The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

สื่อการสอนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by pedsarawut, 2022-04-09 11:53:46

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 การเคลื่อนไหวร่างกาย

สื่อการสอนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

สอื่ การสอนออนไลน์
วชิ า สุขศกึ ษาและพลศกึ ษา

ชน้ั ประถมศกึ ษาปี ที่ 4

โรงเรยี นชมุ ชนวดั สาโรง
สานกั งานเขตพนื้ ทกี่ ารศกึ ษาประถมศกึ ษานครศรธี รรมราชเขต 2

หนว่ ยการเรยี นรู้ที่ 5

พัฒนาการเคล่อื นไหว

บทท่ี 1

เคลอ่ื นไหวให้สมั พนั ธ์

1.การเคลือ่ นไหวรา่ งกาย

การเคล่อื นไหวร่างกายมีอยูห่ ลายประเภท ดงั นี้

01 ประเภทของการเคล่ือนไหวรา่ งกาย 05

แบบอยกู่ บั ท่ี แบบผสมผสาน

ผปู้ ฏบิ ัตไิ ม่เคลื่อนที่ ผสมระหวา่ งทกั ษะต่าง ๆ
ก้มหนา้ เงยหน้า วิง่ ส่งไม้ กา้ วเท้าเตะบอล

ผลกั ดนั กา้ วขาสง่ บอล

02 03 04

แบบเคลอ่ื นที่ แบบบงั คับสง่ิ ของ แบบใชอ้ ปุ กรณ์

ผู้ปฏิบัติเคลอื่ นท่ีจากทีห่ นง่ึ ไปทหี่ นง่ึ ผ้ปู ฏบิ ัติใช้อวยั วะควบคุมบังคับวัตถุ ผปู้ ฏบิ ัตใิ ชท้ กั ษะทางร่างกายควบคู่
วง่ิ เดนิ กระโดด ขวา้ ง ปา เหวี่ยง กับการใชอ้ ปุ กรณ์
กระโดด ไต่เชือก

การเคลอ่ื นไหวรา่ งกายใหส้ ัมพนั ธ์กัน เป็นการเคลอื่ นไหวท่ใี ช้ส่วนต่าง
ของร่างกายให้สมั พนั ธก์ นั เช่น แขนกับขา มอื กับตา เท้ากบั ลาตวั เปน็ ต้น
ทง้ั นต้ี ้องอาศยั ความแข็งแรงและสมรรถภาพทางกายของบคุ คลเปน็ องคป์ ระกอบดว้ ย
โดยนาเอาทกั ษะพืน้ ฐานมาผสมผสานกันและปฏิบตั ิตอ่ กนั ไดอ้ ย่างตอ่ เน่อื ง
เชน่ ยอ่ ตวั ลงแลว้ เหยียดตัวขน้ึ กระทบสนั เท้า แตะส้นเท้า เปน็ ต้น

2.การเคลื่อนไหวอยกู่ ับทแี่ บบสมั พันธ์
การพฒั นาการเคลอ่ื นไหวอยกู่ บั ทใ่ี ห้สมั พนั ธ์กนั ทาได้ ดงั น้ี

1) กระทบสนั เท้า
1.ยืนตัวตรง เทา้ แยกออกจากกนั แขนทง้ั ๒ ขา้ ง แนบลาตวั
2.เมือ่ ไดย้ นิ สญั ญาณ ให้กระโดดกางแขนข้ึนไปในอากาศ และให้

สนั เทา้ กระทบกนั ขา้ งหลงั ตรงบริเวณที่ต่ากวา่ กนั และกลบั สทู่ ่าเดมิ

2.การเคลอื่ นไหวอย่กู ับทแ่ี บบสัมพันธ์
(ตอ่ )

2) แตะส้นเทา้
1.ยนื ตรง เทา้ แยกออกจากกนั แขนทงั้ 2 ขา้ ง แนบลาตวั
2.เม่อื ได้ยินสัญญาณให้กระโดดข้ึนไปในอากาศ งอเขา่

แตะท่ีหนา้ อกขณะเดยี วกนั ให้ใชม้ อื ท้งั 2 ขา้ ง แตะสนั เท้า
และกลบั สทู่ า่ เดมิ

2.การเคล่ือนไหวอยูก่ บั ทแ่ี บบสมั พันธ์
(ต่อ)

3) กระโดดกา้ ว
1.ยนื ตวั ตรง เทา้ แยกออกจากกันให้ขาซา้ ยอยู่ข้างหน้า

และขาขวาอยขู่ า้ งหลังในท่าก้าวขา แขนขวาเหยียดไปขา้ งหนา้
และแขนซา้ ยเหยยี ดไปข้างหลัง

