The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

Book Directory LiVE Acceleration Program

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by event9 Marketing, 2021-11-06 00:29:43

Book Directory LiVE Acceleration Program

Book Directory LiVE Acceleration Program

แมนพงศ์ เสนาณรงค์

รองผูจ้ ดั การ หวั หนา้ สายงานผู้ออกหลักทรพั ย์
ตลาดหลักทรัพย์แหง่ ประเทศไทย

02-009-9981 [email protected]

ประพันธ์ เจรญิ ประวตั ิ

ผ้จู ัดการ ตลาดหลกั ทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ

092-915-6555 [email protected]

ดร.ภูษิต วงศ์หล่อสายชล

Director of LiVE Acceleration Program

081-828-0800 [email protected]

ประเสริฐ ภทั รดิลก

Advisor Acceleration Program

084-651-7080 [email protected]

สุมาลี บาํ รงุ ชาติอุดม

Advisor Acceleration Program

081-829-4548 [email protected]

ภทั รมน พิธพุ ันธ์

ตลาดหลักทรัพย์ เอม็ เอ ไอ

02-009-9756 [email protected]

ดารัตน์ วงษ์ประภารัตน์

First Deputy Vice President-Issuer mai 1

02-009-9757 [email protected]

ณัฐพร สุรเกต์ิ สุปรียา
ยนื ยงพิสิฐ เผือกผุด ไทยกลา้

Manager-Issuer Manager-Issuer Assistant Manager-Issuer
mai 1 mai 1 mai 1

02-009-9764 02-009-9762 02-009-9759

[email protected] [email protected] [email protected]

ทาริกา เกียรติบารมี

First Deputy Vice President-Issuer mai 2

02-009-9760 [email protected]

กานตณ์ ัฐชา อณัศยา อภิญญา
คณีกุล สุรเมธากลุ บัณฑราภิชยั

Assistant Vice President-Issuer Assistant Manager-Issuer Senior Analyst-Issuer
mai 2
mai 2 mai 2
02-009-9751
02-009-9758 02-009-9763
[email protected]
[email protected] [email protected]

อดสิ ัน กนั ชาติ

Manager-Business Strategy

089-444-3401 [email protected]

สุนัดดา สุจรติ

Manager - Corporate Access & Enterprise Service mai

095-165-1946 [email protected]

วรนุช ปรชั ญาภนิ นั ท์

Assistant Manager-Corporate Access & Enterprise Service mai

092-534-6065 [email protected]

ปารุดา วรองั กูร

Support Team Acceleration Program

087-934-9987 [email protected]

ณภทั ร ปทีปทรงธรรม

Support Team Acceleration Program

094-550-9388 [email protected]ตาล โต อิิสฮาก

นภศููล วีรี ชน วิิวััฒน์์
รามบุตุ ร ศรััทธายิ่่�ง สุุขสถิติ ย์ม์ ั่่น�

COO CEO Finance Manager

081-614-8648 089-477-7736 089-444-9690

[email protected] [email protected] [email protected]

บริิษัทั คอมพานีบี ีี จำ�ำ กััด

ร้า้ นอาหารภายใต้แ้ บรนด์์ เนื้อ้� แท้้ นำ�ำ เข้า้ วัวั ออสเตรเลียี พัันธุ์์�ดีเี ข้า้ มา
ขุุนด้้วยธััญพืืชชั้้�นเลิิศจนได้้เนื้�้อคุุณภาพสููงสุุด มาปรุุงอาหาร
หลากหลายชนิิดในราคาที่่�ลููกค้้าสามารถรัับประทานได้้ทุุกวัันและ
ในทุุกโอกาส เป็น็ ร้า้ นอาหารที่่ถ� ูกู ค้น้ หามากที่่ส� ุุดใน Google ในปีี 2563

www.companyb.co.th

ส้้ม โจ้้ กานต์์

ปรีียาภรณ์์ รัังสรรค์์ ณัฐั กานต์์
คำำ�โพธิ์์�ทอง พรมประสิิทธิ์์� แก้ว้ ภัักดีี

Accounting & Financial CEO Senior Accounting &
Manager Financial
061-414-5545
[email protected] [email protected]
[email protected]

บริษิ ััท คิิว คิวิ (ประเทศไทย) จำำ�กััด

บริกิ ารให้้คำำ�ปรึึกษาด้า้ นซอฟแวร์์

www.queq.me

ทิพิ ย์์ อู้้�ด หน่่อย

พิิมพ์์นรา สยาม เกศิินีี
โสภาวราพิิชญ์์ กิติ ิิบุญุ ญารัศั มีี ชััยแก่น่

CFO CEO Assistant General Manager

089-740-2492 081-721-4433 089-137-9699

[email protected] [email protected] [email protected]

บริิษัทั เค ซีี แอล เทรดดิ้้�ง จำ�ำ กััด

ผลิติ และจำ�ำ หน่่ายโคนไอศกรีีม ตรา “มิสิ เตอร์์โคน” โดยมีชี ่อ่ งทาง
ก า รจัั ดจำำ � ห น่่ า ย ทั้้� ง ข า ย ส่่ ง ผ่่ า น ตัั ว แ ท น แ บ บ ยี่่� ปั�๊๊ ว ซ า ปั�๊๊ ว
(Traditional Trade) การขายปลีกี ในห้้างแบบ Modern Trade
และส่่งออกสิินค้้าออกไปหลายประเทศในเอเชีียและโอเชีียเนีีย
มากว่่า 10 ปีี

www.kcltrading.com

ตรีี ใหญ่่ ภูู

ชาตรีี สรศัักดิ์์� วฤธ
โชคชัยั ธรรม วงศ์์ชินิ ศรีีสกุลุ โสภา

CFO CEO COO

086-977-7988 094-789-6239 098-659-3655

[email protected] [email protected] [email protected]

