The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

El Periódico de Catalunya
Especial Mobile World Congress 25-02-19
edición catalán

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by informacion, 2020-01-28 05:09:10

Mobile World Congress 25-02-19 catalán

El Periódico de Catalunya
Especial Mobile World Congress 25-02-19
edición catalán

Keywords: EPC

MONOGRÀFIC. LA FIRA INTERNACIONAL MÉS GRAN SOBRE TECNOLOGIES MÒBILS el Periódico 25 de febrer del 2019

MOBILE WORLD CONGRESS

El MWC, a Barcelona des d’avui La posada en marxa de les xarxes S’accentua el debat sobre
fins al 28 de febrer, preveu 5G, amb demostració de casos les inversions i regulació
l’assistència d’uns 110.000 visitants pràctics, focalitza les novetats necessàries per a noves tecnologies

Nova intel·ligència
El 5G desembarca a Barcelona

2 Pàgines especials DILLUNS el Periódico
25 DE FEBRER DEL 2019

CONNEXIONS DISPOSITIUS FUTUR

XARXES 5G NOVES PANTALLES MÉS SERVEIS

La connectivitat intel·ligent de les noves Durant aquest MWC19 es donaran a La combinació de 5G, IoT, AI i big data
tecnologies arriba anticipadament a conèixer els nous dispositius amb pantalla impactarà positivament en la vida dels
Barcelona de la mà de les xarxes 5G flexible, alguns de compatibles amb el 5G ciutadans i empreses de tot el món

Comença l’espectacle

bEl MWC, des d’avui i fins al 28 de febrer, atraurà bHi assisteixen les grans empreses que estan

110.000 professionals de més de 200 països conformant el futur de la tecnologia mòbil

MARTA JORDI

Pilar Enériz II MONOGRÀFICS

E l Mobile World Congress, Experiències úniques. Simulació espacial durant
que obre avui les seves l’edició passada del Mobile World Congress.
portes fins al pròxim 28 de
febrer, té previstos esdeve- en la vida dels ciutadans i empreses CONVERGÈNCIA entren en joc les pantalles plegables Una enquesta internacional realitzada
niments i activitats en escenaris com de tot el món. Els visitants tenen a la que, en cas necessari, ampliaran la su- entre usuaris de telefonia mòbil posa
Fira Gran Via, Fira Montjuïc i La Far- seva disposició una sèrie de demostra- bLa connectivitat perfície de treball de manera significati- de manifest que, si bé un 54% sap que
ga de l’Hospitalet, cosa que mobilitza cions pràctiques en diferents sectors, intel·ligent neix de va. Els preus aniran a l’alça a l’espera aporta més velocitat en la transmissió
gran part de la ciutat de Barcelona. inclosos l’entreteniment, el transport, la combinació de que es revitalitzi un mercat que, des- de dades, i que un 41% preveu una
Els organitzadors han anunciat una el medi ambient i la robòtica. A més noves tecnologies prés de molts exercicis de pujada pel millora en la cobertura de serveis, tan
xifra pròxima als 110.000 assistents a més, es poden explorar temes clau que fa a vendes, mostra els primers sols una quarta part assenyala serveis
professionals, de més de 200 països. sobre contingut, confiança digital, be- bUn alt percentatge descensos, segons un informe de la nous, i un percentatge encara menor
L’esdeveniment reuneix els principals nestar digital, i futur. d’usuaris no sap firma d’anàlisi Strategy Analytics. (20%) dispositius nous. Més del 20%
actors de tot l’ecosistema mòbil, així anomenar ni un sol reconeix millores en la banda ampla
com destacats sectors de la indústria DISPOSITIUS. Com no podia ser servei del 5G INCERTESES. Malgrat que la in- fixa i un percentatge similar espera que
adjacents, com l’electrònica automotriu d’una altra manera, els dispositius dústria ja té plenament desenvolupa- els costos dels serveis descendeixin.
i de consum, per mostrar les últimes mòbils són una de les grans estrelles des les capacitats del 5G, existeixen Per una altra part, al voltant del 25% no
tecnologies, productes i serveis. del MWC19, on veurem una mostra incerteses sobre aspectes legislatius, és capaç d’anomenar cap benefici que
immersiva de les últimes innovacions, sobre el desplegament estructural que pugui aportar la 5G. Peter Jarich, direc-
Més de 2.400 companyies estan amb un enfocament particular en les hauran de fer les operadores i el seu tor de GSMA Intelligence, afirma que
presents al MWC19, incloent-hi mar- possibilitats que ofereix la capacitat i cost i, com ha posat de manifest la “si bé els fabricants de dispositius i
ques tan pioneres i significatives en el velocitat més grans de les xarxes. Les GSMA Intelligence (GSMAi), s’ha de operadores entenen que la 5G obrirà
sector com Accenture, Alibaba Cloud, grans companyies presenten models treballar perquè l’usuari conegui la nova un nou capítol en la història de la
ARM, AT&T, BMW, Cisco Systems, de smartphones amb compatibilitat tecnologia, ja que només una minoria seva expansió, s’haurà de treballar
Deutsche Telekom, Ericsson, Facebo- per connectar-se a les xarxes 5G, gran de consumidors està al corrent dels molt per convèncer els consumidors
ok, Google, Huawei, Intel, Lenovo, LG, part dels quals ja estaran en el mercat serveis que es posaran en marxa amb dels beneficis que aportarà el pas
Mercedes-Benz, Microsoft, NTT DO- aquest any mateix. Per un altre costat, el 5G. al 5G”.M
COMO, solucions i xarxes de Nokia,
Oracle, Orange, Qualcomm Incorpo-
rated, Seat, SK Telecom, Telefónica,
Verizon, Vodafone, Xiaomi, Samsung
o ZTE, entre altres, a més de 40 pave-
llons nacionals i regionals.

Durant aquesta edició i com ha des-
tacat John Hoffman, director executiu
de GSMA Ltd, els assistents podran
veure demostracions en directe i par-
ticipar en conferències dedicades
a la capacitat de la tecnologia 5G, i
l’important i positiu impacte que tindran
en la vida quotidiana.

CONNEXIÓ INTEL·LIGENT. So-
ta el lema Connectivitat Intel·ligent, es
busca posar de manifest la confluèn-
cia de la denominada hiperconnecti-
vitat –que deriva del 5G i l’Internet of
Things (IoT)– i la intel·ligència –propor-
cionada per intel·ligència artificial (AI) i
el big data–. “Amb el suport del 5G
i l’AI, la connectivitat intel·ligent és
una força tecnològica important que
modelarà la forma com el món es
comunicarà en el futur”, ha declarat
Michael O’Hara, director de Màrqueting
de GSMA. “Els assistents poden ex-
perimentar l’impacte d’aquest tipus
de connectivitat, de primera mà, en
les conferències especialitzades,
demostracions i esdeveniments
programats”. S’ha de destacar així
mateix que aquest any torna la Inno-
vation City, que se centra a analitzar
l’impacte d’aquesta nova connectivitat

