The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

แฟ้มสะสมผลงาน ประกอบการประเมินภาค ค นายวศิน ดาราสูรย์
สำหรับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by WasinDarasoon.ca, 2022-03-23 03:48:02

แฟ้มสะสมผลงาน ประกอบการประเมินภาค ค นายวศิน ดาราสูรย์

แฟ้มสะสมผลงาน ประกอบการประเมินภาค ค นายวศิน ดาราสูรย์
สำหรับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

PREFACE

คา นา

แฟ้มสะสมผลงานเล่มน้ี จัดทาข้ึนตามตัวชี้วัดการประเมิน
ตาแหน่งครูผู้ช่วยภาค ค สาหรับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ
และแต่งต้ังบุคคลเข้ารับราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
ตาแหนง่ ครผู ้ชู ่วย สงั กดั สานกั งานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ประกอบด้วย 1.ประวตั ิการศึกษา 2.ผลงานท่ีเก่ียวข้องกับวิชาชีพ
และวิชาเอกท่ีสาเร็จการศึกษา 3.การเข้าถึงชุมชนและการมีจิต
สาธารณะ

ในการจัดทาแฟ้มสะสมผลงานครั้งน้ี ซึ่งเป็นเอกสาร
ที่ใช้ประกอบการประเมินภาค ค ได้จัดทาขึ้นโดยเรียบเรียง
ข้อมูลไว้เป็นลาดับเพ่ือให้ง่ายต่อการประเมิน และยังมีหลักฐาน
ตามท่ีได้ระบุไว้ในแฟ้มสะสมผลงาน นอกจากนี้ยังได้แนบภาพถ่าย
ตลอดจนเอกสารคาสั่งและเกียรติบัตรเพื่อยืนยันความถูกต้อง
ตามที่ไดแ้ สดงขอ้ มูลไว้

นายวศิน ดาราสูรย์
ผ้จู ดั ทา


"ขอใหถ้ ือประโยชนส์ ่วนตวั เปน็ ท่สี อง

ประโยชนข์ องเพื่อนมนษุ ยเ์ ปน็ กิจทีห่ นึ่ง
ลาภ ทรัพย์ และเกียรติยศ จะตกแกท่ ่านเอง

ถ้าท่านทรงธรรมะแหง่ อาชีพไว้ ใหบ้ ริสุทธ์ิ"

พระราชปณิธานสมเด็จพระมหิตลาธเิ บศร อดุลยเดชวกิ รม พระบรมราช

"กรมหลวงสงขลานครนิ ทร์"

0


CONTENT

ส า ร บั ญ

01 Profile
ประวตั ิสว่ นตวั

02 Education
ประวตั ิการศึกษา

03 Working Experience
ประสบการณท์ างาน

04 ผลงานทเ่ี กีย่ วขอ้ งกบั วิชาชีพ

และวิชาเอกที่สาเรจ็ การศึกษา

05 การเขา้ ถงึ ชุมชน
และการมจี ติ สาธารณะ

06 Certificate
ประกาศนยี บัตร


PROFILE

ประวัติส่วนตัว


PROFILE

ป ร ะ วั ติ ส่ ว น ตั ว

ส่วนตัว นายวศนิ ดาราสูรย์
ขื่อเล่น เดยี ร์

ครอบครัว

เกิดวนั ที่ 25 เดอื น สิงหาคม พ.ศ. 2535 บดิ า : นาย วสนั ต์ ดาราสรู ย์ อายุ 59 ปี
อายุ 30 ปี เช้ือชาติไทย สัญชาตไิ ทย อาชพี รบั ราชการครู
ศาสนาพุทธ มารดา : นางภาวดี ดาราสรู ย์ อายุ 61 ปี
งานอดเิ รก : ดูภาพยนตร์ ฟังเพลง ถ่ายภาพ
คตปิ ระจาใจ : 00000000000000
000000

ท่อี ยปู่ ัจจุบนั ติอตอ่

42/6 พฒั นาการทงุ่ ปรัง ตาบลมะมว่ งสองตน้ Wasin Darasoon
อาเภอเมืองนครศรธี รรมราช Wasin_sy
นครศรธี รรมราช 80000 081-538-4690


SKILLS

ทักษะ / ความสามารถ

ความสามารถเพเิ ศษ ด้านการใชโ้ ปรแกรมคอมพวิ เตอร์
❑ ซอ่ มแซมคอมพิวเตอร์
❑ การถา่ ยภาพน่ิง ❑ Adobe Audition
❑ การถ่ายภาพเคลอื่ นไหว
โปรแกรมดา้ นการจัดการเสยี ง
ด้านการใช้โปรแกรมออนไลน์
❑ Adobe Lightroom Classic
❑ Google Workspace
❑ Zoom meeting โปรแกรมด้านการปรับแต่งรปู ภาพ
❑ Canva
❑ Adobe Premiere Pro
ด้านการใชโ้ ปรแกรมSmartPhone
โปรแกรมดา้ นตดั ตอ่ ภาพเคลอื่ นไหว
❑ Kinemaster
❑ Adobe Photoshop
โปรแกรมด้านตดั ต่อภาพเคลอ่ื นไหว
โปรแกรมดา้ นตดั ตอ่ ภาพนง่ิ
❑ Line official account
และ Line My Shop ❑ Adobe After Effects

การสรา้ งบัญชี LINE สาหรบั ธรุ กจิ โปรแกรมดา้ นตดั ต่อEffectsภาพเคลือ่ นไหว
พรอ้ มฟงั ชน้ั การขายของใน
แอพพรเิ คชั้นLine ❑ OBS Studio

โปรแกรมถา่ ยทอดสดภาพและเสียง
(live streaming)

❑ vMix

โปรแกรมถา่ ยทอดสดภาพและเสยี ง
(live streaming)

❑ Word

โปรแกรมการจดั การเอกสาร

❑ PowerPoint

โปรแกรมการการนาเสนองาน

❑ Excel

โปรแกรมตารางการคานวณ


EDUCATION

ประวัติการศึกษา


EDUCATION

ป ร ะ วั ติ ก า ร ศึ ก ษ า

01 ระดับประถมศึกษา
โรงเรยี นเทศบาลวัดมเหยงคณ์

02ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรยี นศรีธรรมราชศกึ ษา

03 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
โรงเรียนเตรยี มอดุ มศึกษาภาคใต้

