The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by podchanun36, 2021-09-21 00:54:36

รายงานไตรมาส4

รายงานไตรมาส4

48

14. ผลการดําเนนิ งานของกิจกรรม

สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนาน โดย กลุมลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน ไดดําเนินโครงการ

โรงเรียนดีวิถีลูกเสือ ระดับจังหวัด ประจําป 2564 ตามมาตรการเฝาระวังการแพรกระจายเชื้อไวรัสโคโรนา

2019(COVID-19) โดยวธิ กี ารแตงตั้งคณะกรรมการพจิ ารณาคัดเลือกผลงานตามเกณฑท่ีกําหนด ณ หองประชุม

สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนาน เมือ่ วันท่ี 2 สิงหาคม 2564 ผลการดําเนินการพิจารณาคัดเลือก ระดับจังหวัด

ดงั น้ี

ลาํ ดบั ที่ 1 โรงเรียนบา นหลวง อําเภอบานหลวง จังหวัดนาน

ลาํ ดบั ท่ี 2 โรงเรียนมัธยมปา กลาง อําเภอปว จังหวัดนาน

ลาํ ดบั ที่ 3 โรงเรียนบานสบมาง อาํ เภอบอเกลือ จังหวดั นา น

15. ผลการดําเนินงานตามตวั ช้วี ดั

ตัวช้วี ัด คา เปา หมาย ผลการดําเนินงาน

จํานวนเปา หมาย ผลการดําเนนิ งาน รอ ยละ

เชิงปรมิ าณ จํานวน จาํ นวน ผูบังคบั บัญชาลูกเสือ เนตรนารี 100

สถานศึกษาสงผลงานเขารวม 600 คน 600 คน ลูกเสือ เนตรนารี ไดเขารวม

โครงการโรงเรียนดีวิถีลูกเสือ โครงการ 600 คน

จํานวน 3 โรงเรยี น

เชงิ คณุ ภาพ ผบู ังคบั บัญชาลูกเสือ เนตรนารี 100

รอยละของผูบังคับบัญชาลูกเสือ รอ ยละ 90 รอ ยละ 90 ลูกเสือ เนตรนารี ไดเขารวม

ผูบังคับบัญชาเนตรนารี ลูกเสือ โ คร ง กา ร แล ะไ ด ร วมป ฏิ บั ติ

เนตรนารีไดเขารวมโครงการ กจิ กรรมไดอยางมีประสิทธิภาพ

โรงเรียนดีวิถีลูกเสือ และไดรับ และเกิดประสิทธิผลและเกิด

การพิจารณาคัดเลือกในระดับ ประโยชนสูงสุดตอสถานศึกษา

จังหวัด โดยสงผลการตัดสินเขา ผูบังคบั บัญชาลูกเสือ เนตรนารี

รบั การพจิ ารณาในระดบั ประเทศ และลูกเสือ เนตรนารี

๑6. ภาพกจิ กรรมที่เกดิ ขน้ึ ภายในโครงการ / กิจกรรม (ท่สี อ่ื ถึงการดําเนินการสคู วามสําเรจ็ จาํ นวน 5 ภาพ)

49

17. งบประมาณ

งบประมาณทไี่ ดร ับ ผลการใชจาย ผลการใชจาย ผลการใชจาย ผลการใชจาย ผลการใชจาย

ทงั้ หมด งบประมาณรวม งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ

(สะสม) ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4

11,500 11,500 - - - 11,500
แหลงงบประมาณ สํานกั งานปลดั กระทรวงศึกษาธิการ
18. ปญ หา อปุ สรรค และแนวทางแกไ ข
18.1 ปญ หา อปุ สรรค
เน่ืองจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชอื้ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สถานศกึ ษาไดปด
การเรยี นการสอน จึงไมสามารถออกประเมนิ ผลงาน ณ สถานศกึ ษา ได
18.2 แนวทางแกไ ข
คณะกรรมการไดป ระชุมพจิ ารณาคดั เลือกผลงานตามเอกสารหลกั ฐานท่ีสถานศกึ ษาสงเขารับการพิจารณา
ณ หอ งประชมุ สาํ นกั งานศึกษาธิการจังหวดั นาน
19. แผนที่จะดําเนินการตอไป(กจิ กรรมท่ีจะดําเนนิ การในไตรมาสตอไป)

เสรจ็ สิ้นโครงการ

20. ประโยชนท สี่ าธารณชนไดรับ
1.โรงเรียนใชกระบวนการดา นการลกู เสือ สรา งบคุ ลิกภาพ และพัฒนาการทางสังคมไดลูกเสือ เนตรนารี
เปนพลเมอื งดีของประเทศ
2.มีการสง เสรมิ การพัฒนาเยาวชนทง้ั ทางกาย สติปญ ญา และจติ ใจใหเปนพลเมอื งดีมีความรับผิดชอบ ไมมี
การแบงแยกกีดกันในเรื่องเชื้อชาติ ผิวพรรณ วรรณะ ลัทธิทางศาสนา ไมอยูภายใตอิทธิพลหรือเก่ียวของกับ
การเมอื ง
3.สถานศึกษานําหลักการดานลูกเสือ ปลูกฝงหลักคิดที่ถูกตองแกลูกเสือ เนตรนารี ดานคุณธรรม
จริยธรรม ใหเปนผูมีความพอเพียง มีระเบียบวินัย มีความสุจริต มีจิตอาสา มีความรับผิดชอบ และมีความ
จงรักภกั ดตี อ ชาติ ศาสนา พระมหากษตั รยิ 
21. ผูรายงาน นางพสชณนั ค พรหมจรรย ตําแหนง นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
หนว ยงาน สาํ นักงานศกึ ษาธิการจงั หวัดนาน โทรศพั ท โทร. 054 710875 โทรสาร 054 710211

E-mail:[email protected]

22. วันทร่ี ายงาน ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

50

แบบรายงานผลการดําเนนิ งานตามแผนปฏิบัตริ าชการ ประจําปง บประมาณ พ.ศ. 2564
ของสํานกั งานปลัดกระทรวงศกึ ษาธิการ
******************************

1. ช่ือหนวยงาน สํานักงานศกึ ษาธิการจงั หวัดนา น
2. ชื่อโครงการ โครงการสงเสริมศกั ยภาพการตรวจ ตดิ ตามความประพฤตินกั เรยี นและนกั ศกึ ษา ศูนยเ สมารกั ษ

สํานักงานศึกษาธกิ ารจงั หวดั นา น

3. หวงเวลารายงาน

 ไตรมาสที่ 1 : เดือน ต.ค. 63 - ธ.ค. 63  ไตรมาสท่ี 2 : เดือน ม.ค. 64 - มี.ค. 64
 ไตรมาสที่ 3 : เดือน เม.ย. 64 - มิ.ย. 64  ไตรมาสท่ี 4 : เดอื น ก.ค. 64 - ก.ย. 64
สถานะโครงการ  ยงั ไมส้ินสดุ โครงการ  สนิ้ สุดโครงการแลว
4. ความสอดคลองกบั แผนระดับตาง ๆ
(โปรดระบขุ อความ และทาํ เครือ่ งหมาย √ ในชอง  ท่มี ีความสอดคลองกับโครงการ)
4.1 ยุทธศาสตรชาติ (ดานท่ี 3 การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรพั ยากรมนษุ ย)
4.2 แผนแมบ ทภายใตย ทุ ธศาสตรชาติ (ประเด็นที่ 12) การพัฒนาการเรยี นรู
4.3 แผนยอยภายใตแ ผนแมบ ท(12.1 การปฏิรูปกระบวนการเรยี นรทู ่ตี อบสนองตอการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
4.4 แผนปฏิรปู ประเทศ (ดา นการศึกษา)
4.5แผนพฒั นาเศรษฐกิจและสงั คมแหง ชาติ ฉบบั ที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)
(ยุทธศาสตรท่ี 1 การเสริมสรางและพฒั นาศักยภาพทุนมนุษย)
4.6แผนความม่นั คง (โปรดระบ-ุ )
4.7นโยบายรัฐบาล

4.7.1 นโยบายหลัก การปฏิรปู กระบวนการเรยี นรูและการพฒั นาศกั ยภาพของคนไทยทุกชวงวยั
4.7.2 นโยบายเรงดวน การเตรยี มคนไทยสูศตวรรษท่ี 21
4.8ยทุ ธศาสตรตามแผนปฏบิ ัติราชการประจําปง บประมาณ พ.ศ. 2564 ของกระทรวงศกึ ษาธกิ าร

ยทุ ธศาสตรที่ ๑ การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสงั คมและประเทศชาติ
ยทุ ธศาสตรท ่ี ๒ การผลติ และพัฒนากําลังคน การวิจัย และนวตั กรรมเพือ่ สรา งขดี ความสามารถ

ในการแขง ขันของประเทศ
ยุทธศาสตรท ่ี ๓ การพัฒนาศกั ยภาพคนทุกชวงวยั และการสรางสังคมแหงการเรยี นรู
ยทุ ธศาสตรที่ ๔ การสรา งโอกาสความเสมอภาคและความเทาเทียมทางการศึกษา
ยทุ ธศาสตรท ่ี ๕ การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบรหิ ารจัดการศึกษา
4.9ประเด็นยทุ ธศาสตรตามแผนปฏบิ ัติราชการประจําปง บประมาณ พ.ศ. 2564
ของสํานักงานปลดั กระทรวงศกึ ษาธกิ าร (ฉบบั จัดทําคําของบประมาณรายจายประจําป 2564)
ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๑ พฒั นาการจัดการศึกษาเพือ่ ความม่นั คง
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๒ พัฒนากําลังคน การวจิ ยั และสรา งความสามารถในการแขง ขันของประเทศ
ประเด็นยทุ ธศาสตรที่ ๓ พัฒนาและเสรมิ สรา งศักยภาพทรพั ยากรมนุษยใ หม ีคณุ ภาพ
ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๔ สรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศกึ ษา
ประเด็นยทุ ธศาสตรท ่ี ๕ พฒั นาระบบบริหารจดั การใหมปี ระสทิ ธภิ าพ

