The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Wak Anaiz, 2019-12-23 20:52:34

BUKU PENGURUSAN KOKURIKULUM SKKB 2020

BUKU PENGURUSAN KOKURIKULUM SKKB 2020

BUKU
PENGURUSAN
KOKURIKULUM

2020
SK KAMPONG

BANTING
BBA6024

1

VISI KOKURIKULUM
Melahirkan Murid Yang Berdisiplin Dan Berketerampilan

Dalam Pelbagai Bidang

MISI KOKURIKULUM
Menjadikan Potensi Setiap Murid Ke Arah Kecemerlangan Optimum

Dalam Pembentukan Sahsiah Secara Holistik

MOTO KOKURIKULUM
Ke Arah Kecemerlangan Modal Insan Melalui Kokurikulum

KPI

2020 -2022
MENCAPAI SEKURANG-KURANGNYA TIGA JOHAN
DALAM PERTANDINGAN KO AKADEMIK PERINGKAT

DAERAH
ATAU

KEJOHANAN SUKAN DAN PERMAINAN
MENJELANG TAHUN 2022

2

MUKADIMAH

Aktiviti kokurikulum adalah sebahagian daripada kurikulum sekolah, dan setiap murid
harus melibatkan diri. Aktiviti ini boleh dijalankan di dalam dan di luar bilik darjah,
mengikut kesesuaian sesuatu aktiviti.

"Kurikulum Kebangsaan” ialah suatu program pendidikan yang termasuk kurikulum
dan kegiatan kokurikulum yang merangkumi semua pengetahuan, kemahiran, norma,
nilai, unsur kebudayaan dan kepercayaan, untuk membantu perkembangan seseorang
murid dengan sepenuhnya dari segi jasmani, rohani, mental dan emosi serta untuk
menanam dan mempertingkatkan nilai moral yang diingini dan untuk menyampaikan
pengetahuan."

Rujuk Subperaturan 3(1) dalam Peraturan-peraturan (kurikulum Kebangsaan)
1997 yang diterbitkan sebagai P.U.(A) 531/97.

Sebagai sebahagian daripada Kurikulum Kebangsaan, maka pelaksanaan kokurikulum
di sekolah adalah wajib. {Rujuk Seksyen 18, Akta Pendidikan 1996 Akta 550}
Kegagalan atau keengganan melaksanakan kegiatan kokurikulum di sekolah
adalah suatu kesalahan dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi lima ribu
ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi tiga bulan atau kedua-
duanya {Rujuk Subseksyen 135(1) Akta Pendidikan 1996 Akta 550} dan jika
kesalahan itu dilakukan secara berterusan, maka apabila disabitkan sedemikian,
seseorang itu dikenakan hukuman denda harian yang tidak melebihi lima ratus
ringgit sebagai tambahan kepada apa-apa penalti lain yang boleh dikenakan kepadanya
di bawah Akta ini berkenaan dengan kesalahan itu, bagi setiap hari kesalahan itu terus
dilakukan.

{Rujuk Subseksyen 35(2) Akta 550}.

3

MATLAMAT

Melahirkan generasi yang seimbang, sihat, cerdas, berdaya tahan, berdaya saing,
berakhlak dan berketrampilan dengan tumpuan kepada mencungkil, memupuk,
mengembang dan memantapkan minat, serta bakat yang ada pada setiap individu bagi
mengukuhkan aspek jasmani, emosi, rohani dan intelek.

OBJEKTIF

1. Memberi peluang seluas-luasnya kepada penglibatan murid supaya mereka
memperolehi pengetahuan tentang fungsi dan peranan.

2. Menggunakan dan menggalakkan penyertaan aktif dan sungguh-sungguh untuk
membentuk sifat tanggungjawab, rajin berusaha, dan perasaan bangga atas
kejayaan diri dan sekolah.

3. Menggunakan kokurikulum untuk menyokong pembelajaran, membina
perasaan yakin diri dan watak mulia serta membolehkan hubungan dua hala di
antara persekolahan murid dengan alam masyarakat sekitar.

4. Membina imej sekolah sebagai sekolah berwatak melalui kejayaan
kokurikulum yang cemerlang.

STRATEGI

Untuk mencapai matlamat yang telah ditetapkan, beberapa strategi pelaksanaan perlu
diikuti :
Kegiatan kokurikulum dan akademik yang telah dijadualkan hendaklah seimbang.
Aktiviti kokurikulum yang dirancang perlu bersesuaian dengan kurikulum.

Pihak sekolah dari semasa ke semasa perlu menambahkan bilangan persatuan / kelab /
pasukan badan beruniform untuk memberi peluang kepada murid melibatkan diri
secara aktif.

Setiap murid akan melibatkan diri secara aktif sama ada secara individu atau kumpulan.
Setiap murid diwajibkan menganggotai sekurang-kurangnya 3 aktiviti iaitu satu
daripada persatuan / kelab, satu daripada sukan / permainan dan satu daripada pasukan
badan beruniform.

4

Setiap persatuan / kelab / pasukan badan beruniform perlu merancang dengan teliti,
menarik, kreatif dan berfaedah bagi aktiviti yang akan dijalankan. Aktiviti tersebut
perlulah dipelbagaikan seperti lawatan, khidmat masyarakat (KhidMas), latihan,
kursus, pertandingan iaitu meliputi aktiviti rutin dan developmental.
Bilangan perjumpaan perlulah sekurang-kurangnya 12/18 kali setahun dan setiap
perjumpaan dipenuhi pelbagai aktiviti yang memakan masa 1/2 jam iaitu 12/18 kali x
1/2 jam.
Setiap penglibatan murid dalam kegiatan kokurikulum tentang perkembangan dan
kemajuan serta pencapaiannya perlu dinilai dan direkod. Penghargaan hendaklah diberi
kepada murid yang aktif dan banyak memberi sumbangan serta mengharumkan nama
sekolah sebagai insentif disamping sebagai sumber inpirasi kepada murid lain.
Kehadiran murid dalam kokurikulum perlulah 80% atau sekurang-kurangnya 10 kali,
bagi membolehkan menerima sijil atau dicatat rekod penglibatan kokurikulum dalam
sijil berhenti sekolah / surat akaun.
Semua persatuan / kelab dan pasukan badan beruniform dikehendaki menjalankan satu
aktiviti luar seperti lawatan sambil belajar / khidmat masyarakat (KhidMas) dan kajian
luar agar dapat menarik minat murid.

5

PANDUAN PERLAKSANAAN KOKURIKULUM

Kandungan Kegiatan Kokurikulum Di Sekolah:
Kegiatan Kokurikulum di sekolah kerajaan dan bantuan kerajaan akan mengandungi
yang berikut:-

(a) penyertaan dalam sukan dan permainan;
(b) penyertaan dalam persatuan dan kelab;
(c) penyertaan dalam pasukan badan beruniform; dan
(d) penyertaan dalam kegiatan-kegiatan lain sebagaimana ditentukan oleh Menteri.

