawab melaksanakan aktiviti kokurikulum untuk murid PPKI;
viii. Melindungi masa instruksional (MMI) dipatuhi;
ix. Menghadiri kursus/bengkel/taklimat yang dianjurkan oleh KPM/JPN/PPD;
x. Melaksanakan segala tugas yang diarah oleh pentadbir sekolah dari semasa ke semasa.

Tanggungjawab Pembantu Pengurusan Murid

Menjaga Hal Ehwal Murid Pendidikan Khas
i. Bertanggungjawab memastikan murid sentiasa berada dalam keadaan bersih dan kemas;
ii. Bertanggungjawab menyambut kedatangan murid semasa menghadiri kelas/stesen P&P;
iii. Bertanggungjawab menjaga keselamatan murid sewaktu berada di sekolah;
iv. Bertanggungjawab menunggu murid yang pulang lewat dan memastikan murid keluar dari
kawasan sekolah dalam keadaan selamat;
v. Bertanggungjawab membantu murid ke tandas sekiranya perlu;
vi. Mengawasi murid semasa perubahan Pengajaran dan pembelajaran sewaktu guru
menghadiri taklimat/urusan rasmi;
vii. Menjaga murid yang sakit sementara menunggu kedatangan ibu bapa/penjaga semasa
urusan ke hospital;
viii. Membantu merawat kecederaan ringan yang dialami oleh murid;
ix. Bersama murid semasa perhimpunan rasmi sekolah;
x. Menjadi contoh teladan yang baik kepada murid dari segi tingkah laku, tutur kata dan
kekemasan diri;
xi. Membantu menguruskan murid baharu;
xii. Membantu mengawasi murid sewaktu RMT dan semasa rehat;
xiii. Membantu guru membuat tindakan susulan ke rumah ibu bapa/penjaga murid yang
bermasalah.

11

BUKU PENGURUSAN PENDIDIKAN KHAS SK KAMPONG BANTING 2020

Pengurusan Khas Bilik Darjah/Bangunan Pendidikan
i. Bertanggungjawab membuka dan menutup kelas serta memastikan kelas dalam keadaan
terurus sebelum dan selepas P&P;
ii. Memastikan kebersihan dan keceriaan dalam dan luar bilik darjah;
iii. Memastikan kebersihan di dalam dan di luar tandas bangunan pendidikan khas;
iv. Membantu murid menjaga projek PPKI seperti kebun, taman dan lain-lain;
v. Memastikan terurus semua kemudahan/projek PPKI
vi. Membantu menjaga keselamatan alatan di dalam dan di luar bilik darjah/bangunan
pendidikan khas;
vii. Memastikan peralatan yang berbahaya disimpan. di tempat yang selamat;
viii. Membantu menyediakan ruang maklumat dan mengemas kini papan kenyataan dari
semasa ke semasa;
ix. Membantu mewujudkan suasana bilik darjah yang kondusif;
x. Membantu memastikan kandungan peralatan dalam peti ubat dan alat pemadam api masih
boleh digunakan.

Pengurusan Dokumen dan Stok Pendidikan Khas
i. Membantu menyusun fail PPKI dengan teratur dan mudah diakses;
ii. Membantu pengurusan surat-menyurat;
iii. Membantu mengemas kini data murid setiap bulan;
iv. Membantu mengemas kini rekod dan fail murid;
v. Membantu membuat inventori peralatan dan perabot di dalam kelas;
vi. Merekod pembelian bahan dan peralatan;
vii. Menyemak peralatan yang perlu dihapus kira dua kali setahun.

Pengajaran dan Pembelajaran
i. Membantu menyediakan bahan, peralatan dan buku yang diminta oleh guru sebelum sesi
P&P;
ii. Membantu dan memasang peralatan elektronik;
iii. Membantu membuat salinan (photostat);
iv. Membantu murid menyediakan buku dan alat tulis sebelum P&P;

12

BUKU PENGURUSAN PENDIDIKAN KHAS SK KAMPONG BANTING 2020

v. Menguruskan murid yang menggunakan alat bantuan tertentu seperti memeriksa bateri
alat pendengaran, sistem FM, kanta pembesar, mesin braille dan lain-lain;
vi. Membantu mengurus masalah tingkah laku murid semasa P&P sekiranya perlu;
vii. Membantu menguruskan murid semasa aktiviti P&P sekiranya perlu;
viii. Membantu memegang tangan murid untuk aktiviti psikomotor halus dan kasar.

Pengurusan/Pergerakan dan Pendidikan Khas (Mobiliti) Aktiviti Murid
i. Membantu menguruskan murid yang tidak mampu berjalan atau bergerak dengan sendiri
untuk ke sesuatu tempat;
ii. Membantu murid yang menggunakan alatan khas untuk bergerak;
iii. Menjaga keselamatan dan pergerakan murid semasa aktiviti P&P di dalam dan di luar bilik
darjah;
iv. Mengawasi pergerakan murid ketika mereka menjalani aktiviti kokurikulum;
v. Menghantar dan mengambil murid inklusif di kelas arus perdana.

Tugas Sewaktu Cuti Sekolah
i. Memastikan bilik darjah dan tandas di blok Pendidikan Khas sentiasa bersih, kemas dan
selamat;
ii. Memastikan peralatan dan perabot perlu disusun semula;
iii. Memastikan tandas selamat dan boleh digunakan;
iv. Memastikan semua peralatan kelas dalam keadaan selamat dan tidak rosak;
v. Mengenal pasti peralatan yang boleh digunakan/ perlu diselenggara atau dihapus kira;
vi. Memastikan Projek PPKI seperti berkebun, taman dan lain-lain sentiasa dijaga dengan baik;
vii.Membantu kerja-kerja perkebunan seperti menyiram / membaja / menggembur /
memangkas / meracun;
viii. Menjaga haiwan peliharaan;
ix. Menghubungi guru penolong kanan pendidikan khas atau penyelaras sekiranya diperlukan
untuk tindakan segera.