51

๔.9.1 แผนงานพื้นฐาน

 ผลผลติ ท่ี 1 นโยบายและแผนดา นการศึกษา  ผลผลิตท่ี 5 ผูร บั บริการการศกึ ษาตามอธั ยาศยั

 ผลผลิตที่ 2 หนว ยงานในสงั กดั กระทรวงศกึ ษาธิการ ผลผลิตที่ 6 มาตรฐานการบรหิ ารงานบคุ คล

ไดรบั บรกิ ารเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศกึ ษา ของขาราชการครแู ละบคุ ลากรทางการศึกษา

 ผลผลิตที่ 3 ผูไดร บั การสงเสริมและพฒั นาคณุ ธรรมจรยิ ธรรม  ผลผลิตที่ 7 นกั เรียนโรงเรียนเอกชนท่ไี ดรับการ

อดุ หนนุ

 ผลผลิตที่ 4 ผรู ับบรกิ ารการศกึ ษานอกระบบ  ผลผลติ ท่ี 8 ผอู ํานวยการครู และบุคลากรทางการ

ศกึ ษาไดร บั การสงเคราะหตามกฏหมายโรงเรียนเอกชน

๔.9.2 แผนงานยทุ ธศาสตร

แผนงานยทุ ธศาสตรพ ัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล

แผนงานยทุ ธศาสตรก ารวจิ ัยและพัฒนานวัตกรรม

แผนงานยทุ ธศาสตรพัฒนาศกั ยภาพคนตลอดชวงวยั
แผนงานยุทธศาสตรเพ่อื สนบั สนุนดา นการพัฒนาและเสรมิ สรา งศักยภาพทรัพยากรมนษุ ย

แผนงานยุทธศาสตรส รางความเสมอภาคทางการศึกษา

๔.9.3 แผนงานบรู ณาการ
แผนงานบรู ณาการขับเคล่ือนการแกไ ขปญหาจังหวดั ชายแดนภาคใต

 แผนงานบูรณาการปอ งกัน ปราบปราม และบาํ บดั รักษาผูติดยาเสพติด

แผนงานบูรณาการพฒั นาพน้ื ทร่ี ะดบั ภาค

 แผนงานบูรณาการพัฒนาคณุ ภาพการศกึ ษาและการเรียนรู

 แผนงานบรู ณาการตอตา นการทจุ ริตและประพฤติมิชอบ
 แผนงานบรู ณาการอ่ืน ๆ (โปรดระบ.ุ ........................................................................................)

5. ความสอดคลองกบั นโยบายการตรวจราชการและตดิ ตามประเมนิ ผลการจดั การศึกษาของ

กระทรวงศึกษาธิการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ถามี)

(โปรดระบนุ โยบายขอ........-........................................................................................................................................)

6. ความสอดคลองกบั นโยบายของหนวยงาน ปง บประมาณ พ.ศ. 2564

(สาํ นักงานศึกษาธิการจังหวัดนาน ยุทธศาสตรท ี่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัย และการสรา งสังคมแหงการ

เรยี นร)ู

7. หลักการและเหตุผล

ตามที่ไดมีประกาศใชพระราชบัญญัติคุมครองเด็ก พ.ศ. 2546 และมีผลบังคับใชเมื่อวันที่ 30 มีนาคม

2557 มาตรา 6 ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงศกึ ษาธกิ ารรักษาการตามพระราชบัญญัตนิ ี้ โดยใหมีอํานาจแตงต้ัง

พนกั งานเจาหนา ท่ีกบั ออกกฎหมายกระทรวงหรือระเบียบ เพือ่ ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติน้ี ซ่ึงในสวนทีเ่ กี่ยวของ

กับกระทรวงศึกษาธิการ ไดแก หมวด 7 การสงเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา มาตรา 63 -67

รฐั มนตรีวา การกระทรวงศกึ ษาธิการไดออกกฎหมาย ระเบียบ และประกาศ รวมท้ังมีการแตงต้ังพนักงานเจาหนาที่

เพอ่ื ขบั เคล่ือนการสง เสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ต้ังแต พ.ศ.2548 เปนตนมาประกอบกับขณะน้ไี ด

มีคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ท่ี 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในสวนภูมิภาคของ

กระทรวงศึกษาธิการ เม่ือวันท่ี 3 เมษายน 2560 คําส่ังกระทรวงศึกษาธิการ ท่ี 133/2561 เร่ือง แตงตั้ง

คณะกรรมการสงเสรมิ ความประพฤตนิ กั เรยี นและนักศึกษา ลงวันท่ี 29 มกราคม 2561 และมีประกาศสํานักงาน

ปลัดกระทรวงศกึ ษาธิการ เร่อื ง จัดต้ังศูนยเสมารักษสํานักงานศกึ ษาธิการจังหวัดและเนื่องจากในปจจุบันยังขาด

ระบบและกลไกที่ชัดเจน ถูกตองและเหมาะสมในการขับเคล่ือนการบริหารงานเครือขายและการจัดระบบงานซึ่ง

สอดคลอ งกบั ยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ.2561 – 2580) ประเด็นยุทธศาสตร 3 ดา นการพัฒนาและเสริมสราง

52

ศักยภาพทรัพยากรมนุษยและแผนแมบทภายใตยุทธศาสตร (11) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต แผนการ
ปฏริ ปู ประเทศ: ดา นการศึกษาท่ี 5 : การปฏริ ปู การจดั การเรียนการสอนเพือ่ ตอบสนองการเปลยี่ นแปลงในศตวรรษ
ที่ 21

สํานักการลกู เสอื ยุวกาชาด และกิจการนกั เรยี น สาํ นักงานปลัดกระทรวงศกึ ษาธิการ ในฐานะหนวยงาน
ประสานการดําเนินงานในภาพรวมของกระทรวงศึกษาธิการไดเห็นความสําคัญ จึงไดทําจัดโครงการสงเสริม
ศักยภาพการตรวจ ตดิ ตามความประพฤตนิ ักเรยี นและนกั ศึกษาของศูนยเ สมารักษสํานกั งานศกึ ษาธิการจังหวดั นาน
ข้ึน เพ่ือรองรับการสนับสนุนงบประมาณในการดําเนินงานตามภารกิจของศูนยเสมารักษสํานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดนาน ในการสงเสริมและคุมครองสิทธินักเรียนและนักศึกษา การปองกัน แกไขปญหา ตรวจสอบ ดูแล
ชวยเหลอื นกั เรยี นและนักศกึ ษา สถานศกึ ษาที่ประสบเหตภุ ัยพิบัติ ภยั ธรรมชาติ และสถานการณฉ กุ เฉิน
๘. วตั ถปุ ระสงค

2.1 เพ่อื ประสาน ตดิ ตาม และบริการใหคาํ ปรึกษาแกนกั เรยี นและนักศึกษา สงเสริมสนบั สนุนและ
ประสานงานสถานศกึ ษา และหนวยงานท่เี กยี่ วของในการปองกัน แกไขปญ หาความประพฤตนิ ักเรียนและนักศึกษา
และคมุ ครองสิทธิของนักเรียนและนักศกึ ษา พรอ มท้ังรวมกันดาํ เนินการแกไข

2.2 เพื่อประสาน ตรวจสอบ ดแู ลชวยเหลือนักเรียนและนกั ศึกษา สถานศึกษาทีป่ ระสบเหตภุ ัยพบิ ตั ิ
ภัยธรรมชาติ และสถานการณฉ ุกเฉิน
๙. ตวั ช้วี ัดของโครงการ

เชงิ ปริมาณ
ออกตรวจ และเฝาระวังปญหาความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา โดยศูนยเสมารักษส ํานักงาน

ศึกษาธิการจังหวัดนาน ในพืน้ ทจ่ี ังหวัดนาน (นานใต) อาํ เภอเมืองนา น อาํ เภอภเู พยี ง อาํ เภอเวียงสา อาํ เภอนานอย
อาํ เภอนาหมื่น อําเภอบานหลวง อาํ เภอสันติสขุ อาํ เภอแมจริม จํานวน 6 ครัง้ /ป

