The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by MOHD SARIMAN BIN SHAFEE, 2019-01-20 03:10:07

DSKP SAINS TAHUN 5 SK

DSKP SAINS TAHUN 5 SK

DRAF DSKP SAINS TAHUN 5 2014

DRAF

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH

RENDAHDOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN

SAINS

TAHUN LIMA
BAGI SEKOLAH KEBANGSAAN

i

DRAF DSKP SAINS TAHUN 5 2014

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH

DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN

SAINS

TAHUN LIMA
BAGI SEKOLAH KEBANGSAAN

BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

ii

DRAF DSKP SAINS TAHUN 5 2014

Cetakan Pertama 2014
© Kementerian Pendidikan Malaysia
Hak Cipta Terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi dan isi kandungan buku ini dalam
apa juga bentuk dan dengan cara apa jua sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum me n-
dapat kebenaran bertulis daripada Pengarah, Bahagian Pembangunan Kurikulum, Kementerian Pendidikan Malaysia, Aras 4-8,
Blok E9, Parcel E, Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62604 Putrajaya.

iii

DRAF DSKP SAINS TAHUN 5 2014

RUKUN NEGARA

Bahawasanya, Negara kita Malaysia mendukung cita-cita hendak: Mencapai perpaduan yang lebih erat di kalangan
seluruh masyarakatnya; memelihara cara hidup yang demokratik; mencipta satu masyarakat yang adil di mana ke-
makmuran negara akan dinikmati secara adil dan saksama; menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi-tradisi
kebudayaannya yang kaya dan berbagai-bagai corak; membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan
sains dan teknologi moden;
Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita -cita
tersebut berdasarkan prinsip-prinsip berikut:

KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN
KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA
KELURUHAN PERLEMBANGAAN
KEDAULATAN UNDANG-UNDANG
KESOPANAN DAN KESUSILAAN

iv

DRAF DSKP SAINS TAHUN 5 2014

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN

Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi

potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan

harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan

kepada Tuhan.Usaha ini adalah bagi melahirkan bangsa Malaysia yang berilmu pengetahuan,

berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kese-

jahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran ke-

luarga, masyarakat dan negara.

v

DRAF DSKP SAINS TAHUN 5 2014

FALSAFAH PENDIDIKAN SAINS NEGARA
Selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan, pendidikan sains di Malaysia memupuk budaya Sains
dan Teknologi dengan memberi tumpuan kepada perkembangan individu yang kompetitif, dinamik, tangkas
dan berdaya tahan serta dapat menguasai ilmu sains dan keterampilan teknologi.

vi

KANDUNGAN DRAF DSKP SAINS TAHUN 5 2014

Rukun Negara iii
Falsafah Pendidikan Kebangsaan iv
Falsafah Pendidikan Sains Negara v
Kandungan vi
Pendahuluan 1
Matlamat 1
Objektif 1
Kemahiran Saintifik 2
Kemahiran Berfikir 3
Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) 5
Sikap Saintifik dan Nilai Murni 9
Elemen Merentas Kurikulum 10
Strategi Pengajaran dan Pembelajaran 11
Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran Sains 13
Kemahiran dan Nilai untuk Abad ke 21 15
Profil Murid 16
Organisasi Standard Kandungan Kurikulum 17
Sains
Pentaksiran Sekolah 18

vii

Tema: Pengenalan Kepada Sains DRAF DSKP SAINS TAHUN 5 2014
1. Kemahiran Saintifik
2. Peraturan Bilik Sains 23
36
Tema: Sains Hayat
3. Proses Hidup Haiwan 37
4. Proses Hidup Tumbuhan 43

Tema: Sains Fizikal 46
5. Tenaga 50
6. Sifat Cahaya 53
7. Elektrik 55
8. Haba
57
Tema: Sains Bahan 60
9. Jirim
10. Asid dan Alkali 63

Tema: Bumi dan Sains Angkasa 65
11. Bumi, Bulan dan Matahari

Tema: Teknologi dan Kehidupan Lestari
12. Teknologi

viii

PENDAHULUAN DRAF KSSR SAINS TAHUN 5 2014

Pendidikan di Malaysia seperti yang termaktub dalam Falsafah MATLAMAT
Pendidikan Kebangsaan adalah satu usaha berterusan untuk
memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan Matlamat Kurikulum Sains Sekolah Rendah ini adalah untuk
bersepadu supaya dapat melahirkan insan yang seimbang, dari segi menanam minat dan mengembangkan kreativiti murid melalui
intelek, rohani, emosi dan jasmani. Standard Kurikulum Sains pengalaman dan penyiasatan bagi menguasai ilmu sains, kemahiran
sekolah rendah dan menengah dibangunkan untuk menghasilkan saintifik dan kemahiran berfikir serta sikap saintifik dan nilai murni.
insan yang dihasratkan.
OBJEKTIF
Standard Kurikulum Sains secara keseluruhan merangkumi tiga
mata pelajaran sains teras dan empat mata pelajaran sains elektif. Standard Kurikulum Sains Sekolah Rendah Tahap 2 bertujuan:
Mata Pelajaran Sains Teras adalah Sains Sekolah Rendah, Sains
Menengah Rendah dan Sains Menengah Atas. Mata pelajaran Sains 1. Merangsang sifat ingin tahu murid dan mengembangkan minat
Elektif yang ditawarkan di peringkat menengah atas adalah Biologi, tentang dunia di sekeliling mereka.
Kimia, Fizik dan Sains Tambahan.
2. Menyediakan peluang untuk murid menguasai kemahiran saintifik
Mata Pelajaran Sains Teras untuk sekolah rendah dan sekolah dan kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif.
menengah rendah direka bentuk dengan memberi penekanan
kepada pengetahuan dan kefahaman tentang sains kepada murid 3. Meningkatkan daya kreativiti murid.
supaya celik sains dan menyediakan mereka untuk mempelajari 4. Memberi kefahaman tentang fakta dan konsep sains.
sains di peringkat yang lebih tinggi. Mata pelajaran Sains Teras bagi 5. Membolehkan murid mengaplikasikan pengetahuan dan kemahi
peringkat sekolah menengah atas adalah untuk menghasilkan murid
yang celik sains, inovatif dan menyediakan murid untuk menceburi ran secara krtitis, kreatif dan analitis bagi membuat keputusan
bidang sains yang lebih umum. Mata pelajaran Sains Elektif dan menyelesaikan masalah.
menawarkan pilihan kepada murid mengikut kecenderungan, minat 6. Menyemai sikap saintifik dan nilai murni dan seterusnya membo
dan keupayaan dalam bidang sains bagi menceburi kerjaya dalam lehkan murid mengamalkannya.
bidang sains dan teknologi yang khusus. 7. Menyedari keperluan menjaga alam sekitar.

Golongan murid ini bakal menjadi sumber tenaga manusia dalam
bidang sains dan teknologi yang akan menyumbang kepada
penerusan dalam pembangunan negara.

1

DRAF KSSR SAINS TAHUN 5 2014

KEMAHIRAN SAINTIFIK Mengukur dan Membuat pemerhatian secara kuantitatif
menggunakan dengan menggunakan nombor atau alat
Sains menekankan kaedah inkuiri dan penyelesaian masalah. Dalam nombor berunit piawai atau alat yang diseragamkan
proses inkuiri dan penyelesaian masalah kemahiran saintifik dan sebagai unit rujukan.
kemahiran berfikir perlu digunakan. Kemahiran saintifik merupakan Membuat inferens
kemahiran yang penting untuk menjalankan sebarang aktiviti Membuat kesimpulan awal yang munasabah,
mengikut kaedah saintifik. Meramalkan yang mungkin benar atau tidak benar untuk
menerangkan sesuatu peristiwa atau pemer-
Kemahiran Saintifik terdiri daripada kemahiran proses sains dan Berkomunikasi hatian.
kemahiran manipulatif. Kemahiran ini dipupuk dan dicapai melalui
aktiviti atau penyiasatan yang mesti dilaksanakan semasa Menggunakan Membuat jangkaan tentang sesuatu peristiwa
pengajaran dan pembelajaran supaya pembelajaran sai ns menjadi perhubungan berdasarkan pemerhatian dan pengalaman
bermakna. ruang dan masa yang lalu atau berdasarkan data.
Mentafsirkan data
Kemahiran Proses Sains Menerima, memilih, menyusun dan mem-
Mendefinisikan persembahkan maklumat atau idea dalam
Kemahiran proses sains membolehkan murid mempersoalkan secara operasi bentuk tulisan, lisan, jadual, graf, rajah atau
tentang sesuatu perkara dan mencari jawapan secara bersistem. model.
Penerangan tentang setiap kemahiran proses sains adalah seperti Mengawal pembo-
berikut: leh ubah Memerihalkan perubahan parameter seperti
lokasi, arah, bentuk, saiz, isipadu, berat dan
Memerhatikan Menggunakan deria penglihatan, pendenga- jisim dengan masa.
Mengelaskan ran, sentuhan, rasa atau bau untuk men-
gumpulkan maklumat tentang objek dan Memberi penerangan yang rasional tentang
fenomena. objek, peristiwa atau pola daripada data yang
dikumpulkan.
Menggunakan pemerhatian untuk mengasing
dan mengumpulkan objek atau fenomena Memberi tafsiran tentang sesuatu konsep
berdasarkan ciri yang sama. dengan menyatakan perkara yang dilakukan
dan diperhatikan.

