The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by informacion, 2022-07-08 05:43:18

ED_08_july_2022_catala

ED_08_july_2022_catala

UPÓ © El Periódico de Catalunya. Tots els drets reservats.
Aquesta publicació és per a ús exclusivament privat i es prohibeix la seva reproducció, distribució, transformació i ús per a press-clipping.
2x1 ZOO Preu: 2 €
Director: Teletodo: 0,20 €

ALBERT SÁEZ DIVENDRES

UPÓ Rafael Nadal es ren- 8 de julioDlIVdEeNl 2D0R2E2S
deix i anuncia la reti- 8 de juliol del 2022
rada de Wimbledon
per lesió. P. 62 i 63 EDICIÓ CATALÀ

Boris Johnson, CAT
ahir, davant el
10 de Downing Edició digital:
Street. ELPERIODICO.CAT

Justin Tallis / AFP

Trist final
de festa

Johnson dimiteix després
de quedar-se sol, però vol
seguir fins que el partit li trobi
un substitut PANORAMA | P. 6 I 7

PERSPECTIVES CONTRADICTÒRIES EN LA CONJUNTURA ECONÒMICA

L’eufòria de l’estiu camufla els
temors a una tardor de recessió

La recuperada il·lusió per viatjar anima el consum i encobreix els mals auguris per a l’últim trimestre

TEMA DEL DIA | P. 2 A 4

REPUNT ABANS DE L’ESTIU Govern i PP estudien 25/2/2020:
una última opció per la covid arriba a
Els robatoris violents a BCN acostar posicions en l’Hospital Clínic
tornen a xifres prepandèmia la renovació del CGPJ
per Emilio Pérez de Rozas
PERSONES | P. 32 I 33
PANORAMA | P. 17 PERSONES | P. 36 I 37

Ferry

Ibiza

60 €desde

Coche desde 72€

© El Periódico de Catalunya. Tots els drets reservats.
Aquesta publicació és per a ús exclusivament privat i es prohibeix la seva reproducció, distribució, transformació i ús per a press-clipping.

+29,6% ENERGIA

Gas Natural

+7,6%

Petroli (Brent)

Tema del dia :

Les previsions econòmiques

ROSA MARÍA SÁNCHEZ Estiu optimista pus d’interès esperen a la canto-
Madrid abans d’una nada mentre que la possibilitat
que els EUA o la zona euro entrin
L’economia espanyola s’endinsa tardor de plom en recessió cotitza a l’alça entre
en el tercer trimestre de l’any, el els experts i mercats financers.
de l’estiu, sota l’influx de l’opti- El final de les restriccions a la mobilitat i les ganes de viatjar animen a
misme del sector turístic. Malgrat disfrutar de la temporada turística i a aparcar els mals auguris Les ganes de disfrutar de les
que els contagis per covid tornen a econòmics per a l’última part de l’any vacances coexisteix amb el crei-
taxes que es creien oblidades, hi xent temor d’una forta frenada
ha ganes de viatjar, de sortir i de econòmica a partir de la tardor. La
socialitzar després de dos anys de paraula «recessió» ja s’ha ins-
restriccions. Ni tan sols les preo- tal·lat en el debat econòmic, amb
cupants dades d’inflació estan re- l’efecte depriment que això exer-
duint les reserves hoteleres o la ceix sobre la confiança dels agents
despesa turística. Tanmateix, tant econòmics, i hi ha certa coinci-
famílies com empreses mostren dència entre els economistes que
en els indicadors de confiança que podria produir-se una caiguda
són conscients que la tardor ja no d’activitat i d’ocupació als EUA i
serà tan feliç: la pujada de preus, també a la zona euro a partir de la
les possibles restriccions en el tardor si es materialitza el tall to-
consum energètic i la pujada de ti- tal del subministrament rus de
gas. La probabilitat d’una recessió
en aquestes economies és tal que,

Sector serveis PERSPECTIVES DE FACTURACIÓ PER TURISME

La recuperació del PREVISIONS DE VARIACIÓ PER AL TERCER TRIMESTRE DEL 2022 RESPECTE AL 2019
turisme no fa cas
dels mals auguris Font: EXCELTUR

3,6 3,5

2,7 2,5 2,4
1,7 1,6 1,4 1,2 1,1

0,2

Espanya va ser l’economia de la zo- la recuperació de la demanda turís- −0,2
na euro que va patir una restricció tica», afirma la patronal del sector −0,7
més elevada a causa de les mesures Exceltur al seu informe publicat
contra la covid, amb una caiguda aquest dimecres. «Les ganes de −1,5 −1,8 −1,8
del PIB del 10,8% el 2020. La de- viatjar han superat els condicio-
pendència del sector turístic va fer nants macroeconòmics que po- −2,7
que l’economia espanyola acusés drien haver-la frenat, cosa que ha
de forma més acusada que d’altres portat el PIB turístic aquest segon VaClaBenanlàceCiriaoarenssm.a
les restriccions a la mobilitat. Ara, és trimestre a situar-se en nivells CAPCalCnataCALaíNaandsasalGattsiaAstMlavuàrtúBRlLiíraeuaalnebilalrlcrsonlgeyiiijsreaxacaaaaóaasó-a
precisament aquesta dependència lleugerament superiors als del
turística el que està permetent a 2019, un 1,1% per sobre», afegeix. Madrid
l’economia espanyola una millor ExtremMaúdruciraa
evolució en un context en què han Ganes de viatjar
desaparegut aquestes restriccions Els empresaris catalans nostres empreses no ho anticipen el 2021 a inversió, sobretot en vi-
per a les activitats de viatges, hos- En aquest clima d’optimisme, el i els de deu comunitats en les reserves, és més algunes tin- venda. La despesa turística dels
taleria o cultura. La recuperació de sector turístic no vol ni sentir a par- més esperen facturar dran els millors resultats de la seva estrangers ja va superar als mesos
l’activitat turística està anant més lar del risc de recessió que s’acosta aquest estiu més història», anticipa Zoreda. d’abril i maig en un 3% la dels ma-
ràpida que el que projectaven molts en les principals economies del que el 2019 teixos mesos del 2019, tot i que la
serveis d’estudis i al maig ja van món. El vicepresident del lobby tu- Hi ha ganes de viatjar i moltes realitzada per espanyols encara va
arribar a Espanya el 88% dels turis- rístic Exceltur, José Luis Zoreda, ha L’associació que agrupa grans em- famílies tenen encara a la seva dis- estar al voltant del 2% per sota.
tes internacionals que visitaven el advertit sobre el risc d’alimentar la preses com Meliá o Iberia entreveu posició la bossa d’estalvi extra Totes les destinacions espanyoles
país aquell mes del 2019, abans de la desconfiança amb «lectures que no un «alentiment» en el quart tri- acumulat durant 2020 i 2021. Mol- esperen una consolidació de la re-
pandèmia. «Espanya s’ha vist afa- es corresponen a la realitat», des- mestre per al turisme, «però no tes llars, que van patir la urpada de cuperació turística aquest estiu. Els
vorida en el segon trimestre del prés de la caiguda dels valors en una recessió». «El furor de l’estiu la crisi, no van poder estalviar en empresaris de Catalunya (+1,6%) i
2022 per una notable i imprevista borsa d’algunes empreses que ha veiem que es relaxa, però no veiem absolut; però d’altres sí, i en ter- 10 comunitats més esperen obte-
acceleració quant a la intensitat de atribuït als tambors de crisi sorgits que hi hagi d’haver un cataclisme mes macroeconòmics s’estima nir aquest estiu una facturació
els últims dies, informa Sara Ledo. sobre les ganes de viatjar (...) Les que aquells dos anys es va produir més alta que la del 2019, amb les
un estalvi extra d’uns 100.000 mi- Balears (+3,6%) i les Canàries
lions d’euros dels quals tan sols (+3,5%) al capdavant.
uns 15.000 haurien estat destinats