บริษิ ััท เจนเนอเรชั่�น่ เอส จำ�ำ กััด

นำ�ำ เข้้า และตััวแทนจำ�ำ หน่่าย สิินค้า้ ประเภท Audio Gadget
ในประเทศไทย และต่่างประเทศ

www.generation-s.co.th

เกน แม็็ค ตั๊๊�ก

ไกรวิชิ ญ์์ ณััฐเศรษฐ์์ กััญชพร
ศรีีสมิิทธิโิ ชติิ ไตรทิพิ ย์เ์ จริิญชััย เกีียรติินาวิิน

Accouting Manager CEO Vice President of Digital

083-062-2052 096-241-5629 099-232-2919

[email protected] [email protected] [email protected]

บริษิ ัทั เจโนไซส์์ จำำ�กััด

Jenosize Digital Group กลุ่่�มบริษิ ััทเทคโนโลยีีและการตลาดสำำ�หรับั ธุุรกิจิ ขนาดใหญ่่
โดยให้บ้ ริิการธุุรกิจิ ในด้้านที่่ป� รึึกษาและให้้บริิการได้แ้ ก่่
1. Jenosize Consulting ให้้คำ�ำ ปรึกึ ษาทางการตลาดและเทคโนโลยีี
2. Jenosize Technology ให้บ้ ริิการที่่ป� รึึกษาและพััฒนา digital platform ผ่า่ นเว็็บไซต์์
แอพพลิิเคชั่่�น
3. Jenosize Digital ให้บ้ ริกิ ารด้า้ นการตลาดและสื่่�อดิจิ ิทิ ััล
4. Jenosize Event ให้้บริิการด้้านการสร้า้ งสรรค์ป์ ระสบการณ์์ลููกค้า้ และงานอีเี วนท์์
และธุุรกิจิ Cloud Software สำ�ำ หรับั ให้บ้ ริกิ าร อาทิิ Jenosize Marketing Cloud, HappyWork

www.jenosize.com/th

กอล์์ฟ เจ ทรีี

โศลญา ภาโรจน์์ ทวีเี กียี รติิ
ตัันฑ์ม์ านะธรรม เด่น่ สกุุล กิิตติิญาณปััญญา

CMO & Co-Founder CEO & Co-Founder CTO & Co-Founder

081-979-6550 085-937-7774 086-599-7510

[email protected] [email protected] [email protected]

บริิษััท ซิปิ อีเี ว้น้ ท์์ จำ�ำ กััด

แพลตฟอร์์มจัดั การอีีเว้้นท์์ครบวงจร ทั้้ง� ออนไลน์์และออฟไลน์์

www.zipeventapp.com

กุ๊๊ก� กี้้� โบ๊๊ท ญา

นภััสสร บุตุ รรััตย์์ ธนภร
ดููเบย์์ จรูญู สมิทิ ธิ์์� ขันั ฟ้า้ เลื่่อ� น

CFO CEO Account Manager

086-587-2686 081-810-6870 088-623-5453

[email protected] [email protected] thanaphon.khan
@silkspan.com

บริษิ ัทั ซิลิ ค์์สแปน จำ�ำ กัดั

บริิการที่่�ปรึึกษาทางการตลาดผ่่านช่่องทางออนไลน์์
และเป็็นนายหน้้าประกัันภััย

www.silkspan.com

ญา กอล์ฟ์ ใหญ่่

อภิิญญา วรยุุทธ ดลนภา
เกื้้�อเหลืือ กิติ ติอิ ุดุ ม วงหวัังจัันทร

CFO CEO รองกรรมการฝ่า่ ยก่่อสร้้าง

083-224-2291 096-924-9787 081-467-7801

[email protected] [email protected] [email protected]

บริิษัทั ซีีเนกซ์์ พร็อ็ พเพอร์์ตี้�้ จำ�ำ กััด

ขายอสังั หาริมิ ทรัพั ย์์ รวมถึงึ การจัดั ซื้อ้� ที่่ด� ินิ แปลงใหญ่แ่ ล้ว้ แบ่ง่ ออก
เป็น็ แปลงเล็ก็ เพื่่�อขาย ให้เ้ ช่า่ และรวมทั้้ง� ปลูกู สร้า้ งอาคาร เพื่่�อขาย
หรืือให้้เช่่า รวมทั้้ง� การค้า้ อสัังหาริิมทรัพั ย์์ทุุกประเภท