13

BUKU PENGURUSAN PENDIDIKAN KHAS SK KAMPONG BANTING 2020

CARTA ORGANISASI
JAWATANKUASA INDUK
PROGRAM PENDIDIKAN KHAS INTEGRASI

2020

CIKGU AZMON BIN AMAT
KAMARI

(GURU BESAR)
PENGERUSI

CIKGU MOHD SHUKOR BIN USTAZ HAJI MOHD AZRAIE BIN CIKGU ARBAIYAH BINTI
MOHD AMIN YAAKOB NIZAMUDDIN

(PK HAL EHWAL MURID) (PK PENTADBIRAN) (PK KOKURIKULUM)
NAIB PENGERUSI I TIMBALAN PENGERUSI NAIB PENGERUSI II

CIKGU SITI SRI FAIRUZ BINTI
SHUHADA

PENYELARAS

CIKGU NOR SYAMIMI BINTI
MOKERI

SETIAUSAHA
SITI SRI F
AIRUZ BIN
TI S

UNIT KURIKULUM/AKADEMIK UNIT HAL EHWAL MURID UNIT KOKURIKULUM

CIKGU SITI SRI FAIRUZ BINTI CIKGU NOR SYAMIMI BINTI CIKGU NOR SYAMIMI BINTI
SHUHADA MOKERI MOKERI

PEMBANTU PENGURUSAN
MURID

PUAN NOR NAIMAH BINTI
SOMINGAN

14

BUKU PENGURUSAN PENDIDIKAN KHAS SK KAMPONG BANTING 2020

CARTA ORGANISASI
JAWATANKUASA PROGRAM PENDIDIKAN KHAS

PROGRAM PENDIDIKAN KHAS INTEGRASI
2020

CIKGU AZMON BIN AMAT
KAMARI

(GURU BESAR)
PENGERUSI

CIKGU MOHD SHUKOR BIN USTAZ HAJI MOHD AZRAIE BIN CIKGU ARBAIYAH BINTI
MOHD AMIN YAAKOB NIZAMUDDIN

(PK HAL EHWAL MURID) (PK PENTADBIRAN) (PK KOKURIKULUM)
TIMBALAN PENGERUSI I TIMBALAN PENGERUSI TIMBALAN PENGERUSI II

CIKGU SITI SRI FAIRUZ BINTI
SHUHADA

SETIAUSAHA

AJK

1. CIKGU ROFIDAH BINTI ABDULLAH
(WAKIL GURU KELAS)

2. CIKGU NOR SYAMIMI BINTI MOKERI
(WAKIL GURU PENDIDIKAN KHAS)

3. CIKGU UMI SOLHA BINTI ADNAN
(GURU PEMULIHAN)

4. CIKGU KHADIJAH BINTI ABDUL RAJAK
HAMIM (GURU BIMBINGAN &
KAUNSELING)

5. CIKGU ROSMAWATI BINTI MAWI
(GURU DISIPLIN)

6. ENCIK M. ROSLY BIN SHAHRANI (YDP
PIBG)

15

BUKU PENGURUSAN PENDIDIKAN KHAS SK KAMPONG BANTING 2020

JAWATANKUASA PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN KHAS
PROGRAM PENDIDIKAN KHAS INTEGRASI
2020

PENGERUSI : CIKGU AZMON BIN AMAT KAMARI
TIMBALAN PENGERUSI : USTAZ HAJI MOHD AZRAIE BIN YAAKOB
NAIB PENGERUSI I : CIKGU MOHD SHUKOR BIN MOHD AMIN
NAIB PENGERUSI II : CIKGU ARBAIYAH BINTI NIZAMUDDIN
SETIAUSAHA : CIKGU SITI SRI FAIRUZ BINTI SHUHADA

KSSR/PBD/PBS : CIKGU SITI SRI FAIRUZ BINTI SHUHADA
LINUS : CIKGU SITI SRI FAIRUZ BINTI SHUHADA
PEPERIKSAAN : CIKGU NOR SYAMIMI BINTI MOKERI
INKLUSIF : CIKGU NOR SYAMIMI BINTI MOKERI
JADUAL WAKTU : CIKGU SITI SRI FAIRUZ BINTI SHUHADA
AKTIVITI /LAWATAN : CIKGU NOR SYAMIMI BINTI MOKERI
RPI : CIKGU NOR SYAMIMI BINTI MOKERI

SETIAUSAHA PANITIA : : CIKGU NOR SYAMIMI BINTI MOKERI
: CIKGU SITI SRI FAIRUZ BINTI SHUHADA
BAHASA MALAYSIA : CIKGU SITI SRI FAIRUZ BINTI SHUHADA
BAHASA INGGERIS : CIKGU NOR SYAMIMI BINTI MOKERI
MATEMATIK : CIKGU SITI SRI FAIRUZ BINTI SHUHADA
SAINS SOSIAL DAN ALAM SEKITAR : CIKGU SITI SRI FAIRUZ BINTI SHUHADA
KEMAHIRAN HIDUP : CIKGU NOR SYAMIMI BINTI MOKERI
PENDIDIKAN MUZIK : CIKGU NOR SYAMIMI BINTI MOKERI
PENDIDIKAN SENI VISUAL : CIKGU SITI SRI FAIRUZ BINTI SHUHADA
PENGURUSAN DIRI : CIKGU NOR SYAMIMI BINTI MOKERI
KEMAHIRAN MANIPULATIF : CIKGU NOR SYAMIMI BINTI MOKERI
PENGURUSAN TINGKAH LAKU : CIKGU NOR SYAMIMI BINTI MOKERI
PENDIDIKAN JASMANI & KESIHATAN : USTAZ MAULAH BIN RAMLI
TEKNOLOGI MAKLUMAT & KOMUNIKASI
PENDIDIKAN ISLAM

