The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by MOHD SARIMAN BIN SHAFEE, 2019-01-19 20:45:42

DSKP TMK TAHUN 5

DSKP TMK TAHUN 5

Draf 15Jan2014

DRAF

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH

DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN

TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI

TAHUN LIMADraf 15Jan2014

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH

DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN

TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN
KOMUNIKASI

TAHUN LIMA

Draf 150114

Cetakan Pertama 2014
Kementerian Pelajaran Malaysia 2014

Hak Cipta Terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi, dan isi kandungan buku ini dalam
apa-apa juga bentuk dengan apa cara pun sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman, atau cara lain sebelum
mendapat kebenaran bertulis daripada Pengarah Bahagian Pembangunan Kurikulum, Kementerian Pendidikan Malaysia, Aras 4-8,
Blok E9, Kompleks Kerajaan Parcel E, Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan , 62604 Putrajaya.

KANDUNGAN Draf 17Mac14
Rukun Negara
Falsafah Pendidikan Kebangsaan MUKA SURAT
Pengenalan v
Kurikulum Modular Berasaskan Standard vi
TMK Sebagai Mata Pelajaran 1
Matlamat 2
Objektif 2
Fokus 2
Perancangan Kandungan 2
Pelaksanaan 3
Kandungan Standard Kurikulum TMK 3
Perkakasan dan Perisian 4
Kemahiran Berfikir Aras Tinggi 4
Strategi Pengajaran dan Pembelajaran 5
Pentaksiran 5
Standard Kandungan Dan Standard Pembelajaran 7
9
11

iii

Draf 17Mac14

iv

Draf 17Mac14

v

Draf 17Mac14

vi

Draf 17Mac14

PENGENALAN insan yang seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani dan
intelek. Elemen-elemen dalam setiap tunjang dijelmakan melalui
Struktur Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan (KSPK) disiplin ilmu tertentu iaitu:
dan Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) digubal
berlandaskan prinsip-prinsip Kurikulum Bersepadu Sekolah 1. Komunikasi
Rendah (KBSR) yang selaras dengan Falsafah Pendidikan 2. Kerohanian, Sikap dan Nilai
Kebangsaan. 3. Kemanusiaan
4. Sains dan Teknologi
Matlamat Pendidikan Prasekolah dan Sekolah Rendah 5. Perkembangan Fizikal dan Estetika
6. Keterampilan Diri
Matlamat Pendidikan Prasekolah:
Untuk menyuburkan potensi kanak-kanak dalam semua Reka Bentuk Kurikulum
aspek perkembangan, menguasai kemahiran asas dan
memupuk sikap positif sebagai persediaan untuk ke Sains & Teknologi Komunikasi Kerohanian, Sikap &
sekolah rendah.
Penguasaan pengetahuan Penggabungjalinan Nilai
Matlamat Pendidikan Sekolah Rendah: sains, kemahiran dan sikap kemahiran berbahasa
Untuk memastikan perkembangan potensi murid secara saintifik semasa berinteraksi dalam Penghayatan amalan
menyeluruh, seimbang, dan bersepadu. Perkembangan Penguasaan pengetahuan bahasa Malaysia, bahasa agama, kepercayaan,
ini meliputi aspek-aspek jasmani, emosi, rohani dan dan kemahiran matematik Inggeris, bahasa Cina dan sikap dan nilai
intelek bagi melahirkan insan yang seimbang, harmonis Penguasaan pengetahuan bahasa Tamil
dan berakhlak mulia. Untuk mencapai matlamat ini, satu dan kemahiran berasaskan
bentuk pendidikan yang bersifat holistik perlu diperkasa teknologi Insan Kemanusiaan
untuk memenuhi tuntutan pendidikan serta menangani seimbang
cabaran kehidupan masa kini dan masa depan. Perkembangan Fizikal & Penguasaan ilmu dan
Estetika Keterampilan Diri amalan tentang
Organisasi Kurikulum Berasaskan Tunjang kemasyarakatan dan alam
Perkembangan jasmani dan Pemupukan kepimpinan sekitar setempat, negara
Organisasi Kurikulum berasaskan tunjang dicadangkan bagi kesihatan untuk dan sahsiah diri melalui dan global
membangunkan modal insan yang berpengetahuan dan kesejahteraan diri aktiviti kurikulum dan Penghayatan semangat
berketerampilan. Tunjang (Rajah 1) merupakan domain utama Pemupukan daya imaginasi, kokurikulum patriotisme dan perpaduan
yang saling menyokong antara satu sama lain bagi membentuk kreativiti, bakat dan apresiasi

Rajah 1: Reka Bentuk Kurikulum KSPK dan KSSR

1

Draf 17Mac14

KURIKULUM MODULAR BERASASKAN STANDARD Eksplorasi Multimedia, Sistem Rangkaian dan Dunia Internet,
Dunia Pangkalan Data; dan Pengaturcaraan.
Kurikulum Prasekolah dan Sekolah Rendah digubal dalam
bentuk pernyataan standard kandungan dan standard MATLAMAT
pembelajaran yang perlu dicapai oleh murid.
Matlamat Standard Kurikulum TMK Tahap II adalah untuk
Standard Kandungan menyediakan penanda aras pencapaian murid dari Tahun 4
Pernyataan spesifik tentang perkara yang murid patut hingga Tahun 6. Ini adalah bagi memastikan murid menguasai
ketahui dan boleh lakukan dalam suatu tempoh pengetahuan dan kemahiran khusus disiplin ilmuTMK yang
persekolahan merangkumi aspek pengetahuan, kemahiran perlu dipelajari, menggalakkan kreativiti dan menyediakan
dan nilai. pembelajaran yang menarik.