เชงิ คุณภาพ
รอ ยละ 100 นักเรียนและนักศกึ ษาในเขตพ้ืนทรี่ ับผดิ ชอบของศูนยเ สมารกั ษสํานักงานศกึ ษาธกิ ารจงั หวดั
นา น ไดร ับการดูแล คุมครอง ปอ งกันและแกไขปญหาความประพฤตใิ หมีความประพฤติเหมาะสมกบั สภาพและวยั
พรอมทัง้ ไดร ับความรู ความเขาใจถงึ บทบาทหนาท่ีของตนเอง ปฏิบัติตามกฎระเบยี บของกระทรวงศึกษาธิการและ
ขอบังคบั ของสถานศึกษา ตลอดจนดแู ลชว ยเหลือนักเรียนและนักศึกษา สถานศึกษาที่ประสบเหตภุ ัยพิบตั ิ ภยั
ธรรมชาติ และสถานการณฉ กุ เฉนิ
๑๐. กลมุ เปาหมายโครงการ
นักเรยี นและนักศึกษาในเขตพื้นทร่ี ับผดิ ชอบของศูนยเสมารกั ษส าํ นักงานศึกษาธิการจงั หวัดนาน
๑๑. ระยะเวลาดําเนนิ การ กรกฎาคม - กันยายน 2564
๑๒. สถานท่ดี าํ เนินการ
ออกตรวจความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ในพน้ื ทีร่ ับผิดชอบของศูนยเ สมารักษสํานักงานศึกษาธิการ
จงั หวัดนาน จํานวน 8 อาํ เภอ (อาํ เภอเมอื งนา น อําเภอภูเพียง อาํ เภอเวยี งสา อาํ เภอนานอย อําเภอนาหมื่น
อาํ เภอบา นหลวง อําเภอสันติสขุ อําเภอแมจรมิ )
13. กิจกรรมทีว่ างแผนดําเนินการ (นาํ กิจกรรมทัง้ หมดในโครงการมาเตมิ )
ออกตรวจพฤติกรรมนักเรียนและนกั ศึกษาพืน้ ที่รบั ผดิ ชอบของศูนยเ สมารักษส าํ นักงานศึกษาธิการจังหวดั นาน
จาํ นวน 8 อาํ เภอ (อาํ เภอเมืองนา น อําเภอภูเพียง อําเภอเวยี งสา อาํ เภอนานอย อําเภอนาหมน่ื อําเภอบา นหลวง
อาํ เภอสนั ติสขุ อาํ เภอแมจริม)รว มกบั หนวยงานทางการศึกษาระดบั จังหวดั และหนว ยงานอื่นท่เี กยี่ วของ

53

14. ผลการดําเนินงานของกิจกรรม
นกั เรียนและนักศึกษาในเขตพ้นื ท่ีรบั ผดิ ชอบของศูนยเสมารักษสาํ นักงานศึกษาธกิ ารจังหวัดนาน ไดรบั การ

ดูแล คุมครอง ปองกันและแกไขปญ หาความประพฤตใิ หมีความประพฤติเหมาะสมกับสภาพและวยั พรอมทั้งไดรบั
ความรู ความเขา ใจถงึ บทบาทหนาท่ขี องตนเอง ปฏิบัตติ ามกฎระเบียบของกระทรวงศกึ ษาธิการและขอบังคับของ
สถานศึกษา ตลอดจนดูแลชวยเหลือนักเรียนและนักศึกษา สถานศกึ ษาทป่ี ระสบเหตุภัยพบิ ตั ิ ภัยธรรมชาติ และ
สถานการณฉุกเฉิน
15. ผลการดําเนินงานตามตวั ชว้ี ัด

รอยละ 85 การออกตรวจความประพฤตินักเรยี นและนักศึกษาของพนกั งานเจาหนา ทีส่ ง เสรมิ ความ
ประพฤตินกั เรยี นและนกั ศึกษา ศูนยเ สมารักษส ํานักงานศึกษาธกิ ารจังหวัดนาน ทาํ ใหนักเรียนและนกั ศึกษา
ครอบครวั ไดร บั การคุมครอง ปองกันและแกไ ขปญ หาไดอ ยางทนั เหตุการณ ไดรบั ความชวยเหลือเมื่อประสบเหตุ
ภยั พิบตั ิ ภยั ธรรมชาติและสถานการณฉ ุกเฉินไดอยางมปี ระสิทธภิ าพ
๑6. ภาพกิจกรรมทีเ่ กดิ ขน้ึ ภายในโครงการ / กิจกรรม

17. งบประมาณ

งบประมาณท่ีไดร ับ ผลการใชจาย ผลการใชจาย ผลการใชจ าย ผลการใชจาย ผลการใชจาย

ทง้ั หมด งบประมาณรวม งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ

(สะสม) ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสท่ี 4

11,000 10,960 - - - 10,960

แหลงงบประมาณ สํานกั งานปลัดกระทรวงศึกษาธกิ าร
18. ปญหา อปุ สรรค และแนวทางแกไ ข
1. งบประมาณท่ไี ดรับจัดสรรไมเพียงพอตอการดําเนินงานโครงการฯ ใหครอบคลมุ พื้นที่ความรบั ผิดชอบ
ของศนู ยเ สมารักษสาํ นักงานศกึ ษาธิการจังหวัดนา น
2. การออกตรวจ ติดตามความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาในพน้ื ที่ 14 อาํ เภอ ยกเวนอาํ เภอเมอื งนา น
ไมพ บนกั เรยี นและนักศึกษากระทาํ ผดิ ทําใหก ารดาํ เนินงานไมบรรลุวตั ถุประสงค
3. การดาํ เนินงานโครงการภายใตส ถานการณก ารแพรร ะบาดของโรคติดเชื้อ COVID 19
19. แผนทีจ่ ะดําเนนิ การตอไป(กจิ กรรมท่ีจะดําเนินการในไตรมาสตอ ไป)
20. ผลทค่ี าดวาจะไดร ับ
นักเรยี นและนักศกึ ษาในเขตพื้นที่ความรับผดิ ชอบของศูนยเ สมารกั ษสํานักงานศกึ ษาธิการจงั หวัดนาน
ไดรับการคุมครองปองกันและแกไขปญ หาไดอยา งทนั เหตุการณแ ละไดรบั ความคุมครองตามพระราชบัญญตั ิ
คุมครองเด็ก พ.ศ. 2546 ไดอ ยา งท่วั ถึง รวมถึงนกั เรยี น นักศกึ ษา และครอบครัว ไดร ับความชวยเหลอื เมือ่ ประสบ
เหตุภัยพบิ ตั ิ ภัยธรรมชาติ และสถานการณฉ ุกเฉินไดอ ยา งมีประสิทธภิ าพ
21. ผรู ายงาน นางพสชณนั ค พรหมจรรย ตําแหนง นักวเิ คราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
หนว ยงาน สาํ นักงานศกึ ษาธิการจังหวัดนาน โทรศพั ท โทร. 054 710875 โทรสาร 054 710211

E-mail:[email protected]

22. วนั ที่รายงาน ณ วนั ที่ 30 กนั ยายน 2564

54

แบบรายงานผลการดําเนนิ งานตามแผนปฏิบตั ริ าชการ ประจาํ ปงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของสํานกั งานปลัดกระทรวงศกึ ษาธกิ าร

******************************

1. ชื่อหนว ยงาน สํานักงานศึกษาธกิ ารจังหวัดนาน

2. ชอ่ื โครงการ โครงการสงเสริมระเบยี บวนิ ยั ลูกเสือ เนตรนารี ระดับจงั หวดั ประจําป ๒๕๖4

3. หว งเวลารายงาน

ไตรมาสท่ี 1 : เดอื นต.ค. 63-ธ.ค. 63ไตรมาสท่ี 2 : เดอื นม.ค. 64-ม.ี ค. 64

ไตรมาสท่ี 3 : เดือนเม.ย. 64-ม.ิ ย. 64ไตรมาสท่ี 4 : เดอื นก.ค. 64-ก.ย. 64

สถานะโครงการยังไมส นิ้ สุดโครงการ  สน้ิ สดุ โครงการแลว

4. ความสอดคลองกับแผนระดบั ตาง ๆ

(โปรดระบุขอ ความ และทาํ เครอ่ื งหมาย √ ในชอง  ที่มคี วามสอดคลองกบั โครงการ)

4.1 ยทุ ธศาสตรช าติ (ดานท่ี 3 การพฒั นาและเสริมสรา งศักยภาพทรัพยากรมนุษย)

4.2 แผนแมบ ทภายใตยุทธศาสตรชาติ (ประเด็นที่ 12) การพัฒนาการเรยี นรู

4.3 แผนยอยภายใตแผนแมบท(12.1 การปฏิรปู กระบวนการเรยี นรทู ี่ตอบสนองตอการเปลย่ี นแปลงในศตวรรษที่ 21

4.4 แผนปฏิรปู ประเทศ (ดานการศกึ ษา)

4.5แผนพัฒนาเศรษฐกจิ และสงั คมแหง ชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)

(ยุทธศาสตรที่ 1 การเสรมิ สรางและพฒั นาศักยภาพทนุ มนุษย)

4.6แผนความมน่ั คง (โปรดระบ-ุ )

4.7นโยบายรัฐบาล

4.7.1 นโยบายหลัก การปฏิรปู กระบวนการเรยี นรูและการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกชว งวัย

4.7.2 นโยบายเรงดวน การเตรียมคนไทยสศู ตวรรษท่ี 21

4.8ยทุ ธศาสตรตามแผนปฏิบัตริ าชการประจําปง บประมาณ พ.ศ. 2564 ของกระทรวงศึกษาธิการ

ยุทธศาสตรท ่ี ๑ การจดั การศกึ ษาเพือ่ ความมั่นคงของสงั คมและประเทศชาติ
ยุทธศาสตรท่ี ๒ การผลิตและพัฒนากําลังคน การวจิ ัย และนวตั กรรมเพ่อื สรางขดี ความสามารถ

ในการแขง ขันของประเทศ
ยทุ ธศาสตรท่ี ๓ การพัฒนาศกั ยภาพคนทุกชวงวัยและการสรางสังคมแหงการเรยี นรู
ยทุ ธศาสตรท ี่ ๔ การสรา งโอกาสความเสมอภาคและความเทา เทยี มทางการศึกษา
ยทุ ธศาสตรที่ ๕ การพัฒนาประสิทธภิ าพของระบบบริหารจัดการศึกษา