Publicitat DILLUNS el Periódico 3
25 DE FEBRER DEL 2019

4 Pàgines especials DILLUNS el Periódico
25 DE FEBRER DEL 2019

MARTA JORD

LES TENDÈNCIES

Intel·ligència
i seguretat,
a debat
al MWC19

La tecnologia està avançant molt més
ràpid que l’anàlisi dels aspectes ètics

Pilar Enériz II MONOGRÀFICS rector de Màrqueting de la GSMA: Experiències connectades. Un robot per a ús
“Recolzada pel 5G i la IA, la con- domèstic demostra les seves capacitats.
El Mobile World Congress es nectivitat intel·ligent és la força tec-
presenta aquest any amb el nològica que marcarà la forma com El PODER DEL ‘DATA’ agricultura, infraestructures civils i ciber-
suggerent lema de la Con- es comunicarà el món en el futur”. seguretat.
nectivitat intel·ligent, és a dir, El costat humà de la IA
com la confluència de les noves tec- Per comprovar l’abast de totes SEGURETAT. Un altre dels aspectes
nologies que la fan possible: les xar- aquestes tecnologies és recomanable dWee Hyong Tok és un científic de dades amb una gran fe en la tecnologia clau en les noves tecnologies és la se-
xes 5G i l’Internet de les Coses (IoT), prestar especial atenció al pavelló 8.0 que té un objectiu ambiciós per davant: “Vull salvar la Terra. Això sembla guretat. L’Institut Europeu de Normes
juntament amb la intel·ligència artificial de NEXTech, per observar de prime- una afirmació molt atrevida, però crec fermament que la Intel·ligència Ar- de Telecomunicacions (ETSI, per les se-
(IA) i el big data. La unió d’aquests ra mà les tendències tecnològiques tificial pot jugar un paper important en el seguiment de la salut del nostre ves sigles en anglès) acaba de publicar
quatre pilars configurarà el futur, no d’avantguarda, com IA, IoT, drons, planeta”. el primer estàndard de seguretat global-
només per millorar serveis sinó tam- robòtica i realitat virtual i augmentada ment acceptable per a dispositius de
bé per donar ales a infinitat de possi- (RV/RA), entre altres. NEXTech dispo- Des de fa més d’un any, Wee dirigeix un equip d’investigació global IoT per a consumidors. Les 13 regles
bilitats, algunes de les quals encara sa de diverses àrees tecnològiques d’avantguarda per a AI for Earth, una iniciativa de Microsoft –companyia establertes per l’ETSI han sigut ben re-
estan per descobrir. Fa molt poc es especialitzades, incloent-hi la zona de que acudeix aquest any al MWC– que recolza grups i investigadors me- budes i estableixen: l’emmagatzematge
parlava de tot això en termes de futur drons, el pavelló de grafè i el pavelló diambientals. Junts estan abordant alguns dels problemes més difícils del segur de credencials; software actualit-
però avui ho fem en present, perquè de IoT, així com el laboratori NEXTech, món gràcies al potencial de la IA, el machine learning i les dades penjades zable; la possibilitat d’esborrar fàcilment
aquesta confluència s’ha fet realitat un espai obert amb les últimes inno- al núvol. dades personals; informe de vulnerabi-
gràcies a la posada en marxa del 5G, vacions. litats, i evitar contrasenyes universals.
encara que per completar el marc falta Des de la seva perspectiva, la terra s’està esgotant i degradant. “Les L’estàndard ha sigut dissenyat per ser
regulació, voluntat política per activar Com a novetat, la GSMA ha llançat coses que són vitals per a la nostra existència estan amenaçades i, si des- adequat per a una gamma de disposi-
qüestions protocol·làries i definir les Digital Planet: l’experiència connecta- apareixen, és molt probable que no tornin mai”, avisa. L’esperança és que tius orientats al consumidor: joguines
inversions necessàries per actualitzar da al Pavelló 8.1, una evolució d’App la Intel·ligència Artificial pugui tenir un paper clau en la vigilància de la salut per a nens, sistemes de seguretat, te-
infraestructures. Planet, que ha sigut un element fona- del medi ambient en qualsevol lloc del planeta. levisors intel·ligents, polseres d’activitat,
mental al MWC des del 2010. Digital sistemes de domòtica i electrodomès-
Les ciutats poden ser més segures, Planet inclourà més de 200 proveï- Entre els seus projectes hi ha el denominat Farm Beats, pioner en una tics connectats, entre altres.
el nombre d’accidents pot limitar-se; dors d’aplicacions, d’ad tech, comerç nova agricultura basada en dades per guiar els agricultors de l’Índia i els
els millors metges del planeta poden electrònic i solucions de comunicació Estats Units sobre on i quan plantar cultius per obtenir-ne més rendiment. Segons l’ETSI, les persones confien
ser consultats en temps real en cas centrades a crear noves experiències No és l’únic, ja que s’han aconseguit èxits per a la supervivència d’espècies les seves dades a un nombre creixent
d’emergències o en casos de gran que impactaran en el dia a dia dels a l’Àfrica i llocs remots del planeta. de dispositius i serveis en línia, raó per la
complexitat. Les llars poden adequar- ciutadans. Digital Turbine, Infobip, qual han de dissenyar-se per resistir les
se als seus habitants per proporcio- MessagBird i Toyota es troben entre contínues amenaces a la privacitat i se-
nar l’oci, la temperatura i els escena- les empreses que exposaran a Digital guretat de les seves dades personals.M
ris domèstics més adequats a cada Planet. La Generalitat de Catalunya hi
família. Els nostres cotxes poden acudeix com a patrocinadora oficial.
parlar entre ells per informar-se de
mal temps a la ruta o d’obres a la MOVIMENTS. En aquesta conjun-
calçada.... Tot ja és possible, raó per tura, no és estrany que s’estigui trepit-
la qual el debat no són les capacitats jant l’accelerador en alguns aspectes.
sinó com gestionar i fins on la infor- Recentment la Comissió Europea ha
mació que generaran totes aquestes posat en marxa un projecte de 20
connexions, en mans de qui queda i milions d’euros destinat a promoure
quina utilització se’n farà. l’adopció de la intel·ligència artificial
en determinades indústries. El pro-
ÀMPLIA REGULACIÓ. Moltes pre- jecte AI4EU planeja fer proves pilot
guntes necessitaran aviat respostes: amb l’objectiu de definir els beneficis
¿les asseguradores de vehicles po- i problemes derivats de la tecnologia
dran obtenir dades de la qualitat de d’IA, sense oblidar, com deixava pa-
la conducció recollida pels sensors de tent en una declaració del desembre
la calçada de conductors concrets?, del 2018, que és necessària la crea-
¿les mútues de salut podran conèixer ció d’una divisió d’ètica per “garantir
l’estat físic dels seus associats a tra- el respecte de la IA cap als valors
vés de les comunitats creades pels antropocèntrics”.
usuaris de rellotges intel·ligents?,
¿com decidirà un cotxe autònom da- L’objectiu final és aplanar el camí per
vant la disjuntiva d’atropellar un avi o a la creació d’una plataforma de IA
un nen? Es requereix una regulació sota demanda, al servei d’empreses i
àmplia, i també difícil. altres organitzacions de tots els Estats
membres de la UE. En una primera
En aquest context s’han d’entendre fase, el projecte avaluarà l’ús de la IA
les paraules de Michael O’Hara, di- en robòtica, indústria, sanitat, Internet
de les Coses, mitjans de comunicació,

Publicitat DILLUNS el Periódico 5
25 DE FEBRER DEL 2019

6 Pàgines especials DILLUNS el Periódico
25 DE FEBRER DEL 2019

Diferències entre 4G i 5G

Característica 4G 5G Hospital Clinic. Quiròfan amb 5G.

Velocitat 100 Mbps 10 Gbps SERVEIS
Latència 40 ms 1 ms
Dispositius Alguns milions Més de 100 bilions Quiròfans
connectats de connexions equipats amb
Estalvi d’energia No rendible Estalvi fins al 90% la tecnologia
Implementació Complexa Senzilla 5G
Temps de resposta Ràpida 5 vegades més ràpida que 4G
Ús de bateria Alt consum 10% més d’estalvi
Tecnologia IP juntament amb LAN, 4G+ WWWW
WAN, WLAN i PAN
Multiplexació CDMA CDMA
Nucli de xarxa Internet Internet
Espectre 800 MHz / 1800 MHz / Per sota dels 6 GHz
2600 MHz

Comparativa històrica de les velocitats P.E. II MONOGRÀFICS

1G 2G 3G 4G 5G E l 5G es pot utilitzar amb les noves
generacions de dispositius robòtics
1980 1990 2003 2009 2020 instal·lats, per exemple, en fàbriques o
hospitals. En aquest últim cas, ja és
Només veu Veu i SMS Veu i dades Dades Dades possible que algunes operacions es
puguin realitzar a distància, amb un ro-
Protocol Estàndards Multimèdia Protocol Banda bot controlat, en temps real, per cirur-
IP ampla mòbil gians humans molt experimentats que
analògic digitals poden estar a milers de quilòmetres
de distància, cosa que en situacions
2,4 Kb/s 64 Kb/s 2 Mb/s 100 Mb/s 1 Gb/s d’emergència o casos clínics com-
plexos salvaria moltes vides.
Les noves xarxes entren en
L’Hospital Clínic de Barcelona ha in-
escena per canviar-ho tot corporat 5G (solució de Vodafone) en un
quiròfan per primera vegada a Espanya i
bAl MWC18 el 5G era una promesa; un any bL’operadora Vodafone ha fet la primera operarà a distància en una demostració
pràctica que tindrà lloc el pròxim dia 27.
després hi ha demostracions en viu trucada sobre 5G entre mòbils Serà la primera operació en streaming
que permetrà connectar a distància un
Pilar Enériz II MONOGRÀFICS s’aconseguia una velocitat de descàr- IMPLEMENTACIÓ ra que es pugui, per exemple, ajustar equip de cirurgians ubicats en dues lo-
rega de 150 megues per segon, ara una latència mínima per a connexions calitzacions diferents.
E n aquesta edició del MWC passem a unes 20 gigues per segon, bLes operadores d’emergència i, per l’altra, gran velocitat
que se celebra a Barcelona amb els indubtables beneficis que com- hauran d’augmentar de descàrrega per als usuaris comuns. L’objectiu d’aquesta demostració és
es pot veure el 5G en acció porta per disfrutar de continguts en més fins a un 50% la En definitiva, estem davant d’una tecno- visualitzar un dels grans avantatges que
i descobrir les notables mi- definició. despesa en estructures logia que no és únicament una evolució comportarà la introducció de la tecno-
llores que aporta respecte a l’anterior sinó una revolució que impacta de ma-
generació de xarxes. Aquestes millores El descens de la latència és una da- bEls consumidors nera significativa en la vida quotidiana bEl MWC19 acull
obren un món de possibilitats, ja que da significativa. El temps que transco- pagaran més dels usuaris i les empreses. una demostració
passarem d’estar connectats només rre entre que es dona una ordre i que pels serveis i els pràctica aplicada al
les persones a tenir-ho tot connectat. aquesta s’executa es redueix. La cai- dispositius COSTOS. La factura no serà barata. sector de la salut
El 5G fa possible que qualsevol objec- guda és dels 50 mil·lisegons del 4G a La implantació de les noves xarxes té
te inclogui sensors i connectivitat per entre un i cinc del 5G. En situacions un cost elevat en infraestructura, raó logia 5G en la salut. La seva baixa la-
comunicar-se amb la resta d’objectes com en una operació remota, fer una per la qual les organitzacions de con- tència farà possible la sincronització de
del nostre entorn. Alguns crítics apun- incisió en el moment adequat és vital; sumidors ja han avisat sobre la pos- tots aquells dispositius necessaris que
ten que el 5G, en realitat, és només una o en la conducció a distància, frenar sibilitat que tant els serveis com els permeten connectar simultàniament
mica més ràpid, una mica més fiable abans o després pot significar tenir o dispositius experimentin increments diferents especialistes de tot el món
i una mica més nou, però el cert és no un accident. en el preu. i millorar d’aquesta manera les con-
que és bastant més que això. Es trac- dicions de qualsevol tipus d’operació
ta d’un avenç que modifica de manera Un altre dels avantatges és la quan- El recent informe The road to 5G: quirúrgica.
radical la manera com els dispositius es titat de dispositius que es poden con- The inevitable growth of infrastructure
connecten a internet i, el que és més nectar a la xarxa, una variable que en cost (Camí al 5G, l’inevitable creixement El projecte batejat com a Cirurgià
important, com ho fan entre ells. De fet, aquest cas passa dels 10.000 disposi- del cost d’infraestructures), elaborat Remot s’ha impulsat en el marc de 5G
el 5G està cridat a transformar la forma tius per quilòmetre quadrat a un milió. per McKinsey & Company, indica que Barcelona, una iniciativa per convertir
en què fem servir qualsevol dispositiu Això permet un altre avenç significatiu: qualsevol opció implicaria que, en el la ciutat en un hub digital de 5G de re-
sense fil. convertir en realitat promeses com ara moment de construir infraestructures, ferència europea.
ciutats connectades o el cotxe autònom. les companyies augmentarien la seva
MILLORES. Respecte a la generació despesa en inversions en un percen- El projecte es desenvolupa a
anterior de xarxes significa, en primer Finalment, s’ha de destacar que el 5G tatge que varia entre el 20% (escenari l’Hospital Clínic, institució que compta
lloc, més rapidesa, ja que si amb el 4G permet posar en marxa les denomina- conservador) i el 50% (escenari més amb un bloc quirúrgic d’alta tecnologia
des xarxes virtuals (network slicing), és arriscat).M i amb Optimus, un quiròfan classificat
a dir, donar característiques concretes com el més avançat del món, integrat,
a una part de la xarxa, de tal mane- robotitzat i digital que incorpora tecno-
logies com el big data o la il·luminació
intel·ligent.