© El Periódico de Catalunya. Tots els drets reservats.
Aquesta publicació és per a ús exclusivament privat i es prohibeix la seva reproducció, distribució, transformació i ús per a press-clipping.

EL PREU DE LES PRIMERES MATÈRIES EN ELS ÚLTIMS TRES MESOS 2-3

Font: Bloomberg i MUFG Research Divendres, 8 de juliol del 2022

+19,6% METALLS

Gasolina

+2,2% Blat +5,8%

Soja -9,3% Blat de moro

Coure

-19,1%

Alumini Niquel AGRICULTURA

-31,3% -29,3%

Ferran Nadeu

Un grup de turistes acompanyats per un guia, ahir a la Rambla davant la Boqueria. en les últimes setmanes, s’ha menys de moment, de recessió.
produït un tomb en els preus de la «Cap organisme té aquest esce-
matèries primes no energètiques. nari per a Espanya», va declarar la
«Davant l’expectativa que la de- vicepresidenta econòmica, Nadia
sacceleració econòmica i la reces- Calviño. Però Alberto Núñez Fei-
sió en algunes zones portaran jóo va demanar al Govern central
menys demanda de matèries pri- que deixi de banda la «supèrbia»
meres s’està produint una rebaixa
dels seus preus», explica Javier La paraula «recessió»
Pino, d’Analistes Financers Inter- ja s’ha instal·lat en el
nacionals (AFI). Han caigut els debat econòmic amb
preus dels metalls. El del ferro efecte depriment
s’ha retallat entorn del 13,4% i sobre la confiança
l’alumini, més d’un 30%. També
s’estan moderant els d’alguns davant el «risc de recessió», i Cal-
aliments (el preu del blat ha viño el va instar a comportar-se
baixat gairebé el 10%) i estan com un «líder» i «posar l’espatlla
caient amb força els preus dels en lloc d’estar vaticinant cons-
nolis en el transport marítim. No tantment una catàstrofe i no fent
així, les matèries energètiques, res per evitar-la». n
sobretot el gas. En el cas de l’eco-
nomia espanyola ningú parla, al-

Cost de la vida 0,8 Inici de EVOLUCIÓ DE L'EURIBOR Valor diari
la pandèmia JULIOL
Inflació, hipoteques i Mitjana mensual
risc de subministrament 0,6
energètic, a la tornada JUNY

0,852

0,4 01/07 0,961
04/07 0,897
0,2 GEN MAIG 05/07 0,939
06/07 0,839
GEN 2021 0,287
Els riscos sobre l’economia sot- tingència que la Comissió Euro- -0,081 mitjana
gen per tots els costats. A la torna- pea ha demanat a tots els paï- 0,0 2020 -0,505 GEN provisional
da de les vacances, s’hauran ma- sos per a l’hipotètic cas d’haver
terialitzat les dues pujades de ti- d’abordar restriccions en el sub- −0,2 2022 del juliol
pus d’interès anunciades pel Banc ministrament energètic a empre- -0,013
Central Europeu (BCE), l’abast de ses i llars. Amb el parèntesi d’op- −0,4 -0,502 0,909
les quals encara es desconeix. És timisme concedit per les famílies -0,237
possible que això alimenti l’alça i el sector turístic a l’estiu, el pes- -0,335
de l’euríbor i l’encariment de les simisme comença a guanyar te-
hipoteques. L’euríbor a un any se rreny en les enquestes d’opinió. -0,477
situa en una mitjana del 0,9% des
d’inicis de juliol, gairebé un punt Incertesa La bossa d’estalvi negocis. Al juny, a més, es va pro- indicador. De moment, el mes de
i mig per sobre de la dada de de- extra de 80.000 duir la primera contracció de la juny, amb una taxa d’inflació del
sembre, i la taxa més alta des de L’índex de confiança de les llars milions de les famílies producció industrial en dos anys a 10,2%, les compres amb targeta
juliol del 2012. El Govern central corresponent al mes de juny re- pot ajudar a capejar la zona euro i el flux de comandes han continuat augmentant amb
espera una desacceleració de la flecteix un notable descens res- dificultats es va estancar, cosa que va posar força (el 34% interanual), tot i
inflació al llarg d’aquest segon pecte al maig. Cau la valoració fi a una seqüència de 15 mesos de que a menys ritme que al maig
semestre de l’any, però els últims dels consumidors sobre la seva un deteriorament econòmic a la creixement, segons l’indicador (43%), segons dades de BBVA
talls de subministrament del gas situació actual, però sobretot em- tornada de l’estiu, a causa que es PMI de S&P Global. Research. També va créixer una
rus han continuat disparant el pitjora l’índex d’expectatives so- mantenen les turbulentes cir- mica menys la retirada d’efectiu
preu d’aquest combustible i, si bre el futur immediat de l’econo- cumstàncies econòmiques dels En particular, els volums de la dels caixers (7%, un punt menys
les restriccions van a més, tot pot mia espanyola, del mercat de tre- últims mesos: guerra, inflació, cartera de noves comandes del que al maig). El matalàs d’estalvi
ser possible. La vicepresidenta ball i de les mateixes llars. L’ín- cadena de subministraments, sector industrial van disminuir al extra acumulat per les famílies
Teresa Ribera es reunirà amb els dex IESE d’incertesa econòmica preu i disponibilitat de l’energia, ritme més pronunciat des del pic durant el confinament pot ajudar
agents socials la setmana vinent també apunta a un important de- etc.», remarca aquesta escola de del confinament, el maig del les llars a la inflació i l’encari-
abans de dissenyar el pla de con- teriorament. «Es tracta d’un nivell 2020. La cartera de comandes in- ment del cost de la vida a partir
d’incertesa molt alt, que apunta a dustrials també va descendir al de la tardor.
juny a Espanya, segons aquest

© El Periódico de Catalunya. Tots els drets reservats.
Aquesta publicació és per a ús exclusivament privat i es prohibeix la seva reproducció, distribució, transformació i ús per a press-clipping.