ระดับอุดมศึกษา(ปริญญาตรี) 04

สาขาวชิ าวทิ ยกุ ระจายเสียงและวทิ ยโุ ทรทัศน์

หลักสตู รนเิ ทศศาสตรบ์ ณั ฑติ
มหาวทิ ยาลัยราชภฏั นครศรีธรรมราช
เกรดเฉล่ีย 3.51 เกียรตนิ ยิ มอนั ดับ2


Educational background

วุ ฒิ ก า ร ศึ ก ษ า

ใบรับรองคุณวุฒิ
นายวศิน ดาราสูรย์
ใหไ้ ว้ ณ วันท่ี 13 เดอื น กรกฎาคม พ.ศ.2562


Educational background

วุ ฒิ ก า ร ศึ ก ษ า

ใบรายงานผลการศึกษา
นายวศนิ ดาราสรู ย์

สาเรจ็ การศึกษา ณ วนั ท่ี 5 เดอื น กรกฎาคม พ.ศ.2562
เกรดเฉลย่ี 3.51 เกยี รตนิ ยิ มอนั ดบั 2


WORKING EXPERIENCE

ประสบการณ์ทางาน


WORKING

EXPERIENCE

ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์ ทา ง า น

ปกี ารศกึ ษา 2562

ตาแหนง่ : ลูกจ้างช่วั คราว
สถานที่ : วิทยาลยั การอาชพี นครศรธี รรมราช
หนา้ ทที่ ี่ไดร้ ับ
1. เจ้าหน้าทงี่ านวิทยบริการและห้องสมุด
2. เจา้ หนา้ ทง่ี านสอื่ การเรยี นการสอน
3. เจ้าหนา้ ทงี่ านงานประชาสมั พนั ธ์

ปีการศกึ ษา 2563

ตาแหน่ง : ลูกจา้ งชัว่ คราว
สถานท่ี : วิทยาลยั การอาชพี นครศรีธรรมราช
หน้าท่ที ่ไี ด้รับ
1. เจ้าหนา้ ที่งานวิทยบริการและหอ้ งสมุด
2. เจ้าหน้าทงี่ านสอ่ื การเรยี นการสอน
3. เจ้าหนา้ ทีง่ านงานประชาสัมพันธ์

ปกี ารศึกษา 2564

ตาแหน่ง : ลูกจ้างชัว่ คราว
สถานท่ี : วทิ ยาลยั การอาชีพนครศรธี รรมราช
หน้าทท่ี ี่ไดร้ บั
1. เจ้าหน้าทงี่ านวิทยบริการและห้องสมุด
2. เจ้าหนา้ ทงี่ านสื่อการเรยี นการสอน
3. เจา้ หน้าทง่ี านงานประชาสมั พันธ์


ผลงานที่เกี่ยวขอ้ งกับวชิ าชพี

และวิชาเอกที่สาเร็จการศึกษา


ผ ล ง า น ที่ เ ก่ี ย ว ข้ อ ง กั บ วิ ช า ชี พ
แ ล ะ วิ ช า เ อ ก ที่ สา เ ร็ จ ก า ร ศึ ก ษ า

ไดร้ ับรางวัลบคุ ลากร
ฝ่ายสนับสนุนการศึกษาดีเดน่

ระดับอาชีวศกึ ษา
จงั หวดั นครศรีธรรมราช


ผ ล ง า น ที่ เ ก่ี ย ว ข้ อ ง กั บ วิ ช า ชี พ
แ ล ะ วิ ช า เ อ ก ที่ สา เ ร็ จ ก า ร ศึ ก ษ า

ไดร้ บั เชญิ เปน็ วทิ ยากรในการบรรยายให้ความรู้
แก่นักเรียนวทิ ยาลยั ศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช
โดยมกี ารบรรยายเกย่ี วกับขอ้ กาหนดเกี่ยวกบั การใชง้ านโดรน
ในการถา่ ยภาพทางอากาศ พรอ้ มท้ังสาธิตการใชง้ านโดรน

และใหผ้ เู้ รียนไดฝ้ กึ ปฏบิ ตั กิ ารใช้งาน


ผ ล ง า น ที่ เ ก่ี ย ว ข้ อ ง กั บ วิ ช า ชี พ
แ ล ะ วิ ช า เ อ ก ท่ี สา เ ร็ จ ก า ร ศึ ก ษ า

ไดร้ ับเชิญเปน็ วิทยากรในการบรรยายให้ความรู้
แก่นักศึกษา หลกั สตู รนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลยั ราชภฏั นครศรีธรรมราช

ในโครงการ ESP พัฒนาทักษะภาษาองั กฤษนเิ ทศศาสตร์
ในการผลิตสือ่ เป็นภาษาองั กฤษ และแนวทางการผลติ สอื่ ในชว่ งโควิด


ผ ล ง า น ที่ เ ก่ี ย ว ข้ อ ง กั บ วิ ช า ชี พ
แ ล ะ วิ ช า เ อ ก ที่ สา เ ร็ จ ก า ร ศึ ก ษ า

ได้รบั เชญิ เป็นวิทยากร
ในการบรรยายใหค้ วามรู้
แก่นกั ศึกษา หลักสตู รนิเทศศาสตร์
มหาวิทยาลยั ราชภัฏนครศรีธรรมราช
ใน "การอบรมเชงิ ปฏบิ ัตกิ ารถา่ ย
ภาพนง่ิ ภาพเคล่ือนไหว"


ผ ล ง า น ท่ี เ ก่ี ย ว ข้ อ ง กั บ วิ ช า ชี พ
แ ล ะ วิ ช า เ อ ก ที่ สา เ ร็ จ ก า ร ศึ ก ษ า

เข้าร่วมโครงการหลกั สูตร “การเรยี นร้ตู ามรอยพระยุคลบาท”
วทิ ยาลยั การอาชีพนครศรีธรรมราช รว่ มกับสานักงานคณะกรรมการการอาชวี ศกึ ษา