Mengenal pasti pemboleh ubah dimanipu-
lasikan, pemboleh ubah bergerak balas dan
pemboleh ubah yang dimalarkan. Dalam se-
suatu penyiasatan satu pemboleh ubah di-

2

DRAF KSSR SAINS TAHUN 5 2014

manipulasikan untuk memerhatikan hubun- KEMAHIRAN BERFIKIR

gannya dengan pemboleh ubah bergerak Berfikir adalah satu proses mental yang memerlukan individu
balas. Pada masa yang sama pemboleh ubah menggabungjalinkan pengetahuan, kemahiran dan sikap yang ada
pada dirinya bagi membolehkannya memahami dan mencorakkan
yang lain dimalarkan. alam sekelilingnya. Salah satu objektif sistem pendidikan negara
adalah mempertingkatkan daya berfikir di kalangan murid. Objektif ini
Membuat hipotesis Membuat suatu pernyataan umum tentang boleh dicapai melalui pembelajaran berfikrah.
hubungan antara pemboleh ubah yang di-
Pembelajaran berfikrah boleh dicapai jika murid dilibatkan secara
fikirkan benar bagi menerangkan sesuatu aktif dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Dalam proses ini
aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang dirancang dengan teliti
perkara atau peristiwa. Pernyataan ini boleh dapat mencungkil minda murid dan mendorongnya untuk berfikir
diuji untuk menentukan kesahihannya. agar mereka dapat mengkonsepsikan, menyelesaikan masalah dan
membuat keputusan. Pengajaran dan pembelajaran yang
Mengeksperimen Merancang dan menjalankan penyiasatan menekankan kemahiran berfikir dan strategi berfikir adalah teras
untuk menguji sesuatu hipotesis, mengum- kepada pembelajaran berfikrah.

pulkan data, mentafsirkan data sehingga Kemahiran berfikir boleh digolongkan kepada pemikiran kritis dan
pemikiran kreatif. Seseorang yang berfikir secara kritis akan sentiasa
mendapat rumusan daripada penyiasatan itu. menilai sesuatu idea dengan sistematik sebelum menerimanya.
Seseorang yang berfikir secara kreatif mempunyai daya imiginasi
Kemahiran Manipulatif yang tinggi, berupaya menjanakan idea yang inovatif dan asli serta
boleh mengubah suai idea dan produk sedia ada.
Kemahiran manipulatif merupakan kemahiran psikomotor dalam
penyiasatan sains yang membolehkan murid melakukan perkara Strategi berfikir merupakan proses berfikir yang lebih tinggi
berikut: peringkatnya yang melibatkan beberapa langkah. Setiap langkah
melibatkan beberapa kemahiran berfikir kritis dan kreatif. Strategi
 Menggunakan dan mengendalikan peralatan dan bahan sains berfikir merupakan matlamat akhir kepada proses berfikir.
dengan betul.

 Menyimpan peralatan dan bahan sains dengan betul dan
selamat.

 Membersihkan peralatan sains dengan cara yang betul.
 Mengendalikan spesimen dengan betul dan selamat.
 Melakar spesimen, peralatan dan bahan sains dengan tepat.

3

DRAF KSSR SAINS TAHUN 5 2014

Kemahiran Berfikir Kritis berdasarkan bukti atau dalil yang sah.

Penerangan ringkas tentang setiap kemahiran berfikir kritis adalah Membuat kesimpu- Membuat pernyataan tentang hasil sesuatu
seperti berikut: lan
kajian yang berdasarkan kepada sesuatu hi-
Mencirikan Mengenal pasti kriteria seperti ciri, sifat, kualiti
dan unsur sesuatu konsep atau objek. potesis atau mengukuhkan sesuatu perkara
berdasarkan penyiasatan.

Membandingkan Mencari persamaan dan perbezaan berdasar-
dan membezakan kan kriteria seperti ciri, sifat, kualiti dan unsur
sesuatu objek atau peristiwa.
Kemahiran Berfikir Kreatif

Mengumpulkan dan Mengasingkan dan mengumpulkan objek atau Penerangan ringkas tentang setiap kemahiran berfikir kreatif adalah
mengelaskan seperti berikut:
fenomena kepada kumpulan masing-masing
berdasarkan kriteria tertentu seperti ciri atau

sifat sepunya.

Membuat urutan Menyusun objek dan maklumat mengikut tertib Menjanakan idea Menghasilkan idea yang berkaitan dengan
berdasarkan kualiti atau kuantiti ciri atau sifat- Menghubungka-itkan sesuatu perkara.
nya seperti saiz, masa, bentuk atau bilangan.
Membuat Membuat perkaitan dalam sesuatu keadaan
Menyusun mengikut Menyusun objek atau maklumat mengikut tertib inferens atau peristiwa untuk mencari sesuatu struktur
atau corak perhubungan.
keutamaan berdasarkan kepentingan atau kesegeraan. Meramalkan
Membuat kesimpulan awal yang munasabah,
Menganalisis Mengolah maklumat dengan menguraikannya 4 yang mungkin benar atau tidak benar untuk
kepada bahagian yang lebih kecil bagi mema- menerangkan sesuatu peristiwa atau pe-
hami sesuatu konsep atau peristiwa serta merhatian.
mencari makna yang tersirat.
Membuat jangkaan tentang sesuatu
Mengesan kecon- Mengesan pandangan atau pendapat yang peristiwa berdasarkan pemerhatian dan
dongan berpihak kepada atau menentang sesuatu. pengalaman yang lalu atau data yang boleh
dipercayai.
Menilai Membuat pertimbangan tentang sesuatu
perkara dari segi kebaikan dan keburukan,

Mengitlakkan Membuat pernyataan umum terhadap se- DRAF KSSR SAINS TAHUN 5 2014

suatu perkara untuk keseluruhan kumpulan KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI (KBAT)
berdasarkan pemerhatian ke atas sampel
atau beberapa maklumat daripada kumpulan Kurikulum kebangsaan bermatlamat untuk melahirkan murid yang
itu. seimbang,berdaya tahan, bersifat ingin tahu, berprinsip, bermaklumat,
dan patriotik serta mempunyai kemahiran berfikir, berkomunikasi dan
Membuat gambaran Membuat tanggapan atau membayangkan bekerja secara berpasukan. Kemahiran abad ke-21 ini selari dengan 6
mental aspirasi yang diperlukan oleh setiap murid untuk berupaya bersaing
sesuatu idea, konsep, keadaan atau gagasan pada peringkat global yang digariskan dalam Pelan Pembangunan
dalam minda. Pendidikan Malaysia iaitu setiap murid akan mempunyai kemahiran
memimpin, kemahiran dwibahasa, etika dan kerohanian, identiti
Mensintesiskan Menggabungkan unsur yang berasingan un- sosial, pengetahuan dan kemahiran berfikir.
tuk menghasilkan satu gambaran menyeluruh
Kemahiran berfikir telah ditekankan di dalam kurikulum sejak tahun
dalam bentuk seperti pernyataan, lukisan atau 1994 dengan memperkenalkan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi
(KBKK).Kemahiran berfikir ini menekan kepada pemikiran dari aras
artifak. rendah sehingga aras tinggi.Bermula pada tahun 2011, Kurikulum
Standard Sekolah Rendah (KSSR) telah memberi penekanan kepada
Membuat hipotesis Membuat suatu pernyataan umum tentang Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT).
hubungan antara pemboleh ubah yang di-
fikirkan benar bagi menerangkan sesuatu Kemahiran Berfikir Aras Tinggi ialah keupayaan untuk
mengaplikasikan pengetahuan,kemahiran dan nilai dalam membuat
perkara atau peristiwa. Pernyataan ini boleh penaakulan dan refleksi bagi menyelesaikan masalah,membuat
diuji untuk menentukan kesahihannya. keputusan,berinovasi dan berupaya mencipta sesuatu.KBAT adalah
merujuk kepada kemahiran mengaplikasi, menganalisis, menilai dan
Menganalogikan Membentuk kefahaman tentang sesuatu mencipta seperti Jadual 1.
konsep yang kompleks atau mujarad secara
mengaitkan konsep itu dengan konsep yang
mudah atau maujud yang mempunyai ciri
yang serupa.

Mereka cipta Menghasilkan sesuatu yang baru atau mela-

kukan pengubahsuaian kepada sesuatu yang
sedia ada untuk mengatasi masalah secara

terancang.

5

DRAF DSKP SAINS TAHUN 5 2014

KBAT Penerangan Strategi Berfikir
Mengaplikasi Penerangan tentang setiap strategi berfikir adalah seperti berikut:
Menganalisis  Menggunakan pengetahuan, kemahiran, dan
nilai dalam situasi berlainan untuk Mengkonsepsikan Membuat pengitlakan ke arah membina penger-
Menilai melaksanakan sesuatu perkara tian, konsep atau model berdasarkan ciri spesifik
Mencipta sepunya yang saling berhubung.
 Mencerakinkan maklumat kepada bahagian
kecil untuk memahami dengan lebih Membuat kepu- Memilih satu alternatif penyelesaian yang terbaik
mendalam serta hubung kait antara tusan
bahagian berkenaan daripada beberapa alternatif berdasarkan kriteria
tertentu bagi mencapai matlamat yang ditetapkan.
 Membuat pertimbangan dan keputusan
menggunakan pengetahuan, pengalaman, Menyelesaikan Mencari penyelesaian yang tepat secara teran-
kemahiran, dan nilai serta memberi justifikasi masalah cang terhadap situasi yang tidak pasti atau men-

 Menghasilkan idea atau produk atau cabar ataupun kesulitan yang tidak dijangkakan.
kaedah yang kreatif dan inovatif
Selain daripada kemahiran berfikir dan strategi berfikir,kemahiran
Jadual 1: Penerangan KBAT menaakul merupakan satu lagi kemahiran yang ditekankan. Kemahiran

Kemahiran ini ditulis secara eksplisit di dalam setiap kurikulum menaakul adalah kemahiran yang digunakan dalam membuat
mata pelajaran. pertimbangan secara logik, rasional, adil dan saksama. Penguasaan
kemahiran berfikir kritis, kreatif dan strategi berfikir menjadi lebih mudah
KBAT boleh diaplikasikan di dalam bilik darjah melalui aktiviti jika seseorang itu berkebolehan membuat penaakulan secara induktif
berbentuk menaakul, pembelajaran inkuiri, penyelesaian masalah dan deduktif. Rajah 1 memberi gambaran keseluruhan tentang
dan projek.Guru dan murid perlu menggunakan alat berfikir
seperti peta pemikiran, peta minda, dan Thinking Hats serta kemahiran berfikir dan strategi berfikir (KBSB).
penyoalan aras tinggi di dalam dan di luar bilik darjah untuk
menggalakkan murid berfikir.Murid diberi tanggungjawab di atas
pembelajaran mereka.

