The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

รายงานเลื่อนขั้นเงินเดือน 1.65

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by somruethai1480, 2022-03-28 10:04:29

รายงานเลื่อนขั้นเงินเดือน 1.65

รายงานเลื่อนขั้นเงินเดือน 1.65

ประวตั ิ
ผรู้ บั การประเมิน

การมาปฏิบัติหนา้ ท่ี
ราชการ

ประเภท จำนวน รวม
ครงั้ วนั ครงั้ วนั
มำสำย -- --
ลำป่ วย 11 11
ลำกิจ -- --
ลำอปุ สมบท -- --
ลำชว่ ยเหลอื ภรยิ ำ -- --
ท่ีคลอดบตุ ร
ลำคลอด -- --

รวม 11 11

ภาระงานสอน

วชิ า/สาขา/กลมุ่ สาระการเรยี นรทู้ ีไ่ ด้รบั มอบหมายให้ทาการสอนตามตารางสอน

วชิ าทสี่ อน ระดบั ชนั้ ชว่ั โมง/ สรุป

๑. ประวตั ศิ าสตร์ ๑. ชนั้ มธั ยมศกึ ษาปีท่ี ๑-๓ สปั ดาห ์ จานวนชวั่ โมงสอน
๒. สงั คมศกึ ษา ศาสนา ๒. ชนั้ ประถมศกึ ษาปีท่ี ๑-๓ ตอ่ สปั ดาห์ เท่ากบั
๓. ชนั้ มธั ยมศกึ ษาปีท่ี ๒/๒ ๑. ๕ ชวั่ โมง/สปั ดาห์
และวฒั นธรรม ๔. ชนั้ มธั ยมศกึ ษาปีท่ี ๑-๓ ๒. ๑๕ ชวั่ โมง/สปั ดาห์ ๒๓
๓. แนะแนว ๕. ชนั้ มธั ยมศกึ ษาปีท่ี ๑-๓ ๓. ๑ ชวั่ โมง/สปั ดาห์
๔. ลกู เสอื – เนตรนารี ๔. ๑ ชวั่ โมง/สปั ดาห์ ชวั่ โมง/สปั ดาห์
๕. กจิ กรรมชุมนุม ๕. ๑ ชวั่ โมง/สปั ดาห์

ดา้ นท่ี 1

1.1 นำผลกำรวิเครำะห์หลกั สตู รมำจัดทำรำยวิชำและหน่วยกำรเรียนรู้

นาผลการวเิ คราะหห์ ลกั สูตรมาจัดทารายวชิ าและหน่วยการเรียนรูใ้ หส้ อดคล้องกบั
มาตรฐานการเรียนรูแ้ ละตวั ช้วี ัดหรอื ผลการเรียนรูต้ ามหลักสูตรใหผ้ ู้เรียนได้พัฒนาสมรรถนะ
และการเรียนรู้เต็มตามศักยภาพ

1.2 ปฏบิ ัติการสอนโดยออกแบบการจดั การเรยี นรู้

ปฏิบตั ิการสอนโดยออกแบบการจดั การเรียนรู้โดยเนน้ ผูเ้ รียนเปน็ สาคัญ ใหผ้ ู้เรียน
มคี วามรู้ทักษะ คุณลักษณะประจาวิชา คณุ ลกั ษณะอันพึงประสงค์ และสมรรถนะทีส่ าคัญ
ตามหลกั สูตร

1.3จดั กิจกรรมการเรยี นรู้

จดั กิจกรรมการเรียนรู้ อานวยความสะดวกในการ
เรียนรู้และส่งเสริมผเู้ รียนได้พัฒนาเตม็ ตามศกั ยภาพการ
เรยี นร้แู ละทางานรว่ มกัน

1.4 เลอื กและใช้สื่อเทคโนโลยีและแหล่งเรยี นรู้

เ ลื อ ก แ ล ะ ใ ช้ สื่ อ เ ท ค โ น โ ล ยี แ ล ะ แ ห ล่ ง เ รี ย น รู้ ที่
สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีทักษะ
การคิด