Standard Pembelajaran OBJEKTIF
Satu penetapan kriteria atau indikator kualiti pembelajaran
dan pencapaian yang boleh diukur bagi setiap standard Diakhir pembelajaran TMK Tahap II, murid akan dapat:
kandungan i. Memahami tentang perisian dan peranti komputer.
ii. Memahami ukuran data dan keselamatan
Standard kandungan dan standard pembelajaran komputer.
diorganisasikan dalam bentuk bahagian dan unit yang iii. Menggunakan pengetahuan multimedia dan
mengandungi elemen pengetahuan, kemahiran dan nilai yang aplikasi khusus untuk membangunkan
telah dikenal pasti perlu dikuasai oleh murid. Kandungan persembahan multimedia tak linear.
kurikulum disampaikan dalam bentuk bahagian atau unit yang iv. Memahami rangkaian komputer dan fungsi
dinamakan modul. Modul terdiri daripada Modul Teras Asas, internet.
Modul Teras Tema dan Modul Elektif. v. Memahami data, maklumat dan membangunkan
pangkalan data.
TMK SEBAGAI MATA PELAJARAN vi. Mengenali pengaturcaraan dan memahami
algoritma untuk membangun aturcara.
Pada Tahap II, Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK) vii. Menjana idea dan maklumat secara kreatif dan
diajar sebagai satu mata pelajaran sebagai persediaan ke inovatif.
sekolah menengah yang menekankan kepada penguasaan ilmu
pengetahuan dan kemahiran disiplin ilmu TMK yang
berteraskan Standard Kandungan dalam Dunia Komputer,

2

Draf 17Mac14

FOKUS menggunakan aplikasi khusus dan
membangunkan persembahan multimedia
Pada Tahap II (Tahun 4, Tahun 5 dan Tahun 6), fokus diberikan interaktif tak linear.
kepada penguasaan illmu pengetahuan dan kemahiran yang
sesuai dengan tahap kebolehan murid berdasarkan SK dan SP Sistem Modul ini merangkumi topik rangkaian dan
dalam lima modul yang diperkenalkan iaitu Dunia Komputer, Rangkaian dan internet secara teori dan amali. Murid akan
Eksplorasi Multimedia, Sistem Rangkaian dan Dunia Internet, Dunia Internet diberikan pengetahuan mengenai rangkaian
Dunia Pangkalan Data; dan Pengaturcaraan. yang membolehkan komputer berinteraksi
antara satu sama lain, perkhidmatan dalam
PERANCANGAN KANDUNGAN Internet serta kemahiran membangunkan
lamanBlog.

TMK pada Tahap II lima modul diperkenalkan iaitu Dunia Dunia Modul ini diperkenalkan kepada murid untuk
Komputer, Eksplorasi Multimedia, Sistem Rangkaian dan Dunia Pangkalan Data mengenali data dan maklumat, mempelajari
Internet, Dunia Pangkalan Data dan Pengaturcaraan. Kelima- ciri-ciri pangkalan data dan jenis data dalam
lima modul ini akan diterjemahkan kepadadomain pengetahuan, pangkalan data serta membangunkan satu
kemahiran dan nilai. Kandungan yang terdapat dalam kesemua sistem pangkalan data yang mudah.
modul ini disusun atur mengikut aras kognitif murid iaitu dari

aras mudah ke aras yang lebih kompleks. Penerangan setiap Pengaturcaraan Modul ini akan melatih murid belajar
modul adalah seperti berikut: menggunakan pemikiran logik dalam

Modul Penerangan menyelesaikan masalah melalui penggunaan
Dunia Komputer Modul ini diperkenalkan kepada murid untuk aplikasi pengaturcaraan. Murid juga akan
mempelajari bagaimana sebuah sistem mempelajari proses yang terlibat dalam
komputer itu berfungsi, memahami fungsi membangunkan sesuatu aturcara melalui
perisian dan peranti yang terlibat, berupaya pendekatan pembangunan aturcara yang
memanipulasi ukuran data, serta mampu sistematik dan mudah.

menjaga keselamatan data dan komputer.