6

Rajah 1: Model KBSB dalam Sains DRAF DSKP SAINS TAHUN 5 2014

Kemahiran Penguasaan KBSB melalui pengajaran dan pembelajaran sains boleh
Berfikir dikembangkan melalui peringkat berikut:

Kritis Menaakul Kreatif 1. KBSB diperkenalkan.
2. KBSB dipraktikkan dengan bimbingan guru.
 Mencirikan  Menjanakan idea 3. KBSB dipraktikkan tanpa bimbingan guru.
 Membandingkan &  Menghubungkaitkan 4. KBSB diaplikasikan ke situasi baru dan diperkembangkan
 Membuat inferens
membezakan  Meramalkan dengan bimbingan guru.
 Mengumpulkan &  Membuat hipotesis 5. KBSB digunakan bersama dengan kemahiran yang lain
 Mensintesiskan
mengelaskan  Mengitlakkan untuk mencapai tugasan berfikir.
 Membuat urutan  Membuat gambaran
 Menyusun mengikut Penerangan lanjut tentang peringkat penerapan KBSB dalam sains
mental diberikan dalam Buku Panduan Penerapan Kemahiran Berfikir dan
keutamaan  Menganalogikan Strategi Berfikir dalam Pengajaran dan Pembelajaran Sains (Pusat
 Menganalisis  Mereka cipta Perkembangan Kurikulum, 1999).
 Mengesan kecon-
Perkaitan Antara Kemahiran Berfikir dan Kemahiran Proses Sains
dongan
 Menilai Kemahiran Proses Sains adalah kemahiran yang diperlukan untuk
 Membuat kesimpulan mencari jawapan kepada sesuatu masalah atau membuat keputusan
secara bersistem. Ia merupakan satu proses mental yang
Strategi Berfikir menggalakkan pemikiran secara kritis, kreatif, analitis dan sistematik.
Penguasaan Kemahiran Proses Sains bersama dengan pengetahuan
 Mengkonsepsikan dan sikap yang sesuai menjamin keupayaan murid untuk berfikir secara
 Menyelesaikan masalah berkesan.
 Membuat keputusan Untuk menguasai kemahiran proses sains, seseorang perlu menguasai
kemahiran berfikir yang berkaitan. Kemahiran berfikir utama yang
berkaitan dengan setiap kemahiran proses sains adalah seperti berikut:

7

Kemahiran Proses Sains Kemahiran Berfikir Kemahiran Proses Sains DRAF DSKP SAINS TAHUN 5 2014
Memerhati Mencirikan Mendefinisi secara operasi
Membandingkan dan mem- Mengawal pemboleh ubah Kemahiran Berfikir
Mengelaskan bezakan Membuat hipotesis Menilai
Menghubungkaitkan
Mengukur dan menggunakan Mengeksperimen Menghubungkaitkan
nombor Mencirikan Berkomunikasi Menganalogikan
Membuat inferens Membandingkan dan mem- Membuat gambaran mental
bezakan 8 Menganalisis
Meramalkan Mengumpulkan dan menge-
Menggunakan perhubungan ruang laskan Mencirikan
dan masa Membandingkan dan mem-
Mentafsirkan data Menghubungkaitkan bezakan
Membandingkan dan mem- Menghubungkaitkan
bezakan Menganalisis

Menghubungkaitkan Mencirikan
Membandingkan dan mem- Menghubungkaitkan
bezakan Membandingkan dan
Menganalisis membezakan
Membuat inferens Menjanakan idea
Membuat hipotesis
Menghubungkaitkan Meramalkan
Membuat gambaran mental Mensintesiskan

Membuat urutan Semua kemahiran berfikir
Menyusun mengikut keu-
tamaan Semua kemahiran berfikir

Membandingkan dan mem-
bezakan
Menganalisis
Mengesan kecondongan
Membuat kesimpulan
Mengitlakkan

Pengajaran dan Pembelajaran yang Berteraskan Kemahiran DRAF DSKP SAINS TAHUN 5 2014
Berfikir dan Kemahiran Saintifik
 Mensyukuri nikmat yang dikurniakan Tuhan.
Standard Kurikulum Sains ini menekankan pembelajaran  Berfikiran kritikal dan analitis.
berfikrah yang berteraskan kemahiran berfikir dan kemahiran  Luwes dan berfikiran terbuka.
saintifik. Dalam kurikulum ini standard pembelajaran yang  Baik hati dan penyayang.
dihasratkan ditulis secara mengintegrasikan pemerolehan  Bersifat objektif.
pengetahuan dengan penguasaan kemahiran berfikir dan  Sistematik.
kemahiran saintifik. Oleh itu dalam pengajaran dan  Bekerjasama.
pembelajaran guru perlu mengintegrasikan penguasaan  Adil dan saksama.
kemahiran bersama dengan pemerolehan pengetahuan di  Berani mencuba.
samping penerapan sikap saintifik dan nilai murni.  Berfikir secara rasional.
 Yakin dan berdikari.

SIKAP SAINTIFIK DAN NILAI MURNI Penerapan sikap saintifik dan nilai murni secara umum berlaku mengikut
peringkat berikut:
Pengalaman pembelajaran sains boleh memupuk sikap dan nilai
positif dalam diri murid. Sikap dan nilai positif yang dipupuk  Menyedari dan memahami kepentingan dan keperluan sikap saintifik
dalam pembelajaran sains di sekolah meliputi sikap saintifik dan dan nilai murni.
nilai murni seperti yang berikut:
 Memberi perhatian serta respons.
 Minat dan bersifat ingin tahu tentang alam sekeliling.  Menghayati dan mengamalkan.
 Jujur dan tepat dalam merekod dan mengesahkan data.  Membudayakan sikap saintifik dan nilai murni dalam kehidupan.
 Rajin dan tabah dalam menjalankan atau menceburi sesuatu
Dalam standard kurikulum ini,standard pembelajaran untuk domain afek-
perkara. tif ditulis secara eksplisit dimana yang sesuai.Walau bagaimanapun,
 Bertanggungjawab ke atas keselamatan diri dan rakan serta dalam pengajaran dan pembelajaran penerapan sikap saintifik dan nilai
murni harus berlaku secara berterusan.Contohnya semasa pembela-
terhadap alam sekitar. jaran yang melibatkan kerja amali, guru perlu sentiasa mengingatkan
 Menyedari bahawa sains merupakan satu daripada cara untuk murid tentang kepentingan menjalankan eksperimen secara teliti, cer-
mat, bekerjasama, jujur dan tabah.
memahami alam.
 Menghargai dan mengamalkan kehidupan yang bersih dan 9

sihat.
 Menghargai keseimbangan alam semula jadi.
 Berhemah tinggi dan hormat menghormati.
 Menghargai sumbangan sains dan teknologi.

DRAF DSKP SAINS TAHUN 5 2014

Perancangan yang rapi diperlukan untuk mengoptimumkan Kreatviti dan Inovasi
penerapan sikap saintifik dan nilai murni. Guru digalakkan me-
neliti semua standard pembelajaran dalam sesuatu standard Kreativiti dan inovasi adalah dua perkara yang saling berkaitan.
kandungan yang berkaitan termasuk standard pembelajaran
tentang penerapan sikap saintifik dan nilai murni sebelum me- Secara umum, kreati viti merujuk kepada ti
mulakan pelajaran untuk sesuatu bidang pembelajaran.
ndakan penghasilan idea, pendekatan atau tindakan baru. Inovasi pula
Penerapan Unsur Patriotisme
ialah proses menjana idea dan mengaplikasikan idea kreatif dalam
Standard kurikulum sains dapat mengukuhkan dan memupuk
unsur patriotisme dan nilai kewarganegaraan di kalangan murid konteks tertentu.
bagi meningkatkan komitmen individu terhadap bangsa dan
negara. Melalui tajuk yang berkaitan dengan sumber bumi ke- Elemen kreativiti dan inovasi merupakan salah satu elemen yang diberi
pelbagaian hidupan serta perkembangan sains dan teknologi di penekanan dalam KSSR bagi menyediakan murid dalam menangani
negara kita, semangat mencintai negara dapat dikukuhkan. cabaran abad 21. Kreativiti dan i novasi murid perlu dipupuk dan
dibangunkan ke tahap optimum supaya mereka berkeupayaan
ELEMEN MERENTAS KURIKULUM menghasilkan idea dan ciptaan yang berkualiti, dan seterusnya
menjadi amalan dan budaya dalam kehidupan warganegara Malaysia
Dalam KBSR terdapat beberapa elemen merentas kurikulum pada masa hadapan.
telah diperkenalkan seperti Bahasa,Pendidikan Alam Sekitar,
Patriotisme, Kemahiran Berfikir,Pendidikan Kesihatan Repro- Bagi mencapai matlamat ini penulisan standard pembelajaran bagi mata
duktif dan Sosial,Pencegahan Rasuah,Pendidikan Pengguna
dan Keselamatan Jalanraya. pelajaran Sains yang berkaitan dengan pemupukan kreati viti dan
inovasi di nyatakan secara tersurat. Walau bagaimanapun guru juga
Elemen Merentas Kurikulum dalam KBSR dikekalkan dan
ditambah dengan memperkenalkan elemen Kreati viti dan digalakkan menerapkan elemen kreati viti dan inovasi di mana -mana
Inovasi, Keusahawanan dan Teknologi Maklumat dan
Komunikasi. topik yang difikirkan sesuai jika elemen ini tidak dinyatakan secara

tersurat.Guru haruslah menyediakan aktiviti yang meni
ngkatkan minat dan kreati viti dan murid perlu dibekalkan dengan

pengetahuan, kemahiran dan alat yang membolehkan mereka

membangunkan kreativiti dan memupuk sikap dan personaliti i ndividu
kreatif.

Keusahawanan

Dalam Model Baru Ekonomi, antara ciri-ciri Malaysia pada tahun 2020
adalan inovasi dan keusahawanan.Penerapan elemen keusahawanan di
dalam KSSR bertujuan membentuk ciri-ciri dan amalan keusahawanan
sehingga menjadi satu budaya dalam kalangan murid.