1.5 วัดและประเมินผลการเรยี นรู้

วั ด แ ล ะ ป ร ะ เ มิ น ผ ล ก า ร เ รี ย น รู้ ด้ ว ย วิ ธี ก า ร ที่ ห ล า ก ห ล า ย
เหมาะสม และสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ให้ ผู้เรียนพัฒนาการ
เรียนรู้อย่างตอ่ เนื่อง

1.6 จัดบรรยากาศท่สี ่งเสรมิ และพัฒนาผ้เู รยี น

จั ด บ ร ร ย า ก า ศ ที่ ส่ ง เ ส ริ ม แ ล ะ พั ฒ น า ผู้ เ รี ย น ใ ห้ เ กิ ด ก ร ะ บ ว น ก า ร คิ ด
ทกั ษะชีวิต ทักษะการทางาน ทักษะการเรียนรู้ และนวัตกรรม

1.7 อบรมบ่มนสิ ยั ให้ผเู้ รียนมีคุณธรรมจรยิ ธรรม

อบรมบม่ นสิ ัยใหผ้ เู้ รยี นมีคุณธรรม จรยิ ธรรม คุณลกั ษณะอนั พึงประสงค์
และค่านิยมความเป็นไทยทีด่ งี าม

ดา้ นท่ี 2

2.1 จดั ทาข้อมลู สาระสนเทศ ของผ้เู รียนและรายวิชา

จัดทาข้อมูลสาระสนเทศของผู้เรียนเพ่ือใช้ในการส่งเสริม
สนบั สนุนการเรียนรู้และพฒั นาคุณภาพผเู้ รียน

2.2 ดาเนนิ การตามระบบดแู ลชว่ ยเหลอื ผเู้ รียน

ใช้ข้อมูลสาระสนเทศเก่ียวกับผู้เรียนรายบุคคลและประสาน
ความร่วมมือกบั ผ้มู สี ว่ นเกีย่ วข้องเพ่อื พัฒนาและแก้ปญั หาผ้เู รียน

2.3 รว่ มปฎิบัติงาน ทางวชิ าการและงานอื่นๆ ของสถานศึกษา

ร่วมปฎิบัติงาน ทางวิชาการ และงานอื่นๆของสถานศึกษา เพื่อยกระดับ
คณุ ภาพการจดั การศึกษาของสถานศกึ ษา

2.4 ประสานความร่วมมือกบั ผู้ปกครองหรอื ผู้เกี่ยวขอ้ ง

ประสานความร่วมมือกับผ้ปู กครองหรือผเู้ กี่ยวข้อง เพื่อร่วมกันพัฒนาผ้เู รียน

ดา้ นท่ี 3

3.1การพฒั นาตนเองอย่างเป็นระบบตอ่ เนือ่ ง

พัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องเพื่อให้มีความรู้ความสามารถทักษะโดยเฉพาะ
อยา่ งยิง่ การใชภ้ าษาไทย และภาษาองั กฤษ เพื่อการส่อื สาร และการใชเ้ ทคโนโลยีดิจิทลั
เพื่อการศึกษาสมรรถนะทางวชิ าชพี ครู ความรอบรูใ้ นเนื้อหาวชิ า และวธิ ีการสอน

3.2มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรทู้ างวิชาการชีพ

มสี ่วนรว่ มในการแลกเปลีย่ นเรยี นรู้ทางวิชาการชพี เพื่อพฒั นาการจัดการเรยี นรู้

3.2นาความรู้ความสามารถทกั ษะ
ที่ได้จากการพฒั นาตนเอง
และวิชาชีพมาใช้

นาความรู้ความสามารถทักษะที่ได้จากการพัฒนา
ทกั ษะที่ไดจ้ ากการพฒั นาตนเองและวชิ าชพี มาใชใ้ นการ
พฒั นาการจัดการเรียนร้แู ละการพัฒนาคณุ ภาพผูเ้ รียน1.ยดึ มน่ั ในสถาบนั หลักของประเทศ อนั ได้แก่ ชาติ ศาสนา พระมหากษตั รยิ ์
และการปกครอง ระบอบประชาธปิ ไตยอนั มีพระมหากษัตรยิ เ์ ปน็ ประมขุ

