The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by patimaopor, 2022-07-12 20:05:44

PORTFOLIO

PORTFOLIO (1)

PORTFOLIO

แฟ้มสะสมผลงาน

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
โรงเรียนจริยานุสรณ์

อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู

นางสาวปติมา สุทธิศักดิ์
รหัส 64370100427

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

คำนำ

แฟ้มสะสมผลงาน ฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อเป็นเอกสารประเมินผลงาน
ตลอดระยะเวลาที่ทำงานในโรงเรียนจริยานุสรณ์ เอกสารประกอบด้วย
ประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา การปฏิบัติงาน ได้แก่ ด้านการบริหารงาน
วิชาการ ด้านการบริหารงานงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้าน
การบริหารทั่วไป

ขอขอบพระคุณ นางธัญยรัตน์ พิมพ์วีรกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนจริยา
นุสรณ์ คณะผู้บริหาร และคณะครูทุกท่านที่ให้โอกาส มอบทักษะประสบการณ์
ความเป็นครู การทำงานจริงที่เต็มไปด้วยประสบการณ์อันล้ำค่า และ
ขอบพระคุณครอบครัวเพื่อนพ้องที่คอยให้กำลังใจเป็นอย่างดีตลอดมา

ข้าพเจ้าหวังว่าแฟ้มสะสมงานเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อทุกท่าน สำหรับ
การทำความรู้จักตัวตนของข้าพเจ้าไม่มากก็น้อย หากมีข้อผิดพลาดประการ
ใดข้าพเจ้ากราบขออภัยมา ณ โอกาสนี้

ปติมา สุทธิศักดิ์
ผู้จัดทำ

สารบัญ ก

คำนำ
สารบัญ 1
1
1 ประวัติส่วนตัว 1

ข้อมูลติดต่อ 2
ครอบครัว 3
4
2 ประวัติการศึกษา
5
ใบรับรองคุณวุฒิ 6
ใบแสดงผลการเรียน 7
8
3 โรงเรียนจริยานุสรณ์ 11
16
ทำเนียบบุคลากรโรงเรียน
ภาระหน้าที่ในโรงเรียน 17
18
ด้านการบริหารวิชาการ 38
ด้านการบริหารทั่วไป
ด้านการบริหารงานบุคคล

24 ภาคผนวก
1 คำสั่งต่างๆ

ภาพประกอบกิจกรรม

1

ประวัติส่วนตัว

ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อ : ปติมา สุทธิศักดิ์
ชื่อเล่น : โอปอ
เกิดวันที่ : 27 กุมภาพันธ์ 2540
อายุ : 25 ปี
สัญชาติ : ไทย ศาสนา : พุ ทธ
หมู่เลือด : A
สถานะ : โสด
คติประจำใจ : มุ่งมั่น ตั้งใจ ไปให้ถึง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

ข้อมูลติดต่อ ประวัติครอบครัว

โทรศัพท์ : 096-8432997 บิดา : นายประมวล สุทธิศักดิ์
Line : oporzz1 มารดา : นางสาวหนูรักษ์ พานเงิน
E-mail : [email protected] จำนวนพี่น้อง 2 คน
300/382 บ้านเอื้ออาทร เป็นบุตรคนที่ 1 ของครอบครัว
ต.หนองบัว อ.เมือง
จ.หนองบัวลำภู 39000

ความสามารถพิเศษ Microsoft Office
Movie maker
ภาษาอังกฤษ : ระดับดี etc.
Adobe Photoshop

2

ประวัติการศึกษา

ระดับการ ปีที่สำเร็จ วุฒิการศึกษา สถานศึกษา
ศึกษา การศึกษา

ประถมศึกษา 2546-2551 ป.6 โรงเรียนจริยานุสรณ์

มัธยมศึกษา 2552-2554 ม.3 โรงเรียนจริยานุ
ตอนต้น สรณ์

มัธยมศึกษา 2555-2557 ม.6 โรงเรียนอุดรพิชัย
ตอนปลาย รักษ์พิทยา

ปริญญาตรี 2558-2562 ศศ.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ภาษาอังกฤษ อุดรธานี

ธุรกิจ

ป.บัณฑิต กำลังศึกษา ประกาศนียบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
วิชาชีพครู อุดรธานี

