The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by nurul.ashikin, 2019-11-24 18:09:18

BAHAGIAN 1_ MAKLUMAT ASAS TERKINI

BAHAGIAN 1_ MAKLUMAT ASAS TERKINI

MAKLUMAN

ISI
 KANDUNGAN
  MUKA
 SURAT
 
BIL
  PERKARA
  1
 -­‐
 2
 
1.
  ISI
 KANDUNGAN
  3
 
2.
  BIODATA
  4
 
3.
  SURAT
 LANTIKAN
 
  5
 
4.
  SENARAI
 TUGAS
 MENGIKUT
 PORTFOLIO
  6
 
6.
  PERINCIAN
 PERSEKOLAHAN
 MENGIKUT
 PENGGAL
 TAHUN
 2020
 
  7
 
7.
  KALENDAR
 CUTI
 UMUM
 PERSEKUTUAN
 DAN
 NEGERI
 (MALAYSIA)
 2020
  8
 
8.
  JADUAL
 PEMBAYARAN
 GAJI
 BULANAN
 BAGI
 TAHUN
 2020
  9
 -­‐
 10
 
9.
  PELAN
 PEMBANGUNAN
 PENDIDIKAN
 MALAYSIA
  11
 
 
10.
  TERAS
 PERKHIDMATAN
 CEMERLANG,
 BUDAYA
 KERJA
 SEKOLAH,FALSAFAH
 
12
 -­‐
 13
 
PENDIDIKAN
 KEBANGSAAN,FALSAFAH
 SKPP9(2)
 
11.
 
 FALSAFAH
 SKPP
 9(2),
 MISI,
 VISI,HALATUJU,
 
 MATLAMAT
 ,PIAGAM
  14
 -­‐
 15
 
16
 -­‐
 18
 
PELANGGAN
 
 
 
12.
  LOGO,MOTO,
 BENDERA,
 LAGU
 SEKOLAH,
 IKRAR
 SEKOLAH
  19
 
13.
  PERATURAN
 AM
 UNTUK
 GURU
 DAN
 STAF
 2020
  20
 -­‐
 21
 
14.
  JADUAL
 WAKTU
 PERSEKOLAHAN
  22
 -­‐
 26
 
15.
  PELAN
 SEKOLAH
 
16.
  SENARAI
 NAMA
 GURU
 DAN
 OPSYEN
 2020
  27
 
17.
  SENARAI
 NAMA
 AKP
 /
 PPM
 2020
  28
 -­‐
 30
 
18.
  SENARAI
 GURU
 KELAS
 SESI
 2020
 
19.
  JADUAL
 SEMAKAN
 HASIL
 KERJA
 MURID
  31
 
20.
  JADUAL
 PENCERAPAN
 PDPC
  32
 -­‐
 36
 
21.
  CARTA
 ORGANISASI
 INDUK
 PENGURUSAN
 DAN
 PENTADBIRAN
 SEKOLAH
 
37
 
2020
 
22.
  CARTA
 ORGANISASI
 INDUK
 PENGURUSAN
 ALIRAN
 PERDANA
  38
 
23.
  AHLI
 JAWATANKUASA
 INDUK
 PENGURUSAN
 KUALITI
 SEKOLAH
 2020
  39
 
24.
  CARTA
 ORGANISASI
 PENGURUSAN
 PEJABAT
 2020
  40
 
25.
  JAWATANKUASA
 INDUK
 PENTADBIRAN
 2020
  41
 -­‐
 54
 
26.
  CARTA
 ORGANISASI
 
 INDUK
 PENGURUSAN
 PENDIDIKAN
 KHAS
 
 2020
  55
 
 
27.
  JAWATANKUASA
 INDUK
 PENGURUSAN
 PENDIDIKAN
 KHAS
 
 2020
  56
 -­‐
 63
 
28.
  CARTA
 ORGANISASI
 
 KURIKULUM
 ALIRAN
 PERDANA
 2020
  64
 

SK PUTRAJAYA PRESINT 9(2) SEKOLAH BERPRESTASI TINGGI 1

BIL
  PERKARA
  MAKLUMAN
29
  JAWATANKUASA
 KURIKULUM
 ALIRAN
 PERDANA
 2020
  MUKA
 SURAT
 
30.
  CARTA
 ORGANISASI
 KURIKULUM
 PENDIDIKAN
 KHAS
 
 2020
 
31.
  JAWATANKUASA
 KURIKULUM
 PENDIDIKAN
 KHAS
 2020
  65
 -­‐
 72
 
32.
  CARTA
 ORGANISASI
 INDUK
 PRA
 SEKOLAH
 2020
  73
 
 
33.
  CARTA
 ORGANISASI
 JAWATANKUASA
 PENGURUSAN
 PRA
 SEKOLAH
 2020
 
34.
  CARTA
 ORGANISASI
 
 HAL
 EHWAL
 MURID
 
 ALIRAN
 PERDANA
 2020
  74
 -­‐
 81
 
35.
  JAWATANKUASA
 HAL
 EHWAL
 MURID
 ALIRAN
 PERDANA
 2020
  82
 
36.
  CARTA
 ORGANISASI
 HAL
 EHWAL
 MURID
 
 PENDIDIKAN
 KHAS
 
 2020
 
37.
  JAWATANKUASA
 HAL
 EHWAL
 MURID
 
 PENDIDIKAN
 KHAS
 2020
  83
 -­‐
 84
 
38.
  CARTA
 ORGANISASI
 
 KOKURIKULUM
 ALIRAN
 PERDANA
 2020
  85
 
39.
  JAWATANKUASA
 KOKURIKULUM
 ALIRAN
 PERDANA
 2020
 
40.
  CARTA
 ORGANISASI
 KOKURIKULUM
 PENDIDIKAN
 KHAS
 
 2020
  86
 -­‐
 98
 
41.
  JAWATANKUASA
 KOKURIKULUM
 PENDIDIKAN
 KHAS
 2020
  99
 
42.
  LAMPIRAN
 1
 :
 PROGRAM
 TAHUNAN
 2020
 
43.
  LAMPIRAN
 2
 :
 PENCATAT
 MINIT
 MESYUARAT
 /
 TAKLIMAT
 GURU
  100
 -­‐
 107
 
44.
  LAMPIRAN
 3
 :
 JADUAL
 
 TUGASAN
 GURU
 2020
  108
 
45.
  LAMPIRAN
 4
 :
 TAKWIM
 SEKOLAH
 2020,TAKWIM
 PENDIDIKAN
 KHAS,PRA
 
109
 -­‐121
 
SEKOLAH
  122
 
46.
  LAMPIRAN
 5
 :
 SENARAI
 NAMA
 PENGAWAS
 UPSR
 2020
 
47.
  LAMPIRAN
 6
 :
 CARTA
 ORGANISASI
 JAWATANKUASA
 PROGRAM
  123
 -­‐127
 
I
 
 
PENDIDIKAN
 INKLUSIF
 HOLISTIK
 (HIEP)
 SEKOLAH
 2020
 
48.
  REKOD
 PERBINCANGAN
 PROFESIONAL
 2020
  II
 -­‐
 III
 
49.
  SENARAI
 MESYUARAT
 /
 KURSUS/BENGKEL
 2020
  IV
 -­‐
 V
 
50
  CATATAN
  VI
 -­‐
 XIX
 

XX
 
XXI
 

XXII
 
XXIII
 
XXIV
 -­‐
 XLIII
 

SK PUTRAJAYA PRESINT 9(2) SEKOLAH BERPRESTASI TINGGI 2

MAKLUMAN

SEKOLAH KEBANGSAAN PUTRAJAYA PRESINT 9(2)
JALAN P9A, PRESINT 9, 62250 WILAYAH PERSEKUTUAN PUTRAJAYA

https://[email protected]
 |
 [email protected]

BUTIRAN
 PERIBADI
 GURU
 &
 STAF
 2020
 

Nama
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  :
 
 
 
 


 

No.
 Kad
 Pengenalan
 
  :
 
 
 
 
 


 

Alamat
 Rumah
 
 
 
 
 
 
  :
 
 
 
 
 


 

Jarak
 rumah
 ke
 sekolah
 
  :
 
  km
 

 

 

No.
 Telefon
 (HP)
 
  :
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E-­‐mel
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  :
 
 
 
 


 

No.
 Fail
 JPWPP
 
 
 
 
 
  :
 
 
 


 

Kelulusan
 Akademik
 
  :
 


 

Opsyen
 
 
 
  :
 


 

Tarikh
 Lantikan
 Pertama
 
  :
 
 
 
 


 

Tarikh
 Mula
 Mengajar
 di
 sini
  :
 
 
 


 

Nama
 pasangan
 
  :
 


 

Tempat
 Bertugas
 pasangan
  :
 


 

No.
 Telefon
 Pasangan
 
  :
 


 

SK PUTRAJAYA PRESINT 9(2) SEKOLAH BERPRESTASI TINGGI 3

MAKLUMAN

SURAT
 PELANTIKAN
 
 2020
 

SEKOLAH KEBANGSAAN PUTRAJAYA PRESINT 9(2)

SEKOLAH BERPRESTASI TINGGI

JALAN P9A, PRESINT 9, 62250 PUTRAJAYA

Tel : 03-8888983 Faks : 03-88889857

Ruj. Tuan :
Ruj. Kami : SKPP9(2)100-20 ( )
Tarikh : 27 Disember 2019

Semua Guru dan Staf Sokongan
SK Putrajaya Presint 9 (2)

62250 Putrajaya

Tuan,

PELANTIKAN SEBAGAI JAWATANKUASA PENGURUSAN & PENTADBIRAN,
KURIKULUM, HAL EHWAL MURID,KOKURIKULUM DAN PENDIDIKAN KHAS BAGI
SESI PERSEKOLAHAN 2020

Dengan hormatnya saya merujuk kepada perkara di atas.

2. Sukacita dimaklumkan pihak pengurusan sekolah telah merangka jawatankuasa
kerja sekolah bagi sesi persekolahan tahun 2020.

3. Sehubungan itu, tuan telah dilantik menjawat jawatankuasa-jawatankuasa
berkenaan sebagaimana dinyatakan dalam Buku Pengurusan 2019 sekolah ini.

Semoga tuan dapat melaksanakan tanggungjawab masing-masing dengan cemerlang dan
sistematik untuk kemajuan sekolah kita.

Sekian, terima kasih.

‘BERKHIDMAT UNTUK NEGARA’
Saya yang menjalankan amanah,

(HJ. MOHD AMIN BIN HJ. HAMZAH)

Guru Besar
SK Putrajaya Presint 9(2)
Sekolah Berprestasi Tinggi

SK PUTRAJAYA PRESINT 9(2) SEKOLAH BERPRESTASI TINGGI 4

MAKLUMAN

SENARAI
 TUGAS
 MENGIKUT
 PORTFOLIO
 


  UN
 
 PITO/ R
 KTEFLOALSI/O
 J
 AWATANKUASA
  JAWATAN
 YANG
 

DIPERTANGGUNGJAWABKAN
 


 
 

Pengurusan
 &
 
 
Pentadbiran
 
 


 


 
 

Kurikulum
 
 

 


 


 
 

Hal
 Ehwal
 Murid
 
 

 


 


 
 

Kokurikulum
 
 

 


 


 
 

Tugas
 -­‐
 Tugas
 Khas
 
 

 


 


 

Saya
  bersetuju
  menerima
  pelantikan
  jawatan-­‐jawatan
  di
  atas
  sebagaimana
  yang
  terkandung
  dalam
 
Buku
 Pengurusan
 Sekolah
 Kebangsaan
 Putrajaya
 Presint
 9(2)
 2020
 dengan
 penuh
 tanggungjawab.
 


 

 
………………………………
 
 
 
  Tarikh
 :…………………
 
Tandatangan
 dan
 Nama
 

 

SK PUTRAJAYA PRESINT 9(2) SEKOLAH BERPRESTASI TINGGI 5

MAKLUMAN

PERINCIAN
 PERSEKOLAHAN
 MENGIKUT
 PENGGAL
 TAHUN
 2020
 
 
 
 
 
 
 


 
Kumpulan
  B:
  Sekolah-­‐sekolah
  di
  Negeri
  Perlis,
  Pulau
  Pinang,
  Perak,
  Selangor,
  Negeri
 
Sembilan,Melaka,
  Sabah,
  Sarawak,
  Pahang,
  Wilayah
  Persekutuan
  Kuala
  Lumpur,
  Labuan,
 
Putrajaya.
 

Penggal
  Mula
 Persekolahan
  Akhir
 
 Persekolahan
  Jumlah
 Hari
  Jumlah
 Minggu
 


  02.01.2020
  31.01.2020
  19
 
 


  01.02.2020
  28.02.2020
  20
  11
 


 
 
 
 
 
  01.03.2020
  22.03.2020
  10
 


  JUMLAH
 HARI
  49
 


  CUTI
 PERTENGAHAN
 PENGGAL
 1
  1
 

 
 

  14.03.2020
  22.03.2020
  9
 

  7
  9
 
23.03.2020
  31.03.2020
  22
 
1
  11
 
 

  01.04.2020
  30.04.2020
  40
 
 

 
01.05.
 2020
  22.05.2020
 

JUMLAH
 HARI
 

CUTI
 PERTENGAHAN
 TAHUN
 

23.05.2020
  07.06.2020
  16
  2
 


  08.
 06.2020
  30.06.2020
  17
 
 


  01.07.2020
  24.07.2020
  18
  7
 

  35
 
 

  JUMLAH
 HARI
 
 

  9
  1
 

  CUTI
 PERTENGAHAN
 PENGGAL
 2
  19
 
 

 

  25.
 07.2020
  02.08.2020
 

2
  03.
 08.2020
  31.
 08.2020
 

01.09.2020
  30.09.2020
  21
  16
 

01.10.2020
  31.10.2020
  21
 

01.11.2020
  20.11.2020
  13
 

JUMLAH
 HARI
  74
 

CUTI
 AKHIR
 TAHUN
 
 
 

21.11.2020
  31.12.2020
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 41
  6
 


  278
  52
 


 

SK PUTRAJAYA PRESINT 9(2) SEKOLAH BERPRESTASI TINGGI 6

MAKLUMAN

KALENDAR
 CUTI
 UMUM
 PERSEKUTUAN
 DAN
 NEGERI
 (MALAYSIA)
 2020
 

BUTIRAN
 CUTI
 
  TARIKH
  HARI
 

TAHUN
 BARU
 2019
  01.01.2020
  RABU
 
SABTU
 
TAHUN
 BARU
 CINA
  25.01.2020
 
&
  &
 
HARI
 PENUBUHAN
 WILAYAH
 PERSEKUTUAN
  AHAD
 

  26.01.2020
  SABTU
 
THAIPUSAM
  01.02.2020
 
SABTU
 
08.02.2020
 
JUMAAT
 
HARI
 PEKERJA
  01.05.2020
 
HARI
 WESAK
  07.05.2020
  KHAMIS
 

NUZUL
 AL-­‐QURAN
  10.05.2020
  AHAD
 
HARI
 RAYA
 PUASA
  AHAD
 
HARI
 RAYA
 AIDIL
 ADHA
  24.05.2020
 
&
  &
 
ISNIN
 
25.05.2020
  JUMAAT
 

31.07.2020
  KHAMIS
 

AWAL
 MUHARAM
  20.08.2020
  ISNIN
 

HARI
 KEBANGSAAN
  31.08.2020
  RABU
 
09.09.2020
 
HARI
 KEPUTERAAN
 S.P.B.
  16.09.2020
  RABU
 
YANG
 DI-­‐PERTUAN
 AGONG
 
KHAMIS
 
HARI
 MALAYSIA
 
SABTU
 
MAULIDUR
 RASUL
  29.10.2020
  JUMAAT
 

DEEPAVALI
  14.11.2020
 
KRISMAS
  25.12.2020
 

 

  PEACE OF MIND

  is a Beautiful gift which only We can give to

 

  OURSELVES

  Just by Expecting Nothing from anyone,

  even after Doing Everything for them.