Eksplorasi Eksplorasi Multimedia diperkenalkan kepada Modul yang dibangunkan ini berasaskan kepada objektif yang
Multimedia murid untuk menunjukkan bagaimana digariskan dan diterjemahkan dalam bentuk standard
maklumat dipersembahkan dalam bentuk kandungan dan standard pembelajaran. Penekanan kepada 3
multimedia, membina bahan multimedia domain pembelajaran akan menghasilkan perkara-perkara
seperti berikut:

3

Draf 17Mac14

Pengetahuan PELAKSANAAN
Pengetahuan meliputi perkara di bawah:
a. Konsep, fakta dan terminologi TMK. Peruntukan waktu bagi mata pelajaran TMK ialah sebanyak 60
b. Pemikiran logik dalam membuat dan melaksanakan sesuatu minit seminggu diajar secara bergilir dengan mata pelajaran
Reka Bentuk dan Teknologi (RBT).
aktiviti atau produk berasaskan TMK.
Guru yang berkelulusan diploma/ijazah dalam TMK atau setara
Kemahiran dan layak untuk mengajar mata pelajaran ini. Bagi guru yang tidak
Kemahiranyang ditekankan dalam pengajaran berkelayakan tetapi berminat mengajar mata pelajaran ini
pembelajaran TMK adalah seperti berikut: mereka perlu menjalani kursus khas.
a. Kemahiran penyelesaian masalah.
b. Kemahiran pemikiran logik. KANDUNGAN STANDARD KURIKULUM TMK
c. Kemahiran pengurusan maklumat.
d. Kemahiran manipulatif. Standard Kurikulum TMK terbahagi kepada Standard
e. Kemahiran menaakul. Kandungan dan Standard Pembelajaran. Standard Kurikulum
f. Kemahiran berfikir secara kreatif, kritis dan berinovasi. Tahap II terdiri daripada lima modul iaitu Dunia Komputer,
Eksplorasi Multimedia, Sistem Rangkaian dan Dunia Internet,
Nilai Dunia Pangkalan Data; dan Pengaturcaraan. Standard
Murid belajar menggunakan TMK melalui penerapan nilai, etika Kandungan ini memberikan petunjuk tahap kebolehan dalam
dan integriti seperti berikut: lingkungan Standard Pembelajaran TMK. Standard Kandungan
dalam lingkungan Standard Pembelajaran akan diperkenalkan
a. Nilai: menanamkan sifat jujur, amanah, dan dikuasai oleh murid. Standard kandungan yang terdapat
tertanggungjawab, bekerjasama, cekap dan bijaksana. dalam setiap modul adalah seperti berikut:

b. Etika: melahirkan sikap akauntabiliti iaitu satu prinsip di Modul: Dunia Komputer
mana murid bertanggung jawab atas segala tindakan 1.0 Memperihal Komputer dan Fungsinya
mereka dan perlu menjelaskan tindakan yang diambil 2.0 Mengenal Perisian Komputer
kepada orang lain. Murid juga perlu mematuhi undang- 3.0 Memahami Peranti Komputer
undang siber. 4.0 Memahami Ukuran Data
5.0 Menjaga Keselamatan Data dan Komputer
c. Integriti: memperihalkan perlakuan murid yang
mengamalkan semua nilai dan etika dalam melahirkan
murid yang berkeperibadian tinggi dan mempunyai jati
diri dalam melaksanakan sesuatu tugasan, seterusnya
dapat menyumbang bakti kepada negara, bangsa dan
agama.

4

Draf 17Mac14

Modul: Eksplorasi Multimedia Mesin Cetak
1.0 Mengkaji Multimedia Kamera dan Video Digital
2.0 Menggunakan Aplikasi Khusus untuk Membangun Mikrofon dan pembesar suara

Bahan Multimedia b. Perkakasan untuk guru
3.0 Membangun Persembahan Multimedia Interaktif Tak Komputer riba
Projektor LCD
Linear
c. Perisian
Modul: Sistem Rangkaian dan Dunia Internet Perisian Sistem Pengendalian Windows, Linux dan Mac
1.0 Mengenal Rangkaian Komputer Perisian aplikasi Microsoft Office atau StarOffice dan
2.0 Memahami Fungsi Peranti Rangkaian Komputer pembangun aturcara SCRATCH
3.0 Mengenal Internet Program utiliti seperti alat pemain media (Windows
Media Player), perakam bunyi (Sound Recorder) dan
Modul: Dunia Pangkalan Data kalkulator
1.0 Memahami Data dan Maklumat
2.0 Mengenal Sistem Pangkalan Data d. Kemudahan Internet
3.0 Membangunkan Sistem Pangkalan Data Talian akses Internet

Modul: Pengaturcaraan Semua perisian yang hendak digunakan di sekolah mesti
1.0 Memahami Pengaturcaraan mempunyai lesen yang sah. Sekolah juga digalakkan untuk
2.0 Menggunakan Algoritma Melalui Kod Pseudo dan Carta Alir muat turun perisian percuma yang berkaitan dengan mata
3.0 Mengaturcara dan Menguji pelajaran. Guru harus sesuaikan kandungan pengajaran dan
4.0 Menghasilkan Projek Pengaturcaraan pembelajaran berdasarkan perkakasan dan perisian yang ada
disekolah.
PERKAKASAN DAN PERISIAN
KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI (KBAT)
Perkakasan dan perisian TMK yang dibekalkan ke sekolah
adalah seperti berikut: Kurikulum kebangsaan bermatlamat untuk melahirkan murid
a. Perkakasan di Makmal Komputer yang seimbang, berdaya tahan, bersifat ingin tahu, berprinsip,
bermatlamat, dan patriotik serta mempunyai kemahiran berfikir,
Pelayan berkomunikasi dan bekerja secara berpasukan. Kemahiran
Komputer (PC) guru
Komputer (PC) murid
Pengimbas

