The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

สมุนไพรสำหรับไก่ไข่-ช่วยเจริญอาหาร-ไข่มีกลิ่นหอม-ไม่เหม็นคาว

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search

สมุนไพรสำหรับไก่ไข่-ช่วยเจริญอาหาร-ไข่มีกลิ่นหอม-ไม่เหม็นคาว

สมุนไพรสำหรับไก่ไข่-ช่วยเจริญอาหาร-ไข่มีกลิ่นหอม-ไม่เหม็นคาว

สมุนไพรสาหรับไก่ไข่ ช่วยเจริญอาหาร
ไข่มีกลิ่นหอม ไม่เหม็นคาว

คณุ บุญชวน มะลยั โย ปราชญ์ชาวบา้ นแห่งศนู ยเ์ รยี นรู้ ต.ดงมหาวนั อ.เวียงเชยี งร้งุ จ.เชยี งราย ได้ให้
สมั ภาษณ์กับทมี งานวิทยุร่วมดว้ ยชว่ ยกนั จงั หวดั เชียงราย ถงึ ประสบการณ์ในการเล้ียงไกไ่ ข่ในฟารม์ ระบบเปิดมานาน
กวา่ 10 ปี วา่ ไข่ไกท่ ่ไี ด้จากฟาร์มเลย้ี งของตนมีความแตกต่างจากไขไ่ ก่ฟารม์ อ่นื และท่มี ีวางขายตามท้องตลาดทวั่ ไป
เนอื่ งจากการเลี้ยงและการให้อาหารไก่ไข่ท่นี ่ี เน้นนาภมู ปิ ญั ญาชาวบา้ นมาประยกุ ต์ใช้รว่ มกัน เพอื่ ใหผ้ ลผลิตไข่ไก่ท่ี
ได้มีลกั ษณะพเิ ศษ เปน็ การเพ่ิมมูลคา่ ใหไ้ กไ่ ขม่ ีราคาดี เปน็ ทนี่ ยิ มของผู้บรโิ ภค เชน่ การใช้สมุนไพรผสมอาหารเล้ยี ง
ไก่ไข่ ช่วยให้เจริญอาหาร ไข่ไก่มกี ลิ่นหอม ไม่เหมน็ คาว มวี ิธีการท่ีเกษตรกรทุกคนสามารถทาได้ ดังนี้

สว่ นผสม

 ขมิ้นชันตากแห้งบดเป็นผง 100 กรัม (1 ช้อนโต๊ะ)
 ไพลตากแหง้ บดเป็นผง 100 กรัม ( 1 ชอ้ นโตะ๊ )
 ใบเตยตากแหง้ บดเปน็ ผง 200 กรมั ( 2 ช้อนโต๊ะ)
 อาหารไก่ไข่ (อาหารสูตรทัว่ ไปที่เกษตรกรเล้ียงตามปกติ) 30 กิโลกรัม

วธิ ที าและการนาไปใช้

นาผงขม้นิ ชัน ไพล และ ใบเตย ผสมกับอาหารไกไ่ ข่จานวน 30 กิโลกรัม ตามปรมิ าณ จากนั้น คลุกเคล้า
ให้เข้ากนั แล้วนาอาหารท่ไี ดไ้ ปเลีย้ ง ไก่ไข่ ตามปกติ

ประโยชนท์ ไี่ ด้รบั

นอกจากชว่ ยให้ประหยัดอาหารทเี่ ลย้ี งแลว้ ถ้าแยกตามประโยชน์ของสมนุ ไพรที่ผสม กลา่ วคือ "ขม้ินชัน" ชว่ ย
ให้ไกเ่ จริญอาหาร สขุ ภาพดี กนิ อาหารไดด้ ขี ้นึ สว่ น "ไพล" ช่วยแก้อาการท้องอืด ขับลมในกระเพาะอาหารและลาไส้
จึงมสี ่วนชว่ ยใหร้ ะบบทางเดนิ อาหารของไกไ่ ข่ดีข้ึน และ "ใบเตย" เมอื่ ได้ผสมกับขม้ินชนั และไพลไปด้วยแล้ว
หลงั จากผสมอาหารให้ไก่ไขก่ ินประมาณ 2 สัปดาห์ จะชว่ ยให้ไก่ไข่ ออกไขม่ าแลว้ มคี ุณสมบัตพิ ิเศษ คือ หากเรานา
ไข่ไกม่ าทาอาหาร จะพบว่า ไขไ่ กม่ กี ลิ่นหอม ไม่เหม็นคาว น่ารับประทาน มีความแตกต่างจากไข่ไก่ทว่ี างขายตาม
ท้องตลาดท่ัวไปอยา่ งชดั เจน ท่ีเกษตรกรมักเลีย้ งไก่ไขด่ ้วยอาหารอยา่ งเดียว