ใบรับรองคุณวุฒิ 3

4

ใบแสดงผลการเรียน

5

โรงเรียนจริยานุสรณ์

ตราโรงเรียน : เป็นวงกลมซ้อนกัน วงกลมแรก
มีชื่อโรงเรียน อยู่ด้านบน ด่านล่างเป็นอำเภอเมือง
จังหวัดหนองบัวลำภู วงที่สอง เป็นรูปช่อมะกอก
แปลเป็นภาษาไทยว่า "แสงสว่างเสมอด้วย
ปัญญา"

ชื่อภาษาไทย : โรงเรียนจริยานุรณ์
ชื่อภาษาอังกฤษ : Jariyanusorn School
อักษรย่อภาษาไทย : จ.ย.ส.
อักษรย่อภาษาอังกฤษ : J.Y.S
สีประจำโรงเรียน : สีเขียว-สีเหลือง

สีเขียว หมายถึง ความสดชื่น ร่มรื่น สงบ น่าอยู่ น่า
เรียน และน่ามอง นำไปสู่การพัฒนาให้ผู้เรียนเป็นคนดี คนเก่ง และเป็นผู้มี
ความสุขในการเรียน

สีเหลือง หมายถึง การใช้สติปัญญามากกว่าจิตใจ ให้
พลังด้านความเอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่ ปรารถนาดีต่อกัน แสดงถึงความสามัคคี
ไม่เอารัดเอาเปรียบซึ่งกันและกัน
ต้นไม้ประจำโรงเรียน : ต้นหางนกยูง หมายถึง ความแข็งแรง อดทน
สิ่งสักการะประจำโรงเรียน : ต้นหางนกยูง
ปรัชญาโรงเรียน : กีฬาเด่น เน้นคุณธรรม เสริมสร้างภูมิปัญญา
อัตลักษณ์ : ครูและนักเรียนมีมารยาทงาม
ที่อยู่ : 323 หมู่ 10 ต.ลำภู อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู 39000
โทรศัพท์ : 042-313062

6

ทำเนียบบุคลากรโรงเรียน

7

ภาระหน้าที่ในโรงเรียน

ภาระงานที่รับผิดชอบ

ครูประจำชั้น ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2
ครูเวรรถสายบนภู ห้วยเดื่อ-โนนทัน (J17)
ครูเวรประตูประจำวันศุกร์
งานอนามัย (ผู้ช่วย)
งานอื่น ๆ ที่ได้รับคำสั่งมอบหมาย

8

ด้านการบริหารวิชาการ

ตารางสอน

ตารางสอน นางสาวปติมา สุทธิศักดิ์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

9

ด้านการบริหารวิชาการ

จำนวนชั่วโมงที่สอน

สอนทั้งหมด 10 วิชา 26 คาบ/สัปดาห์ ดังนี้

1. วิชาคณิตศาสตร์ 6 คาบ/สัปดาห์
2. วิชาภาษาไทย 6 คาบ/สัปดาห์
3. วิชาภาษาอังกฤษ (เพิ่มเติม) 2 คาบ/สัปดาห์
4. วิชาวิทยาศาสตร์ 2 คาบ/สัปดาห์
5. วิชาสังคมศึกษาและพระพุ ทธศาสนา 2 คาบ/สัปดาห์
6. วิชาหน้าที่พลเมือง 1 คาบ/สัปดาห์
7. วิชาประวัติศาสตร์ 1 คาบ/สัปดาห์
8. วิชาการงานอาชีพ 1 คาบ/สัปดาห์
9. วิชาสุขศึกษา 1 คาบ/สัปดาห์
10. วิชาดนตรีและศิลปะ 2 คาบ/สัปดาห์

กิจกรรมพั ฒนาผู้เรียน

ลูกเสือสำรอง ป.1-3

10

ด้านการบริหารวิชาการ

โครงสร้างจำนวนชั่วโมงรายวิชาที่สอน/ปี
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

รหัสวิชา วิชา ชั่วโมง หน่วยกิต
ท12101 ภาษาไทย 240 6
ค12101 คณิตศาสตร์ 240 6
ว12101 วิทยาศาสตร์ 80 2
ส12101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 80 2
ส12102 ประวัติศาสตร์ 40 1
ส12201 หน้าที่พลเมือง/การป้องกันการทุจริต 40 1
พ12101 สุขศึกษา 40 1
ศ12101 ศิลปะ/ดนตรี/นาฏศิลป์ 80 2
อ12201 ภาษาอังกฤษ (เพิ่มเติม) 80 2
ก12201 ลูกเสือสำรอง 30 0
ก12301 ชุมนุม (คณิตคิดเร็ว) 40 0