5

Draf 17Mac14

abad ke-21 ini selari dengan 6 aspirasi yang diperlukan oleh KBAT Penerangan
setiap murid untuk berupaya bersaing pada peringkat global Mengaplikasi
yang digariskan dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Menganalisis Menggunakan pengetahuan, kemahiran,
Malaysia iaitu setiap murid akan mempunyai kemahiran dan nilai dalam situasi berlainan untuk
kepimpinan, profisiensi dwibahasa, etika dan kerohanian, Menilai melaksanakan sesuatu perkara
identiti nasional, pengetahuan dan kemahiran berfikir.
Mencipta Mencerakinkan maklumat kepada
Kemahiran berfikir telah ditekankan di dalam kurikulum sejak bahagian kecil untuk memahami dengan
tahun 1994 dengan memperkenalkan Kemahiran Berfikir lebih mendalam serta hubung kait antara
Secara Kritis dan Kreatif (KBKK). Kemahiran berfikir ini bahagian berkenaan
menekan kepada pemikiran dari aras rendah sehingga aras Membuat pertimbangan dan keputusan
tinggi. Bermula pada tahun 2011, Kurikulum Standard Sekolah menggunakan pengetahuan, pengalaman,
Rendah (KSSR) telah memberi penekanan kepada Kemahiran kemahiran, dan nilai serta memberi
Berfikir Aras Tinggi (KBAT). justifikasi
Menghasilkan idea atau produk atau
Kemahiran Berfikir Aras Tinggi ialah keupayaan untuk kaedah yang kreatif dan inovatif
mengaplikasikan pengetahuan, kemahiran dan nilai dalam
membuat penaakulan dan refleksi bagi menyelesaikan masalah, Jadual 1: Penerangan KBAT
membuat keputusan, berinovasi dan berupaya mencipta
sesuatu. KBAT adalah merujuk kepada kemahiran Kemahiran ini ditulis secara eksplisit di dalam setiap kurikulum
mengaplikasi, menganalisis, menilai dan mencipta seperti mata pelajaran.
Jadual 1.
KBAT boleh diaplikasikan di dalam bilik darjah melalui aktiviti
berbentuk menaakul, pembelajaran inkuiri, penyelesaian
masalah dan projek. Guru dan murid perlu menggunakan alat
berfikir seperti peta pemikiran, peta minda, dan Thinking Hats
serta penyoalan aras tinggi di dalam dan di luar bilik darjah
untuk menggalakkan murid berfikir. Murid diberi tanggungjawab
di atas pembelajaran mereka.

6

Draf 17Mac14

STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN c. Pembelajaran Berasaskan Projek
Pembelajaran berasaskan projek merupakan satu model
Terdapat beberapa strategi pengajaran yang boleh diguna pakai aktiviti bilik darjah yang berbeza dari kebiasaan. Pendekatan
oleh guru dalam proses pengajaran dan pembelajaran. aktiviti pembelajaran ini mempunyai jangkamasa yang
Pengajaran dan pembelajaran TMK akan menjadi lebih panjang, menginterasikan pelbagai disiplin ilmu,
berkesan dengan menggunakan strategi berikut: berpusatkan murid dan menghubungkaitkan pengamalan
kehidupan sebenar. Projek ditakrifkan sebagai tugasan,
a. Pembelajaran Kendiri pembinaan atau siasatan yang teratur yang menjurus
Pembelajaran kendiri ini terdiri daripada empat pendekatan kepada matlamat yang spesifik. Murid berupaya belajar
iaitu Terarah Kendiri (Self-Directed), Kadar Kendiri (Self- menggunakan TMK semasa proses menyediakan projek dan
Paced), Akses Kendiri (Self-Accessed) dan Pentaksiran murid juga boleh meneroka atau membuat kajian terhadap
Kendiri (Self-Assessed) yang lebih berfokuskan kepada projek dengan menggunakan TMK.
pembelajaran berpusatkan murid. Dengan adanya TMK,
konsep pembelajaran ini menjadi lebih mudah untuk d. Inkuiri-Penemuan
direalisasikan. Sebagai contoh melalui penggunaan perisian Pendekatan Inkuiri-Penemuan merupakan pendekatan yang
kursus dengan terarah kendiri, murid boleh menentukan mementingkan pembelajaran melalui pengalaman. Inkuiri
apa yang hendak dipelajari mengikut kadar kemampuan secara amnya membawa maksud maklumat, menyoal dan
sendiri, mampu mengakses sendiri, malah dapat mentaksir menyiasat sesuatu fenomena yang berlaku disekeliling.
pembelajaran sendiri. Strategi ini membolehkan murid Penemuan merupakan sifat utama inkuiri. Pembelajaran
menjadi lebih bertanggungjawab terhadap pembelajaran, secara penemuan berlaku apabila konsep dan prinsip utama
lebih yakin dan tekun untuk mencapai standard kurikulum. dikaji dan ditemui oleh murid sendiri. Melalui aktiviti seperti
eksperimen, murid akan mengkaji sesuatu fenomena dan
b. Kolaboratif mencapai kesimpulan sendiri. Guru kemudian akan
Pembelajaran kolaboratif merupakan pendekatan yang membimbing murid untuk memahami konsep melalui hasil
mementingkan kerjasama dan mengkehendaki murid inkuiri.
menyampaikan idea dalam kumpulan kecil. Dalam TMK
pendekatan ini boleh dilaksanakan dengan guru memberi Penggunaan TMK dalam Inkuiri-Penemuan berlaku apabila
tugasan kepada kumpulan-kumpulan yang telah dikenalpasti. perisian kursus digunakan oleh murid untuk mencuba atau
Murid boleh menggunakan emel untuk bertukar-tukar bahan melaksana ekperimen yang sukar, terlalu mahal, mustahil
dan menggunakan perisian persembahan untuk atau bahaya dilaksanakan dengan cara biasa. Dengan
mempersembahkan hasil kerja mereka. Semua ahli menggunakan perisian aplikasi, murid juga dapat mengalami,
kumpulan akan menyumbang dengan aktifnya pengetahuan, mempelajari dan mengkaji sesuatu fenomena secara
pendapat, kemahiran dan menyelesaikan masalah bersama. simulasi. Selain itu, demontrasi sesuatu kejadian yang