4 | Temadeldia Divendres, 8 de juliol del 2022 |

Les previsions econòmiques

La crisi provocada per l’espiral Arran de la situació que ha provocat l’escalada de la inflació, el Banc Davant aquestes posicions,
inflacionista, que ha situat el ni- Central Europeu (BCE) es mostra dividit entre ‘falcons’ i ‘coloms’. Lagarde afirma que el ritme de la
vell general de preus al juny en el Uns prefereixen combatre l’IPC al preu que sigui; i els altres advoquen pujada de tipus «no pot ser defi-
10,2%, segons les dades avança- nit ex ante» i adverteix que «hi ha
des de l’Institut Nacional d’Esta- per complir el mandat però amb un ull posat en el creixement. clarament situacions en què el
dística (INE), no només ha obli- gradualisme no seria apropiat»,
gat el Banc Central Europeu (BCE) Un banc central mentre que el seu vicepresident,
a reorientar i endurir la política amb dues ànimes Luis de Guindos, ha evitat posar
monetària per primera vegada en un possible límit a l’encariment
gairebé una dècada. També ha PABLO ALLENDESALAZAR del diner.
tornat a aflorar la pugna entre Madrid
les dues ànimes que conviuen al Política restrictiva
si de la institució que regeix la
política monetària a la zona de Per la seva banda, l’alemany Joa-
l’euro: la dels que defensen una chim Nagel ha defensat aquesta
interpretació flexible i àmplia del mateixa setmana que «pot ser
seu mandat que tingui més en necessària una política mo-
compte la situació econòmica netària restrictiva, almenys tem-
(coloms) contra la d’aquells que poralment». Així mateix, ha mi-
advoquen per cenyir-se a l’ob- rat de refredar la creixent expec-
jectiu d’aconseguir l’estabilitat tativa que el BCE es vegi obligat a
de preus (falcons). abaixar tipus l’any que ve per
l’empitjorament de l’economia,
L’autoritat monetària de la com va passar el 2008 i el 2011:
zona euro ha de prendre dues de- «La situació és completament
cisions fonamentals que deter- diferent».
minaran en bona mesura l’evolu-
ció de l’economia de la unió mo- El salt a la palestra del presi-
netària a curt i mitjà termini. dent del Bundesbank és especial-
D’una banda, ha de decidir a quin ment rellevant, ja que des que va
ritme i fins on apuja els tipus accedir al càrrec al gener havia
d’interès oficials per combatre mantingut un perfil relativament
una inflació que ja està en el 8,6% baix. Nagel ha volgut mostrar es-
a la zona euro, màxim des de la pecialment les seves reticències a
creació de la divisa comuna. l’instrument per controlar les pri-
mes de risc. Així, ha reclamat uti-

El BCE ha de decidir Christine Lagarde. Luis de Guindos. Pablo Hernández de Cos. Luis de Guindos
a quin ritme i fins ha evitat posar
on apuja els tipus un possible límit
d’interès per a l’encariment
combatre la inflació del diner

I d’altra banda cal definir les Fabio Panetta. Joachim Nagel. Klaas Knot. litzar-lo de forma «estrictament
condicions que hauran de complir temporal» i «només en cir-
els països que es beneficiïn del institució. «No soc un colom, ni punts bàsics al juliol, en lloc dels més rellevants, ha defensat apu- cumstàncies excepcionals i en
mecanisme que ultima per evitar un falcó. La meva ambició és ser 25 anunciats, si la inflació conti- jar els tipus entre l’1% i l’1,5% si la condicions estrictament defini-
pujades descontrolades de les pri- un mussol, que s’associa sovint nua donant males notícies. En la inflació evoluciona fins al final de des». En particular, ha reclamat
mes de risc, pensant especialment a una certa saviesa». mateixa línia, l’holandès Klaas 2024 com l’autoritat monetària que «és fonamental que els estats
en el deute de països perifèrics Knot ha deixat oberta la possibili- espera que passi. membres segueixin tenint prou
com Itàlia, però també per a Es- Sense arribar a la virulència del tat d’una pujada al setembre su- incentius per portar a terme les
panya, Grècia i Portugal. En defi- 2019, amb tot, comencen a evi- perior als 50 punts bàsics esperats El portuguès Mário Centeno seves polítiques fiscals i econòmi-
nitiva, els mateixos que van patir denciar-se esquerdes. Els falcons pel mercat i ha defensat que els ti- també advoca per portar els tipus ques de manera sostenible i reduir
la crisi del deute sobirà el 2012. han tornat a desplegar les ales. El pus hauran d’assolir el 2% a prin- d’interès al nivell anomenat na- els seus nivells de deute».
governador del Banc d’Àustria, cipis de 2023, nivell compartit pel tural (que implica una política
Ni ‘colom’ ni ‘falcó’ Robert Holzmann, ha afirmat que belga Pierre Wunsch. monetària ni expansiva ni restric- La seva posició, amb tot, sem-
hauria preferit que la institució tiva), mentre que el grec Yannis bla minoritària, ja que falcons com
L’aspecte crucial de les dues hagués apujat ja el preu del diner, Per contra, Pablo Hernández Stournaras i l’italià Fabino Panet- Knot i Wunsch han recolzat el
decisions ha fet ressorgir vells mentre que el letó Mārtiņš Kazāks de Cos, governador del Banc d’Es- ta han apostat per una pujada mecanisme. Dels diferents pro-
fantasmes. Durant el mandat de ha defensat elevar els tipus 50 panya i un dels consellers colom «gradual» dels tipus. nunciaments i filtracions de les
Mario Draghi al capdavant del últimes setmanes es pot extreure
BCE (2011-2019), el president que el BCE s’inclina per un instru-
va liderar una majoria de coloms ment amb una condicionalitat
en el consell de govern que va fiscal suau. Els països beneficiaris
imposar les seves tesis a uns ca- podrien haver de comprometre’s
da vegada més descontents fal- a tenir un pla fiscal creïble a mitjà
cons. El seu últim pla d’estímuls termini, avalat pel BCE i/o la Co-
va provocar que els seus oposi- missió Europea.
tors llancessin en públic críti-
ques irades. Tal era la situació A més, el banc central podria
que la presidenta del BCE, incentivar que els bancs privats
Christine Lagarde, va mirar augmentessin les reserves que
d’apaivagar els ànims des de la guarden a la institució per reduir la
seva primera compareixença liquiditat disponible en el sistema
com a nova presidenta de la i neutralitzar l’efecte inflacionista
de la nova compra de bons.n