Rujuk Subperaturan 3(3) dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Kurikulum
Kebangsaan) 1997 yang diterbitkan sebagai P.U. (A) 531/97.

Kegiatan Kokurikulum di sekolah kerajaan dan bantuan kerajaan meliputi kegiatan
dalam persatuan yang ditubuhkan di sekolah daripada kategori berikut:-

(a) mata pelajaran yang diajar di sekolah sebagaimana yang dinyatakan dalam
Peraturan-Peraturan

(b) Pendidikan (Kurikulum Kebangsaan) 1997;
(c) hobi dan rekreasi;
(d) sukan dan permainan;
(e) pasukan badan beruniform; atau
(f) apa-apa persatuan lain yang diluluskan oleh Pendaftar.

Rujuk Peraturan 4 dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah)
1998 yang diterbitkan sebagai Warta Kerajaan Jil. 42/No. 11 (Tambahan No. 41),
Perundangan (A), P.U. (A) 196 bertarikh 21hb. Mei 1998.

6

STATUS PERLAKSANAAN KOKURIKULUM
Matlamat gerak kerja kokurikulum yang dikehendaki ialah penyertaan oleh setiap
orang murid yang belajar di sekolah kerajaan atau bantuan kerajaan. Setiap murid
hendaklah mengambil bahagian sekurang-kurangnya dalam salah satu gerak kerja
pasukan badan beruniform, satu kegiatan persatuan atau kelab, dan satu kegiatan sukan
atau permainan.
{Rujuk Subperkara 5.1 dalam Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 1/1985
KP(BS)8591/Jld. 11(29) bertarikh 2hb. Januari 1985}.

Penyertaan semua guru adalah dikehendaki bagi mempastikan keberkesanan
pelaksanaan gerak kerja kokurikulum di sekolah.
{Rujuk Subperkara 5.2 dalam Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 1/1985
KP(BS)8591/Jld. 11(29) bertarikh 2hb. Januari 1985}.

Sekolah-sekolah, khususnya yang kurang kemudahan untuk menjalankan gerak kerja
kokurikulum ini hendaklah menggalakkan murid-muridnya mengambil bahagian dalam
membuat kerja-kerja amal untuk masyarakat setempat; bergotong royong memperbaiki
kawasan sekolah; dan dalam pelbagai gerak kerja yang menekankan perpaduan kaum,
ketatanegaraan, moral dan sebagainya yang sesuai bagi pendidikan menyeluruh dan
pembentukan keperibadian.
(Rujuk Subperkara 5.3 dalam Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 1/1985
KP(BS)8591/Jld. 11(29) bertarikh 2hb. Januari 1985}.

Pelaksanaan kegiatan kokurikulum di sekolah hendaklah berasaskan prinsip penyertaan
beramai-ramai tanpa ada unsur-unsur diskriminasi atau paksaan dan yang bercanggah
dengan Dasar Pendidikan Kebangsaan dan Perlembagaan Negara.
Rujuk Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 16/2000, KP(BS)8591/Jld. XVI(16) bertarikh
13 Nov. 2000.

Penyertaan murid dalam aktiviti kokurikulum adalah wajib. Sehubungan itu kehadiran
murid dalam aktiviti kokurikulum mestilah direkodkan.
Rujuk Surat Pekeliling Ikhtisas Bilangan 1/1986, KP(BS)8591/Jld. 11/(41)
bertarikh 15 Januari 1986.

7

Kegiatan kokurikulum di sekolah boleh dilaksanakan dengan menggunakan
penglibatan dan kepakaran anggota-anggota masyarakat setempat.
Rujuk Subperkara 5.2.3 dalam Surat Pekeliling Ikhtisas Bilangan 4/1985,
KP.8591-11(32) bertarikh 2hb Februari 1985.

PERUNTUKAN MASA KEGIATAN KOKURIKULUM
Peruntukan masa untuk kegiatan kokurikulum seperti dalam Warta Kerajaan No.5652
Jil. 11/Bil. 27 bertarikh 28 Disember 1967 adalah seperti berikut:-

Sekolah Rendah TAHUN PERUNTUKAN MASA
TAHUN 60 minit seminggu
3 dan 4 120 minit seminggu
5&6

Tugas dan Tanggungjawab Guru Besar
Guru Besar sebagai Penolong Pendaftar mempunyai kuasa untuk melantik guru sebagai
guru penasihat bagi menjalankan tugas-tugas dalam aktiviti kokurikulum berdasarkan
peruntukan yang sedia ada.
Rujuk dalam Akta Pendidikan 1996 ( Akta 550 ), Bahagian 2.

8

POLISI KESELAMATAN KOKURIKULUM SEKOLAH

Polisi ini harus dibaca bersama:
SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL: 1/1989
Penyertaan Pelajar Dalam Kegiatan Sukan Di Sekolah

SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL: 8/1995
Penyertaan Pelajar Dalam Pertandingan Kejohanan Sukan Anjuran Persatuan Atau
Badan Induk Sukan.

SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL: 3/1995
Perlaksanaan Skim Takaful Kemalangan Diri Berkelompok Bagi Semua Pelajar
Sekolah Kerajaan Dan Bantuan Kerajaan.

SURAT PEKELILING KHTISAS BIL: 25/1998 dan BIL: 3/1979
Pendidikan Jasmani.

SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL: 24/1988
Penglibatan Guru Dan Murid Dalam Aktiviti Pasukan Pakaian Seragam Anjuran
Agensi Kerajaan Dan Pertubuhan Bukan Kerajaan.

SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL: 25/1998
Perlaksanaan Pelajaran Pendidikan Jasmani Dan Pendidikan Kesihatan.

SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL: 9/2000 dan BIL: 1/1995
Panduan Keselamatan diri Pelajar semasa Pengajaran Pendidikan Jasmani Dan
Kesihatan Serta Kegiatan Kokurikulum Dan Sukan dan Di Luar Kawasan Sekolah.