เรยี บเรยี งโดย : ประพันธ์ จรี ะวงั เจา้ หนา้ ที่สถานีวทิ ยุร่วมด้วยช่วยกันจงั หวดั เชยี งราย

สูตรอาหารไก่ไข่ดก

วันน้ีจะมาบอกสูตรง่ายๆที่หลายคนทาได้จากส่ิงที่อยู่รอบตัวโดยไม่ใช้สารเร่งใดๆสาหรับ
อาหารเลี้ยงไก่นั้น ถือเป็นองคป์ ระกอบท่ีสาคัญมากในการเลี้ยงไก่ไข่เป็นอย่างมาก เน่ืองจาก ต้นทุนใน
การผลติ ไข่น้ันประมาณ 60-70 เปอรเ์ ซ็นตจ์ ะอยูท่ ่คี า่ อาหารท้ังหมด

สว่ นผสม

 กากน้าตาล 1 กก.
 เกลือเม็ด 1/2 กก. (เกลือสมุทร)
 หยวกกล้วย 20 กก.
 น้าหมัก EM 1 ถว้ ย

ขั้นตอนในการทาอาหารไกไ่ ข่

1. ขัน้ ตอนที่ 1 เร่ิมจากการนาหยวกกลว้ ย มาสับใหล้ ะเอยี ดๆ และทาการเทใส่ในถงั หมกั ลง
ไป

2. ขน้ั ตอนท่ี 2 ทาการเติมกากน้าตาล และเกลือลงไป
3. ขั้นตอนที่ 3 เทนา้ หมัก EM ลงไปแลว้ คลกุ ใหเ้ ขา้ กัน จากนัน้ กป็ ิดฝาถงั ใหส้ นทิ
4. ขน้ั ตอนท่ี 4 เอาไปหมกั ในทร่ี ม่ 7 วัน กส็ ามารถนาไปใชง้ านได้

อตั ราการใช้ สตู รอาหารไกไ่ ขป่ ระหยดั ต้นทุน 1 กิโลกรมั ผสมกบั หัวอาหารไก่ 10 กิโลกรมั
หรอื 5 กิโลกรมั ผสมกบั สมุนไพร หรอื ราหยาบ ราละเอยี ด ขา้ วโพด ปลายข้าว และอน่ื ๆ นาไปใหไ้ ก่
กินได้ประมาณ 30 ตวั โดยใหไ้ ก่ไขก่ นิ เชา้ และเยน็

ประโยชน์อาหารสตู รนี้ ประหยดั ตน้ ทุนชว่ ยทาใหไ้ กแ่ ข็งแรงและมภี มู ิตา้ นทานที่ดี ลดกล่ิน
เหมน็ ช่วยให้ไข่ดก ไข่ไก่สสี วยแดงสดกลมไม่แตก

เครดติ pakin pete

สูตรโดยคุณบุญล้อม เต้าแก้ว

สว่ นผสม
1. หยวกกล้วย 20 กิโลกรัม
2. กากน้าตาล 1 กโิ ลกรมั
3. เกลอื เมด็ ครงึ่ กิโลกรัม

วธิ กี ารทา
 นาหยวกกลว้ ยมาห่ันให้ละเอยี ด เทลงใส่ในถังหมัก
 เติมกากนา้ ตาล และเกลือเมด็ ลงไป
 คลกุ คล้าทุกอย่างใหเ้ ข้ากัน ปิดฝาถังใหส้ นิทหมักทิ้งไวใ้ นทรี่ ม่ 7 วัน กส็ ามารถนาไปใช้งานได้

อตั ราการใช้
สูตรอาหารไกไ่ ข่ประหยัดตน้ ทนุ 1 กโิ ลกรมั ผสมกับหวั อาหารไก่ 10 กิโลกรมั นาไปให้ไก่กินไดป้ ระมาณ

30 ตัวโดยใหไ้ ก่ไขก่ นิ เชา้ และเยน็
ประโยชน์

 สูตรอาหารไก่ไข่ประหยัดตน้ ทนุ จะช่วยให้ไกแ่ ขง็ แรง มีภมู ิต้านทานโรค
 ลดกลน่ิ เหม็นของมูลไก่ ชว่ ยให้ไขด่ ก
 ไข่ไก่สีสวย ไข่แดงสดใส กลม ไมแ่ ตกง่าย

Website: www.rakbankerd.com

สูตรโดยคุณสมศรี คงแก้ว

สว่ นผสม
1. ปลายข้าว 2 กก.
2. ราละเอียด 2 กก.
3. อาหารไก่ 1 กก.