© El Periódico de Catalunya. Tots els drets reservats. Publicitat| 5
Aquesta publicació és per a ús exclusivament privat i es prohibeix la seva reproducció, distribució, transformació i ús per a press-clipping.

| Divendres, 8 de juliol del 2022

© El Periódico de Catalunya. Tots els drets reservats.
Aquesta publicació és per a ús exclusivament privat i es prohibeix la seva reproducció, distribució, transformació i ús per a press-clipping.

Panorama >

Internacional

Terratrèmol polític al Regne Unit

Johnson sucumbeix a la dura pressió
del partit i presenta la dimissió

> El ‘premier’ cessa com a líder ‘tory’ i seguirà com a primer ministre fins que s’elegeixi un substitut,
previsiblement a la tardor > Els laboristes amenacen amb una moció de censura si no marxa ja

A. NIUBÓ vien col·locat davant la porta da- món». També que sap que «una el Brexit, acabar amb la pandèmia càrrecs en el Govern 59 diputats
Londres vant desenes de periodistes i de part del país estarà alleujada per la de la covid i liderar els països occi- del seu partit i després que tot el
càmeres que feia hores que espe- seva dimissió, i que una altra part dentals contra Rússia en la guerra seu Gabinet li demanés que es
Boris Johnson va presentar ahir la raven i, molt a desgrat seu, va pro- del país estarà decebuda». Va re- d’Ucraïna. Precisament Ucraïna ha marxés i amb el seu grup parla-
dimissió i va cedir a la insuportable nunciar el discurs de comiat tres cordar les eleccions del 2019 en sigut el seu refugi els últims mesos mentari intentant forçar una nova
pressió del seu partit i del seu Ga- anys després d’haver entrat per què va aconseguir una majoria ab- per escapar-se dels problemes que moció de confiança. Johnson es va
binet perquè fes un pas al costat. A aquesta mateixa porta amb la pro- soluta, l’èxit electoral més impor- tenia al seu país amb l’escàndol de resistir durant tot aquest temps a
primera hora de la tarda, va sortir mesa d’implementar el Brexit. tant del Partit Conservador des de les festes il·legals a Downing Street dimitir, però la situació era insos-
per la porta del número 10 de Margaret Thatcher. I va resumir en ple confinament. tenible. El que el va fer cedir i can-
Downing Street, es va situar da- Johnson va dir que «ningú és els seus èxits durant aquests tres viar d’opinió va ser que el nou mi-
vant el faristol improvisat que ha- indispensable» en la vida política i anys de mandat destacant haver La seva dimissió es produïa nistre de Finances, Nadheem Za-
va manifestar la seva tristesa per recuperat la sobirania del país amb després de 48 hores dramàtiques hawi, que amb prou feines feia un
deixar «la feina més bonica del en què havien deixat els seus
Justin Tallis / AFP

Primer pla de Boris Johnson, durant l’anunci de la seva dimissió al capdavant del partit i del Govern, ahir a Londres.

© El Periódico de Catalunya. Tots els drets reservats. 6-7
Aquesta publicació és per a ús exclusivament privat i es prohibeix la seva reproducció, distribució, transformació i ús per a press-clipping.
Divendres, 8 de juliol del 2022
Candidats favorits a succeir Johnson

Ben Wallace Penny Mordaunt Rishi Sunak Liz Truss Jeremy Hunt Nadhim Zahawi

Ministre Ex secretària d’Estat Exministre Ministra d’Afers Exministre d’Exteriors Nou titular
de Defensa de les Forces Armades d’Economia Exteriors i Sanitat d’Economia

«És una bona dia que estava en el càrrec, s’as- Els gairebé tres anys del mandat de Boris Johnson han estat marcats
notícia. Ha sigut segués davant seu i li digués que per les polèmiques i els escàndols, que han dinamitat la popularitat
responsable de havia de dimitir. El mateix va i credibilitat d’un dirigent sempre discutit que va donar als conservadors
mentides i fraus a fer la seva fidel amiga, la titular
escala industrial» d’Interior, Priti Patel. una de les victòries més importants de la seva història.