 

 

 

SK PUTRAJAYA PRESINT 9(2) SEKOLAH BERPRESTASI TINGGI 7

MAKLUMAN

JADUAL
 PEMBAYARAN
 GAJI
 BULANAN
 BAGI
 TAHUN
 2020
 

BIL
  BULAN
  HARI
  TARIKH
  CATATAN
 
KHAMIS
  16.01.2020
 
1.
  JANUARI
  SELASA
  25.02.2020
  TAHUN
 BARU
 CINA
 
2.
  FEBRUARI
  25.03.2020
  25
 &
 26.01.2020
 
3.
  MAC
  RABU
  23.04.2020
 
 
4.
  APRIL
  KHAMIS
 
14.05.2020
 
 
5.
  MEI
  KHAMIS
  25.06.2020
 
 
6.
  JUN
  KHAMIS
  23.07.2020
 
 
7.
  JULAI
  KHAMIS
 
 
25.08.2020
 
8.
  OGOS
  SELASA
  24.09.2020
 
 
9.
  SEPTEMBER
  KHAMIS
  22.10.2020
  HARI
 RAYA
 PUASA
 
10.
  OKTOBER
  KHAMIS
  25.11.2020
 
17.12.2020
  24
 &
 25.5.2020
 
11.
  NOVEMBER
  RABU
 
 
12.
  DISEMBER
  KHAMIS
 
 

 

  HARI
 RAYA
 HAJI
 

  31.7.2020
 

 

 
 


 


 

DEEPAVALI
 
14.11.2019
 
KRISMAS
 
25.12.2020
 


  8


 


 


 


 


 

  WE CANNOT BECOME WHAT WE WANT TO BE

BY REMAINING

 

WHAT WE ARE

 

SK PUTRAJAYA PRESINT 9(2) SEKOLAH BERPRESTASI TINGGI

MAKLUMAN


 


  PELAN
 PEMBANGUNAN
 
P   EN
 DIDIKAN
 MALAYSIA
 
Pelan
  ini
  melakarkan
  visi
  sistem
  pendidikan
  dan
  murid
  yang
  dapat
  memenuhi
  keperluan
  negara
 
pada
  masa
  depan.
  Pelan
  ini
  juga
  mencadangkan
  11
  anjakan
  strategik
  dan
  operasi
  yang
  perlu
 
dilaksanakan
 oleh
 Kementerian
 bagi
 mencapai
 visi
 yang
 dihasratkan.
 
 


 
Pelan
 Pembangunan
 Pendidikan
 dibangunkan
 dengan
 tiga
 objektif
 khusus,
 iaitu:
 

1. Memahami
  prestasi
  dan
  cabaran
  semasa
  sistem
  pendidikan
 
  Malaysia
  dengan
 
memberi
  tumpuan
  terhadap
  akses
  kepada
  pendidikan,
  meningkatkan
  standard
 
(kualiti),
  merapatkan
  jurang
  pencapaian
  (ekuiti),
  mengukuhkan
  perpaduan
  dalam
 
kalangan
 murid,
 serta
 mengoptimumkan
 kecekapan
 sistem;
 
 

2. Mewujudkan
  visi
  dan
  aspirasi
  yang
  jelas
  untuk
  sistem
  pendidikan
  dan
  setiap
  murid
 
bagi
 13
 tahun
 akan
 datang;
 dan
 

3. Menggariskan
 
 
 program
 
 
 transformasi
 
 
 sistem
 
 
 pendidikan,
 
 yang
 
 
 
 merangkumi
 
perubahan
 
 penting
 
 dalam
 
 Kementerian
 
 bagi
 
 memenuhi
 
 permintaan
 baharu
 dan
 
harapan
  masyarakat
  yang
  meningkat,
  menyemarak
  serta
  menyokong
  keseluruhan
 
transformasi
 perkhidmatan
 
 awam.
 


 


  3
 GELOMBANG
 PPPM
 


 

 
v Gelombang
 1
 (2013-­‐2015)
 
 

Mengubah
 sistem
 dengan
 memberi
 sokongan
 kepada
 guru
 dan
 penekanan
 kepada
 
kemahiran
 teras.
 
v Gelombang
 2
 (2016-­‐2020)
 
Mempercepatkan
 peningkatan
 kemajuan
 sistem.
 
v Gelombang
 3
 (2021-­‐2025)
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Beranjak
 ke
 arah
 kecemerlangan
 dengan
 peningkatan
 keluwesan
 operasi.
 

 

  5 ASPIRASI SISTEM PENDIDIKAN MALAYSIA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SK PUTRAJAYA PRESINT 9(2) SEKOLAH BERPRESTASI TINGGI 9

MAKLUMAN


 


  6
 CIRI
 UTAMA
 YANG
 DIPERLUKAN
 OLEH
 SETIAP
 MURID
 UNTUK
 
 BERSAING
 PADA
 

  PERINGKAT
 GLOBAL
 

 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


  11
 ANJAKAN
 PPPM
 

 


 

1. Menyediakan
 kesamarataan
 akses
 kepada
 pendidikan
 berkualiti
 bertaraf
 antarabangsa.
 

2. Memastikan
 setiap
 murid
 profisien
 dalam
 Bahasa
 Malaysia
 dan
 Bahasa
 Inggeris.
 

3. Melahirkan
 rakyat
 Malaysia
 yang
 menghayati
 nilai.
 
 

4. Mentransformasi
 profesion
 keguruan
 menjadi
 profesion
 pilihan.
 

5. Memastikan
 kepimpinan
 berprestasi
 tinggi
 ditempatkan
 di
 setiap
 sekolah.
 

6. Mengupaya
 JPN,
 PPD
 dan
 sekolah
 untuk
 menyediakan
 penyelesaian
 khusus
 berasaskan
 

keperluan.
 

7. Memanfaatkan
 ICT
 bagi
 meningkatkan
 kualiti
 pembelajaran
 di
 Malaysia.
 

8. Transformasi
 kebolehan
 dan
 keupayaan
 penyampaian
 Kementerian.
 

9. Bekerjasama
 dengan
 ibu
 bapa,
 komuniti
 dan
 sektor
 swasta
 secara
 meluas.
 

10. Memaksimumkan
 keberhasilan
 murid
 bagi
 setiap
 ringgit.
 

11.
 
 
 Meningkatkan
 ketelusan
 untuk
 akauntabiliti
 awam
 secara
 langsung.
 


 


 

  9
 BIDANG
 KEBERHASILAN
 PPPM
 


 

1. Memartabatkan
 profesion
 perguruan.
 

2. Meningkatkan
 kualiti
 kepimpinan
 sekolah.
 

3. Meningkatkan
 kualiti
 guru.
 

4. Memantapkan
 kurikulum
 dan
 pentaksiran
 sekolah.
 

5. Meningkatkan
 penguasaan
 dalam
 pelbagai
 bahasa.
 

6. Mengukuhkan
 penglibatan
 ibu
 bapa,
 sektor
 swasta
 dan
 masyarakat
 sebagai
 rakan
 kongsi
 

pendidikan.
 

7. Meningkatkan
  kesediaan
  murid
  untuk
  merebut
  peluang
  dalam
  pendidikan
  tinggi
  dan
 

pasaran
 kerja.
 
 

8. Memperbaiki
 kecekapan
 dan
 keberkesanan
 pengurusan
 sumber.
 

9. Membina
 kemampuan
 serta
 keupayaan
 dan
 sistem
 penyampaian
 dalam
 pendidikan.
 


 

SK PUTRAJAYA PRESINT 9(2) SEKOLAH BERPRESTASI TINGGI 1
0

MAKLUMAN


 

TERAS
 PERKHIDMATAN
 CEMERLANG
 


 
v Berazam
 meninggikan
 mutu
 perkhidmatan.
 
v Bekerja
 dengan
 penuh
 tanggungjawab.
 
v Berusaha
 mengikis
 sikap
 mementingkan
 diri
 sendiri.
 
v Berkhidmat
 dengan
 penuh
 muhibah
 dan
 kemesraan.
 
v Bekerja
 ke
 arah
 memajukan
 pemikiran
 rakyat
 dan
 pembangunan
 negara.
 
v Berpegang
 teguh
 kepada
 ajaran
 agama.
 

 

BUDAYA
 KERJA
 SEKOLAH
 


 
Ø Memahami
 dan
 menghayati
 :
 

i)
 Falsafah
 Pendidikan
 Kebangsaan
 
ii)
 Falsafah,matlamat,misi,visi,halatuju
 
 dan
 objektif
 sekolah
 
Ø Memelihara
 dan
 mempertingkatkan
 imej
 sekolah,Jabatan
 dan
 Kementerian
 Pendidikan
 setiap
 
masa.
 
Ø Mementingkan
 mutu
 dan
 kesan
 pendidikan
 
Ø Menentukan
 objektif(setiap
 tugas).
 
Ø Mengamalkan
 kerja
 secara
 bermesyuarat
 dan
 berpasukan.
 
Ø Sentiasa
 bekerja
 dengan
 bersih,cekap
 dan
 amanah.
 
Ø Mengamalkan
 sikap
 jujur,ikhlas,amanah
 dan
 adil.
 
Ø Mengamalkan
 perkhidmatan
 penyayang.
 
Ø Kepimpinan
 melalui
 teladan.
 
Ø Sentiasa
 memimpin
 dan
 menilai
 diri
 sendiri.
 
Ø Berusaha
 mempertingkatkan
 ilmu
 dan
 kemahiran.
 
Ø Kerja
 adalah
 ibadah
 

 

FALSAFAH
 PENDIDIKAN
 KEBANGSAAN
 


 

 
 
 
 
 
 
 PENDIDIKAN
 DI
 MALAYSIA
 ADALAH
 SUATU
 USAHA
 BERTERUSAN
 KE
 ARAH
 

MEMPERKEMBANGKAN
 LAGI
 POTENSI
 INDIVIDU
 SECARA
 MENYELURUH
 DAN
 BERSEPADU
 
UNTUK
 MEWUJUDKAN
 INSAN
 YANG
 SEIMBANG
 DAN
 HARMONIS
 DARI
 SEGI
 INTELEK,
 

ROHANI,
 EMOSI
 DAN
 JASMANI
 BERDASARKAN
 KEPERCAYAAN
 DAN
 KEPATUHAN
 KEPADA
 
TUHAN.
 USAHA
 INI
 ADALAH
 BAGI
 MELAHIRKAN
 RAKYAT
 MALAYSIA
 YANG
 BERILMU,
 
BERTANGGUNGJAWAB
 DAN
 BERKEUPAYAAN
 MENCAPAI
 KESEJAHTERAAN
 DIRI
 SERTA
 

MEMBERI
 SUMBANGAN
 TERHADAP
 KEHARMONIAN
 DAN
 KEMAKMURAN
 
 MASYARAKAT
 
DAN
 NEGARA
 

 

FALSAFAH
 
 SK
 
 
 PUTRAJAYA
 PRESINT
 9(2)
 


 
SK
 PUTRAJAYA
 PRESINT
 9(2)
 AKAN
 TERUS
 BERUSAHA
 MENIMBULKAN
 SUASANA
 
PERSEKOLAHAN
 YANG
 MEMBANGGAKAN
 KE
 ARAH
 MEMPERTINGKATKAN
 MUTU
 

PENCAPAIAN
 MURID
 BERTERASKAN
 FALSAFAH
 PENDIDIKAN
 KEBANGSAAN.
 
 

SEKOLAH
 MERUPAKAN
 SATU
 INSTITUSI
 PENGAJARAN
 YANG
 SISTEMATIK
 DARI
 SEGI
 
PROSES
 PENGAJARAN
 DAN
 PEMBELAJARAN
 SERTA
 PENGURUSAN
 SEKOLAH.
 
 IA
 JUGA
 

BERTETAPAN
 DENGAN
 FALSAFAH
 PENDIDIKAN
 KEBANGSAAN
 YANG
 MEMBERI
 
PENEKANAN
 KEPADA
 PERKEMBANGAN
 INDIVIDU
 YANG
 MENYELURUH
 DARI
 JASMANI,
 

EMOSI,
 ROHANI
 DAN
 INTELEK.
 


 

SK PUTRAJAYA PRESINT 9(2) SEKOLAH BERPRESTASI TINGGI 1
1

MAKLUMAN


 
VISI
 
PENDIDIKAN
 BERKUALITI
 INSAN
 TERDIDIK
 NEGARA
 SEJAHTERA.
 