La versatilitat de la solució fa que es
pugui posar en marxa en qualsevol hos-
pital del món, cosa que permet un tras-
pàs de coneixement valuós en l’àmbit
medicoquirúrgic.M

Pàgines especials DILLUNS el Periódico 7
25 DE FEBRER DEL 2019

TRANSICIÓ CAP A UN NOU MODEL

CaixaBank multiplica per vuit
els pagaments amb el mòbil

bEls usuaris van efectuar fins a 30 milions de bL’entitat disposa d’una app de pagament

compres en botigues físiques amb l’‘smartphone’ pròpia, CaixaBank Pay, amb tot tipus de serveis

IIVíctor Fúser MONOGRÀFICS Sense targeta. Operació de cobrament mitjançant el
telèfon mòbil, gràcies a l’aplicació CaixaBank Pay.
L a transformació que està ex-
perimentant la societat amb SUPORT A LES ‘START-UPS’ el bloqueig de la targeta a l’augment facial i sense haver d’introduir el seu
la tecnologia digital avança de del límit, el fraccionament de paga- PIN.
la mà de dos factors clau: les Intensa agenda en el 4YFN ment o l’enviament de diners, entre
innovacions tècniques i una confiança altres”. L’objectiu de la implantació de la
cada vegada més gran per part del dCaixaBank, en la seva aposta per la innovació i l’acompanyament a les tecnologia de reconeixement facial en
ciutadà. Aquest últim punt és clau per empreses amb alt potencial de creixement, compta amb una intensa agen- CaixaBank ha sigut una entitat pione- caixers és oferir una millor experiència
entendre l’augment dels pagaments da d’activitats en aquesta edició del Mobile World Congress: ra a nivell internacional en el llançament d’usuari i una seguretat més gran en
mitjançant el telèfon mòbil i augurar del pagament mòbil. L’entitat disposa les operacions, ja que agilitza el procés
que les targetes de dèbit i crèdit (així DDigital Future Society Summit. Pere Nebot, Chief Information Officer de de la seva pròpia aplicació CaixaBank d’identificació del client i facilita la rea-
com el paper moneda) no trigaran CaixaBank, va participar ahir en el fòrum Digital Future Society Summit, que Pay, que permet pagar compres i ac- lització de reintegraments sense me-
gaire a convertir-se en un record del es va celebrar al Palau de Congressos. cedir a una àmplia gamma de serveis moritzar múltiples contrasenyes. Caixa-
passat. Prova d’això és que Caixa- de gestió de targetes. Aquesta solu- Bank ja té en funcionament aquest
Bank va multiplicar per vuit el nombre DCaixaBank DayOne. Atenció continuada a start-ups i scale-ups en el ció està integrada amb Samsung Pay sistema de verificació en els caixers
d’operacions de pagament mòbil du- 4YFN, així com organització de conferències a l’espai Àgora. i Apple Pay en els telèfons i dispositius de quatre oficines Store de Barcelona,
rant l’any passat, xifra que suposa 30 wearable compatibles amb aquests amb un total de 20 terminals operatius.
milions de compres amb l’smartphone DReconeixement facial. Presentació dels caixers amb aquesta tecnolo- serveis. Igualment, l’entitat ha llançat L’entitat preveu realitzar progressiva-
realitzades en els comerços amb una gia. Avui a les 13.30 hores, a l’estand de la Mobile World Capital. el servei de pagament mòbil per als ment l’expansió del reconeixement fa-
facturació total de 885 milions d’euros. models de smartwatches que utilitzen cial en les seves oficines Store a partir
DComercia Global Payments. Claus per monetitzar els nous models de Garmin Pay o Fitbit Pay. del segon semestre del 2019.
Un augment que ha arribat de la mà negoci (dimarts 26 a les 16.30 hores).
del creixement d’usuaris que han pre- INNOVACIÓ CONSTANT. I com El sistema és totalment pioner a nivell
ferit deixar les seves carteres a la but- DStart4big. Presentació d’aquesta aliança de grans companyies per que la societat digital avança a passos mundial al permetre treure diners del
xaca per pagar a les botigues amb el atraure el talent de les start-ups (avui a les 17.30 hores a l’estand de la MWC gegantins, l’aposta per la innovació de caixer simplement reconeixent l’usuari
mòbil. En aquest sentit, l’entitat revela i demà a les 10.00 hores a la sala CaixaBank DayOne). CaixaBank tampoc descansa. D’acord a través de la imatge captada per la
que al voltant de 750.000 clients tenen amb això, s’ha convertit en la primera càmera del terminal. El caixer disposa
vinculades les seves targetes a un te- DPayment Innovation Hub. Explicació dels projectes del primer centre entitat financera del món a oferir als del hardware i el software necessaris
lèfon per efectuar les seves compres i d’innovació a Espanya especialitzat en comerç i mitjans de pagament. Di- seus clients la possibilitat de realitzar per validar fins a 16.000 punts de la
que el parc total de targetes de Caixa- mecres 27 a l’Auditori Garden del 4YFN a les 12.00 hores. reintegraments als seus caixers au- imatge de la cara de l’usuari, cosa que
Bank associades ja supera el milió, un tomàtics mitjançant reconeixement garanteix una identificació totalment
110% més que l’any anterior. Aquest DConstruint la innovació. Xerrades a la sala CaixaBank DayOne. segura.M
percentatge serveix per remarcar el
gran salt que ha experimentat aquest
sistema durant l’últim any i que, se-
gons preveuen els experts, continuarà
creixent durant aquest 2019.

De fet, respecte al total d’operacions
realitzades amb targetes de CaixaBank
en comerços físics, que en tot el 2018
va pujar a 1.387 milions (un 14,2% per
sobre del 2017), el percentatge de
pagaments mòbils suposa ja un 4%.
Així mateix, les xifres situen CaixaBank
com a líder del sector del pagament
mòbil a Espanya, amb una estima-
ció de quota de mercat del 40,8%,
d’acord amb les operacions realitzades
el desembre del 2018.

BONES ALIANCES. L’entitat rela-
ciona aquest fort creixement en paga-
ment mòbil amb la bona experiència
d’usuari del servei, sigui quin sigui el
dispositiu del client. “L’aliança amb
grans empreses tecnològiques, com
Samsung i Apple, i el treball conjunt
amb elles ens permet integrar en el
mòbil tant la solució de pagaments
com una completa oferta d’opcions
per a la gestió de targetes”, comenta
Juan Antonio Alcaraz, director general
de CaixaBank. En aquest sentit, des-
taca que a més de créixer en opera-
cions de pagament mòbil, “també
augmenta notablement la interacció
dels clients a través de l’aplicació
CaixaBank Pay i l’accés als dife-
rents serveis, des de l’activació o

8 Pàgines especials DILLUNS el Periódico
25 DE FEBRER DEL 2019

LES NOVETATS

El MWC és un esdeveniment tecnològic i el millor escenari per conèixer de primera mà les tendències
i tecnologies més disruptives i, de manera molt especial, els últims dispositius que les empreses
trauran al mercat a curt termini. És la fira on es poden veure i tocar els mòbils amb els quals
somiarem demà. I aquests són els més nous que han arribat a Barcelona.

Els nous mòbils

SAMSUNG LG

Compatibilitat 5G i quatre El dispositiu que usa la
càmeres posteriors pantalla com a altaveu

La companyia Samsung presenta quatre variants del seu nou L’innovador LG G8 ThinQ estarà al MWC19. Es tracta d’un nou
telèfon estrella, el Samsung S10; una d’elles, està preparada per vaixell insígnia de la marca amb reconeixement facial mitjançant
connectar-se en entorns 5G i comptarà amb una gran pantalla de autenticació biomètrica gràcies a una càmera frontal amb sensor
6,7 polzades i càmera 3D. La previsió és que apareguin al mercat 3D. Respecte a la pantalla, s’ha de destacar que és OLED de 6,1
el 8 de març. L’S10+ té una pantalla Quad HD+ de 6,6 polzades polzades, i integra una tecnologia desenvolupada per la marca
corbada als extrems. El seu sistema de càmeres és triple (tele- (Crystal Sound OLED), perquè tota la seva superfície actuï com
objectiu, gran angular i ultra gran angular) i la davantera, doble. una espècie de diafragma d’altaveu, cosa que afavoreix un ren-
La seva bateria és de 4.100 mAh. diment més gran de l’apartat sonor.