KEIR STARMER També li va fer veure la rea- El Brexit,
litat la renúncia de tres minis- l’uci i les festes
LÍDER DEL PARTIT LABORISTA tres més ahir al matí: el de
Gal·les, el d’Irlanda del Nord, i MARTA LÓPEZ empresa pel seu Govern amb la in- des, a algunes de les quals va assis-
«La idea que la recentment nomenada titu- Barcelona jecció de l’Oxford-AstraZeneca, la tir Johnson, quan no es podien re-
Johnson segueixi lar d’Educació. Dimecres a la primera que va ser autoritzada. unir més de dues persones a l’inte-
fins a la tardor nit Johnson va fulminar Mi- BorisJohnson,elgranpadrídelBre- Però no va ser aquesta la seva pitjor rior i sis a l’exterior. Una de les fes-
sembla lluny de ser chael Gove, el ministre de xit, va arribar al poder el juliol del equivocació, sinó saltar-se els es- tes va ser per celebrar el seu 56è
ideal i sostenible» Cohesió Territorial, per cons- 2019desprésdelarenúnciadelase- trictes confinaments que ell mateix aniversari. Una altra va tenir lloc en
pirar contra ell. S’afegien als va predecessora, Theresa May, amb va ordenar amb la celebració de di- vigílies del funeral del duc d’Edim-
NICOLA STURGEON ministres de Finances i Sanitat la promesa de fer realitat la sortida verses festes il·legals a Downing burg. I la investigació oficial encar-
que van deixar el seu càrrec di- del Regne Unit de la UE, votada tres regada va documentar «excessos
MINISTRA PRINCIPAL ESCÒCIA marts i van provocar la cascada anys abans en referèndum. Malgrat Reuters etílics i menyspreu per les nor-
de dimissions. la controvèrsia que va envoltar mes» en les trobades, en el pitjor
«Sigui qui sigui semprelasevafigurailafamade Boris Johnson, brindant moment de la pandèmia.
el successor, Calendari de primàries narcisista, provocador i im- durant una de les festes clan-
necessitem una predictible que el precedia , Primer Johnson va negar
nova direcció i Johnson no va dir quan mar- el desembre del 2019 va destines a Downing Street. haver tingut constància de
un tacte diferent» xarà. Va explicar que la setma- aconseguir una majoria
na que ve el seu Govern presen- històrica per als conser- Street, mentre per als britànics es- moltes d’aquestes festes,
MARY LOU MCDONALD tarà el calendari de les pri- vadors en les eleccions taven prohibides les reunions so- per després negar que
màries conservadores per ele- legislatives anticipades cials. L’escàndol va sortir a la llum hagués incomplert les
PRESIDENTA DEL SINN FÉIN gir el seu successor. S’espera que va convocar. Poc el desembre del 2021, quan en for- regles i va acabar de-
que sigui després d’estiu, a fi- després d’un mes, el 31 ma de degoteig es van anar conei- manant disculpes di-
nals de setembre o octubre. Per de gener del 2020, el xent les celebracions i «reunions verses vegades. Va ser
tant, Johnson podria seguir a país, sota la seva batuta, de feina» amb vi en dependències multat per la policia,
Downing Street fins a la tardor, va abandonar la UE. governamentals durant les tanca- una cosa inèdita per a
fins que hi hagi nou líder, cosa un primer ministre.
que no agrada al líder de l’opo- Va ser el seu moment A l’escàndol del
sició, el laborista Keir Starmer, de més glòria. Però havia de partygate s’hi afegeix la
que ha amenaçat de forçar una ser efímera. Al març va escla- traïció de qui va ser la se-
moció de censura al Parlament tar la pandèmia de la covid i con-
si el premier no marxa ja. tràriament al que feien els països de va mà dreta, Dominic
la resta d’Europa, al principi va mi- Cummings, una figura tan
També hi ha divisió en el seu nimitzar la pandèmia, va apostar polèmica com ell que després
partit sobre si Johnson hauria per la immunitat de grup i va pos- d’abandonar el Govern va co-
d’anar-se’n ja i deixar que un tergar el confinament. Fins que ell mençar a criticar en públic la gestió
interí ocupés el seu lloc. Tan- mateix va acabar contagiat. Primer del primer ministre. I sempre ha
mateix, Johnson ha reestructu- amb símptomes lleus, que van em- sigut present la desviació de fons
rat el seu Gabinet amb polítics pitjorar fins al punt d’haver de ser canalitzats pel Partit Conservador
lleials de perfil molt baix per hospitalitzat i ingressat a l’uci, on per finançar una gran reforma a
poder aguantar fins que hi hagi va estar tres dies. Downing Street. Els escàndols se-
un nou líder. Mentrestant, ha xuals que afectaven Chris Pincher
començat el ball de noms per a Johnson va reconèixer l’error en quan va ser nomenat per Johnson
la successió que van des del mi- la gestió inicial de la pandèmia, que cap de disciplina del grup parla-
nistre de Defensa, l’exmilitar va poder esmenar a mitges amb la mentari conservador i que el pri-
Ben Wallace, a la ministra ràpida campanya de vacunació mer ministre coneixia han sigut la
d’Exteriors, Liz Truss, passant gota que ha fet vessar el vas dels
per l’exministre de Theresa conservadors. n
May i europeista Jeremy Hunt.

Els conservadors han de
trobar ara un dirigent que
uneixi els votants del nord
d’Anglaterra, els Brexiters labo-
ristes obrers que van votar
Johnson el 2019. n

© El Periódico de Catalunya. Tots els drets reservats.
Aquesta publicació és per a ús exclusivament privat i es prohibeix la seva reproducció, distribució, transformació i ús per a press-clipping.

8 | Internacional Divendres, 8 de juliol del 2022 |

Una tragèdia que va commocionar Itàlia

Itàlia afronta enmig d’una nova crisi política el procés joritàriament directius i tècnics, que estan acusats de
judicial per la tragèdia de Gènova quatre anys després delictes com ara homicidi múltiple i omissió de pre-
dels fets. El nombre d’imputats ascendeix a 59, ma- caucions per garantir la seguretat.

Judici per l’ensorrament del pont Morandi

Juliol del 2022. Gairebé quatre IRENE SAVIO no es van fer les més mínimes ac-
anys després, Itàlia va començar Roma cions per reforçar els tirants del
a jutjar ahir els presumptes res- pilar número 9», expliquen.
ponsables de la tragèdia del via- Stefano Rellandini / Reuters
ducte Morandi o Ponte delle Con- Els advocats de la defensa ho
dotte de Gènova. El 14 d’agost del Imatge del pont Morandi de Gènova després de l’enfonsament, el 14 d’agost del 2018. rebutgen. Giovanni Paolo Accin-
2018, a les 11:36 hores, desenes de ni, defensor de Giovanni Caste-
cotxes i camions queien al buit últims se’ls acusa de conèixer de rellotgeria» i l’únic que no se molís. Altres estudis van continu- llucci (llavors conseller delegat
després d’esfondrar-se el fre- l’estat del pont i per tant, no im- sabia és «quan explotaria». Els ar assenyalant la fragilitat dels d’Autostrade), diu que el seu cli-
qüentat i mal conservat pont, i 43 pedir l’accident, tal com va arri- imputats «eren conscients que es fonaments en els mesos anteriors ent no té «cap responsabilitat pe-
persones morien, entre les quals bar a dir Walter Cotugno, un dels corria el risc d’un col·lapse». a l’accident. nal». «El pont es va esfondrar a
hi havia quatre nens. Un tràgic fiscals del cas. Segons ell, el pont causa d’un vici de construcció
accident, símbol de la decadència Morandi, la construcció del qual Una de les proves aportades en Amb això, la fiscalia considera ocult», afirma Accinni.
d’Itàlia, país que torna a reviure va finalitzar el 1967 i que discor- el judici són les múltiples anàlisis que, per «preservar els guanys»
aquella tragèdia enmig d’una al- ria sobre l’autopista A-1 –una de d’enginyers, publicades uns anys dels accionistes, no es va voler fi- 30 milions d’indemnització
tra crisi política que fa perillar la les més importants d’Itàlia–, era abans de l’ensorrament, que aler- nançar el manteniment que es
supervivència del seu Govern. abans de la tragèdia «una bomba taven de la perillositat de la infra- requeria. «Entre la inauguració Castellucci va renunciar al càrrec
estructura i suggerien que es de- del pont el 1967 i l’ensorrament el 2019 amb una pensió de 13 mi-
En el judici, que va celebrar la lions d’euros, mentre que la com-
primera vista ahir a la ciutat de panyia Autostrade –abans vincu-
Ligúria (nord-oest), hi ha 59 im- lada a la família Benetton, que
putats que han sigut acusats de després va cedir la seva part a
delictes com ara homicidi múlti- l’Estat– no s’asseurà a la ban-
ple culpós, homicidi viari, desas- queta a l’haver arribat a un acord
tre, ocultació de documents ofi- amb la fiscalia, que va implicar el
cials i omissió dolosa de precau- pagament d’uns 30 milions d’eu-
cions per garantir la seguretat. ros en concepte d’indemnització.
Entre els que s’asseuran al banc
dels acusats hi figuren principal- Una família de les víctimes ha
ment directius i tècnics de l’em- renunciat de moment a la indem-
presa Autostrade, i de la seva fili- nització per no perdre la possibi-
al Spea, que s’encarregava del litat de presentar-se com a part
manteniment. civil en el judici. «Les nostres ex-
pectatives són moltes. Confiem
«Una bomba de rellotgeria» que amb aquest procés es faci
justícia, que s’aclareixin les cau-
Però també han sigut inclosos en ses i les responsabilitats que han
la llista alguns funcionaris pú- portat a la mort dels nostres fa-
blics, entre ells oficials del Minis- miliars», explica la presidenta
teri d’Infraestructures. A aquests del comitè de familiars de les víc-
times, Egle Possetti. n