MISI
 

MELESTARIKAN
 SISTEM
 PENDIDIKAN
 YANG
 BERKUALITI
 UNTUK
 MEMBANGUNKAN
 
POTENSI
 INDIVIDU
 BAGI
 MEMENUHI
 ASPIRASI
 NEGARA
 

HALATUJU
 

SEKOLAH
 
 TERKENAL
 ANTARABANGSA
 DENGAN
 MEMPUNYAI
 WATAK
 SKPP
 9(2)
 MENJADI
 
SHOWCASE
 PUTRAJAYA
 NO.1
 

 

MATLAMAT
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 Melahirkan
 murid-­‐murid
 yang
 mempunyai:
 

v Kemahiran
 asas
 yang
 kukuh.
 
v Kemahiran
 belajar
 menerusi
 aktiviti
 pembacaan,
 perbincangan
 dan
 
 penulisan.
 
v Perkembangan
 bakat,
 sikap,
 kepimpinan
 dan
 keyakinan
 diri
 serta
 nilai-­‐nilai
 murni
 
 
 menerusi
 
kegiatan
 agama
 dan
 kurikulum
 

 

PIAGAM
 PELANGGAN
 

SK
 Putrajaya
 
 Presint
 9(2)
 dengan
 ini
 berjanji
 akan
 memberikan
 perkhidmatan
 yang
 baik
 kepada:
 

 
 

MURID
 
v Mempastikan
  semua
  murid
  menerima
  pengajaran
  dan
  pembelajaran
  mengikut
  masa
 

  yang
 
 diperuntukkan.
 
v Semua
  murid
  akan
  dilayan
  dengan
  adil
  tanpa
  mengira
  kedudukan
  keluarga,
  kaum
  dan
 

  agama.
 
v Semua
 murid
 akan
 dilayan
 dengan
 mesra
 apabila
 berurusan
 dengan
 kaunter
 pejabat.
 
v Bantuan
 yang
 disalurkan
 oleh
 kerajaan
 akan
 diberikan
 kepada
 semua
 murid
 yang
 layak.
 
v Berpeluang
 menyertai
 semua
 program
 sekolah
 di
 peringkat
 zon,
 negeri
 dan
 
  kebangsaan
 
bagi
 calon
 yang
 layak.
 

 
STAF
 
v Staf
 dapat
 bekerja
 dalam
 suasana
 kondusif.
 
v Staff
 baru
 mendapat
 gaji
 dalam
 tempoh
 3
 bulan
 pertama.
 
v Menerima
  latihan
  dalaman
  untuk
  peningkatan
  kendiri
  sekurang-­‐kurangnya
  3
  kali
 

  setahun.
 
v Guru
 dapat
 mengajar
 mengikut
 opsyen
 yang
 diperolehi.
 
v Rekod
  perkhidmatan
  dikemaskini
  dalam
  tempoh
  3
  hari
  selepas
  menerima
  maklumat
 

  perubahan.
 
v Mendapat
  semua
  maklumat
  dan
  pekeliling
  perkhidmatan
  yang
  dikeluarkan
  oleh
  ’stake
 

  holder’.
 

WARIS
 
 
v Akan
 dilayan
 sama
 adil
 tanpa
 mengira
 status.
 
v Setiap
 aduan
 akan
 disiasat
 dan
 maklum
 balas
 akan
 diberi
 tidak
 lebih
 dari
 
 5
 hari
 bekerja.
 
v Setiap
  cadangan/usul
  yang
  baik
  dan
  munasabah
  akan
  dipertimbangkan
  oleh
  pihak
 

  sekolah.
 
v Permohonan
 untuk
 anak
 bertukar
 sekolah
 akan
 diselesaikan
 dalam
 masa
 3
 hari.
 

SK PUTRAJAYA PRESINT 9(2) SEKOLAH BERPRESTASI TINGGI 1
2

MAKLUMAN


 

 
STAKEHOLDER
 
v Memastikan
  semua
  arahan
  JPN/KPM
  melalui
  surat
  makluman
  dan
  pekeliling
  diambil
 

  tindakan
 segera.
 
v Semua
 surat
 JPN/KPM
 akan
 dijawab
 dalam
 masa
 3
 hari
 jika
 diperlukan
 segera.
 
v Sekiranya
  anda
  tidak
  berpuas
  hati
  dengan
  perkhidmatan
  yang
  diberi,
  sila
  berjumpa
 

  atau
 hubungi
 Guru
 Besar
 di
 talian:
 
 

 
No.
 Tel
 
 
 
 :
 03
 -­‐
 88889830
 
 
No.
 Faxs
 :
 03
 -­‐
 88889857
 
E-­‐Mail
 
 
 
 
 :
 https://[email protected]
 |
 [email protected]
 

 

LOGO
 SEKOLAH
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

KETERANGAN
 WARNA:
 

MERAH
 DAN
 PUTIH
 (JALUR
 GEMILANG)
 

• Warna
  pada
  jalur
  gemilang
  yang
  melambangkan
  semangat
  patriotisme
  di
  kalangan
  warga
 
sekolah
 
 

• PUTIH
 -­‐
 
 Melambangkan
 keutamaan
 nilai-­‐nilai
 murni
 yang
 dipupuk
 dalam
 kalangan
 
 
 warga
 
sekolah
 
 

• JINGGA
 
 -­‐
 
 Warna
 rasmi
 sekolah
 yang
 melambangkan
 satu
 keadaan
 yang
 penuh
 keceriaan
 
 
• BIRU
 
 
  -­‐
 
  Warna
  pendidikan
  yang
  melambangkan
  hasrat
  sekolah
  untuk
  melahirkan
 
 
  insan
 

yang
 cemerlang,
 gemilang
 dan
 terbilang
 
 
• Memupuk
 semangat
 sentiasa
 bersatu
 padu
 dan
 bekerjasama
 di
 kalangan
 warga
 pendidik
 


 
KETERANGAN
 BENTUK:
 

• i
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 -­‐
 
 Intelektual
 dan
 inovatif
 bagi
 menjana
 kecemerlangan
 dan
 kebestarian
 dalam
 

 
 
 kalangan
 warga
 sekolah
 
 

 

• BUKU
 
 
 -­‐
 
 Melambangkan
 usaha
 gigih
 warga
 sekolah
 dalam
 mendidik
 dan
 memimpin
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 anak-­‐anak
 bangsa
 yang
 intelektual
 dan
 berkepimpinan
 
 

• MSC
 
 
 
 -­‐
 
 
 Melambangkan
 kebestarian
 sekolah
 dalam
 merentas
 sains
 dan
 teknologi
 
 
• GLOB
 
 -­‐
 
 
 Globalisasi
 dalam
 menjana
 minda
 intelek
 dikalangan
 warga
 sekolah
 
 
• 2005/1425H
 -­‐
 
 Tahun
 sekolah
 dibuka.
 

 

MOTO
 
 :
 
 “
 USAHA
 CEMERLANG
 TERBILANG
 ”
 


 
USAHA
 


 
• DAYA
 USAHA
 ATAU
 IKHTIAR
 UNTUK
 MENCAPAI
 SESUATU
 HASIL
 
Usaha
  warga
  sekolah
  dalam
  mencapai
  matlamat
  dan
  hasil
  kerja
  yang
  cemerlang
  bagi
  setiap
 
warga
 didiknya
 bagi
 meningkatkan
 dan
 memartabatkan
 prestasi
 sekolah
 baik
 dari
 segi
 kurikulum
 
mahupun
 kokurikulum.
 
 


 

 

SK PUTRAJAYA PRESINT 9(2) SEKOLAH BERPRESTASI TINGGI 1
3

MAKLUMAN
CEMERLANG
 


 
• SANGAT
 BAIK
 
Usaha
  yang
  berterusan
  dan
  semangat
  berpasukan
  yang
  tinggi
  di
  antara
  warga
  sekolah
 
meningkatkan
  lagi
  kecemerlangan
  prestasi
  sekolah
  menjadi
  asas
  utama
  dalam
  membentuk
 
sekolah
 cemerlang.
 
 

TERBILANG
 

 

• MASYHUR
 /
 TERKENAL
 
 
 
Dikenali
  walau
  dimana
  jua
  berada
  melalui
  pencapaian
  dan
  kecemerlangan
  sekolah
  yang
 
ditonjolkan
 oleh
 warga
 sekolah
 melalui
 penglibatan
 aktif
 warga
 didik
 di
 sekolah.
 
 

 

 

BENDERA
 SEKOLAH
 

MERAH JINGGA
PUTIH
BIRU


 
 
 
 
 
 
 
 


 
 MERAH
 DAN
 PUTIH
 (JALUR
 GEMILANG)
 


 
 
 Warna
 pada
 jalur
 gemilang
 yang
 melambangkan
 semangat
 patriotisme
 di
 kalangan
 warga
 
sekolah.
 


 
 
 Warna
  putih
  juga
  melambangkan
  keutamaan
  nilai-­‐nilai
  murni
  yang
  dipupuk
  di
  kalangan
 
warga
 sekolah.
 


 

 
 
 
 
 
 
 JINGGA
 


 
 Warna
 rasmi
 sekolah
 yang
 melambangkan
 satu
 keadaan
 yang
 penuh
 keceriaan.
 

 


 


 
 
 
 
 
 
 BIRU
 

 
 Warna
  pendidikan
  yang
  melambangkan
  hasrat
  sekolah
  untuk
  melahirkan
  insan
  yang
 
 
 
cemerlang,
 gemilang
 dan
 terbilang.
 
 

 
 
 Memupuk
 semangat
 sentiasa
 bersatu
 padu
 dan
 bekerjasama
 dikalangan
 warga
 
 sekolah.
 

SK PUTRAJAYA PRESINT 9(2) SEKOLAH BERPRESTASI TINGGI 1
4

MAKLUMAN


  LAGU
 
 SEKOLAH
 SK
 PUTRAJAYA
 PRESINT
 9
 (2)


 
Kami
 berjanji
 pada
 mu
 

Tuntut
 ilmu
 membangun
 nusa
 
Berusaha
 berbudaya
 

Warga
 cemerlang,
 gemilang,
 terbilang
 

 

Marilah
 kita
 bersama
 
Jayakan
 apa
 yang
 dirancang
 
Pemimpin
 berganding
 bahu
 

Menggapai
 misi
 
Impian
 jadi
 realiti
 


 
SKPP9
 Fasa
 Dua
 
Pusat
 ilmu
 canggih
 
Berteknologi
 terkini
 
Teguh
 bermaruah
 
Junjungan
 kedaulatan
 negara
 


 
Bangunlah
 anak
 bangsa
 
Teruskanlah
 kemajuanmu
 

Buktikan
 pada
 dunia
 
Di
 Putrajaya
 Kita
 Berjaya
 


 
 Terus
 Berjaya…….
 

 

IKRAR
 SEKOLAH
 SK
 PUTRAJAYA
 PRESINT
 9
 (2)

Bahawasanya
 kami,
 
murid
 -­‐
 murid
 Sekolah
 Kebangsaan
 Putrajaya
 Presint
 9(2),
 

Berikrar
 dan
 berjanji,
 
akan
 sentiasa
 berusaha,
 
Kearah
 kecemerlangan
 dalam
 semua
 bidang,
 
Bagi
 mencapai
 matlamat
 berikut:
 
Komited
 untuk
 mencapai
 kecemerlangan
 
 
akademik,
 kokurikulum
 dan
 sahsiah
 diri
 
Taat
 kepada
 agama,
 peraturan
 sekolah
 dan
 undang
 -­‐
 undang
 negara,
 
Tekad
 berbakti
 dan
 mengamalkan
 Tatasusila
 terpuji
 serta
 budaya
 

 Belajar,
 Berilmu
 dan
 Berbakti”
 
Berdasarkan
 atas
 prinsip
 -­‐
 prinsip
 
 
Rukun
 Negara
 yang
 berikut
 :
 
Kepercayaan
 kepada
 Tuhan
 
Kesetiaan
 kepada
 raja
 dan
 negara
 
Keluhuran
 perlembagan
 
Kedaulatan
 undang
 -­‐
 undang
 
Kesopanan
 dan
 kesusilaan
 

SK PUTRAJAYA PRESINT 9(2) SEKOLAH BERPRESTASI TINGGI 1
5

MAKLUMAN

PERATURAN
 AM
 UNTUK
 GURU
 DAN
 STAF
 2020


 

1. KEHADIRAN
 GURU
 DAN
 PERHIMPUNAN
 MINGGUAN
 
1.1.
 
  Guru
  mestilah
  berada
  di
  dalam
  kawasan
  sekolah
  di
  antara
  jam
  7.20
  pagi
  hingga
  2.30
 
petang
 kecuali
 dengan
 kebenaran
 pentadbir
 sekolah.
 
1.2.
 
  Guru
  yang
  bertugas
  mingguan
  dikehendaki
  berada
  dalam
  kawasan
  sekolah
  30
  minit
 
sebelum
 waktu
 persekolahan
 bermula.
 
1.3.
 
  Guru
  yang
  tidak
  dapat
  hadir
  atau
  lewat
  dikendaki
  memaklumkan
  kepada
  Guru
  Besar
 
atau
 PK
 Pentadbiran
 sebelum
 7.30
 pagi.
 
1.4.
 
 
 
 
 
 
 Pada
 hari
 Isnin
 Perhimpunan
 Rasmi
 Mingguan
 bermula
 7.30
 hingga
 8.00
 pagi
 dan
 pada
 
hari
  Jumaat
  Program
  Santapan
  Rohani
  bermula
  jam
  7.20
  pagi
  hingga
  7.45
  pagi.
  Semua
 
guru
  mesti
  berada
  di
  tapak
  perhimpunan.
  Pada
  hari
  Selasa
  hingga
  Khamis,
  aktiviti
  di
 
tapak
 perhimpunan
 bermula
 jam
 7.20
 pagi.
 


 

2. KEHADIRAN
 STAF
 SOKONGAN
 

PILIHAN
 WAKTU
  WAKTU
 HADIR
  REHAT
  WAKTU
 BALIK
 

1
  7.30
 pagi
  4.30
 petang
 

2
  8.00
 pagi
  1.00
 –
 2.00
 petang
  5.00
 petang
 

3
  8.30
 pagi
  5.30
 petang
 


 

3. MEREKOD
 KEHADIRAN
 
3.1.
 
 
 
 
 
 
 Semua
  guru,
  staf
  sokongan,
  pekerja
  swasta
  dan
  guru
  KAFA
  mestilah
  merakamkan
 
(punch)
  waktu
  hadir
  dan
  waktu
  pulang
  menggunakan
  kad
  perakam
  waktu
  di
  pejabat
 
(tidak
  kira
  datang
  awal
  atau
  balik
  awal).
 
  Jika
  tidak
  dirakam,
  maka
  guru
  berkenaan
 
adalah
  dianggap
  tidak
  hadir.
 
  Guru-­‐guru
  yang
  datang
  lewat
  tanpa
  sebab
  munasabah
 
haruslah
 menjelaskan
 kepada
 Guru
 Besar.
 
 
3.2.
 
 
 
 
 
 
 Kehadiran
 murid-­‐murid
 hendaklah
 diambil
 oleh
 guru
 kelas
 pada
 pukul
 7.30
 pagi
 hingga
 
8.30
  pagi
  setiap
  hari
  persekolahan
  dan
  diserahkan
  ke
  pejabat
  sebelum
  jam
  8.45
  pagi
 
untuk
 tindakan
 PK
 HEM.
 


 

4. MENINGGALKAN
 SEKOLAH
 WAKTU
 BERTUGAS
 
4.1.
 