La versió bàsica de l’S10 podrà Encara no es coneix ni el preu
adquirir-se per uns 910 euros ni la data de sortida d’aquest equip

NOKIA ONEPLUS

Cinc càmeres per als Una aposta decidida per
amants de la fotografia la compatibilitat 5G

La companyia Nokia hi porta, entre altres novetats, un model de En aquest Mobile World Congress es podrà veure un prototip
gamma alta que tindrà diferents versions pel que fa a capacitat. de 5G de la companyia OnePlus ja que, en declaracions dels
El model es denomina Nokia 9 PureView i la seva característica responsables, la firma ha apostat sempre per la millor experièn-
més rellevant són les cinc càmeres posteriors. Integra un proces- cia de l’usuari. El nou model es presenta demà 26 de febrer en
sador Qualcomm Snapdragon 845 que treballa amb una memòria l’esdeveniment Connect with the OnePlus Community over 5G,
RAM de 6GB. Disposa d’una pantalla de 5,99 polzades amb una en què els assistents podran experimentar les capacitats que
capacitat d’emmagatzematge intern de fins a 128 GB. El lector el terminal promet respecte a la fluïdesa de joc en entorns 5G
d’empremtes s’ha col·locat a la part davantera. gaming. Preu sense desvelar.

El model podria capturar imatges de El dispositiu es començarà a veure a
fins a 64 megapíxels les botigues a finals d’any

SONY OPPO

Sony llança l’Xperia ZX4 Arriba la tecnologia de
amb tres càmeres ‘zoom’ òptic sense pèrdua

La companyia Sony únicament ha volgut confirmar, de cara a la La marca Oppo ha anunciat que demostrarà la seva tecnologia
seva participació al MWC d’aquest any, que llançarà un important de zoom òptic lossless (sense pèrdua) 10x a Barcelona durant el
conjunt de novetats en totes les seves gammes de productes. Mobile. Per posar en marxa aquesta nova tecnologia ha desenvo-
Una de les més esperades és l’Xperia ZX4, del qual s’espera que lupat una solució de tres càmeres que funcionen coordinades per
tingui una triple càmera a la carcassa posterior amb la següent maximitzar els seus avantatges, optimitzant la nitidesa d’imatge
configuració de sensors: 52MP + 26MP + 8MP. La càmera frontal en diversos rangs de zoom, i aconseguir un augment de 10x
tindrà una única lent de 24MP. Comptarà amb una pantalla del ti- amb garanties. Una de les característiques d’aquest mòdul és la
pus OLED de 6,4 polzades amb resolució de 3.360 x 1.440 píxels. seva alta resistència, que ha aguantat 28.000 tests de caiguda.

Sony no ha confirmat la data de Aquesta tecnologia ja està disponible
llançament al mercat per a la producció massiva

Publicitat DILLUNS el Periódico 9
25 DE FEBRER DEL 2019

10 Pàgines especials DILLUNS el Periódico
25 DE FEBRER DEL 2019

Samsung Galaxy Fold. Aspecte del
primer telèfon flexible del mercat.

Ja són aquí els

LG G8 ThinQ. El primer dispositiu comercial

mòbils plegablesdotatde tecnologiaTimeofFlight(ToF).

Millores en la qualitat La companyia Samsung presenta el seu Galaxy
Fold, el primer d’una important sèrie de novetats

de la fotografia mòbil P. E. II MONOGRÀFICS productes, a més a més de plegables,
seran compatibles amb les xarxes 5G.
Les companyies LG i Infineon Technologies AG presenten la tecnologia A lguns analistes el qualifiquen
ToF (Time of Flight), un avenç per a la càmera frontal de l’‘smartphone’ com un producte revolucio- SAMSUNG GALAXY FOLD. Sam-
nari, altres parlen d’un híbrid sung ha sigut la primera a donar a
Pilar Enériz II MONOGRÀFICS la resposta de la càmera frontal d’un A causa de la seva velocitat de res- curiós entre mòbil i tauleta, i conèixer aquest tipus de producte. És
mòbil. Mentre que altres tecnologies posta, la tecnologia ToF també està hi ha qui apunta directament a una nova el Galaxy Fold, que plegat presenta
A mb cada nova generació de 3D utilitzen algoritmes complexos per capacitada per millorar diversos mèto- era de l’smartphone. la mida d’un mòbil normal i compta
smartphones s’avança una calcular la distància d’un objecte, el xip des d’autenticació biomètrica, com el amb una sola pantalla a la part exte-
mica més en la qualitat del del sensor d’imatge ToF aporta més reconeixement facial, ja que identifica Els assistents a aquesta edició del rior de 4,6 polzades. A l’obrir-se, no
seu sistema de càmeres. En precisió en els mesuraments al capturar els objectes 3D sense veure’s afec- MWC ja poden observar en direc- obstant, apareix una pantalla interior de
aquest cas, és la companyia LG la que la distància en el moment en el qual la tat per la llum de fonts externes. Des te diversos equips com aquest que, 7,3 polzades, cosa que transforma el
en col·laboració amb Infineon Techno- llum infraroja es reflecteix en el subjecte. d’aquesta perspectiva ofereix una taxa deixant de costat una altra mena de mòbil en una petita tauleta. El mòbil,
logies AG presenta la tecnologia ToF És a dir, la lent de la càmera fa ús d’una òptima de reconeixement, tant en inte- valoracions, es pot dir que ofereixn un doncs, té un doble ús: sense plegar,
(Time of Flight), una eina que augmenta llum infraroja de manera similar a una riors com també en exteriors, cosa que nou tipus d’experiència per fer coses com a mòbil normal, i obert, com a
la qualitat de la càmera frontal. El nou sonda per veure el món que l’envolta, i permet la implementació en aplicacions que, fins ara, no es podien fer. Són tauleta. El dispositiu (obert) permetrà
desenvolupament es basa en el xip del visualitzar l’entorn amb precisió en 3D. de realitat augmentada (AR) i realitat vir- aparells que integren un sistema de l’execució de fins a tres aplicacions al
sensor d’imatge REAL3TM, fabricat per I com que tampoc depèn de la llum am- tual (VR), a més a més d’incrementar plegament que permet obrir la pantalla mateix temps. Compta amb fins a sis
Infineon, i integrat en l’smartphone LG bient, pot utilitzar-se en la foscor amb els nivells de seguretat. “El nostre nou per crear-ne una d’envoltant i de mida càmeres, tres a la part posterior, dues
G8 ThinQ, que es presenta al Mobile total facilitat. vaixell insígnia ha sigut dissenyat més gran. Tancat es fa servir com un a la secció interna i una a la frontal del
World Congress 2019. amb tecnologia ToF des d’un princi- telèfon normal. terminal. Està equipat amb doble ba-
AVANTATGES. El ToF també aug- pi per oferir un sistema de verifica- teria, processador de 8 nuclis i 12 GB
Infineon compta amb una gran ex- menta la velocitat –és més ràpid– i recull ció únic i segur, sense sacrificar les Són diverses les empreses que mos- de RAM. L’empresa ha dotat el mòbil
periència en els algoritmes encarregats amb notable eficiència la llum ambiental, capacitats i qualitat de la càmera”, tren en el MWC els seus dispositius ple- amb un mecanisme d’obertura que in-
de processar l’espai 3D –més específi- cosa que també redueix càrrega de tre- ha declarat Chang Ma, vicepresident de gables, els quals posen de manifest el forma “suportarà centenars de milers
cament, el conjunt de dades de l’espai ball al processador, i conseqüentment, l’Estratègia de Producte a LG Mobile llarg camí recorregut per aquest tipus de d’obertures”.
per a l’escaneig en 3D–, raó per la qual al consum de bateria. Communications.M productes des que, cap a l’any 1973,
el seu sensor està preparat per millorar Motorola va mostrar el primer dels seus L’aparell es posarà a la venda el 26
mòbils. Les firmes Samsung, Huawei, d’abril en quatre colors, i el preu als EUA
Xiaomi, Oppo, ZTE i Nubia, entre al- serà de 1.980 dòlars. A Espanya encara
tres, tenen dispositius flexibles. S’ha es desconeix el preu oficial. M
de destacar que alguns d’aquests nous

GENERALITAT TELEFÓNICA I SEAT VODAFONE QUALCOMM MICROSOFT

Ambulància El cotxe Pensats per Segona Realitat
intel·ligent connectat a persones generació augmentada

El Govern de la Generalitat de Ca- Els carrers de l’Hospitalet de Llo La Fundació Vodafone presenta al Qualcomm presenta el seu mò- Microsoft anuncia entre altres im-
talunya presenta una ambulància bregat seran escenari de casos MWC19 diferents solucions per a dem 5G de segona generació. El portants projectes i novetats, les
connectada amb 5G. Es tracta d’un d’ús de cotxe connectat i conduc- la innovació social. EntamAR està xip, denominat Snapdragon X55, relatives a les seves ulleres de
projecte pilot dins de l’estratègia de ció assistida via 5G en entorn real. basada en Realitat Augmentada i ofereix suport per a totes les prin- realitat mixta HoloLens. Entre el
país en l’àmbit del 5G. Els vehicles mostren la seva capa- permet als nens hospitalitzats per cipals bandes de freqüència, per seu portafolis de solucions desta-
Aquesta unitat permetrà rebre citat d’incrementar la seguretat a llargs períodes de temps desen- als modes d’operació TDD i FDD, i ca un nou model que succeeix les
suport especialitzat a distància i la via. El projecte s’enquadra en la volupar la seva imaginació, la seva permet tant instal·lacions autòno- HoloLens presentades l’any 2016.
amb vídeo d’alta definició durant iniciativa 5G Barcelona que busca creativitat i el seu aprenentatge en mes com no autònomes. Possibilita L’últim model és més lleuger que
l’atenció al pacient a l’interior de consolidar la ciutat com a hub de un entorn lúdic i utilitzant les noves un ús compartit dinàmic d’espectre l’anterior i utilitza la fibra de carboni
l’ambulància. referència a Europa. tecnologies. entre 4G i 5G. en la seva construcció.