www.rk.co.th

มิ้้�น กุ๊๊ก� กิ๊๊ก� แป้้ง

จิินห์์จุุฑา ภััสสร ภัทั ราภรณ์์
จงกลรอด ภวภูตู านนท์์ ณ มหาสารคาม ขำ�ำ แสน

Accounting & Finance CEO COO

082-440-0133 081-422-0494 098-545-6945

[email protected] [email protected] phattraporn
@sense-infotech.com

บริษิ ััท เซ็น็ ส์์ อินิ โฟ เทค จำำ�กัดั

มีเี ป้า้ หมายในการนำ�ำ เสนอระบบงาน และการดำ�ำ เนินิ งาน รวมถึงึ การนำ�ำ เสนอ
ผลิิตภัณั ฑ์ฮ์ าร์ด์ แวร์์ และซอฟต์์แวร์ร์ ะบบเพื่่�อการจัดั การฐานข้อ้ มูลู ระบบ
บริหิ ารจัดั การข้อ้ มูลู และระบบบริหิ ารจัดั การความรู้้� โดยบริษิ ััทฯ นำ�ำ เสนอ
ผลิติ ภัณั ฑ์์ ฮาร์ด์ แวร์แ์ ละซอฟต์แ์ วร์ท์ ี่่ถ� ูกู พััฒนาขึ้้น� ภายใต้เ้ ทคโนโลยีสี มัยั ใหม่่
ซึ่่�งจะทำำ�ให้้ลููกค้้าสามารถนำำ�ผลิิตภััณฑ์์ซอฟต์์แวร์์ไปประยุุกต์ใ์ ช้เ้ พื่่�อการ
สร้า้ งบริกิ ารใหม่ไ่ ด้อ้ ย่า่ งรวดเร็ว็ ทันั ต่อ่ ความต้อ้ งการของตลาด และง่่าย
ต่่อการบริิหารจััดการ ซึ่่�งจะส่่งผลให้้ลููกค้้าได้้รัับผลตอบแทนที่่ค� ุ้้�มค่่าแก่่
การลงทุุน

www.sense-infotech.com

กานพ์์ ทอง สมชาย

กรณััฐกันั ต์์ ดร.สมศัักดิ์์� สมชาย
เหลีียวรัักธรรม วาทิินชััย รุ่่�งธีรี วัฒั นานนท์์

Accounting Manager CEO COO

089-446-2146 063-350-9999 081-939-4501

kornnutkan somsak [email protected]
@design-alternative.com
@design-alternative.com

บริิษัทั ดีไี ซน์์ ออลเทอร์์เนทีีฟ จำ�ำ กััด

ให้้คำำ�ปรึึกษา ออกแบบ ผลิิต ติดิ ตั้้ง� เฟอร์์นิิเจอร์ห์ ้้องปฏิบิ ัตั ิกิ าร
เฟอร์์นิิเจอร์ส์ ำำ�นักั งาน และเฟอร์น์ ิเิ จอร์์สำำ�หรับั ที่่พ� ัักอาศััย ได้แ้ ก่่
- เฟอร์์นิเิ จอร์์และอุุปกรณ์์ภายในห้้องปฏิบิ ััติิการ
- เฟอร์์นิิเจอร์์สำำ�นัักงาน : โต๊ะ๊ ทำ�ำ งาน, โต๊๊ะประชุุม, เก้้าอี้้ส� ำำ�นักั งาน,
โซฟา, ตู้้�เก็บ็ เอกสาร, เก้้าอี้้�แลคเชอร์์
- เฟอร์น์ ิเิ จอร์ท์ ี่่พ� ัักอาศััย : ชุุดครัวั , โต๊ะ๊ เก้า้ อี้้ท� านอาหาร, ตู้้�เสื้้�อผ้า้ , เตียี ง

www.designalternative.co.th

ราฟ ฝััน ไก่่

ราวีีนา ขวัญั ตา ศิิริิพร
สััจเดว สุุดแสง ฉิิมแก้้ว

Chief Happiness Officer CEO CFO

081-980-3799 082-344-5555 062-923-6419

ravina.sachdev khwanta.sudsaeng [email protected]
@theprodigy.biz @theprodigy.biz

บริิษััท เดอะ พรอดดิจิ ีี (ประเทศไทย) จำำ�กัดั

บริิษััทอยู่่�ในกลุ่่�มธุุรกิิจงานบริิการทางด้้าน Information Technology ด้้วยการ
เป็น็ ที่่ป� รึึกษาทางด้า้ น IT กัับบริษิ ััทขนาดใหญ่ท่ ั้้�งในประเทศไทย และต่า่ งประเทศ
ยกตััวอย่า่ งรายชื่่อ� ลููกค้า้ เช่น่ Kasikorn Bank, Tisco Bank, Kistnakin Patra
Bank, Viriyah Insurance, AIS, TRUE, Accenture, Tokio Marine Insurance,
เงิินติิดล้้อ เป็็นต้้น โดยบริิษััทมีีการเปิิดมาขี้้�นปีีที่่� 6 รายได้้เฉลี่่�ยอยู่่�ระหว่่าง
45-56 ล้้านบาทต่่อเดืือน และธุุรกิิจมีีการขยายการเติิบโตอย่่างต่่อเนื่่�อง
โดยตััวเลขคาดการณ์์ของปีี 64 ประมาณ 60 ล้า้ นบาท และในปีี 65 พยากรณ์์
ยอดขายประมาณปีลี ะ 120 ล้้านบาท

www.theprodigy.biz

อาท อ๋๋อม แอ๋๋ม

ธนััท พรรณอวิิกา พรนับั พััน
โชติริ สเวคิิน ลิมิ ปะพัันธุ์์� ลิมิ ปะพัันธุ์์�

COO CEO Accounting Manager

092-659-1695 091-564-6249 090-595-5445

[email protected] [email protected] [email protected]