11

ด้านการบริหารงานบุคคล

การอบรม / การพัฒนาตนเอง

ลำดับ การอบรม เอกสารอ้างอิง

อบรมโครงการเชิงปฏิบัติการเสริม เกียรติบัตรเลขที่
1 สร้างศักยภาพครูและบุคลากรทางการ 6471 - 00279

ศึกษาผ่านระบบออนไลน์

2 ครูดีเด่น เนื่องในงานวันครู ประจำปี เกีนรติบัตรสมาคม
2564 โรงเรียนเอกชน

จังหวัดหนองบัวลำภู

3 อบรมผู้กำกับลูกเสือ ขั้นความรู้ทั่วไป รุ่นที่ 1/2565
ทะเบียนเลขที่ 041

4 อบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ รุ่นที่ 1/2565
ขั้นความรู้เบื้องต้น ทะเบียนเลขที่ 041

12

ด้านการบริหารงานบุคคล

อบรมโครงการเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษาผ่านระบบออนไลน์
เกียรติบัตรเลขที่ 6471 - 00279

13

ด้านการบริหารงานบุคคล

เกียรติบัตรได้รับการคัดเลือกเป็น ครูดีเด่น
เนื่องในงาน วันครู ประจำปี 2564

สมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดหนองบัวลำภู

14

ด้านการบริหารงานบุคคล

อบรมผู้กำกับลูกเสือ ขั้นความรู้ทั่วไป
รุ่นที่ 1/2565 ทะเบียนเลขที่ 041

ณ วันที่ 11 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565

15

ด้านการบริหารงานบุคคล

อบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น
รุ่นที่ 1/2565 ทะเบียนเลขที่ 041

ณ วันที่ 11 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565

16

ด้านการบริหารทั่วไป

การดำเนินงาน / กิจกรรม / โครงการ

ลำดับ การดำเนินงาน / กิจกรรม / หน้าที่ที่รับผิด เอกสารอ้างอิง
โครงการ ชอบ

เวรเยี่ยมบ้านนักเรียนและ ประชาสัมพั นธ์ คำสั่ง ณ วันที่ 23
ๅ แนะแนวการศึกษาต่อ ปีการ แนะแนวศึกษา ธันวาคม 2564

ศึกษา 2565 ต่อ

2 โครงการคุณธรรมจริยธรรม ฝ่ายอาหารและ คำสั่ง ณ วันที่ 27
ชั้น ป.1-3 ปีการศึกษา 2564
เครื่องดื่ม ธันวาคม 2564

3 โครงการเข้าค่ายลูกเสือสำรอง ผู้กำกับฐาน คำสั่ง ณ วันที่ 8
ปีการศึกษา 2564 รายงานตัวและ มกราคม 2565
ปฐมพยาบาล

4 โครงการเรียนรู้สู่โลกกว้าง ชั้น ฝ่ายอาหารและ คำสั่ง ณ วันที่ 11
ป.1-3 ปีการศึกษา 2564 เครื่องดื่ม มกราคม 2565

5 ครูงานอนามัยโรงเรียน ผู้ช่วย คำสั่ง ณ วันที่ 17
พฤษภาคม 2565

17

ภาคผนวก

18

คำสั่งต่าง ๆ

คำสั่งแต่งตั้งครูเวรเยี่ยมบ้านนักเรียนและแนะแนวการศึกษาต่อ
ณ วันที่ 13 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2564

19

คำสั่งต่าง ๆ

คำสั่งแต่งตั้งครูเวรเยี่ยมบ้านนักเรียนและแนะแนวการศึกษาต่อ
ณ วันที่ 13 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2564

20

คำสั่งต่าง ๆ

คำสั่งแต่งตั้งครูเวรเยี่ยมบ้านนักเรียนและแนะแนวการศึกษาต่อ
ณ วันที่ 13 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2564

21

คำสั่งต่าง ๆ

คำสั่งแต่งตั้งโครงการคุณธรรมจริยธรรม ชั้น ป.1-3 ปีการศึกษา 2564
ณ วันที่ 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2564