4.9ประเด็นยทุ ธศาสตรตามแผนปฏบิ ตั ริ าชการประจําปง บประมาณ พ.ศ. 2564

ของสํานักงานปลัดกระทรวงศกึ ษาธิการ (ฉบบั จดั ทําคาํ ของบประมาณรายจายประจาํ ป 2564)
ประเด็นยทุ ธศาสตรท ี่ ๑ พัฒนาการจดั การศึกษาเพื่อความมัน่ คง
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๒ พัฒนากาํ ลังคน การวิจยั และสรางความสามารถในการแขงขนั ของประเทศ
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๓ พัฒนาและเสรมิ สรางศักยภาพทรพั ยากรมนุษยใ หมีคุณภาพ
ประเด็นยุทธศาสตรท ี่ ๔ สรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา
ประเด็นยทุ ธศาสตรที่ ๕ พฒั นาระบบบรหิ ารจดั การใหมีประสิทธภิ าพ

55

๔.9.1 แผนงานพน้ื ฐาน

 ผลผลิตท่ี 1 นโยบายและแผนดา นการศกึ ษา  ผลผลิตที่ 5 ผูรบั บริการการศกึ ษาตามอัธยาศยั

 ผลผลิตท่ี 2 หนว ยงานในสังกดั กระทรวงศกึ ษาธกิ าร ผลผลติ ที่ 6 มาตรฐานการบรหิ ารงานบุคคล

ไดรบั บริการเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศกึ ษา ของขาราชการครแู ละบคุ ลากรทางการศึกษา

 ผลผลติ ท่ี 3 ผูไดรับการสง เสรมิ และพัฒนาคณุ ธรรมจริยธรรม  ผลผลิตที่ 7 นกั เรียนโรงเรยี นเอกชนท่ไี ดร บั การ

อดุ หนุน

 ผลผลติ ที่ 4 ผูร บั บรกิ ารการศกึ ษานอกระบบ  ผลผลิตที่ 8 ผอู าํ นวยการครู และบุคลากรทางการ

ศกึ ษาไดรบั การสงเคราะหตามกฏหมายโรงเรยี นเอกชน

๔.9.2 แผนงานยุทธศาสตร

แผนงานยทุ ธศาสตรพฒั นาเศรษฐกจิ ดิจทิ ัล

แผนงานยทุ ธศาสตรการวจิ ัยและพฒั นานวัตกรรม

แผนงานยุทธศาสตรพฒั นาศกั ยภาพคนตลอดชวงวยั
แผนงานยทุ ธศาสตรเ พอ่ื สนับสนุนดา นการพัฒนาและเสรมิ สรางศกั ยภาพทรพั ยากรมนุษย

แผนงานยทุ ธศาสตรส รางความเสมอภาคทางการศึกษา

๔.9.3 แผนงานบูรณาการ

แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแกไ ขปญหาจังหวดั ชายแดนภาคใต

 แผนงานบูรณาการปอ งกัน ปราบปราม และบําบดั รักษาผตู ิดยาเสพติด

แผนงานบรู ณาการพฒั นาพน้ื ที่ระดับภาค

 แผนงานบรู ณาการพฒั นาคณุ ภาพการศกึ ษาและการเรียนรู

 แผนงานบูรณาการตอ ตา นการทุจริตและประพฤติมชิ อบ

 แผนงานบรู ณาการอ่ืน ๆ (โปรดระบ.ุ ........................................................................................)

5. ความสอดคลองกับนโยบายการตรวจราชการและตดิ ตามประเมินผลการจดั การศึกษาของ

กระทรวงศกึ ษาธิการ ประจําปง บประมาณ พ.ศ. 2564 (ถามี)

(โปรดระบุนโยบายขอ........-........................................................................................................................................)

6. ความสอดคลองกับนโยบายของหนว ยงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2564

(สาํ นักงานศกึ ษาธกิ ารจงั หวัดนา น ยทุ ธศาสตรท่ี 3 การพฒั นาศักยภาพคนทกุ ชวงวยั และการสรางสังคมแหงการ

เรยี นร)ู

7. หลกั การและเหตุผล

ตามพระบรมราโชบายดานการศึกษา ของสมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพ

ยวรางกรู การศกึ ษาตองมุงสรางพื้นฐานใหแกผูเรียน 4 ดาน 1. มีทศั นคติท่ีถูกตองตอบานเมอื ง 2. มีพ้ืนฐานชีวิต

ที่ม่ันคง 3. มีงานทํา มีอาชีพ 4. เปนพลเมืองดี สํานักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน ไดกําหนดจัด

กิจกรรมลูกเสือเพื่อสนองพระบรมราโชบายดานการศึกษา ในหลวงรัชกาลท่ี 10 สนองนโยบาย และจุดเนนของ

กระทรวงศกึ ษาธิการ ปง บประมาณ 2563 มีความสอดคลอ งกับยุทธศาสตรชาติ เปาหมายของแผนแมบทภายใต

ยทุ ธศาสตรชาติ วตั ถุประสงคข องแผนการปฏิรปู ประเทศดานการศึกษา และนโยบาของรัฐบาลโดยเฉพาะนโยบาย

เรงดวนเร่ืองการเตรียมคนสูศตวรรษที่ 21 โดยจัดทําโครงการสงเสริมระเบียบวินัยลูกเสือ เนตรนารี โดยจัด

กิจกรรมการประกวดระเบยี บแถวลูกเสือ เนตรนารี ซงึ่ เปน กิจกรรมของเยาวชนท่ีสรางความ เปนผูมรี ะเบียบวินัย

กลาหาญ อดทน ความซอ่ื สัตย ความเช่ือม่ันในตนเอง ความรวมมือรวมใจ ความพรอมเพรียง ความสามคั คี สงาผา

เผยสมเกียรติของลูกเสือ อีกท้ังยังเปนการฝกใหเปนผูนํา ผูตามท่ีดี เปนผูมีประสาทตื่นตัวสามารถเคล่ือนไหว

อิริยาบทไดคลองแคลววองไว รูจักเสียสละประโยชนสวนตนเพื่อสวนรวม มีความรับผิดชอบ ตอสงั คม ซงึ่ เปน การ

พฒั นาคุณลักษณะอันพึงประสงค รวมทั้งเปนการปลูกจิตสํานึกใหนักเรียน นักศึกษา แตงเคร่ืองแบบลูกเสือ

56

เนตรนารี อยางถกู ตองตามกฎกระทรวงวาดวยเครอ่ื งแบบลูกเสือ เนตรนารี โดยไดรับความรวมมือจากสถานศึกษา
ท่วั ประเทศ จัดสง กองลูกเสือ เนตรนารี เขารวมประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ในระดบั ประเทศ ซึ่งเปน
กลยุทธหนึ่งที่จะผลักดันใหสถานศึกษาไดฝกระเบียบแถวใหกับลูกเสือ เนตรนารี เปนประจําอยางตอเนื่อง ซ่ึง
เปนการปลกู ฝงใหลูกเสอื เนตรนารี มีคุณสมบัติดังกลาวขางตน ดังนั้นลูกเสือเนตรนารี ท่ีผานการฝกระเบียบแถวฯ
ก็จะมีระเบียบวินัย มคี วามภาคภมู ิใจในตนเอง แตงกายอยางถูกตองตามระเบียบฯ และสามารถนําไปประยุกตใช
ในชีวิตประจําวันไดอยางมีคุณภาพและการอยูรวมกัน ในสังคมไดอยางมั่นคง และเปนพลเมืองดีของชาติตอไป
โดยสํานักการลูกเสอื ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน ไดมอบหมายใหสํานักงานศึกษาธกิ ารจังหวัดนาน ดาํ เนินการ
จัดการประกวดในระดับจังหวัด เพื่อคัดเลือกตัวแทนเขารวมการประกวดในระดับประเทศตอไป สํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดนาน จึงไดดําเนินการจัดทําโครงการสงเสริมระเบียบวินัยลูกเสือ เนตรนารี ระดับจังหวัด
ประจําป 2564นขี้ ้นึ
8. วัตถุประสงค

8.๑เพือ่ สงเสริมใหล กู เสือ เนตรนารีมีคุณธรรม จรยิ ธรรม เปนพลเมืองดี ในเรื่องการมีระเบียบ มีวนิ ัย มี
ความเขมแข็ง อดทน มีความเปนผูนํา ความพรอมเพรียง ความสามัคคี รูจักเสียสละ ชวยเหลือผอู ื่น ทักษะการอยู
รว มกัน สรา งเสริมประสบการณช ีวิต และสามารถนําไปประยกุ ตใ ชในชีวิตประจําวนั ไดอ ยางมคี ณุ ภาพ

8.2เพ่ือฟนฟูกิจการลูกเสือในสถานศึกษา และเพ่ือใหลูกเสือมีความรัก ความสนใจ และเห็นคุณคา
กิจกรรมลกู เสอื มากยิ่งข้นึ
9. ตวั ชวี้ ดั ของโครงการ
9.1 ตวั ช้วี ดั เชงิ ปริมาณ

หนวยงานทางการศึกษาจัดสงกองลูกเสือ เนตรนารี ในสังกัด เขารวมประกวดในระดับจังหวัด
คณะกรรมการตัดสนิ การประกวด และเจา หนาท่ี รวมจํานวน 350 คน
9.2 ตัวชว้ี ัดเชงิ คุณภาพ

ลูกเสือเนตรนารี ของจังหวัดนาน มีคุณธรรม จริยธรรม โดยมรี ะเบียบ มีวินัย มีความเขมแข็ง อดทน รจู ัก
บําเพ็ญประโยชนชวยเหลือสังคมตามอุดมการณของลูกเสือ และนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันไดอยางมี
ความสุข
10. กลุมเปา หมายโครงการสถานศกึ ษาในจงั หวดั นา น ทกุ สังกัด
11. ระยะเวลาดําเนนิ การเมษายน - กรกฎาคม ๒๕๖4
12.สถานทด่ี ําเนินการ สนามกฬี ามหาวทิ ยาลยั เทคโนโลยีราชมงคล ลานนานา น และ ณ สถานศกึ ษาท่ีสงกอง
ลูกเสอื เนตรนารีเขา รว มกิจกรรม
13. กิจกรรมทีว่ างแผนดําเนินการ