บริษิ ัทั เดอะ ฟิฟิ ธ์์ เธอร์์สเดย์์ จํํากััด

Digital Agency รัับจััดทำำ�โฆษณาออนไลน์์ครบทุุกรููปแบบ ได้้แก่่
1. ตลาดไทย Creative Campaign, Social Communication, Social Media,
บริิหารจััดการ Social Hub, Social Listening, Website เป็น็ official
partner กับั Facebook ระดับั Platinum, Google, Line MyShop
2. ตลาดจีีน Specialist ได้้แก่่ Tourist และ อสัังหาริิมทรััพย์์เป็็น
official partner กัับ Mafengwo, WeChat, และ Juwei บริิษััทได้้รัับ
รางวััล Agency of the Year จาก Prestige ปีี 2564

www.thefifthhhaus.com

ติ๊๊ก� โชติิ เก๋๋

ดนุุชา ศุุภโชติิ สุุวารีี
สารกุลุ กาญจนกรทอง นรกรรณ์์

CEO CEO CFO (รัักษาการแทน)

081-643-1476 081-854-7574 095-593-7093

[email protected] [email protected] [email protected]

บริษิ ััท ทููเฟลโลส์์ เน็ต็ เวิริ ์ค์ แอนด์์ ดีไี ซน์์ จำำ�กัดั

บริิษััทพััฒนาซอฟท์์แวร์์และโซลููชั่่�นสำำ�หรัับหน่่วยงานขนาดใหญ่่
เช่่น โซลููชั่่�นการสื่่�อสารสำำ�หรัับหน่่วยงานราชการ (Govtech)
โซลููชั่่�นการบริิหารจััดการองค์์ความรู้้� (Edtech) และโซลููชั่่�น
สำำ�หรัับผู้้�ประกอบการด้า้ นอสัังหาริิมทรัพั ย์์ (Proptech)

www.2fellows.com

ไป๊๊ป นาม กอล์ฟ์

ฐาปน สุุรนาม ฤทัยั รัตั น์์
ชััยโรจน์์ พานิิชการ ชีีววุุฒิพิ งศ์์

CFO CEO General Manager

089-132-1785 081-852-3666 096-025-5288

[email protected] [email protected] [email protected]

บริิษััท โทฟุุซััง จำ�ำ กัดั

ผู้้�ผลิิตและจำ�ำ หน่่ายผลิติ ภััณฑ์์ Plant Based Beverage โดยการใช้้
นวััตกรรมและงานวิิจััยในการทำำ�สิินค้้าและเครื่่�องดื่่�มนวััตกรรมต่่างๆ
เพื่่�อตอบสนองความต้อ้ งการของคนรุ่่�นใหม่่ โดยเฉพาะเครื่่อ� งดื่่ม� ที่่ม� าจาก
โปรตีนี จากพืืชต่า่ งๆ ซึ่่ง� เน้น้ กระบวนการสกัดั และกระบวนการที่่ม� าจาก
เครื่่อ� งมืือนวัตั กรรม (Innovation-Hardware) และเทคนิคิ การผลิติ ที่่ม� า
จากการวิจิ ัยั รวมถึงึ การเป็น็ Partnership กับั แบรนด์ต์ ่า่ งๆ ในการผลิติ
สินิ ค้า้ ในกลุ่่�มเครื่่อ� งดื่่ม� นวัตั กรรมทั้้ง� ในและต่า่ งประเทศ

www.tofusan.com

หนิิง ทราย แอร์์

ทิิพวรรณ วารีรี ััตน์์ โสฬส
กิติ ติพิ ลารักั ษ์์ อัคั รธรรม ศิิลารััตน์์

CFO CEO COO

061-206-1551 081-701-2222 081-309-3939

[email protected] [email protected] [email protected]

บริษิ ััท ไทรเด้น้ ท์์ สตีีล จำ�ำ กััด

จััดหาและจำำ�หน่า่ ยเศษเหล็ก็ เศษโลหะ โดยใช้้เทคโนโลยีีที่่ท� ันั สมััย
มาใช้ใ้ นการผลิติ เพื่่�อช่ว่ ยเพิ่่�มมูลู ค่า่ ของสินิ ค้า้ และสามารถลดต้น้ ทุุน
การผลิิตให้้กับั ลููกค้้า โดยผ่่านกระบวนการ คััดแยก ตััด อััดก้อ้ น
ด้้วยกำำ�ลัังการผลิิต 120,000 ตัันต่่อปีี ภายใต้้มาตรฐาน
ISO 9000, ISO 14001

โอ๊๊ต ไวน์์ เอ๋๋

ศราวุุธ ธนกร วราภรณ์์
อนรรฆธรรม สีีแสงทอง เจษฎาภิิวงศ์์

COO CEO CFO

081-935-5229 081-888-7514 083-170-8799

[email protected] [email protected] [email protected]

บริษิ ัทั เนเวอร์์เซย์ค์ ััทซ์์ จำำ�กัดั

ร้้านตััดแต่่งทรงผมชายที่่�มีีมาตรฐาน ปลอดภััย ทัันสมััย
และมีีสาขากระจายอยู่่�ทั่่ว� ไปให้้ลููกค้้าของบริิษััทเข้า้ ถึงึ ได้้โดยง่่าย

www.neversaycutz.com

นุ่่�น แขก โหน่ง่

จัันทนา ธนกาญจน์์ สายพัันธ์์
จันั ทร์์จัักร วิษิ ณุุโยธินิ นัันทบุตุ ร

CEO CEO CMO

044-254-127 082-455-9697 044-254-127

Jantana Thanakan Marketing
@bangkokhealthgroup.com @bangkokhealthgroup.com @bangkokhealthgroup.com