Pàgines especials DILLUNS el Periódico 11
25 DE FEBRER DEL 2019

” LAURA ORTEGA “Ens interessa qualsevol tecnologia
digital que faciliti la comunicació
RESPONSABLE DE SOLUCIONS DE TRANSFORMACIÓ BBVA ESPAÑA natural i la velocitat de resposta”

“BBVA ha apostat per la innovació
tecnològica de manera definitiva”

b“La nostra aplicació mòbil té un gran nombre b“Ens esforcem per posar a disposició
de funcionalitats que la fan única” de tots els usuaris les millors solucions”

IIXavi Datzira MONOGRÀFICS

L a celebració del Mobile la tecnologia durant els últims anys? EL FUTUR tats rellevants cada mes, cosa que element definitiu, escoltem els sugge-
World Congress aglutinarà -Els nostres clients cada vegada reverteix en una valoració més bona. riments que ens fan els nostres clients,
a Barcelona les grans nove- “Estem La satisfacció dels nostres clients és cosa que es converteix en un element
tats en matèria de disposi- són més exigents, i saben que BB- focalitzats en el que ens mou cada dia. Ara estem fonamental en tot el procés de creació,
tius i aplicacions. ¿Quines tecnolo- VA ha apostat per la innovació tec- l’ús de les dades focalitzats en l’ús de les dades i la test d’usabilitat i proves de concepte,
gies seran clau per a la millora de la nològica d’una manera definitiva; així i la intel·ligència intel·ligència artificial per desenvolupar per recollir el seu feedback sobre les
banca on line?.... que no entendrien que no estigués- artificial per eines que acompanyin els clients en la nostres propostes. Això ens permet
sim a l’avantguarda de la tecnologia desenvolupar gestió del seu dia a dia, i en la presa de també avançar cap a una personalit-
-Qualsevol tipus de tecnologia que en l’oferta de funcionalitats. Alguna més eines” decisions importants en els seus mo- zació més gran, fet que ens permetrà
avanci en la comunicació millor i més d’aquestes innovacions redunda en ments vitals. Un altre dels grans reptes oferir proactivament solucions perso-
fàcil del client amb el seu banc i el fa- matèria de seguretat, el client ni tan “L’app mateix és ser capaços d’estar en tot moment nalitzades de valor que cobreixin les
ci sentir més pròxim i més segur, serà sols les percep, però saben que l’app serà la que a prop dels nostres clients des de les necessitats puntuals i futures de cada
del nostre interès. Els dispositius que de BBVA és una aplicació segura i per ens suggerirà xarxes socials, aplicacions de missat- persona.
facilitin la comunicació a través d’un això ens atorguen la seva confiança. quines decisions geria o simplement quan interactuen
llenguatge natural, les tecnologies que financeres ens amb el seu telèfon mòbil. -¿Com s’imagina que evolucionarà
ajudin en la velocitat de resposta, en la -El 50% dels clients de BBVA ja aportaran més la banca mòbil durant els pròxims
proximitat als nostres clients; tots ells fan servir canals digitals per gestio- benefici” -¿Com treballen internament en anys?
són d’interès per a nosaltres. nar les seves finances. ¿Hi haurà no- l’evolució de l’app de BBVA?
vetats durant aquest 2019 que aju- -Crec que la comunicació amb el
-L’arribada del 5G permetrà fer un daran a seguir incrementant aquest -Treballem en equips multidisciplina- banc serà més natural, més personalit-
gran salt en matèria de connectivi- percentatge? ris, de manera que cada persona que zada i més racional. Probablement ben
tat. ¿Com repercutirà en els serveis col·labora en un projecte hi aporta el aviat serà l’aplicació mateix la que ens
bancaris mòbils? -Per descomptat. En la factoria digi- millor del seu coneixement i, per des- suggereixi, aprenent de les nostres pre-
tal ens esforcem per posar a disposició comptat, amb uns alts estàndards de ferències, quines decisions financeres
-Sempre que guanyem en connectivi- de tots els nostres usuaris, ja siguin qualitat. A més a més, BBVA treballa ens aportaran beneficis i que ni se’ns
tat i en velocitat de resposta en les nos- clients o no, les millors funcionalitats i cada vegada més amb l’ecosistema havien acudit per falta de temps o de-
tres transaccions, el client ho valorarà oferir-les de manera que l’experiència fintech d’una manera oberta per oferir dicació, però que segur que estarem
de manera molt positiva. Així que si el d’usuari sigui única. Posem a les se- una millor experiència al client. I com a encantats d’escoltar.M
5G ens permet oferir als nostres clients ves mans una mitjana de tres nove-
alertes o recomanacions en temps real,
es generarà una relació de confiança
més gran.

-L’aplicació de BBVA va ser nome-
nada com la millor del món el 2018
per Forrester Research. ¿Quins són
els punts clau per arribar a ser el
número u?

-Forrester, en la seva valoració, va
destacar que la nostra app reunia
l’equilibri perfecte entre funcionalitat i
usabilitat. L’app de BBVA té un gran
nombre de funcionalitats que la fan
única. Però, a més, ofereix una expe-
riència excel·lent a l’usuari, amb pro-
cessos senzills i ràpids. A més a més,
hem avançat molt en el desenvolupa-
ment de solucions que acompanyen i
assessoren els clients en els moments
més importants de la seva vida, com
BBVA Valora o BBVA Baby Planner.

Cada any treballem per superar les
expectatives dels nostres clients. En-
cara que després d’aconseguir aquest
guardó per segon any consecutiu,
l’exigència és màxima. Seguirem tre-
ballant per tractar d’enamorar no no-
més els nostres clients, sinó qualsevol
dels usuaris que accedeixen als nostres
simuladors i recomanadors.

-BBVA ja fa servir el blockchain, la
intel·ligència artificial, la biometria…
¿Com han acollit els clients aques-
tes innovacions? ¿En quina mesura
ha crescut la confiança respecte a

