The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by thanatochlalalisa1997, 2021-12-16 04:30:08

TAIWAN SECTION 2

TAIWAN SECTION 2

TAIWAN
TAIPEI

PRESENTED BY
SECTION 2

นางสาว ซูไรรัตน์ สุหลง
นางสาว จิรนันท์ เม่อแล

นาย ธนาธร อายุยืน

TAIWAN

ข้อมูลทั่วไป

ที่ตั้ง
ตั้งอยู่ระหว่างทะเลจีนตะวันออกและทะเลจีนใต้ ห่างจากจีนแผ่น

ดินใหญ่ประมาณ 160 ก.ม. (ตรงข้ามมณฑลฝูเจี้ยนของจีน) ประกอบ
ด้วยเกาะหลักๆ ได้แก่ เกาะไต้หวัน หมู่เกาะเผิงหู (Penghu) จินเหมิน
(Kinmen) และหมาจู่ (Matsu) และเกาะเล็กเกาะน้อยอื่น ๆ อีกจำนวน
หนึ่ง ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์อยู่ระหว่างละติจูดที่ 23 30 องศาเหนือ ลอง-
ติจูดที่ 121 00 องศาตะวันออก

อาณาเขต
ติดกับทะเลจีน ตะวันออก (the East China Sea) ทะเลฟิลิปปินส์

(Philippine Sea) ทะเลจีนใต้ (South China Sea) ช่องแคบไต้หวัน
(Taiwan Strait) ตอนเหนือของฟิลิปปินส์ และชายฝั่งด้านตะวันออก
เ ฉี ย ง ใ ต้ ข อ ง ป ร ะ เ ท ศ จี น

ข้อมูลทั่วไป

พื้นที่  36,000 ตารางกิโลเมตร
เมืองหลวง ไทเป
ภาษาทางการ ภาษาจีนกลาง
การปกครอง ประชาธิปไตยระบบกึ่งประธานาธิบดี
ประธานาธิบดี ไช่ อิงเหวิน
ประชากร 25,341,602
สัญชาติ ไต้หวัน (Taiwan)
เชื้อชาติ ชาวไต้หวัน (รวมทั้งจีนฮกเกี้ยน) 84% ชาวจีนแผ่นดินใหญ่
4.5% ชนพื้นเมือง 2%
ศาสนา พุทธมหายาน ขงจื๊อ เต๋า ประมาณ 93% คริสต์ 4.5% อื่นๆ 2.5%
สกุลเงิน ดอลลาร์ไต้หวันใหม่ (NT$) (TWD)

ข้อมูลทั่วไป

พื้ น ที่ ลั ก ษ ณ ะ ภู มิ ป ร ะ เ ท ศ
ไต้หวันมีพื้นที่รวม 36,000 ตร.กม.

ประกอบด้วยเกาะหลัก ๆ ได้แก่เกาะไต้หวันที่
เป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุด หรือเท่ากับร้อยละ 97
ของเนื้อที่ทั้งหมด พื้นที่ของเกาะมีลักษณะ
ทอดยาวจากเหนือลงใต้ มีแนวภูเขาอยู่บริเวณ
ตรงกลางของเกาะ เนื้อที่ 2 ใน 3 ของเกาะ
ไต้หวันเป็นภูเขา และมีพื้นที่ราบ 1 ใน 3 ของ
พื้นที่ทั้งหมดของเกาะ ภูเขาที่สูงที่สุดของ
เกาะมีความสูงเหนือระดับน้ำทะเล 3,990 เมตร
นอกจากนี้ยังมีหมู่เกาะเผิงหู (PENGHU) เกาะ
จินเหมิน (KIMMEN) เกาะหมาจู่ (MATSU) และ
เ ก า ะ เ ล็ ก เ ก า ะ น้ อ ย อี ก จำ น ว น ห นึ่ ง