GURU KELAS IBNU RUSYD : CIKGU NOR SYAMIMI BINTI MOKERI

16

BUKU PENGURUSAN PENDIDIKAN KHAS SK KAMPONG BANTING 2020

SENARAI NAMA MURID DAN GURU KELAS
PROGRAM PENDIDIKAN KHAS INTEGRASI

SK KAMPONG BANTING
2020

PK IBNU RUSYD

GURU KELAS : CIKGU NOR SYAMIMI BINTI MOKERI

KSSR TAHUN 5

1. NURUL ATIKAH NAJWA BINTI ABDULLAH
2. MUHAMMAD YASIR BIN MAT ZAID

KSSR TAHUN 6

3. MUHAMAD FATHIR EMAN BIN HAINUDIN
4. MOHAMAD FAKRUL SUFIAN BIN KHAROL ANUAR
5. AZILAH WATI BINTI MAT KOHAR

17

BUKU PENGURUSAN PENDIDIKAN KHAS SK KAMPONG BANTING 2020

SENARAI NAMA GURU MATA PELAJARAN
PROGRAM PENDIDIKAN KHAS INTEGRASI

SK KAMPONG BANTING
2020

Bahasa Malaysia : Cikgu Nor Syamimi binti Mokeri

Bahasa Inggeris : Cikgu Siti Sri Fairuz binti Shuhada

Matematik : Cikgu Siti Sri Fairuz binti Shuhada

Sains Sosial dan Alam Sekitar : Cikgu Nor Syamimi binti Mokeri

Kemahiran Hidup : Cikgu Siti Sri Fairuz binti Shuhada

Pendidikan Muzik : Cikgu Siti Sri Fairuz binti Shuhada

Pendidikan Seni Visual : Cikgu Nor Syamimi binti Mokeri

Pengurusan Diri : Cikgu Nor Syamimi binti Mokeri

Kemahiran Manipulatif : Cikgu Siti Sri Fairuz binti Shuhada

Pengurusan Tingkah Laku : Cikgu Nor Syamimi binti Mokeri

Pendidikan Jasmani & Kesihatan : Cikgu Nor Syamimi binti Mokeri

Teknologi Maklumat & Komunikasi : Cikgu Nor Syamimi binti Mokeri

Pendidikan Islam : Ustaz Maulah bin Ramli

• Setiap guru mengajar mata pelajaran yang sama mengikut KSSR yang telah ditetapkan

18

BUKU PENGURUSAN PENDIDIKAN KHAS SK KAMPONG BANTING 2020

JAWATANKUASA PROGRAM PENDIDIKAN INKLUSIF
PROGRAM PENDIDIKAN KHAS INTEGRASI
2020

PENGERUSI : CIKGU AZMON BIN AMAT KAMARI
TIMBALAN PENGERUSI : USTAZ HAJI MOHD AZRAIE BIN YAAKOB
NAIB PENGERUSI I : CIKGU MOHD SHUKOR BIN MOHD AMIN
NAIB PENGERUSI II : CIKGU ARBAIYAH BINTI NIZAMUDDIN
SETIAUSAHA : CIKGU NOR SYAMIMI BINTI MOKERI
AJK : CIKGU SITI SRI FAIRUZ BINTI SHUHADA

(GURU PENDIDIKAN KHAS)

CIKGU ANZARUDIN BIN ARSHAD
(GURU PENDIDIKAN JASMANI TAHUN 5)

CIKGU KHADIJAH BINTI ABDUL RAJAK HAMIM
(GURU BIMBINGAN & KAUNSELING)

CIKGU UMI SOLHA BINTI ADNAN
(GURU PEMULIHAN)

ENCIK M. ROSLY BIN SHAHRANI (YDP PIBG)
PUAN ROSMINAH BINTI SARIMAN (IBUBAPA)
ENCIK KHAROL ANUAR BIN AHMAD KELIWON (IBUBAPA)
ENCIK MAT ZAID BIN SHARIFF (IBUBAPA)
ENCIK HAINUDIN BIN ALI (IBUBAPA)
ENCIK AMRAN BIN MAKHTAR (IBUBAPA)

19

BUKU PENGURUSAN PENDIDIKAN KHAS SK KAMPONG BANTING 2020

SENARAI MURID INKLUSIF
2020

INKLUSIF INKLUSIF MATA
KOKURIKULUM PELAJARAN
BIL NAMA MURID PENDIDIKAN

1 MUHAMMAD YASIR BIN MAT ZAID / JASMANI TAHUN 5
2 AZILAH WATI BINTI MAT KOHAR / /
3 NURUL ATIKAH NAJWA BIN / /

ABDULLAH / /
4 MOHAMAD FAKRUL SUFIAN BIN
/
KHAROL ANUAR
5 MUHAMAD FATHIR EMAN BIN

HAINUDIN

20

BUKU PENGURUSAN PENDIDIKAN KHAS SK KAMPONG BANTING 2020

JAWATANKUASA PANEL PERMUAFAKATAN
RANCANGAN PENGAJARAN INDIVIDU (RPI)
PROGRAM PENDIDIKAN KHAS INTEGRASI

2020

PENGERUSI : CIKGU AZMON BIN AMAT KAMARI
TIMBALAN PENGERUSI : USTAZ HAJI MOHD AZRAIE BIN YAAKOB
NAIB PENGERUSI I : CIKGU MOHD SHUKOR BIN MOHD AMIN
NAIB PENGERUSI II : CIKGU ARBAIYAH BINTI NIZAMUDDIN
SETIAUSAHA : CIKGU NOR SYAMIMI BINTI MOKERI
AJK : SEMUA GURU MATA PELAJARAN