9

CARTA ORGANISASI K

En. A

Hj Mohd Azraie bin Yaakob Pn. Arba
PENOLONG KANAN PE
PENTADBIRAN K

En. Mohd Norismainie bin Ismail
SETIAUSAHA KOKURIKULUM

Pn. Umi Solha bt Adnan En. Anzaruddin bin Arshad Hjh R
PENYELARAS PENYELARAS PE
B
KELAB & PERSATUAN SUKAN PERMAINAN

KOKURIKULUM 2020 En.Mohd Shukor bin Amin
PENOLONG KANAN
Azmon bin Amat Kamari HAL EHWAL MURID
GURU BESAR

aiyah binti Nizamuddin
ENOLONG KANAN
KOKURIKULUM

En.Muhamad Hamadi bin Ithnin
SETIAUSAHA SUKAN

Rosmawati Bt Shaharuddin RUMAH PEMBANGUNAN
ENYELARAS PASUKAN SUKAN SUKAN SEKOLAH
BADAN BERUNIFORM

10

JAWATANKUASA PENGURUSAN KOKURIKULUM 2020

PENGERUSI : En. Azmon bin Amat Kamari
TIMBALAN PENGERUSI (GURU BESAR)
NAIB PENGERUSI I
NAIB PENGERUSI II : Pn.Arbaiyah binti Nizamuddin
S/U KOKURIKULUM (PENOLONG KANAN KOKURIKULUM)
AHLI JAWATANKUASA
: Tn. Hj Mohd Azraie bin Yaakob
(PENOLONG KANAN PENTADBIRAN)

: En. Mohd Shukor bin Mohd Amin
(PENOLONG KANAN HAL EHWAL MURID)

: En. Mohd Norismainie Bin Ismail
: Pn. Hjh Rosmawati binti Shaharuddin

PENYELARAS PASUKAN BADAN BERUNIFORM
: Pn. Umi Solha binti Adnan

PENYELARAS KELAB PERSATUAN
: En. Anzaruddin bin Arshad

PENYELARAS SUKAN PERMAINAN
: En. Muhamad Hamadi bin Ithnin

SETIAUSAHA SUKAN

11

JAWATANKUASA KELAB & PERSATUAN 2020

PENYELARAS Pn. Umi Solha binti Adnan

AHLI Pn. Sabiah binti Mahri Persatuan Bahasa Melayu

Pn. Rosmawati binti Mawi Persatuan Bahasa Inggeris

Pn. Nor Syamimi binti Mokeri Kelab Kesenian dan Kebudayaan

Pn. Janariah binti Kamari Persatuan Pendidikan Islam

Pn. Khadijah binti Abd Rajak Kelab Pembimbing Rakan Sebaya
Hamim

Pn. Suraya Bt Sani Kelab Doktor Muda

Pn. Zunaidah binti Zam Zam Kelab Rukun Negara

1. Persatuan Bahasa Melayu

Ketua Pn. Sabiah binti Mahri

Penolong Pn. Rofidah binti Abdullah

Hj Shukur bin Otoh

2. Persatuan Bahasa Inggeris

Ketua Pn. Rosmawati Binti Mawi

Penolong Pn. Hasnah binti Kusaseh

3. Kelab Kesenian dan Kebudayaan

Ketua Pn. Nor Syamimi bin Mokeri

Penolong En. Shamizan bin Shafea

4. Persatuan Agama Islam

Ketua Pn. Janariah binti Kamari

Penolong Hjh Rosmawati binti Shaharudin

Hj Maulah Bin Ramli

5. Kelab Rukun Negara

Ketua Pn. Zunaidah binti Zam Zam

Penolong En. Anzaruddin Bin Arshad

6. Kelab Doktor Muda

Ketua Pn. Suraya binti Sani

Penolong Pn. Siti Sri Fairuz binti Shuhada

En. Muhamad Hamadi bin Ithnin

6. Kelab Pembimbing Rakan Sebaya

Ketua Pn. Khadijah binti Abdul Rajak Hamim

Penolong En. Norismainie bin Ismail

12

JAWATANKUASA KELAB SUKAN PERMAINAN 2020

PENYELARAS En. Anzarudin bin Arshad

1. Kelab Bola Jaring

Pn. Rofidah binti Abdullah ( K )

Pn. Janariah binti Kamari

Pn. Umi Solha binti Adnan

Pn. Nor Syamimi binti Mokeri

Pn. Sabiah binti Mahri

Pn. Hasnah binti Kusaseh

2. Kelab Bola Baling

Hj Shukur bin Otoh(K)

Pn. Siti Sri Fairuz binti Shuhada

Pn. Rosmawati binti Mawi

En. Norismainie bin Ismail

Pn. Khadijah binti Abd Rajak Hamim

Pn. Suraya binti Sani

3. Kelab Catur

En. Shamizan bin Shafea ( K )

En. Muhamad Hamadi bin Ithnin

Hj. Maulah Bin Ramli

Hjh. Rosmawati binti Shaharuddin

Pn. Zunaidah binti Zamzam

13

JAWATANKUASA PASUKAN BADAN BERUNIFORM 2020

PENYELARAS Hjh Rosmawati binti Shaharuddin

AHLI JAWATANKUASA Pn. Siti Sri Fairuz binti Shuhada Pengakap
Puteri Islam
Pn. Hasnah binti Kusaseh TKRS