Resolució parlamentària Frederic J. Brown / AFP cipis d’any el president de França,
Proavortista a Los Angeles. Emmanuel Macron.
L’Eurocambra vol quel’avortament
entriala Carta deDrets Fonamentals Concretament, la resolució
advoca per incloure el dret a l’ar-
> Condemna la decisió del Suprem nord-americà d’anul·lar ticle 7 de la Carta afegint que «to-
la protecció a la interrupció de l’embaràs a nivell federal ta persona té dret a un avorta-
ment segur i legal». També ani-
SILVIA MARTÍNEZ matèria de salut i drets sexuals vor, 155 en contra i 38 absten- men els governs de la UE a deba-
Brussel·les i reproductius als Estats Units. cions, apressa el Congrés dels tre sobre aquest tema en el marc
L’última, ahir mateix amb motiu EUA a legislar per protegir l’avor- d’una futura revisió dels tractats i
En menys de nou mesos el Parla- de la decisió del Tribunal Suprem tament, demana a tots els països alerten d’un possible augment
ment Europeu ha adoptat tres re- nord-americà d’anul·lar la pro- de la UE que garanteixin l’accés a del flux de diners per finançar
solucions exigint la derogació de tecció a l’avortament en l’àmbit avortaments segurs, legals i gra- grups posicionats contra la igual-
la llei antiavortament de Texas i federal i deixar en mans de cada tuïts, i la inclusió d’aquest dret a tat de gènere i contra l’avorta-
condemnant els retrocessos en estat restringir-lo o prohibir-lo. la Carta de Drets Fonamentals de ment al món, en què s’inclou Eu-
El text, aprovat per 324 vots a fa- la UE, tal com va proposar a prin- ropa. Arran d’això, insten els 27
estats membres a despenalitzar
l’avortament i a eliminar i com-
batre les restriccions legals, fi-
nanceres, socials, a més de les
pràctiques que encara obstaculit-
zen l’accés a l’avortament en al-
guns països de la UE. n

© El Periódico de Catalunya. Tots els drets reservats.
Aquesta publicació és per a ús exclusivament privat i es prohibeix la seva reproducció, distribució, transformació i ús per a press-clipping.

| Divendres, 8 d’ejujluioliol dl dele2l 200222 Internacional| 9

Inflació al país sud-americà Mohammed Salem / Reuters

La crisi política a l’Argentina
desboca l’alça dels preus

> Alguns productes de consum han experimentat augments
de més del 40% a Buenos Aires des de dissabte

Luis Robayo / AFP

ABEL GILBERT tres. Segons el Centre de Magat-
Buenos Aires
zemistes, una família de qua-
El verb remarcar té
una accepció que es tre persones va necessitar
creu típicament
argentina. No es al maig 110.552 pesos
tracta de l’èm-
fasi amb què (420 euros en el
s’aclareix una
idea ni l’intent mercat negre) per
que alguna co-
sa es percebi no ser part del
millor. L’acció
es relaciona 40% d’argentins
amb el compul-
siu augment dels pobres.
preus, estat d’acte
reflex d’una cultura El salari mit-
inflacionària de vella
data que irromp amb ca- jà d’una perso-
da sacsejada política. Fins
dissabte a la tarda, quan Martín na és de 71.651
Guzmán va decidir abandonar el
Ministeri d’Economia, les ex- pesos (276 eu-
pectatives inflacionàries del
país sud-americà eren del 70% a ros). S’estima
fi d’any.
que un quart
Silvina Bakatis el va reem-
plaçar al mig del culebró entre el del que percep
president, Alberto Fernández, i
la seva vicepresidenta i mentora, ja ho gasta a pa-
Cristina Fernández de Kirchner.
La percepció imperant en aquest gar deutes. Amb
moment és que el primer dels
Fernández ha perdut la seva ca- el que li queda
pacitat de comandament i serà
una mena de fantasma errant aquest hivern ha
fins que el rellevin, el desembre
del 2023. I això té un impacte sortit a proveir-se i ha
immediat als mercats i els co-
merços, malgrat les crides a la Un comerç a Buenos Aires detectat, astorat, que els
calma de Batakis. avisa que no apuja preus. principals productes de con-
sum bàsic –sucre, llet, pasta,
El preu del dòlar està pels nú-
vols. La bretxa entre la seva co- maionesa, cafè instantani, cal-
tització oficial i la il·legal és del
100%. La portaveu presidencial, Les xifres do, paper sanitari, herba mate
Gabriela Cerruti, va parlar de (infusió tradicional), entre al-
«copets de mercat». Al compàs tres– tenen un cost que no té
d’aquesta escalada, alguns pro-
ductes van experimentar aug- res a veure amb el del juny.
ments de fins a més del 40% en
diferents barris de la ciutat de 70% L’OCDE augura un creixe- Arrenca el pelegrinatge a la Meca
Buenos Aires. «Remarquem pels ment de l’economia argentina
dubtes», s’escuden grans, mit- del 3,6% aquest any. Però u Un milió de musulmans van iniciar ahir el seu pelegrinatge més
jans i petits comerciants. Així, es gran anual a la Meca, en el primer hach multitudinari des que la
posa en marxa un procés de re- d’inflació prevista aquesta millora no arriba a les pandèmia de la covid va obligar l’Aràbia Saudita a restringir i fins i
troalimentació que trastoca les per a final d’any, butxaques. Entre el novembre tot suspendre la visita als llocs més sagrats de l’islam i renunciar a
variants i la mateixa vida quoti- prèvia a la dimissió del 2021 i l’últim abril, els assa- una de les seves principals fonts d’ingrés. Els pelegrins han de te-
diana, amb clars guanyadors i els nir la pauta completa de vacunació i presentar una prova PCR ne-
perdedors de sempre. del titular lariats van perdre un 19% de la gativa. S’hi ha vetat l’assistència dels més grans de 65 anys.

