The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Chutima Sudjai, 2022-09-01 21:53:09

มังคุดสีม่วง

มังคุดสีม่วง

พนั ธ์ุ ฑื๊

เนอื่ งจากเมล็ดมงั คุดไม่ได้เกิดจากการปฏิสนธิ จงึ ไมม่ ีความแปรปรวนNNN
เรื่องสายพันธุ์ ซึ่งกล่าวได้ว่ามังคุดที่ปลูกในประเทศไทยมีพันธุ์เดียว
ดงั น้ันควร

 เลือกตน้ พันธ์ุทีแ่ ข็งแรง
 มีระบบรากสมบูรณไ์ ม่ขดงอ
 อายุไม่น้อยกว่า 2 ปี
 มคี วามสงู ไมต่ ำ่ กว่า 30 เซนตเิ มตร

ฒ3 ื

•พนื้ ท่ีปลกู ที่เหมาะสม

I สภาพพื้นที่ มีความอุดมสมบูรณ์สูง ระบายน้ำได้ดี หน้าดินลึกกว่า

50 เซนติเมตร มคี วามเป็นกรดดา่ ง 5.5 - 6.5

I สภาพภูมิอากาศ อุณหภูมิระหว่าง 25 - 35 ๐C ปริมาณน้ำฝน

มากกว่า 2,000 มิลลิเมตร/ปี การกระจายตัวของน้ำฝน มีช่วงแล้ง
ต่อเนือ่ งน้อยกวา่ 3 เดือน/ปี และความช้ืนสัมพัทธ์รอ้ ยละ 70 - 80

I แหลง่ น้ำ มปี รมิ าณเพียงพอตลอดปี ไมม่ ีสารอินทรีย์ และอนินทรียท์ ่ี

เป็นพษิ ปนเป้อื น มีความเปน็ กรดดา่ ง 6.0 - 7.5 4

ณ็

ฒึ๊การเตรียมพ้นื ท่ปี ลูก

พ้นื ทีด่ อย ไถพรวน ปรับพืน้ ทใี่ ห้เรยี บ หาก
มปี ัญหาน้ำทว่ มขงั ใหข้ ุดร่องระบายนำ้

การเตรยี มพนื้ ทป่ี ลูกสำหรับพืน้ ทด่ี อน

พื้นที่ลุ่ม ยกโคนต้น หากมีน้ำท่วมขังมาก การเตรียมพ้ืนท่ีปลกู สำหรับพ้นื ที่ลมุ่ แบบยกรอ่ งสวน
และนาน ควรยกร่องสวนให้มีขนาดสันร่อง
กว้างไม่น้อยกว่า 6 เมตร ร่องน้ำกว้าง 1.5 •5
เมตร ลึก 1 เมตร มีระบบระบายนำ้ เข้า-ออก

การวางผังปลูก มี 2 ระบบ •การปลกู

 ระบบส่เี หล่ยี มจัตรุ สั หรือสามเหลี่ยมดา้ นเทา่ ระยะปลูก 8x8 หรือ 10
x10 เมตร

 ระบบแถวกว้างตน้ ชดิ ระยะปลกู 8x3 หรือ 10x5 เมตร

ผังปลูกระบบสี่เหลย่ี มจตั ุรัส ผังปลูกระบบสามเหลยี่ มด้านเท่า •6ผังปลกู ระบบแถวกวา้ งต้นชิด

วธิ ีการปลกู ④การปลกู

วธิ กี ารปลูกแบบนงั่ แทน่ หรอื ยกโคก วธิ ีการปลกู แบบเตรยี มหลุมปลูก

เหมาะกับพื้นที่ฝนตกชุก ช่วยให้ดินระบายนำ้ ได้ดี เหมาะกับพ้ืนที่คอ่ นขา้ งแห้งแล้ง

•7

การใสป่ ยุ๋ การใส่ปุย๋ และใหน้ ้ำ

การให้นำ้

ชว่ งหลงั การเก็บเก่ยี ว  ระยะติดผล อายุผลประมาณ 5

ปุ๋ยอินทรยี ์ อัตรา 20-30 กิโลกรัมต่อตน้ สัปดาห์ ให้น้ำทุก 3 วัน อัตราร้อยละ

+ ปุ๋ยสูตร 15-15-15 อัตรา 1/3 ของ 80 ของการใหน้ ำ้ ปกติ

เส้นผา่ ศูนย์กลางทรงพมุ่  ระยะอายุผล 5 สัปดาห์ถึงก่อน 10

ช่วงพฒั นาของผล สัปดาห์ ให้น้ำอัตราร้อยละ 90 ของการ

ปุ๋ยสัดส่วน 3:1:4 อัตรา 1/3 ของ ให้นำ้ ปกติ

เส้นผ่าศูนย์กลางทรงพุ่ม (กิโลกรัมต่อ  ระยะอายุ 10 สัปดาห์ถึงการเก็บ

ต้น) หรือ ตามค่าวิเคราะห์ดินหลังการ เกี่ยว ให้น้ำอัตราร้อยละ 80 ของการให้

ตดิ ผลรว่ มกับพน่ ปุ๋ยทางใบ นำ้ ปกติ ๕8

ฬ๊ึ

การดแู ลรกั ษา

การพรางแสง การตดั แต่งและควบคุมทรงพุ่ม

ช่วงแรกในการปลูก ควรมีรม่ เงาเพ่ือ มงั คุดตน้ เลก็ ตัดเฉพาะกิ่งด้านล่าง
ชว่ ยพรางแสง เช่น ใช้ทางมะพร้าว ใหส้ ูงจากพื้นดนิ ประมาท 50 cm