12 Pàgines especials DILLUNS el Periódico
25 DE FEBRER DEL 2019

CONFERÈNCIES, DEBATS, PRESENTACIONS I EXPERIÈNCIES AGENDA

Guia per poder veure-ho tot DILLUNS 25
i no perdre’s al MWC19
‘Connectar intel·ligentment
b L’esdeveniment de referència per a ‘start- bL’activitat més nova d’aquest any el món’. Conferència
ups’ i emprenedors és el 4 Years From Now és YoMo, pensada per als més joves Sala 4 -Auditori 1 / 09.00 - 10.30 h
Discurs d’obertura del MWC19, que
Pilar Enériz II MONOGRÀFICS reunirà els operadors més grans del
món per debatre com preveuen seguir
A quest MWC, com tots ampliant els límits de la innovació tec-
els que s’han celebrat nològica a través del 5G, AI, IoT i big
fins ara, sembla inabas- data. Analitzaran l’entorn regulatori que
table per la gran quanti- serà necessari per garantir que aques-
tat d’esdeveniments organitzats i de tes empreses puguin implementar les
companyies presents amb les seves noves tecnologies i les seves noves
novetats. No és una fira que es pu- estratègies. Repàs a models de negoci
gui veure en la seva totalitat, per tant, i sistemes necessaris per a l’èxit.
s’imposa un pla que permeti seguir el
que resulti més interessant per a cada El que està de moda al MWC
visitant. Serà de gran ajuda la pàgina Entrada Sud / 14.00 - 17.00 h
web oficial, en la qual estan desglossa- Interessant recorregut pels espais on es
des totes les activitats i esdeveniments troba l’últim en tendències i productes,
(incloses les conferències i seminaris) per temàtiques. Especialment dissenyat
així com la ubicació de les marques per veure més enllà dels llançaments
expositores i els pavellons temàtics. típics de grans companyies, i per te-
Aquest any, en el qual el gran prota- nir una visió del més nou i innovador.
gonista serà el 5G i la connectivitat Aquest recorregut inclou companyies
intel·ligent, està prevista la presència menys conegudes que són més difícils
com a conferenciants dels principals de trobar.
executius de les operadores mòbils,
així com les empreses i organitzacions DIMARTS 26
que configuren el futur de la tecnologia
mòbil. Desplegament 5G. Debat
Sala 4 - Auditori 4 / 13.00 - 14.00 h
En paral·lel als actes del MWC19 Es debatrà el tema de les infraestructu-
estan previstes altres trobades com la res necessàries i les opcions disponibles
4YFN (la plataforma de start-ups mò- per al desplegament de la nova xarxa,
bils), Women4Tech (acció internacional així com la rendibilitat de les diferents
per reduir la bretxa de gènere), Yomo opcions sobre el paper. ¿Els operadors
(festival dissenyat per inspirar els joves) s’hauran de replantejar el seu enfoca-
i The World’s Largest Carbon Neutral ment per implementar el 5G en bandes
Tradeshow (una iniciativa que perse- d’alta freqüència i revisar atentament la
gueix disminuir l’impacte mediambien- seva tipologia de negoci?
tal i les emissions de carboni en aquest
tipus d’esdeveniments). El futur de la identitat digital.
Seminari
IMPRESCINDIBLES. 4 Years from Emprendre i créixer. L’espai del 4YFN, dedicat a les start- Entrada Sud CC 1.5 / 13.00 - 15.00 h
Now (4YFN) és una de les plataformes ups, en la passada edició del congrés. Organitzat per l’Equip d’Identitat de
de start-ups més influents del mo- GSMA, analitzarà algunes de les inves-
ment. Es preveu que hi acudiran més particular, s’organitzen els MWC Tours, MÉS INFORMACIÓ Leader a Nokia; o Kjersti Jamne, CMO i tigacions més recents sobre els com-
de 20.000 assistents per conèixer la experiències a mida que oferiran als vicepresident de Consum a Telia, entre portaments dels usuaris a l’administrar i
creixent comunitat de noves empreses, assistents diferents recorreguts te- bEls esdeveniments altres. compartir els seus detalls d’identitat en
incloses les més de 600 tecnològiques màtics de la mà d’experts. De cara i localitzacions línia i com la indústria mòbil està treba-
que s’exhibeixen al Mercat d’Innovació. als visitants professionals, els organit- poden seguir-se a Alguns dels esdeveniments des- llant per abordar alguns d’aquests de-
El programa 4YFN comptarà amb con- zadors ofereixen recorreguts amb ex- les xarxes socials tacats són l’Inside Track, que ofereix safiaments i millorar la confiança digital
ferenciants de renom, entre ells Claudia periències també a mida per abordar l’oportunitat d’obtenir informació crítica i la protecció de les dades dels usuaris
Nemat, membre de la Junta de Deuts- objectius comercials específics. Hi ha bL’agenda i totes sobre habilitats professionals de la mà en línia.
che Telekom; Adeo Ressi, fundador de temàtiques per conèixer apps mòbils, les activitats d’un expert de Fortune 500; una taula
Founder Institute; i Jared Ficklin, soci comerç digital, intel·ligència artificial, paral·leles estan a rodona; i un sopar per explorar formes DIMECRES 27
de disseny estratègic amb Magic Leap seguretat cibernètica... mwcbarcelona.com en les quals les dones poden avançar
i cap de tecnologia creativa a Argo- i tenir més participació en els Consells Hospitals 5G. Demostració
design. Els temes d’aquest any seran BRETXA DE GÈNERE. La tercera Executius. Sala 4 - Auditori 4 / 09.00 - 10.30 h
la Intel·ligència Artificial (IA) i robòtica, cimera Women4Tech, per la seva part, La tecnologia de xarxa mòbil 5G reduirà
Tech4Good i Blockchain. tindrà lloc durant el MWC19 donant PAS ALS JOVES. Com a novetat els períodes de latència i augmentarà la
continuïtat al seu compromís de reduir per a aquesta edició es presenta Yo- qualitat i definició de la imatge, factors
S’ha de destacar que la popular In- la bretxa de gènere en l’ecosistema Mo, amb una sèrie d’activitats per a clau perquè equips mèdics prenguin
novation City tornarà al MWC19 per mòbil. Reunirà líders compromesos joves, entre elles, la Fira d’Investigació decisions. Aquesta sessió comptarà
donar a conèixer el tema de la Connec- que debatran des de temes com la Magma Exporecerca Jove, amb premis amb la demostració de la primera ci-
tivitat Intel·ligent i com la convergència recerca de talent en IA fins a la manera per a estudiants; el concurs interna- rurgia en viu en temps real. Un cirur-
de 5G, IoT, AI i big data impactaran a de treballar en un món post #MeToo, cional Ciència en Accció per a estu- già especialista estarà a l’auditori del
curt termini en la vida dels ciutadans i entre altres. Els oradors inclouen Athina diants, professors i investigadors de la CMM guiant altres cirurgians a la sala
empreses de tot el món. Estan previs- Kanioura, cap de dades científiques i comunitat científica; el llançament del d’operacions d’un quiròfan remot de
tes demostracions pràctiques en sec- intel·ligència aplicada, a Accenture; He- programa de carrera Tria la teva Tripu- l’Hospital Clínic.
tors com per exemplel’entreteniment, lena Norman, directora de Màrqueting lació; així com noves activitats de Tech-
el transport, el medi ambient i la robòti- i Comunicacions, a Ericsson; Ursula 4Girls i una nova pista per a professors DIJOUS 28
ca de la mà de firmes tan importants Soritsch-Renier, Group CIO i Digital de l’Institut de Disseny Europeu, que
com Google o Huawei, entre altres inclou moda immersiva i wearables.M El pròxim unicorn. Conferència.
companyies pioneres. Futur
Sala 4 - Auditori 1 / 09.30 - 10.45 h
Per conèixer a fons temes d’interès La connectivitat intel·ligent està en el
cor de la innovació i permet centenars
de nous ecosistemes i models de ne-
goci. Actualment, noves empreses ja
estan utilitzant la Intel·ligència Artificial
per canviar la manera com les perso-
nes interactuen amb la tecnologia, i
entre si.

Publicitat DILLUNS el Periódico 13
25 DE FEBRER DEL 2019

14 Pàgines especials DILLUNS el Periódico
25 DE FEBRER DEL 2019

LA HISTÒRIA

EL PERIÓDICO DE CATALUNYA s’ha fet ressò del que ha passat en totes les edicions del MWC
celebrades a Barcelona. Les seves portades i pàgines interiors reflecteixen el vertiginós avanç de

les tecnologies que, any rere any, s’han presentat a la capital catalana.

La fira en portades

PER Pilar Enériz

46 Economia DIMECRES el Periódico 2006/2007/2008 2 Connexió a internet: http://www.elperiodico.cat DILLUNS 2009/2010
13 DE FEBRER DEL 2008 15 DE FEBRER DEL 2010
Els SMS eren L’època en què
La cita tecnològica de Barcelona 3 Les novetats Pàgines 46 i 47 888 fórmula d’èxit TEMA DEL DIA Pàgines 2 i 3 va triomfar Android

Google oferirà mòbils a partir Telefónica A partir del 2006, Barcelona va ser la capital escollida Cita tecnològica mundial El 2010 va ser l’any d’Android, el sistema era tema
de 100 dòlars i sense publicitat com a seu oficial del Mobile World Congress, tenint recurrent de conversa i els seus ninots verds sortien
obrirà un centre com a valedors la iniciativa publicoprivada creada pel AFP / JOSEP LAGO AFP / JOSEP LAGO AP / MANU FERNÁNDEZ per tot arreu. Es van fer tan familiars com l’excel·lent
Mobile World Capital Barcelona i Telefónica. terminal HTC Desire que arribaria a l’abril amb Vo-
b LG i HTC posaran ALBERT BERTRAN mundial per a El 2006, Cannes va cedir el testimoni a Barcelona. dafone. Va ser també l’any en què es va presentar
a la venda els primers El 3GSM Congress (que així es denominava llavors) Windows Phone 7 Series, i amb ell un gir definitiu en el
terminals amb les itineràncies va ser un èxit de públic, amb l’assistència de més de desenvolupament d’un sistema operatiu per a mòbils
Android a finals d’any 55.000 persones. Els telèfons amb teclat eren l’últim a Microsoft. Samsung va presentar el sistema operatiu
J. M. B. i més destacat. No hi havia ni iPhones ni Android. Els Bada i el seu primer terminal el Samsung Wave (s8500)
b La companyia del BARCELONA missatges de text (SMS) eren la principal forma de GUILLERMO MOLINER que estrenava les millors pantalles desenvolupades
buscador diu que comunicació. El Nokia 8800 va ser escollit el millor per la companyia coreana, batejades com a SuperA-
els telèfons són una Telefónica i el proveïdor de ser- mòbil GSM del 3GSM World Congress 2006. Era, en MOLED. El seu mòbil permetia la gravació de vídeo
inversió a llarg termini veis luxemburguès Mach van aquella època, un luxe de mòbil. en alta definició.
anunciar ahir la creació d’un hub
CARMEN JANÉ 33 Rich Miner, responsable de plataformes mòbils a Google, amb el logo d’Android, ahir a Barcelona. de roaming, una societat que s’en-
BARCELONA carregarà de gestionar els acords
desenvolupament d’aplicacions des telèfons amb baix preu, que tingui creiem que és una plataforma molt d’itinerància entre operadores ÚLTIMS RETOCS 3 Imatges de la carrera contra rellotge dels operaris per posar a punt els seus estands a la Fira i, a la dreta, controls de seguretat a l’accés principal, ahir.
G oogle tindrà mòbils amb del novembre, quan van anunciar la accés obert a internet i que l’usuari potent». de tot el món.
el seu sistema operatiu, disponibilitat, «indica l’èxit de la pugui descarregar qualsevol aplica- INAUGURACIÓ DEL MOBILE WORLD CONGRESS
Android, i les seves aplica- plataforma» entre els programa- ció que vulgui». Android és també el nom de l’em- A aquest hub s’hi aniran su-
cions a partir de finals dors, amb els quals Google treballa presa que va fundar Miner i que va mant operadores que aportaran BCN rep el congrés de mòbils
d’aquest any i, almenys al principi, «en estreta col.laboració» per assegu- La renúncia, de moment, a la pu- comprar Google el 2005. L’altre soci els seus acords d’interconnexió vorejant el ple en hotels i serveis
no tindran publicitat. A més, seran rar-se la fiabilitat del producte i la se- blicitat suposa també un canvi en és Andy Rubin, actual cap de la pla- amb altres països. Les compa-
accessibles gairebé per a qualsevol va «simplicitat» d’ús, malgrat els l’actual model de negoci de l’empre- taforma a Google i creador també nyies que posteriorment contrac- L’ocupació rondarà el 95% i les escasses places La ciutat s’ha bolcat en ofertes i facilitats
usuari, perquè hi haurà terminals problemes que encara presenta. La sa del buscador Google. «Encara es- de Danger, la plataforma de serveis tin els serveis del hub estalviaran disponibles avui per dormir quintuplicaran el seu cost per fidelitzar els 47.000 visitants de la trobada
des de tot just 100 dòlars (68,5 seva llicència de codi obert no des- tem pensant com integrar la publici- que acaba de comprar Microsoft per temps i diners (xarxes testades, ga-
euros), sense subvencions. Així ho va carta que altres empreses cobrin tat perquè sigui útil a l’usuari. Si fas millorar el seu Windows Mobile. ranties jurídiques) quan vulguin
assegurar ahir Rich Miner, responsa- pels programes que desenvolupin. una recerca és possible que et surti «Vam ser nosaltres qui vam contac- arribar a acords econòmics de
ble de plataformes mòbils a Google, un anunci, però no al correu o a la tar amb Google perquè ens recolzés roaming en altres països. La socie-
que va precisar que LG i HTC seran El responsable de plataformes resta d’aplicacions», assenyala Mi- amb la seva marca. Ens van comprar tat gestionarà les connexions
els primers a disposar de telèfons. mòbils assegura que la seva política ner, que assegura que per a la seva en un estadi molt incipient, érem d’itinerància en nous centres ubi-
Altres fabricants com Samsung i Mo- serà que qualsevol operadora pugui companyia «els mòbils són una in- tan sols set persones, però teníem cats a Madrid i Barcelona. «És un
torola tindran més models per al disposar del telèfon sempre que per- versió a llarg termini, que no donarà prototips i la visió d’una plataforma negoci innovador i de futur», va
primer trimestre de l’any que ve, meti tres condicions: «que hi hagi una rendibilitat immediata, però oberta», va afirmar. H afirmar el director de negocis ma-
fins a conformar un catàleg «bastant joristes de Telefónica, Ángel Me-
complet» amb terminals de tercera rodio. L’empresa aporta 18 països
generació, en una àmplia gamma de al hub i en un any esperen captar
preus que podran tenir diferents ca- 100 operadores.
racterístiques, com la pantalla tàctil
o el localitzador GPS. D’altra banda, la companyia va
presentar ahir el Movistar Mobile
PLATAFORMA OBERTA / Android és, en Media, una aplicació amb la qual
primer lloc, «una plataforma ober- els clients podran reproduir des
ta, open source (codi obert), sobre la del mòbil fotos, vídeos i música
qual qualsevol pot construir una guardats a l’ordinador de casa. H
aplicació». Segons Miner, les 7.000
descàrregues que ha tingut el kit de Les operadores