CIKGU NOR SYAMIMI BINTI MOKERI (GURU KELAS)
PUAN ROSMINAH BINTI SARIMAN (IBUBAPA)
ENCIK KHAROL ANUAR BIN AHMAD KELIWON (IBUBAPA)
ENCIK MAT ZAID BIN SHARIFF (IBUBAPA)
ENCIK HAINUDIN BIN ALI (IBUBAPA)
ENCIK AMRAN BIN MAKHTAR (IBUBAPA)

PEMBAHAGIAN RANCANGAN PENDIDIKAN INDIVIDU (RPI)
2020

Bil. Nama Guru Nama Murid

1. Siti Sri Fairuz binti Azilah Wati binti Mat Kohar
Shuhada Mohamad Fakrul Sufian Bin Kharol Anuar

2. Nor Syamimi binti Muhamad Fathir Eman Bin Hainudin
Mokeri Nurul Atikah Najwa Binti Abdullah
Muhammad Yasir bin Mat Zaid

21

BUKU PENGURUSAN PENDIDIKAN KHAS SK KAMPONG BANTING 2020

JAWATANKUASA PERSONAL PENTADBIRAN
PENTAKSIRAN ALTERNATIF SEKOLAH RENDAH (PASR)

PROGRAM PENDIDIKAN KHAS INTEGRASI
2020

GURU BESAR : CIKGU AZMON BIN AMAT KAMARI
PENYELARAS : CIKGU SITI SRI FAIRUZ BINTI SHUHADA
GURU LANTIKAN GURU BESAR : USTAZ HAJI MOHD AZRAIE BIN YAAKOB
(GLGB)
SETIAUSAHA PEPERIKSAAN : USTAZAH SITI HASNAH BINTI KUSASEH
GURU KELAS : CIKGU NOR SYAMIMI BINTI MOKERI

JAWATANKUASA PERSONAL PENTAKSIRAN
PENTAKSIRAN ALTERNATIF SEKOLAH RENDAH (PASR)

PROGRAM PENDIDIKAN KHAS INTEGRASI
2020

KETUA PENTAKSIR NEGERI :
KETUA PENTAKSIR SEKOLAH
KETUA PENTAKSIR : CIKGU AZMON BIN AMAT KAMARI
PENTAKSIR
: CIKGU SITI SRI FAIRUZ BINTI SHUHADA

: CIKGU SITI SRI FAIRUZ BINTI SHUHADA
(KEMAHIRAN HIDUP)
(MATEMATIK)
(BAHASA INGGERIS)

CIKGU NOR SYAMIMI BINTI MOKERI
(BAHASA MELAYU)
(SAINS SOSIAL & ALAM SEKITAR)

22

BUKU PENGURUSAN PENDIDIKAN KHAS SK KAMPONG BANTING 2020

JAWATANKUASA PENGURUSAN HAL EHWAL MURID PENDIDIKAN KHAS
PROGRAM PENDIDIKAN KHAS INTEGRASI
2020

PENGERUSI : CIKGU AZMON BIN AMAT KAMARI
TIMBALAN PENGERUSI : CIKGU MOHD SHUKOR BIN MOHD AMIN
NAIB PENGERUSI I : USTAZ HAJI MOHD AZRAIE BIN YAAKOB
NAIB PENGERUSI II : CIKGU ARBAIYAH BINTI NIZAMUDDIN
SETIAUSAHA : CIKGU NOR SYAMIMI BINTI MOKERI

STOK & INVENTORI : PUAN NOR NAIMAH BINTI SOMINGAN
DATA : CIKGU SITI SRI FAIRUZ BINTI SHUHADA
RMT/SUS/KEBAJIKAN : CIKGU NOR SYAMIMI BINTI MOKERI
SPBT : CIKGU NOR SYAMIMI BINTI MOKERI
KEBERSIHAN/KECERIAAN/KESIHATAN : CIKGU SITI SRI FAIRUZ BINTI SHUHADA
DISIPLIN : CIKGU NOR SYAMIMI BINTI MOKERI
PENDAFTARAN MURID : CIKGU SITI SRI FAIRUZ BINTI SHUHADA

23

BUKU PENGURUSAN PENDIDIKAN KHAS SK KAMPONG BANTING 2020

RANCANGAN MAKANAN TAMBAHAN
(RMT)
2020

NO. SIJIL NAMA TARIKH JANTINA AGAMA KAUM
LAHIR LAHIR LELAKI MELAYU ISLAM
27/06/2008 LELAKI MELAYU ISLAM
MUHAMAD FATHIR EMAN BIN 23/11/2008 PEREMPUAN MELAYU ISLAM
BX 92626 PEREMPUAN MELAYU ISLAM
23/05/2007 LELAKI MELAYU ISLAM
HAINUDIN
27/09/2009
MOHAMAD FAKRUL SUFIAN 03/02/2009
CB86057