 
 
 
 
 
 Maklumkan
 kepada
 pihak
 pentadbiran
 sekolah
 dan
 isi
 Borang
 Kebenaran
 Keluar
 Semasa
 
Bertugas
  setelah
  mendapat
  kebenaran
  daripada
  Guru
  Besar.
  Sila
  punch
  keluar
  di
 
perakam
  waktu.
 
  Sebolehnya
  hendaklah
  elakkan
  meminta
  kebenaran
  keluar
  untuk
 
tujuan
 peribadi.
 
4.2.
 
 
 
 
 
 
 Guru
 dan
 staf
 sokongan
 yang
 berkursus,
 rekodkan
 dalam
 Buku
 Rekod
 Pergerakan
 .
 
4.3.
 
 
 
 
 
 
 Guru
  perlu
  meninggalkan
  tugasan/
  lembaran
  kerja
  kepada
  murid-­‐murid
  dan
  serahkan
 
kepada
 penyelaras
 kelas/
 guru
 kelas.
 


 

5. REKOD
 MENGAJAR
 
 HARIAN
 
5.1.
 
 
 
 
 
 
 
 Rancangan
 Pelajaran
 Harian
 (RPH)
 dimuat
 naik
 dalam
 Google
 Drive
 dan
 dihantar
 setiap
 
hari
 sebelum
 PdPc.
 
 
 Refleksi
 wajib
 ditulis
 selepas
 PdPc.
 
 
 
5.2.
 
 
 
 
 
 
 Memo
  Peringatan
  dan
  surat
  tunjuk
  sebab
  akan
  diberi
  kepada
  guru
  yang
  tidak
 
menyediakan
  dan
  tidak
  menghantar
  RPH
  mengikut
  masa
  yang
  ditetapkan.
  Rujuk
  SPI
 
Bil.3/1999.
 


 

6. KEHADIRAN
 KEGIATAN
 KOKURIKULUM
 
6.1.
 
 
 
 
 
 
 
 Semua
  guru
  yang
  ditugaskan
  menjadi
  penasihat
  persatuan/
  kelab/
  unit
  beruniform/
 
sukan
  /
  permainan
  adalah
  diwajibkan
  hadir
  mengikut
  jadual
  aktiviti
  yang
  ditetapkan.
 
 
Catatkan
 kehadiran
 dalam
 Buku
 Rekod
 Kehadiran
 Kokuirkulum
 


 

7. ACARA
 DAN
 MAJLIS
 RASMI
 SEKOLAH
 
7.1.
 
 
 
 
 
 
 
 Semua
  guru
  dan
  staf
  sokongan
  sekolah
  diwajibkan
  menghadiri
  program
  atau
  acara
 
rasmi
 sekolah.
 

 

 

SK PUTRAJAYA PRESINT 9(2) SEKOLAH BERPRESTASI TINGGI 1
6

MAKLUMAN

8. GURU
 GANTI
 /
 GURU
 RELIEF
 
8.1.
 
 
 
 
 
 
 Guru
 ganti
 hendaklah
 mematuhi
 arahan
 pentadbir
 menggantikan
 guru
 yang
 tidak
 hadir.
 
 
Sebarang
  kemalangan
  atau
  perkara
  yang
  tidak
  diingini
  sekiranya
  berlaku
  terhadap
 
murid-­‐murid
  pada
  waktu
  tersebut
  adalah
  menjadi
  tanggungjawawab
  guru
  ganti
 
berkenaan.
 
 
 
8.2.
 
 
 
 
 
 
 Rekodkan/
 catatkan
 pengajaran
 di
 atas
 slip
 guru
 ganti
 dan
 di
 dalam
 buku
 kawalan
 kelas.
 

 

9. BUKU
 KEDATANGAN
 MURID
 
9.1.
 
 
 
 
 
 
 Buku
  kedatangan
  murid
  adalah
  dokumen
  rasmi
  dan
  melibatkan
  audit.
 
  Guru
  perlu
 
mengisi
  maklumat
  dengan
  tepat,
  penggunaan
  cecair
  pemadam
  (liquid
  paper)
  adalah
 
dilarang
  sama
  sekali.
 
  Guru
  hendaklah
  memulangkan
  semula
  ke
  pejabat
  sekolah
  setiap
 
hari
 sebelum
 waktu
 ketiga.
 
 
 
9.2.
 
 
 
 
 
 
 Murid
 yang
 tidak
 hadir
 tiga
 hari
 berturut-­‐turut
 hendaklah
 dimaklumkan
 kepada
 PK
 HEM
 
dan
 diberi
 surat
 peringatan
 kepada
 penjaga.
 

 

10. KEBERSIHAN,
 KECERIAAN
 DAN
 KESELAMATAN
 
10.1. Semua
 guru
 dan
 staf
 sokongan
 hendaklah
 memastikan
 tahap
 kebersihan,
 keceriaan
 dan
 
keselamatan
  sekolah
  berada
  pada
  tahap
  yang
  terbaik.
 
  Murid
  hendaklah
  selalu
  diberi
 
peringatan
  supaya
  menjaga
  kebersihan
  kelas,
  kantin,
  bilik
  khas,
  dataran
  perhimpunan
 
dan
 kawasan
 sekolah.
 

 

11. ARAHAN
 DAN
 PEKELILING
 
11.1. Semua
  arahan
  dan
  surat
  pekeliling
  yang
  diedarkan
  hendaklah
  dibaca
  dengan
  teliti.
 
 
Guru
  dan
  staf
  sokongan
  hendaklah
  pada
  setiap
  masa
  mengetahui,
  memahami
  dan
 
mengikut
  Peraturan-­‐peraturan
  Am
  dan
  Pekeliling
  yang
  berkaitan
  dengan
  kakitangan
 
perkhidmatan
 awam
 dengan
 membuat
 rujukan
 dan
 pembacaan.
 
 
 
11.2. Segala
  keputusan
  yang
  diambil
  berkaitan
  tugas
  atau
  perkhidmatan
  hendaklah
  melalui
 
saluran
  yang
  betul.
 
  Segala
  pemasalahan
  yang
  timbul
  perlu
  dirujuk
  kepada
  pihak
 
pentadbir.
 
  Pihak
  pentabir
  boleh
  mengeluarkan
  arahan
  sama
  ada
  secara
  bertulis,
  lisan,
 
sms,
 e-­‐mel
 atau
 melalui
 teknologi
 semasa.
 
11.3. Guru
 bertugas
 mingguan
 bertanggungjawab
 mengurus,
 menyelesaikan,
 menyelenggara,
 
menyempurnakan
 segala
 masalah,
 program
 atau
 aktiviti
 pada
 minggu
 tersebut.
 

 

12. GURU
 PENYAYANG
 
12.1
  Kumpulan
  guru
  yang
  telah
  ditetapkan
  hendaklah
  berada
  di
  kawasan
  drop
  zone
  untuk
 
menyambut
 kedatangan
 murid-­‐murid
 bermula
 pukul
 7.00
 pagi
 hingga
 7.30
 pagi.
 
12.2
  Ketua
  kumpulan
  guru
  bertugas
  hendaklah
  membuat
  pelaporan
  tentang
  kehadiran
  dan
 
peristiwa
 yang
 berlaku
 di
 dalam
 buku
 pelaporan
 yang
 disediakan.
 

 

13. TANDA
 NAMA
 
13.1. Semua
  guru
  dan
  kakitangan
  sekolah
  wajib
  memakai
  tanda
  nama
  pada
  hari
 
persekolahan
 dan
 majlis
 rasmi
 di
 sekolah
 /
 di
 luar
 sekolah.
 

 

14. PAKAIAN
 (sila
 rujuk
 pekeliling)
 
14.1. Guru
 hendaklah
 berpakaian
 kemas,
 sesuai
 dengan
 profesion
 keguruan
 
 
14.2. Guru
 lelaki
 hendaklah
 bertali
 leher
 dan
 berbaju
 kemeja
 serta
 berkasut.
 
14.3. Guru
 perempuan
 hendaklah
 memakai
 kasut
 yang
 bertutup.
 
14.4. Baju
 berlengan
 panjang
 tidak
 dibenarkan
 berlipat.
 
14.5. Kasut
  sukan
  tidak
  diibenarkan
  pada
  waktu
  Pendidikan
  Jasmani
  dan
  aktiviti
 
seumpamanya.
 
14.6. Staf
  sokongan
  dikehendaki
  berpakaian
  kemas
  dan
  jika
  ada
  uniform
  perlu
  memakai
 
pakaian
 yang
 telah
 dibekalkan.
 


 

 

SK PUTRAJAYA PRESINT 9(2) SEKOLAH BERPRESTASI TINGGI 1
7

MAKLUMAN


 
15. CUTI
 SAKIT
 (sila
 rujuk
 pekeliling)
 

15.1. Sijil
  sakit
  yang
  dikeluarkan
  oleh
  doktor
  swasta
  yang
  melebihi
  2
  hari
  berturut-­‐turut
 
hendaklah
 disahkan
 oleh
 Pegawai
 Perubatan
 Kerajaan.
 

15.2. Serahkan
 surat
 
 kepada
 pihak
 sekolah
 sekembalinya
 ke
 sekolah.
 
15.3. Cuti
 sakit
 yang
 dikeluarkan
 oleh
 doktor
 swasta
 tidak
 melebihi
 15
 hari
 dalam
 setahun
 
15.4. Bagi
  pegawai
  yang
  menerima
  rawatan
  pesakit
  dalam
  hospital
  swasta
  boleh
  menerima
 

cuti
 sehingga
 180
 hari
 tanpa
 pengesahan
 daripada
 Pegawai
 Perubatan
 kerajaan.
 

 
16. KUNCI
 
16.1. Semua
 kunci
 mesti
 disimpan
 di
 pejabat
 pentadbiran
 sekolah.
 
16.2. Guru
  dan
  staf
  sekolah
  yang
  hendak
  menyimpan
  kunci
  mesti
  mendapat
  kebenaran
 

bertulis
 daripada
 Guru
 Besar
 atau
 mengisi
 borang
 dan
 serahkan
 kepada
 Ketua
 Pentadbir
 
.
 
16.3. Sewaktu
  cuti
  penggal
  persekolahan
  semua
  kunci
  hendaklah
  diserahkan
  di
  pejabat
 
pentadbiran
 sekolah.
 

 
17. PELAWAT
 
17.1. Pelawat-­‐pelawat
  (ibu
  bapa,
  sahabat,
  wakil
  penjual
  dan
  lain-­‐lain)
  tidak
  dibenarkan
 
berjumpa
 guru-­‐guru
 atau
 berada
 di
 kawasan
 bilik
 darjah
 tanpa
 kebenaran
 pentadbir.
 

 
18. DISIPLIN
 SEKOLAH
 
18.1. Setiap
  guru
  harus
  memastikan
  peraturan
  sekolah
  dipatuhi
  oleh
  murid-­‐murid
 
sepenuhnya.
 
 Setiap
 guru
 adalah
 guru
 disiplin.
 
 

 
19. KUTIPAN
 WANG
 
19.1. Guru
  tidak
  dibenarkan
  mengutip
  sebarang
  wang
  atau
  yuran
  daripada
  murid-­‐murid
 
kecuali
  dengan
  kebenaran
  Guru
  Besar.
 
  Sekiranya
  ada
  kutipan
  wang,
  rekod
  mesti
 
disimpan
 dengan
 teliti.
 

 
20. PENGURUSAN
 KELAS
 
20.1. Mengajar
  dan
  mengawasi
  murid-­‐murid
  adalah
  tugas
  utama
  guru.
 
  Meninggalkan
  kelas
 
tanpa
 kawalan/
 penyeliaan
 guru
 adalah
 kesalahan
 yang
 serius.
 
20.2. Penggunaan
  telefon
  bimbit
  dan
  pelayaran
  internet
  dengan
  komputer
  untuk
  urusan
 
peribadi
 di
 dalam
 bilik
 darjah
 atau
 sewaktu
 masa
 bertugas
 adalah
 dilarang.
 
20.3. Penyemakan
 buku
 hendaklah
 dilakukan
 pada
 waktu
 tidak
 mengajar
 dan
 bukan
 di
 dalam
 
kelas,
 kecuali
 penyemakan
 projek-­‐projek
 kumpulan.
 
20.4. Murid-­‐murid
  dikehendaki
  memakai
  Kad
  Kebenaran
  Keluar
  Kelas
  atau
  mencatat
  di
 
dalam
 Buku
 Kawalan
 Kelas
 sebelum
 keluar
 dari
 kelas.
 

 
21. MURID-­‐MURID
 YANG
 BALIK
 AWAL
 
Guru
  kelas
  hanya
  boleh
  membenarkan
  murid
  balik
  awal
  setelah
  ibu
  bapa/
  penjaga
  yang
  sah
 
mendapat
  kelulusan
  daripada
  pihak
  pentadbir.
 
  Ibu
  bapa/penjaga
  perlu
  mencatat
  maklumat
  di
 
dalam
 Buku
 Kebenaran
 Keluar
 Murid
 di
 pejabat.
 

 
22. TATACARA
 MENGENAKAN
 TINDAKAN
 DAN
 HUKUMAN
 TERHADAP
 MURID
 (sila
 rujuk
 pekeliling)
 
22.1. Elak
  dan
  hindarkan
  diri
  daripada
  nafsu
  marah
  dan
  membuat
  kesimpulan
  terburu-­‐buru
 
tanpa
 penyelidikan
 terlebih
 dahulu.
 
22.2. Tiada
  seorang
  guru
  pun
  dibenarkan
  mengenakan
  sebarang
  hukuman
  berat
  (seperti
 
merotan/
  tampar)
  terhadap
  murid-­‐murid.
 
  Hukuman
  biasa
  yang
  memalukan
  murid
 
adalah
 tidak
 dibenarkan.
 