และมลู นธิ ปิ ระเทศไทยใสสะอาด
โดยมี หมอ่ มหลงปนัดดา ดศิ กุล สมาชิกวุฒสิ ภา
บรรยายพิเศษในหัวขอ้ พระมหากษัตรย์ พ่อของแผน่ ดนิ

เข้ารบั การประเมนิ สถานศกึ ษาอาชวี ศกึ ษา เพื่อรบั รางวลั พระราชทาน
ประจาปกี ารศกึ ษา 2564 ระดับเขต กลุ่มจงั หวัด 11 (สถานศกึ ษาขนาดเล็ก)
โดยมหี นา้ ทร่ี ับผดิ ชอบในแฟ้มการประเมนิ ท่ี 2.5 การพัฒนาแหลง่ การเรยี นรู้

และเป็นผ้รู วบรวม และจดั ทาเอกสารเลม่ การประเมิน


ผ ล ง า น ที่ เ ก่ี ย ว ข้ อ ง กั บ วิ ช า ชี พ
แ ล ะ วิ ช า เ อ ก ที่ สา เ ร็ จ ก า ร ศึ ก ษ า

รับหนา้ ทีด่ แู ลระบบการจัดแสดงผลงานรายวชิ โครงงาน
รปู แบบออนไลน์ผา่ นระบบ Google Meet

สาหรับปีการศกึ ษา 2564 มจี านวนชิน้ งานในรายวชิ าโครงการ ทั้งหมด 70 ชิ้น

รับหน้าท่ดี แู ลระบบถ่ายทอดสดผ่าน google meet
พธิ ีเปดิ การเมินสิง่ ประดิษฐข์ องคนรุน่ ใหม่ อศจ.นศ. 2564

รบั หน้าท่ดี ูแลระบบถา่ ยทอดสด แขง่ ขนั ทักษะพื้นฐาน การประกวดรักการอ่านภาษาไทย
ในงานการประชมุ วิชาการองค์การนกั วิชาชพี ในอนาคตแห่งประเทศไทย การแขง่ ขนั ทกั ษะ

วชิ าชพี ทกั ษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนครศรธี รรมราช


ผ ล ง า น ที่ เ ก่ี ย ว ข้ อ ง กั บ วิ ช า ชี พ
แ ล ะ วิ ช า เ อ ก ท่ี สา เ ร็ จ ก า ร ศึ ก ษ า

คณะกรรมการผา่ นประเมนิ ผลคณะกรรมการการแขง่ ขนั ทกั ษะวิชาชพี สาชาวิชาช่างกล
โรงงาน ประจาปีการศึกษา 2564

รับหน้าที่ดแู ลระบบพิธมี อบทุนการศกึ ษา นักศกึ ษา ชนะเลศิ ระดับชาติ Cabling ปี 9

อบรมการใช้งาน จอ interactive board จากบริษทั ฮอลลีวูดอนิ เตอรเ์ นช่ันแนล จากดั


ผ ล ง า น ท่ี เ ก่ี ย ว ข้ อ ง กั บ วิ ช า ชี พ
แ ล ะ วิ ช า เ อ ก ที่ สา เ ร็ จ ก า ร ศึ ก ษ า

รับหน้าที่ดแู ลระบบถ่ายทอดสดผา่ น google meet การแนะแนวทางการเรียนการสอน

เขา้ ร่วมโครงการอบรมเชงิ ปฏบิ ตั พิ ัฒนาข้าราชการเพื่อเล่ือนวทิ ยฐานะ

เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมและพัฒนาเกษตรกรให้เปน็ Smart Farmer
และรบั หนา้ ที่ดแู ลระบบถา่ ยทอดสดผา่ น google meet


ผ ล ง า น ท่ี เ ก่ี ย ว ข้ อ ง กั บ วิ ช า ชี พ
แ ล ะ วิ ช า เ อ ก ท่ี สา เ ร็ จ ก า ร ศึ ก ษ า

รับหน้าทดี่ ูแลระบบการรายงานผลโครงการอนุรกั ษ์พนั ธกุ รรมพชื เนือ่ งมาจากพระราชดาริ
ผ่านโปรแกรม TrueVROOM

รับหน้าที่ดูแลระบบ google meet การอบรมการพฒั นาศกั ยภาพศนู ย์บม่ เพาะ
อศจ.นศ. 2564

รบั หน้าที่ดูแลระบบ google meet การนเิ ทศติดตามโครงการปลกู จิตสานึกรักษา
ทรัพยากรป่าไม้ ออนไลน์


ผ ล ง า น ที่ เ ก่ี ย ว ข้ อ ง กั บ วิ ช า ชี พ
แ ล ะ วิ ช า เ อ ก ท่ี สา เ ร็ จ ก า ร ศึ ก ษ า

รบั หนา้ ท่ีดแู ลระบบ google meet การประเมินศนู ย์บม่ เพาะ อศจ.นศ 2563 แบบออนไลน์

รับหนา้ ทีด่ แู ลระบบ google meet การประเมนิ ภายนอก สมศ : การตรวจเยย่ี มออนไลน์

เขา้ รับการประเมนิ สถานศกึ ษาอาชีวศกึ ษา เพ่อื รับรางวัลพระราชทาน
ประจาปีการศึกษา 2563 ระดบั เขต กลุ่มจังหวดั 11 (สถานศึกษาขนาดเลก็ )
โดยมีหน้าทีร่ บั ผดิ ชอบในแฟ้มการประเมนิ ท่ี 2.5 การพฒั นาแหล่งการเรียนรู้

และเป็นผ้รู วบรวม และจัดทาเอกสารเลม่ การประเมนิ


ผ ล ง า น ท่ี เ ก่ี ย ว ข้ อ ง กั บ วิ ช า ชี พ
แ ล ะ วิ ช า เ อ ก ที่ สา เ ร็ จ ก า ร ศึ ก ษ า

คณะกรรมการผ่านประเมนิ ผลการแขง่ ขนั ทกั ษะวชิ าชพี สาชาวิชาชา่ งกลโรงงาน
ประจาปีการศึกษา 25643