BIN KHAROL ANUAR

AZILAH WATI BINTI MAT
BV71843

KOHAR

CE 28230 NURUL ATIKAH NAJWA BINTI
CC40132
ABDULLAH

MUHAMMAD YASIR BIN MAT
ZAID

24

BUKU PENGURUSAN PENDIDIKAN KHAS SK KAMPONG BANTING 2020

JAWATANKUASA PENGURUSAN KOKURULUM MURID PENDIDIKAN KHAS
PROGRAM PENDIDIKAN KHAS INTEGRASI
2020

PENGERUSI : CIKGU AZMON BIN AMAT KAMARI
TIMBALAN PENGERUSI : CIKGU ARBAIYAH BINTI NIZAMUDDIN
NAIB PENGERUSI I : USTAZ HAJI MOHD AZRAIE BIN YAAKOB
NAIB PENGERUSI II : CIKGU MOHD SHUKOR BIN MOHD AMIN
SETIAUSAHA : CIKGU NOR SYAMIMI BINTI MOKERI

UNIT BERUNIFORM
PENGAKAP KANAK-KANAK : CIKGU SITI SRI FAIRUZ BINTI SHUHADA

KELAB/PERSATUAN
KESENIAN & KEBUDAYAAN : CIKGU NOR SYAMIMI BINTI MOKERI

SUKAN/PERMAINAN : CIKGU SITI SRI FAIRUZ BINTI SHUHADA
BOLA BALING

25

BUKU PENGURUSAN PENDIDIKAN KHAS SK KAMPONG BANTING 2020

SENARAI NAMA MURID YANG MENYERTAI
AKTIVITI KOKURIKULUM
2020

UNIT SUKAN & KELAB &
PERMAINAN PERSATUAN
BERUNIFORM KESENIAN &
BOLA KEBUDAYAAN
BIL NAMA MURID PENGAKAP BALING
/
KANAK- / /
/ /
KANAK /
/
1 MUHAMMAD YASIR BIN MAT ZAID / /
/
2 AZILAH WATI BINTI MAT KOHAR / /

3 NURUL ATIKAH NAJWA BIN /
ABDULLAH

4 MOHAMAD FAKRUL SUFIAN BIN /
KHAROL ANUAR

5 MUHAMAD FATHIR EMAN BIN /
HAINUDIN

26

BUKU PENGURUSAN PENDIDIKAN KHAS SK KAMPONG BANTING 2020

AGIHAN TUGAS GURU
AKTIVITI KO-AKADEMIK 2020

1. Kejohanan Olahraga, Balapan dan Padang Pendidikan Khas Daerah Sabak

Bernam

Pengurus Pasukan : Cikgu Nor Syamimi binti Mokeri

Pegawai : Cikgu Siti Sri Fairuz binti Shuhada

Jurulatih : Cikgu Nor Syamimi binti Mokeri

2. Majlis Tilawah Al Quran Pendidikan Khas Daerah Sabak Bernam

Pengurus Pasukan : Cikgu Siti Sri Fairuz binti Shuhada

Jurulatih : Ustaz Maulah bin Ramli

Cikgu Nor Syamimi binti Mokeri

Puan Nor Naimah binti Somingan

3. Karnival Permainan Pendidikan Khas Daerah Sabak Bernam

Pengurus Pasukan : Cikgu Nor Syamimi binti Mokeri

Jurulatih : Cikgu Nor Syamimi binti Mokeri

: Cikgu Siti Sri Fairuz binti Shuhada

: Puan Nor Naimah binti Somingan

4. Karnival Kemahiran Pendidikan Khas Daerah Sabak Bernam

Pengurus Pasukan : Cikgu Nor Syamimi binti Mokeri

Jurulatih : Cikgu Siti Sri Fairuz binti Shuhada

27

BUKU PENGURUSAN PENDIDIKAN KHAS SK KAMPONG BANTING 2020
Kawalan dan Disiplin Murid : Puan Nor Naimah binti Somingan

5. Perkhemahan Pengakap (Agoonoreee) Pendidikan Khas Daerah Sabak Bernam

Penyelia Peserta : Cikgu Nor Syamimi binti Mokeri
Guru Pembimbing : Cikgu Siti Sri Fairuz binti Shuhada

6. Kem Bestari Solat Pendidikan Khas Daerah Sabak Bernam

Pengurus Peserta : Cikgu Siti Sri Fairuz binti Shuhada
Guru Pembimbing : Cikgu Nor Syamimi binti Mokeri

7. Kejohanan Pentaque Pendidikan Khas Daerah Sabak Bernam

Pengurus Pasukan : Cikgu Siti Sri Fairuz binti Shuhada

Jurulatih : Cikgu Nor Syamimi binti Mokeri

: Puan Nor Naimah binti Somingan

28

BUKU PENGURUSAN PENDIDIKAN KHAS SK KAMPONG BANTING 2020

PENCAPAIAN KOKURIKULUM PENDIDIKAN KHAS

2019

Aktiviti Nama Murid Pencapaian Peringkat

Kejohanan Olahraga Mohamad Fahmi Ilham bin Mohd Naib Johan Daerah

Pendidikan Khas Daerah Fadzi 100 meter

Sabak Bernam BL Rendah

Azilah Wati binti Mat Kohar Tempat

Ketiga

Lompat

Jauh (P)

Rendah

Naib Johan

200 meter

BP (P)

Rendah

Majlis Tilawah Al-Quran Mohamad Fahmi Ilham bin Tempat Daerah
Pendidikan Khas Daerah Mohamad Fadzi
Ketiga

