The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

3.2การมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Aporn Kanoksumon, 2022-09-15 06:44:20

3.2การมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

3.2การมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ดา้ นท่ี3 ดา้ นการพฒั นาตนเองและวชิ าชพี
๓.๒ การมสี ว่ นรว่ มในการแลกเปลยี่ นเรียนรู้ทางวชิ าชีพเพอ่ื พัฒนาการจดั การเรยี นรู้

ขา้ พเจา้ มกี ารแลกเปลี่ยนเรยี นรรู้ ะหว่างเพอ่ื นรว่ มวชิ าชพี ทง้ั ภายในและนอกสถานศึกษา ทง้ั
ในรปู แบบเครอื ขา่ ยทางวชิ าการ หรือชมุ ชนการเรียนรู้ทางวิชาชพี ผ่านทางสอื่ สังคมออนไลน์ เช่น
แอพพลเิ คช่นั ไลน์ (Line) หรือ เฟสบุ๊ค (Facebook) และซูม (Zoom) เพื่อแลกเปลีย่ นหรอื เสนอแนว
ทางการแก้ปญั หาการเรยี นรขู้ องนกั เรยี น และพัฒนาคุณภาพการสอนของครู

เอกสารอ้างองิ
1. แบบบันทกึ การประชุม/เขา้ รว่ มการแลกเปลย่ี นเรียนรทู้ างวชิ าชีพ (PLC)
2. เกรยี ตบิ ตั รการเขา้ ร่วมชมุ ชนแหง่ การเรยี นรผู้ ่านสอื่ สังคมออนไลน์
3. ภาพถ่าย

แบบบันทกึ การประชมุ / PLC

เกรยี ตบิ ตั รการเข้ารว่ มชมุ ชนแหง่ การเรียนร้อู อนไลน์

ภาพถา่ ย


Click to View FlipBook Version