7

Draf 17Mac14

urutan babaknya boleh dikawal oleh murid boleh juga dilihat dapat membantu murid menguasai pengetahuan dan
dengan mengunakan perisian 3D Modeling. kemahiran yang spesifik.

e. Penyelesaian Masalah g. Konstruktivisme
Kaedah penyelesaian masalah merupakan satu kaedah Pembelajaran secara konstruktivisme ialah satu kaedah
pembelajaran berasaskan masalah sebenar dan murid dapat dimana murid dapat membina sendiri pengetahuan atau
menyelesaikan masalah dengan keupayaan mereka sendiri. konsep baru secara aktif berdasarkan pengetahuan,
Kaedah ini boleh dijalankan secara kolaboratif dan kemahiran, nilai dan pengalaman yang telah diperolehi
berpusatkan murid. Murid perlu kenal pasti masalah, cari dalam pengajaran dan pembelajaran. Melalui pembelajaran
kaedah penyelesaian, laksanakan operasi penyelesaian konstruktivisme murid menjadi lebih kreatif dan inovatif.
masalah dan menilai kaedah penyelesaian masalah yang Murid gunakan TMK untuk mendapatkan data, maklumat
digunakan. Dalam konteks TMK, kaedah ini akan melibatkan dan pengetahuan.
murid untuk membuat keputusan dalam menyelesaikan
masalah. Sebagai contoh, murid ingin menyiapkan sesuatu h. Pembelajaran Penerokaan
tugasan yang memerlukannya memasukkan imej. Pembelajaran Penerokaan membolehkan murid belajar
Murid dapati imej yang diperlukan tidak ada dalam melalui penerokaan berdasarkan pengalaman yang sedia
komputernya. Maka untuk mengatasi masalah itu, murid ada. Murid secara aktif mencari dan mengakses maklumat
hendaklah berbincang dengan rakan bagi mencari dalam mencapai objektif pembelajaran mereka dalam
penyelesaiannya. Guru berperanan sebagai fasilitator konteks yang terkawal. Sehubungan itu, TMK merupakan
dengan memberi panduan kepada murid dalam proses alat yang paling berkesan dalam menterjemahkan konsep
penyelesaian sesuatu masalah pada peringkat awal. pembelajaran penerokaan memandangkan ianya dapat
mencapai maklumat dan pengetahuan dengan cepat bagi
f. Pembelajaran Masteri membolehkan murid menganalisis dan memproses
Pembelajaran Masteri adalah pendekatan pengajaran dan maklumat yang diingini dalam situasi pembelajaran yang
pembelajaran yang berfokus kepada penguasaan murid berbentuk penyelesaian masalah, kajian masa depan dan
dalam sesuatu perkara yang dipelajari. Melalui pendekatan simulasi.
ini murid diberi peluang untuk maju mengikut kebolehan dan
kadar pembelajaran mereka sendiri serta dapat
mempertingkatkan tahap penguasaan pembelajaran.
Sumber-sumber TMK seperti penggunaan papan putih
interaktif, tayangan video, perisian kursus, permainan
komputer pendidikan dan bahan-bahan Internet yang terpilih

8

Draf 17Mac14

PENTAKSIRAN telah dipelajari

Pentaksiran bertindak sebagai kayu pengukur untuk menilai Murid boleh menggunakan pengetahuan
pencapaian murid dalam memperoleh pengetahuan dan
kemahiran TMK. Pentaksiran mesti dilakukan secara berterusan 3 untuk melaksanakan sesuatu kemahiran
dan seiring dengan proses pengajaran dan pembelajaran untuk
memantau kemajuan murid dari segi pengetahuan, kemahiran pada suatu situasi.
dan nilai berdasarkan kepada standard kandungan dan
standard pembelajaran yang ditetapkan. Sebelum pentaksiran Murid melaksanakan sesuatu kemahiran
ini dilaksanakan guru perlu mengenalpasti kemahiran-
kemahiran yang terkandung dalam standard pembelajaran yang 4 dengan beradab, iaitu mengikut prosedur
telah dipilih.
atau secara sistematik.