บริษิ ัทั บางกอกเฮล์ท์ กรุ๊๊ป� จำำ�กัดั

จำ�ำ หน่า่ ยปลีีก-ส่่ง ผลิิตภััณฑ์บ์ ำำ�รุุงผิิว เครื่่�องสำำ�อางค์์
สำำ�หรัับผู้้�ที่่�ผิิวมีีปััญหาสิิว และผิิวบอบบางแพ้้ ง่่าย

www.bkacne.com

ทััด โบ๊๊ท น้้อง

ธีรี บูลู ย์์ ไผท ปวีีณา
อริิยสุุทธิิวงศ์์ ผดุงุ ถิ่่น� ทัันประโยชน์์

Chief Operation Offiicer Chief Executive Officer Accounting Manager

081-400-2293 087-713-8080 095-915-9134

[email protected] [email protected] [email protected]

บริษิ ัทั บิิลค์์ วันั กรุ๊๊�ป จำ�ำ กััด

ผู้้�ให้บ้ ริกิ ารซอฟต์แ์ วร์์ ERP และซอฟต์แ์ วร์ด์ ้า้ น Construction Tech
เพื่่�อการบริหิ ารโครงการ สำ�ำ หรับั ธุุรกิจิ ก่อ่ สร้า้ งและอสังั หาริมิ ทรัพั ย์์
รวมทั้้ง� ให้ค้ ำ�ำ ปรึกึ ษาและวางระบบ เพื่่�อเพิ่่�มประสิทิ ธิภิ าพให้ก้ ารบริหิ าร
ซััพพลายเชนในอุุตสาหกรรมก่่อสร้้างด้้วยแพลตฟอร์์มดิิจิิทััล
การขายวััสดุุก่อ่ สร้้างออนไลน์์ และการวิิเคราะห์ข์ ้้อมูลู Big Data

www.builk.one

ไอซ์์ บีี หมุยุ

นพรัตั น์์ คงเกียี รติิ นวลศิิริิ
นุชุ นารถ ฉััตรหิริ ัญั ทรัพั ย์์ วรเมธาวิิวัฒั น์์

CMO CEO CFO

086-891-0624 081-375-8799 086-891-0624

[email protected] [email protected] [email protected]

บริษิ ัทั บียี อนด์์ เทรนนิ่่�ง จำำ�กััด

ให้้บริิการฝึึกอบรมพนัักงานในองค์์กร (Corporate Training)
ให้ก้ ับั บริษิ ัทั มหาชนชั้้น� นำ�ำ ในประเทศไทยที่่อ� ยู่่�ใน SET 100 แบบครบ
วงจร ทั้้ง� ในรูปู แบบ In-house Training และ Online Training
ผ่า่ น Learning Platform ของบริษิ ัทั ที่่ช� ื่่อ� ว่า่ Beyond Training Plus

www.beyondtraining.in.th

เพชร พณ ปุ๊๊�ก

ศัักดิิพัันธ์์ วีีรพณ วิมิ ล
ปฐวิินทรานนท์์ ปฐวินิ ทรานนท์์ ปฐวิินทรานนท์์

Deputy Managing Director Managing Director Deputy Managing Director

081-559-6425 086-619-4515 084-165-5159

[email protected] [email protected] [email protected]

บริิษััท ปฐวิิน จำ�ำ กัดั

ให้้บริิการรัับจ้้างผลิิตสิินค้้า (OEM) ด้้านสุุขอนามััยและความงาม
ได้้แก่่ กลุ่่�มสิินค้้าเครื่่�องสำำ�อาง, ทิิชชู่่�เปีียก, ผ้้าเย็็น, กลุ่่�มสิินค้้า
เครื่่อ� งมืือแพทย์์ (Medical Device), และกลุ่่�มสิินค้้าททำ�ำ ความ
สะอาดในครััวเรืือน (Household Products) โดยได้้รับั การ
รัับรองมาตรฐานคุุณภาพ ASEAN GMP, ISO 9001, ISO 22716,
ISO 13485, ISO/IEC 17025 และมาตรฐานแรงงานไทย TLS 8001

www.pathawin.com

อ้อ้ ย มนต์์ชัยั แป๊๊ะ

ธัญั ลัักษณ์์ ดร.มนต์ช์ ััย พิิริยิ ะ
สุุขสุุคนธ์์ รุ้้�งทองผ่่องอำ�ำ ไพ แจ่่มเมืือง

CFO CEO CSO / เลขานุุการบริษิ ััท

063-997-9264 099-423-6999 080-626-3562

thanyalak.s monchai.r piriya.j
@premiumenergy.co.th @premiumenergy.co.th @premiumenergy.co.th

บริิษััท พรีเี มี่่ย� ม เอ็น็ เนอร์์ยี่่� คอร์ป์ อเรชั่�่น จำ�ำ กััด

ผลิิต จำ�ำ หน่่าย เชื้อ�้ เพลิิง Biofusion (เชื้อ�้ เพลิิงแข็ง็ บดละเอีียด)
และให้้บริิการ พลัังงานความร้้อน (ไอน้ำำ��) และ ไฟฟ้้า ให้้กัับ
โรงงานอุุตสาหกรรมที่่ใ� ช้ค้ วามร้อ้ น โดยเราจะ Provide Pulverized
Technology ด้้วยการออกแบบด้้วยหลัักวิิศวกรรม ด้้วยวิิศวกร
ที่่เ� ชี่่ย� วชาญของเรา อย่า่ งเหมาะสมกับั ลูกู ค้า้ เพื่่�อให้ล้ ูกู ค้า้ ประหยัดั
ต้้นทุุน และก้า้ วสู่่�อุุตสาหกรรมสีีเขียี ว (Go Green)

www.premium-energycorp.com

เก๋๋ เล็ก็ หญิิง

มนพััทธ์์ กิิตติศิ ัักดิ์์� วรรณวิมิ ล
ภููมิริ ัตั นจรินิ ทร์์ ชนกมาตุุ จองสุุรียี ภาส