La memòria d’altres expe- d’Economia. seva capacitat de compra. Els so-
riències inflacionàries com les
del 1989 i el 1991 es reactiva. Des tracs d’aquests dies no faran

més que aprofundir les

dificultats.

Al comentar el

276euros que passa en aquest ANUNCI
país, l’empresa fi-
és el salari mitjà al país. El 25% nancera JP Mor- Convocatòria per a l’aixecament de les Actes d’ocupació en relació a l’expedient d’expropiació
es destina a pagar deutes. gan va sostenir forçosa per procediment d’urgència dels béns i drets necessaris per a l’execució de les obres
Entre novembre i abril, els que l’existència del projecte constructiu “Implantació d’una xicana amb un nou pas de vianants a la ctra.
d’una crisi políti- BV-2415, a l’entorn del cementiri municipal. TM Olèrdola”, pel proper dia 22 de juliol de 2022
assalariats van perdre el 19% ca és una «condi- de 9:00 a 14:30 hores a l’Ajuntament d’Olèrdola, tot d’acord amb les formalitats de l’article 52.6
de poder adquisitiu. ció necessària» de la vigent Llei d’Expropiació Forçosa i concordants del seu Reglament. Així mateix, donar
continuïtat a l’expedient en la fase de Justpreu i intentar convenir lliurament i per avinença,
perquè s’obri la mitjançant el Mutu Acord, la fixació del preu just. (Exp. 2018/6141)

porta d’una inflació TM OLÈRDOLA / RELACIÓ DE BÉNS I DRETS AFECTATS

superior al 100% o una DADES AFECTATS DADES CADASTRALS SUPERFÍCIES AFECTADES
(m2 )
FINCA
que ha comen- hiperinflació. «El camí a NATURALESA/EXPROPIACIÓSERVITUD DEOCUPACIÓ
APROFITAMENTPASTEMPORAL

çat la setmana, la seguir sembla inestable a mesu- TITULAR POLÍGON
PARCEL·LA
classe mitjana i alta gasta de més, ra que ens acostem a l’any elec- VIALS
SERVEIS
també «pels dubtes». Acumula toral, i fa que qualsevol ajust or- AERI
SUBT
VIALS
SERVEIS
CLASSIFICACIÓ

URBANÍSTICA

aliments i avança la compra todox sigui políticament costós 1 SERDÀ BOGUNYÀ, ROGER Rústica-Pastures 3 37 192,50 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 SNU

d’objectes electrònics o un pas- i, per tant, inviable». Alejandro El titular o titulars dels referits béns i drets, podran concórrer personalment, proveïts del seu
DNI o representats per persones degudament autoritzades amb poder suficient a l’efecte. Així
satge a l’exterior. Werner, exdirector del Depar- mateix, hauran d’aportar els documents acreditatius en dret de la vigència actual de la seva
titularitat sobre el béns i drets afectats.
Compra o ven dòlars per no tament de l’Hemisferi Occiden- Talment, es fa saber que si be l’acte tindrà lloc a l’Ajuntament corresponent, això no impedeix
la possibilitat de desplaçar-se a la finca afectada en el cas de ser necessari, i procedir així, a
perdre la carrera dels preus. Els tal del Fons Monetari Interna- l’aixecament de l’acta d’ocupació podent l’afectat fer-se acompanyar de perit i notari.

que no arribaven a final de mes cional (FMI), ha compartit el

observen impotents la manera diagnòstic: «La falta de gover- Francesc Bartoll Huerta
El secretari delegat
com s’allunyen les expectatives nabilitat fa que cap tipus de can-
Barcelona, 1 de juliol de 2022
dels quatre àpats diaris i fins a vi sigui prou atractiu». n

© El Periódico de Catalunya. Tots els drets reservats.
Aquesta publicació és per a ús exclusivament privat i es prohibeix la seva reproducció, distribució, transformació i ús per a press-clipping.