10

Ciri dan amalan keusahawanan ini boleh dibentuk dengan: DRAF DSKP SAINS TAHUN 5 2014

 Mengamalkan sikap keusahawanan STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

 Mengaplikasikan pemikiran keusahawanan Strategi pengajaran dan pembelajaran dalam standard kurikulum sains
mengutamakan pembelajaran berfikrah. Pembelajaran berfikrah adalah
 Mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran penguru- satu proses pemerolehan dan penguasaan kemahiran dan ilmu
san perniagaan pengetahuan yang dapat mengembangkan minda seseorang murid ke
tahap yang optimum. Aktiviti yang dirancangkan dalam pembelajaran
 Memformulasikan konsep, proses atau berfikrah mestilah dapat mencetuskan pemikiran kritis dan kreatif murid
dan bukan berbentuk rutin. Murid perlu sedar secara eksplisit
produk keusahawanan kemahiran berfikir dan strategi berfikir yang digunakan dalam
pembelajaran. Soalan atau masalah yang beraras tinggi ditanyakan
 Mengamalkan nilai, moral dan etika baik kepada murid dan murid diminta menyelesaikan masalah
menggunakan daya kreatif dan kritis mereka. Murid dilibatkan secara
dalam keusahawanan aktif dalam pengajaran dan pembelajaran yang mengintegrasikan
pemerolehan pengetahuan, penguasaan kemahiran dan penerapan
Semua ciri dan amalan ini dilaksanakan bersesuaian dengan sikap saintifik dan nilai murni. Pembelajaran berfikrah boleh berlaku
tahap kebolehan murid sekolah rendah. melalui pendekatan seperti inkuiri, konstruktivisme, sains teknologi dan
masyarakat, pembelajaran konstekstual dan pembelajaran masteri.
Teknologi Maklumat & Komunikasi
Pendekatan Pengajaran dan Pembelajaran Sains
Teknologi merupakan satu wadah yang berkesan untuk Pendekatan Inkuiri-Penemuan
memperkukuhkan pembelajaran sai ns. Penggunaan teknologi
seperti televisyen,radio,komputer,internet perisian komputer, Pendekatan inkuiri-penemuan merupakan pendekatan yang
perisian kursus dan antara muka berkomputer menjadikan mementingkan pembelajaran melalui pengalaman. Inkuiri secara am
pengajaran dan pembelajaran sains lebih menarik dan bermaksud mencari maklumat, menyoal dan menyiasat sesuatu
berkesan.Animasi dan simulasi berkomputer merupakan satu fenomena yang berlaku. Penemuan merupakan sifat utama inkuiri.
wadah yang berkesan untuk mempelajari sesuatu konsep yang Pembelajaran secara penemuan berlaku apabila konsep dan prinsip
sukar dan abstrak dan boleh dipersembahkan dalam bentuk utama dikaji dan ditemui oleh murid sendiri.
perisian kursus atau laman web.
11
Elemen Teknologi Maklumat & Komunikasi merupakan salah
satu elemen yang ditambah dalam KSSR. Terdapat tiga
pendekatan dalam menggunakan Teknologi Maklumat &
Komunikasi dalam KSSR:

 Belajar mengenai TMK
 Belajar melalui TMK
 Belajar dengan TMK

Melalui aktiviti seperti eksperimen murid akan menyiasat DRAF DSKP SAINS TAHUN 5 2014
sesuatu fenomena dan mencapai kesimpulan sendiri. Guru
kemudian membimbing murid untuk memahami konsep sains kurikulum standard ini. Pendekatan STM mengesyorkan pembelajaran
melalui hasil inkuiri-penemuan tersebut. Kemahiran berfikir dan sains melalui penyiasatan dan perbincangan berlandaskan isu sains,
kemahiran saintifik dikembangkan semasa proses teknologi dan masyarakat. Pengetahuan sains dan teknologi dipelajari
inkuiri-penemuan ini. Namun perlu diingat bahawa pendekatan bersama dengan aplikasi sains dan teknologi serta implikasi kepada
inkuiri-penemuan tidak sesuai digunakan dalam semua situasi kehidupan masyarakat.
pengajaran dan pembelajaran. Terdapat konsep dan prinsip
lebih sesuai didedahkan secara langsung oleh guru atau melalui Pembelajaran Kontekstual
inkuiri-penemuan terbimbing. Pembelajaran kontekstual adalah pembelajaran yang dikaitkan dengan
kehidupan harian murid. Pendekatan ini melibatkan murid belajar
Konstruktivisme secara menyiasat seperti dalam pendekatan inkuiri-penemuan. Dalam
pembelajaran kontekstual, kaitan di antara ilmu yang diajar dengan
Konstruktivisme adalah satu fahaman yang mencadangkan kehidupan harian dieksplisitkan. Dalam konteks ini murid tidak hanya
bahawa murid belajar sesuatu dengan cara membina sendiri belajar secara teori sahaja tetapi dapat menghayati kerelevanan
pemahaman yang bermakna kepada diri mereka. Antara unsur pembelajaran sains dengan kehidupan mereka.
penting dalam kontruktivisme adalah:
Pembelajaran Masteri
 Guru mengambil kira pengetahuan sedia ada murid. Pembelajaran ini merupakan satu pendekatan yang memastikan
 Pembelajaran adalah hasil usaha murid itu sendiri. semua murid menguasai standard pembelajaran yang ditetapkan.
 Pembelajaran berlaku bila murid menghubungkan idea Pendekatan ini berpegang kepada prinsip bahawa setiap murid mampu
belajar jika diberi peluang. Peluang perlu diberi kepada murid untuk
asal dengan idea baru bagi menstrukturkan semula idea belajar mengikut kadarnya. Aktiviti pengayaan dan pemulihan perlu
mereka. dijadikan sebahagian daripada proses pengajaran dan pembelajaran.
 Murid berpeluang bekerjasama, berkongsi idea dan
pengalaman serta membuat refleksi. 12

Pendekatan Sains, Teknologi dan Masyarakat

Pembelajaran yang bermakna akan berlaku jika murid dapat
menghubungkaitkan apa yang dipelajari dengan kehidupan
harian mereka. Pembelajaran bermakna berlaku dalam pelbagai
pendekatan seperti Pembelajaran Kontekstual dan Pendekatan
Sains, Teknologi dan Masyarakat (STM). Tema dan objektif
pembelajaran yang berunsurkan STM dijelmakan dalam

KAEDAH PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SAINS DRAF DSKP SAINS TAHUN 5 2014

Pendekatan pengajaran dan pembelajaran tersebut boleh Secara umum langkah yang diikuti semasa menjalankan eksperimen
dilaksanakan melalui pelbagai kaedah pengajaran dan adalah:
pembelajaran seperti eksperimen, perbincangan, simulasi,
projek, penggunaan sumber luar bilik darjah, kajian masa depan  Mengenal pasti masalah
dan penyelesaian masalah. Dalam standard kurikulum ini  Membuat hipotesis
cadangan kaedah pengajaran dan pembelajaran tidak  Merancang eksperimen
dinyatakan secara eksplisit. Penulisan standard kurikulum
begini membolehkan guru menggunakan kreativiti mereka - Mengawal pemboleh ubah
sendiri untuk menyampaikan dan murid memperoleh - Menentukan peralatan dan bahan yang diperlukan
pengetahuan, kemahiran, sikap dan nilai yang dihasratkan. - Menentukan langkah menjalankan eksperimen
- Menentukan kaedah mengumpulkan data
Penentuan kaedah pengajaran dan pembelajaran seharusnya - Menentukan kaedah menganalisis data
berdasarkan kandungan standard kurikulum, kebolehan dan  Melakukan eksperimen
kepelbagaian kecerdasan murid serta sumber dan prasarana  Mengumpulkan data
yang ada. Di samping berperanan sebagai penyampai  Menganalisis data
pengetahuan dan pakar rujuk dalam bidang pengajarannya,  Mentafsirkan data
guru juga berperanan sebagai fasilitator dalam pengajaran dan  Membuat kesimpulan
pembelajaran. Guru perlu prihatin terhadap kepelbagaian jenis  Membuat pelaporan
kecerdasan di kalangan murid. Kaedah dan aktiviti yang
berbeza perlu dirancang untuk murid yang pelbagai kecerdasan. Dalam kurikulum standard ini, dicadangkan selain daripada eksperimen
Berikut adalah penerangan ringkas tentang kaedah ini. yang dibimbing oleh guru, murid diberi peluang mereka bentuk
eksperimen, iaitu mereka sendiri yang merangka cara eksperimen yang
Eksperimen berkenaan boleh dijalankan, data yang boleh diukur, bagaimana men-
ganalisis data dan bagaimana membentangkan hasil eksperimen
Eksperimen adalah satu kaedah yang lazim dijalankan dalam mereka. Aktiviti ini boleh dijalankan secara bersendirian atau secara
pelajaran sains. Murid menguji hipotesis secara penyiasatan kumpulan kecil.
untuk menemui konsep atau idea sains yang tertentu. Kaedah
saintifik digunakan semasa eksperimen melibatkan kemahiran Perbincangan
berfikir, kemahiran proses sains dan kemahiran manipulatif.
Perbincangan adalah aktiviti di mana murid menyoal dan mengemu-
kakan pendapat berlandaskan dalil atau alasan yang sahih. Semasa
perbincangan murid perlu mempunyai fikiran yang terbuka untuk
menerima pendapat orang lain.Guru boleh bertindak sebagai fasilitator
dengan mengemukakan soalan-soalan yang memandu murid ke arah
tajuk perbincangan. Perbincangan boleh dijalankan semasa dan
selepas menjalankan eksperimen, projek, aktiviti mengumpul dan

13

mentafsirkan data, simulasi penggunaan sumber luar bilik dar- DRAF DSKP SAINS TAHUN 5 2014
jah, penyelesaian masalah dan lain-lain.
lawatan, ia mesti dirancang secara rapi di mana murid perlu
Simulasi menjalankan aktiviti atau melaksanakan tugasan semasa lawatan.
Perbincangan selepas lawatan perlu diadakan bagi membuat rumusan
Simulasi adalah aktiviti yang dijalankan menyerupai yang se- aktiviti yang dijalankan.
benar. Simulasi boleh dilaksanakan melalui main peranan,
permainan atau penggunaan model. Dalam main peranan, Kajian Masa Depan
murid melakonkan sesuatu peranan secara spontan
berdasarkan beberapa syarat yang telah ditentukan. Permainan Murid menggunakan pemikiran kritis dan kreatif untuk meninjau
pula mempunyai syarat yang perlu dipatuhi. Murid bermain perubahan keadaan daripada masa lalu ke masa depan. Pedagogi ini
untuk mempelajari sesuatu prinsip ataupun untuk memahami berpusatkan murid dan menggabungjalinkan pelbagai bidang. Nilai
proses membuat keputusan. Model digunakan untuk mewakili murni seperti bertanggungjawab dan bekerjasama dipupuk melalui
objek atau keadaan sebenar. Murid akan dapat membayangkan kaedah ini.
situasi sebenar dan seterusnya memahami konsep dan prinsip
yang dipelajari. Penyelesaian Masalah

Projek Penyelesaian masalah adalah satu kaedah yang melibatkan murid
secara aktif untuk membuat keputusan atau untuk mencapai sasaran
Projek adalah aktiviti yang dijalankan oleh individu atau dalam tertentu. Semasa penyelesaian masalah, aktiviti seperti simulasi,
kumpulan untuk mencapai sesuatu tujuan dan mengambil masa perbincangan dan eksperimen boleh dijalankan. Secara umum penye-
yang panjang serta menjangkau waktu pembelajaran formal. lesaian masalah melibatkan langkah berikut:
Murid dikehendaki mengenal pasti kaedah untuk menyelesaikan
masalah yang dikemukakan dan seterusnya merancang  Kenal pasti dan faham masalah
keseluruhan projek. Hasil projek dalam bentuk laporan, artifak  Jelaskan masalah
atau lain-lain perlu dibentangkan.  Cari alternatif penyelesaian masalah
 Jalankan operasi penyelesaian
Lawatan dan Penggunaan Sumber Luar bilik Darjah  Nilaikan penyelesaian