ภู มิ ศ า ส ต ร์
ไต้หวันมีลักษณะเป็นกลุ่มเกาะ ทำให้

ภู มิ ป ร ะ เ ท ศ ติ ด กั บ ท ะ เ ล ไ ม่ ติ ด กั บ ป ร ะ เ ท ศ ใ ด เ ล ย
ห่ า ง จ า ก เ ก า ะ ไ ป ท า ง ทิ ศ เ ห นื อ แ ล ะ ทิ ศ ต ะ วั น ต ก
เป็นสาธารณรัฐประชาชนจีน ทิศใต้เป็นประเทศ
ฟิลิปปินส์และทะเลจีนใต้ ส่วนทิศตะวันออกเป็น
ม ห า ส มุ ท ร แ ป ซิ ฟิ ก

ภู มิ อ า ก า ศ
เ ก า ะ ไ ต้ ห วั น ตั้ ง อ ยู่ ร ะ ห ว่ า ง เ ข ต ร้ อ น แ ล ะ กึ่ ง

เขตร้อน จึงมีลักษณะภูมิอากาศแบบเขตร้อน
และกึ่งเขตร้อน เนื่องจากถูกล้อมรอบด้วยทะเล
จึ ง ไ ด้ รั บ อิ ท ธิ พ ล จ า ก ล ม ม ร สุ ม ทำ ใ ห้ อ า ก า ศ เ ย็ น
สบาย ไม่ร้อนหรือหนาวเกินไป อุณหภูมิโดย
เฉลี่ย 22 องศาเซลเซียสต่อปี อาจมีหิมะใน
พื้นที่ ๆ อยู่เหนือระดับน้ำทะเล 3,000 เมตร
ขึ้นไป มีฝนตกชุกและมีพายุพัดผ่านบ่อยครั้ง

ข้อมูลทั่วไป

ทรัพยากรธรรมชาติ
มีถ่านหินเพียงเล็กน้อย ก๊าซธรรมชาติ หินปูน หินอ่อน และแร่ใยหิน
เ ศ ร ษ ฐ กิ จ
ส า ธ า ร ณ รั ฐ จี น เ ป็ น ป ร ะ เ ท ศ ที่ มี เ ศ ร ษ ฐ กิ จ ใ ห ญ่ เ ป็ น อั น ดั บ ที่ 1 4 ข อ ง โ ล ก

หน่วยเงินตราที่ใช้ คือ ดอลลาร์ไต้หวันใหม่ ทรัพยากรธรรมชาติส่วนใหญ่มี
จำนวนน้อย แต่เป็นประเทศอุตสาหกรรมชั้นสูงอุตสาหกรรมนั้นเน้นไปที่
การผลิต มีการนำเข้าน้ำมันดิบและแร่เหล็ก เพื่อนำไปผลิตรถยนต์ เครื่องใช้
ไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ เคมีภัณฑ์ ส่งออกไป
จำหน่าย ถือเป็นการค้าโดยการผลิตในปัจจุบันมีการนำเข้าชิ้นส่วนเครื่องใช้
ไ ฟ ฟ้ า อิ เ ล็ ก ท ร อ นิ ก ส์

การคมนาคม
- รถไฟฟ้า (Mass Rapid Transit หรือ MRT)
- รถไฟฟ้าเกาสง(Kaohsiung MRT หรือ KRTC)
- รถแท็กซี่ - รถบัสในไทเป
- รถประจำทางระหว่างเมือง - รถไฟ (Taiwan Railway Administration)
- รถไฟความเร็วสูง - สายการบินภายในประเทศ

วัฒนธรรม

หมู่บ้านวัฒนธรรมเก้าชนเผ่า เป็นสถานที่ที่จัดแสดงวิถี
ชีวิตและวัฒนธรรมของชาวพื้นเมืองดั้งเดิมบนเกาะไต้หวัน ซึ่ง
ในทุกๆ วัน จะมีการจัดการแสดงวัฒนธรรมของชนพื้นเมือง
เช่น การเต้นรำ การร้องเพลง และการจำลองพิธีการแต่งงาน
แ บ บ ดั้ ง เ ดิ ม

ป ร ะ ช า ก ร ส่ ว น ใ ห ญ่ ข อ ง ไ ต้ ห วั น ส า ม า ร ถ ติ ด ต า ม ร า ก เ ห ง้ า ก ลั บ

คื น สู่ ป ร ะ เ ท ศ จี น ไ ด้ ดั ง นั้ น จึ ง เ ป็ น เ รื่ อ ง ที่ ห ลี ก เ ลี่ ย ง ไ ม่ ไ ด้ ที่ ทั้ ง ส อ ง