10 | Internacional Divendres, 8 de juliol del 2022 |

La invasió russa

É s cert que, com aca- LA CAMPANYA MILITAR (52) tillers ucraïnesos comencen a nàriament la planificació i execu-
ba d’afirmar el pre- JESÚS A. NÚÑEZ VILLAVERDE comptar amb obusos M777 i Ca- ció de les accions que l’enemic pu-
sident Volodímir esar, llançacoets múltiples M270 i gui imaginar, i l’obliga a una dis-
Zelenski, el nou ma- llançamíssils múltiples M142 Hi- persió més gran de les seves uni-
terial artiller en mars. En comparació amb el ma- tats i a allargar encara més les ca-
terial del qual fins ara disposaven, denes logístiques que alimenten
mans de les forces armades ucra- la millora és molt notable, tant en les unitats de primera línia. Apor-
abast –al passar dels 20 quilòme- ten, per tant, al seu posseïdor un
ïneses està aconseguint resultats tres a més de 70– com en precisió avantatge tàctic que, ben aprofitat,
–de centenars de metres d’error li pot permetre desbaratar ofensi-
«molt notoris» en la seva oposició circular probable a tan sols una ves que d’una altra manera tindri-
desena–. Però encara és més no- en pràcticament garantit l’èxit.
als invasors russos. Però seria un No n’hi ha prou amb l’artilleria table la millora en rapidesa de re-
càrrega entre salves. Així, per Però pensant en termes de vic-
error, tantes vegades repetit en exemple, si els llançacoets múlti- tòria o derrota, mentre hi hagi vo-
ples BM27 Uragan de fabricació luntat de combatre, és la infante-
ocasions anteriors al valorar el pa- soviètica, amb els quals Kíiv estava ria, amb totes les seves diverses
dotat fins ara, necessitaven més de capacitats, l’única que pot conce-
per individual d’altres armes, com 20 minuts per fer un segon llança- dir-la o negar-la. Com a arma
ment, els Himars M142 nord- principal en el combat, és l’encar-
els drons armats, creure que això Seria un error considerar que el subministrament a americans que acaben d’entrar en regada de conquistar, ocupar i
Ucraïna de noves i millors armes pot fer un gir total servei no en necessiten més de consolidar el control d’un territo-
fa un gir total al desenvolupament cinc. Aquesta dada és fonamental ri. L’artilleria, per molt bé que
al desenvolupament de la guerra. quan es tracta de sobreviure al foc compleixi la seva missió, és una
de la guerra. decontrabateria enemic, que bus- arma auxiliar que només en el mi-
ca eliminar els llançadors abans llor dels casos pot ser decisiva per
Conscient de la seva inferioritat que puguin canviar de posició. guanyar una batalla, però no la
guerra. I avui Ucraïna continua
per sostenir la defensa contra una Per descomptat, això permet a sense comptar amb les capacitats
les forces d’infanteria ucraïneses necessàries per passar a una ofen-
gran potència militar com Rússia, PRINCIPALS ACCIONS DEL DIA comptar en el seu avanç amb un siva general que expulsi del seu
suport pròxim amb menys risc de territori els invasors. I el mateix val
Zelenski ha demanat des del prin- Font: Institute for the Study of War / BBC / liveuamap.com / Ministeri de Defensa del Regne Unit patir foc amic. Igualment, facilita per a Rússia en el seu afany de
la realització d’atacs directes a conquistar Ucraïna. n
cipi de la invasió més i millors ar- Principals incidents d’ahir Recuperat per Ucraïna llocs de comandament, instal·laci-
ons logístiques, dipòsits de muni- P Codirector de l’Institut
mes. I només és ara quan final- Ocupat per Rússia ( ciutat) ció, aglomeracions de tropes i fins d’Estudis sobre Conflictes i
i tot columnes de vehicles. En al- Acció Humanitària (IECAH).
ment alguns governs –amb els tres paraules, complica extraordi-

Estats Units i el Regne Unit al cap- BIE.
Txerníhiv
davant– han decidit subminis- RÚSSIA

trar-li alguna cosa més que mate-

rial antic de procedència soviètica, POL. Jitómir Sumi
Lviv
amb el clàssic argument que era Kíiv Khàrkiv
Severodonetsk
conegut pels militars ucraïnesos i, Lissitxansk UCRAÏNA

per tant, no necessitaven instruc- Popasna Vínnitsia Kramatorsk Lugansk

ció específica per utilitzar-lo. En Prov. de Donetsk
Província de Lugansk
realitat, miraven d’ocultar el te- Zaporíjia

mor de significar-se davant Mos- Mikolaiv DONBASS
Odessa
cou, entregant material sofisticat Mariúpol
Kherson Berdiansk
al seu enemic, per por de les possi-

bles represàlies russes.

Vençut aquest temor per alguns CRIMEA
Mar
països, entre els quals no hi ha 20 KM Altxevsk Illa de 200 KM
les Serps Negre
Alemanya i tants altres, ara els ar-

Rússia amenaça de tancar l’única va ajuda a través de més entrades,
entrada d’ajuda al nord de Síria però Rússia, amb poder de veto en
el Consell de Seguretat, les va
> El 90% dels habitants de la regió d’Idlib sobreviuen gràcies a anar tancant una a una.
l’assistència humanitària internacional de l’ONU que arriba per Turquia
Moscou amenaça ara de tancar
ADRIÀ ROCHA CUTILLER I aquesta por podria activar- Yahya Nemah / Efe / EPA l’última que queda. «No veiem
Istanbul se aviat. Idlib i les altres regions cap raó per preservar el mecanis-
opositores sobreviuen gràcies a la Activistes i organitzacions humanitàries demanen a la comunitat inter- me d’ajuda a través de la fronte-
Mohammad es mostra relativa- frontera turca, des d’on arriben nacional que mantingui obert l’encreuament fronterer de Bab al-Hawa. ra», va dir, al maig, l’ambaixador
ment content quan se li pregunta tots els serveis i aliments. En rus davant l’ONU, Dmitri Po-
pels dos últims anys a Idlib, l’úl- aquestes zones hi viuen 4,5 mili- lianski. La fam amenaça d’arribar
tima gran regió opositora siriana. ons de persones –tres milions al nord de Síria.
Allà, des del 2020, la guerra ha són, com Mohammad, despla-
afluixat, els bombardejos ja no çats de guerra. Del total d’aquests Situació catastròfica
són constants, als mercats hi ha habitants, el 90% sobreviu grà-
menjar, i a les cases, electricitat i cies a l’ajuda humanitària que «Sense l’ajuda, la situació es dete-
internet la majoria d’hores del entra per Turquia, a través de les riorarà enormement. Dels habi-
dia. «A la ciutat no és com en els Nacions Unides. tants de la zona, més de la meitat
camps de refugiats, és clar... A la depenen d’aquesta ajuda comple-
ciutat, els preus no s’han dispa- Ara, Rússia amenaça de tancar tament. No tenen res més. Són els
rat com a les zones controlades l’aixeta. Ahir a la matinada estava que estan als camps a la frontera. I
pel règim. Hi ha més seguretat previst que se celebrés una vota- si aquesta gent no pot sobreviure,
que abans. L’ajuda arriba, i no ció en el Consell de Seguretat de intentaran anar a Turquia, on la
ens podem queixar, de moment, l’ONU perquè l’organització con- gent ha canviat d’actitud i ja no vol
tot i que la gent té por», assegura tinuï enviant i coordinant l’ajuda més refugiats. Turquia està al lí-
Mohammad. a través de l’única porta d’entra- mit i això, crec, provocaria una al-
da del món a Síria: Bab al-Hawa. tra onada migratòria cap a Euro-
Fa uns anys, l’ONU enviava la se- pa», explica l’expert en Síria Ömer
Özkizilcik, que continua:

«Rússia està jugant a un joc
amb les vides de gent innocent. I
crec que al cap de Moscou hi ha
pressionar per rebre concessions
dels Estats Units, d’Occident. Si
no, buscaran crear una altra crisi
migratòria», diu Özkizilcik. n
Click to View FlipBook Version