Vodafone irromp en el ALBERT BERTRAN no volen que es PATRICIA CASTÁN les poques places lliures s’ubicaran i va generar 5.670 llocs de treball a desplegament aquest any es deixarà sentir una mi-
mercat de la telefonia fixa BARCELONA en zones allunyades de la Fira i dels temps parcial. D’aquesta manera, ca menys, pel que fa a facturació, ja
reguli el cost grans eixos turístics. No obstant, la molts hotels han optat per oferir so- EL PRAT ESPERA que molts executius han retallat la
bLa firma britànica mòbil es converteix en fix quan el 33 Francisco Román, conseller delegat de Vodafone, ahir a Barcelona. C om un oasi al desert, el web oficial del sector no oferia ahir pars gratuïts per aconseguir que les 30.000 ARRIBADES seva estada. La nit del 17, prèvia a la
vol captar 9,6 milions client és a casa, per 3 euros al mes, i del ‘roaming’ Mobile World Congress a la nit ni una habitació disponible empreses que els van contractar en clausura del saló, la disponibilitat
de línies domèstiques les trucades costen 1 cèntim per mi- tornarà des d’avui fins di- per a les dues primeres nits de la tro- altres edicions repeteixin en plena REFORÇ DE L’AEROPORT d’habitacions ja és generosa. I molt
nut en trucades a qualsevol fix na- C. J. / J. M. B. jous la hiperactivitat per- bada tecnològica. En els buscadors etapa de retallada de despeses. La J Uns 30.000 assistents vindran pocs han optat per aterrar amb ante-
JOSEP M. BERENGUERAS cional des de casa. No requereix can- BARCELONA duda a hotels, restaurants i tota me- que donaven alguna opció, els preus cadena Derby, per exemple, ha im- en avió, i per aquesta raó lació i disfrutar (com passava abans)
BARCELONA viar de mòbil ni activar una nova na de serveis (des de comerços fins al de quatre estrelles que al febrer so- plantat els còctels de benvinguda l’aeroport del Prat ha reforçat del cap de setmana a Barcelona.
línia. Les paraules de la comissària transport) de Barcelona bolcats a sa- len rondar els cent euros ja cotitza- sense càrrec, i serveis com aperitius els seus serveis d’informació,
Vodafone España va anunciar ahir a europea de Societat de la Infor- tisfer les exigències dels 47.000 vi- ven a 500 per nit, per exemple. I no- diaris en zones de socialització dels controls de seguretat, entrega PROTESTA DE TAXISTES / L’altra gran po-
Barcelona el llançament d’un nou ESTALVI / «Els clients s’estalviaran un mació, Viviane Reding, afirmant sitants del saló de telefonia mòbil i més una dotzena d’establiments hostes, més enllà dels detalls a l’ha- d’equipatges, taulells de ta per al perfecte equilibri del con-
producte destinat a captar 9,6 mi- 24% de mitjana en la despesa en la que la Comissió Europea «ac- telecomunicacions més important oferia allotjament, fins i tot a 3.000 bitació. «En situacions difícils s’ha facturació, control de passaports grés, la seguretat, també s’ha blin-
lions de clients de telefonia fixa. Es telefonia fixa», va afirmar en la pre- tuarà» si les companyies no rebai- del món. En plena crisi de consum, euros la nit en un gran luxe cèntric. d’aportar imaginació», afirma l’ho- i controls per a vols americans. dat amb un operatiu especial disse-
tracta de Vodafone en Casa, un ser- sentació del nou producte Francisco xen els preus dels SMS i descàrre- el sector turístic s’aferra a l’esdeve- teler. També s’incrementarà el servei nyat entre els Mossos i la Guàrdia
vei de substitució de la telefonia tra- Román, conseller delegat de la com- ga de dades en itinerància, no niment per ressuscitar després de di- Es tracta de places molt limitades de taxi i Aerobús, i es crearà una Urbana per mirar de frenar l’actu-
dicional per la mòbil que permetrà panyia. «No va dirigit al 100% de les han agradat gens a les operado- versos mesos de poca activitat, fins i que no afecten el conveni entre l’or- Des de la patronal destaquen que àrea especial d’aparcament a la ació dels carteristes, que aquests di-
estalviar un 24% de la factura. famílies, sinó al 60%, a aquelles que res. Ahir, Vodafone i Telefónica tot a costa de reduir beneficis i ofe- ganització del saló (GSMA) i els ho- les empreses han prescindit aques- T1 per als vehicles de luxe. es es concentraran als voltants de la
o bé tenen telefonia fixa però no van criticar les declaracions, i van rir tant o més que en edicions ante- telers. De fet, la gran bossa d’allot- ta vegada de les suites luxoses, de ma- Fira i al metro. El pla de mobilitat
El nou servei es compon de dos ti- banda ampla i les que no disposen assegurar que la regulació no és riors del congrés a un preu més baix. jament reservat per a l’ocasió des de nera que les habitacions estàndard OPTIMISME AL MINISTERI contempla, com va informar ahir
pus de tarifes. La primera està desti- de telèfon fix a casa», va afegir. Es el camí a seguir. No obstant, i malgrat les tarifes pac- fa un any s’ha ofert amb descomptes són les que s’han omplert abans i per J El secretari d’Estat de aquest diari, potenciar el transport
nada als clients que ja disposen tracta de 9,6 milions de clients, que tades i retallades pels hotelers per a mitjans del 10% sobre el preu acor- tant són les que han tingut menys re- Telecomunicacions, Francisco públic i desembussar els accessos a
d’un número fix i volen mante- en conjunt facturen 4.000 milions «Pensem que no hi ha d’haver la gran majoria de places, qui bus- dat inicialment. I en alguns casos ajustament tarifari. Ros, va dir ahir a Efe que no la plaça d’Espanya
nir-lo: per 15 euros al mes (sense d’euros a l’any. una regulació dels preus minoris- qui habitació d’última hora haurà les retallades han arribat al 50%, se- hi ha un enclavament millor
quotes d’abonament, ni lloguer de tes de roaming, perquè limita la de pagar fins a cinc vegades el preu gons fonts de l’organització, que afe- MENYS DIES I MENYS DESPESA / Molts per a la cita que Espanya, «en En aquest sentit, la principal
línia), mantenint el número fix i Vodafone llançarà terminals ex- capacitat de competir», va afir- habitual. geixen que la resta de serveis també restaurants de Barcelona, on s’han l’avantguarda en l’ús de mòbil». amenaça logística la suposa la pro-
amb totes les trucades nacionals in- clusius per a aquest nou servei, a mar el conseller delegat del grup s’ha reservat a bon ritme. contractat esdeveniments grupals, Va aventurar que el saló guanyarà testa prevista avui per part del sector
closes. La segona és per a aquells que més d’un kit per adaptar els telèfons Vodafone, Arun Sarin. «La regula- Amb dades d’última hora a la mà, s’han hagut d’adaptar a pressupos- visitants aquest any. del taxi en plena plaça, per reivindi-
no volen un número fix: el telèfon ja existents. H ció és necessària quan el mercat el president del Gremi d’Hotels de Clos assegura que el sector ha po- tos més ajustats que mai, informa el car un reajustament de flota i hora-
no funciona, quan és immadur», Barcelona, Jordi Clos, assegura que sat tota la carn a la graella per «fide- Gremi de Restauració de Barcelona. ris. Si col·lapsen les vies d’arribada al
va afegir. Sarin va assenyalar que l’ocupació pot arribar al 95% de mit- litzar» el Mobile World Congress, Però tot esforç és poc per salvaguar- congrés, el caos pot arribar a ser con-
Vodafone «rebaixa els preus cada jana, encara que al centre de la ciu- que l’any passat va tenir un impac- dar una gallina dels ous d’or que siderable. H
any un 20%» i que si es regula tat els establiments penjaran el ple i te de 220 milions d’euros a la ciutat
s’anul.la la capacitat d’oferir ser-
veis diferenciats.