Murid melaksanakan sesuatu kemahiran

5 pada situasi baharu, dengan mengikut
prosedur atau secara sistematik, serta tekal

dan bersikap positif.

Murid berupaya menggunakan pengetahuan

Standard Prestasi merupakan skala rujukan guru untuk dan kemahiran sedia ada untuk digunakan
menentukan pencapaian murid dalam menguasai Standard
Kandungan dan Standard Pembelajaran yang ditetapkan. 6 pada situasi baru secara sistematik,
Standard Prestasi mengandungi 6 Tahap Penguasaan yang
disusun secara hirarki di mana Tahap Penguasaan 1 bersikap positif, kreatif dan inovatif serta
menunjukkan pencapaian terendah sehingga pencapaian
tertinggi iaitu Tahap Penguasaan 6. Setiap pernyataan Tahap boleh dicontohi.
Penguasaan ditafsirkan secara generik sebagai aras tertentu
untuk memberi gambaran holistik tentang pencapaian murid. Jadual 2: Tafsiran Umum Standard Prestasi
Tafsiran umum pernyataan Tahap Penguasaan tersebut adalah
seperti di Jadual 2. Murid boleh ditaksir dengan menggunakan sama ada
pentaksiran formatif atau sumatif atau kedua-duanya.
TAHAP TAFSIRAN Pentaksiran formatif dilaksanakan bertujuan untuk mengukur
PENGUASAAN prestasi murid semasa pengajaran dan pembelajaran dan ianya
1 Murid tahu perkara asas, atau boleh ditaksir secara bersepadu melibatkan aspek pengetahuan,
melakukan kemahiran asas atau memberi kemahiran dan nilai seperti dinyatakan dalam Standard Prestasi
2 respons terhadap perkara yang asas. TMK di muka surat 12 hingga 15. Pentaksiran sumatif
Murid menunjukkan kefahaman untuk dilaksanakan dengan menyediakan ujian yang sesuai untuk
menukar bentuk komunikasi atau menguji pencapaian pembelajaran. Nilai boleh diukur
menterjemah serta menjelaskan apa yang menggunakan senarai semak atau melalui pemerhatian.
Berikut adalah kaedah pentaksiran yang boleh digunakan dalam
pengajaran dan pembelajaran TMK:

9

Draf 17Mac14

a. Rubrik Guru menerangkan keperluan yang perlu ada dalam
Rubrik ialah satu kaedah pentaksiran yang menggunakan persembahan seperti tajuk, kandungan, reka bentuk visual,
kriteria berbentuk skor bagi membolehkan guru membuat bilangan slaid dan perisian yang akan digunakan.
penilaian sesuatu pengajaran untuk memastikan
pengetahuan, kemahiran dan nilai dalam TMK dicapai. Sesuatu persembahan boleh dinilai dengan menggunakan
Dengan kaedah ini guru dapat membuat pentaksiran dengan instrumen pentaksiran seperti senarai semak dan rubrik.
lebih konsisten, teratur dan terarah berdasarkan kriteria Hasil pentaksiran boleh digunakan oleh guru untuk memberi
yang jelas. komen bagi menambah baik mutu sesuatu persembahan.

b. Pemerhatian d. Anekdot
Pemerhatian merupakan salah satu cara pentaksiran yang Anekdot merujuk kepada penceritaan semula suatu
boleh dilaksanakan oleh guru dan rakan sebaya terhadap pembelajaran TMK yang telah dipelajari dan ia boleh
proses kerja dalam sesuatu pembelajaran yang telah dinyatakan dalam bentuk lisan atau bertulis. Ia dilaksanakan
dirancang dari aspek pengetahuan, kemahiran dan nilai. dengan murid menceritakan kembali suatu pembelajaran
Pemerhatian adalah pentaksiran yang berterusan dan yang telah dipelajari. Guru menggunakan senarai semak
autentik yang berteraskan kepada perlakuan murid semasa untuk menyemak isi penting yang dinyatakan oleh murid.
melaksanakan kemahiran dan nilai dalam TMK.