En. Muhamad Hamadi bin Ithnin

Pengakap

Ketua Pn. Siti Sri Fairuz binti Shuhada

Pn. Janariah binti Kamari

Pn. Nor Syamimi binti Mokeri

En. Anzaruddin bin Arshad

Hj. Shukur bin Otoh

En. Norismainie bin Ismail

Puteri Islam

Ketua Pn. Hasnah binti Kusaseh

Pn. Suraya binti Sani

Pn. Rofidah binti Abdullah

Pn. Siti Khadijah binti Abd Rajak Hamim

Pn. Zunaidah binti Zam Zam

Tunas Kadet Remaja Sekolah

Ketua En.Muhamad Hamadi bin Ithnin

Pn. Rosmawati binti Mawi

Pn. Sabiah binti Mahri

Hj. Maulah Bin Ramli

En. Shamizan bin Shafea

Pn. Umi Solha binti Adnan

14

JAWATANKUASA PEMBANGUNAN SUKAN SEKOLAH 2020

PENYELARAS En. Muhamad Hamadi bin Ithnin

AHLI JAWATANKUASA

1. Pn.Rofidah binti Abdullah Pasukan Bola Jaring

2. Hj Shukur bin Otoh Pasukan Bola Baling

3. En. Anzaruddin bin Arshad Pasukan Olahraga dan Merentas Desa

4. En. Mohd Norismainie Bin Ismail Pasukan Boling Tenpin

Pasukan Bola Jaring

Pengurus Pasukan Pn. Janariah binti Kamari

Jurulatih Pn. Rofidah binti Abdullah

Penolong Jurulatih 1 Pn. Umi Solha binti Adnan

Penolong Jurulatih 11 Pn. Nor Syamimi binti Mokeri

Pn. Hasnah binti Kusaseh

Pn. Sabiah binti Mahri

Pasukan Bola Baling

Pengurus Pasukan Hj Shukur bin Otoh

Penolong Pengurus Pn. Rosmawati binti Mawi

Jurulatih En. Anzaruddin bin Arshad

Penolong Jurulatih I Pn. Siti Sri Fairuz binti Shuhada

Penolong Jurulatih II En. Norismainie bin Ismail

Pn. Suraya binti Sani

Pasukan Olahraga serta Merentas Desa

Pengurus Pasukan En. Anzaruddin bin Arshad

Penolong Pengurus Hjh. Rosmawati binti Shaharuddin

Jurulatih En. Mohd Norismainie Bin Ismail

Penolong Jurulatih I En. Anzaruddin bin Arshad

Penolong Jurulatih 11 En. Muhamad Hamadi bin Ithnin

Pasukan Boling Tenpin

Pengurus Pasukan Pn. Khadijah binti Abd Rajak Hamim

Penolong Pengurus Hj. Maulah bin Ramli

Jurulatih En. Mohd Norismainie Bin Ismail

Penolong Jurulatih En. Shamizan bin Shafea

Pasukan Catur

Pengurus Pasukan En. Shamizan bin Shafea

Penolong Pengurus Hj. Maulah bin Ramli

Jurulatih En. Muhamaad Hamadi bin Ithnin

Penolong Jurulatih Hjh Rosmawati binti Shaharuddin

Pn. Zunaidah binti Zamzam

15

PENYELARAS JAWATANKUASA RUMAH SUKAN Rumah Kuning
AHLI Rumah Merah
En. Muhamad Hamadi bin Ithnin Rumah Hijau
Rumah Kuning En. Anzaruddin bin Arshad
Ketua Hj. Maulah bin Ramli
Penolong Hj. Shukur bin Otoh
Ahli Jawatankuasa
En. Anzaruddin bin Arshad
Rumah Merah Pn. Janariah binti Kamari
Ketua Pn. Rofidah binti Abdullah
Penolong Pn. Nor Naimah binti Somingan
Ahli Jawatankuasa Pn. Zunaidah binti Zamzam
Pn. Suraya binti Sani
Rumah Hijau
Ketua Hj. Maulah bin Ramli
Penolong Pn. Umi Solha binti Adnan
Ahli Jawatankuasa Pn. Hasnah binti Kusaseh
Hjh. Rosmawati binti Shaharudin
Pn. Khadijah binti Abd Rajak Hamim
Pn. Nor Syamimi binti Mokeri

Hj. Shukur bin Otoh
Pn. Sabiah binti Mahri
Pn. Rosmawati binti Mawi
En. Norismainie bin Ismail
Pn. Siti Sri Fairuz binti Shuhada
En. Shamizan bin Shafea

PENGURUSAN SUKAN MURID PRASEKOLAH

Ketua Pn. Suraya Bt Sani

Penolong En. Shamizan bin Shafea

Ahli Jawatankuasa Pn. Masniza binti Sampol

Pn. Ruzanah binti Marsad

16

JAWATANKUASA KEWANGAN AKTIVITI KOKURIKULUM
PERINGKAT SEKOLAH

PENGERUSI : En. Azmon bin Amat Kamari

(GURU BESAR)

TIMBALAN PENGERUSI : Hj. Mohd Azraie bin Yaakob

(PENOLONG KANAN PENTADBIRAN)

NAIB PENGERUSI : En. Mohd Shukor bin Mohd Amin

(PENOLONG KANAN HAL EHWAL MURID)

PENYELARAS : Pn. Arbaiyah binti Nizamuddin

(PENOLONG KANAN KOKURIKULUM)

SETIAUSAHA : Pn. Nor Azizah binti Musa

(KERANI KEWANGAN SEKOLAH)

NAIB SETIAUSAHA : En. Mohd Norismainie bin Ismail

SETIAUSAHA KOKURIKULUM

AHLI JAWATANKUASA : Hjh Rosmawati binti Shaharudin

PENYELARAS PASUKAN BADAN BERUNIFORM

: Pn. Umi Solha binti Adnan

PENYELARAS KELAB PERSATUAN

: En. Anzaruddin bin Arshad

PENYELARAS SUKAN PERMAINAN

: En. Hamadi Bt Ithnin

SETIAUSAHA SUKAN

17

JAWATANKUASA PEMANTAUAN AKTIVITI KOKURIKULUM
PERINGKAT SEKOLAH

PENGERUSI : En. Azmon bin Amat Kamari

(GURU BESAR)

TIMBALAN PENGERUSI : Hj Mohd Azraie bin Yaakob

(PENOLONG KANAN PENTADBIRAN)

NAIB PENGERUSI : En. Mohd Shukor bi Mohd Amin

(PENOLONG KANAN HAL EHWAL MURID)

PENYELARAS : Pn. Arbaiyah binti Nizamuddin

(PENOLONG KANAN KOKURIKULUM)

PEN. PENYELARAS : En.Mohd Norismainie bin Ismail

SETIAUSAHA KOKURIKULUM

AHLI JAWATANKUASA : Hjh Rosmawti binti Shaharudin

PENYELARAS PASUKAN BADAN BERUNIFORM

: Pn. Umi Solha binti Adnan

PENYELARAS KELAB PERSATUAN

: En. Anzaruddin bin Arshad

PENYELARAS SUKAN PERMAINAN

: En. Muhamad Hamadi Bt Ithnin

SETIAUSAHA SUKAN

18

JAWATANKUASA PENILAIAN AKTIVITI KOKURIKULUM
PERINGKAT SEKOLAH

PENGERUSI : En. Azmon bin Amat Kamari

(GURU BESAR)

TIMBALAN PENGERUSI : Hj Mohd Azraie bin Yaakob

(PENOLONG KANAN PENTADBIRAN)

NAIB PENGERUSI : En. Mohd Shukor bi Mohd Amin

(PENOLONG KANAN HAL EHWAL MURID)

PENYELARAS : Pn. Arbaiyah binti Nizamuddin

(PENOLONG KANAN KOKURIKULUM)

SETIAUSAHA : En. Mohd Norismainie bin Ismail

SETIAUSAHA KOKURIKULUM

AHLI JAWATANKUASA : Pn. Sabiah binti Mahri

GURU KELAS TAHUN 4

: En. Norismainie bin Ismail

GURU KELAS TAHUN 5

: En. Anzaruddin bin Arshad

GURU KELAS TAHUN 6

19

TAKWIM MSSD 2020 TARIKH
BIL BUTIRAN PERISTIWA
1 MERENTAS DESA 00/01/2020
31/01/2020
Taklimat Pengurus Pasukan
Pertandingan 00/02/2020
2 BALAPAN & PADANG -
Taklimat Pengurus Pasukan
Kursus Pegawai Kejohanan 24-27/02/2020
Pertandingan
3 BOLING TENPING 00/04/2020
Taklimat Pengurus Pasukan 02/04/2020
Pertandingan
4 BOLA BALING 00/04/2020
Taklimat Pengurus Pasukan 15 - 16/4/2020
Pertandingan
5 CATUR 00/00/2020
Taklimat Pengurus Pasukan 04 - 05/02/2020
Pertandingan
00/00/2020
6 BOLA JARING 12 – 13/02/2020
Taklimat Pengurus Pasukan
Pertandingan Bola Jaring