22.3. Hukuman
  yang
  pada
  hemat
  orang
  ramai
  tidak
  sesuai
  seperti
  berbentuk
  penyeksaan,
 
cacian
  di
  khalayak
  ramai
  yang
  memberi
  kesan
  emosi
  atau
  lain-­‐lain
  hukuman
  liar
  serta
 
tidak
 berperikemanusiaan
 hendaklah
 dielakkan.
 (Surat
 Pekeliling
 Ikhtisas
 Bil.7/1995
 

SK PUTRAJAYA PRESINT 9(2) SEKOLAH BERPRESTASI TINGGI 1
8

MAKLUMAN

 

JADUAL
 WAKTU
 PERSEKOLAHAN
 2020
 

HARI
  TAHUN
  WAKTU
 REHAT
  WAKTU
 PEMBELAJARAN
 
Tahun
 1,
 2,
 dan
 3
 
ISNIN
 
 
  Tahun
 
 4,
 5
 dan
 6
  Tahun
 1
 
 
 
 
  7.30
 pagi
 -­‐
 1.00
 t/hari
 
-­‐
 
  Tahun
 1,
 2,
 dan
 3
  7.30
 pagi
 -­‐
 1.30
 t/
 hari
 
Tahun
 
 4,
 5
 dan
 6
  9.00
 -­‐
 9.30
 pagi
 
 7.30
 pagi
 -­‐
 1.00
 t/hari
 
KHAMIS
  Tahun
 1,
 2
 dan
 3
  7.30
 pagi
 -­‐
 1.30
 t/hari
 
Tahun
 
 4,
 5
 dan
 6
 
 
 7.30
 pagi
 -­‐
 1.00
 t/
 hari
 
JUMAAT
  Tahun
 1,
 2
 dan
 3
  7.30
 pagi
 -­‐
 1.30
 t/hari
 
Tahun
 4,
 5
 dan
 6
  Tahun
 2
 
 
 
 
 
 7.30
 pagi
 -­‐
 1.00
 t/hari
 
Tahun
 1,
 2
 
 dan
 3
  9.30
 -­‐
 10.00
 pagi
  7.30
 pagi
 -­‐
 1.30
 t/hari
 

 
 7.45
 pagi
 -­‐
 12.15
 t/hari
 
Tahun
 
 4
 ,
 5
 dan
 6
 
 
Tahun
 3
 dan
 6
 
 7.45
 pagi
 -­‐
 12.15
 t/hari
 
10.00
 -­‐
 10.30
 pagi
  7.20
 pagi
 –
 7.45
 pagi
 Program
 


  Santapan
 Rohani
 
Tahun
 4
 dan
 5
 
10.30
 -­‐
 11.00
 pagi
 


 


  JADUAL
 WAKTU
 KAFA
 2020
 

 

HARI
  TAHUN
  WAKTU
  AKTIVITI
 

ISNIN
  Tahun
 1
 -­‐
 
 Tahun
 5
  1.45
 ptg
 -­‐2.15
 ptg
  Mengaji
 Al-­‐Quran
 
-­‐
 
  2.00
 ptg
 –
 2.15
 ptg
  Perhimpunan
 

KHAMIS
  2.15
 ptg
 –
 3.30
 ptg
  Kelas
 PdP
 KAFA
 

3.30
 ptg
 –
 4.00
 ptg
  Rehat
 

4.00
 ptg
 –
 5.00
 ptg
  Kelas
 PdP
 KAFA
 


  Tahun
 1
 -­‐
 Tahun
 5
  2.15
 ptg
 –
 2.45
 ptg
  Kelas
 PdP
 KAFA
 
JUMAAT
  3.45
 ptg
 –
 4.15
 ptg
  Rehat
 
4.51
 ptg
 –
 5.15
 ptg
 

  Kelas
 PdP
 KAFA
 

JADUAL
 WAKTU
 KOKURIKULUM
 2020
 

RABU
  TAHUN
  MASA
  CATATAN
 
Tahun
 
 4,
 5
 dan
 
 6
  7.30
 -­‐
 9.30
 pagi
  WAJIB
 

 

JADUAL
 WAKTU
 KELAS
 PETANG
 TAHUN
 6
 2020
 

HARI
  AKTIVITI
  MASA
  CATATAN
 
ISNIN
  KELAS
 KECEMERLANGAN
  2.00
 petang
 –
 4.00
 petang
  WAJIB
 

JADUAL
 WAKTU
 AKTIVITI
 GURU
 

HARI
  AKTIVITI
  MASA
  CATATAN
 
SELASA
  MESYUARAT/TAKLIMAT
  2.00
 petang
 –
 4.00
 petang
  WAJIB
 
KHAMIS
  2.00
 petang
 –
 4.00
 petang
  WAJIB
 
LADAP
 

SK PUTRAJAYA PRESINT 9(2) SEKOLAH BERPRESTASI TINGGI 1
9

MAKLUMAN

PELAN SEKOLAH

SK PUTRAJAYA PRESINT 9(2) SEKOLAH BERPRESTASI TINGGI 2
0

MAKLUMAN

SENARAI
 NAMA
 GURU
 &
 OPSYEN
 2020

BIL
  NAMA
 GURU
  MAJOR
  GRED
  YesID
 
1
  MOHD
 AMIN
 BIN
 HJ
 HAMZAH
  PENGAJIAN
 MELAYU
  DG42
 (T.BASED)
 
g-­‐[email protected]­‐
dl.edu.my
 

2
  LOH
 CHIEU
 IMM
  BAHASA
 INGGERIS
  DG38
 (T.BASED)
  g-­‐[email protected]­‐
dl.edu.my
 

3
  NOOR
 HIZAH
 BINTI
 KHALID
  MATEMATIK
  DG34
 (T.BASED)
  g-­‐[email protected]­‐
dl.edu.my
 

4
  ZAINAH
 BINTI
 ABU
 BAKAR
  BAHASA
 
 MELAYU
  DG44
 (T.BASED)
  g-­‐[email protected]­‐
dl.edu.my
 

5
  AHMAD
 AZLI
 BIN
 DAKIR
  PENDIDIKAN
 KHAS
  DG44
 (T.BASED)
  g-­‐[email protected]­‐
dl.edu.my
 

6
  AIN
 BINTI
 JAMAL
  BAHASA
 
 MELAYU
  DG44
 (T.BASED)
  g-­‐[email protected]­‐
dl.edu.my
 

7
  AHMAD
 HAZAZI
 BIN
 MOHD
 WASIAN
  BAHASA
 
 MELAYU
  DG41
  g-­‐[email protected]­‐
dl.edu.my
 

8
  AINASYUHADA
 BINTI
 ANUAR
  PENDIDIDIKAN
 JASMANI
  DG41
  g-­‐[email protected]­‐
&
 KESIHATAN
  DG44
 (T.BASED)
  dl.edu.my
 

9
  AISYAHAIZA
 FAZLINA
 BINTI
 RAZAK
  MATEMATIK
  g-­‐[email protected]­‐
dl.edu.my
 

10
  AMIRAH
 BINTI
 ISMAIL
  PENDIDIKAN
 ISLAM
  DG32(TBASED)
  g-­‐[email protected]­‐
MEMANGKU
 DG42
  dl.edu.my
 

11
  ANIS
 SYAFIQAH
 BINTI
 AZMAN
  BAHASA
 ARAB
  DG41
 
 
13
  ASMA
 SABRINA
 BINTI
 AB
 HAMID
 
REKABENTUK
  DG41
 
 
14
  AZIANI
 BINTI
 GHAZALI
  &TEKNOLOGI
 
DG44
 (T.BASED)
  g-­‐[email protected]­‐
PENDIDIKAN
 KHAS
  dl.edu.my
 
(KELAS
 INTEGRASI)
 

15
  AZLEEN
 BINTI
 OMAR
  BAHASA
 MELAYU
  DG34(TBASED)
  g-­‐[email protected]­‐
dl.edu.my
 

AZLINASURYANI
 BINTI
 
  PENDIDIKAN
 KHAS
  DG44
 (T.BASED)
  g-­‐[email protected]­‐
16
  MOHD
 AB
 SUKI
  (KELAS
 INTEGRASI)
  dl.edu.my
 
BAHASA
 INGGERIS
 
17
  AZMALIZA
 BT
 MD
 MUHAIDIN
  DG44
 (T.BASED)
  g-­‐[email protected]­‐
dl.edu.my
 

SK PUTRAJAYA PRESINT 9(2) SEKOLAH BERPRESTASI TINGGI 2
1

CHE
 HASANAH
 BINTI
 CHE
 MAT
 ZAIN
  DG41
  MAKLUMAN
g-­‐[email protected]­‐
18
  @
 CHE
 HASAN
  PENDIDIKAN
 ISLAM
  dl.edu.my
 

19
  FAIZAL
 ANUAR
 BIN
 AHMAD
  PENDIDIKAN
 KHAS
  DG41
  g-­‐[email protected]­‐
(KELAS
 INTEGRASI)
  DG41
  dl.edu.my
 

20
  FARADILLA
 BINTI
 MOHD
 HAMDAN
  PENDIDIKAN
 ISLAM
  g-­‐[email protected]­‐
dl.edu.my
 

21
  FARHANA
 BINTI
 ATAN
 
  PENDIDIKAN
 ISLAM
  DG41
  g-­‐[email protected]­‐
dl.edu.my
 

22
  FARAH
 NABILA
 BINTI
 MHD
 'ASRI
  PENDIDIKAN
  DG41
 
 
JASMANI&KESIHATAN
  DG41
 
FARRAH
 WAHIDA
 BINTI
 MOHD
  DG41
  g-­‐[email protected]­‐
23
  AMIN
  PENDIDIKAN
 KHAS
  dl.edu.my
 
(KELAS
 INTEGRASI)
 
g-­‐[email protected]­‐
24
  FATIN
 ARINA
 BINTI
 MOHAMAD
  PENDIDIKAN
 ISLAM
  dl.edu.my
 

25
  FATIN
 NABILAH
 BINTI
 ABDULLAH
  PENDIDIKAN
 SENI/SENI
  DG41
 
 
VISUAL
 

26
  FAZLINA
 BINTI
 A.RAHIM
 @
 JALIL
  BAHASA
 MELAYU
  DG44
 (T.BASED)
  g-­‐[email protected]­‐
dl.edu.my
 

27
  HASLINA
 BT
 ABD
 RAHMAN
  MATEMATIK
  DG44
 (T.BASED)
  g-­‐[email protected]­‐
dl.edu.my
 

28
  HAZIRAH
 BINTI
 KAMISAN
  PENDIDIKAN
 KHAS
  DG41
  g-­‐[email protected]­‐
29
  HAZMAN
 BIN
 AZHAR
  (KELAS
 INTEGRASI)
  DG41
  dl.edu.my
 

PENYELARAS
 BESTARI
  g-­‐[email protected]­‐
dl.edu.my
 

30
  HAZRINA
 BINTI
 CARTON
  BAHASA
 INGGERIS
  DG41
  g-­‐[email protected]­‐
dl.edu.my
 

HIDAYATULNASUHA
 BINTI
  BAHASA
 MELAYU
  DG41
  g-­‐[email protected]­‐
31
  MAHAMOOD
  dl.edu.my
 

32
  IRA
 ASDILLA
 BINTI
 MOHD
 AZAHAR
  BAHASA
 INGGERIS
  DG41
  g-­‐[email protected]­‐
dl.edu.my
 

33
  KAMIHA
 BINTI
 KAMIS
  PEMULIHAN
  DG44
 (T.BASED)
  g-­‐[email protected]­‐
dl.edu.my
 

34
  KANIMOZHI
 A/P
 BALAKISHNAN
  BAHASA
 INGGERIS
  DG41
  g-­‐[email protected]­‐
dl.edu.my
 

35
  KHAIRUN
 NISHA'
 BINTI
 ISMAIL
  BAHASA
 INGGERIS
  DG44
 (T.BASED)
 

g-­‐[email protected]­‐

SK PUTRAJAYA PRESINT 9(2) SEKOLAH BERPRESTASI TINGGI 2
2

MAKLUMAN
dl.edu.my
 

36
  MARDIANA
 BINTI
 MOHD
 YASSIN
  BAHASA
 INGGERIS
  DG44
 (T.BASED)
  g-­‐[email protected]­‐
dl.edu.my
 

37
  MASTURAINI
 BINTI
 MOHAMAD
 SIS
  PENDIDIKAN
 ISLAM
  DG41
  g-­‐[email protected]­‐
dl.edu.my
 

38
  MISNADIAH
 BINTI
 MAT
 JAINI
  PENDIDIKAN
 KHAS
  DG44
 (T.BASED)
  g-­‐[email protected]­‐
(KELAS
 INTEGRASI)
  dl.edu.my
 

39
  MOHD
 ABDUL
 HAKIM
 BIN
 IBRAHIM
  PENDIDIKAN
 ISLAM
  DG44
 (T.BASED)
  g-­‐[email protected]­‐
dl.edu.my
 

40
  MOHD
 ASROLIZANI
 BIN
 ABDULLAH
  PENDIDIKAN
 ISLAM
  DG41
  g-­‐[email protected]­‐
dl.edu.my
 

41
  MOHD
 AZIZI
 BIN
 ABD
 AZIZ
  BAHASA
 INGGERIS DG44
 (T.BASED)
  g-­‐[email protected]­‐
dl.edu.my
 

42
  MOHD
 HAPIZ
 BIN
 NORDIN
  BAHASA
 INGGERIS DG44
 (T.BASED)
  g-­‐[email protected]­‐
dl.edu.my
 

43
  MOHD
 KHAIRY
 BIN
 RUSNAN
  PENDIDIDIKAN
 JASMANI
  DG42
  g-­‐[email protected]­‐
&
 KESIHATAN dl.edu.my
 

44
  MOHD
 RIDZUAN
 BIN
 IBRAHIM
  PENDIDIDIKAN
 JASMANI
  DG42
  g-­‐[email protected]­‐
&
 KESIHATAN dl.edu.my
 

45
  MOHD
 SHAWAL
 BIN
 JUSOH
  PENDIDIKAN
 KHAS
  DG44
 (T.BASED)
  g-­‐[email protected]­‐
46
  MOHD
 ZAKI
 BIN
 MOHD
 DIAH
  (KELAS
 INTEGRASI)
  dl.edu.my
 

PENDIDIKAN
 ISLAM
  DG44
 (T.BASED)
  g-­‐[email protected]­‐
dl.edu.my
 

MUHAMAD
 HAZIM
 BIN
 ABDUL
 
  KAUNSELOR
  DG41
  g-­‐[email protected]­‐
47
  RAHMAN
  dl.edu.my
 

MUHAMMAD
 AFFNAN
 BIN
 MOHD
 
  DG41
  g-­‐[email protected]­‐
dl.edu.my
 
48
  AZMIN
  PENDIDIKAN
 ISLAM
 

MUHAMMAD
 NOOR
 AFIQ
 BIN
  BAHASA
 CINA
  DG41
  g-­‐[email protected]­‐
49
  MOHD
 NOOR
 LEZA
  dl.edu.my
 

50
  MUHD
 IZMAN
 BIN
 YAHYA
  DUNIA
 SAINS
  DG32
 (T.BASED)
  g-­‐[email protected]­‐
&TEKNOLOGI
  dl.edu.my
 
NABILA
 FATIN
 BINTI
 MOHD
  MATEMATIK
 
51
  MARZUKI
  DG41
  g-­‐[email protected]­‐
dl.edu.my
 

SK PUTRAJAYA PRESINT 9(2) SEKOLAH BERPRESTASI TINGGI 2
3

52
  NAJLLA
 BINTI
 
 SHA'ARI
  MATEMATIK
  DG44
 (T.BASED)
  MAKLUMAN
g-­‐[email protected]­‐
dl.edu.my
 