Hafazan BL

(L) Rendah

Tempat
Ketiga
Tilawah BL
(L) Rendah

Mohamad Fakrul Sufian bin Kharol Tempat

Anuar Ketiga

Tulisan

Khat Jawi

(L) Rendah

29

BUKU PENGURUSAN PENDIDIKAN KHAS SK KAMPONG BANTING 2020

Karnival Kemahiran Mohamad Fakrul Sufian bin Kharol Tempat Daerah

Pendidikan Khas Daerah Anuar Ketiga

Muhamad Fathir Eman bin Hainudin Jahitan

Bantal

Comel

Mohamad Fahmi Ilham bin Tempat

Mohamad Fadzi Ketiga

Nurul Atikah Najwa binti Abdullah Permainan

Jenga

30

BUKU PENGURUSAN PENDIDIKAN KHAS SK KAMPONG BANTING 2020

PERANCANGAN/
TAKWIM PPKI 2020

31

CARTA
AKTIVITI T
PROGRAM PENDIDIK
SEKOLAH KEBANGSAA

20

BIL PERKARA JAN F

1 Mesyuarat Pengurusan PPKI
2 Program Asas Tani
3 Mesyuarat Permuafakatan Pendidikan Khas
4 Rancangan Pengajaran Individu
5 Pembelajaran Luar Bilik Darjah (Kolej Komuniti)
6 Program Asas Akuatik
7 Peperiksaan Pertengahan Tahun
8 Sambutan Hari Jadi
9 Bengkel Pengurusan Diri
10 Penggunaan Kemudahan Awam Dalam Kehidupan
11 Aplikasi Matematik Dalam Kehidupan

BUKU PENGURUSAN PENDIDIKAN KHAS SK KAMPONG BANTING 2020

GANTT
TAHUNAN
KAN KHAS INTEGRASI
AN KAMPONG BANTING
020
FEB MAC APRIL MEI JUN JULAI OGOS SEPT OKT NOV

32

12 Bengkel Kemahiran Manipulatif
13 Peperiksaan Akhir Tahun
14 Peningkatan Koordinasi Mata dan Tangan (Terapi Boling)
15 ‘Multiple Skill Education’
16 Pembelajaran Visual Luar Bilik Darjah
17 Mesyuarat Pengurusan PPKI Daerah
18 Bengkel Verifikasi Data
19 Bengkel Pelaporan PBD Pendidikan Khas Sabak Bernam
20 Bengkel RPI Daerah Sabak Bernam