2.กระโดดกา้ วสลบั ให้เทา้ ขวามาอยขู่ า้ งหนา้ เท้าซ้ายมา
อยู่ข้างหลงั แขนทั้ง 2 ข้าง สลบั ขา้ งกนั และกลับสู่ทา่ เดิม

2.การเคล่ือนไหวอย่กู บั ท่ีแบบสมั พนั ธ์
(ตอ่ )

4) กระโดดน่งั
1.ยนื ในทา่ งอเขา่ ทามุม 90 องศา ในทา่ นง่ั

ใหแ้ ขนทงั้ 2 ข้าง เหยียดตรงไปข้างหน้าในระดับอก
2.เมือ่ ไดย้ นิ สญั ญาณเรม่ิ ให้ลดแขนตา่ ลงมา

พร้อมกับกระโดด และกลับสทู่ ่าเร่มิ ต้นตามเดิม

2.การเคลอื่ นไหวอยกู่ บั ที่แบบสัมพันธ์
การพฒั นาการเคลอื่ นไหวอยกู่ ับทใ่ี หส้ ัมพันธ์กนั ทาได้ ดังน้ี

5) กระโดดหมนุ ตวั
1.ยืนตวั ตรง เท้าแยกออกจากกนั เลก็ นอ้ ย แขนแนบลาตัว
2.ย่อเขา่ ลงแล้วเหยียดแขนไปข้างหนา้ เล็กนอ้ ย

สปริงข้อเทา้ พร้อมกบั หมุนตัวไปดา้ นหลงั จากนนั้ กระโดดหมุนตัว
กลับมาท่าเดิม

2.การเคลอื่ นไหวอยูก่ ับท่แี บบสัมพนั ธ์
(ต่อ)

6) กระโดดเหยยี ดตวั
1.ยนื ตัวตรง เท้าแยกออกจากกนั เล็กน้อย

แขนแนบลาตัว
2.ยอ่ เข่าลง แลว้ เหยยี ดแขนไปขา้ งหน้า
3.กระโดดขึน้ เหยยี ดตัวไปขา้ งหลัง พร้อมเหยยี ด

ปลายเทา้ ใหง้ ้มุ ลง ดงั ภาพ และกลบั สทู่ ่าเดิม

3.การเคลอื่ นไหวแบบเคลอื่ นท่ีใหส้ ัมพนั ธ์

การพัฒนาการเคลื่อนไหวแบบเคลอ่ื นทใี่ ห้สมั พนั ธ์ ทาได้ดงั น้ี

1.วิ่งซกิ แซก็
วิ่งซกิ แซ็กอ้อมผา่ นแตล่ ะกรวย

เมอ่ื ถงึ กรวยอันสุดท้าย
ใหว้ ่งิ อ้อมกลับมาออ้ มแตล่ ะกรวย
อีกครง้ั จนถึงจุดเรม่ิ ตนั

2.วิ่งเปลีย่ นทศิ ทาง
วงิ่ จากจุดเร่มิ ต้นไปแตะ

จดุ ต่าง ๆ ในสนาม แล้ววง่ิ กลับมาสู่
จุดเริ่มต้นอีกคร้ัง

3.ก้าวกระโดดเขย่ง
ยนื ดว้ ยเท้าข้างใดข้างหนึง่ เปน็ หลกั

ยกเท้าอีกข้างหน่งึ ใหพ้ น้ จากพืน้ แลว้ กระโดดไปขา้ งหนา้
จากนน้ั ใหเ้ ท้าทีย่ กเปล่ยี นมาเป็นเท้าหลกั อีกครง้ั
ทาสลบั อย่างน้ไี ปเรอ่ื ย ๆ

4.ควบม้า
เคลอ่ื นทโ่ี ดยกระโดดกา้ วเทา้ ใดเท้าหน่งึ ไปขา้ งหน้า

แล้วกระโดดสลับเท้าอีกข้าง พรอ้ มกับกามอื
ในลักษณะหกั ขอ้ มอื ลงเขา้ หาลาแขน เพื่อเลยี นแบบ
ลกั ษณะของม้า