คณะกรรมการผ่านประเมินผลแข่งขันทกั ษะพ้นื ฐาน การประกวดรกั การอา่ นภาษาไทย
ในงานการประชุมวิชาการองค์การนกั วิชาชพี ในอนาคตแหง่ ประเทศไทย การแขง่ ขันทกั ษะ

วชิ าชีพ ทักษะพืน้ ฐาน ระดับอาชวี ศึกษาจังหวดั นครศรธี รรมราช

ผู้ปฏบิ ตั งิ านดเี ดน่ ด้านจติ อาสา นายวศิน ดาราสรู ย์ ยกยอ่ งเชดิ ชูเกียรติครแู ละบคุ ลากร
งานวันครู 2564


ผ ล ง า น ท่ี เ ก่ี ย ว ข้ อ ง กั บ วิ ช า ชี พ
แ ล ะ วิ ช า เ อ ก ที่ สา เ ร็ จ ก า ร ศึ ก ษ า

เขา้ รว่ มอบรมโครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทาการศกึ ษา

ศกึ ษาดูงาน Excellence Center ณ วทิ ยาลัยเทคนิคสัตหบี

ศึกษาดูงานการจดั สวนเกษตรและพันธุกรรมพืชณ
สวนนงนชุ พัทยา อาเภอสตั หบี จงั หวัดชลบุรี


ผ ล ง า น ท่ี เ ก่ี ย ว ข้ อ ง กั บ วิ ช า ชี พ
แ ล ะ วิ ช า เ อ ก ที่ สา เ ร็ จ ก า ร ศึ ก ษ า

เขา้ ร่วมอบรมโครงการเสรมิ สรา้ งและพฒั นาศักยภาพครแู ละบุคลากรทาการศึกษา

เข้าร่วมอบรมโครงการอบรมภาษาอังกฤษสาหรบั การท่องเทยี่ ว

เข้ารว่ มอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารการผสมเครอ่ื งดม่ื สากล


ผ ล ง า น ท่ี เ ก่ี ย ว ข้ อ ง กั บ วิ ช า ชี พ
แ ล ะ วิ ช า เ อ ก ที่ สา เ ร็ จ ก า ร ศึ ก ษ า

เข้ารว่ มอบรมโครงการเสริมสร้างและพัฒนาศกั ยภาพครแู ละบุคลากรทาการศึกษา

เข้าร่วมโครงการอบรมสรา้ งการรับร้ปู รับเปลีย่ นทศั นคติ วินยั จราจร

เข้ารว่ มโครงการจัดทาแผนยทุ ธศาสตร์ และแผนปฏบิ ัตริ าชการ 4 ปี (พ.ศ.2564-2567)


ผ ล ง า น ท่ี เ ก่ี ย ว ข้ อ ง กั บ วิ ช า ชี พ
แ ล ะ วิ ช า เ อ ก ที่ สา เ ร็ จ ก า ร ศึ ก ษ า

เขา้ รว่ มขบวนแหเ่ ปรต ของวิทยาลยั การอาชพี นครศรีธรรมราช เทศกาลงานเดอื นสิบ 62

ศึกษาดงู าน สถานศึกษาเศรษฐกจิ พอเพียง ณ วิทยาลัยการอาชพี ไชยา


ผ ล ง า น ที่ เ ก่ี ย ว ข้ อ ง กั บ วิ ช า ชี พ
แ ล ะ วิ ช า เ อ ก ที่ สา เ ร็ จ ก า ร ศึ ก ษ า

จดั ทา LINE Official Account และ Line MyShop
ของผลิตภณั ฑ์ จักสารไผ่เงนิ ไผ่ทอง

TOP UP ผลิตภณั ฑช์ มุ ชนท่วี ิทยาลัยการอาชพี นครศรีธรรมราชเขา้ ไปสนับสนนุ


ปีการศึกษา 2562

คำสั่งวทิ ยาลัยการอาชพี เรอ่ื งแต่งตง้ั คณะกรรมการดำเนนิ การรับตรวจราชการตามนโยบายและ

นครศรีธรรมราช ท่ี 004/2562 จดุ เน้นของกระทรวงศกึ ษาธิการปงี บประมาณ พ.ศ. 2563

คำสง่ั วิทยาลัยการอาชพี เรอ่ื งมอบหมายให้ขา้ ราชการพนักงานราชการครูอัตราจา้ งลูกจา้ ง

นครศรีธรรมราช ที่ 041/2562 ชั่วคราวและพนกั งานขบั รถเดินทางไปราชการ

คำส่ังวิทยาลยั การอาชพี เรอ่ื งแตง่ ต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาประจำปี

นครศรธี รรมราช ที่ 103/2563 การศึกษา 2562

คำสง่ั วทิ ยาลัยการอาชพี เรื่องมอบหมายพ้นื ท่ีดูแลรับผดิ ชอบโครงการสถานศกึ ษาคุณธรรมภาค

นครศรธี รรมราช ท่ี 138/2562 เรยี นที่ 1 ปีการศึกษา 2562

คำสง่ั วทิ ยาลัยการอาชพี เรื่องแตง่ ตั้งคณะกรรมการดำเนนิ งานวันเฉลิมพระชนมพ์ รรษา

นครศรีธรรมราช ที่ 334/2562 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยหู่ ัว 28 กรกฎาคม 2562

คำสงั่ วทิ ยาลยั การอาชีพ เรอ่ื งแตง่ ตง้ั คณะกรรมการรับผดิ ชอบการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ

นครศรีธรรมราช ที่ 334/2562 ท่ี 4 (พ.ศ. 2559 - 2563) ด้านอาชวี ศกึ ษาประจำปีงบประมาณ

2562

คำสั่งวิทยาลัยการอาชพี เรื่องมอบหมายให้บุคลากรเข้ารว่ มกจิ กรรมเน่ืองในโอกาสวันเฉลมิ พระ

นครศรธี รรมราช ท่ี 344/2562 ชนม์พรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประจำปีพุทธศักราช 2562

คำสั่งวทิ ยาลยั การอาชีพ เรือ่ งแตง่ ตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีเฉลมิ พระเกยี รตสิ มเดจ็ พระ

นครศรธี รรมราช ท่ี 351/2562 นางเจ้าสริ กิ ติ ิพ์ ระบรมราชนิ นี าถพระบรมราชชนนพี ันปีหลวงเนือ่ งใน

โอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 12 สงิ หาคม

2562

คำส่งั วิทยาลัยการอาชีพ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนนิ การจัดงานมุทติ าจิตผู้เกษียณอายุ

นครศรธี รรมราช ที่ 380/2562 ราชการประจำปี2562

คำสั่งวทิ ยาลัยการอาชพี เรอ่ื งแตง่ ตง้ั คณะกรรมการดำเนนิ งานจัดพิธลี งนามความร่วมมือสถาน

นครศรีธรรมราช ท่ี 427/2562 ประกอบการและสัมมนาการจัดอาชวี ศึกษาระบบทวภิ าคี

คำสั่งวทิ ยาลยั การอาชีพ เรอ่ื งแต่งต้ังคณะกรรมการโครงการอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ

นครศรธี รรมราช ที่ 430/2562 เพือ่ การสอ่ื สาร English for communication สำหรบั ครูและบคุ ลากร

ทางการศึกษาและโครงการพัฒนาความสามารถดา้ นภาษาองั กฤษของ

นกั เรียนสูม่ าตรฐานนานาชาติ

คำสง่ั วทิ ยาลัยการอาชพี มอบหมายให้บุคลากรเขา้ รว่ มงานการจดั พธิ บี ำเพญ็ กศุ ลและพธิ ีน้อม

นครศรธี รรมราช ท่ี 494/2562 รำลกึ เน่ืองในวันคลา้ ยวนั สวรรคตพระบาทสมเด็จพระจลุ จอมเกลา้

เจ้าอยู่หวั ประจำพุทธศกั ราช 2562

คำสงั่ วทิ ยาลยั การอาชีพ เรอ่ื งแตง่ ตั้งคณะกรรมการดำเนนิ การสอบคัดเลือกลกู จา้ งชว่ั คราวราย

นครศรธี รรมราช ท่ี 496/2562 เดือน


คำสง่ั วิทยาลัยการอาชีพ เรอ่ื งแตง่ ตง้ั คณะกรรมการดำเนินงานโครงการสบื สานประเพณีส่งทา้ ยปี

นครศรธี รรมราช ที่ 566/2562 เกา่ ตอ้ นรับปีใหม่ 2563 บคุ ลากรวทิ ยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช

คำสั่งอาชีวศกึ ษาจังหวัด เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานมหกรรมอาชวี ศึกษาจังหวดั

นครศรีธรรมราชที่ 033/2562 นครศรีธรรมราชการประชมุ วิชาการองคก์ ารนักวชิ าชพี ในอนาคตแหง่

ประเทศไทยการแข่งขนั ทักษะวิชาชพี และทกั ษะพ้ืนฐานระดับ

อาชวี ศึกษาจังหวดั ประจำปีการศึกษา 2562

ปกี ารศึกษา 2563

คำสั่งวิทยาลยั การอาชพี เรอ่ื งแต่งตง้ั คณะกรรมการดำเนินการโครงการปฐมนเิ ทศและอบรม

นครศรธี รรมราช ที่ 012/2563 คุณธรรมจรยิ ธรรมนกั เรียนนักศึกษาใหมป่ ระจำปีการศึกษา 2563

คำสง่ั วิทยาลยั การอาชพี แตง่ ตั้งคณะกรรมการดำเนินงานวนั ครูประจำปี 2563

นครศรธี รรมราช ท่ี 015/2563

คำสั่งวิทยาลยั การอาชพี เรอ่ื งแตง่ ตง้ั คณะกรรมการดำเนินงานสมั มนาหลงั ฝึกงานฝกึ อาชีพ

นครศรธี รรมราช ท่ี 051/2564 นักเรยี นนักศึกษาประจำภาคเรยี นที่ 2/2563

คำสง่ั วทิ ยาลัยการอาชพี เร่อื งแตง่ ตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาประจำปี

นครศรีธรรมราช ท่ี 103/2563 การศึกษา 2562

คำส่งั วทิ ยาลยั การอาชีพ เรื่องแตง่ ตง้ั คณะกรรมการเตรียมแฟ้มข้อมูลและกำหนดผรู้ ับผิดชอบ

นครศรธี รรมราช ท่ี 125/2564 เพอื่ รองรับการประเมนิ ศูนยบ์ ่มเพาะผ้ปู ระกอบการอาชีวศึกษาระดับ

อาชวี ศกึ ษาจังหวัดนครศรธี รรมราชประจำปีการศึกษา 2563

คำสัง่ วทิ ยาลัยการอาชีพ เรื่องมอบหมายหนา้ ทีร่ ับผดิ ชอบในสถานศกึ ษา

นครศรธี รรมราช ท่ี 139/2563

คำสง่ั วทิ ยาลัยการอาชพี เรอ่ื งแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดทำแผนยทุ ธศาสตรแ์ ละแผนปฏบิ ัติ

นครศรธี รรมราช ท่ี 146/2563 ราชการ 4 ปี พศ. 2564 - 2567

คำสั่งวิทยาลยั การอาชีพ เรื่องมอบหมายให้บคุ ลากรเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลมิ พระ

นครศรีธรรมราช ที่ 209/2563 ชนม์พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติพ์ ระบรมราชนิ ีนาถพระบรมราช

ชนนีพนั ปหี ลวงประจำปพี ุทธศกั ราช 2563

คำสั่งวิทยาลยั การอาชพี เร่อื งแตง่ ต้ังคณะกรรมการดำเนินการจดั งานมุทิตาจิตผเู้ กษียณอายุ

นครศรธี รรมราช ท่ี 256/2563 ราชการประจำปี 2563

คำสง่ั วทิ ยาลัยการอาชีพ เรอ่ื งแต่งตง้ั คณะกรรมการรบั ผดิ ชอบการประเมนิ คุณภาพภายนอกรอบ

นครศรธี รรมราช ที่ 334/2562 ที่ 4 (พ.ศ. 2559 - 2563) ดา้ นอาชวี ศกึ ษาประจำปีงบประมาณ

2562

คำสั่งวิทยาลัยการอาชีพ เรื่องแตง่ ตง้ั คณะกรรมการดำเนินงานและเตรียมประชุมหวั หน้าสว่ น

นครศรีธรรมราช ท่ี 346/2563 ราชการประจำอำเภอและคณะกรรมการบริหารระดบั อำเภอ (กบอ.)

