The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

สรุปผลการปฏิบัติงาน กศน.อำเภอแก้งสนามนาง ประจำเดือนเมษายน 2564

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Patcharida Yongkhampom, 2021-05-31 04:26:14

สรุปผลการปฏิบัติงาน กศน.อำเภอแก้งสนามนาง ประจำเดือนเมษายน 2564

สรุปผลการปฏิบัติงาน กศน.อำเภอแก้งสนามนาง ประจำเดือนเมษายน 2564

สรปุ ผลการปฏิบตั ิงาน

กศน.อาเภอแกง้ สนามนาง

ประจาเดือนเมษายน 2564

ชอ่ งทางประชาสัมพนั ธ์

Facebook : กศน.อาเภอแกง้ สนามนาง
จ.นครราชสีมา

Youtube : กศน.อาเภอแกง้ สนามนาง

ศนู ย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธั ยาศัยอาเภอแกง้ สนามนาง

สานักงานสง่ เสริมการศกึ ษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจงั หวัดนครราชสมี าคำนำ

เอกสารเล่มน้ี จัดทาข้ึนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนาเสนอผลการ
ปฏิบัติงานของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอแก้ง
สนามนาง ได้สรุปผลการจัดกจิ กรรมตา่ งๆประจาเดือน เมษายน 2564

คณะผู้จัดทาหวังเป็นอย่างยิ่งว่า เอกสารเล่มน้ี จะเป็นประโยชน์
สาหรับผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้อง หากมีข้อผิดพลาด
ขอรับคาเสนอแนะเพอื่ ปรับปรงุ และพฒั นาต่อไป

กศน.อำเภอแก้งสนำมนำง
เมษำยน 2564สำรบัญ

หนำ้
คานา............................................................................... ก
สารบญั ............................................................................ ข
สรปุ การปฏิบตั งิ านและกจิ กรรมต่างๆ ........................ 1 – 10
คณะผู้จัดทา .................................................................. 11

กศน.อำเภอแก้งสนำมนำง

ฉบับท่ี 1 ประจำเดือนเมษำยน 2564

วนั ที่ 2 เมษายน 2564 นางสาวพจนา วิไลกจิ ผู้อานวยการ กศน.อาเภอแกง้ สนามนาง พรอ้ ม
ดว้ ยคณะครูและบุคลากร จดั โครงการ 2 เมษา รกั การอ่าน เพอื่ ถวายเป็นพระราชกศุ ลเนอื่ งในวนั คล้าย
วนั พระราชพระราชสมภพของสมเดจ็ พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรตั นราชสดุ าฯ สยามบรม
ราชกุมารี ซ่ึงมนี ิทรรศการเฉลมิ พระเกยี รติ และนทิ รรศการส่งเสริมการอ่าน ลงนามถวายพระพรสมเด็จ
พระกนษิ ฐาธริ าชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพฯระบายสีปูนปลาสเตอร์ ตอบคาถามชิงรางวัล สง่ เสริมอาชีพ
การทาสายคล้องหน้ากากอนามัย โดยมี นายพัฒนพนั ธ์ พลบรู ณ์ กานันตาบลแกง้ สนามนาง เปน็
ประธาน ณ ห้องสมดุ ประชาชนเฉลิมราชกุมารอี าเภอแก้งสนามนาง จงั หวัดนครราชสมี า

ภำพ/ขำ่ ว : นำงสำวพชั ริดำ ยงขำมป้อม ครูประจำศูนย์กำรเรยี นชมุ ชน
บรรณำธกิ ำร : นำงสำวพจนำ วิไลกิจ ผอ.กศน.อำเภอแกง้ สนำมนำง

กศน.อำเภอแกง้ สนำมนำง ถนนนิเวศรัตน์ ตำบลแกง้ สนำมนำง อำเภอแกง้ สนำมนำง จงั หวัดนครรำชสมี ำ