53
  NOOR
 ALIA
 BINTI
 MOHD
 AMIN
  DUNIA
 SAINS
  DG44
 (T.BASED)
  g-­‐[email protected]­‐
54
  NOOR
 AZITA
 BINTI
 MUSTAFA
  &TEKNOLOGI
  dl.edu.my
 

KAUNSELOR
  DG42
  g-­‐[email protected]­‐
dl.edu.my
 

55
  NOOR
 AZLI
 BIN
 RAMLI
  MATEMATIK
  DG44
 (T.BASED)
  g-­‐[email protected]­‐
dl.edu.my
 

56
  NOOR
 FARHA
 BINTI
 MOHD
 AZIZ
  MUZIK
  DG41
  g-­‐[email protected]­‐
BAHASA
 MELAYU
  dl.edu.my
 
NOOR
 HAMIDAH
 BINTI
 MOHD
 
57
  TAHIR
  DG42
  g-­‐[email protected]­‐
dl.edu.my
 

58
  NOOR
 LIANA
 BINTI
 ALIAS
  DUNIA
 SAINS
  DG44
 (T.BASED)
  g-­‐[email protected]­‐
&TEKNOLOGI
  dl.edu.my
 

59
  NOOR
 SHIMA
 AMIZA
 BTE
 ZAKARIA
  BAHASA
 INGGERIS
  DG41
  g-­‐[email protected]­‐
dl.edu.my
 

60
  NOOR
 SYAZWANI
 BINTI
 SABRI
  BAHASA
 MELAYU
  DG41
  g-­‐[email protected]­‐
dl.edu.my
 

61
  NOORATIKAH
 BT
 ZAKARIA
  BAHASA
 INGGERIS
  DG32(T.BASED)
  g-­‐[email protected]­‐
MEMANGKU
 42
  dl.edu.my
 

62
  NOORFAIZAH
 BINTI
 YUSOF
  PENDIDIKAN
 ISLAM
  DG41
  g-­‐[email protected]­‐
dl.edu.my
 

63
  NOORFIAZAH
 BINTI
 ABDULLAH
  PENDIDIKAN
 ISLAM
  DG44
 (T.BASED)
  g-­‐[email protected]­‐
dl.edu.my
 

NOR
 ASHIKIN
 BINTI
 
 MOHAMMAD
  BAHASA
 ARAB
  DG41
  g-­‐[email protected]­‐
64
  YUSOFF
  dl.edu.my
 

65
  NOR
 HAZAMI
 BINTI
 CHE
 ABDULLAH
  DUNIA
 SAINS
  DG44
 (T.BASED)
  g-­‐[email protected]­‐
&TEKNOLOGI
  dl.edu.my
 

NOR
 SYAZYEANA
 BINTI
 MOHAMAD
  PENDIDIKAN
 KHAS
  DG41
  g-­‐[email protected]­‐
66
  SAIDAN
  (KELAS
 INTEGRASI)
  dl.edu.my
 

67
  NORAIDAH
 BINTI
 KOSNON
  BAHASA
 INGGERIS
  DG44
 (T.BASED)
  g-­‐[email protected]­‐
dl.edu.my
 

68
  NORASIKIN
 BINTI
 ROSALI
  PENDIDIKAN
 KHAS
  DG44
 (T.BASED)
  g-­‐[email protected]­‐
(KELAS
 INTEGRASI)
  dl.edu.my
 

SK PUTRAJAYA PRESINT 9(2) SEKOLAH BERPRESTASI TINGGI 2
4

69
  NORASLINDAR
 BINTI
 JUHARI
  BAHASA
 MELAYU
  DG44
 (T.BASED)
  MAKLUMAN
g-­‐[email protected]­‐
dl.edu.my
 

70
  NORAZWA
 BINTI
 ADRIS
  PENDIDIKAN
 KHAS
  DG44
 (T.BASED)
  g-­‐[email protected]­‐
71
  NOR
 HAYATI
 BINTI
 MALEK
  (KELAS
 INTEGRASI)
  dl.edu.my
 

MATEMATIK
  DG44
 (T.BASED)
  g-­‐[email protected]­‐
dl.edu.my
 

72
  NORHAYATI
 BINTI
 RASHID
  PRA
 SEKOLAH
  DG44
 (T.BASED)
  g-­‐[email protected]­‐
dl.edu.my
 

73
  NORLIAH
 BT
 MOHAMED
  BAHASA
 MELAYU
  DG48
 (T.BASED)
  g-­‐[email protected]­‐
dl.edu.my
 

74
  NORLINA
 BINTI
 ISA
  PENDIDIDIKAN
 JASMANI
  DG44
 (T.BASED)
  g-­‐[email protected]­‐
75
  NORLIZA
 BINTI
 ISMAIL
  &
 KESIHATAN
  DG44
 (T.BASED)
  dl.edu.my
 

MATEMATIK
  g-­‐[email protected]­‐
dl.edu.my
 

NORSYUHADA
 BINTI
 CHE
  PENDIDIKAN
 KHAS
  DG41
  g-­‐[email protected]­‐
76
  MOHAMED
  (KELAS
 INTEGRASI)
  DG41
  dl.edu.my
 

77
  NUR
 FILZAH
 BINTI
 MOHD
 ZAINI
  BAHASA
 INGGERIS
  g-­‐[email protected]­‐
dl.edu.my
 

78
  NUR
 SYAFIQA
 BINTI
 SHAFIE
  BAHASA
 MELAYU
  DG41
  g-­‐[email protected]­‐
dl.edu.my
 

79
  NURATIQAH
 BINTI
 MOHD
 KOHAR
  PENDIDIKAN
 KHAS
  DG44
 (T.BASED)
  g-­‐[email protected]­‐
(KELAS
 INTEGRASI)
  dl.edu.my
 

80
  NURHAFIDZAH
 BINTI
 OTHMAN
  PENDIDIKAN
 ISLAM
  DG44
 (T.BASED)
  g-­‐[email protected]­‐
dl.edu.my
 

81
  NUROOL
 AINANI
 BINTI
 KASBANGI
  BAHASA
 ARAB
  DG44
 (T.BASED)
  g-­‐[email protected]­‐
dl.edu.my
 

82
  NURUL
 ASHIKIN
 BINTI
 MOHD
 NOOR
  MATEMATIK
  DG44
 (T.BASED)
  g-­‐[email protected]­‐
dl.edu.my
 

83
  NURUL
 BINTI
 NORDIN
  BAHASA
 INGGERIS
  DG44
 (T.BASED)
  g-­‐[email protected]­‐
dl.edu.my
 

84
  NURUL
 SYAHIDA
 BINTI
 MUSTAFA
  BAHASA
 MELAYU
  DG44
 (T.BASED)
  g-­‐[email protected]­‐
dl.edu.my
 

85
  NURULFAZILAH
 BINTI
 ISMAIL
  PENDIDIKAN
 ISLAM
  DG44
 (T.BASED)
  g-­‐[email protected]­‐
dl.edu.my
 

SK PUTRAJAYA PRESINT 9(2) SEKOLAH BERPRESTASI TINGGI 2
5

86
  PAIEZAH
 BTE
 IBRAHIM
  PENDIDIKAN
 KHAS
  DG44
 (T.BASED)
  MAKLUMAN
(KELAS
 INTEGRASI)
  g-­‐[email protected]­‐
RAFIDAH
 @
 FATMAWATI
 MUHD
  PENDIDIKAN
 ISLAM
  dl.edu.my
 
87
  NOOR
 
DG44
 (T.BASED)
  g-­‐[email protected]­‐
dl.edu.my
 

RAJA
 NORATIAH
 BINTI
 RAJA
  PENDIDIKAN
 KHAS
  DG41
  g-­‐[email protected]­‐
88
  SULAIMAN
  (KELAS
 INTEGRASI)
  dl.edu.my
 

89
  RATNA
 HADJA
 BINTI
 A.KHAMID
  BAHASA
 ARAB
  DG44
 (T.BASED)
  g-­‐[email protected]­‐
dl.edu.my
 

90
  ROKIAH
 BINTI
 ABDULLAH
  PENDIDIKAN
 ISLAM
  DG41
  g-­‐[email protected]­‐
dl.edu.my
 

91
  ROSHATINI
 BINTI
 MOHAMAD
  DUNIA
 SAINS
  DG44
 (T.BASED)
  g-­‐[email protected]­‐
92
  ROSILAWATI
 BINTI
 MUHAMAD
  &TEKNOLOGI
  dl.edu.my
 

BAHASA
 MELAYU
  DG42
  g-­‐[email protected]­‐
dl.edu.my
 

93
  ROSMINA
 BT
 ABU
 BAKAR
  PENDIDIKAN
 ISLAM
  DG42
  g-­‐[email protected]­‐
dl.edu.my
 

94
  ROZIAH
 BINTI
 SABIRIN
  PENDIDIKAN
 ISLAM
  DG44
 (T.BASED)
  g-­‐[email protected]­‐
dl.edu.my
 

95
  SAFARIZA
 BINTI
 SAFIE
  PENDIDIKAN
 KHAS
  DG44
 (T.BASED)
  g-­‐[email protected]­‐
96
  SALAMAH
 BT
 ABDUL
 WAHID
  (KELAS
 INTEGRASI)
  dl.edu.my
 
97
  SALIZA
 BINTI
 SAAD
 
DUNIA
 SAINS
  DG44
 (T.BASED)
  g-­‐[email protected]­‐
&TEKNOLOGI
  dl.edu.my
 

BAHASA
 MELAYU
  DG44
 (T.BASED)
  g-­‐[email protected]­‐
dl.edu.my
 

98
  SAMIZA
 BINTI
 ABD
 SAMAT
  BAHASA
 INGGERIS
  DG44
 (T.BASED)
  g-­‐[email protected]­‐
dl.edu.my
 

99
  SAMSIAH
 BINTI
 MOHD
 SALLEH
  PENDIDIKAN
 ISLAM
  DG41
  g-­‐[email protected]­‐
dl.edu.my
 

100
  SARINA
 BINTI
 SALLEH
  MUZIK
  DG34(T.BASED)
  g-­‐[email protected]­‐
dl.edu.my
 

101
  SARIPAH
 BINTI
 CHAT
  PENDIDIKAN
 ISLAM
  DG32(TBASED)
  g-­‐[email protected]­‐
dl.edu.my
 

102
  SARIPAH
 BINTI
 KAYAN
  PENDIDIKAN
 KHAS
  DG44
 (T.BASED)
  g-­‐[email protected]­‐
(KELAS
 INTEGRASI)
  dl.edu.my
 

SK PUTRAJAYA PRESINT 9(2) SEKOLAH BERPRESTASI TINGGI 2
6

103
  SITI
 ADAWIAH
 BINTI
 MOHD
 ADZMY
  PENDIDIKAN
 ISLAM
  DG41
  MAKLUMAN
g-­‐[email protected]­‐
dl.edu.my
 

SITI
 MAHFUZAH
 BINTI
  PENDIDIKAN
 ISLAM
  DG41
  g-­‐[email protected]­‐
104
  MOHAMEDZAIN
  dl.edu.my
 

105
  SITI
 NOR
 IZZATI
 BINTI
 AZIZAN
  MATEMATIK
  DG44
 (T.BASED)
  g-­‐[email protected]­‐
dl.edu.my
 

106
  SITI
 NORDIANA
 BINTI
 OTHMIN
  PRA
 SEKOLAH
  DG44
 (T.BASED)
  g-­‐[email protected]­‐
MATEMATIK
  dl.edu.my
 
SITI
 NUR
 ARNEIWATI
 BINTI
 ABD.
 
107
  RAHIM
  DG44
 (T.BASED)
  g-­‐[email protected]­‐
dl.edu.my
 

108
  SITI
 SHAHARA
 BINTI
 IBRAHIM
  AM/PEMDIDKAN
  DG44
 (T.BASED)
  g-­‐[email protected]­‐
109
  SITI
 ZAYANIE
 BINTI
 JULKIFLI
  MORAL
  dl.edu.my
 
111
  SUHAINAH
 BINTI
 ABAS
 
DUNIA
 SAINS
  DG41
  g-­‐[email protected]­‐
&TEKNOLOGI
  dl.edu.my
 

GURU
 MEDIA
  DG44
 (T.BASED)
  g-­‐[email protected]­‐
dl.edu.my
 

112
  SURAIYA
 BT
 SAIN
  BAHASA
 MELAYU
  DG44
 (T.BASED)
  g-­‐[email protected]­‐
BAHASA
 MELAYU
  dl.edu.my
 
SURIA
 SAZNIZAN
 BINTI
 MOHD
 
113
  SHOKRI
  DG42
  g-­‐[email protected]­‐
dl.edu.my
 

114
  SYAFILA
 BINTI
 MD
 SARIFF
  MATEMATIK
  DG44
 (T.BASED)
  g-­‐[email protected]­‐
dl.edu.my
 

115
  SYAHILA
 BINTI
 ALIAS
  MATEMATIK
  DG42
  g-­‐[email protected]­‐
dl.edu.my
 

116
  TAZKIRAH
 BINTI
 SHAMSUDDIN
  PENDIDIKAN
 ISLAM
  DG41
  g-­‐[email protected]­‐
dl.edu.my
 

117
  TENGKU
 NORIHAN
 BINTI
 T
 ALANG
  PRA
 SEKOLAH
  DG44
 (T.BASED)
  g-­‐[email protected]­‐
dl.edu.my
 

118
  VALLI
 A/P
 CHANURAN
  MATEMATIK
  DG44
 (T.BASED)
  g-­‐[email protected]­‐
dl.edu.my
 

119
  WAN
 IZYAN
 BINTI
 WAN
 MAHADI
  MATEMATIK
  DG44
 (T.BASED)
  g-­‐[email protected]­‐
MATEMATIK
  dl.edu.my
 
WAN
 MOHD
 AZLAN
 BIN
 WAN
 
120
  JUSOH
  DG44
 (T.BASED)
  g-­‐[email protected]­‐
dl.edu.my
 

SK PUTRAJAYA PRESINT 9(2) SEKOLAH BERPRESTASI TINGGI 2
7

121
  ZAIRATUL
 AKMA
 BINTI
 TAJUL
 URUS
  BAHASA
 ARAB
  DG44
 (T.BASED)
  MAKLUMAN
g-­‐[email protected]­‐
dl.edu.my
 

122
  ZAFIRAH
 BINTI
 ZAHARI
  PENDIDIKAN
  DG41
  g-­‐[email protected]­‐
KESENIAN&SENI
 VISUAL
  DG44
 (T.BASED)
  dl.edu.my
 