CFO CEO COO

084-353-8555 081-100-9979 098-809-9916

[email protected] [email protected] [email protected]

บริิษััท พีีแอนด์์แอล อินิ เทอร์น์ อล ออดิิท จำ�ำ กัดั

ให้บ้ ริกิ ารงานให้ค้ ำ�ำ ปรึกึ ษา งานประเมินิ และตรวจสอบระบบการควบคุมุ ภายใน
(Internal Audit Service) สำำ�หรัับกิิจการทั่่�วไป บริิษััทที่่�เตรีียม IPO และ
บริิษััทจดทะเบีียน (บจ.) งานตรวจสอบระบบ IT ทั้้�ง General Control และ
Application Control และงานที่่ป� รึกึ ษาด้า้ นระบบเทคโนโลยีี สารสนเทศทั้้ง� ระบบ
เครืือข่า่ ยและการพััฒนาระบบ ERP รวมถึงึ งานฝึกึ อบรมเฉพาะทาง ไม่ว่ ่า่ จะเป็น็
ระบบการควบคุมุ ภายใน (IC) ระบบบริิหารความเสี่่�ยง (ERM) ระบบการกำำ�กับั
ดูแู ลกิจิ การที่่ด� ีี (CG) และระบบการป้อ้ งกันั การทุุจริติ ฯ เพื่่�อสนับั สนุุนการเข้า้ ร่ว่ ม
โครงการ CAC ของ IOD

www.plgroup.co.th

บอล เก๋๋ นก

อภิชิ าติิ อััจฉรา กิติ ิิยา
ปู่่�มีี ปู่่�มีี วารีีวนิิช

CTO CEO CFO

089-202-0267 081-940-8837 082-899-7756

[email protected] [email protected] [email protected]

บริษิ ัทั แพค คอร์ป์ อเรชั่น�่ (ประเทศไทย) จำำ�กััด

ผู้้�สร้้างสรรค์์และพัั ฒนาผลิิตภััณฑ์์นวััตกรรมเครื่่�องทำำ�น้ำำ��ร้้อนและเครื่่�อง
ปรัับอากาศประหยััดพลัังงาน เทคโนโลยีีของ PAC นำำ�พลัังงานที่่�สููญเปล่่า
พลัังงานทางเลืือกมาใช้้ให้้เกิิดประโยชน์์ ตอบสนองการใช้้งานเครื่่�องทำำ�
น้ำ�ำ�ร้้อนและเครื่่�องปรัับอากาศให้้ได้้ประสิิทธิิภาพสููงสุุด โดยใช้้พลัังงาน
น้้อยที่่�สุุด เพื่่�อลดต้้นทุุนด้้านพลัังงาน และลดภาระค่่าไฟฟ้า้ ให้้กัับผู้้�ใช้้งาน
PAC เชื่่�อว่่าการทำำ�งานที่่�มุ่่�งเน้้นถึึงประโยชน์์สููงสุุดของลููกค้้า แต่่ยัังคง
ตระหนัักต่่อสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อมจะทำำ�ให้้ธุุรกิิจเติิบโตอย่่างยั่่�งยืืน

www.pac.co.th

ชัดั เจน เบนซ์์ ออย

ปััญญวัฒั น์์ ธิิติพิ ล จันั จิริ า
โพธิ์์ศ� รีีทอง สััจจพงษ์์ จิินดาวงค์์

CEO Executive Director Accounting Manager

091-557-7762 081-666-1756 086-788-1824

[email protected] [email protected] [email protected]

บริิษััท ฟินิ อินิ ชััวรัันส์์ โบรคเกอร์์ จำำ�กัดั

“FIN Broker” โบรคเกอร์ธ์ ุุรกิจิ ประกัันภััยและประกัันชีีวิิต
ใช้้เทคโนโลยีใี หม่ๆ่ พััฒนาแพล็็ตฟอร์ม์ การขายประกััน

www.fininsurance.co.th

จอม เจี๊๊ย� บ ออย

ภาสกร สถาพร วรัญั ญา
เลี้้ย� งศิิริกิ ููล เลี้้ย� งศิิริิกูลู เลี้้ย� งศิิริกิ ูลู

CFO CEO Accounting Manager

089-556-6699 091-740-0555 081-818-8730

[email protected] [email protected] [email protected]

บริษิ ัทั มิิสซิเิ บิลิ เทคโนโลยีี จำ�ำ กัดั

บริิษััท คืือ ผู้้�เชี่่�ยวชาญด้า้ น Fluid Mixing Technology และเป็น็
ผู้้�ออกแบบ, ผลิิต, ติิดตั้้�ง งานด้้านวิิศวกรรมเครื่่�องกลและ
วิศิ วกรรมไฟฟ้า้ สำ�ำ หรับั โรงงานอุุตสาหกรรม อาทิิ Stainless Steel
Tank, Piping, MDB, MCC, Low Voltage Electrical รวมถึงึ งาน
ระบบ Factory Automation SCADA-PLC-HMI และ Industrial
Robotics

www.miscible.co.th

นีี แอล เบล

รุซุ นานีี อทิติ า ธนิติ
บอซูู บััณฑิโิ ตหิริ ััญโชติิ เลิิศพงศ์์พาณิิชย์์

รัักษาการผู้้�จัดั การแผนกบััญชีี CEO CMO

093-378-9223 095-624-1646 085-960-0056

[email protected] [email protected] [email protected]