4.การเคลอ่ื นไหวโดยใช้อุปกรณป์ ระกอบให้สัมพนั ธ์

การเคลอ่ื นไหวโดยใช้อปุ กรณ์ประกอบให้สัมพนั ธ์ ทาได้ ดงั นี้

1.กระโดดเชือก
จบั เชือกด้วยมือท้ังสองขา้ ง แล้วแกว่งเชอื ก

ไปข้างหน้าพร้อมกบั กระโดด โดยไมใ่ หเ้ ทา้ โดนเชอื ก

2.วิง่ กระโดดเชอื ก
สง่ ตวั แทนออกมาแกวง่ เชอื ก

2 คน คนทีเ่ หลือวิ่งเขา้ มากระโดดเชอื ก
โดยไมใ่ ห้โดนเชอื ก

3. โยนบอลสลับมือ
ถอื ลูกบอลด้วยมอื ข้างใดข้างหนึ่ง

จากนนั้ ใหโ้ ยนลกู บอล ไปยงั มอื อกี ชา้ งหน่งึ
โดยเพมิ่ ความเรว็ ข้ึนเร่ือย ๆ

4.เดนิ โยนบอลสลับมือ
ลูกบอลไปยังมอื อีกขา้ งหนงึ่ จากนน้ั ให้โยน

ลกู บอลไปยังมืออกี ข้างหน่ึง โดยในขณะทโ่ี ยนลกู บอล
1 คร้ัง ให้กา้ วขา 1 ก้าว ต้องไม่ให้ลูกบอลตกพื้น

บทท่ี 2

งหวะเพลินใจ

1.การเคลื่อนไหวตามจงั หวะ

นกั เรียนสามารถฝกึ เคล่ือนไหวใหเ้ ข้ากบั จงั หวะอยา่ งงา่ ยๆ ดงั น้ี

ตัวอย่างท่ี 1

ท่าเตรยี ม ยนื แยกเท้า มือจบั สะเอว
จังหวะที่ 1 กม้ ศรี ษะไปข้างหน้า
จังหวะท่ี 2 ยกศีรษะขนึ้ ต้ังตรง
จงั หวะที่ 3 เงยศีรษะไปขา้ งหลัง
จงั หวะที่ 4 ยกศรี ษะขึ้นต้งั ตรง

ตวั อย่างท่ี 2

ท่าเตรยี ม ยืนแยกเทา้ มอื จับสะเอว
จังหวะที่ 1 เอียงศีรษะไปทางซา้ ยมอื
จงั หวะที่ 2 ศีรษะต้งั ตรง
จังหวะที่ 3 เอียงศรี ษะไปทางขวามือ
จงั หวะท่ี 4 ศีรษะตั้งตรง

ตัวอยา่ งท่ี 3

ท่าเตรยี ม ยืนตรง แขนท้ังสองข้างแนบลาตัว
จังหวะที่ 1 แยกเทา้ ข้ายไปทางซ้ายมอื มอื ท้ังสอง แตะไหล่
จงั หวะที่ 2 ชูแขนท้ังสองข้นึ เหนอื ศรี ษะ
จังหวะที่ 3 ลดมอื ทงั้ สองขา้ งลงแตะไหล่
จงั หวะที่ 4 ดงึ เทา้ ซา้ ยชดิ เท้าขวา ลดแขนท้งั 2 ขา้ ง
ลงแนบลาตัว

2.การทาท่ากายบรหิ ารประกอบจงั หวะเพลง
การฝึกกายบริหารเป็นการออกกาลงั กายอยา่ งหนง่ึ เพื่อเป็นการเตรยี ม
อวัยวะสว่ นตา่ ง ๆ ของรา่ งกายใหพ้ รอ้ มกอ่ นประกอบกิจกรรมตา่ ง ๆ

ท่ตี อ้ งใช้กาลงั ความอดทน และความคลอ่ งแคล่ววอ่ งไว
นอกจากนี้ การใชเ้ พลงประกอบการฝึกทา่ กายบรหิ าร ชว่ ยให้ผฝู้ กึ
เกดิ ความเพลิดเพลิน มอี ารมณ์ตี ซง่ึ เปน็ ผลดีตอ่ รา่ งกายและจติ ใจบทที่ 3

เกมหรรษา

1.เกมเลยี นแบบ

เกมเลียนแบบ เปน็ เกมที่ช่วยฝึกทา่ ทางการเคลอื่ นไหวตามสง่ิ ทเ่ี คย
พบเห็น โดยนามาตดั แปลงใหเ้ หมาะสม เพ่อื การเลน่ อย่างสนกุ สนาน
มดี ังนี้