21 Kursus Bahasa Isyarat Pendidikan Khas Sabak Bernam

22 Bengkel Penataran Program Pendidikan Inklusif Holistik

23 Bengkel ICT Pendidikan Khas Sabak Bernam

24 Program Adiwira (Kidzania) Pendidikan Khas Sabak Bernam

25 Kejohanan Olahraga, Balapan Dan Padang PPKI Sabak Bernam
2019

26 Majlis Tilawah Al-Quran PPKI Daerah Sabak Bernam

27 Kejohanan Petanque PPKI Sabak Bernam

28 Karnival Permainan PPKI Daerah Sabak Bernam 2019

BUKU PENGURUSAN PENDIDIKAN KHAS SK KAMPONG BANTING 2020
33

29 Karnival Kemahiran PPKI Daerah Sabak Bernam

30 Perkhemahan Pengakap PPKI (Agoonoree) Daerah Sabak Bernam
2019

31 Kem Bestari Solat PPKI Daerah Sabak Bernam

32 Kursus Pengendalian Makanan (SKM) PPKI Sabak Bernam

33 Majlis Anugerah Pelajar Cemerlang PPKI Daerah Sabak Bernam

34 Bengkel Transisi Kerjaya PPKI Sabak Bernam

35 PLC

BUKU PENGURUSAN PENDIDIKAN KHAS SK KAMPONG BANTING 2020
34

BUKU PENGURUSAN PENDIDIKAN KHAS SK KAMPONG BANTING 2020

SEKOLAH KEBANGSAAN KAMPONG BANTING
45200 SABAK BERNAM, SELANGOR DARUL EHSAN

NO TELEFON/FAX : 03-32162085

TAKWIM

PANITIA PENDIDIKAN KHAS

2020

BIL AKTIVITI TARIKH PELAKSANAAN CATATAN/
TINDAKAN

1 Mesyuarat Panitia Bil 1/2020 04 Februari 2020

2 Cuti Pertengahan Penggal I 14 Mac-22 Mac 2020

3 Program Asas Tani Sepanjang Tahun

4 Permuafakatan PEWARIS Pendidikan Khas Bil 1 10 Januari 2020
5 Rancangan Pengajaran Individu Fasa I Januari – April

6 Mesyuarat Panitia Bil 2/2020 22 Jun 2020

7 Pembelajaran Luar Bilik Darjah (Kolej Komuniti) 27 Februari 2020, 11 Jun 2020
dan 07 Oktober 2020

8 Program Asas Akuatik 10 Mac 2020, 14 April 2020 dan
30 Jun 2020

9 Peperiksaan Pertengahan Tahun 08 Mei 2020,12-15 Mei 2020

10 Cuti Pertengahan Tahun 23 Mei 2020 – 07 Jun 2020
11 Sambutan Hari Jadi (Jan – Jun) 19 Jun 2020

12 Rancangan Pengajaran Individu Fasa II April – Julai

13 Bengkel Pengurusan Diri 07 Julai 2020

Pembelajaran Penggunaan Kemudahan Awam Dalam 05-06 November 2020
14

Kehidupan

15 Aplikasi Penggunaan Matematik Dalam Kehidupan 09 September 2020

16 Bengkel Kemahiran Manipulatif 29 September 2020

17 Cuti Pertengahan Penggal II 25 Julai 2020-01 Ogos 2020

18 Mesyuarat Panitia Bil 3/2020 16 November 2020

19 Peperiksaan Akhir Tahun 26-28 Oktober 2020

20 Peningkatan Koordinasi Mata dan Tangan 05-06 November 2020

21 ‘Multiple Skill Education’ 03-18 November 2020 Selepas PAT

22 Pembelajaran Visual Luar Bilik Darjah 05-06 November 2020

23 Rancangan Pengajaran Individu Fasa III Julai – November

24 Sambutan Hari Jadi (Jul – Nov) 19 November 2020

25 Pemuafakatan PEWARIS Pendidikan Khas Bil 2 20 November 2020

26 Cuti Akhir Tahun 21 November -31 Disember 2020

35

BUKU PENGURUSAN PENDIDIKAN KHAS SK KAMPONG BANTING 2020

TAKWIM PPKI PPD SABAK BERNAM TAHUN 2020

MESYUARAT PENGURUSAN

BIL TARIKH NAMA PROGRAM TINDAKAN CATATAN

1 30 Jan Mesyuarat Pengurusan PPKI SK SIMPANG

2020 Daerah Sabak Bernam Bil 1/2020 LIMA

2 18 Jun Mesyuarat Pengurusan PPKI SK KAMPONG

2020 Daerah Sabak Bernam Bil 2/2020 BANTING

3 12 Nov Mesyuarat Pengurusan PPKI SK SERI

2020 Daerah Sabak Bernam Bil 3/2020 SEKINCHAN

TAKLIMAT / BENGKEL / SEMINAR / KURSUS

BIL TARIKH NAMA PROGRAM TINDAKAN CATATAN

1 11-12 Feb Bengkel Transisi Ke Kerjaya SMK SUNGAI Sekolah

2020 Sabak Bernam 2020 BESAR menengah

2 3 Mac 2020 Bengkel RPI Daerah Sabak SMK UNGKU

Bernam 2020 AZIZ

3 9 Apr 2020 Kursus Bahasa Isyarat PPKI SMK SERI

Daerah Sabak Bernam 2020 BEDENA

4 12 Apr Bengkel Pelaporan PBD PPKI SK KHIR Sekolah

2020 Daerah Sabak Bernam 2020 JOHARI rendah

5 9 Jun 2020 Bengkel ICT Daerah Sabak SMK BAGAN

Bernam 2020 TERAP

PROGRAM

BIL TARIKH NAMA PROGRAM TINDAKAN CATATAN

1 22 Jan 2020 KidZania SK TELUK RU

2 18 Feb Kejohanan Olahraga, Balapan dan SMK DATO

2020 Padang PPKI Daerah Sabak Bernam MUSTAFFA

2020

3 26 Mac Kejohanan Petanque PPKI Daerah SK SERI

2020 Sabak Bernam 2020 MAKMUR

4 22 April Majlis Tilawah Al-Quran PPKI Daerah SMK SUNGAI

2020 Sabak Bernam 2020 BESAR

36

BUKU PENGURUSAN PENDIDIKAN KHAS SK KAMPONG BANTING 2020

5 24 Jun 2020 Karnival Kemahiran PPKI Daerah SMK MUNSHI

Sabak Bernam 2020 ABDULLAH

6 9 Julai 2020 Kem Bestari Solat PPKI Daerah SMK SERI

Sabak Bernam 2020 BEDENA

7 27 – 28 Perkhemahan Pengakap Agoonoree SK SERI

Ogos 2020 PPKI Daerah Sabak Bernam 2020 MAWAR

8 14 Oct 2020 Karnival Pemainan PPKI Daerah SK BINJAI JAYA

Sabak Bernam 2020

9 10 Nov Majlis Anugerah Pelajar Cemerlang SK SUNGAI

2020 PPKI Daerah Sabak Bernam 2020 LEMAN

BENGKEL VERIFIKASI DATA PPKI

BIL TARIKH NAMA PROGRAM TINDAKAN CATATAN