20

TAKWIM PERHIMPUNAN BULANAN KOKURIKULUM 2020

TARIKH TINDAKAN
20 Januari 2020 Semua Guru Pemimpin TKRS
17 Februari 2020 ( En. Muhamad Hamadi Bin Ithnin)
Semua Guru Pemimpin Pengakap
16 Mac 2020 ( En Anzaruddin Bin Arshad )
20 April 2020 Cuti pertengahan penggal 1
18 Mei 2020 Semua Guru Pemimpin Puteri Islam
15 Jun 2020
20 Julai 2020 (Pn. Suraya binti Sani)
17 Ogos 2020 Semua Guru Pemimpin TKRS
21 September 2020
19 Oktober 2020 (Pn. Sabiah binti Mahri)
16 November 2020 Semua Guru Pemimpin Pengakap

(Hj Shukur bin Otoh)
Semua Guru Pemimpin Puteri Islam

(Pn. Hasnah binti Kusaseh)
Semua Guru Pemimpin TKRS
(Pn. Rosmawati binti Mawi)
Semua Guru Pemimpin Pengakap
(Pn Siti Sri Fairuz binti Shuhada)
Semua Guru Pemimpin Puteri Islam
(Pn.Rofidah binti Abdullah)
Semua Guru Pemimpin TKRS

(En. Shamizan bin Shafea)

21

TAKWIM PERJUMPAAN DAN AKTIVITI KOKURIKULUM

3.30 - 4.30 PTG MASA/AKTIVITI 5.00 -5.30 PTG
4.30 -5.00 PTG

BADAN BERUNIFORM / REHAT&SOLAT SUKAN&PERMAINAN
KELAB&PERSATUAN BADAN BERUNIFORM/
KELAB & PERSATUAN

*Tertakluk pada perubahan semasa

JADUAL PENEMPATAN AKTIVITI KOKURIKULUM SEKOLAH
Kelab & Persatuan

Bil Kelab dan Persatuan Tempat Perjumpaan

1 PERSATUAN BAHASA MELAYU TAHUN 1

2 PERSATUAN BAHASA INGGERIS TAHUN 2

3 PERSATUAN AGAMA ISLAM TAHUN 3

4 KELAB KESENIAN DAN KEBUDAYAAN TAHUN 4

5 KELAB RUKUN NEGARA TAHUN 6

6 KELAB DOKTOR MUDA TAHUN 5

7. KELAB PEMBIMBING RAKAN SEBAYA PUSAT SUMBER

Pasukan Badan Beruniform

Bil Pasukan Badan Beruniform Tempat Perjumpaan

1 PENGAKAP TAHUN 1

2 PUTERI ISLAM TAHUN 2

TUNAS KADET REMAJA TAHUN 3
3

SEKOLAH

22

JADUAL AKTIVITI GERAK KERJA KOKURIKULUM (GERKO)
HARI RABU TAHUN 2020

BULAN MINGGU TARIKH MASA PERKARA TINDAKAN

3.30 – 4.30 Mesyuarat Agung Unit Beruniform Guru & Murid
2 08.01.2020 Bil 1 / 2020.
Guru & Murid
4.30 – 5.30 Mesyuarat Agung Kelab dan Persatuan
Bil 1 / 2020
3.30 – 4.30
Latihan Merentas desa
3 15.01.2020
Mesyuarat Agung Sukan dan Permainan
JANUARI 4.30 – 5.30 Bil 1 / 2020

Latihan Merentas Desa

4 22.01.2020 3.30 – 5.30 Kejohanan Merentas Desa Peringkat Sekolah Guru & Murid
Tahun 2020

5 29.01.2020 3.30 – 4.30 Aktiviti Unit Beruniform Bil 2 / 2020 Guru & Murid
Aktiviti Sukan dan Permainan Bil 2 / 2020

4.30 – 5.30 Latihan Elit Pasukan sekolah

6 05.02.2020 3.30 – 4.30 Aktiviti Kelab dan Persatuan Bil 2 / 2020 Guru & Murid
4.30 – 5.30 Aktiviti Unit Beruniform Bil 3 / 2020

Latihan Elit Pasukan sekolah

7 12.02.2020 3.30 – 4.30 Aktiviti Kelab dan Persatuan Bil 3 / 2020 Guru & Murid
4.30 – 5.30 Aktiviti Sukan dan Permainan Bil 3 / 2020

Latihan Elit Pasukan sekolah

FEBRUARI

8 19.02.2020 3.30 – 4.30 Aktiviti Unit Beruniform Bil 4 / 2020 Guru & Murid
4.30 – 5.30 Aktiviti Sukan dan Permainan Bil 4 / 2020

Latihan Elit Pasukan sekolah

3.30 – 4.30 Aktiviti Kelab dan Persatuan Bil 4 / 2020

9 26.02.2020 Aktiviti Sukan dan Permainan Bil 5 / 2020

4.30 – 5.30 Latihan Pasukan sekolah

23

BULAN MINGGU TARIKH MASA PERKARA TINDAKAN

Aktiviti Unit Beruniform Bil 5 / 2020
04.03.2020 3.30 – 4.30 Aktiviti Kelab dan Persatuan Bil 5/ 2020
10 Latihan Elit Pasukan sekolah Guru & Murid

4.30 – 5.30

11.03.2020 3.30 – 4.30 Aktiviti Kelab dan Persatuan Bil 6 / 2020
Aktiviti Sukan dan Permainan Bil 6 / 2020
11 KARNIVAL SEGAK 1 Guru & Murid

MAC 4.30 – 5.30

14-21/03/2020 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1 / 2020

3.30 – 4.30 LATIHAN SUKAN TAHUNAN 2020 Guru & Murid
12 25.03.2020

4.30 – 5.30

3.30 – 4.30 Aktiviti Unit Beruniform Bil 6 / 2020
13 01/04/2020 Aktiviti Sukan dan Permainan Bil 7 / 2020

4.30 – 5.30 Latihan Elit Pasukan sekolah

14 08.04.2020 3.30 – 4.30 Aktiviti kelab dan Persatuan Bil 7/ 2020 Guru & Murid
4.30 – 5.30 Aktiviti Sukan dan Permainan Bil 8/ 2020

Latihan Elit Pasukan sekolah

APRIL 15 3.30 – 4.30 Aktiviti Kelab dan Persatuan Bil 7 / 2020 Guru & Murid
15.04.2020 Aktiviti Unit Beruniform Bil 8 / 2020

