The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

รายงานการถอดบทเรียน กิจกรรม นำเสนอ

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by , 2021-11-03 04:20:54

รายงานการถอดบทเรียน กิจกรรม นำเสนอ

รายงานการถอดบทเรียน กิจกรรม นำเสนอ

รายงานการถอดบทเรยี น กจิ กรรม: Public
interest (ประโยชนส์ าธารณะ)

โครงการทำเชอ้ื ราใช้สำหรบั ปรับสภาพดินทางการเกษตร

๑. จุดแข็ง/การปฏบิ ัตงิ านทีท่ ำได้ดี คอื อะไร ทำได้อย่างไร

1) ประชาชนในพื้นที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ทั้งเรื่องการ
ปฏิบัติตัวในช่วงสถานการณ์โควิด และการตรงต่อเวลาใน
การทำกจิ กรรม

2) สถานที่ในการทำกิจกรรมมีความพร้อมในการทำกิจกรรม
ทั้งการเตรียมอุปกรณ์ การเตรียมสิ่งของ การเตรียมข้อมูล
ในการให้ความรูก้ ับประชาชนทม่ี าเขา้ ร่วมโครงการ

3) เป็นการทำงานร่วมกันจากหลายภาคส่วน ได้แก่ ผู้นำ
ชุมชนในการประสานงานกับประชาชนในพื้นที่และ
จัดเตรียมสถานที่ให้พร้อมกับการทำกิจกรรม และเกษตร
อำเภอในการจดั เตรยี มขอ้ มูลในการให้ความรู้กับประชาชน
ในพ้ืนที่ท่มี ารว่ มกจิ กรรม

(วิเคราะห์ให้ครอบคลุมตั้งแต่เริ่ม ระหว่างทำ และเมื่อ
สนิ้ สุดการปฏบิ ัติงาน)

๒. จุดอ่อน/ปัญหาอุปสรรคที่เกิดข้ึนในการปฏิบัติงาน
คืออะไร และไดแ้ ก้ปัญหาอยา่ งไร

1) การประชาสัมพันธ์อาจจะยังไมท่ ั่วถงึ เพราะทางผู้นำ
หมู่บ้านได้ทำการแจ้งกบั ประชาชนในพืน้ ที่เทา่ ทีจะแจ้งได้
แกไ้ ขปญั หาโดยการให้ประชนในพ้ืนที่บอกต่อๆกนั

2) ทางเข้าไปยงั สถานทที่ ำกิจกรรมค่อนข้างจะลำบากเพราะ
เกิดฝนตกทำให้ทางเข้าเกิดนำ้ ขังและลื่น แก้ปัญหาโดยการ
เปล่ียนสถานท่ที ำกจิ กรรม

3) จำนวนประชาชนทม่ี าทำกจิ กรรมมีน้อย เนื่องมาจาก
สถานการณโ์ ควิดจึงทำใหป้ ระชาชนไมก่ ล้ารวมกลมุ่ กันทำ
กิจกรรม แก้ไขโดยจัดกิจกรรมหลายรอบและจำกัด
ประชาชนทมี่ าร่วมกิจกรรม

๓. ท่านไดเ้ รยี นรูอ้ ะไรจากการครั้งนี้

1) ได้เรียนรู้ถงึ การทำงานอย่างเป็นระบบ มีการวางแผน
รบั มือกับสถานการณท์ ี่เกิดขนึ้ ในปัจจบุ นั

2) ได้เป็นสว่ นหนึง่ ในการทำกิจกรรมของหม่บู ้าน
3) ไดร้ ับประสบการณ์การทำงานรว่ มกับบคุ คลอนื่ และ

เจ้าหน้าท่ีของรัฐ
4) ได้ความรู้เร่ืองเกษตรในการผลิตเช้ือราใช้เองในการทำ

กจิ กรรมในคร้ังน้ี
5) ได้เหน็ ถงึ ความรว่ มมือจากหลายฝ่ายท่ที ำการประสานงาน

ให้เกิดกจิ กรรมในคร้งั น้ี

๔. ข้อเสนอแนะเพอื่ ใหก้ ารทำกจิ กรรมในครั้งตอ่ ไปดีขนึ้

1) ควรมีการประชาสัมพนั ธ์ท่ที ว่ั ถึงเช่นการประชาสมั พันธ์
แบบเสยี งตามสาย

2) การเดนิ ทางเข้าไปสถานที่ทำกจิ กรรมควรสะดวกต่อ
ประชาชนที่มาทำกิจกรรม เช่นการนำหนิ มาเทในชว่ งฝน
ตกเพื่อกันไม่ใหเ้ กดิ อุบตั เิ หตุ

๕. ข้อค้นพบใหม่/ความรู้ใหม่หรือนวัตกรรมที่เกิดขึ้นจากการ
ทำกิจกรรมคร้ังนี้

การทำเชื้อรา ๒ ตัวนี้ สามารถช่วยให้เกษตรกรลดการใช้
จ่ายซื้อสารเคมีในการกำจัดศัตรูพืชได้ เพราะเชื้อรา ๒ ตัว
ท่ไี ด้ทำขน้ึ สามารถเขา้ ไปทำลายแมลงศตั รูพชื ได้

๖. ความพึงพอใจต่อการดำเนินงานทำกิจกรรมในครั้งนี้ ให้
นักศึกษาประเมินตนเอง(เต็ม ๑๐ คะแนน)นักเรียนให้
คะแนนตนเองเท่าไร เพราะอะไร

ความพึงพอใจสำหรบั กจิ กรรมครง้ั นีใ้ ห้ ๙ คะแนนเตม็
เพราะ ตนเองไดเ้ ขา้ ไปมสี ว่ นร่วมกับประชาชนในพน้ื ที่
ไดร้ ับความรู้ ได้รบั ประสบการณ์การทำงานจากผู้อนื่ ด้วย
สามารถนำไปใช้ในชวี ิตของตัวเองไดใ้ นการทำงานรว่ มกับ
คนหม่มู าก

“แนบภาพถา่ ยกิจกรรมที่ทำ”
Click to View FlipBook Version