ผบู้ ริหารสถานศึกษาผูบ้ ริหารองค์กรปกครองสว่ นท้องถ่นิ ประจำเดอื น

ธนั วาคม 2563

คำสง่ั วิทยาลยั การอาชพี เรอ่ื งแต่งตั้งคณะกรรมการรับรายงานตวั นกั เรียนนกั ศกึ ษาระดบั ปวช.1

นครศรธี รรมราช ท่ี 368/2563 และระดบั ปวส.1 รอบโควตา รับเงินคา่ ลงทะเบยี นและคา่ ใช้จา่ ยตา่ งๆ

ปกี ารศกึ ษา 2564


คำสง่ั วิทยาลยั การอาชพี เรื่องแต่งตงั้ คณะกรรมการเตรียมความพร้อมเพ่ือเข้ารบั คัดเลอื กและ

นครศรีธรรมราช ที่ 370/2563 ประเมนิ นักเรยี นนกั ศึกษาและสถานศึกษาเพ่ือรบั รางวลั พระราชทาน

ประจำปีการศึกษา 2563

คำสง่ั วทิ ยาลยั การอาชพี เรอ่ื งแตง่ ตงั้ คณะกรรมการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้ารบั คดั เลือกและ

นครศรธี รรมราช ท่ี 370/2563 ประเมนิ นักเรยี นนักศึกษาและสถานศึกษาเพ่ือรับรางวลั พระราชทาน

ประจำปีการศกึ ษา 2563

คำส่งั วิทยาลยั การอาชีพ เรอ่ื งมอบหมายหน้าที่รับผดิ ชอบในสถานศึกษา

นครศรธี รรมราช ที่ 481/2563

ปีการศกึ ษา 2562

คำสั่งวิทยาลัยการอาชพี เรื่องแต่งตัง้ คณะกรรมการดำเนินการโครงการอนุรกั ษ์พนั ธกุ รรมพชื อัน

นครศรธี รรมราช ท่ี 003/2564 เนอ่ื งมาจากพระราชดำริ

คำสง่ั วิทยาลยั การอาชพี เรื่องแตง่ ตั้งคณะกรรมการโครงการยกย่องเชดิ ชเู กียรติครูและบุคลากร

นครศรีธรรมราช ท่ี 004/2564 วทิ ยาลัยการอาชีพนครศรธี รรมราชเนอื่ งในวันครูประจำปี 2564

คำสง่ั วิทยาลัยการอาชีพ เรื่องแต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงานโครงการสืบสานประเพณสี ่งท้ายปี

นครศรธี รรมราช ที่ 005/2564 เกา่ ต้อนรับปีใหม่ 2564 บคุ ลากรวิทยาลยั การอาชีพนครศรธี รรมราช

คำสั่งวทิ ยาลยั การอาชีพ เรอ่ื งแตง่ ตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการ

นครศรธี รรมราช ที่ 011/2564 ทำงานในองค์กรของคู่และบคุ ลากรทางการศกึ ษา

คำสง่ั วิทยาลยั การอาชพี เรอื่ งแตง่ ตั้งคณะกรรมการดำเนินงานสมั มนาหลังฝึกงานฝกึ อาชพี

นครศรธี รรมราช ที่ 051/2564 นกั เรยี นนกั ศึกษาประจำภาคเรยี นท่ี 2/2563

คำสงั่ วทิ ยาลยั การอาชพี เรื่องแตง่ ตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกลกู จ้างช่ัวคราวครู

นครศรีธรรมราช ที่ 101/2564 อตั ราจ้าง

คำสั่งวทิ ยาลัยการอาชีพ เรอ่ื งแตง่ ตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมในการเข้ารบั การประเมนิ

นครศรีธรรมราช ที่ 107/2564 ศนู ยซ์ อ่ มสร้างเพื่อชุมชน fix it center แบบถาวรระดบั ภาค

คำสง่ั วิทยาลยั การอาชีพ เรื่องแตง่ ตัง้ คณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกลูกจ้างชว่ั คราวครู

นครศรธี รรมราช ที่ 109/2564 อัตราจ้าง

คำสง่ั วิทยาลยั การอาชพี เรือ่ งมอบหมายหนา้ ท่รี ับผดิ ชอบในสถานศึกษา

นครศรธี รรมราช ที่ 124/2564

คำสั่งวทิ ยาลยั การอาชพี เรอื่ งแตง่ ตั้งคณะกรรมการเตรียมแฟ้มข้อมูลและกำหนดผู้รับผดิ ชอบ

นครศรีธรรมราช ที่ 125/2564 เพือ่ รองรับการประเมนิ ศนู ยบ์ ่มเพาะผูป้ ระกอบการอาชวี ศกึ ษาระดับ

อาชวี ศกึ ษาจังหวัดนครศรีธรรมราชประจำปกี ารศึกษา 2563

คำสง่ั วทิ ยาลัยการอาชีพ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนนิ การประชมุ ผ้ปู กครองนักเรียน

นครศรธี รรมราช ที่ 129/2564 นักศกึ ษาฝกึ งานภาคเรียนท่ี 1 ปีการศกึ ษา 2564 แบบออนไลน์

คำสง่ั วิทยาลยั การอาชีพ เรื่องแต่งต้งั คณะกรรมการดำเนนิ การสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวครู

นครศรธี รรมราช ท่ี 151/2564 อัตราจ้าง

คำส่ังวทิ ยาลยั การอาชพี เรื่องมอบหมายหน้าทร่ี ับผิดชอบในสถานศึกษา

นครศรีธรรมราช ท่ี 185/2564

คำสั่งวทิ ยาลยั การอาชีพ เรอ่ื งแต่งตง้ั คณะกรรมการดำเนนิ การโครงการฝึกอบรมและพฒั นา

นครศรธี รรมราช ที่ 191/2564 เกษตรกรใหเ้ ป็น smart farmer ประจำปงี บประมาณ พ. ศ. 2564