123
  ZULHADI
 BIN
 MOHAMAD
  DG44
 (T.BASED)
 
PENDIDIKAN
 KHAS
  g-­‐[email protected]­‐
124
  ZULIANA
 BINTI
 ZAM
 ZAM
  (KELAS
 INTEGRASI)
  DG41
  dl.edu.my
 
ZURAIDA
 ASSMA
 BINTI
 ABDUL
 
DUNIA
 SAINS
  g-­‐[email protected]­‐
125
  HALIM
  &TEKNOLOGI
  dl.edu.my
 

PRA
 SEKOLAH
  g-­‐[email protected]­‐
dl.edu.my
 

126
  ZURENA
 BINTI
 MOHD
 JADI
  PENDIDIKAN
 KHAS
  DG44
 (T.BASED)
  g-­‐[email protected]­‐
127
  ZURINA
 BINTI
 M
 SHAMSUDDIN
  (KELAS
 INTEGRASI)
  dl.edu.my
 

BAHASA
 ARAB
  DG44
 (T.BASED)
  g-­‐[email protected]­‐
dl.edu.my
 


 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 


 
 
 


 
 
 

SK PUTRAJAYA PRESINT 9(2) SEKOLAH BERPRESTASI TINGGI 2
8

MAKLUMAN

SENARAI
 NAMA
 ANGGOTA
 KAKITANGAN
 PENTADBIRAN
 
 2020

BIL
  NAMA
 AKP
  GRED
  YesID
 
1
  AMINAH
 BINTI
 ISMAIL
  N19
 
 
2
  FAIRUZ
 BINTI
 AZIMI
  N19
 
 
3
  FARIDAH
 BINTI
 ABU
 BAKAR
 @
 SAID
  N19
 
 
4
  JUNAIDAH
 BINTI
 JAMIL
  N19
 
 
5
  JUNAINAH
 BINTI
 ISMAIL
  N19
 
 
6
  KAMAL
 ZUL
 ADREEN
 BIN
 KAMARUDIN
  N11
 
 
7
  MOHAMMAD
 FAUZEE
 BIN
 AZMI
  FT19
 
 
8
  NAHARUDDIN
 BIN
 TAPA
  N11
 
 
9
  NOOR
 ADILLAH
 BINTI
 AHMAD
  N19
 
 
10
  NOR
 HASILA
 BINTI
 MD.
 NOOR
  N26
 
 
11
  NOR
 AZRINA
 BT
 
 RAMLI
  N19
 
 
12
  NORFAAIZAH
 BINTI
 ZAINAL
 ABIDIN
  N19
 
 
13
  NORMAZURA
 BINTI
 MUSTAFFA
  N19
 
 

 14
  NURUL
 BALQIS
 BINTI
 MUHAMMAD
 
  W19
 
 
15
  ROHANI
 BINTI
 SAAD
  N19
 
 
16
  SARINA
 BINTI
 MAT
 DOM
  N19
 
 
17
  SITI
 ZAITUN
 BINTI
 SUDIN
  N19
 
 

18
  SYAIRAH
 ATIQAH
 BINTI
 BAHRIN
  N19
 
 

SK PUTRAJAYA PRESINT 9(2) SEKOLAH BERPRESTASI TINGGI 2
9

MAKLUMAN

SENARAI GURU KELAS SESI 2020

TAHUN KELAS GURU KELAS 1 PEMBANTU KELAS
TAHUN 1 ARIF
TAHUN 2 BESTARI
CENDEKIAWAN
TAHUN 3 DEDIKASI
ELIT
TAHUN 4 ARIF
TAHUN 5 BESTARI
TAHUN 6 CENDEKIAWAN
DEDIKASI
ELIT
FOKUS
GENIUS
HEBAT
ARIF
BESTARI
CENDEKIAWAN
DEDIKASI
ELIT
FOKUS
GENIUS
HEBAT
INTELEK
JAUHARI
ARIF
BESTARI
CENDEKIAWAN
DEDIKASI
ELIT
FOKUS
GENIUS
ARIF
BESTARI
CENDEKIAWAN
DEDIKASI
ELIT
FOKUS
GENIUS
ARIF
BESTARI
CENDEKIAWAN
DEDIKASI
ELIT
FOKUS
GENIUS

SK PUTRAJAYA PRESINT 9(2) SEKOLAH BERPRESTASI TINGGI 3
0

TAHUN KELAS GURU KELAS 1 MAKLUMAN
PEMBANTU KELAS

MUMTAZ
  PN.
 TENGKU
 NORIHAN
 BT
 TG.
  PN.
 AMINAH
 BT
 ISMAIL
 
ALANG
 

PRA MUNAWWARAH
  PN.
 ZURAIDA
 ASSMA
 BT
  PN.
 NOR
 AZRINA
 BT
 RAMLI
 
SEKOLAH ABDUL
 HALIM
 
(4 KELAS) MASYUR
 
INTEGRASI
  PN.
 NORHAYATI
 BT
 RASHID
  PN.
 FARIDAH
 BT
 ABU
 
CAHAYA
  BAKAR
 @SAID
 
IBNU
 SINA
  PN.
 SITI
 NORDIANA
 BT
 
OTHMIN
  PN
 FAIRUZ
 BT
 AZMI
 

PN.
 SARIPAH
 BT
 KAYAN
 
 

IBNU
 BATUTAH
  PN.
 NOR
 SYUHADA
 BT
 CHE
 
 
MOHAMMED
 
 
IBNU
 RUSYD
 
PN.
 FARRAWAHIDA
 BT
 
MOHD
 AMIN
 

IBNU
 TAIMIYAH
  PN.
 SAFARIZA
 BT
 SAFIE
 
 

IBNU
 KHALDUN
  PN.
 AZLINA
 SURYANI
 BT
 
 
MOHD
 AB
 SUKI
 
 
PRA AL-­‐FARABI
 
PENDIDIKA AL-­‐BATANI
  PN.
 NURATIQAH
 BT
 MOHD
 
N KHAS (12 KOHAR
 

KELAS) PN.
 NORAZWA
 BT
 ADRIS
 
 

AL-­‐JAZARI
  PN.
 MISNADIAH
 BT
 MAT
 
 
JAINI
 

AL-­‐RAZI
  PN.
 ZURENA
 BT
 MOHD
 JADI
 
 

AL-­‐SYAFIE
  PN.
 NORASIKIN
 BT
 ROSALI
 
 
AL-­‐HANAFI
 
 
AL-­‐GHAZALI
  PN.
 NORSYAZYEANA
 BT
 
 
MOHAMAD
 SAIDAN
 

CIK
 AZIANI
 BT
 GHAZALI
 

SK PUTRAJAYA PRESINT 9(2) SEKOLAH BERPRESTASI TINGGI 3
1

MAKLUMAN

JADUAL PENYEMAKAN HASIL KERJA MURID SESI 2020

PENGGAL
 1
  PENGGAL
 2
  MATA
 PELAJARAN
  BUKU
  TAHUN
  PENYEMAK
 
1
 APRIL
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1  
 
 
 OGOS
 
 
 
 
 
 
 
 BAHASA
 MALAYSIA
 
-­‐
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 -­‐
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  BLA
  1
 -­‐
 2
  KP
 BM
 
30
 APRIL
  30
 OGOS
  BLA
  3
  PK
 KO
 
BAHASA
 INGGERIS
  Buku
 Latihan
  PK
 KO
 
Buku
 Latihan
  4
 -­‐
 5
 
MATEMATIK
  Activity
 Book
  6
  GB
 
Activity
 Book
  KP
 BI
 
SAINS
  1
 -­‐
 2
  PKA
 
Exercise
 Book
  3
 
PEND.
 AGAMA
  Exercise
 Book
  PKA
 
ISLAM
 /
 MORAL
  4
 -­‐
 5
  GB
 
SEJARAH
 /
 RBT
 /
  BLA
  6
  KP
 MAT
 
BLA
  PK
 HEM
 
TMK
 /
 MUZIK
  1
 -­‐
 2
 

  Buku
 Latihan
  3
  PK
 HEM
 
Buku
 Latihan
  GB
 
4
 -­‐
 5
 
Buku
 1
  6
  KP
 SAINS
 
Buku
 1
  PKA
 
Buku
 1
  1
 -­‐
 2
 
Buku
 1
  3
 -­‐
 5
  PK
 HEM
 
KP
 PAI
 /
 KP
 
Buku
 1
  6
 
Buku
 1
  1
 -­‐
 3
  MORAL
 
Buku
 1
  PK
 KO
 
4
 -­‐
 6
  PK
 HEM
 
B.ARAB/
 B.CINA
  Buku
 1
  4
  KP
 SEJARAH
 /
 
Buku
 1
  5
  KP
 RBT
 /
 KP
 

  Buku
 1
  TMK/
 KP
 
Bahasa
 Malaysia
  6
  MUZIK
 
PRA
 SEKOLAH
  1
 -­‐
 3
  PKA
 
4
 -­‐
 6
  KP
 BA/
 KP
 BC
 

  Matematik
  PK
 KO/
 PKA
 

  PENYELARAS
 

  Pend.
 Agama
  PRA
 
Islam
 
  PENYELARAS
 
PRA
 

  Bahasa
 Inggeris
 
  PENYELARAS
 
PRA
 
PENDIDIKAN
 KHAS
  SEMUA
 SUBJEK
 
  PENYELARAS
 
PRA
 

 
  PK
 KHAS
 

SK PUTRAJAYA PRESINT 9(2) SEKOLAH BERPRESTASI TINGGI 3
2

MAKLUMAN

JADUAL PENCERAPAN SESI 2020

BIL NAMA MATA
  PENCERAPAN
  PENCERAPAN
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 KE
  PENCERAPAN
 
PELAJARAN
KENDIRI -­‐
 1
 KE
 -­‐
 2

JAN
 -­‐
 MAC APRIL
 -­‐JULAI OGOS
 -­‐
 NOV

1 MOHD
 AMIN
 BIN
 HAMZAH PENGAJIAN
  PK
 PENTADBIRAN PK
 PENTADBIRAN
MELAYU

2 LOH
 CHIEU
 IMM BAHASA
 INGGERIS GB GB

3 NOOR
 HIZAH
 BINTI
 KHALID MATEMATIK GB GB

4 ZAINAH
 BINTI
 ABU
 BAKAR BAHASA
 
 MELAYU GB GB
GB GB
5 AHMAD
 AZLI
 BIN
 DAKIR PENDIDIKAN
 KHAS PK
 HEM PK
 HEM
PK
 HEM GB
6 AHMAD
 HAZAZI
 BIN
 MOHD
  BAHASA
 
 MELAYU
WASIAN

7 AIN
 BINTI
 JAMAL BAHASA
 
 MELAYU

8 AINA
 SYUHADA
 BINTI
  PENDIDIKAN
  KP
 PJPK KP
 BM
ANUAR JASMANI
 &
 
KESIHATAN
9 AISYAHAIZA
 FAZLINA
 BINTI
  KP
 MATEMATIK KP
 MATEMATIK
RAZAK MATEMATIK

10 AMIRAH
 BINTI
 ISMAIL PENDIDIKAN
 ISLAM PK
 KO
 KURIKULUM KP
 PAI

11 AZIANI
 BINTI
 GHAZALI PENDIDIKAN
 ISLAM PK
 
 PENDIDIKAN
 KHAS PK
 
 PENDIDIKAN
 
PENYELARAS
 KURIKULUM KHAS
13 AZLEEN
 BINTI
 OMAR BAHASA
 
 MELAYU
PENYELARAS
 
KURIKULUM

14 AZMALIZA
 BINTI
 MD
  BAHASA
 INGGERIS KP
 BI KP
 BI
MUHAIDIN PENDIDIKAN
 ISLAM

15 CHE
 HASANAH
 BINTI
 CHE
  KP
 PAI KP
 PAI
MAT
 ZAIN
 @
 CHE
 HASAN PK
 
 PENDIDIKAN
 KHAS
PK
 
 PENDIDIKAN
 
16 FAIZAL
 ANUAR
 AHMAD PENDIDIKAN
 KHAS KP
 PAI KHAS
PENDIDIKAN
 ISLAM
17 FARADILLA
 BINTI
 MOHD
  KP
 PAI
HAMDAN BAHASA
 ARAB

18 FARHANA
 BINTI
 ATAN KP
 BA KP
 BA
PK
 
 PENDIDIKAN
 KHAS
19 FARRAH
 WAHIDA
 BINTI
  PENDIDIKAN
 KHAS PK
 
 PENDIDIKAN
 
MOHD
 AMIN KP
 BM KHAS

20 FAZLINA
 BINTI
 A.
 RAHIM
 @
  BAHASA
 
 MELAYU KP
 BM
JALIL

21 HASLINA
 BINTI
 ABD
  MATEMATIK PK
 HEM KP
 MATEMATIK
RAHMAN

22 HAZIRAH
 BINTI
 KAMISAN PENDIDIKAN
 KHAS PK
 
 PENDIDIKAN
 KHAS PK
 
 PENDIDIKAN
 
KHAS

23 HAZMAN
 BIN
 AZHAR PENDIDIKAN
  PK
 HEM KP
 TMK
JASMANI
 &
 
KESIHATAN

24 HAZRINA
 BINTI
 CARTON BAHASA
 INGGERIS KP
 BI KP
 BI

SK PUTRAJAYA PRESINT 9(2) SEKOLAH BERPRESTASI TINGGI 3
3

MAKLUMAN

BIL NAMA MATA
  PENCERAPAN
  PENCERAPAN
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 KE
  PENCERAPAN
 
PELAJARAN
KENDIRI -­‐
 1
 KE
 -­‐
 2
RBT
JAN
 -­‐
 MAC APRIL-­‐JULAI OGOS-­‐NOV
PENCERAP PENCERAP

25 ASMA
 SABRINA
 BINTI
 AB
  KP
 RBT KP
 RBT
HAMID

26 KAMIHA
 BINTI
 KAMIS PEMULIHAN KP
 BM KP
 BM
PK
 PENTADBIRAN KP
 BI
27 KANIMOZHI
 A/P
  BAHASA
 INGGERIS GB
BALAKISHNAN BAHASA
 INGGERIS GB KP
 BI
BAHASA
 INGGERIS KP
 BI
28 KHAIRUN
 NISHA'
 BINTI
 