Pembelajaran sains melalui lawatan ke zoo, muzium, pusat Penggunaan Teknologi
sains, institut penyelidikan, paya bakau dan kilang boleh
menjadikan pembelajaran lebih berkesan, menyeronokkan dan Teknologi merupakan satu wadah yang berkesan untuk
bermakna. Untuk mengoptimumkan pembelajaran melalui memperkukuhkan pembelajaran sains. Penggunaan teknologi seperti
televisyen, radio, komputer, internet perisian komputer, perisian kursus
dan antara muka berkomputer menjadikan pengajaran dan
pembelajaran sains lebih menarik dan berkesan. Animasi dan simulasi
14

berkomputer merupakan satu wadah yang berkesan untuk DRAF DSKP SAINS TAHUN 5 2014

mempelajari sesuatu konsep yang sukar dan abstrak dan kompleks dan persekitaran kerjaya dalam dunia yang semakin men-
cabar. Antaranya ialah:
boleh dipersembahkan dalam bentuk perisian kursus atau  Kemahiran Komunikasi
 Teknologi Maklumat dan Komunikasi
laman web.  Bekerjasama
 Keusahawanan
KEMAHIRAN DAN NILAI UNTUK ABAD KE 21  Kepimpinan
 Belajar Sepanjang Hayat
Seseorang murid perlu dilengkapkan dengan kemahiran,  Keluwesan
berpengetahuan dan nilai yang perlu dikuasai untuk berjaya  Kemampuan Menyesuaikan Diri
dalam kehidupan dan kerjaya dalam abad ke 21.  Berinisiatif dan Terarah Kendiri

Kementerian Pelajaran Malaysia(KPM) telah mengenal pasti Nilai: Merupakan garis panduan untuk murid menjadi seorang individu
kemahiran dan nilai yang perlu ada pada setiap murid untuk berpewatakan mulia yang mampu membuat keputusan dan tindakan
menghadapi abad ke 21. Kemahiran dan nilai tersebut terbahagi sebagai melaksanakan tanggungjawab kepada keluarga, masyarakat
kepada 3 aspek: dan negara, merangkumi:

Kemahiran berfikir: Menyediakan murid untuk menghadapi ke-  Kerohanian
hidupan yang semakin mencabar serta persekitaran kerja masa  Berperikemanusiaan
kini. Kemahiran ini antaranya adalah:  Patriotik
 Berintegriti
 Kreatif  Bertanggungjawab
 Kritis  Bersatu Padu
 Menaakul
 Inovatif PROFIL MURID
 Penyelesaian Masalah
 Membuat Keputusan Faktor kritikal yang menyumbang pertumbuhan sosial,budaya dan
ekonomi sesebuah negara adalah pembangunan modal insan yang
Kemahiran Hidup dan Kerjaya: Memerlukan lebih dari kema- berinovatif dan berkemahiran tinggi.Dengan itu, setiap murid yang di-
hiran berfikir dan pengetahuan.Murid membangunkan kemahi- hasilkan perlulah seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelek
ran hidup dan kerjaya bagi menghadapi kehidupan yang seperti yang terkandung dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan.

15

DRAF DSKP SAINS TAHUN 5 2014

KPM telah menggariskan 10 Profil Murid yang perlu ada untuk menghargai sumbangan yang diberikan oleh
murid berupaya bersaing pada peringkat global. Profil Murid
adalah ciri yang ada pada setiap murid: setiap ahli pasukan. Mereka memperoleh kema-
hiran interpersonal melalui aktiviti kolaboratif, dan
Seimbang Mereka seimbang dari segi fizikal, emosi, rohani ini menjadikan mereka pemimpin dan ahli pasu-
dan intelek untuk mencapai kesejahteraan peri- kan yang lebih baik.
badi, serta menunjukkan empati, belas kasihan
dan menghormati orang lain. Dapat menyumbang Bersifat ingin Mereka membangunkan rasa ingin tahu semula-
ke arah keharmonian keluarga, masyarakat dan tahu jadi untuk meneroka strategi dan idea baru.
negara. Mereka mempelajari kemahiran yang diperlukan
untuk menjalankan inkuiri dan penyelidikan, serta
Berdaya tahan Mereka mampu menghadapi dan mengatasi ke- menunjukkan sifat berdikari dalam pembelajaran.
sukaran, mengatasi cabaran dengan kebijak- Mereka menikmati pengalaman pembelajaran
sanaan, keyakinan, toleransi dan empati. sepanjang hayat secara berterusan.

Pemikir Mereka berfikir secara kritikal, kreatif dan inovatif; Berprinsip Mereka berintegriti dan jujur, kesamarataan, adil
mampu untuk menangani masalah kompleks dan dan menghormati maruah individu, kumpulan dan
membuat keputusan yang beretika. Mereka ber- komuniti. Mereka bertanggungjawab atas tinda-
fikir tentang pembelajaran dan diri mereka seba- kan, akibat tindakan serta keputusan mereka.
gai pelajar. Mereka menjana soalan dan bersifat
terbuka kepada perspektif, nilai dan tradisi indi- Bermaklumat Mereka mendapatkan pengetahuan dan mem-
vidu dan masyarakat lain. Mereka berkeyakinan bentuk pemahaman yang luas dan seimbang
dan kreatif dalam menangani bidang pembela- Penyayang/ merentasi pelbagai disiplin pengetahuan. Mereka
jaran yang baru. Prihatin meneroka pengetahuan dengan cekap dan
berkesan dalam konteks isu tempatan dan global.
Mahir berko- Mereka menyuarakan dan meluahkan fikiran, idea Mereka memahami isu-isu etika/undang-undang
munikasi dan maklumat dengan yakin dan kreatif secara berkaitan maklumat yang diperolehi.
lisan dan bertulis, menggunakan pelbagai media
dan teknologi. Mereka menunjukkan empati, belas kasihan dan
rasa hormat terhadap keperluan dan perasaan
Kerja Mereka boleh bekerjasama secara berkesan dan orang lain. Mereka komited untuk berkhidmat
sepasukan harmoni dengan orang lain. Mereka menggalas kepada masyarakat dan memastikan kelestarian
alam sekitar.
tanggungjawab bersama serta menghormati dan

16

DRAF DSKP SAINS TAHUN 5 2014

Patriotik Mereka mempamerkan kasih sayang, sokongan kemahiran saintifik serta kemahiran berfikir yang menuntut murid
dan rasa hormat terhadap negara. melakukan sains bagi membolehkan mereka menguasai konsep sains
yang di hasratkan. Secara am, Standard Pembelajaran disusun
ORGANISASI STANDARD KURIKULUM SAINS mengikut hierarki dari mudah ke kompleks, sungguhpun begitu urutan
Standard Pembelajaran boleh diubahsuai mengikut kesesuaian dan
Standard Kurikulum Sains Tahun 1 hingga ke Tahun 6 disusun keperluan pembelajaran. Standard Kandungan bagi domain afektif
mengikut enam bidang pembelajaran iaitu Pengenalan kepada ditulis di akhir Standard Kandungan domain kognitif yang berkaitan,
Sains, Sains Hayat, Sains Fizikal, Sains Bahan, Bumi dan Sains tetapi tidak semua Standard Kandungan domain kognitif diikuti dengan
Angkasa serta Teknologi dan Kehidupan Lestari.Sungguhpun domai n afektif.
begitu, setiap tahun pembelajaran tidak semestinya merangkumi
keenam-enam bidang pembelajaran tersebut. Standard Prestasi ialah pernyataan tentang tahap perkembangan pem-
belajaran murid yang diukur berdasarkan Standard Kandungan dan
Bidang Pembelajaran Pengenalan kepada Sains, Sains Hayat, Standard Pembelajaran serta menunjukkan di mana kedudukan murid
Sains Fizikal, Sains Bahan, Bumi dan Sains Angkasa serta dalam perkembangan atau kemajuan pembelajarannya.Pertumbuhan
Teknologi dan Kehidupan Lestari diperincikan melalui Standard murid dijelaskan dengan satu atau lebih qualifier menggunakan per-
Kandungan dan Standard Pembelajaran. Standard Kandungan kataan atau rangkai kata yang betul menggambarkan standard dalam
mempunyai satu atau lebih Standard Pembelajaran yang bentuk hasil pembelajaran.Standard Prestasi dibina sebagai panduan
untuk guru menambahbaik Pentaksiran Sekolah sejajar dengan pelak-
dikonsepsikan berdasarkan bidang pembelajaran tertentu. sanaan Pentaksiran Rujukan Standard.
Standard Kandungan ditulis mengikut hierarki dalam domain
kognitif dan afektif. Pernyataan Standard Kandungan ini Proses pengajaran dan pembelajaran (PdP) sepatutnya dirancang
merupakan pernyataan umum yang mengandungi unsur secara holistik dan bersepadu bagi membolehkan beberapa Standard
pengetahuan, kemahiran saintifik, kemahiran berfikir, sikap Pembelajaran dicapai bergantung kepada kesesuaian dan keperluan
saintifik dan nilai murni yang sesuai dengan Standard pembelajaran. Guru seharusnya meneliti semua Standard
Pembelajaran yang dihasratkan. Pembelajaran d a n S t a n d a r d P r e s t a s i dalam Standard
Kandungan yang berkenaan sebelum merancang aktiviti pengajaran
Standard Pembelajaran merupakan objektif pembelajaran yang dan pembelajaran. Standard Kandungan bagi domain afektif diterap
ditulis dalam bentuk objektif perlakuan yang boleh diukur. secara tidak langsung semasa Standard Kandungan bagi domain
Standard Pembelajaran merangkumi skop pembelajaran dan kognitif dijalankan. Aktiviti boleh dipelbagaikan untuk mencapai satu
Standard Kandungan bagi memenuhi keperluan pembelajaran, sesuai
dengan kebolehan serta gaya pembelajaran murid.