คำสัง่ วทิ ยาลยั การอาชีพ เร่ืองแตง่ ตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมเขา้ รับคัดเลือกสถานศกึ ษา

นครศรธี รรมราช ที่ 288/2564 เพ่ือรับรางวัลพระราชทานประจำปีการศึกษา 2564

คำสงั่ วิทยาลยั การอาชีพ เร่ืองแตง่ ตงั้ คณะกรรมการรับรายงานตวั นกั เรยี นนักศึกษาระดับ ปวช.1

นครศรีธรรมราช ท่ี 289/2564 และระดบั ปวส.1 รอบโควตา และรอบทวั่ ไปรับเงินค่าลงทะเบยี นและ

คา่ ใชจ้ า่ ยตา่ งๆปีการศึกษา 2565


ผลงาน VDO ระหว่างการทำงาน ณ วทิ ยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช

ลำ รายการ ภาพประกอบ QR Code ผลงาน
ดับท่ี

1 VDO ต่าง ๆ บน
Facebook Fanpage :
งานประชาสัมพันธ์
วทิ ยาลยั การอาชีพ
นครศรีธรรมราช

2 ทาร์ตผลไม้ By NICC

3 ข้าวเหนยี วมะมว่ ง By
NICC

4 เครปเยน็ By NICC

5 งานแสดงมุทิตาจติ ผู้
เกษียณอายุราชการ 2564
วทิ ยาลยั การอาชีพ
นครศรีธรรมราช


6 ทีร่ ะลกึ แดค่ รเู กษียณ-บท
เพลงรอ้ ยใจมากราบครู-
นางสาวอารรี ัตน์ จอม
จางวาง

7 ทรี่ ะลึกแดค่ รูเกษยี ณ-บท
เพลงพระคุณทสี่ าม-
นางสาวทชิ า อากาศโชติ

8 ศนู ย์ซอ่ มสร้างเพื่อชมุ ชน
(Fix it Center)แบบถาวร
วทิ ยาลัยการอาชีพ
นครศรีธรรมราช
ปงี บประมาณ 2563

9 ปลาดุกรา้ กรอ็ บกรอบ-
วทิ ยาลยั การอาชีพ
นครศรีธรรมราช

10 ชาลองกอง-วิทยาลัยการ
อาชพี นครศรธี รรมราช

11 ข้าวยำคำ ครบคุณคา่ -
วิทยาลยั การอาชีพ
นครศรีธรรมราช

12 ผงฉู่ฉ-ี่ วิทยาลัยการอาชพี
นครศรีธรรมราช


13 งานแสดงมทุ ิตาจติ ผู้
เกษยี ณอายุราชการ
ประจำปี 2563 NICC

14 โครงการอนุรักษ์พันธกุ รรม
พชื อันเน่ืองมาจาก
พระราชดำริ

15 โครงการสดุ ยอดฝีมือ
สายสัญญาณ Cabling
Contest

16 นักเรียนแลกเปลยี่ น
โครงการ Sclence
exploration camp
2019

17 บทเรียนออนไลน์-
เครื่องกลึงเบ้อื งต้น

18 บทเรียนออนไลน์-การ
บำรงุ รักษารถยนตเ์ บื้องต้น

19 บทเรียนออนไลน์-Fozen
Cocltail


20 บทเรยี นออนไลน์-
Industrial Robots การ
ควบคุม Robot แบบ
Manual

21 บทเรียนออนไลน์-อาหาร
ท้องถิน่

22 พิธีแสดงความยนิ ดี ปจั ฉิม
นิเทศ ประจำปีการศึกษา
๒๕๖๒

23 แนะแนวหลกั สตู ร
ประกาศนียบตั รวชิ าชีพ
ชัน้ สงู ปวส วิทยาลัยการ
อาชพี นครศรธี รรมราช
2563

24 แนะแนวหลักสตู ร
ประกาศนียบตั รวิชาชพี
ปวช วทิ ยาลัยการอาชพี
นครศรธี รรมราช 2562

25 หนงั สัน้ คุณธรรมอัตลกั ษณ์
สถานศกึ ษา วิทยาลัยการ
อาชีพนครศรีธรรมราช


ผ ล ง า น ที่ เ ก่ี ย ว ข้ อ ง กั บ วิ ช า ชี พ
แ ล ะ วิ ช า เ อ ก ท่ี สา เ ร็ จ ก า ร ศึ ก ษ า

True Future Journalist Award 2018
ผา่ นการคดั เลือกโครงการ True journalist award 2018 ดว้ ยคะแนนสูงสุด

ของภาคใตแ้ ละได้เข้ารว่ มอบรมเชงิ ปฏบิ ัตกิ ารกระบวนข่าวโดยมวี ทิ ยากร
ผทู้ รงคณุ วุฒใิ นวงการส่ือสารมวลชนระดับประเทศและระดบั โลกมาใหค้ วามรู้

ระหว่างวนั ท่ี 1-3 พฤษภาคม 2561


ผ ล ง า น ที่ เ ก่ี ย ว ข้ อ ง กั บ วิ ช า ชี พ
แ ล ะ วิ ช า เ อ ก ที่ สา เ ร็ จ ก า ร ศึ ก ษ า

QR Code ผลงาน

ประธานการจดั โครงการสืบสานสวดดา้ นบา้ นเรา
โดยมวี ัตถปุ ระสงคโ์ ครงการคอื เพื่อเผยแพร่การสวดดา้ น
โดยจดั กิจกรรมการสว่ นด้านและบันทกึ กจิ กรรมเป็นส่ือวดี ีโอ


ผ ล ง า น ท่ี เ ก่ี ย ว ข้ อ ง กั บ วิ ช า ชี พ
แ ล ะ วิ ช า เ อ ก ท่ี สา เ ร็ จ ก า ร ศึ ก ษ า

ผา่ นเขา้ รอบ 30 ทีมสดุ ทา้ ย ระดบั อุดมศกึ ษา
SCB Challenge "กล้าใหม่...ใฝร่ "ู้ ป1ี 2
"พลงั แผ่นดนิ ...ปญั ญาแผน่ ดิน“