Bukti pemerhatian boleh direkod dengan menggunakan pita e. Kuiz dan Ujian
rakaman, video dan fotografi atau rekod bertulis dengan Kuiz merujuk kepada soalan lisan atau bertulis yang
menggunakan borang pemerhatian seperti senarai semak digunakan untuk menguji pengetahuan atau kefahaman
atau borang deskriptif. Selain itu, buku log juga boleh murid mengenai satu topik pembelajaran yang telah
digunakan untuk mencatatkan peristiwa yang penting atau dipelajari. Ujian pula merupakan gabungan pelbagai bentuk
mencatatkan sesuatu pencapaian. soalan bagi beberapa topik pembelajaran secara bertulis.
Kuiz dan ujian digunakan untuk menilai tahap pengetahuan,
c. Persembahan kemahiran dan nilai dalam standard pembelajaran TMK.
Persembahan ialah satu kaedah pentaksiran berbentuk lisan
yang boleh dilaksanakan secara formatif dalam p&p. Kaedah Antara ciri-ciri umum bagi kuiz ialah ia dijalankan secara
ini melibatkan murid secara individu atau berkumpulan bagi tidak formal dan dalam tempoh masa yang singkat.
mempersembahkan hasil kerja mereka secara kreatif Manakala bagi ujian pula ia berbentuk formal dan sistematik.
dengan berbantukan komputer. Kriteria seperti reka bentuk
visual, kandungan, bunyi dan cara penyampaian perlu
diambilkira dalam persembahan.

10

Draf 17Mac14

f. Portfolio permainan komputer yang bersesuaian untuk menilai
Portfolio merupakan koleksi hasil kerja murid berbentuk kemahiran murid. Contoh perisian permainan seperti Go
dokumentasi berstruktur yang digunakan sebagai salah satu Tidy dan Basic Mouse Skill, di mana murid diukur bagi
cara pentaksiran di bilik darjah. kemahiran menggunakan tetikus. Dalam aspek pentaksiran
simulasi berbentuk main peranan, murid berperanan sebagai
Terdapat tiga jenis portfolio yang boleh digunakan dalam kekunci di papan kekunci komputer dalam aktiviti mengenal
TMK seperti Portfolio Kerja Harian, Portfolio Dokumentari pasti kedudukan kekunci abjad dan nombor serta menaip
dan Portfolio Hasil Terbaik. Portfolio Kerja Harian perkataan. Manakala pentaksiran simulasi berasaskan
merupakan tugasan harian yang dikumpul dalam satu model, membolehkan murid belajar mengenai perkakasan
jangka waktu pembelajaran. Portfolio Dokumentari komputer dengan menggunakan bahan buangan seperti
merupakan bahan pembelajaran yang dikumpul selaras kotak, tin dan tali untuk membina sebuah model komputer.
dengan objektif untuk sesuatu tugasan tertentu (task based)
di mana proses penghasilan bahan tugasan perlu
ditunjukkan dengan jelas. Portfolio Hasil Terbaik merupakan
hasil tugasan terbaik yang dipilih dari Portfolio Kerja Harian.

Kaedah rubrik adalah antara kaedah yang boleh digunakan STANDARD KANDUNGAN, STANDARD PEMBELAJARAN
untuk pentaksiran portfolio dalam membantu guru menilai DAN STANDARD PRESTASI
perkembangan pembelajaran yang berterusan dan
berfokuskan kepada perkembangan murid dalam aspek Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran (DSKP) TMK
kemahiran, pengetahuan dan nilai. terbahagi kepada Standard Kandungan, Standard
Pembelajaran dan Standard Prestasi.

g. Simulasi Standard Kandungan ini memberikan petunjuk tahap kebolehan
Simulasi ditakrifkan sebagai satu situasi yang diwujudkan dalam lingkungan Standard Pembelajaran TMK. Standard
hampir menyerupai keadaan sebenar. Pentaksiran simulasi Kandungan dalam lingkungan Standard Pembelajaran akan
boleh dilaksanakan melalui tiga kaedah iaitu permainan, diperkenalkan dan dikuasai oleh murid. Murid perlu mencapai
main peranan dan penggunaan model. Kaedah-kaedah ini kesemua Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran
digunakan untuk mengukur tahap pengetahuan, kemahiran seperti yang terkandung dalam DSKP TMK. Standard Prestasi
dan nilai pembelajaran TMK. pula akan menjadi indikator tahap penguasaan murid setelah
guru menjalankan sesi pengajaran dan pembelajaran yang
Pentaksiran simulasi yang berbentuk permainan boleh ditetapkan dalam Standard Kandungan dan Standard
digunakan seperti perisian permainan. Guru boleh memilih Pembelajaran.

11

STANDARD KURIKULUM DAN PRESTASI TMK UNTUK SEKOLAH RENDAH TAHAP II: TAHUN 5

Standard Standard Pembelajaran Tahap Standard Prestasi
Kandungan Penguasaan

SISTEM RANGKAIAN DAN DUNIA INTERNET (16 waktu)

1.0 Mengenal 1.1 Menerangkan konsep rangkaian 1 Menyatakan maksud, kegunaan dan medium rangkaian
Rangkaian
Komputer 1.2 Menerangkan medium rangkaian: wayar dan 2 Menjelaskan medium wayar dan tanpa wayar serta 3 contoh kegunaan
tanpa wayar rangkaian