วิธกี ารทา
- นาสว่ นผสมท้งั หมดมาคลุกเคล้าใหเ้ ข้ากนั เมอื่ เข้ากันดแี ลว้ ก็สามารถนาไปให้อาหารไกไ่ ด้เลย

การนาไปใช้
- การใหอ้ าหารไก่ ให้ครง้ั เดียวสามารถกนิ ได้ตลอดวัน
- อัตราสว่ นในการใหอ้ าหาร 0.5 กก. / 1 ตัว

*หมายเหตุ : ในการผสมอาหารแต่ละครงั้ ควรผสมใหพ้ อดกี ับจานวนไก่ ไมค่ วรเกบ็ อาหารไว้ขา้ มคืน
Website: www.rakbankerd.com

เทคนิคการทาอาหารไก่โดยใช้ต้นกล้วย

คุณลุงบุญส่ง เกษตรกรที่มีความรู้ความสามารถรวมถึงความเชี่ยวชาญในเร่ืองการทาเกษตรแบบ
ผสมผสาน ไม่ว่าจะเป็นในเร่ืองของการทานาข้าว การทาสวนผสมผสาน หรือการเลี่ยงสัตว์ ล้วนแล้วแต่ได้รับการ
ยอมรับจากคนในชุมชนเป็นอย่างย่ิง นอกจากเป็นท่ียอมรับของคนในชุมชนแล้ว คุณลุงบุญส่ง ยังได้รับตาแหน่ง
ทางดา้ นผ้นู าในเร่อื งของการเกษตรอีกหลายตาแหน่ง เนื่องจากคุณลุงบุญส่งจะเป็นผู้ที่ชอบคิด ชอบดัดแปลง และ
ทดลอง นาสง่ิ ตา่ ง ๆ มาช่วยในการพัฒนาการเกษตรของตนเอง รวมถึงการเผยแพรใ่ ห้กับเพื่อนบ้านและผู้ที่สนใจอีก
ดว้ ย

หยวกกลว้ ยถอื ว่าเป็นพืชท่มี ปี ระโยชน์ในหลายๆดา้ นไม่ว่าจะเปน็ ตอ่ สัตว์หรือว่าพืชแตท่ ห่ี ลายๆคนคดิ ไม่ถึง
ก็คือการนาหยวกกล้วยมาเปน็ อาหารไก่นัน้ เองซง่ึ วธิ ีนี้เปน็ วธิ แี ละเทคนิคดีๆของคุณลุงบุญส่ง อังคาลัย เกษตรกรผู้มี
ความสามารถในหลายๆด้านทงั้ การทานาการทาสวนผสมผสานการเลี้ยงสัตว์และวันน้ีคุณลุงในแนะวิธีการนาหยวก
กล้วยมาเป็นอาหารไก่เพื่อเพิ่มความเย็นให้กับไก่เพิ่มสีสันท่ีสวยงามขนเป็นเงา เร่งการเจริญเติบโตเพิ่มจานวน
ผลผลติ ของไข่ไก่ และเพ่ือป้องกนั โรคในไก่ รวมถึงหยวกกล้วยถอื วา่ เป็นสิ่งทม่ี ีคณุ คา่ ทางอาหารเปน็ อยา่ งดี

อาหารไกแ่ บบประหยัดตน้ ทนุ ป้องกนั โรคเร่งการเจริญเตบิ โต
วตั ถดุ บิ

1. ตน้ กล้วยนา้ วา้ ทีย่ งั ไม่ตกเครอื หนอ่ อวบๆสับ 1กโิ ลกรมั
2. รา 2-3 กามือ
3. น้าสม้ ควนั ไม้100ซซี ี
สว่ นผสมของการทามไี มม่ ากและประสบการณก์ ารทาการเกษตร ทาใหไ้ ก่ไดร้ บั อาหารทมี่ ีประโยชน์
วิธีการทา
1. นาต้นกลว้ ยท่ีไดม้ าหนั่ และสับใหล้ ะเอยี ด
2. และนาส่วนผสมท่ีเตรยี มไว้ ไม่ว่าจะเป็นรา และนา้ ส้มควันไม้ คลกุ เคล้าให้เขา้ กัน
3. นาสว่ นผสมทไ่ี ดไ้ ปใหไ้ ก่กนิ ได้เลย
เทคนิคการเลอื กหนอ่ กลว้ ยที่นามาใชใ้ นสูตรอาหารไกแ่ บบประหยดั ป้องกันโรคเร่งการเจรญิ เติบโต
ใหก้ ับไก่ท่เี ล้ยี งไว้ ซ่ึงคณุ ลงุ บอกวา่ สูตรนีส้ ่วนใหญ่แล้วจะนาไปใหไ้ ก่พ้ืนบ้านหรอื ไกช่ นท่ีเลยี้ งไว้ โดยอาจจะให้ต้น
กลว้ ยห่นั หรอื สบั อยา่ งเดยี ว โดยไมต่ อ้ งผสมอะไรเลยกไ็ ด้เช่นเดยี วกนั หรอื ถา้ ตอ้ งการเรง่ การเจรญิ เติบโตเพิ่มความ
สมบรู ณ์แล้วเพ่ิมสีสันและความเงางามของขนไก่ กใ็ ห้นาไปผสมกับราและนา้ ส้มควนั ไม้ ตามอตั ราส่วน ซ่งึ การ
เลือกตน้ กลว้ ยนนั้ ให้เลือกตน้ กลว้ ยทส่ี มบูรณ์ยงั ไม่ตกเครือหน่ออวบๆ เปน็ ตน้ กลว้ ยขนาดเล็ก และถา้ เป็นกล้วย
นา้ วา้ จะมปี ระโยชนส์ าหรับไก่เปน็ อยา่ งมาก