บริษิ ัทั เรด ไดมอนด์์ คอร์์ปอเรชั่่�น จํํากััด

จำำ�หน่า่ ยและผลิิตเครื่่อ� งดื่่�มกาแฟ ชา โดยเฉพาะกาแฟพิิเศษ
(Specialty Coffee) จากทั่่�วทุุกมุุมโลก

www.reddiamondthailand.com

มิ้้น� อาร์ต์ แอนนี่่�

อุกุ ฤษฎ์์ ภูกู ิจิ ชลิดิ า
ตั้้�งสืืบกุุล ดิิศธรานนท์์ เกาะสุุวรรณ์์

Co-CEO/Co-Founder CEO/Founder CFO

096-459-4565 091-545-6461 089-655-5622

[email protected] [email protected] [email protected]

บริษิ ััท เรีียล สมาร์ท์ จำ�ำ กััด

ผู้้�นำ�ำ ในการให้บ้ ริกิ าร real-time data platform และ digital data
solutions สำำ�หรัับองค์์กรชั้้�นนำำ�ของประเทศไทยเพื่่�อนำำ�ไปใช้้ใน
การวางแผนกลยุุทธ์์ จัดั ทำ�ำ การตลาด และบริหิ ารชื่่อ� เสียี งของแบรนด์์
ให้้เติิบโตอย่่างยั่่�งยืืน โดยบริิหารจััดการผ่่านแพลตฟอร์์มของ
บริิษััทอัันได้้แก่่ Real Listening, Real Engagement และ Real
Arukas

www.realsmart.co.th

โดม กล้้า นิคิ กี้้�

วโรดม กล้้า ณััฐนัันท์์
ด่่านสุุวรรณดำำ�รง ตั้้�งสุุวรรณ เจริญิ จิิตต์์กุลุ

CFO CEO Investment Director

081-663-4999 090-909-0555 061-956-4926

[email protected] [email protected] [email protected]

บริิษัทั ไวซ์ไ์ ซท์์ (ประเทศไทย) จำ�ำ กััด

บริษิ ััทเทคโนโลยีีผู้้�พััฒนาซอฟท์แ์ วร์์ (Software)
ด้้านการวิเิ คราะห์์ข้้อมููลตลาด (Market Data)

www.wisesight.com

วินิ กีกี ี้้� เบน

กวิิน ชวณัฐั กุณุ ณดา
โตวงศ์์ศรีีเจริญิ ตันั วััชรพัันธ์์ ฟองสิินธุ์์�

COO CEO CFO

082-443-6666 081-887-7857 087-744-4408

[email protected] chawanat [email protected]
@srichonlathorn.com

บริษิ ััท ศรีชี ลธร จำ�ำ กัดั

ออกแบบและก่อ่ สร้า้ งสายจำ�ำ หน่า่ ยไฟฟ้า้ แรงสูงู (HIGH VOLTAGE
DISTRIBUTION SYSTEM 22-33 KV.) ระบบสายส่ง่ ไฟฟ้า้ แรงสูงู
(HIGH VOLTAGE TRANSMISSION SYSTEM 69-115 KV.) ทั้้ง�
ระบบสายอากาศ (OVER HEAD) แบบเสาคอนกรีตี และเสาโครง
เหล็ก็ และระบบสายใต้ด้ ินิ (UNDER GROUND) แบบ OPEN CUT,
PIPE JACKING และ HORIZONTAL DIRECTIONAL DRILL (HDD)

www.srichonlathorn.com.

เกด อร บอย

การะเกด อรอุุมา พีีรพล
พัันธ์์อภิวิ ัฒั น์์ พัันธ์์อภิวิ ััฒน์์ ปาโส

COO CEO VOC & CRM MANAGER

085-183-9226 091-556-6424 090-970-4316

karakate.p Onuma.p perapol.p
@drornhaircenter.com @drornhaircenter.com @drornhaircenter.com

บริิษัทั อรอุมุ า คลินิ ิกิ จำำ�กััด

D r . O r n C li n i c บ ริิ ก า รดูู แ ลรัั ก ษ า เ ส้้ น ผ ม แ ล ะ ผิิ วพรร ณ โ ด ย ห ม อ อ ร
พญ.อรอุุมา พัันธ์อ์ ภิวิ ััฒน์์ และทีีมแพทย์์ผู้้�เชี่่�ยวชาญด้า้ นผิวิ หนังั ที่่ม� ีปี ระสบการณ์์
ผสมศิลิ ปะ ความงาม และนวัตั กรรมที่่ท� ันั สมัยั จากยุุโรป และสหรััฐอเมริิกา ให้้บริิการ
ตรวจรัักษาด้้านปลููกผมถาวรและความงาม ด้า้ นผิวิ พรรณ รวมไปถึงึ การให้บ้ ริกิ าร
ด้า้ นการดูแู ลรักั ษาแบบองค์ร์ วม ดร.อร คลินิ ิกิ ได้ใ้ ห้ค้ วามสำ�ำ คัญั ในเรื่่อ� ง ประสิทิ ธิภิ าพ
ของการรักั ษา ความซื่่อ� สัตั ย์แ์ ละจริยิ ธรรม เพื่่�อให้ค้ นไข้ไ้ ด้ส้ ิ่่ง� ที่่ด� ีที ี่่ส� ุุด จนทำ�ำ ให้ไ้ ด้ร้ ับั
ความเชื่่อ� มั่่น� ความไว้ว้ างใจ จากผู้้�เข้า้ รับั บริกิ ารจำ�ำ นวนมาก รวมไปถึงึ ทั้้ง� จากเหล่า่ ดารา
เซเลบและพริติ ตี้้ท� ั่่�วฟ้า้ เมืืองไทย มาตลอดระยะเวลากว่่า 9 ปีี