ISMAIL

29 MARDIANA
 BINTI
 MOHD
 
YASSIN

30 MASTURAINI
 BINTI
  BAHASA
 ARAB KP
 BA KP
 BA
MOHAMAD
 SIS

31 MISNADIAH
 BINTI
 MAT
  PENDIDIKAN
 KHAS PENYE.
 PENDIDIKAN
 KHAS PENYE.
 
JAINI PENDIDIKAN
 KHAS

33 MOHD
 ABDUL
 HAKIM
 BIN
  PENDIDIKAN
 ISLAM KP
 PAI KP
 PAI
IBRAHIM

34 MOHD
 ASROLIZANI
 BIN
  PENDIDIKAN
 ISLAM GB GB
ABDULLAH

35 MOHD
 AZIZI
 BIN
 ABD
 AZIZ BAHASA
 INGGERIS KP
 BI KP
 BI

36 MOHD
 HAPIZ
 BIN
 NORDIN BAHASA
 INGGERIS PK
 PENTADBIRAN
  KP
 BI
GB GB
37 MOHD
 KHAIRY
 BIN
  PENDIDIKAN
 
RUSNAN JASMANI
 &
 
KESIHATAN
38 MOHD
 RIDZUAN
 BIN
  KP
 SEJARAH KP
 SEJARAH
IBRAHIM PENDIDIKAN
 
JASMANI
 &
 
KESIHATAN

39 MOHD
 SHAWAL
 BIN
 JUSOH PENDIDIKAN
 KHAS PK
 
 PENDIDIKAN
 KHAS PK
 
 PENDIDIKAN
 
PK
 
 PENDIDIKAN
 KHAS KHAS
40 MOHD
 ZAKI
 BIN
 MOHD
  PENDIDIKAN
 ISLAM
DIAH KP
 PAI PK
 
 PENDIDIKAN
 
KHAS
42 MUHAMMAD
 AFFNAN
 BIN
  PENDIDIKAN
 ISLAM
MOHD
 AZMIN KP
 PAI

43 MUHAMMAD
 NOOR
 AFIQ
  BAHASA
 CINA PK
 PENTADBIRAN PK
 PENTADBIRAN
BIN
 MOHD
 NOOR
 LEZA

44 MUHD
 IZMAN
 BIN
 YAHYA BAHASA
 
 MELAYU KP
 SAINS KP
 SAINS

45 NABILA
 FATIN
 BINTI
 MOHD
  MATEMATIK KP
 MATEMATIK KP
 MATEMATIK
MARZUKI

46 NAJLLA
 BINTI
 SHA'ARI MATEMATIK GB GB
KP
 SAINS KP
 SAINS
47 NOOR
 ALIA
 BINTI
 MOHD
  DUNIA
 SAINS
 &
  KP
 MATEMATIK KP
 MATEMATIK
AMIN TEKNOLOGI KP
 PENDIDKAN
 SENI KP
 SAINS

49 NOOR
 AZLI
 BIN
 RAMLI MATEMATIK

50 NOOR
 FARHA
 BINTI
 
 MOHD
  DUNIA
 SAINS
 &
 
AZIZ TEKNOLOGI

51 NOOR
 HAMIDAH
 BINTI
  BAHASA
 
 MELAYU KP
 BM KP
 BM
MOHD
 TAHIR

52 NOOR
 LIANA
 BINTI
 ALIAS DUNIA
 SAINS
 &
  GB GB
TEKNOLOGI

SK PUTRAJAYA PRESINT 9(2) SEKOLAH BERPRESTASI TINGGI 3
4

MAKLUMAN

BIL NAMA MATA
  PENCERAPAN
  PENCERAPAN
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 KE
  PENCERAPAN
 
PELAJARAN
KENDIRI -­‐
 1
 KE
 -­‐
 2
BAHASA
 INGGERIS
BAHASA
 
 MELAYU JAN
 -­‐
 FEB MAC
 -­‐
 JUN JUL
 -­‐
 NOV
BAHASA
 INGGERIS PENCERAP PENCERAP

53 NOOR
 SHIMA
 AMIZA
 BTE
  KP
 BI PK
 PENTADBIRAN
ZAKARIA

54 NOOR
 SYAZWANI
 BINTI
  PENYELARAS
 KURIKULUM PK
 HEM
SABRI

55 NOORATIKAH
 BINTI
  KP
 BI KP
 BI
ZAKARIA

56 NOORFAIZAH
 BINTI
 YUSOF PENDIDIKAN
 ISLAM KP
 PAI KP
 PAI

57 NOR
 HAYATI
 BINTI
 MALEK MATEMATIK KP
 MATEMATIK KP
 MATEMATIK
KP
 SAINS KP
 SAINS
58 NOR
 HAZAMI
 BINTI
 CHE
  DUNIA
 SAINS
 &
 
ABDULLAH TEKNOLOGI

59 NORAIDAH
 BINTI
 KOSNON BAHASA
 INGGERIS KP
 BI PK
 KOKURIKULUM

60 NORASIKIN
 BINTI
 ROSALI PENDIDIKAN
 KHAS PK
 
 PENDIDIKAN
 KHAS PK
 
 PENDIDIKAN
 
PENYELARAS
 KURIKULUM KHAS
61 NORASLINDAR
 BINTI
  BAHASA
 
 MELAYU
JUHARI PENYELARAS
 
KURIKULUM

62 NORAZWA
 BINTI
 ADRIS PENDIDIKAN
 KHAS PK
 
 PENDIDIKAN
 KHAS PK
 
 PENDIDIKAN
 
KHAS

63 NORHAYATI
 BTE
 RASHID PENDIDIKAN
 PRA
  PK
 PENTADBIRAN PK
 PENTADBIRAN
64 NORLIAH
 BT
 MOHAMED SEKOLAH
65 NORLINA
 BINTI
 ISA GB GB
66 NORLIZA
 BINTI
 ISMAIL BAHASA
 
 MELAYU
PK
 HEM KP
 PJPK
PENDIDIKAN
 
JASMANI
 &
  KP
 MATEMATIK KP
 MATEMATIK
KESIHATAN

MATEMATIK

67 NORSYUHADA
 BINTI
 CHE
  PENDIDIKAN
 KHAS PK
 
 PENDIDIKAN
 KHAS PK
 
 PENDIDIKAN
 
MOHAMED KHAS

68 NUR
 SYAFIQA
 BINTI
 SHAFIE KEMAHIRAN
 HIDUP KP
 RBT KP
 RBT
PK
 
 PENDIDIKAN
 KHAS
69 NURATIQAH
 BINTI
 MOHD
  PENDIDIKAN
 KHAS PK
 
 PENDIDIKAN
 
KAHAR BAHASA
 ARAB KP
 BA KHAS
BAHASA
 ARAB
70 NURHAFIDZAH
 BINTI
  MATEMATIK KP
 BA
OTHMAN

71 NUROOL
 AINANI
 BINTI
  KP
 BA KP
 BA
KASBANGI

72 NURUL
 ASHIKIN
 BINTI
  PK
 HEM PK
 HEM
MOHD
 NOOR

73 NURUL
 BINTI
 NORDIN BAHASA
 INGGERIS KP
 BI KP
 BI

74 NURUL
 SYAHIDA
 BINTI
  BAHASA
 
 MELAYU PENYELARAS
 KURIKULUM PENYELARAS
 
MUSTAFA PENDIDIKAN
 ISLAM KURIKULUM

75 NURULFAZILAH
 BINTI
  KP
 PAI KP
 PAI
ISMAIL

76 PAIEZAH
 BINTI
 IBRAHIM PENDIDIKAN
 KHAS PK
 
 PENDIDIKAN
 KHAS PK
 
 PENDIDIKAN
 
KHAS

SK PUTRAJAYA PRESINT 9(2) SEKOLAH BERPRESTASI TINGGI 3
5

MAKLUMAN

BIL NAMA MATA
  PENCERAPAN
  PENCERAPAN
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 KE
  PENCERAPAN
 
PELAJARAN
KENDIRI -­‐
 1
 KE
 -­‐
 2

JAN
 -­‐
 FEB MAC
 -­‐
 JUN JUL
 -­‐
 NOV
PENCERAP PENCERAP

77 [email protected]
  PENDIDIKAN
 ISLAM KP
 PAI KP
 PAI
BINTI
 MUHD
 NOOR

78 RAJA
 NORATIAH
 BT
 RAJA
  PENDIDIKAN
 KHAS PK
 
 PENDIDIKAN
 KHAS PK
 
 PENDIDIKAN
 
SULAIMAN KHAS

79 RATNA
 HADJA
 BINTI
 A
  BAHASA
 ARAB PK
 HEM KP
 BAHASA
 ARAB
KHAMID

80 ROKIAH
 BINTI
 ABDULLAH PENDIDIKAN
 ISLAM KP
 PAI KP
 PAI

81 ROSHATINI
 BINTI
  KEMAHIRAN
 HIDUP KP
 RBT KP
 RBT
MOHAMAD BAHASA
 
 MELAYU KP
 BM KP
 BM

82 ROSILAWATI
 BINTI
 
MUHAMAD

83 ROSMINA
 BT
 ABU
 BAKAR PENDIDIKAN
 ISLAM PK
 HEM KP
 PAI

84 ROZIAH
 BINTI
 SABIRIN PENDIDIKAN
 ISLAM KP
 PAI KP
 PAI

85 SAFARIZA
 BINTI
 SAFIE PENDIDIKAN
 KHAS PK
 
 PENDIDIKAN
 KHAS PK
 
 PENDIDIKAN
 
DUNIA
 SAINS
 &
  KHAS
TEKNOLOGI
86 SALAMAH
 BINTI
 ABDUL
  KP
 SAINS KP
 SAINS
WAHID BAHASA
 
 MELAYU

87 SALIZA
 BINTI
 SAAD PENDIDIKAN
 ISLAM KP
 BM KP
 BM

88 SAMSIAH
 BINTI
 MOHD
  BAHASA
 
 MELAYU KP
 PAI KP
 PAI
SALLEH

89 SARINA
 BINTI
 SALLEH KP
 MUZIK KP
 MUZIK

90 SARIPAH
 BINTI
 CHAT PENDIDIKAN
 ISLAM KP
 PAI KP
 PAI
PK
 
 PENDIDIKAN
 KHAS PK
 
 PENDIDIKAN
 
91 SARIPAH
 BINTI
 KAYAN PENDIDIKAN
 KHAS
KP
 BA KHAS
92 ANIS
 SYAFIQAH
 BINTI
  KP
 PAI
AZMAN

93 SITI
 ADAWIAH
 BINTI
 MOHD
  PENDIDIKAN
 ISLAM KP
 PAI KP
 PAI
ADZMY

94 SITI
 MAHFUZAH
 BINTI
  PENDIDIKAN
 ISLAM KP
 BA KP
 BA
MOHAMED
 ZAIN

95 SITI
 NOR
 IZZATI
 BINTI
  MATEMATIK KP
 MATEMATIK KP
 MATEMATIK
AZIZAN PENDIDIKAN
 KHAS PK
 
 PENDIDIKAN
 KHAS
PK
 
 PENDIDIKAN
 
96 SITI
 NORDIANA
 BINTI
  SEJARAH GB KHAS
OTHMIN
GB
97 SITI
 SHAHARA
 BINTI
 
IBRAHIM

98 SUHAINAH
 BINTI
 ABAS BAHASA
 
 MELAYU PK
 HEM PK
 PENTADBIRAN

99 SURAIYA
 BINTI
 SAIN BAHASA
 
 MELAYU PK
 KOKURIKULUM PK
 KOKURIKULUM
BAHASA
 
 MELAYU
100 SURIA
 SAZNIZAN
 BINTI
  PK
 HEM KP
 BM
MOHD
 SHOKRI

101 SYAFILA
 BINTI
 MD.
 SARIFF KEMAHIRAN
 HIDUP KP
 MATEMATIK PK
 HEM

SK PUTRAJAYA PRESINT 9(2) SEKOLAH BERPRESTASI TINGGI 3
6

MAKLUMAN

BIL NAMA MATA
  PENCERAPAN
  PENCERAPAN
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 KE
  PENCERAPAN
 
PELAJARAN
KENDIRI -­‐
 1
 KE
 -­‐
 2

JAN
 -­‐
 MAC APRIL-­‐JUN JUL
 -­‐
 NOV
PENCERAP PENCERAP

102 SYAHILA
 BINTI
 ALIAS MATEMATIK PK
 HEM PK
 HEM

103 TAZKIRAH
 BINTI
  BAHASA
 ARAB KP
 PAI KP
 PAI
SHAMSUDDIN PK
 HEM
PENYELARAS
 
104 TENGKU
 NORIHAN
 BINTI
 T.
  PENDIDIKAN
 PRA
  PRASEKOLAH
ALANG SEKOLAH

105 VALLI
 A/P
 CHANURAN MATEMATIK PK
 HEM KP
 MATEMATIK

106 WAN
 MOHD
 AZLAN
 BIN
  MATEMATIK PK
 HEM KP
 MATEMATIK
WAN
 JUSOH

107 FATIN
 NABILAH
 BINTI
  PSV/BM KP
 PSV KP
 BM
ABDULLAH

108 ZAIRATUL
 AKMA
 BT
 TAJUL
  PENDIDIKAN
 ISLAM KP
 PAI KP
 PAI
URUS

109 ZULHADI
 B
 MOHAMAD PENDIDIKAN
 KHAS PK
 
 PENDIDIKAN
 KHAS PK
 
 PENDIDIKAN
 
KHAS

111 ZULIANA
 BINTI
 ZAM
 ZAM DUNIA
 SAINS
 &
  KP
 SAINS PK
 HEM
TEKNOLOGI
112 ZURAIDA
 ASSMA
 BINTI
  PK
 PENTADBIRAN PK
 KO
 KURIKULUM
ABDUL
 HALIM PENDIDIKAN
 PRA
 
SEKOLAH

113 ZURENA
 BT
 MOHD.
 JADI PENDIDIKAN
 KHAS PK
 
 PENDIDIKAN
 KHAS PK
 
 PENDIDIKAN
 
KHAS

114 ZURINA
 BINTI
 M
  BAHASA
 ARAB GB GB
SHAMSUDDIN

115 ZAFIRAH
 BT
 ZAHARI PENDIDIKAN
 SENI KP
 KESENIAN KP
 KESENIAN

116 SITI
 NUR
 ARNEIWATI
 BT
  MATEMATIK PK
 PENTADBIRAN PK
 PENTADBIRAN
ABD
 RAHIM MATEMATIK
 

117 WAN
 IZYAN
 BT
 WAN
  PJ PK
 PENTADBIRAN PK
 PENTADBIRAN
MAHADI

118 FARAH
 NABILA
 BINTI
  KP
 PJPK KP
 PJPK
MOHD
 ASRI

119 NUR
 FILZA
 BT
 MOHD
 ZAINI BAHASA
 INGGERIS PK
 HEM PK
 PENTADBIRAN

120 SAMIZA
 BT
 ABD
 SAMAT BAHASA
 INGGERIS PK
 PENTADBIRAN PK
 PENTADBIRAN

121

122

123

SK PUTRAJAYA PRESINT 9(2) SEKOLAH BERPRESTASI TINGGI 3
7


Click to View FlipBook Version