22

คำสั่งต่าง ๆ

คำสั่งแต่งตั้งโครงการเข้าค่ายลูกเสือสำรอง ปีการศึกษา 2564
ณ วันที่ 8 เดือน มกราคม พ.ศ.2565

23

คำสั่งต่าง ๆ

คำสั่งแต่งตั้งโครงการเรียนรู้สู่โลกกว้าง ชั้น ป.1-3 ปีการศึกษา 2564
ณ วันที่ 11 เดือน มกราคม พ.ศ.2565

24

คำสั่งต่าง ๆ

คำสั่งแต่งตั้งครูเวรรถเพื่อไปรับ-ส่งนักเรียน เพื่อความปลอดภัยในช่วง
สถานการณ์ Covid-19

ณ วันที่ 28 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565

25

คำสั่งต่าง ๆ

คำสั่งแต่งตั้งครูเวรรถประตูประจำวัน ในช่วงสถานการณ์ Covid-19
ณ วันที่ 28 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565

26

คำสั่งต่าง ๆ

คำสั่งแต่งตั้งครูประจำชั้น ครูที่ปรึกษาประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
ณ วันที่ 10 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2565

27

คำสั่งต่าง ๆ

คำสั่งแต่งตั้งครูประจำชั้น ครูที่ปรึกษาประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
ณ วันที่ 10 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2565

28

คำสั่งต่าง ๆ

คำสั่งแต่งตั้งครูประจำชั้น ครูที่ปรึกษาประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
ณ วันที่ 10 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2565

29

คำสั่งต่าง ๆ

คำสั่งแต่งตั้งคณะครูงานอนามัยโรงเรียน
ณ วันที่ 17 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2565

30

คำสั่งต่าง ๆ

คำสั่งแต่งตั้งคณะครูงานอนามัยโรงเรียน
ณ วันที่ 17 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2565

31

คำสั่งต่าง ๆ

คำสั่งแต่งตั้งคณะครูงานอนามัยโรงเรียน
ณ วันที่ 17 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2565

32

คำสั่งต่าง ๆ

คำสั่งแต่งตั้งครูอยู่เวรวันเสาร์และวันอาทิตย์
ณ วันที่ 20 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2565

33

คำสั่งต่าง ๆ

คำสั่งแต่งตั้งครูอยู่เวรวันเสาร์และวันอาทิตย์
ณ วันที่ 20 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2565

34

คำสั่งต่าง ๆ

คำสั่งแต่งตั้งครูอยู่เวรวันเสาร์และวันอาทิตย์
ณ วันที่ 20 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2565

35

คำสั่งต่าง ๆ

คำสั่งแต่งตั้งครูเวรรถและเวรประตูประจำวัน
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

36

คำสั่งต่าง ๆ

คำสั่งแต่งตั้งครูเวรรถและเวรประตูประจำวัน
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

37

คำสั่งต่าง ๆ

คำสั่งแต่งตั้งครูเวรรถและเวรประตูประจำวัน
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

38

รูปภาพประกอบกิจกรรม

เยี่ยมบ้านนักเรียนและแนะแนวการศึกษาต่อ
ต.หัวนา อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู

39

รูปภาพประกอบกิจกรรม

โครงการคุณธรรมจริยธรรม ชั้น ป.1-3 ปีการศึกษา 2564
ณ วัดป่าสามัคคีศิริพัฒนาราม อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู

40

รูปภาพประกอบกิจกรรม

โครงการเข้าค่ายลูกเสือสำรอง ปีการศึกษา 2564
ฐานการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

41

รูปภาพประกอบกิจกรรม

โครงการเรียนรู้สู่โลกกว้าง ชั้น ป.1-3 ปีการศึกษา 2564
ณ พิพิธภัณฑ์หอยหิน 150 ล้านปี อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู

42

รูปภาพประกอบกิจกรรม

อบรมผู้กำกับลูกเสือ B.T.C / S.S.B.T.C (หมู่รามคำแหง)
ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดอุดรธานี วันที่ 11 เดือน มีนาคม พ.ศ.v2565

43

รูปภาพประกอบกิจกรรม

ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565
วันที่ 12 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565

44

รูปภาพประกอบกิจกรรม

พิ ธีไหว้ครู
วันที่ 16 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565

45

รูปภาพประกอบกิจกรรม

กิจกรรมการเรียนการสอนในห้องเรียน
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565


Click to View FlipBook Version