ป ร ะ เ ท ศ จ ะ มี ป ร ะ เ พ ณี แ ล ะ ก า ร ป ฏิ บั ติ ท า ง วั ฒ น ธ ร ร ม ที่ ห ล า ก ห ล า ย

เช่น เทศกาลเรือมังกร เทศกาลปีใหม่วัน ตรุษจีนและเทศกาลโคมไฟ

เ ป็ น ต้ น

วั ฒ น ธ ร ร ม ด้ า น อ า ห า ร
ป ร ะ วั ติ ศ า ส ต ร์ ก า ร ทำ อ า ห า ร ข อ ง ช า ว ไ ต้ ห วั น นั้ น มี ค ว า ม เ ชื่ อ ม

โยงกับรูปแบบการอพยพและการล่าอาณานิคม อาหารไต้หวันทั้ง
ในและต่างประเทศประกอบด้วย หมู , อาหารทะเล , ไก่ , ข้าว และถั่ว
เ ห ลื อ ง เ ป็ น ส่ ว น ผ ส ม ที่ พ บ บ่ อ ย

Do สิ่งที่ควรทำ

1.พกบัตรเติมเงิน Easy Card
2 . ห ลั ง ซื้ อ สิ น ค้ า ทุ ก ค รั้ ง เ ก็ บ ใ บ เ ส ร็ จ ไ ว้ ลุ้ น ร า ง วั ล
3 . ล อ ง ชิ ม เ ม นู เ ด็ ด ที่ ร้ า น อ า ห า ร มิ ช ลิ น ใ น ไ ท เ ป
4 . เ ต รี ย ม ห ม า ย เ ล ข ฉุ ก เ ฉิ น ป้ อ ง กั น เ ห ตุ ด่ ว น ไ ม่
ค า ด ฝั น
5 . เ มื่ อ ใ ช้ บ ริ ก า ร บั น ไ ด เ ลื่ อ น ค ว ร ยื น ชิ ด ด้ า น ข ว มื อ

6. เมื่อเราไปพบคนอื่น ควรแสดงความเคารพ
ผู้ ใ ห ญ่ ก่ อ น
7. เวลาไปพักโรงแรมที่ไหน ควรเคาะประตูห้อง
ก่ อ น เ ข้ า ทุ ก ค รั้ ง
8. เวลามีใครรินน้ำให้ ควรใช้นิ้วเคาะโต๊ะ
(ข้างๆ แก้ว) 3 ครั้ง
9. เวลาส่งของให้ใครหรือมอบของขวัญควรใช้
ส อ ง มื อ ส่ ง
10. การทานข้าว สามารถใช้มือยกถ้วยขึ้นมา
ถือทานได้ ไม่ผิด

Don't สิ่งที่ไม่ควรทำ

1. ห้ามถ่ายรูปผู้อื่น โดยไม่ได้รับอนุญาต
2. ห้ามสูบบุหรี่ เคี้ยวหมากฝรั่ง ทิ้งขยะลงพื้น
3. ห้ามแต่งกายไม่สุภาพ ไม่เหมาะสมต่อสถานที่
4. ห้ามนำเนื้อสัตว์เข้าไต้หวันทุกชนิด
5. ห้ามนำยารักษาโรคทุกชนิดเข้าเมือง
6 . เ มื่ อ ไ ป รั บ ป ร ะ ท า น อ า ห า ร ที่ ไ ห น ห้ า ม ปั ก ต ะ เ กี ย บ ตั้ ง ต ร ง ล ง ใ น
ช า ม ข้ า ว เ ด็ ด ข า ด
7. ห้ามนำตะเกียบมาเคาะชามข้าว
8. ห้ามใช้นิ้วกวักเรียกคนอื่น ให้ใช้ทั้งมือกวักเรียกแทน
9. ห้ามใส่รองเท้าเข้าบ้านคนอื่น
10. ไม่ควรใส่รองเท้าแตะออกนอกบ้าน

TAIWAN
TAIPEI

RESENTED BY
SECTION 2

THANK FOR WATCH


Click to View FlipBook Version