4.30 – 5.30 Latihan Elit Pasukan sekolah

16 3.30 – 4.30 Aktiviti Unit Beruniform Bil 8 / 2020 Guru & Murid
22.04.2020 Aktiviti sukan dan Permainan Bil 9 / 2020
4.30 – 5.30

24

BULAN MINGGU TARIKH MASA PERKARA TINDAKAN

3.30 – 4.30

21 10.06.2020 4.30 – 5.30 Aktiviti Kelab dan Persatuan Bil 9 / 2020 Guru & murid
Aktiviti Sukan dan Permainan Bil 10/ 2020

JUN 3.30 – 4.30 Aktiviti Unit Beruniform Bil 9 / 2020 Guru & Murid
JULAI 22 17.06.2020 Aktiviti Kelab dan Persatuan 10 / 2020 Guru & Murid
JULAI Guru & Murid
4.30 – 5.30 Guru & Murid
OGOS Guru & Murid
23 24.06.2020 3.30 – 4.30 Aktiviti Kelab dan Persatuan Bil 11 / 2020 Guru & Murid
4.30 – 5.30 Aktiviti Sukan dan Permainan Bil 11 / 2020
Guru & Murid
24 01.07.2020 3.30 – 4.30 Aktiviti Unit Beruniform Bil 11/ 2020 Guru & Murid
4.30 – 5.30 Aktiviti Kelab dan Persatuan Bil 12 / 2020 Guru & Murid
Guru & Murid
25 08.07.2020 3.30 – 4.30 Aktiviti Unit Beruniform Bil 12 / 2020 Guru & Murid
4.30 – 5.30 Aktiviti Sukan dan Permainan Bil 12/ 2020

3.30 – 4.30 KARNIVAL SEGAK 2
26 15.07.2020

4.30 – 5.30

28 22.07.2020 3.30 – 4.30 Aktiviti Kelab dan Persatuan Bil 13 / 2020
4.30 – 5.30 Aktiviti Sukan dan Permainan Bil 13 / 2020

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL KE 2 / 2020

29 05.08.2020 3.30 – 4.30 Aktiviti Unit Beruniform Bil 13 / 2020
4.30 – 5.30 Aktiviti sukan dan permainan Bil 14 / 2020

31 12.08.2020 3.30 – 4.30 Aktiviti Unit Beruniform Bil 14 / 2020
4.30 – 5.30 Aktiviti Kelab dan Persatuan Bil 14/ 2020

32 19.08.2020 3.30 – 4.30 Aktiviti Kelab dan Persatuan Bil 15 / 2020
4.30 – 5.30 Aktiviti Sukan dan Permainan Bil 15 / 2020

3.30 – 4.30 AKTIVITI BULAN KEMERDEKAAN 2020
33 26.08.2020

4.30 – 5.30

3.30 – 4.30 AKTIVITI BULAN KEMERDEKAAN 2020
34 02.09.2020

4.30 – 5.30

25

TARIKH AKTIVITI KOKURIKULUM TAHUN 2020

BIL AKTIVITI UNIT BERUNIFORM AKTIVITI KELAB/PERSATUAN AKTIVITI SUKAN PERMAINAN

1 08.01.2020 08.01.2020 15.01.2020

2 29.01.2020 05.02.2020 29.01.2020

3 05.02.2020 12.02.2020 12.02.2020

4 19.02.2020 26.02.2020 19.02.2020

5 04.03.2020 04.03.2020 26.02.2020

6 01.04.2020 11.03.2020 11.03.2020

7 15.04.2020 08.04.2020 01.04.2020

8 22.04.2020 15.04.2020 08.04.2020

9 17.06.2020 10.06.2020 22.04.2020

10 01.07.2020 17.06.2020 10.06.2020

11 08.07.2020 24.06.2020 24.06.2020

12 22.07.2020 01.07.2020 08.07.2020
13 05.08.2020 22.07.2020 22.07.2020

14 12.08.2020 12.08.2020 05.08.2020

15 19.08.2020 19.08.2020

J 14 15 15

26

Tugas dan Tanggungjawab Jawatankuasa Kerja

TUGAS JAWATAKUASA PENGURUSAN
a. Merancang aktiviti sekolah (Rancangan Jangka Panjang /Pendek).
b. Mengadakan mesyuarat sekurang-kurangnya 2 kali setahun.
c. Menentukan peraturan kokurikulum sekolah.
d. Menentukan takwim dan jadual aktiviti.
e. Memastikan penglibatan murid menyeluruh.
f. Memastikan sekolah mengambil bahagian dalam kegiatan kokurikulum
peringkat daerah / negeri / kebangsaan.
g. Memastikan guru mematuhi takwim dan jadual Kokurikulum.
h. Menentukan tarikh Kejohanan Olahraga sekolah, Merentas Desa, Hari
Kecemerlangan Kokurikulum dan kegiatan lain.
i. Menilai aktiviti kokurikulum dan membuat laporan tahunan.
j. Memastikan konsep sukan untuk semua dan sukan untuk elit dilaksanakan di
sekolah.
k. Membuat anggaran perbelanjaan dan menentukan peruntukan kewangan.
l. Memberi pengiktirafan dan penghargaan kepada guru dan murid yang telah
menunjukkan prestasi cemerlang dalam bidang masing-masing.
m. Memastikan semua tempat dan alat selamat digunakan oleh murid.

27

TUGAS PK KOKURIKULUM
a. Menentukan objektif gerak kerja kokurikulum sekolah tercapai.
b. Bertanggungjawab dalam pelaksanaan dasar gerak kerja kokurikulum sekolah.
c. Menyelaras dan meluluskan program tahunan setiap unit gerak kerja
kokurikulum
d. Memastikan supaya setiap unit gerak kerja kokurikulum berjalan dengan lancar,
berterusan dan berkesan.
e. Menyelesaikan masalah yang berbangkit dalam perjalanan aktiviti
kokurikulum.
f. Menyelaras dengan pihak sekolah peruntukan dan perbelanjaan aktiviti
kokurikulum.
g. Mengawal segala urusan kewangan bagi wang yang dikutip daripada murid.
h. Menerima laporan kedudukan stok dan inventori peralatan kokurikulum.
i. Menerima laporan kegiatan unit kokurikulum pada akhir tahun daripada
setiausaha kokurikulum, penolong Setiausaha kokurikulum dan penyelaras-
penyelaras unit.
j. Memutuskan pengurniaan yang akan diberi kepada murid yang mencapai taraf
kecemerlangan dalam aktiviti kokurikulum.