www.drornhaircenter.com

โหน่ง่ กฤช ยุ้้�ย

ฤทธิริ งค์์ ธานินิ อรพิิมพ์์
แก้ว้ วิเิ ชีียร ภิริ มย์์หวาด แข็็งการ

COO CEO CFO

081-490-4092 083-701-9381 091-445-9445

[email protected] [email protected] [email protected]

บริษิ ััท อิิเลคทรอนิคิ ส์์ เอ็็กซ์์ตรีีม จำ�ำ กัดั

เป็น็ ผู้้�ให้บ้ ริกิ ารเกมออนไลน์์ ทั้้�งในไทยและต่า่ งประเทศ

www.extreme.co.th

เจี๊๊�ยบ โจ๊๊ก ยู้้�

ดารีณี ััฎฐ์์ ชััยณรงค์์ รัชั นีี
ภักั ดีีพาณิิชพงศ์์ ภัักดีพี าณิชิ พงศ์์ ภัักดีพี าณิชิ พงศ์์

CFO CEO Marketing Director

087-989-6422 081-875-6890 086-990-8809

[email protected] [email protected]

บริษิ ัทั เอส.วาย.เค.แฟคตอรี่่� แอนด์์ โปรดักั ส์์ จำำ�กัดั

ผลิิตชิ้้�นส่่วนรถยนต์์และเครื่่�องใช้้ไฟฟ้า้ ครบวงจร โดยมีีความ
ชำ�ำ นาญในการผลิิตชิ้้น� งานที่่ท� ำ�ำ ด้้วยโลหะ ผลิิตภััณฑ์์หลักั ได้้แก่่
ชิ้้�นส่่วนรถยนต์์ ชิ้้�นส่่วนเครื่่�องใช้้ไฟฟ้า้ และชิ้้�นส่่วนเครื่่�องจัักร
กลการเกษตร

www.sykfactory.co.th

เอก อััพ เอก

เอกชััย ธณัฐั เอก
สุุตะวิิริิยะวัฒั น์์ เตชะเลิศิ ตัังคนานนท์์

CFO CEO CTO

080-907-9778 089-444-8934 080-481-8228

[email protected] [email protected] [email protected]

บริษิ ััท แอลทีีแมน จำ�ำ กัดั

แบ่ง่ ออกเป็น็ 3 ธุุรกิจิ หลักั ได้แ้ ก่่ 1) ธุุรกิจิ รับั จ้า้ งทำ�ำ โฆษณาประชาสัมั พันั ธ์์
ออนไลน์์ และขายหนัังสืือ 2) ธุุรกิิจคอนเทนต์์แพลตฟอร์์มออนไลน์์
Blockdit แพลตฟอร์ม์ สำำ�หรับั ผู้้�ที่่ม� องหาไอเดียี ใหม่ๆ่ หรืือครีเี อเตอร์์
ที่่ต� ้อ้ งการสร้า้ งสรรค์บ์ ทความ คลิปิ วิดิ ีโี อ พอดแคสต์์ 3) ธุุรกิจิ บริกิ าร
วางแผนกลยุุทธ์์ด้้านสื่่�อโฆษณา และนายหน้้าตััวแทนซื้�้อสื่่�อโฆษณา
เพื่่�อให้้บรรลุุวััตถุุประสงค์์ทางการตลาดของลูกู ค้า้

www.LTMAN.com

กฤช เล็ก็ โอปอล

คมกฤช รุ่่�งโรจน์์ นิลิ ทิิตา
สัันติวิ รากร หวนระลึึก เลิิศเรืืองศุุภกุุล

CMO CEO ที่่ป� รึึกษาบริิษััท

099-363-5292 091-526-1441 061-789-4564

[email protected] [email protected] [email protected]

บริิษััท ไฮ โซลููชั่่น� อ๊๊อฟ เทเลวิชิ ั่่�น เน็ต็ เวิริ ์์ค จำ�ำ กัดั

จำ�ำ หน่่าย ติดิ ตั้้ง� ดููแลระบบสื่่�อสาร, จอ Display ทุุกชนิิด, Software และ
เทคโนโลยีีใหม่ส่ ำำ�หรับั อาคารสููง
- ระบบ IPTV, Digital TV, จอ TV, Digital Signage, Video Wall, LED
- ระบบรัักษาความปลอดภัยั CCTV และ Access Control
- ระบบ Fiber Optic (FTTx) รองรับั ระบบ TV, Internet, Phone, CCTV
และ Sound
- Software IPTV, Digital Signage, Application

www.hstn.co.th


Click to View FlipBook Version