17

Guru digalakkan merancang aktiviti yang dapat melibatkan DRAF DSKP SAINS TAHUN 5 2014
murid secara aktif bagi menjana pemikiran secara analitis,
kritis, inovatif dan kreatif di samping menggunakan teknologi PS amat penting untuk menentukan keberkesanan guru dan pihak
sebagai wahana dalam mencapai Standard Kandungan tersebut sekolah dalam usaha menghasilkan insan yang harmoni dan
dengan lebih berkesan. Pelaksanaan pengajaran dan seimbang.PS merupakan aktiviti yang berterusan yang menagih
pembelajaran yang memerlukan aktiviti, penyiasatan dan komitmen yang tinggi serta hala tuju yang jelas daripada guru dan pihak
eksperimen yang difikirkan sesuai bagi mencapai sesuatu sekolah untuk memperkembangkan potensi setiap murid ke tahap
standard pembelajaran hendaklah dijalankan bagi mPSakmsiemmupmu.nyai ciri-ciri berikut:
mengukuhkan kefahaman murid.
 Holistik iaitu mampu memberi maklumat keseluruhan tentang penca-
Modul Teras Tema Dunia Sains dan Teknologi diperkenalkan paian pengetahuan dan kemahiran serta pengamalan nilai murni.
kepada murid Tahap Satu bagi menggantikan mata pelajaran
Sains. Tema ini menggabungkan elemen Sains, Reka Bentuk &  Berterusan iaitu aktiviti pentaksiran berjalan seiring dengan PdP.
Teknologi dan Teknologi Maklumat & Komunikasi. Masa yang  Fleksibel iaitu kaedah pentaksiran yang pelbagai mengikut kese-
diperuntukkan untuk mata pelajaran adalah 60 minit seminggu.
suaian dan kesediaan murid.
Bagi Tahap Dua, mata pelajaran Sains wujud sebagai satu  Merujuk standard prestasi yang dibina berdasarkan standard kuriku-
mata pelajaran yang berdiri sendiri dan masa yang
diperuntukkan adalah 120 minit seminggu. lum.

PENTAKSIRAN SEKOLAH PS boleh dilaksanakan secara:
 Pentaksiran formatif yang dijalankan seiring dengan proses PdP.
Pentaksiran Sekolah (PS) adalah salah satu komponen utama  Pentaksiran sumatif yang dijalankan pada akhir unit pembelajaran,
dalam proses PdP kerana ia berperanan mengukuhkan
pembelajaran murid, meningkatkan pengajaran guru serta semester atau tahun.
mampu memberi maklumat yang sah tentang apa yang telah
dilaksanakan atau dicapai dalam satu-satu proses PdP. Standard Prestasi

PS dilaksanakan oleh guru dan pihak sekolah sepenuhnya ber- Standard Prestasi ialah pernyataan tentang tahap perkembangan pem-
mula daripada aspek perancangan, pembinaan item dan instru- belajaran murid yang diukur berdasarkan standard dan menunjukkan di
men pentaksiran, pentadbiran, pemeriksaan atau penskoran, mana kedudukan murid dalam perkembangan atau kemajuan pembe-
perekodan dan pelaporannya. lajarannya.Perkembangan dalam standard itu terbahagi kepada dua iaitu
perkembangan secara mendatar (konstruk) dan perkembangan me-
negak (tahap penguasaan) .Pertumbuhan murid dijelaskan dengan satu
atau lebih qualifier menggunakan perkataan atau rangkai kata yang betul
menggambarkan standard dalam bentuk hasil pembelajaran.

Tahap Penguasaan
18

DRAF DSKP SAINS TAHUN 5 2014

Tahap Penguasaan ialah satu label yang digunakan untuk Ujian:Ujian boleh dijalankan dalam bentuk kertas pensel atau lisan.
menunjukkan tanda aras tertentu yang disusun secara hierarki Ujian kertas pensel boleh disediakan dalam bentuk soalan objektif atau
digunakan bagi tujuan pelaporan individu. subjektif. Contoh ujian lisan adalah kuiz.

PELAKSANAAN PdP DAN PENTAKSIRAN SEKOLAH Persembahan secara lisan: Persembahan secara lisan adalah
penting untuk menilai kemahiran bertutur, keyakinan diri dan
Setiap guru perlu melaksanakan proses pdp dalam bilik darjah pengetahuan murid tentang konten yang dipelajari.
dengan merujuk kepada Standard Kandungan dan Standard
Pembelajaran. Kebijaksanaan guru perlu ada bagi menentukan Senarai semak: Senarai semak merupakan laporan individu tentang
proses pdp dilaksanakan secara berkesan dan berse- penguasaan elemen-elemen yang diuji dalam proses pengajaran dan
suaian.Dalam keadaan yang sama,guru perlu mentaksir keu- pembelajaran. Elemen yang diuji dalam sains adalah pengetahuan,
payaan murid dan menentukan tahap keupayaannya berdasarkan kemahiran serta sikap saintifik dan nilai murni.
senarai standard prestasi yang telah disusun mengikut tajuk-tajuk
pembelajaran.Guru seharusnya memberi peluang kepada setiap Portfolio: Portfolio adalah kompilasi hasil kerja murid secara individu
muridnya untuk berupaya mencapai tahap keupayaan yang lebih atau kumpulan. Contoh portfolio adalah buku skrap dan folio.
baik dengan melaksanakan proses bimbingan dan pengukuhan.
Esei: Esei mempamerkan tentang kemahiran murid untuk
Standard Pembelajaran mengandungi perkara-perkara yang menyampaikan maklumat secara saintifik.
patut dipelajari dan perlu disampaikan dalam proses PdP. Stan-
dard Prestasi pula mengandungi panduan untuk mentaksir pen- TAFSIRAN TAHAP PENGUASAAN UNTUK SAINS
capaian murid mengikut tahap-tahap pencapaian seperti yang
dihasratkan. Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran Terdapat 3 kelompok yang perlu dinilai bagi menentukan tahap pen-
mengintegrasikan kurikulum dan pentaksiran sekolah dalam satu guasaan murid sebagaimana berikut:
dokumen.
1. Pengetahuan
Beberapa kaedah pentaksiran dalam bilik darjah yang boleh 2. Kemahiran Saintifik
dijalankan adalah: 3. Sikap dan Nilai

Pemerhatian: Kaedah ini sesuai untuk menilai individu dari Tafsiran Tahap Penguasaan Secara Umum
aspek kemahiran saintifik serta sikap saintifik dan nilai murni.
Kaedah pemerhatian adalah untuk menilai proses yang TAHAP TAFSIRAN UMUM
dilakukan murid, bukan hasil akhir yang diperoleh. PENGUASAAN

19

DRAF DSKP SAINS TAHUN 5 2014

Murid tahu perkara asas, atau boleh melakukan

1 kemahiran asas atau memberi respons terhadap
perkara yang asas.

Murid menunjukkan kefahaman untuk menukar

2 bentuk komunikasi atau menterjemah serta
menjelaskan apa yang telah dipelajari.

Murid menggunakan pengetahuan untuk melak-
3 sanakan sesuatu kemahiran pada suatu situasi.

Murid melaksanakan sesuatu kemahiran dengan

4 beradab, iaitu mengikut prosedur atau secara
sistematik.

Murid melaksanakan sesuatu kemahiran pada

5 situasi baru, dengan mengikut prosedur atau
secara sistematik, serta tekal dan bersikap positif.

Murid mampu menzahirkan idea yang kreatif dan
inovatif, mempunyai keupayaan membuat kepu-
tusan untuk mengadaptasi permintaan serta
cabaran dalam kehidupan seharian serta boleh
6 berbicara untuk mendapatkan dan menyampai-
kan maklumat menggunakan ayat yang sesuai
secara bertatasusila dan menjadi contoh secara
tekal.

1. PENGETAHUAN DAN KEMAHIRAN SAINTIFIK
Tafsiran Tahap Penguasaan bagi Sains Rendah

20

DRAF DSKP SAINS TAHUN 5 2014

TAHAP TAFSIRAN TAHAP TAFSIRAN
PENGUASAAN PENGUASAAN
Mengetahui pengetahuan dan kemahiran asas Minat
1 sains 1

Memahami pengetahuan dan kemahiran sains 2 Minat dan bersifat ingin tahu
2 serta dapat menjelaskan kefahaman tersebut
3 Minat, bersifat ingin tahu, jujur dan tepat dalam
dengan apa-apa cara. merekod data.

Mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran 4 Minat, bersifat ingin tahu, jujur dan tepat dalam
3 sains untuk melaksanakan tugasan pada suatu merekod data, berani mencuba dan

situasi

Menganalisis pengetahuan dan kemahiran sains bersistematik.

4 untuk diaplikasikan dalam melaksanakan tugasan Minat, bersifat ingin tahu, jujur dan tepat dalam
pada suatu situasi dengan cara yang bersis-
5 merekod data, berani mencuba, bersistematik,
tematik
bekerjasama, rajin dan tabah dalam
Menganalisis dan mensintesis pengetahuan dan menjalankan tugasan.

5 kemahiran sains untuk diaplikasikan dalam me- Minat, bersifat ingin tahu, jujur dan tepat dalam
laksanakan satu tugasan atau situasi baru secara merekod data, berani mencuba, bersis-
6 tematik,bekerjasama, rajin dan tabah dalam
tekal, bersistematik dan bersikap positif menjalankan tugas, bertanggung jawab ke atas
diri, rakan, alam sekitar dan berhemah tinggi.
Menganalisis dan mensintesis pengetahuan dan
kemahiran sains untuk diaplikasikan dalam
6 rekacipta, menilai atau menkonsepsikan sesuatu
yang baru dengan kreatif dan inovatif dalam me-
laksanakan sesuatu tugasan.

2. NILAI
Tafsiran Tahap Penguasaan Nilai bagi Sains Rendah

21

DRAF DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN (DSKP) SAINS TAHUN 5 2014

1.0 KEMAHIRAN SAINTIFIK PENGENALAN KEPADA SAINS
22

DRAF DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN (DSKP) SAINS TAHUN 5 2014

STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP STANDARD PRESTASI
KANDUNGAN Murid boleh: PENGUASAAN
TAFSIRAN
1.1 Kemahiran 1.1.1 Memerhati 1
Proses Menyatakan semua deria yang terlibat untuk membuat pe-
Sains merhatian tentang fenomena yang berlaku.

2 Memerihalkan penggunaan semua deria yang terlibat untuk
membuat pemerhatian tentang fenomena atau perubahan
yang berlaku.