28

TUGAS SETIAUSAHA/PENYELARAS KOKURIKULUM
a. Menyelaras semua aktiviti kokurikulum.
b. Membantu Guru Besar dalam pengagihan tugas kepada guru-guru,
perancangan, pelaksanaan dan penilaian murid.
c. Mengurus pemilihan peserta untuk ke pertandingan aktiviti persatuan / kelab /
pasukan badan beruniform dan sukan / permainan.
d. Menentukan langkah-langkah keselamatan dalam aktiviti kokurikulum
dipatuhi.
e. Memastikan rekod dan data diselenggara dengan baik.
f. Memastikan borang-borang kokurikulum yang digunakan dikemaskini dan
mencukupi.
g. Mengenal pasti guru dan murid yang berpotensi dalam aktiviti kokurikulum dan
mengadakan latihan dengan mereka.

29

TUGAS SETIAUSAHA SUKAN
a. Menyelaraskan semua aktiviti sukan sekolah.
b. Menyediakan takwim dan aktiviti sukan yang sesuai dengan aktiviti MSSD /
MSSN / MSSM.
c. Membantu Guru Besar mengagih tugas baru dalam olahraga dan permainan.
d. Menetapkan murid dalam Rumah Sukan.
e. Menyediakan anggaran belanjawan tahunan untuk aktiviti dan peralatan.
f. Menyelaraskan penyertaan sekolah dalam aktiviti sukan luar sekolah.
g. Mengurus dan menjaga keselamatan semua perlatan sukan sekolah.
h. Menyimpan dan mengemaskini buku stok dan inventori peralatan sukan.
i. Menyediakan peraturan penggunaan peralatan dan kemudahan sukan.
j. Menyediakan laporan lengkap tentang semua aktivit sukan sekolah dan luar
sekolah untuk edaran, rujukan dan rekod.
k. Sentiasa berbincang dengan Guru Besar / Penolong Kanan Kokurikulum untuk
kepentingan sukan sekolah.
l. Merekodkan pencapaian cemerlang murid dan pasukan sekolah dalam Buku
Rekod Pencapaian Sukan Sekolah.
m. Menghadiri kursus dari masa ke masa untuk meningkatkan ilmu.

30

TUGAS KELAB/PERSATUAN/PASUKAN BADAN BERUNIFORM
a. Mengatur dan menyelia perjalanan persatuan / kelab / pasukan badan
beruniform.
b. Menyediakan jadual waktu untuk perjumpaan dan mesyuarat.
c. Menyelaras semua aktiviti kokurikulum.
d. Menyediakan borang kebenaran ibu bapa / penjaga untuk murid menyertai
persatuan / kelab / pasukan badan beruniform.
e. Menentukan aktiviti, surat-menyurat dan minit mesyuarat difailkan dengan
baik.
f. Memastikan mesyuarat agung dan pemilihan AJK diadakan setiap tahun pada
tarikh yang ditetapkan.
g. Menguruskan Buku / Kad Kokurikulum
- mengagihkan kad kokurikulum kepada guru untuk diedarkan setiap tahun pada
tarikh yang ditetapkan.
- Mengumpulkan semula daripada guru darjah pada akhir tahun untuk simpanan
dan rekod bilik kokurikulum.
h. Menyediakan borang / buku yang diperlukan untuk aktiviti:
- Borang penyertaan persatuan
- Borang senarai AJK dan ahli
- Buku laporan aktiviti
i. Mengumpulkan rancangan tahunan dan buku aktiviti untuk edaran, rujukan dan
rekod.
j. Membuat laporan tahunan keseluruhan tentang aktiviti dan pencapaian
kokurikulum sekolah.

31

TUGAS GURU PENASIHAT DAN PEMIMPIN
a. Memastikan Mesyuarat Agung diadakan bagi tujuan melantik Ahli
Jawatankuasa.
b. Memastikan ada Perlembagaan dan Peraturan.
c. Memastikan aktiviti selaras dengan objektif sekolah.
d. Memastikan jawatankuasa menjalankan tugas seperti terkandung dalam
Perlembagaan.
e. Merancang aktiviti tahunan dengan kerjasama murid.
f. Memastikan aktiviti berjalan mengikut jadual yang ditetapkan.
g. Merancang strategi untuk peningkatan kecemerlangan Pasukan Badan
Beruniform / Kelab Persatuan dan Sukan / Permainan.
h. Memastikan pengurusan kewangan dan harta benda / peralatan diurus dengan
baik.
i. Memastikan Minit Mesyuarat dan Laporan Aktiviti disediakan dan difailkan.
j. Mendaftarkan Pasukan Badan Beruniform, Kelab / Persatuan, dan Permainan.
k. Bertanggungjawab memberi bimbingan dan tunjuk ajar serta galakan kepada
ahli-ahli.
l. Mengurus penyertaan ahli-ahli dalam kegiatan di peringkat sekolah / zon /
daerah dalam lawatan atau projek yang dijalankan.
m. Bertanggungjawab mencatat penglibatan dan pencapaian ahli.
n. Menandatangani Buku Kehadiran Ahli.
o. Menghadiri perjumpaan atau mesyuarat yang berkaitan dengan unit yang
diwakili.
p. Menentukan Papan Kenyataan digunakan dengan sepenuhnya.
q. Memastikan tidak ada unsur subversif tersebar di kalangan ahli.
r. Mencadangkan nama ahli yang layak menerima Sijil Penghargaan kepada
Jawatankuasa Kokurikulum Sekolah.
s. Bekerjasama dengan pihak sekolah dalam menjayakan sesuatu program.
t. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Besar dari semasa ke
semasa.

32

TUGAS GURU SUKAN SEKOLAH/RUMAH
a. Membentuk jawatankuasa.
b. Merancang meningkatkan pengetahuan, kemahiran dan minat murid dalam
permainan.
c. Berusaha mendapatkan khidmat nasihat daripada mereka yang pakar.
d. Memastikan undang-undang permainan dan perlawanan dipatuhi.
e. Memilih dan melatih pasukan sekolah mengikut jadual dan takwim
kokurikulum sekolah.
f. Menganjurkan perlawanan antara Rumah Sukan / Kelas / Darjah / Sekolah.
g. Menguruskan pengangkutan untuk pasukan sekolah ke pertandingan luar.
h. Menguruskan surat kebenaran ibu bapa / penjaga untuk ke pertandingan luar
sekolah.
i. Melapor dan merekodkan keputusan-keputusan pertandingan yang disertai.
j. Menyediakan anggaran perbelanjaan untuk peralatan dan pengurusan.
k. Menyemai semangat kesukanan di kalangan murid.
l. Menentukan peralatan dan kemudahan permainan sentiasa dalam keadaan baik,
selamat dan mencukupi untuk digunakan.
m. Merancang aktiviti tahunan dengan guru Rumah Sukan.
n. Menilai prestasi pasukan sekolah dan mengambil langkah-langkah untuk
mempertingkatkannya.
o. Merekodkan nama pemain-pemain dan pasukan yang cemerlang (johan daerah
/ negeri, wakil daerah / negeri dan negara)
p. Menghadiri kursus permainan yang dianjurkan oleh Jabatan Belia

33

PENGURUSAN FAIL KOKURIKULUM

( Kelab / Persatuan, Kelab Sukan Permainan, Pasukan Badan Beruniform )

FAIL INDUK

1. Surat Permohonan Penubuhan Unit Kelab / Persatuan.

Sertakan: 1.1. Draf perlembagaan.