1 Bengkel Verifikasi Data PPKI PPDSB

Berakhir 31 Januari 2020

2 Bengkel Verifikasi Data PPKI PPDSB

Berakhir 30 Jun 2020

3 Bengkel Verifikasi Data PPKI PPDSB

Berakhir 31 October 2020

PROGRAM PENINGKATAN PROFESIONALISME GURU

BIL TARIKH NAMA PROGRAM TINDAKAN CATATAN

1 24-26 Sept PLC ke SMK Demak, Sarawak

2020

37

BUKU PENGURUSAN PENDIDIKAN KHAS SK KAMPONG BANTING 2020

TENTATIF TAKWIM TAHUN 2020
PROGRAM PENDIDIKAN KHAS INTEGRASI
SEKOLAH KEBANGSAAN KAMPONG BANTING

JANUARI

MINGGU TARIKH HARI PROGRAM PENDIDIKAN KHAS INTEGRASI

1 Rabu CUTI AWAL TAHUN

2 Khamis

1 3 Jumaat

4 Sabtu

5 Ahad

6 Isnin

7 Selasa

8 Rabu

2 9 Khamis
Majlis Permuafakatan PEWARIS PPKI Bil1/2020

10 Jumaat

11 Sabtu

12 Ahad

13 Isnin

14 Selasa

15 Rabu

3 16 Khamis

17 Jumaat

18 Sabtu

19 Ahad

20 Isnin
4

21 Selasa

38

BUKU PENGURUSAN PENDIDIKAN KHAS SK KAMPONG BANTING 2020

22 Rabu Program Adiwira (KidZania) Pendidikan
Khas Daerah Sabak Bernam 2020

23 Khamis

24 Jumaat

25 Sabtu

26 Ahad

27 Isnin CUTI TAHUN BARU CINA

28 Selasa

5 29 Rabu

30 Khamis Mesyuarat Pengurusan PPKI Daerah
Sabak Bernam Bil 1/2020

31 Jumaat

39

BUKU PENGURUSAN PENDIDIKAN KHAS SK KAMPONG BANTING 2020

TAKWIM TAHUN 2020
PROGRAM PENDIDIKAN KHAS INTEGRASI
SEKOLAH KEBANGSAAN KAMPONG BANTING

FEBRUARI

MINGGU TARIKH HARI PROGRAM PENDIDIKAN KHAS INTEGRASI

1 Sabtu
5

2 Ahad

3 Isnin Bengkel Verifikasi Data Operasi PPKI
Berakhir 31 Januari 2020

4 Selasa Mesyuarat Pengurusan PPKI Bil 1/2020

5 Rabu

6 6 Khamis

7 Jumaat

8 Sabtu HARI THAIPUSAM

9 Ahad

10 Isnin

11 Selasa Bengkel Program Transisi Ke Kerjaya
Daerah Sabak Bernam 2020

12 Rabu Bengkel Program Transisi Ke Kerjaya
Daerah Sabak Bernam 2020

7 13 Khamis Bengkel Pelaporan PBD Pendidikan
Khas Daerah Sabak Bernam 2020

14 Jumaat

15 Sabtu

16 Ahad

17 Isnin

18 Selasa Kejohanan Olahraga, Balapan Dan
Padang PPKI Sabak Bernam 2020

8 19 Rabu

20 Khamis

21 Jumaat

40

BUKU PENGURUSAN PENDIDIKAN KHAS SK KAMPONG BANTING 2020
22 Sabtu
23 Ahad
24 Isnin
25 Selasa
26 Rabu
9
27 Khamis Pembelajaran Luar Bilik Darjah (Kolej Komuniti)Bil 1/2020
28 Jumaat
29 Sabtu

41

BUKU PENGURUSAN PENDIDIKAN KHAS SK KAMPONG BANTING 2020

TAKWIM TAHUN 2020
PROGRAM PENDIDIKAN KHAS INTEGRASI
SEKOLAH KEBANGSAAN KAMPONG BANTING

MAC

MINGGU TARIKH HARI PROGRAM PENDIDIKAN KHAS INTEGRASI

9 1 Ahad

2 Isnin

3 Selasa Bengkel RPI Pendidikan Khas
Daerah Sabak Bernam 2020

4 Rabu

10 5 Khamis

6 Jumaat

7 Sabtu

8 Ahad

9 Isnin

10 Selasa Program Asas Akuatik Bil 1/2020

11 Rabu

11 12 Khamis Bengkel Penataran Program
Pendidikan Inklusif Holistik 2020

13 Jumaat

14 Sabtu

15 Ahad

16 Isnin CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1

17 Selasa Program Pemantapan Minda Pembantu
Pengurusan Murid PPKI Bil 1/2020

18 Rabu
12

19 Khamis

20 Jumaat

21 Sabtu

42

BUKU PENGURUSAN PENDIDIKAN KHAS SK KAMPONG BANTING 2020

22 Ahad

23 Isnin

24 Selasa

25 Rabu

13 26 Khamis Kejohanan Petanque PPKI
Daerah Sabak Bernam 2020

27 Jumaat

28 Sabtu

29 Ahad

30 Isnin
14

31 Selasa

43

BUKU PENGURUSAN PENDIDIKAN KHAS SK KAMPONG BANTING 2020

TAKWIM TAHUN 2020
PROGRAM PENDIDIKAN KHAS INTEGRASI
SEKOLAH KEBANGSAAN KAMPONG BANTING

APRIL

MINGGU TARIKH HARI PROGRAM PENDIDIKAN KHAS INTEGRASI

1 Rabu

2 Khamis

14 3 Jumaat

4 Sabtu

5 Ahad

6 Isnin

7 Selasa

8 Rabu

15 9 Khamis Kursus Bahasa Isyarat Pendidikan
Khas Daerah Sabak Bernam 2020

10 Jumaat

11 Sabtu

12 Ahad

13 Isnin

14 Selasa Program Asas Akuatik Bil 2/2020

15 Rabu

16 16 Khamis

17 Jumaat

18 Sabtu

19 Ahad

20 Isnin

17 Majlis Tilawah Al-Quran PPKI
Daerah Sabak Bernam 2020
21 Selasa

44

BUKU PENGURUSAN PENDIDIKAN KHAS SK KAMPONG BANTING 2020
22 Rabu
23 Khamis
24 Jumaat
25 Sabtu
26 Ahad
27 Isnin
28 Selasa
18
29 Rabu
30 Khamis

45

BUKU PENGURUSAN PENDIDIKAN KHAS SK KAMPONG BANTING 2020

TAKWIM TAHUN 2020
PROGRAM PENDIDIKAN KHAS INTEGRASI
SEKOLAH KEBANGSAAN KAMPONG BANTING

MEI

MINGGU TARIKH HARI PROGRAM PENDIDIKAN KHAS INTEGRASI
1 Jumaat CUTI HARI PEKERJA

18 2 Sabtu CUTI HARI WESAK
3 Ahad CUTI HARI NUZUL AL-QURAN
4 Isnin
5 Selasa
6 Rabu

19 7 Khamis
8 Jumaat
9 Sabtu
10 Ahad
11 Isnin
12 Selasa
13 Rabu

20 14 Khamis
15 Jumaat
16 Sabtu
17 Ahad
18 Isnin
19 Selasa

21
20 Rabu
21 Khamis

46

BUKU PENGURUSAN PENDIDIKAN KHAS SK KAMPONG BANTING 2020

22 Jumaat CUTI PERTENGAHAN TAHUN
23 Sabtu HARI RAYA AIDIL FITRI
24 Ahad
25 Isnin HARI RAYA AIDIL FITRI KEDUA
26 Selasa
27 Rabu
22 28 Khamis
29 Jumaat
30 Sabtu
31 Ahad

47


Click to View FlipBook Version