กศน.อำเภอแกง้ สนำมนำง จ.นครรำชสีมำ [email protected]

กศน.อำเภอแก้งสนำมนำง

ฉบับที่ 2 ประจำเดือนเมษำยน 2564

วันท่ี 2 เมษายน 2564 นางสาวพจนา วไิ ลกจิ ผูอ้ านวยการ กศน.อาเภอแก้งสนามนาง
มอบหมายใหค้ ณะครแู ละบคุ ลากร เขา้ รว่ มกิจกรรมจิตอาสาพฒั นาถวายพระราชกุศลเนอื่ ง
ในวนั คลา้ ยวนั พระราชพระราชสมภพของสมเดจ็ พระกนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเดจ็ พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุ ารี ซงึ่ ตรงกบั วันที่ 2 เมษายน 2564 โดยจดั กจิ กรรมทา
ความสะอาด ปรบั ภูมทิ ัศน์ และปลูกต้นไม้ ณ บริเวณริมบงึ พะไล บา้ นพะไล หม่ทู ่ี 4 ตาบล
บงึ พะไล อาเภอแกง้ สนามนาง จังหวัดนครราชสีมา

ภำพ/ขำ่ ว : นำงสำวพชั รดิ ำ ยงขำมปอ้ ม ครูประจำศนู ย์กำรเรยี นชุมชน
บรรณำธิกำร : นำงสำวพจนำ วไิ ลกิจ ผอ.กศน.อำเภอแก้งสนำมนำง

กศน.อำเภอแก้งสนำมนำง ถนนนเิ วศรัตน์ ตำบลแกง้ สนำมนำง อำเภอแก้งสนำมนำง จงั หวัดนครรำชสีมำ

กศน.อำเภอแก้งสนำมนำง จ.นครรำชสมี ำ [email protected]

กศน.อำเภอแกง้ สนำมนำง

ฉบบั ท่ี 3 ประจำเดอื นเมษำยน 2564

วันท่ี 3 เมษายน 2564 นางสาวพจนา วิไลกจิ ผ้อู านวยการ กศน.อาเภอแก้งสนามนาง
ประชมุ คณะกรรมการดาเนนิ การสอบวัดผลสัมฤทธปิ์ ลายภาคเรยี นท่ี 2 ปีการศึกษา 2563
หลกั สตู รการศึกษานอกระบบระดบั การศึกษาขนั้ พื้นฐาน พทุ ธศักราช 2551 และนเิ ทศสนาม
สอบ ณ สนามสอบโรงเรียนบ้านโนนรัง สนามสอบโรงเรียนบงึ พะไล อาเภอแกง้ สนามนาง
จงั หวดั นครราชสีมา ในวนั นีด้ าเนนิ การสอบนกั ศึกษาระดับมธั ยมศกึ ษาตอนต้น โดยมีมาตรการ
เฝา้ ระวงั ป้องกนั การแพรร่ ะบาดของเชอื้ ไวรสั โคโรนา สายพนั ธ์ุใหม่ 2019 (COVID-19) คัดกรอง
นกั ศกึ ษากอ่ นเขา้ สอบ

ภำพ/ขำ่ ว : นำงสำวพัชรดิ ำ ยงขำมป้อม ครูประจำศนู ยก์ ำรเรียนชุมชน
บรรณำธิกำร : นำงสำวพจนำ วไิ ลกิจ ผอ.กศน.อำเภอแก้งสนำมนำง

กศน.อำเภอแกง้ สนำมนำง ถนนนิเวศรัตน์ ตำบลแกง้ สนำมนำง อำเภอแก้งสนำมนำง จังหวัดนครรำชสีมำ

กศน.อำเภอแกง้ สนำมนำง จ.นครรำชสมี ำ [email protected]