1.เกมนา้ หยุดไหล
1.ให้ทกุ คนยนื หา่ งกันประมาณ 1 ช่วงแขน
2.เมือ่ ครูพูดคาวา่ "น้าไหล“ ใหท้ ุกคนยนื ย่าเทา้ อยู่กับท่ี
เม่ือได้ยินคาวา่ "น้าหยดุ " ให้ทุกคนยนื น่งิ
ถ้าใครทาผิดใหอ้ อกจากการเลน่ เกม โดยใหค้ รเู พมิ่ ความเรว็ ของ
คาสั่งข้ึนเรอื่ ย ๆ

2.เกมอวนจบั ปลา
1.แบ่งกลมุ่ เป็น 2 กล่มุ กลุ่มละ 2-3 คน
เป็นอวน แล้วให้คนอ่นื ๆ เป็นปลา
2.เรมิ่ เล่น โดยให้คนเล่นเปน็ อวน
จบั มอื กนั แลว้ ไล่ตอ้ นปลาเข้าอวน ปลาต้องวิง่ หนี
ถา้ อวนจับปลาได้ครบ 3 ตวั ปลาที่ถูกจบั ได้
จะกลายเป็นอวน และไล่จับปลาจนปลาหมด

3.เกมจบั นกกา

1.แบ่งผเู้ ลน่ เปน็ ผูไ้ ล่จบั นกกา 4-5 คน ผเู้ ล่นที่เหลอื
เป็นนกกา
2.ขดี วงกลมเป็นเสน้ กาหนดเขตนกกาออกหากนิ
3.เมอื่ เริม่ เล่น นกกาจะบนิ เขา้ ไปหากนิ ในเขต
ผู้ไลจ่ ับนกกาตอ้ งว่ิง ไลจ่ บั นกกาให้ได้
4.ถา้ นกกาตัวใดถกู จบั ไดจ้ ะต้องเปน็ ผู้ไลจ่ บั ต่อไป
และจบั จนหมดทุกคน

4.เกมเป็ดหรอื ไก่

1.แบ่งผ้เู ลน่ เปน็ 2 กลุม่ เท่า ๆ กนั กลมุ่ หนึง่ เป็นเปด็ อีกกลุม่ หน่ึง
เปน็ ไก่ โดยให้แสดงท่าทางของสตั ว์ท่กี ลมุ่ ตนเองได้
2.จบั คกู่ นั ระหว่างเป็ดกบั ไก่ แล้วให้เปา๋ ยิงฉุบ ถ้าฝา่ ยใดแพ้ต้อง
เปลย่ี นทา่ ทางเปน็ ฝ่ายที่ขนะ แลว้ ให้จับคทู่ ีเ่ ปน็ สัตว์ตา่ งชนดิ กบั ตนเปา่
ยิงฉบุ อกี จนกว่าจะเหลือสัตว์เพียงชนดิ เดยี วเป็นฝา่ ยขนะ

5.เกมแมลงปอกบั ยอดหญา้

1.แบ่งกล่มุ แตล่ ะกลุ่มเข้าแถวตอนแลว้
สง่ ตัวแทน 1 คน ออกมาน่ังให้ห่างจาก
หวั แถวประมาณ 10 เมตร เพื่อเป็นยอดหญา้
2.เริ่มเลน่ โดยคนหวั แถวแสดง
ทา่ ทางบนิ แบบแมลงปอไปที่ยอดหญ้า
แลว้ บนิ วนรอบยอดหญ้าและกลบั มาแตะคนถัดไป
ทาเชน่ นี้จนครบ กลุ่มใดทาครบก่อนจะเป็นฝา่ ยชนะ

6.เกมเดินผลดั แบบปู
1.แบ่งกลมุ่ แตล่ ะกลุม่ เข้าแถวตอน
2.เรม่ิ เลน่ โดยคนหัวแถวต้องเดิน
แบบปไู ปจนถึงเส้นท่กี าหนดไว้
แล้วกลับมาท่เี ดมิ
จากนน้ั ลกุ ขน้ึ มาแตะคนต่อไป
3.คนตอ่ ไปทาแบบเดมิ จนครบ
กลุ่มใดทาครบกอ่ นจะเป็นฝ่ายชนะ

2.กิจกรรมแบบผลดั
กิจกรรมแบบผลดั เป็นการออกกาลังกายท่ที าเปน็ กลุ่ม ซึ่งช่วยใหผ้ ูเ้ ลน่

เจริญเติบโตสมวยั มีความสามตั ดี มีความรับผิตชอบ และทางานรว่ มกบั ผู้อ่นื
ไดอ้ ย่างสนุกสนานเพลิดเพลนิ ตวั อย่างกจิ กรรมแบบผลัด มีดังน้ี