ชว่ ยพรางแสง และกิง่ ท่ีซอ้ นทับกันออก
ใหก้ ับตน้ มังคดุ
หรอื อาจปลูก มมุ มองด้านข้าง
ตน้ ไม้โตเร็ว ของการไว้ก่งิ
ระหว่างมงั คดุ

9

ณ๋ิ

③การดูแลรกั ษา

การตัดแต่งและควบคมุ ทรงพุม่

มงั คดุ ท่ใี ห้ผลผลิตแล้ว ตัดกิ่งที่อยู่ด้านข้างของทรงพุ่มประสานกันออก ให้มี
ชอ่ งว่างระหว่างชายพุ่ม โดยห่างกับต้นใกลเ้ คียงประมาณ 50-70 cm

เมอื่ ตดั แต่งก่งิ กันออก กงิ่ ประสานกนั อยู่ทำให้
แสงสามารถลอดผา่ นได้ แสง ไมส่ ามารถลอด
ผา่ นได้

ทรงพุ่มที่ผา่ นการตดั แต่งกงิ่ ด้านขา้ งแลว้ ทรงพมุ่ ท่ียงั ไม่ผา่ นการตดั แตง่ กงิ่ ดา้ นข้าง
แล้ว
๕10

อาการเนื้อแกว้ และยางไหล ③การจดั การศัตรูพชื
(โรคพชื )

ลักษณะอาการ : เนอ้ื มงั คดุ ทเี่ ปน็ เน้อื แก้ว จะ
ใสและมลี ักษณะคล้ายฉ่ำน้ำอยภู่ ายใน สว่ น
อาการยางไหล จะมนี ำ้ ยางสเี หลอื งเปน็ จุด ๆ
การปอ้ งกนั กำจัด :

1. ทำให้ต้นมังคุดออกดอกเรว็ กว่า
ฤดูกาล เพ่ือใหส้ ามารถเก็บเกยี่ วได้
ก่อนฝนตกชุก

2. การใหน้ ้ำมงั คุดอยา่ งสมำ่ เสมอในชว่ ง

ตดิ ผล •15

เพล้ียแป้ง (Mealybug) ④การจัดการศตั รูพชื
(แมลงและไรในมงั คุด)

ลกั ษณะการทำลาย : ดดู กินนำ้ เล้ยี งจากดอก

และผลออ่ น ซึง่ มลู หวานที่เพล้ยี แปง้ ขบั ถา่ ย

ออกมายงั ทำให้เกิดราดำขึ้นเป็นคราบ

พชื อาหาร : ใบมะพร้าว ใบมะมว่ ง ฝกั

มะขาม และผลมังคดุ

ศัตรธู รรมชาติ : แมลงชา้ งปีกใส ดว้ งเต่าลาย

ระยะการเจริญเติบโตทพี่ บการระบาด : ระยะผลออ่ น และผลแก่

การป้องกนั กำจดั : การแพร่ระบาดของเพลยี้ แป้งมมี ดเป็นพาหะ จึงต้องปอ้ งกัน

มด โดยใชเ้ ศษผ้าชบุ น้ำมนั เครอ่ื งพนั รอบโคนต้น •17

⑧การเก็บเกย่ี วและ
การปฏบิ ัตหิ ลงั เกบ็ เกยี่ ว

 เกบ็ ผลในระยะสายเลอื ด (วัยที่ 1) โดยแรงงานผู้ทช่ี ำนาญในการเก็บ
 ใชอ้ ุปกรณ์ท่เี หมาะสมกบั การเก็บเกยี่ ว ห้ามเก็บเกีย่ วโดยใชว้ ิธไี มส้ อย
ใหม้ งั คุดร่วง เพราะจะทำให้ผลผลิตเสยี หาย เปลือกแข็ง เนื้อชำ้ เปน็ สี
น้ำตาล
 การขนย้ายจะต้องระมดั ระวังไม่ให้ผลมังคุดรับน้ำหนกั มากเกนิ ไป เพ่อื
ป้องกันผลดา้ นล่างเสียหายจากน้ำหนัก
 การเก็บรกั ษาผลมังคุดไว้ในอุณหภูมิห้อง เก็บไว้ได้ประมาณ 3-7 วนั
ถา้ เก็บรกั ษาทอ่ี ุณหภูมิ 13 องศาเซลเซยี ส จะเก็บได้นานถงึ 3-4 สปั ดาห์

22


Click to View FlipBook Version