กศน.อำเภอแกง้ สนำมนำง

ฉบบั ที่ 4 ประจำเดือนเมษำยน 2564

วนั ที่ 4 เมษายน 2564 นางสาวพจนา วิไลกิจ ผูอ้ านวยการ กศน.อาเภอแก้งสนามนาง
ตอ้ นรบั คณะนเิ ทศจากสานกั งาน กศน.จังหวัดนครราชสมี า โดยมี อาจารยน์ ิกร เกษโกมล
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ และคณะ ติดตามการดาเนนิ การสอบวัดผลสมั ฤทธ์ิปลายภาค
ภาคเรยี นที่ 2 ปกี ารศึกษา 2563 หลกั สตู รการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขัน้ พนื้ ฐาน
พทุ ธศักราช 2551 ณ สนามสอบโรงเรียนบ้านโนนรัง สนามสอบโรงเรียนบงึ พะไล อาเภอแกง้
สนามนาง จังหวัดนครราชสมี า ในวนั นีด้ าเนนิ การสอบนกั ศึกษาระดับมธั ยมศึกษาตอนปลาย
โดยมีมาตรการเฝ้าระวัง ปอ้ งกันการแพร่ระบาดของเชอื้ ไวรัสโคโรนา สายพนั ธใ์ุ หม่ 2019
(COVID-19) คัดกรองนกั ศึกษาก่อนเขา้ สอบ

ภำพ/ข่ำว : นำงสำวพัชรดิ ำ ยงขำมป้อม ครูประจำศนู ยก์ ำรเรยี นชุมชน
บรรณำธิกำร : นำงสำวพจนำ วิไลกจิ ผอ.กศน.อำเภอแกง้ สนำมนำง

กศน.อำเภอแก้งสนำมนำง ถนนนเิ วศรัตน์ ตำบลแก้งสนำมนำง อำเภอแก้งสนำมนำง จงั หวดั นครรำชสีมำ

กศน.อำเภอแกง้ สนำมนำง จ.นครรำชสมี ำ [email protected]

กศน.อำเภอแกง้ สนำมนำง

ฉบบั ที่ 5 ประจำเดอื นเมษำยน 2564

วันที่ 8 เมษายน 2564 นางสาวพจนา วไิ ลกิจ ผ้อู านวยการ กศน.อาเภอแกง้ สนามนาง
พร้อมดว้ ยคณะครแู ละบุคลากร เขา้ รว่ มโครงการอบรมเชงิ ปฏิบตั กิ ารดา้ นการพฒั นาหลักสูตร
สถานศกึ ษา ระหว่างวันท่ี 7-8 เมษายน 2564 ณ หอ้ งประชมุ ย่าโม 1 สานกั งาน กศน.จังหวดั
นครราชสมี า โดย ดร.สมั พนั ธ์ สกุ ใส วิทยากรบรรยายใหค้ วามร้แู ละนาสกู่ ารปฏบิ ัติและมี
มาตรการเฝ้าระวงั ป้องกันการแพร่ระบาดของเชอื้ ไวรัสโคโรนา สายพันธ์ใุ หม่ 2019 (COVID-19)

ภำพ/ข่ำว : นำงสำวพชั รดิ ำ ยงขำมป้อม ครปู ระจำศนู ยก์ ำรเรียนชมุ ชน
บรรณำธิกำร : นำงสำวพจนำ วไิ ลกจิ ผอ.กศน.อำเภอแกง้ สนำมนำง

กศน.อำเภอแกง้ สนำมนำง ถนนนิเวศรตั น์ ตำบลแก้งสนำมนำง อำเภอแกง้ สนำมนำง จังหวัดนครรำชสมี ำ

กศน.อำเภอแก้งสนำมนำง จ.นครรำชสมี ำ [email protected]