1.กระโดดเขย่งแบบผลัด

1.แบง่ กลมุ่ แต่ละกลุม่ เขา้ แถวตอน
2.ให้คนหวั แถวกระโดดเขย่งเท้าไปจนถงึ เส้น
ที่กาหนดไว้ แลว้ กลับมาทเ่ี ดิม คนตอ่ ไป
ทาแบบเดิมจนครบ
กลุ่มใดทาครบกอ่ นจะเปน็ ฝ้ายชนะ

2.ว่งิ เกบ็ ของแบบผลดั
1.แบง่ กลุ่ม แต่ละกลมุ่ เขา้ แถวตอน แล้วขดี เสน้ ใหห้ า่ งจากแถว
ประมาณ 10 เมตร และนาสงิ่ ของ 1 อย่าง มาวางหลังเสน้
2.ให้หวั แถวว่งิ ไปเกบ็ ของท่วี างหลังเส้นมาใหค้ นท่ี 2 จากนั้นให้
คนที่ - ว่ิงนาของไปวางไวท้ ี่เดิม แล้วกลับมาแตะคนที่ 3
3.ทาเช่นนี้ไปเรอ่ื ยๆ กล่มุ ใดทาครบก่อนจะเปน็
ฝา่ ยชนะ

3.เดินถือลกู บอลไวข้ า้ งหลัง

1.แบง่ กลุ่มแล้วยนื เปน็ วงกลม ผเู้ ล่นทกุ คนเอามอื ไขว้ไว้ขา้ งหลงั
2.เลอื กตวั แทนมา ๒ คน เปน็ ผูส้ ่งบอล โดยใหถ้ ือลูกบอลไขว้หลงั
ผู้ส่งบอลเดินวนจากซ้ายไปขวารอบนอกวงกลม แล้วนาลูกบอล
ใส่มอื ใครก็ได้ในวงจากวงเพือ่ มาเปน็ ผ้สู ่งลกู บอลแทน
3.ผู้ทีไ่ ดร้ บั ลกู บอลตอ้ งออก ส่วนผู้สง่ ลูกบอลให้เข้าไปยนื แทนที่
4.ลูกบอลของกลมุ่ ใดตกพ้ืนกอ่ น เปน็ ฝ่ายแพ้

4.ว่ิงขา้ มเชือกลอดกลบั

1.แบง่ กลุ่ม 4-5 กลมุ่ ให้แตล่ ะกล่มุ เข้าแถวตอน
2.แต่ละกล่มุ สง่ ตวั แทนมา 2 คน ออกไปนง่ั ชนั เขา่
พรอ้ มกบั ถอื เชือกให้หา่ งจากแถวประมาณ 10 เมตร
3.ใหผ้ ้เู ล่นคนแรกวิ่งกระโดดขา้ มเชอื ก แลว้ หนั
กลบั มาลอดเชอื กและวิ่งมาแตะคนที่ 2
จากน้นั ใหค้ นถัดไปทาเหมือนคนแรก
4.แถวใดทาเสรจ็ กอ่ นเป็นฝ่ายชนะ

4.วง่ิ ซิกแซก็
1.แบง่ กลุม่ 3-4 กลุ่ม ใหแ้ ต่ละกลุม่ เขา้ แถวตอน โดยใหค้ นแรกของแตล่ ะกล่มุ ถอื ลูกบอลไว้
2.คนแรกว่งิ อ้อมหลกั สลบั กนั ไป แลว้ วง่ิ ออ้ มกลับมาสง่ ลูกบอลใหค้ นต่อไป
ทาเชน่ เดมิ จนครบทกุ คน กลมุ่ ใดทาเสรจ็ ก่อนเปน็ ฝ่ายชนะ

6.ว่งิ วบิ าก

1.แบง่ กลมุ่ ใหแ้ ต่ละกล่มุ เขา้ แถวตอน ครหู วา่ นลูกหนิ หรอื สงิ่ ของไวท้ จ่ี ดุ กาหนด
2.คนหัวแถวถือชอ้ นหรือทตี่ ักออกไปตักลกู หินหรือสิ่งของแล้ววิ่งกลบั มาทแี่ ถวของตน
เพ่ือส่งช้อนหรอื ที่ตกั ใหค้ นถัดไป
3.กล่มุ ใดตกั ลูกหนิ หรอื ส่ิงของได้มากทสี่ ดุ เป็นฝ่ายชนะ

Thanks !


Click to View FlipBook Version
Previous Book
Perang Teluk 1 dan 2
Next Book
2022.04.10 - UP