แผนการดาํ เนินงานการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี
ระดับจงั หวัด และระดับประเทศ ประจําป ๒๕๖๔
---------------------------------------

การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับจังหวดั และระดบั ประเทศ ประจําป ๒๕๖๔ ดําเนินการจัดประกวดฯ
ดวยการบนั ทึกคลิปวดี ีโอการประกวดฯ ของสถานศกึ ษาท่สี มัครเขา รวมประกวดฯ ดวยโทรศัพทเคลื่อนที่ แบงออกเปน ๗ กลุม
การประกวด ไดแก ลูกเสือสํารอง เนตรนารีสํารอง ลูกเสือสามัญ เนตรนารีสามัญ ลูกเสือสามัญรุนใหญ เนตรนารีสามัญรุนใหญ
ลูกเสือวิสามญั และเนตรนารวี ิสามญั ซึ่งมีรายละเอยี ดแผนการดําเนนิ งานการประกวดฯ ระดบั จงั หวดั และระดับประเทศ ดงั นี้

57

ที่ ประเดน็ การดาํ เนินงาน การประกวดฯ ระดับจังหวัด การประกวดฯ ระดับประเทศ

1. การประชาสัมพันธเชญิ ชวน 1.1 การรับสมคั รของสํานกั งานศกึ ษาธิการจงั หวดั สํานกั การลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนกั เรยี น

สถานศกึ ษาและการรับสมคั ร -สง ใบสมัครเขาประกวดฯ โดยตรงทีส่ ํานักงาน จัดสง หนังสือแจงไปยังสํานกั งานศกึ ษาธกิ าร

ศึกษาธิการจังหวัด ภายในวันที่ 14 มถิ ุนายน จังหวดั พรอ มแนบเอกสารแผนและขน้ั ตอนการ

2564 ดําเนนิ งาน ประกาศหลักเกณฑการประกวดฯ

1.2การดําเนินการของ ศธจ. แบบรายงานผลการดําเนินงาน แบบสรุปรายชอื่

- ศธจ. สมคั ร Gmail เพ่อื รับคลิปวีดีโอการ สถานศกึ ษาท่ีชนะเลศิ การประกวดฯ และแบบ

ประกวดจากสถานศกึ ษาผา นทาง Google drive ประเมินผล เพอ่ื แจง ให ศธจ.ดาํ เนนิ การเชญิ ชวน
- แจง สถานศกึ ษาทสี่ มัครเขารวมประกวดฯ ให สถานศกึ ษาและเปด รับสมัครตอ ไป

ทราบขั้นตอนการดาํ เนินงาน และแจง ให

สถานศกึ ษาสมัครGmailเพอื่ จัดสง คลิปวดี ีโอการ

ประกวดผา นทาง Googledrive หรือจะจัดสงโดย

บันทึกลงแผนดวี ดี ี สงไปยัง ศธจ.โดยตรง

2. การบนั ทึกคลิปวีดีโอการ 2.1ศธจ.กาํ หนดวนั และเวลาใหสถานศึกษาบันทกึ - สาํ นกั การลูกเสือฯ จดั สงคลิปตัวอยา งแนว

ประกวดฯ คลปิ วีดโี อการประกวดฯ โดยดาํ เนนิ การจดั ทางการประกวดฯ ใหแก ศธจ.ผา นทางเว็บไซต

และการจดั สงคลปิ วดี โี อ ประกวดฯ ระดบั จังหวัด ใหเ สรจ็ สน้ิ ภายในวันที่ สํานกั การลูกเสือฯ และกลมุ ไลน ชอ่ื “ผอ.สยร.

17 กรกฎาคม ๒๕๖๔ (หากเกดิ เหตสุ ุดวสิ ยั ไม ศธจ. official” และกลมุ “การประกวดระเบยี บ

สามารถดาํ เนนิ การในชวงเวลาดังกลา วไดใ หเ ปน แถว 64”

อาํ นาจการตดั สินใจของคณะกรรมการการ

ประกวดฯ ของ ศธจ.)

2.2ศธจ.จดั สงคลปิ วดี ีโอตวั อยา งแนวทางการ

ประกวดฯ ใหแกสถานศกึ ษา เพื่อเปน ตัวอยางการ

ตัง้ กลองโทรศพั ทมอื ถอื เพื่อบนั ทกึ คลปิ วดี ีโอการ

เดนิ ประกวดฯ

2.3 จดั ประชมุ ชแ้ี จงแนวทางการดาํ เนินงานจดั

ประกวดฯ ระดบั จงั หวดั ใหค ณะกรรมการตดั สนิ

การประกวดเพือ่ เตรียมการจดั การประกวดฯ วัน

จันทรท ่ี 21 มิถุนายน 2564 เวลา 09.30 น.

ณ สํานกั งานศึกษาธกิ ารจังหวัดนา น

2.4 จัดประชมุ ชแ้ี จงแนวทางการดาํ เนนิ งานจดั

ประกวดฯ ระดับจงั หวดั ใหส ถานศกึ ษาทีส่ งกอง

ลูกเสอื เนตรนารี เขารว มประกวด วันจนั ทรท่ี

21 มิถุนายน 2564 เวลา 09.30 น. ณ

สํานกั งานศึกษาธิการจงั หวัดนาน

2.5 ศธจ.แจง ใหสถานศึกษาจดั สง คลปิ วีดโี อใหแ ก

ศธจ. ผานทาง Googledrive ภายใน ๓๐ นาที

หลงั จากเสรจ็ สน้ิ การบันทกึ คลปิ วดี โี อ การบันทึก

คลิปวีดโี อใหด าํ เนินการใหเ สรจ็ สนิ้ ภายในวนั ท่ี

17 กรกฎาคม 2564

3. การพจิ ารณาตัดสนิ การ 3.1 ศธจ.แตงตง้ั คณะกรรมการดาํ เนินงาน/ 3.1สํานักการลูกเสือฯ แตงตัง้ คณะกรรมการ/

ประกวดฯ คณะกรรมการตดั สินการประกวดฯ ระดับจังหวัด คณะกรรมการตดั สนิ การประกวดฯ

ระดบั จังหวัด ระดบั ประเทศ

และการรายงานผล 3.2คณะกรรมการออกตดิ ตาม/สังเกตการณการ

บนั ทกึ คลิปวีดโี อในระหวา งวันท่ี 13-17

มถิ นุ ายน 2564ณ สถานศึกษา (กําหนดการแนบ)

58

3.3จัดประชุมคณะกรรมการเพือ่ พจิ ารณา 3.2 จัดประชมุ เพ่อื พจิ ารณาคดั เลอื กกองลกู เสอื

คัดเลือกกองลกู เสือโรงเรยี นใหไ ดร บั รางวลั โรงเรยี นทช่ี นะเลิศการประกวดฯ ระดบั จังหวัด

ชนะเลิศการประกวดฯ ระดับจังหวดั ในวัน ใหไ ดร บั รางวลั ชนะเลศิ การประกวดฯ

อาทติ ยท่ี 18 กรกฎาคม 2564 ณ สาํ นกั งาน ระดบั ประเทศ ทงั้ 7 กลมุ การประกวดฯ ระหวาง

ศกึ ษาธกิ ารจงั หวดั นาน(อาจมีกองลกู เสอื โรงเรียน วนั ที่ 4– 6 สงิ หาคม 2564 ณ โรงแรมในพน้ื ท่ี

เขา รวมประกวดฯ ไมค รบทกุ กลมุ การประกวดฯ ก็ กรุงเทพมหานคร

ได) ฯ

3.4ศธจ.จดั สง แบบสรปุ รายชอ่ื สถานศกึ ษาที่ ๓.๓สาํ นักการลูกเสอื ฯ ตรวจสอบเอกสารแบบ

ชนะเลิศการประกวดฯ ระดบั จังหวัด รวมทง้ั แนบ รายงานตางๆ และคลิปวดี โี อการประกวดฯ ที่

แผน ดวี ดี ี (DVD) คลิปวดี ีโอชนะเลิศการประกวดฯ ไดร บั จาก ศธจ.ทุกจงั หวดั และคดั แยกคลิป

ระดบั จังหวดั ไปยงั สาํ นักการลกู เสือฯ ภายในวนั ที่ วีดีโอตามประเภทกลมุ การประกวด จํานวน7

๒1 กรกฎาคม ๒๕๖๔ ทงั้ นี้ จะถอื วนั ที่ กลุม เพ่อื ใหเกดิ ความถูกตอง ชัดเจน และ

ประทบั ตราไปรษณียต น ทางเปนสําคญั สะดวกรวดเรว็ ในการตัดสินการประกวดฯ

ระดบั ประเทศ

4. การประกาศและการมอบ 4.1ศธจ.ประกาศรายชอ่ื กองลกู เสือท่ไี ดร ับรางวัล 4.1สาํ นักการลกู เสือฯจดั ทาํ ประกาศรายช่ือ

รางวลั ชนะเลศิ การประกวดฯ ชนะเลิศการประกวดฯ สถานศกึ ษาท่ีไดร บั รางวัลชนะเลศิ การประกวดฯ

และดําเนนิ การมอบรางวลั ชนะเลิศการประกวดฯ ทง้ั 7กลุมการประกวดฯ และประกาศผลผา น

ระดบั จงั หวดั สําหรบั วนั เวลา ศธจ.จะพิจารณา เวบ็ ไซต สกก. และกลุม ไลน ชื่อ “ผอ.สยร.ศธจ.