2. มคี วามซือ่ สัตย์ สจุ รติ มีจิตสานกึ ทด่ี ี
มคี วามรับผิดชอบต่อหนา้ ที่ และตอ่
ผเู้ กี่ยวขอ้ งในฐานะขา้ ราชการครู
และบคุ ลากรทางการศึกษา

3. มีความกล้าคิด กล้าตัดสินใจ กล้าแสดงออก
และกระทาในสิง่ ท่ถี กู ตอ้ งชอบธรรม

4. มจี ิตอาสา จิตสาธารณะ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม
โดยคานงึ ถึงประโยชนส์ ว่ นตนหรือพวกพอ้ ง

5. มุ่งผลสมั ฤทธ์ขิ องงาน มุ่งมั่น
ในการปฏิบตั ิงานอยา่ งเต็มกาลงั
ความสามารถโดยคานึงถงึ คณุ ภาพ
การศึกษาเป็นสาคัญ

6. ปฏบิ ัติหนา้ ทีอ่ ย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ
ปราศจากอคตแิ ละใหบ้ รกิ ารผเู้ รยี นและผู้รบั บรกิ ารโดยไมเ่ ลอื กปฏบิ ตั ิ

7. ดารงตนเป็นแบบอยา่ งที่ดแี ละรักษาภาพลกั ษณข์ องข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา

8. เคารพศักดิศ์ รีความเป็นมนุษย์ คานงึ ถึง
สทิ ธเิ ด็ก และยอมรบั ความแตกตา่ งของบคุ คล

เช่น การให้คาแนะนา ให้คาปรึกษาแกน่ กั เรียน , การสง่ เสริม
ให้นักเรียนไดร้ บั ทนุ การศกึ ษา , การประสานความรว่ มมือกบั
ผปู้ กครองแจง้ ข่าวประชาสัมพันธโ์ รงเรียนดา้ นตา่ ง ๆ

9. ยึดถือและปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณวชิ าชีพ

เปน็ แบบอย่างที่ดใี ห้กบั ผ้เู รยี นและผู้รับบรกิ าร เชน่ การแตง่ กายด้วยชดุ ทส่ี ุภาพ
เรยี บรอ้ ย , การดแู ลเอาใจใสแ่ ละช่วยเหลือนกั เรยี น อยา่ งเปน็ กัลยาณมติ ร

10. มีวินยั และการรักษาวินยั

ขา้ พเจ้าปฏบิ ตั ิตนมีวินยั ในตนเอง ยอมรบั และถือปฏิบตั ติ ามกฎ กตกิ า มารยาท ขนบธรรมเนียมและแบบแผน
อันดีงามของสงั คม อยา่ งเคร่งครดั เช่น มีความตรงตอ่ เวลาในการเขา้ และเลิกปฏบิ ัติงาน ,

เขา้ ร่วมกิจกรรมทีท่ างโรงเรียนจดั ขึ้นสมา่ เสมอ , แต่งกายถูกต้องตามข้อกาหนดของสถานศกึ ษา

ขอขอบพระคณุ

คณะกรรมการ การประเมินทุกทา่ น
เปน็ อยา่ งสงู

โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์
สานกั งานเขตพื้นท่กี ารศกึ ษาประถมศกึ ษานครปฐม เขต ๒

กระทรวงศึกษาธิการ


Click to View FlipBook Version
Previous Book
Jiujiteira Magazine March 2022
Next Book
minit mesyuarat bil 1