1.3 Menyatakan kegunaan rangkaian 3 Memilih medium rangkaian yang sesuai mengikut situasi yang diberi
1.4 Membuat ilustrasi model rangkaian
4 Mengenalpasti kelebihan penggunaan rangkaian dan kelebihan rangkaian
2.0 Memahami 2.1 Menamakan peranti rangkaian: wayar atau tanpa wayar.
Fungsi Peranti kabel rangkaian
Rangkaian kad antaramuka rangkaian (NIC) 5 Meramal dan memberi justifikasi perkakasan lain yang boleh dirangkaikan
Komputer wireless card/adapter berdasarkan konsep rangkaian yang dipelajari dalam kehidupan seharian
hab
suis (switch) 6 Melakar satu model rangkaian di rumah yang menghubungkan 4
modem perkakasan secara kreatif dan inovatif.
penghala (router)
Titik Capaian Tanpa Wayar (Wireless 1 Menama dan menyatakan fungsi peranti rangkaian yang dipelajari
Access Point)
2 Menunjuk, menama dan menyatakan fungsi 4 peranti rangkaian apabila
2.2 Menerangkan fungsi peranti rangkaian diminta
2.3 Menilai dan membanding keupayaan peranti
3 Memilih peranti rangkaian yang perlu ada bagi menyediakan rangkaian
rangkaian wayar atau tanpa wayar

4 Mengenalpasti kesan jika sesuatu peranti rangkaian tidak berfungsi

5 Menilai dan membentang hasil carian mengenai keupayaan sesuatu
peranti rangkaian

6 Melakar peranti rangkaian masa depan yang mempunyai pelbagai fungsi
secara kreatif dan inovatif

3.0 Mengenal 3.1 Menyatakan maksud Internet 1 Menyatakan maksud internet dan menyenaraikan perkhidmatan internet
Internet yang diketahui.
3.2 Menyenaraikan perkhidmatan Internet
2 Menyenaraikan laman web mengikut kategori yang betul melalui carian
3.3 Mencari maklumat menggunakan pencarian yang dibuat.
Boolean (AND,OR), berfrasa(“ “) atau simbol (
*) 3 Mencari laman web yang spesifik dengan satu cubaan dan menyebarkan
kepada rakan melalui e-mail
3.4 Menyebarkan maklumat menggunakan mailing
list dalam buku alamat e-mel. 4 Membuat perbandingan antara 2 jenis laman web dan membuat
pembentangan
3.5 Mengelas jenis laman web: komersial,
peribadi, organisasi, hiburan, berita dan sosial 5 Membuat penilaian terhadap kandungan bahan yang dimuat naik atau
muat turun dari aspek etika dan kesan terhadap diri dan masyarakat

3.6 Menyenaraikan kebaikan dan keburukan 6 Menghasilkan blog secara kumpulan yang mengandungi teks, imej dan

Internet hiperlink secara kreatif dan inovatif

3.7 Menghasilkan laman blog persatuan atau kelab

secara berkumpulan .

DUNIA PANGKALAN DATA (22 waktu)

1.0 Memahami 1.1 Mengenal pasti jenis data 1 Mengenal pasti 3 jenis data yang dipelajari untuk menghasilkan maklumat
Data dan 2 Menjelaskan setiap jenis data yang sesuai untuk kegunaan sesuatu
Maklumat 1.2 Menghasilkan maklumat dari data yang
dikumpul maklumat
3 Membentuk maklumat dari data yang diberi
2.0 Mengkaji 2.1 Menerangkan maksud dan ciri-ciri pangkalan 4 Menganalisa petikan yang diberi untuk memperoleh data
Sistem data 5 Menentukan jenis data dari petikan yang dianalisa ke dalam bentuk jadual
Pangkalan 6 Membuat perkongsian maklumat dengan menggunakan media social
Data 2.2 Menyatakan contoh pangkalan data yang
mudah 1 Menyatakan maksud dan ciri-ciri pangkalan data

2.3 Menentukan jadual, rekod dan medan. 2 Memberi contoh pangkalan data yang murid pernah lihat atau tahu

2.4 Menentukan jenis medan dalam pangkalan data 3 Mengenal dan menentukan jadual, rekod dan medan
4 Menentukan jenis data dalam pangkalan data yang diberi
(Teks, Tarikh dan Nombor) 5 Membuat penilaian terhadap data yang dikumpulkan bagi tujuan

2.5 Menghasilkan pangkalan data secara lakaran di pembinaan pangkalan data
6 Menghasilkan pangkalan data dalam bentuk jadual di atas kertas
atas kertas
1 Menyenaraikan data yang perlu dikumpul bagi tujuan membangunkan
3.0 Membangunka 3.1 Membina jadual menggunakan jenis data teks, pangakalan data

n Sistem tarikh dan nombor 2 Menerangkan secara ringkas fitur dan fungsi yang terdapat dalam aplikasi
pangkalan data yang dipelajari
Pangkalan 3.2 Memasukkan data menggunakan jadual
Data 3 Membina borang dalam pangkalan data menggunakan aplikasi yang
dipelajari
3.3 Membina borang
4 Membuat carian pada pangkalan data yang telah dibangunkan
3.4 Menambah rekod menggunakan borang
3.5 Menyunting rekod menggunakan borang 5 Menjana report mengikut kehendak carian

3.6 Membuat carian 6 Membina pangkalan data mudah yang mengandungi sekurang-kurangnya
3.7 Menjana Laporan 10 rekod menggunakan aplikasi pangkalan data


Click to View FlipBook Version