กศน.อำเภอแก้งสนำมนำง

ฉบบั ที่ 6 ประจำเดอื นเมษำยน 2564

วนั ที่ 9 เมษายน 2564 นางสาวพจนา วไิ ลกิจ ผูอ้ านวยการ กศน.อาเภอแก้งสนามนาง
มอบหมายคณะครูและบคุ ลากร รว่ มกันดาเนินกิจกรรม Big Cleaning Day กศน.ตาบลทัง้
5 แห่ง เพ่ือเปน็ ไปตามแนวนโยบาย "กศน. งามตา ประชาชนื่ ใจ" ในการพัฒนาปรับภูมทิ ัศน์
สภาพแวดล้อมของสถานศึกษาให้มีความสะอาด ร่มรื่น ปลอดภัย สร้างความสนใจให้กับ
ผู้เรียนและผู้รับบริการ ในพ้ืนที่ กศน.ตาบลแก้งสนามนาง กศน.ตาบลโนนสาราญ
กศน.ตาบลบงึ สาโรง กศน.ตาบลบึงพะไล และ กศน.ตาบลสสี ุก

ภำพ/ข่ำว : นำงสำวพชั ริดำ ยงขำมป้อม ครปู ระจำศูนยก์ ำรเรยี นชมุ ชน
บรรณำธกิ ำร : นำงสำวพจนำ วไิ ลกจิ ผอ.กศน.อำเภอแก้งสนำมนำง

กศน.อำเภอแกง้ สนำมนำง ถนนนิเวศรัตน์ ตำบลแกง้ สนำมนำง อำเภอแกง้ สนำมนำง จังหวัดนครรำชสมี ำ

กศน.อำเภอแก้งสนำมนำง จ.นครรำชสีมำ [email protected]

กศน.อำเภอแก้งสนำมนำง

ฉบับท่ี 7 ประจำเดอื นเมษำยน 2564

วนั ที่ 9 เมษายน 2564 นางสาวพจนา วิไลกิจ ผอู้ านวยการ กศน.อาเภอ
แก้งสนามนาง พรอ้ มดว้ ย นางสาวณัฐกานต์ ตลับกลาง ครอู าสาสมคั รการศกึ ษา
นอกโรงเรียน และนางสาวรัชนวี รรณ จันทร์พิมาย ครู กศน.ตาบล ร่วมประเพณี
วนั สงกรานต์ ดอกลาดวนหอม ประจาปี 2564 โดยมี นายสุพจน์ ตากลม นายก
องค์การบริหารสว่ นตาบลแกง้ สนามนาง เปน็ ประธาน ณ องค์การบรหิ ารส่วน
ตาบลแกง้ สนามนาง

ภำพ/ขำ่ ว : นำงสำวพัชริดำ ยงขำมปอ้ ม ครูประจำศนู ยก์ ำรเรยี นชุมชน
บรรณำธิกำร : นำงสำวพจนำ วิไลกจิ ผอ.กศน.อำเภอแก้งสนำมนำง

กศน.อำเภอแก้งสนำมนำง ถนนนเิ วศรตั น์ ตำบลแกง้ สนำมนำง อำเภอแกง้ สนำมนำง จังหวัดนครรำชสมี ำ

กศน.อำเภอแกง้ สนำมนำง จ.นครรำชสีมำ [email protected]กศน.อำเภอแก้งสนำมนำง

ฉบบั ท่ี 9 ประจำเดือนเมษำยน 2564

วนั ท่ี 16 เมษายน 2564 นางสาวพจนา วิไลกจิ ผู้อานวยการ กศน.อาเภอ
แก้งสนามนาง ประชมุ คณะครแู ละบคุ ลากร ประจาเดือนเมษายน 2564 ผา่ น
ระบบออนไลน์ เพอื่ ตดิ ตามการดาเนินงานในสถานการณก์ ารแพรร่ ะบาดของเชอื้
ไวรัสโควดิ -19 โดยใหด้ าเนนิ การรบั สมัครนักศกึ ษา ประจาภาคเรียนท่ี 1/2564
ผ่านระบบออนไลน์ และติดตามผลการดาเนินงานของกลุ่มงานตา่ งๆ