โครงงาน "กล้าใหม่...สร้างสรรคช์ ุมชน" ระดบั อุดมศึกษา

QR Code ผลงาน

ความกงั วลของแกนนา โรงอบสมุนไพร ศนู ย์กสิกรรมธรรมชาติ โรงน้าดม่ื วัดปา่ ยาง

ศนู ย์กสิกรรมธรรมชาตวิ ดั ปา่ ยาง ศูนยก์ สกิ รรมธรรมชาติวดั ป่ายาง วดั ปา่ ยาง


ผ ล ง า น ท่ี เ ก่ี ย ว ข้ อ ง กั บ วิ ช า ชี พ
แ ล ะ วิ ช า เ อ ก ท่ี สา เ ร็ จ ก า ร ศึ ก ษ า

QR Code ผลงาน

เขา้ รวมการประกวดโครงการสงิ ห์
สรา้ งสรรค์คนทีวี ปีท่ี 12 รอบภาคใต


ผ ล ง า น ท่ี เ ก่ี ย ว ข้ อ ง กั บ วิ ช า ชี พ
แ ล ะ วิ ช า เ อ ก ที่ สา เ ร็ จ ก า ร ศึ ก ษ า

QR Code ผลงาน
คณะผชู้ ่วยวิจัย เรอื่ ง
“Thai Identity Communication in Penang”
“ภาพลกั ษณแ์ ละการสือ่ สารอัตลกั ษณ์ความเปน็ ไทยท่ามกลางพหวุ ัฒนธรรมในรัฐปีนัง
ประเทศสหพันธรฐั มาเลเซีย”
และได้ชว่ ยในการออกแบบรูปเล่มหนังสอื คู่มือเลม่ เล็ก
“การส่ือสารอัตลักษณค์ วามเป็นไทยในรฐั ปนี ัง”
และ ผลติ สอ่ื วิดีโอเกี่ยวกบั งานวจิ ยั เรอื่ งน้ี


ผ ล ง า น ที่ เ ก่ี ย ว ข้ อ ง กั บ วิ ช า ชี พ
แ ล ะ วิ ช า เ อ ก ที่ สา เ ร็ จ ก า ร ศึ ก ษ า

QR Code ผลงาน

กจิ กรรมสง่ เสรมิ และพฒั นาเครอื ข่ายนสิ ิตนักศกึ ษา
"ไอดอลไทย รู้คดิ รใู้ ชโ้ ทรคมนาคม“

ณ จงั หวัดนครราชสมี า ระหวา่ งวันท่ี ๑๒ – ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐
เพอ่ื สรา้ งความเข้าใจในเรื่องสิทธผิ ู้บริโภคและการใช้บริการโทรคมนาคมท่ีถูกตอ้ ง

และสามารถนาความรไู้ ปตอ่ ยอดสรา้ งสรรค์ส่อื วดี ที ัศน์เรอ่ื งสทิ ธิผู้บรโิ ภค
และการใชบ้ รกิ ารโทรคมนาคม

และไดร้ บั รางวลั รองชนะเลิศอันดับ 2 ในการประกวดคลิปสัน้ การประกวดคลปิ
"ไอดอลไทย รูค้ ดิ รใู้ ช้ โทรคมนาคม""


ผ ล ง า น ท่ี เ ก่ี ย ว ข้ อ ง กั บ วิ ช า ชี พ
แ ล ะ วิ ช า เ อ ก ท่ี สา เ ร็ จ ก า ร ศึ ก ษ า

ประธานในการจัดโครงการแขง่ ขันถา่ ยภาพเชงิ วัฒนธรรม ครง่ั ที่6
ในหวั ข้อ “วถิ ีพนื้ บา้ น วฒั นธรรมทอ้ งถิน่ ”

เพอื่ สง่ เสรมิ และกระตุน้ ใหเ้ กิดความสนใจในวิถีพน้ื บา้ น
และ วฒั นธรรมทอ้ งถิน่ ในท้องถ่ินของตนเอง

โดยมงุ่ เน้นให้ถึงรากเหงา้ ของทอ้ งถิ่น ตลอดจนปลกู ฝงั จิตสานึก
ในการอนุรกั ษ์วิถพี ้ืนบ้าน ศลิ ปวัฒนธรรม ประเพณี และวิถชี ีวิตแบบไทย


ผ ล ง า น ที่ เ ก่ี ย ว ข้ อ ง กั บ วิ ช า ชี พ
แ ล ะ วิ ช า เ อ ก ท่ี สา เ ร็ จ ก า ร ศึ ก ษ า

ผูจ้ ดั โครงการแข่งขันถ่ายภาพเชิงวฒั นธรรม คร่ังที่5
การอบรมและแขง่ ขันประกวดถ่ายภาพ หวั ขอ้ “พระธาตุ ส่มู รดกโลก”

ผจู้ ดั โครงการอบรมเชิงปฏบิ ัตกิ าร กจิ กรรมการถ่ายภาพในสตดู โิ อ
ในวนั ท่ี 12 กุมภาพนั ธ์ 2561 ณ หอ้ งสตูดิโอนเิ ทศศาสตร์
อาคาร20 ชัน้ 3 มหาวทิ ยาลยั ราชภฏั นครศรีธรรมราช


ผ ล ง า น ท่ี เ ก่ี ย ว ข้ อ ง กั บ วิ ช า ชี พ
แ ล ะ วิ ช า เ อ ก ที่ สา เ ร็ จ ก า ร ศึ ก ษ า

ช่วงระหว่างวันที่ 5 – 15 มกราคม 2560 เกิดอุทกภัยในจงั หวัดนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลยั ราชภฏั นครศรธี รรมราช รว่ มกบั สถานีโทรทัศน์ ไทยพบี ีเอส
ไดจ้ ัดต้งั ศนู ยป์ ระสานงานเพื่อช่วยเหลอื ผู้ประสบภัยเพอ่ื ส่ือสาร
ถ่ายทอดเร่ืองราว และประสานงานขอ้ มลู เพอ่ื ให้ความช่วยเหลือผูป้ ระสบภยั
จึงไดอ้ าสาเขา้ ไปทางานชว่ ยเหลือในศนู ยป์ ระสานงาน


Click to View FlipBook Version
Previous Book
E-Catalog
Next Book
LIBREOFFICE WIKIPESIA 45