3 Menggunakan semua deria yang terlibat untuk membuat
pemerhatian tentang fenomena atau perubahan yang ber-
laku.

4  Menggunakan semua deria yang terlibat untuk membuat
pemerhatian secara kualitatif bagi menerangkan
fenomena atau perubahan yang berlaku

 Menggunakan alat yang sesuai jika perlu untuk mem-
bantu pemerhatian

5  Menggunakan semua deria yang terlibat untuk membuat
pemerhatian secara kualitatif dan kuantitatif bagi
menerangkan fenomena atau perubahan yang berlaku

 Menggunakan alat yang sesuai jika perlu untuk mem-
bantu pemerhatian

6  Menggunakan semua deria yang terlibat untuk membuat
pemerhatian secara kualitatif dan kuantitatif bagi
menerangkan fenomena atau perubahan yang berlaku
secara sistematik

 Menggunakan alat yang sesuai jika perlu untuk mem-
bantu pemerhatian

STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI

23

DRAF DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN (DSKP) SAINS TAHUN 5 2014

KANDUNGAN TAHAP TAFSIRAN
1.1.2 Mengelas PENGUASAAN

1 Menyatakan ciri objek dengan melihat persamaan dan per-
bezaan

2 Memerihalkan ciri objek dengan menyatakan persamaan
dan perbezaan

3 Mengasing dan mengumpul objek berdasarkan ciri sepunya
dan berbeza

4 Mengasing dan mengumpul objek berdasarkan ciri sepunya
dan berbeza dan menyatakan ciri sepunya yang digunakan

5 Mengasing dan mengumpul objek berdasarkan ciri sepunya

dan berbeza dan menyatakan ciri sepunya yang digunakan
serta boleh menggunakan ciri lain untuk mengasing dan

mengumpul

6 Mengasing dan mengumpul objek berdasarkan ciri sepunya
dan berbeza sehingga peringkat terakhir dan menyatakan
ciri yang digunakan

24

DRAF DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN (DSKP) SAINS TAHUN 5 2014

STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP STANDARD PRESTASI
KANDUNGAN PENGUASAAN TAFSIRAN

1.1.3 Mengukur dan menggunakan nombor Menyatakan lebih dari satu peralatan yang sesuai bagi
mengukur suatu kuantiti
1

2 Memerihalkan peralatan dan cara mengukur yang se-
suai bagi suatu kuantiti

3 Mengukur dengan menggunakan alat dan unit piawai
yang betul

4 Mengukur dengan menggunakan alat dan unit piawai
dengan teknik yang betul

5 Mengukur dengan menggunakan alat dan unit piawai
dengan teknik yang betul serta merekod dalam jadual

secara sistematik dan lengkap

6 Menunjuk cara untuk mengukur dengan menggunakan
alat dan unit piawai dengan teknik yang betul serta
merekod dalam jadual secara sistematik dan lengkap

STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI

25

DRAF DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN (DSKP) SAINS TAHUN 5 2014

KANDUNGAN TAHAP TAFSIRAN
1.1.4 Membuat inferens PENGUASAAN
Menyatakan satu tafsiran yang munasabah bagi satu
1 peristiwa atau pemerhatian

2 Memerihalkan lebih dari satu tafsiran yang munasabah
bagi satu peristiwa atau pemerhatian

3 Membuat kesimpulan awal yang munasabah berdasar-

kan beberapa tafsiran bagi satu peristiwa atau pemer-
hatian

4 Membuat kesimpulan awal yang munasabah bagi satu
peristiwa atau pemerhatian dengan menggunakan mak-

lumat yang diperolehi

5 Membuat lebih dari satu kesimpulan awal yang muna-
sabah bagi satu peristiwa atau pemerhatian dengan
menggunakan maklumat yang diperolehi

6 Membuat lebih dari satu kesimpulan awal yang muna-

sabah bagi satu peristiwa atau pemerhatian dengan
menggunakan maklumat yang diperolehi dan boleh

menerangkan kesimpulan awal yang dibuat

26

DRAF DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN (DSKP) SAINS TAHUN 5 2014

STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP STANDARD PRESTASI
KANDUNGAN PENGUASAAN TAFSIRAN

1.1.5 Meramal 1 Menyatakan satu kemungkinan bagi satu peristiwa
atau data
2 Memerihalkan satu kemungkinan atau peristiwa

3 Membuat jangkaan tentang satu peristiwa ber-
dasarkan pemerhatian, pengalaman lalu atau data

4 Mewajarkan pemilihan jangkaan yang munasabah
dan paling sesuai bagi satu peristiwa atau data

5 Membuat lebih dari satu jangkaan yang muna-
sabah tentang suatu peristiwa berdasarkan pe-
merhatian, pengalaman lalu atau data

6 Membuat lebih dari satu jangkaan yang munasabah
tentang suatu peristiwa berdasarkan pemerhatian,
pengalaman lalu atau data
Membuat jangkaan melalui intrapolasi atau ek-

strapolasi data

STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI

27

DRAF DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN (DSKP) SAINS TAHUN 5 2014

KANDUNGAN TAHAP TAFSIRAN
1.1.6 Berkomunikasi PENGUASAAN
Menyusun maklumat yang diperoleh dalam bentuk
1 yang sesuai

2 Merekod maklumat atau idea dalam bentuk yang se-
suai

3 Merekodkan maklumat atau idea dalam lebih dari satu
bentuk yang sesuai

4 Merekod maklumat atau idea dalam bentuk yang se-
suai dan mempersembahkan maklumat atau idea
tersebut secara sistematik

5 Merekod maklumat atau idea dalam bentuk yang se-

suai dan mempersembahkan maklumat atau idea
tersebut secara sistematik dan bersikap positif terha-

dap maklumat yang diterima

6 Merekod maklumat atau idea dalam bentuk yang se-
suai dan mempersembahkan maklumat atau idea
tersebut secara sistematik dalam pelbagai bentuk se-
cara kreatif dan inovatif serta boleh memberi maklum
balas.

STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI

28

DRAF DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN (DSKP) SAINS TAHUN 5 2014

KANDUNGAN TAHAP TAFSIRAN
PENGUASAAN
1.1.7 Menggunakan perhubungan ruang Menyatakan satu parameter yang berubah mengikut
dan masa 1 masa berdasarkan satu situasi

2 Memerihalkan satu parameter yang berubah mengikut
masa berdasarkan satu situasi

3 Menyusun kejadian suatu fenomena atau peristiwa
mengikut kronologi berdasarkan masa

4 Menaakul perubahan parameter yang berlaku bagi
satu fenomena atau peristiwa mengikut kronologi

berdasarkan masa

5 Menyusun kejadian suatu fenomena atau peristiwa
yang berubah mengikut masa mengikut kronologi
dalam bentuk penyusun grafik yang sesuai

6 Mempersembahkan dan menghuraikan kronologi pe-

rubahan yang berlaku bagi suatu fenomena atau
peristiwa yang berubah mengikut masa.

STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI

29

DRAF DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN (DSKP) SAINS TAHUN 5 2014

KANDUNGAN TAHAP TAFSIRAN
1.1.8 Mentafsir data PENGUASAAN Membuat satu penerangan berdasarkan data

1

2 Memerihalkan lebih dari satu penerangan berdasarkan
data

3 Memilih idea yang releven tentang objek, peristiwa

atau pola yang terdapat pada data untuk membuat
satu penerangan

4 Membuat satu hubung kait antara parameter pada data
berdasarkan hubungan antara parameter atau konsep

sains

5 Memberi penerangan secara rasional dengan mem-
buat intrapolasi tentang objek, peristiwa atau pola
daripada data yang dikumpulkan

6 Memberi penerangan secara rasional dengan mem-

buat intrapolasi atau ekstrapolasi daripada data yang
dikumpulkan.

STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI

30

DRAF DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN (DSKP) SAINS TAHUN 5 2014

KANDUNGAN TAHAP TAFSIRAN
1.1.9 Mendefinisi secara operasi PENGUASAAN
Menyatakan apa yang dilakukan dan diperhatikan bagi
1 satu situasi

2 Memerihalkan apa yang dilakukan dan diperhatikan bagi
satu situasi

3 Membuat satu tafsiran tentang apa yang dilakukan dan
diperhatikan bagi satu situasi mengikut aspek yang

ditentukan

4 Membuat lebih dari satu tafsiran tentang apa yang dila-
kukan dan diperhatikan bagi satu situasi mengikut aspek
yang ditentukan

5 Memilih satu tafsiran yang paling sesuai tentang suatu

konsep dengan menyatakan apa yang dilakukan dan
diperhatikan bagi satu situasi

6 Memerihalkan satu tafsiran yang paling sesuai tentang
suatu konsep dengan menyatakan apa yang dilakukan

dan diperhatikan bagi satu situasi.

31

DRAF DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN (DSKP) SAINS TAHUN 5 2014

STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP STANDARD PRESTASI
KANDUNGAN PENGUASAAN TAFSIRAN

1.1.10 Mengawal pemboleh ubah 1 Mengenal pasti pemboleh ubah yang mempengaruhi
suatu penyiasatan

2 Memerihalkan pemboleh ubah yang mempengaruhi
suatu penyiasatan

3 Menentukan pemboleh ubah yang dimanipulasi
dalam suatu penyiasatan.

4 Menentukan pemboleh ubah bergerak balas dan di-

malarkan setelah pemboleh ubah dimanipulasi di
tentukan dalam suatu penyiasatan

5 Menerangkan hubungan pemboleh ubah dimanipulasi
dengan pemboleh ubah bergerak balas dalam suatu
penyiasatan

6 Menukarkan pemboleh ubah yang dimalarkan kepada

pemboleh ubah dimanipulasi dan menyatakan pem-
boleh ubah bergerak balas yang baru

32

DRAF DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN (DSKP) SAINS TAHUN 5 2014

STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP STANDARD PRESTASI
KANDUNGAN PENGUASAAN TAFSIRAN

1.1.11 Membuat hipotesis 1 Menyatakan pemboleh ubah yang terlibat dalam suatu
penyiasatan

2 Memerihalkan pemboleh ubah yang terlibat dalam
suatu penyiasatan

3 Memerihalkan hubungan antara pemboleh ubah dalam
suatu penyiasatan

4 Membuat suatu pernyataan umum yang boleh diuji

tentang hubungan antara pemboleh ubah dalam suatu
penyiasatan

5 Membuat suatu perhubungan antara pemboleh ubah
dimanipulasi dan pemboleh ubah bergerak balas bagi
membuat hipotesis untuk diuji

6 Merangka satu penyiasatan untuk diuji berdasarkan
hipotesis yang dibina

33

DRAF DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN (DSKP) SAINS TAHUN 5 2014

STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP STANDARD PRESTASI
KANDUNGAN PENGUASAAN TAFSIRAN

1.1.12 Mengeksperimen 1 Menyatakan persoalan berdasarkan masalah yang
dikenal pasti

2 Membuat pernyataan hipotesis berdasarkan masalah
yang dikenal pasti

3 Menentukan kaedah dan alat radas yang sesuai
seperti yang dirancang

4 Menjalankan eksperimen untuk menguji suatu hipote-
sis

5 Menjalankan eksperimen, mengumpul data, mentafsir
data serta membuat rumusan untuk membuktikan

hipotesis dan membuat laporan

6 Mencetuskan persoalan baru dan merancang satu
eksperimen untuk menguji hipotesis baru daripada
persoalan yang dicetuskan

34

DRAF DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN (DSKP) SAINS TAHUN 5 2014

STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP STANDARD PRESTASI
KANDUNGAN PENGUASAAN
Murid boleh: TAFSIRAN
1.2 Kemahiran 1 Menyenaraikan peralatan, bahan sains dan spesimen
Manipulatif 1.2.1 Menggunakan dan mengendalikan yang diperlukan bagi suatu aktiviti
peralatan dan bahan sains dengan
betul 2 Memerihalkan penggunaan peralatan, bahan sains dan
spesimen yang diperlukan bagi suatu aktiviti dengan
1.2.2 Mengendalikan spesimen dengan
betul dan cermat kaedah yang betul

1.2.3 Melakar spesimen, peralatan dan 3 Mengendalikan penggunaan peralatan, bahan sains
bahan sains dengan betul dan spesimen yang diperlukan bagi suatu aktiviti den-
gan kaedah yang betul
1.2.4 Membersihkan peralatan sains den-
gan cara yang betul 4 Mengguna, mengendali, melakar, membersih dan

1.2.5 Menyimpan peralatan dan bahan menyimpan penggunaan peralatan, bahan sains dan
sains dengan betul dan selamat
spesimen yang digunakan dalam suatu aktiviti dengan
kaedah yang betul

5 Mengguna, mengendali, melakar, membersih dan
menyimpan penggunaan peralatan, bahan sains dan

spesimen yang digunakan dalam suatu aktiviti dengan

kaedah yang betul, bersistematik dan berhemah

6 Mengguna, mengendali, melakar, membersih dan
menyimpan penggunaan peralatan, bahan sains dan
spesimen yang digunakan dalam suatu aktiviti dengan
kaedah yang betul, bersistematik, berhemah dan men-
jadi contoh kepada rakan lain.

35

DRAF DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN (DSKP) SAINS TAHUN 5 2014

2.0 PERATURAN BILIK SAINS

STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP STANDARD PRESTASI
KANDUNGAN PENGUASAAN TAFSIRAN
Murid boleh:
2.1 Peraturan 2.1.1 Mematuhi peraturan bilik sains 1 Menyatakan salah satu peraturan bilik sains.
Bilik Sains

2 Menyatakan lebih daripada satu peraturan bilik
sains.

3 Mengaplikasi salah satu peraturan bilik sains.

4 Mengaplikasi lebih daripada satu peraturan bilik
sains

5 Memberi sebab peraturan bilik sains perlu dipatuhi.

6 Menjadi contoh kepada rakan dalam mematuhi
peraturan bilik sains.

36

DRAF DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN (DSKP) SAINS TAHUN 5 2014

SAINS HAYAT

3. PROSES HIDUP HAIWAN

STANDARD STANDARD PRESTASI
KANDUNGAN
STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP TAFSIRAN
3.1 Ciri dan tingkah PENGUASAAN
laku khas hai- Murid boleh:
wan untuk 3.1.1 1 Menyatakan ciri dan tingkah laku khas
melindungi diri. Menjelaskan dengan contoh melalui pemerhatian haiwan melindungi diri daripada musuh
menerusi pelbagai media, ciri dan tingkah laku khas
haiwan untuk melindungi diri daripada musuh dan dan cuaca melampau.
tingkah laku seperti:
2 Memerihalkan ciri dan tingkah laku khas
 duri tajam contoh landak, ikan buntal; haiwan dapat melindungi diri daripada

musuh dan cuaca melampau.

 cangkerang keras contoh kura-kura, penyu; 3 Menjelas dengan contoh ciri dan tingkah
 sisik keras contoh tenggiling, buaya; laku khas haiwan untuk melindungi diri
daripada musuh dan cuaca melampau.

 tanduk contoh kerbau, rusa; 4 Membina pengurusan grafik tentang ciri,
 bisa contoh kala jengking, lipan; tingkah laku khas, cara melindungi diri

 menggulungkan diri contoh ulat gonggok, teng- daripada musuh dan cuaca melampau.

giling; 5 Mewajarkan ramalan tentang cara haiwan
 menyamar contoh sesumpah, mentadak; lain melindungi diri berdasarkan

 memutuskan anggota badan contoh cicak, ku- pengetahuan ciri atau tingkah laku khas
rita; haiwan tersebut.

 memasukkan anggota badannya ke dalam 6 Mereka bentuk model haiwan

cangkerang contoh siput, kura-kura; imaginasi dengan mengaplikasikan

 hidup dalam kumpulan contoh gajah, ikan bi- pengetahuan tentang ciri dan tingkah laku
lis.
khas haiwan serta membuat penaakulan
tentang ciri tersebut.

22

DRAF DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN (DSKP) SAINS TAHUN 5 2014

STANDARD STANDARD PRESTASI
KANDUNGAN
STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP TAFSIRAN
3.2 Mereka cipta PENGUASAAN
model haiwan. Menjelaskan dengan contoh melalui pemerhatian
3.1.2 menerusi pelbagai media, ciri dan tingkah laku
khas haiwan untuk melindungi diri daripada cuaca
melampau seperti :

 bulu tebal contoh beruang kutub, serigala ku-
tub;

 lapisan lemak tebal contoh singa laut, paus,
penguin;

 bonggol contoh unta, bison;

 berendam dalam lumpur contoh kerbau,
badak sumbu;

 bermigrasi contoh burung bangau, paus;

 berhibernasi contoh beruang , musang;

3.1.3 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK,
penulisan atau lisan.

3.2.1 Murid boleh:

Mencipta model haiwan imaginasi yang boleh
melindungi diri daripada musuh dan cuaca
melampau.

3.2.2 Menaakul ciri khas yang boleh melindungi diri
daripada musuh dan cuaca melampau yang ter-

dapat pada model ciptaan.

23

DRAF DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN (DSKP) SAINS TAHUN 5 2014

STANDARD STANDARD PRESTASI
KANDUNGAN
STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP TAFSIRAN
3.3 Kemandirian spe- Murid boleh: PENGUASAAN
sies haiwan

3.3.1 Menyatakan kemandirian spesies ialah keu- 1 Menyatakan cara haiwan membiak.
3.3.2
payaan haiwan untuk mengekalkan spesiesnya
3.3.3
bagi mengelakkan kepupusan.

2 Memerihalkan cara haiwan memas-

tikan spesiesnya tidak pupus.

Mengenal pasti melalui pemerhatian menerusi

pelbagai media, cara haiwan yang bertelur untuk 3 Menerangkan maksud kemandirian

memastikan kemandirian spesiesnya seperti: spesies.

 menyembunyikan telur contoh buaya,

belalang, cicak;
 bertelur banyak contoh lalat, nyamuk, 4 Menaakul tentang cara haiwan untuk
memastikan kemandirian spesies
penyu;

 telur diselaputi lendir contoh katak, ikan;

 mengeram telur contoh ayam, penguin; 5 Menjana idea tentang kepentingan
 menjaga telur contoh ular, burung. kemandirian spesies haiwan terha-

dap hidupan lain.

Mengenal pasti melalui pemerhatian menerusi

pelbagai media, cara haiwan menjaga anak untuk 6 Mewajarkan ramalan tentang cara
memastikan kemandirian spesiesnya seperti:
haiwan lain memastikan

 menyusukan anak contoh kucing, harimau, kemandirian spesiesnya berdasarkan
lembu;
pengetahuan ciri atau tingkah laku
haiwan tersebut.

24

DRAF DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN (DSKP) SAINS TAHUN 5 2014

STANDARD PRESTASI

STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP TAFSIRAN
KANDUNGAN PENGUASAAN

 memberi anak makan contoh burung, singa;

 membawa anak dalam kantung contoh
kanggaru;

 bergerak dalam kumpulan contoh gajah,
burung layang-layang;

 membawa anak dalam mulut contoh buaya,
ikan kelisa;

 menyerang apabila anaknya diganggu contoh
ayam, kucing.

3.3.4 Mengitlak kepentingan kemandirian spesies hai-
wan.

3.3.5 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK,
penulisan atau lisan.

25

DRAF DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN (DSKP) SAINS TAHUN 5 2014

STANDARD STANDARD PRESTASI
KANDUNGAN
STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP TAFSIRAN
3.4 Hubungan PENGUASAAN
makanan antara Murid boleh:
hidupan 1 Memberi contoh rantai makanan.
Menyatakan maksud rantai makanan ialah
3.4.1 hubungan makanan antara hidupan. 2 Menyatakan maksud rantai makanan
3.4.2 dan siratan makanan.
Membina rantai makanan di pelbagai habitat
3.4.3 seperti kolam, hutan, padang rumput, sawah 3 Membina rantai makanan dan siratan
padi dan ladang. makanan dengan mengenal pasti

Menyatakan Matahari merupakan sumber utama pengeluar dan pengguna.
tenaga dalam rantai makanan.

4 Mengitlak bahawa Matahari

3.4.4 Mengenal pasti pengeluar dan pengguna dalam merupakan sumber utama tenaga

rantai makanan. dalam suatu rantai makanan.

3.4.5 Menyatakan maksud siratan makanan ialah ga- 5 Mewajarkan kesan terhadap

bungan beberapa rantai makanan dalam suatu hidupan lain jika berlaku satu

habitat. perubahan populasi.

3.4.6 Membina siratan makanan di pelbagai habitat 6 Merumus tentang hubungan makanan

seperti kolam, hutan, padang rumput, sawah padi antara hidupan dengan proses

dan ladang. fotosintesis dari segi perpindahan

tenaga.

26

DRAF DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN (DSKP) SAINS TAHUN 5 2014

STANDARD KAND- STANDARD PRESTASI
UNGAN
STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP PEN- TAFSIRAN
GUASAAN
Meramalkan kesan terhadap hidupan lain jika
3.4.7 berlaku perubahan populasi dalam siratan
makanan di suatu habitat.

3.4.8 Mengitlak kepentingan siratan makanan terha-
dap kemandirian spesies.

3.4.9 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK,
penulisan atau lisan.

27


Click to View FlipBook Version