ดาํ เนินการตามความเหมาะสม official”และ “การประกวดระเบยี บแถว 64”

4.2รางวลั การประกวดฯ 4.2 รางวลั การประกวดฯ

๑) รางวลั ชนะเลศิ ไดร บั ๑) รางวลั ชนะเลศิ

- ธงชนะเลศิ (ธงเล็ก) (สาํ นักการลูกเสือฯ จดั ทํา - โลร างวลั

และสง ให ศธจ.) - เกยี รตบิ ตั ร คนละ ๑ ฉบบั

- เกยี รตบิ ัตร คนละ ๑ ใบ - เกยี รตบิ ัตร กองละ ๑ ฉบบั

- เกยี รตบิ ตั ร กองละ ๑ ใบ - เงนิ รางวลั กองละ

๓๐,๐๐๐ บาท

๒) รางวลั รองชนะเลิศ ๒) รางวัลรองชนะเลิศ อนั ดับ ๑

- เกยี รติบตั ร คนละ ๑ ฉบบั - โลรางวลั

- เกยี รตบิ ตั ร กองละ ๑ ฉบับ - เกยี รตบิ ัตร คนละ ๑ ฉบบั

- เกยี รตบิ ตั ร กองละ ๑ ฉบับ

- เงนิ รางวลั กองละ

๒๐,๐๐๐ บาท

๓) รางวลั รองชนะเลศิ อันดับ ๒

- โลร างวลั

- เกยี รตบิ ตั ร คนละ ๑ ฉบบั

- เกยี รตบิ ัตร กองละ ๑ ฉบบั

- เงนิ รางวัล กองละ

๑๐,๐๐๐ บาท

๓) รางวัลชมเชย ๔) รางวัลชมเชย

- เกยี รติบัตร คนละ ๑ ฉบบั - โลร างวัล

- เกยี รติบตั ร กองละ ๑ ฉบบั - เกยี รตบิ ัตร คนละ ๑ ฉบบั

- เกยี รติบัตร กองละ ๑ ฉบบั

หมายเหตุ : ๑.ศธจ.ดาํ เนนิ การจดั ทําเกยี รตบิ ตั รมอบใหแกลกู เสอื เนตรนารี และกองลกู เสอื ทช่ี นะเลศิ การประกวดฯ ตามรปู แบบ

เกยี รตบิ ัตรท่ีสาํ นักการลกู เสอื ฯ กําหนด

๒. สาํ นักการลกู เสือฯ จดั ทาํ ธงชนะเลศิ (ธงเลก็ ) สงไปยัง ศธจ. เพ่อื มอบใหแกก องลกู เสือท่ชี นะเลศิ การประกวดฯ ตอ ไป

59

หมายเหตุ ๑. จัดประชุมช้แี จงแนวทางการดาํ เนนิ งานจัดประกวดฯ ระดับจงั หวัดสถานศกึ ษา/คณะกรรมการ

๒. จัดประชุมคณะกรรมการดาํ เนนิ งานและหรือประชุมคณะกรรมการตดั สนิ ฯ ระดบั จงั หวดั

๓. ตดิ ตาม/สงั เกตการณการประกวดฯ ระดบั จงั หวดั

ผูประสานงาน นางมงคล สายสงู ตาํ แหนง ผอู าํ นวยการกลุม ลกู เสอื ฯ โทร.09 4830 7040

นางศภุ านัน ศตี ะรตั นะ ตําแหนง นกั วชิ าการศกึ ษาชํานาญการ โทร.๐932266159

นายศริ ิยศ วงษแพทย เจา หนาทลี่ กู เสอื ฯ โทร.08 3202 8873

กลุม ลกู เสือ ยวุ กาชาดและกิจการนกั เรยี นสาํ นักงานศกึ ษาธิการ จงั หวัดนา นโทร.054710875

14. ผลการดําเนินงานของกิจกรรม(จากขอ13)

สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนาน โดย กลุมลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน ไดดําเนิน

โครงการสงเสริมระเบียบวินัยลูกเสือ เนตรนารี กิจกรรมประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับจังหวัด

ประจําป 2564 ตามมาตรการเฝาระวังการแพรกระจายเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) โดยวิธีการให

สถานศึกษาท่ีสงกองลูกเสือเนตรนารี เขาประกวดฯ ถายทําเปนคลิปวีดีโอ และสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนาน

แตงตั้งคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิทางดานลูกเสือ ลงไปเฝาสังเกตการณและใหคําแนะนําในการถายทําคลิปวดี โี อ

โดยไดดําเนินการระหวางวันท่ี 13 – 17 กรกฎาคม 2564 ตามสถานท่ีสถานศึกษาไดกําหนดไว ผลการ

ดาํ เนินการ ปรากฏผลดังนี้

14.1 มีสถานศึกษาไดสงใบสมัครเขารวมโครงการสงเสริมระเบียบวินัยลูกเสือ เนตรนารี ประจําป

2564 กิจกรรมประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี จํานวน 4 โรงเรียน ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาตัดสนิ การ

ประกวดจากคลปิ วีดีโอ เม่ือวนั ท่ี 18 กรกฎาคม 2564 ณ หองประชุมสิริสาธร สาํ นกั งานศกึ ษาธิการจังหวัดนาน

ผลการพจิ ารณาคัดเลอื กในระดับจงั หวัด ดงั นี้

ประเภทลกู เสอื สาํ รอง

ไดรบั รางวัลชนะเลิศ ไดแ ก กองลกู เสือสาํ รองโรงเรยี นบา นขึง่ งามมงคล

สงั กัด สํานกั งานเขตพ้ืนทก่ี ารศกึ ษาประถมศึกษานา น เขต 1

ไดรบั รางวัลรองชนะเลิศอนั ดบั 1 ไดแก กองลูกเสือสํารองโรงเรียนราชานบุ าล

สงั กัด สาํ นกั งานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 1

ประเภทลกู เสือสามัญ

ไดร บั รางวัลชนะเลิศ ไดแก กองลกู เสือสามัญโรงเรียนราชานบุ าล

สงั กัด สาํ นักงานเขตพื้นท่กี ารศกึ ษาประถมศึกษานาน เขต 1

ประเภทลูกเสอื สามัญรุน ใหญ

ไดรับรางวัลชนะเลิศ ไดแก กองลูกเสือสามัญรุนใหญโรงเรียนทาวังผาพิทยาคม

สงั กัด สํานกั งานเขตพื้นที่การศกึ ษามัธยมศกึ ษานาน

ประเภทเนตรนารสี ามัญรนุ ใหญ

ไดร ับรางวัลชนะเลิศ ไดแ ก กองเนตรนารสี ามัญรุนใหญโ รงเรยี นมัธยมปากลาง

สงั กัด สาํ นักงานเขตพ้ืนท่กี ารศึกษามธั ยมศึกษานาน

ประเภทลกู เสอื วิสามญั

ไดรบั รางวัลชนะเลิศ ไดแก กองลูกเสือวสิ ามัญโรงเรยี นมัธยมปากลาง

สังกัด สาํ นักงานเขตพื้นทก่ี ารศกึ ษามัธยมศึกษานาน

ประเภทเนตรนารวี สิ ามัญ

ไดรับรางวัลชนะเลิศ ไดแก กองเนตรนารวี สิ ามัญโรงเรยี นมธั ยมปากลาง

สังกัด สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศกึ ษามธั ยมศกึ ษานา น

60

15. ผลการดําเนนิ งานตามตัวชว้ี ดั (จากขอ 9)

ตวั ช้วี ัด คา เปา หมาย ผลการดําเนนิ งาน
ผลการดําเนนิ งาน
จาํ นวนเปาหมาย รอ ยละ
ผูบ ังคับบญั ชาลูกเสือ เนตรนารี 100
เชงิ ปริมาณ(ขอ 9.1) จํานวน จํานวน ลูกเสือ เนตรนารี ไดเขารวม
โครงการ 350 คน 100
สถานศึกษาสงกองลูกเสือ 350 คน 350 คน
ผูบังคับบัญชาลูกเสือ เนตรนารี
เนตรนารีเขารวมโครงการ ลูกเสือ เนตรนารี ไดเขารวม
โ คร ง กา ร แล ะไ ด ร วมป ฏิ บั ติ
ประกวดระเบียบแถวลูกเสือ กจิ กรรมไดอยางมีประสิทธภิ าพ
และเกิดประสิทธิผลและเกิด
เนตรนารี จาํ นวน 4 โรงเรียน ประโยชนสูงสุดตอสถานศึกษา
ผบู ังคบั บัญชาลูกเสือ เนตรนารี
เชิงคณุ ภาพ(ขอ 9.2) และลูกเสอื เนตรนารี

รอยละของกองลูกเสือ เนตร รอยละ 90 รอ ยละ 90

นารี ไดเขารวมโครงการ

ประกวดระเบียบแถวลูกเสือ

เนตรนารี และไดรับการ

พิจารณาคัดเลือกในระดับ

จังหวัด โดยสงผลการตัดสิน

เข า รั บ ก าร พิ จ า รณาใ น

ระดับประเทศ

๑6. ภาพกจิ กรรมที่เกดิ ขนึ้ ภายในโครงการ / กิจกรรม

17. งบประมาณ

งบประมาณทีไ่ ดร บั ผลการใชจ าย ผลการใชจาย ผลการใชจ าย ผลการใชจาย ผลการใชจาย
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
ท้งั หมด งบประมาณรวม งบประมาณ ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4