«No creiem que sigui adequat
regular tots i cadascun dels aspec-
tes individualment», va dir el di-
rector de negocis majoristes de
Telefónica, Ángel Merodio. «Amb
la regulació el mercat es fa més
ineficient», va afegir. H

2011/2012 1,30i DILLUNS CONSELL DE CENT 425-427 www.elperiodico.cat DIRECTOR 2013/2014
ENRIC HERNÀNDEZ
1,20 €i DILLUNS CONSELL DE CENT 425-427 www.elperiodico.cat DIRECTOR Ara el mòbil es diu 24 DE FEBRER DEL 2014 BARCELONA. TEL. 93.265.53.53 www.grupozeta.es L’any de les
27 DE FEBRER DEL 2012 ENRIC HERNÀNDEZ ‘smartphone’ pantalles gegants
BARCELONA. TEL. 93.265.53.53 www.grupozeta.es
El Mobile World Congress 2012 va tenir un gran èxit El mercat en aquest període de temps era de gran
27dl. d’assistència: 67.000 persones, un 11% més que el PER A GENT COMPROMESA 24dl. optimisme. Es van produir unes vendes de mil milions
2011. Els beneficis per a la ciutat de Barcelona es de telèfons intel·ligents durant el 2013 (53% del total),
L’INTERROGATORI VA DURAR 23 HORES PANORAMA van xifrar en uns ingressos directes de 300 milions LES PREOCUPACIONS CIUTADANES DAVANT EL DEBAT DE L’ESTAT DE LA NACIÓ ENTRE TOTS i hi havia la previsió que pujarien al 70% el 2014. Als
3Pàgines 18 i 19, i editorial d’euros. Pel que fa a presentacions, el saló serà re- usuaris, apassionats per la nova joguina, se’ls havia de
cordat per la gran varietat de dispositius Android que Discurs de Rajoy, 3Els lectors donar més i, aquell any, se’ls va donar més pantalla.
Urdangarín admet que es posaven a la venda; els processadors amb quatre discurs del carrer exposen els temes La companyia xinesa ZTE va presentar el mòbil Grand
va fer negocis privats nuclis, i el llançament del Windows 8. Un dels models que hauria d’abordar Memo II LTE amb una pantalla de 6 polzades i preus
més destacats de la fira va ser el de LG, que hi va ARTICLES DE Joaquim Coll, Carlos Elordi, Esperanza García, Antón Losada, Enric Marín i Joan Tapia demà el Congrés accessibles, unint-se a les propostes de Huawei, LG
acudir amb el seu primer dispositiu quad-core d’1,5 i Sony, entre altres. Samsung va anunciar el Galaxy
GHz, l’Optimus 4X HD, que es va presentar amb una TEMA DEL DIA 5S de 5,2 polzades. Eren models pensats per a un
pantalla de 4,7 polzades i una resolució de 1280 x 3Pàgines 2 a 5 i editorial públic de masses. La premsa va destacar que “de la
720 píxels, 16 GB de memòria interna, i dues càmeres tendència a la pantalla gran no se’n lliurarà ningú; fins
Afirma que el Rei només li va El duc de Palma insisteix a principals. EL MOBILE WORLD CONGRESS OBRE AVUI AMB 75.000 ASSISTENTS PANORAMA i tot arrasarà, sí, encara que sembli estrany”.
3Pàgines 22 a 24
indicar que no realitzés operacions atribuir la gestió econòmica de

mercantils amb el sector públic Nóos a Torres i els comptables La gran cita del mòbil

RICARD CUGAT

revoluciona Barcelona

EFE / TONI ALBIR

Telèfons d’alta
gamma i polseres
intel·ligents centren
la fira, que reuneix
1.800 expositors

Una imatge d’ahir de la Fira, que acollirà aquests dies 65.000 professionals de la telefonia mòbil. El Príncep elogia
en el sopar de
Barcelona, mobilitat assegurada benvinguda la
cooperació entre
El congrés de mòbils que avui comença salva l’amenaça de la vaga del transport públic TEMADELDIA3Pàgines2a7 l’Estat i Catalunya

El ministre Soria, el president Mas i
el príncep Felip, abans del sopar
ofert a l’organització. b

ATLÈTIC DE MADRID, 1 - BARÇA, 2 DAVID CASTRO DECLARACIÓ SENSE PRECEDENTS REVOLUCIÓ A KÍEV El Barça de DECLARACIÓ AL JUTGE
Tata, més enllà
Un golàs de Messi celebra el seu Batasuna Occident d’una crisi ETA es va endur
Messi resol extraordinari gol. lamenta el dolor alerta del setmanal en una caixa
un duel èpic causat a les risc de les armes que
víctimes d’ETA partició PRIMERA FILA va ensenyar als
PRIMERA FILA 3Pàgines 52 a 55 d’Ucraïna 3Pàgines 42 i 43 verificadors

PANORAMA 3Pàgina 20 PANORAMA PANORAMA
3Pàgines 12 i 13 3Pàgines 18 i 19

1,30i DILLUNS CONSELL DE CENT 425-427 www.elperiodico.cat DIRECTOR 2015/2016 1,30i DIMARTS CONSELL DE CENT 425-427 www.elperiodico.cat DIRECTOR 2017/2018
22 DE FEBRER DEL 2016 ENRIC HERNÀNDEZ 28 DE FEBRER DEL 2017 ENRIC HERNÀNDEZ
BARCELONA. TEL. 93.265.53.53 www.grupozeta.es Descobrint les BARCELONA. TEL. 93.265.53.53 www.grupozeta.es Època
realitats virtuals d’incertesa
PER A GENT COMPROMESA 22dl. PER A GENT COMPROMESA 28dt.
Una imatge serà la protagonista del MWC del 2016, La inestabilitat política i social passa factura al Mo-
la del fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, ca- FERRAN NADEU bile i els organitzadors creen, per primera vegada,
minant entre centenars de periodistes que no podien un pla B per si, finalment, Barcelona no fos el millor
EL TRANSPORT COMPLICA LA GRAN CITA TECNOLÒGICA TEMA DEL DIA veure’l al portar posades unes ulleres de realitat virtual. El cotxe escenari per a una de les fires mundials més signifi-
3Pàgines 2 a 5 i editorial Va ser Zuckerberg el que va desvelar que aquell any intel·ligent catives. Els mercats tecnològics pateixen amenaces
2016, cada dia, es visualitzaven més de 100 milions de descens, malgrat les innovacions proposades al
Mobile sense metro d’hores de vídeo únicament a Facebook. Va ser el que del futur consumidor. Les grans marques, inclosa Apple, que
poc temps enrere havia comprat la firma Oculus VR regna en per norma no assisteix al congrés, generen dubtes. La
JOAN CORTADELLAS preveient el potencial de la realitat virtual, la tecnolo- Xina creix i desbanca empreses europees i america-
gia que, en aquell moment, estava cridada a canviar el Mobile nes. L’escenari és de promeses i de poques realitats.
La ruptura de les completament la manera com ens comunicaríem els Temps d’incertesa, el 5G despunta a l’horitzó però
negociacions dóna uns amb els altres i, per tant, també les relacions 3La indústria automobilística falta regular-lo i diners per posar-lo en marxa. La tec-
pas a aturades entre persones. exposa la revolució de la nologia es veu com una amenaça.
avui i dimecres, connexió en el sector
en ple congrés
TEMA DEL DIA 3Pàgines 2 a 5

ADA COLAU + VALOR Un assistent al congrés experimenta amb unes ulleres de realitat virtual de Samsung.
3Suplement de 16 pàgines
ALCALDESSA DE BARCELONA
EXIGEIX 51.100 MILIONS D’EUROS MÉS PER A DESPESA MILITAR PANORAMA
«La vaga és 3Pàgines 12 i 13
una mesura
que no és Trump: «Els EUA han de
proporcional»

Els gegants tornar a guanyar guerres»
de la telefonia
mòbil aposten «TREBALLAR JUNTS» El Rei va coincidir ahir per primera vegada amb Carles Puigdemont des que aquest és president. El president vol gastar en Defensa el 9% Bush fill critica la política antimigratòria de la
a Barcelona per més, a costa de medi ambient i cooperació Casa Blanca i els atacs a la llibertat de premsa
la realitat virtual Va ser en el sopar inaugural del Mobile World Congress, en què Felip VI va destacar la importància que les administracions treballin juntes.

L’ATLÈTIC, A VUIT PUNTS ACORD EN EL TEMA TERRITORIAL REFERÈNDUM DEL 23-J AP / CHRIS PIZZELLO

El Madrid El PSOE L’alcalde JUDICI AL SUPREM DUES DETINGUDES A VILANOVA
empata s’esforça al de Londres
a Màlaga màxim amb demanarà el Homs al·lega L’agressió
i queda C’s davant ‘no’ a Europa que el 9-N no es sexual a
a 9 punts la setmana va suspendre un nadó es
del Barça decisiva 3La decisió de Boris perquè no era viralitza a
Johnson suposa un dur una consulta WhatsApp
PRIMERA FILA ANÀLISI ANTÓN LOSADA revés per a Cameron
3Pàgines 40 a 45 3Sosté que la causa ha El productor de ‘La la land’ desfà l’embolic davant Beatty. 3Compartir el vídeo està
L’art de la negociació PANORAMA 3Pàgines 12 i 13 sigut propiciada per la penat amb entre 1 i 5 anys,
«inconcreció» del TC Un error garrafal en adverteixen els Mossos
PANORAMA 3Pàgines 18 a 20 l’entrega de premis
PANORAMA desllueix el triomf de COSES DE LA VIDA
3Pàgines 16 i 17 la millor pel·lícula 3Pàgina 28

PRIMERA FILA
3Pàg. 42 a 47 i editorial

Publicitat DILLUNS el Periódico 15
25 DE FEBRER DEL 2019


Click to View FlipBook Version