แหล่งที่มาของข้อมูล :
คณุ บญุ ส่ง อังคาสยั
ทีอ่ ยู่ : หมทู่ ี่5 ตาบลบา้ นยาง อาเภอเสาไห้ จงั หวัดสระบุรี

สูตรสมุนไพรผสมอาหารไก่ โตไว ตา้ นทานโรค

ปจั จุบันได้มีเกษตรกรผูเ้ ล้ยี งไกห่ ลายราย มักประสบปญั หาเกี่ยวกับโรคต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นกับไก่ท่ี
เลี้ยงอยู่ทาให้ไก่โตช้าหรือตาย สาเหตุอาจเกิดจากวิธีการเล้ียงที่ไม่ถูกต้อง การรักษาความสะอาดของ
โรงเรอื นไม่ได้มาตรฐาน ไก่ไมไ่ ดท้ าวัคซนี หรอื อาจเนือ่ งจากไก่ทขี่ าดภมู ิต้านทานโรค วันนี้ขอแนะนาคุณ
คณิน อ้นเจริญ ฟาร์มคณิน/ศูนย์เครือข่ายเรียนรู้การเลี้ยงสัตว์ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ต.
ทานตะวนั อ.พาน จ.เชียงราย ได้คิดสูตรสมุนไพรผสมอาหารไก่ต้านทานโรค ทาให้ไก่โตเร็ว ข้ีไม่เหลว
ตามแนวทางเศรษฐกจิ พอเพยี งขน้ึ ซ่ึงมวี ตั ถุดิบท่ีต้องเตรยี ม ดงั นี้

1) พลู...มสี รรพคณุ แกอ้ าการอักเสบของเยือ่ จมกู รกั ษากลาก (ตากแห้งบดละเอยี ด) 2
ช้อน

2) ใบแมงลัก...มีสรรพคุณ แก้หลอดลมอกั เสบ เปน็ ยาระบาย (ตากแหง้ บดละเอยี ด) 2
ช้อน

3) ไพร...มีสรรพคณุ แก้ปวดตามร่างกาย สมานลาไส้ (ตากแห้งบดละเอียด) 2 ชอ้ น
4) ตะไคร.้ ..มีสรรพคุณ ขบั ลมชว่ ยเจรญิ อาหาร บารงุ ธาต(ุ ตากแหง้ บดละเอียด) 2 ชอ้ น
5) ขมน้ิ ชนั ... มสี รรพคุณ แกท้ ้องอดื รักษาลาไส้ไก่ (ตากแห้งบดละเอียด) 2 ชอ้ น
6) ฟา้ ทะลายโจร... มีสรรพคณุ แก้หวัด ฆ่าเชอื้ แบคทีเรีย(ตากแห้งบดละเอยี ด) 2 ช้อน

 นาสมนุ ไพรแหง้ บดละเอยี ดทไ่ี ด้ มาผสมใหเ้ ข้ากันกอ่ น จากนั้นใหน้ ามาคลกุ เคล้าให้เข้า
กบั อาหารไกส่ าเร็จรูปประมาณ 150 กโิ ลกรัม

 นามาเปน็ อาหารเลย้ี งไก่ ในช่วงเช้าและเย็น เหมาะสาหรบั ไก่ท่มี อี ายุ 21 วันข้ึนไป

แหล่งทม่ี าของขอ้ มูล :
คุณคณนิ อ้นเจริญ
ทอี่ ยู่ : หมทู่ ่ี3 ตาบลทานตะวนั อาเภอพาน จงั หวดั เชยี งราย


Click to View FlipBook Version