ภำพ/ขำ่ ว : นำงสำวพัชรดิ ำ ยงขำมปอ้ ม ครปู ระจำศูนย์กำรเรยี นชมุ ชน
บรรณำธกิ ำร : นำงสำวพจนำ วิไลกิจ ผอ.กศน.อำเภอแก้งสนำมนำง

กศน.อำเภอแก้งสนำมนำง ถนนนเิ วศรัตน์ ตำบลแกง้ สนำมนำง อำเภอแก้งสนำมนำง จังหวดั นครรำชสมี ำ

กศน.อำเภอแกง้ สนำมนำง จ.นครรำชสมี ำ [email protected]

กศน.อำเภอแก้งสนำมนำง

ฉบับท่ี 10 ประจำเดอื นเมษำยน 2564

วันที่ 27 เมษายน 2564 นางสาวพจนา วิไลกจิ ผูอ้ านวยการ กศน.อาเภอ
แก้งสนามนาง นเิ ทศการดาเนนิ การสอบซ่อมนักศกึ ษาที่มีผลการสอบวัดผล
สมั ฤทธป์ิ ลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ไมผ่ ่านเกณฑ์ ณ กศน.ตาบล

แกง้ สนามนาง อาเภอแกง้ สนามนาง จังหวัดนครราชสีมา โดยมกี ารดาเนินการ
ตามมาตรการควบคุมการแพรร่ ะบาดของโรคติดต่อไวรสั โควิด-19

ภำพ/ขำ่ ว : นำงสำวพัชรดิ ำ ยงขำมป้อม ครปู ระจำศูนย์กำรเรียนชมุ ชน
บรรณำธิกำร : นำงสำวพจนำ วิไลกจิ ผอ.กศน.อำเภอแก้งสนำมนำง

กศน.อำเภอแกง้ สนำมนำง ถนนนิเวศรัตน์ ตำบลแกง้ สนำมนำง อำเภอแก้งสนำมนำง จังหวัดนครรำชสีมำ

กศน.อำเภอแก้งสนำมนำง จ.นครรำชสมี ำ [email protected]

คณะผู้จัดทำ

ทีป่ รกึ ษำ

นางสาวพจนา วไิ ลกิจ ผอู้ านวยการ กศน.อาเภอแกง้ สนามนาง

คณะผ้จู ดั

1. นางสาวสมวาส ใจรักเรียน ครูผชู้ ว่ ย

2. นางสาวณัฐกานต์ ตลับกลาง ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน

3. นางสาวรัชนวี รรณ จันทร์พิมาย ครู กศน.ตาบลแก้งสนามนาง

4. นางเพญ็ ศิริ ทิพโชติ ครู กศน.ตาบลบึงพะไล

5. นางสาวไพรนิ ทร์ ออ่ นสา ครู กศน.ตาบลโนนสาราญ

6. นางสาวสนุ สิ า พลอยกระโทก ครู กศน.ตาบลสสี ุก

7. นางสาววรรณศิ า ไกรจนั ทร์ ครู กศน.ตาบลบงึ สาโรง

8. นางสาวพชั ริดา ยงขามป้อม ครปู ระจาศูนยก์ ารเรยี นชมุ ชน

9. นางสาวธญั ชนก ใหญ่กลาง บรรณารักษ์

10. นายกิตติศกั ดิ์ ชาติเผือก บรรณารักษ์

บรรณำธกิ ำร/ผจู้ ัดพมิ พ์

นางสาวพัชริดา ยงขามป้อม ครปู ระจาศนู ยก์ ารเรยี นชุมชน

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศยั อาเภอแก้งสนามนาง

สานกั งานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครราชสมี า


Click to View FlipBook Version
Previous Book
วารสารฉบับที่1ตุลาถึงธันวา63_compressed
Next Book
ใบงานที่17 งานตรวจสอบสวิตช์ความร้อนและเวลา