(สะสม) ไตรมาสที่ 1 - 32,650 13,726

50,800 46,376 -

แหลงงบประมาณ สํานกั งานปลดั กระทรวงศึกษาธกิ าร

61

18. ปญ หา อปุ สรรค และแนวทางแกไข
18.1 ปญหา อปุ สรรค
1.ควรเปดการฝก อบรมหลกั สูตรระเบียบแถวใหก บั ครู และบุคลากรทางการลูกเสอื ใหม ากย่ิงข้นึ
2.ควรจัดสรรงบประมาณเปนคาใชจายในการจัดการประกวดในระดับจังหวัดใหมากย่ิงข้ึน อาทิ คาเชา

เครื่องเสียง คาตอบแทนกรรมการตดั สนิ คาอาหารวา งและอาหารกลางวนั คา จดั การประชุมคณะกรรมการ เปนตน
3. ควรมีการแจงการประกวดประจําปใหหนวยงานทางการศึกษาทราบลวงหนาเปนระยะเวลาไมนอยกวา

3 เดอื น ทั้งนี้เพ่ือการประชาสัมพันธและการเตรียมความพรอมของสถานศึกษาท่ีจะสงกองลูกเสอื เนตรนารี เขา
รว มการประกวดฯ

18.2 แนวทางแกไ ข
1. การจดั กจิ กรรมการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับจังหวัด ระดับภาคและ ระดับประเทศ

ควรขยายระยะเวลาการประกวดฯ โดยใหประกาศรับสมัครตั้งแตชวงเดือนกุมภาพันธและสิ้นสุดการประกวดฯ
ภายในเดอื นมิถุนายน (เพื่อเดินสวนสนามในวันที่ 1 กรกฎาคม) เพื่อเปดโอกาสใหกองลูกเสือและกองเนตรนารีท่ีมี
ความสนใจไดมีเวลาเตรียมตัวในการเขารวมการประกวดฯ

2. การจัดกจิ กรรมการประกวดระเบียบแถวลกู เสอื เนตรนารี ระดับจังหวัด ระดับภาคและ ระดับประเทศ
ควรดําเนินการจัดการประกวดโดยบูรณาการเขากับงานศิลปหัตถกรรมการนักเรียน ที่ไดดําเนินการอยูแลวเปน
ประจําทกุ ๆ ป ทง้ั นี้ เพื่อหลกี เลย่ี งปญหาทเี่ กดิ ขึน้ จากการนาํ นกั เรียนออกนอกสถานศกึ ษามากเกนิ ไป
19. แผนทีจ่ ะดําเนินการตอ ไป(กจิ กรรมท่ีจะดําเนินการในไตรมาสตอไป)
เสรจ็ สิ้นโครงการ
20. ประโยชนท ส่ี าธารณชนไดร ับ

20.1 ลูกเสือ เนตรนารี มีระเบียบ มีวินัย มีความเขมแข็ง อดทน มีความเปนผูนํา ความพรอมเพรียง
ความสามัคคี รูจักเสียสละ ชวยเหลือผูอ่ืน มีทักษะการอยูรวมกัน มีคุณลักษณะที่พึงประสงค และสามารถนําไป
ประยกุ ตใชในชวี ิตประจําวนั ไดอยางมีคณุ ภาพมพี ืน้ ฐานชวี ติ ทีม่ น่ั คง มีคณุ ธรรมและเปนพลเมืองดี

20.2 กิจการลกู เสือ เนตรนารใี นสถานศกึ ษามีการพัฒนาและไดรบั ความสนใจ และเห็นคณุ คา ของ
21. ผรู ายงาน นางพสชณันค พรหมจรรย ตาํ แหนง นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
หนวยงาน สํานักงานศกึ ษาธิการจังหวดั นาน โทรศพั ท โทร. 054 710875 โทรสาร 054 710211
E-mail:[email protected]
22. วนั ที่รายงาน ณ วนั ที่ 30 กนั ยายน 2564

62

แบบรายงานผลการดาํ เนินงานตามแผนปฏิบตั ริ าชการ ประจาํ ปง บประมาณ พ.ศ. 2564
ของสํานกั งานปลัดกระทรวงศกึ ษาธกิ าร
******************************

1. ช่ือหนว ยงานสํานักงานศึกษาธิการจังหวดั นา น
2. ชอื่ โครงการขบั เคล่ือนการพัฒนาการจดั การศึกษาปฐมวัยในระดบั พ้ืนที่
3. หวงเวลารายงาน
ไตรมาสท่ี 1 : เดอื นต.ค. 63-ธ.ค. 63ไตรมาสที่ 2 : เดือนม.ค. 64-ม.ี ค. 64
ไตรมาสท่ี 3 : เดอื นเม.ย. 64-ม.ิ ย. 64 ไตรมาสที่ 4 : เดอื นก.ค. 64-ก.ย. 64
สถานะโครงการยงั ไมส น้ิ สุดโครงการ  สนิ้ สดุ โครงการแลว
4. ความสอดคลองกบั แผนระดบั ตาง ๆ
(โปรดระบุขอ ความ และทาํ เครอ่ื งหมาย √ ในชอง  ทม่ี คี วามสอดคลอ งกับโครงการ)
4.1 ยุทธศาสตรช าติ (ดานท่ี 3 การพฒั นาและเสริมสรางศกั ยภาพทรัพยากรมนษุ ย)

4.2 แผนแมบ ทภายใตยุทธศาสตรช าติ (ดา นท่ี 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวติ )
4.3 แผนยอ ยภายใตแผนแมบ ท (ดา นท่ี 11.3 การพัฒนาคนทกุ ชว งวยั (เรยี น/วยั รุน)

4.4 แผนปฏริ ูปประเทศ (ดา นการศกึ ษา)
4.5แผนพัฒนาเศรษฐกจิ และสังคมแหง ชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)
(ยทุ ธศาสตรท ่ี 1 การเสรมิ สรางและพัฒนาศักยภาพทนุ มนุษย)
4.6แผนความมัน่ คง (โปรดระบ-ุ )
4.7นโยบายรฐั บาล

4.7.1 นโยบายหลัก การปฏิรูปกระบวนการเรียนรูและการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทกุ ชว งวัย
4.7.2 นโยบายเรงดว น การเตรียมคนไทยสศู ตวรรษท่ี 21
4.8ยทุ ธศาสตรตามแผนปฏบิ ตั ริ าชการประจําปง บประมาณ พ.ศ. 2564 ของกระทรวงศึกษาธิการ

ยุทธศาสตรท ่ี ๑ การจัดการศกึ ษาเพื่อความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ
ยทุ ธศาสตรที่ ๒ การผลิตและพัฒนากําลังคน การวจิ ัย และนวตั กรรมเพอื่ สรา งขดี ความสามารถ

ในการแขงขันของประเทศ
ยทุ ธศาสตรท ่ี ๓ การพัฒนาศกั ยภาพคนทุกชวงวัยและการสรา งสังคมแหงการเรียนรู
ยุทธศาสตรท่ี ๔ การสรา งโอกาสความเสมอภาคและความเทา เทียมทางการศกึ ษา
ยทุ ธศาสตรท ่ี ๕ การพัฒนาประสิทธภิ าพของระบบบริหารจัดการศึกษา
4.9ประเดน็ ยุทธศาสตรตามแผนปฏบิ ัตริ าชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
ของสํานกั งานปลดั กระทรวงศึกษาธกิ าร (ฉบับจดั ทําคําของบประมาณรายจายประจําป 2564)
ประเด็นยุทธศาสตรท ่ี ๑ พฒั นาการจัดการศึกษาเพือ่ ความมั่นคง
ประเด็นยุทธศาสตรท ี่ ๒ พฒั นากาํ ลงั คน การวิจยั และสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ
ประเด็นยทุ ธศาสตรท ี่ ๓ พัฒนาและเสรมิ สรางศักยภาพทรพั ยากรมนุษยใหม ีคณุ ภาพ
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๔ สรา งโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา
ประเด็นยุทธศาสตรท ี่ ๕ พัฒนาระบบบรหิ ารจัดการใหมีประสทิ ธิภาพ

63

๔.9.1 แผนงานพื้นฐาน

 ผลผลิตที่ 1 นโยบายและแผนดานการศกึ ษา  ผลผลิตที่ 5 ผรู บั บริการการศกึ ษาตามอัธยาศัย

 ผลผลิตที่ 2 หนว ยงานในสงั กดั กระทรวงศกึ ษาธกิ าร ผลผลติ ท่ี 6 มาตรฐานการบรหิ ารงานบคุ คล

ไดร ับบริการเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา ของขาราชการครูและบคุ ลากรทางการศกึ ษา

 ผลผลิตที่ 3 ผไู ดร ับการสง เสรมิ และพฒั นาคณุ ธรรมจริยธรรม  ผลผลติ ท่ี 7 นกั เรยี นโรงเรียนเอกชนท่ีไดร บั การ

อดุ หนนุ

 ผลผลติ ที่ 4 ผูรับบริการการศกึ ษานอกระบบ  ผลผลติ ท่ี 8 ผอู าํ นวยการครู และบคุ ลากรทางการ

ศึกษาไดร บั การสงเคราะหตามกฏหมายโรงเรียนเอกชน

๔.9.2 แผนงานยทุ ธศาสตร

แผนงานยทุ ธศาสตรพ ัฒนาเศรษฐกจิ ดิจิทัล

แผนงานยทุ ธศาสตรก ารวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาศกั ยภาพคนตลอดชวงวยั
แผนงานยุทธศาสตรเ พอ่ื สนับสนุนดา นการพฒั นาและเสรมิ สรางศักยภาพทรัพยากรมนษุ ย

แผนงานยุทธศาสตรสรางความเสมอภาคทางการศึกษา

๔.9.3 แผนงานบรู ณาการ

แผนงานบรู ณาการขับเคล่ือนการแกไ ขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต

 แผนงานบรู ณาการปอ งกัน ปราบปราม และบาํ บัดรักษาผูติดยาเสพติด

แผนงานบูรณาการพัฒนาพืน้ ท่รี ะดบั ภาค

 แผนงานบรู ณาการพฒั นาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู

 แผนงานบูรณาการตอ ตานการทุจรติ และประพฤติมชิ อบ

 แผนงานบูรณาการอื่น ๆ (โปรดระบ.ุ ........................................................................................)