1.2. Draf Aktiviti Asas

1.3. Senarai Jawatankuasa.

2. Surat Kelulusan Penubuhan daripada Guru Besar.

3. Surat Perlantikan Guru Pemimpin / Penasihat beserta pernyataan kelulusan

penubuhan.

4. Minit Mesyuarat Agong penubuhan.

5. Perlembagaan yang disahkan oleh Guru Besar.

6. Senarai Jawatankuasa yang disahkan oleh Guru Besar

7. Perancangan aktiviti asas yang disahkan oleh Guru Besar.

8. Jadual Aktiviti Tahunan yang disahkan oleh Guru Besar.

9. Senarai Keahlian yang disahkan oleh Guru Besar.

10. Surat Permohonan Mengutip Derma daripada Bendahari.

11. Surat Kelulusan mengutip Derma daripada Guru Besar.

12. Akaun Kewangan / Belanjawan yang disahkan.

13. Surat gabungan untuk menjadi ahli gabungan daripada Guru Pemimpin kepada

Guru Besar.

14. Surat Kelulusan menjadi ahli gabungan daripada badan induk.

15. Minit-minit Mesyuarat yang diadakan

16. Surat-surat pekeliling yang berkaitan:

16.1. Kementerian Pendidikan Malaysia.

16.2. Jabatan Pendidikan Negeri Terengganu.

16.3. Pejabat Pendidikan Daerah Kuala Terengganu.

16.4. Sekolah

16.5. Dan lain-lain.

17. Dokumen Pencapaian Cemerlang ahli.

18. Laporan setiap Akiviti.

19. Laporan Tahunan.

20. Daftar penilaian bagi setiap ahli.

22. Stok dan Inventori.

23. Sampel-sampel Sijil / Surat Penghargaan.

34

PENGURUSAN FAIL KOKURIKULUM SEKOLAH

Sekolah Kebangsaan Kampong Banting

SKKB/04 (KOKURIKULUM)

BIL KOD FAIL TAJUK/KATEGORI

1 SKKB/04/01 PENGURUSAN KOKURIKULUM

2 SKKB/04/02 KELAB SUKAN DAN PERMAINAN

3 SKKB/04/06 KO-AKADEMIK

4 SKKB/04/08 KELAB DAN PERSATUAN

5 SKKB/04/09 PASUKAN BADAN BERUNIFORM

6 SKKB/04/10 SUKAN

q.

SKKB/04/01 (PENGURUSAN KOKURIKULUM)

BIL KOD FAIL TAJUK FAIL

1 SKKB/04/01/001 PEKELILING/PERATURAN/PANDUAN

2 SKKB/04/01/002 PENGURUSAN

3 SKKB/04/01/003 MINIT MESYUARAT KOKURIKULUM

4 SKKB/04/01/004 PEMANTAUAN

5 SKKB/04/01/005 KURSUS/TAKLIMAT/SEMINAR/MESYUARAT

6 SKKB/04/01/006 MARKAH 10% KOKURIKULUM

7 SKKB/04/01/007 SIJIL/ANUGERAH

8 SKKB/04/01/008 BANTUAN PAKAIAN SERAGAM

9 SKKB/04/01/009 LAPORAN & MINIT CURAI

MESYUARAT/TAKLIMAT

10 SKKB/04/01/010 PENDAFTARAN MURID KOKURIKULUM

11 SKKB/04/01/011 MEMO DALAMAN

12 SKKB/04/01/012 KEWANGAN KOKURIKULUM

13 SKKB/04/01/013 DATA ANALISIS MURID KOKURIKULUM

14 SKKB/04/01/014 PERLANTIKAN GURU KOKURIKULUM

15 SKKB/04/01/015 MEMO LUARAN

16 SKKB/04/01/016 PERANCANGAN STRATEGIK

35

SKKB/04/02 (KELAB SUKAN DAN PERMAINAN)

BIL KOD FAIL TAJUK FAIL

1 SKKB/04/02/001 KELAB CATUR

2 SKKB/04/02/002 KELAB BOLA JARING

3 SKKB/04/02/003 KELAB BOLA BALING

4 SKKB/04/02/004 KELAB OLAHRAGA DAN MERENTAS DESA

5 SKKB/04/02/005 KELAB BOWLING

s.

SKKB/04/06 (KO-AKADEMIK)

BIL KOD FAIL TAJUK FAIL

1 SKKB/04/06/001 MTQ

2 SKKB/04/06/002 KARNIVAL BAHASA MALAYSIA

3 SKKB/04/06/003 KARNIVAL BAHASA INGGERIS

t.

SKKB/04/08 (KELAB DAN PERSATUAN)

BIL KOD FAIL TAJUK FAIL

1 SKKB/04/08/001 PERSATUAN BAHASA MELAYU

2 SKKB/04/08/002 PERSATUAN BAHASA INGGERIS

3 SKKB/04/08/005 PERSATUAN AGAMA ISLAM

4 SKKB/04/08/007 KELAB RUKUN NEGARA (WAJIB)

5 SKKB/04/08/011 KELAB RAKAN SEBAYA

6 SKKB/00/00/000 KELAB DOKTOR MUDA

7 SKKB/00/00/000 KELAB KESENIAN DAN KEBUDAYAAN

SKKB/04/09 (PASUKAN BADAN BERUNIFORM)

BIL KOD FAIL TAJUK FAIL

1 SKKB/04/09/001 PENGAKAP KANAK-KANAK

2 SKKB/04/09/002 PUTERI ISLAM

4 SKKB/04/09/004 PELBAGAI

6 SKKB/04/09/006 TUNAS KADET REMAJA SEKOLAH ( TKRS )

7 SKKB/04/09/007 PERKHEMAHAN TAHUNAN

u.

36

SKKB/04/10 (SUKAN) TAJUK FAIL
BIL KOD FAIL MSSD
1 SKKB/04/10/001 MSSS/MSSM
2 SKKB/04/10/002 SUKAN SEKOLAH/BALAPAN DAN PADANG
3 SKKB/04/10/003 SUKANEKA
5 SKKB/04/10/005 MERENTAS DESA
6 SKKB/04/10/006

37


Click to View FlipBook Version