5. ความสอดคลองกับนโยบายการตรวจราชการและตดิ ตามประเมนิ ผลการจดั การศึกษาของ

กระทรวงศึกษาธิการ ประจาํ ปง บประมาณ พ.ศ. 2564 (ถามี)

(โปรดระบนุ โยบายขอ................................................................................................................................................)

6. ความสอดคลองกบั นโยบายของหนวยงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2564

(สาํ นักงานศกึ ษาธิการจงั หวัดนา นยทุ ธศาสตรท ่ี 3 การพัฒนาศกั ยภาพคนทกุ ชวงวัย และการสรา งสังคมแหงการเรียนรู)

7. หลักการและเหตุผล

ยุทธศาสตรชาติ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐)(3)ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากร

มนษุ ยม ุงเนน การเสรมิ สรา งสภาพแวดลอมต้ังแตระดับครอบครัว ชุมชน และประเทศใหเอ้ือตอการพฒั นาศักยภาพ

คนไทยตลอดชวงชีวิต เพื่อใหเปนทรัพยากรมนุษยท่ีสามารถพัฒนาตนและเปนกําลังสําคัญในการขับเคลื่อนการ

พัฒนาสงั คม การพัฒนาคนเชิงคุณภาพในทุกชว งวยั ต้งั แตช วงการตั้งครรภ ปฐมวยั วัยรุน วยั เรียน วัยแรงงาน และ

วัยผูสูงอายุ เพื่อสรางทรัพยากรมนุษยที่มีศักยภาพ มีทักษะความรูเปนคนดีมีวินัย เรียนรูไดดวยตนเองในทุกชวงวัยมี

ความรอบรูทางการเงินมีความสามารถในการวางแผนชวี ิตและการวางแผนทางการเงินท่ีเหมาะสมในแตละชวงวัย

และความสามารถในการดํารงชีวิตอยางมีคุณคา และเปนกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศโดยมีเปาหมายการ

พฒั นาตามยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย คือคนไทยทกุ ชว งวยั มีคุณภาพ

เพิ่มขึ้น ไดร บั การพฒั นาอยางสมดลุ ทง้ั ดา นรา งกายสตปิ ญญาและคุณธรรมจริยธรรม เปนผูที่มีความรูและทักษะใน

ศตวรรษที่๒๑ รักการเรียนรูอยางตอเน่ืองตลอดชีวิตทิศทางการขับเคล่ือนการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต

มุงเนนการสรางสภาพแวดลอมท่ีเอื้อตอ การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพมนุษยและการพัฒนาคนเชิงคุณภาพใน

ทุกชวงวัย ต้ังแตชวงการตั้งครรภปฐมวัย วัยเรียน วัยรุน วัยแรงงาน และวัยผูสูงอายุ เพื่อสรางสภาพแวดลอมท่ี

สงเสริมการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพมนุษยและสรางทรัพยากรมนุษยที่มีศักยภาพ มีทักษะความรูเปนคนดีมีวินัย

64

เรยี นรไู ดด วยตนเองในทุกชว งวัย มีความรอบรทู างการเงิน มีความสามารถในการวางแผนชวี ิตและการวางแผนทาง
การเงินทีเ่ หมาะสมในแตล ะชวงวัย และความสามารถในการดํารงชีวิตอยา งมีคุณคา โดยมีแนวทางการพัฒนาตาม
แผนแมบ ทภายใตยุทธศาสตรชาติท่1ี 1 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต แผนยอยการพัฒนาชวงวัยเรียน/วัยรุน
โดยมีเปา หมาย คือวยั เรยี น/วัยรุน มีความรูและทกั ษะในศตวรรษที่๒๑ ครบถวน รูจักคดิ วิเคราะห รักการเรียนรู มี
สํานึกพลเมือง มีความกลาหาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการแกปญหา ปรับตัว ส่ือสารและทํางานรวมกับ
ผอู นื่ ไดอ ยา งมีประสิทธิผลตลอดชีวติ ดีข้นึ ดว ยการปลกู ฝงความเปนคนดมี วี ินัย พัฒนาทักษะความสามารถท่ีสอดรับ
กับทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ โดยเฉพาะทักษะดานการคิดวิเคราะหสังเคราะหความสามารถในการแกปญหาที่
ซับซอนมีภูมิคุมกันตอปญหาหรืออาชญากรรมตาง ๆ มีความคิดสรางสรรคมีความสามารถในการทํางานรวมกับ
ผูอ่ืนมีความยืดหยุนทางความคดิ รวมถึงทักษะดานภาษา ศิลปะ และความสามารถในการใชเทคโนโลยีและไดรับ
การพัฒนาเต็มตามศักยภาพสอดคลองกับความสามารถ ความถนัดและความสนใจ รวมถึงการวางพื้นฐานการเรยี นรูเพ่ือ
การวางแผนชีวิตและวางแผนทางการเงินที่เหมาะสมในแตละชวงวัยและนําไปปฏบิ ัติไดตลอดจนการพัฒนาทักษะ
การเรียนรูท่ีเช่ือมตอ กับโลกการทํางาน รวมถึงทกั ษะอาชีพท่ีสอดคลองกับความตองการของประเทศ มีทักษะชีวิต
สามารถอยูรว มและทํางานกับผูอ่ืนไดภายใตสังคมท่ีเปนพหุวัฒนธรรม ซึ่งหากมีการออกแบบกระบวนการเรียนรู
และมีหลักสูตรการศึกษาท่ีเอ้ือตอทักษะชีวิตมีการเสริมสรางประสบการณชีวิตทักษะชีวิต และทักษะอาชีพใน
หลกั สูตร และสรา งการมงี านทาํ ของวยั เรยี น/วัยรนุ จะชวยใหก ารพัฒนาเดก็ และเยาวชนบังเกดิ ผลสมั ฤทธ์ไิ ด

สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนานไดจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษาปฐมวัยเชิงบูรณาการ
จงั หวัดนาน (2560-2564) ฉบับปรับปรุงแกไข 2562 ใหสอดรบั และสอดคลองกับแนวทางการพัฒนาตามแผน
แมบทภายใตย ทุ ธศาสตรชาติท่ี11 เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยโดยการบูรณาการการทํางาน
รวมกันระหวางหนวยงานในพื้นท่ีไดแกกระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
จังหวัดนาน สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนาน และสํานักงานสงเสริมการปกครองทองถ่ินจังหวัดนาน โดย
มอบหมายใหกลุม นิเทศ ติดตาม และประเมนิ ผลดําเนินกิจกรรมตามโครงการ สงเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษา
เด็กปฐมวัยในพื้นที่ มาอยางตอเน่ืองตลอดระยะเวลา 3 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563) ดวยการจัดทําขอมูล
สารสนเทศเดก็ ปฐมวัยระดับจังหวัด ปรบั ปรงุ แผนพัฒนาการจดั การศึกษาปฐมวยั เชิงบรู ณาการระดบั จังหวดั (พ.ศ. 2561
– 2564) การพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแหงชาติ 2562 การพัฒนาครูผูสอน
ผูปกครองนักเรียน และผูเกี่ยวของ ใหมีศักยภาพในการจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมและพัฒนาเด็กปฐมวัยใหมี
พัฒนาการสมวยั การสรางการรบั รใู หค รูผูสอน ผปู กครองนักเรียน และผเู ก่ยี วของมคี วามรูความเขาใจ เกิดความตระหนัก
เห็นความสําคัญของการพัฒนาเด็กปฐมวัยในระดับพื้นที่เพิ่มข้ึน การนิเทศ กํากับ ติดตามและประเมินโรงเรียน/
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแบบบูรณาการรวมกัน เพ่ือสงเสริมสนับสนุน และพัฒนาใหโรงเรียน/สถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวยั มีคณุ ภาพตามมาตรฐานสถานพฒั นาการศกึ ษาระดับปฐมวัยแหงชาติ และคัดเลือกผลงาน นวัตกรรมแนวปฏบิ ัติ
ท่ดี ี การแลกเปล่ียนเรียนรู องคความรู และผลการดําเนินงานในระดับจังหวดั นอกจากน้ันในการดําเนินงานขางตน สํานักงาน
ศกึ ษาธิการจังหวัดนาน ไดม ีการประสานงาน สรางความรวมมือและบูรณาการการทํางานรวมกับหนวยงานของกระทรวง
หลักทเ่ี กย่ี วของในพ้นื ท่เี ปน อยางดี ดงั น้ันเพื่อใหการดาํ เนนิ งานเปนไปอยางตอเนื่อง และมีประสิทธิภาพ จึงไดจัดทาํ
โครงการ ขบั เคลอ่ื นการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดบั พ้ืนที่ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขึ้นเพื่อสงเสริม
สนับสนุนใหเด็กปฐมวัยทุกคนไดรับการดูแลและพัฒนาในการจัดการศึกษาปฐมวยั อยางทั่วถึงและมีพัฒนาการสมวัย
พัฒนาสถานศึกษา/สถานพัฒนาเดก็ ปฐมวยั ใหม คี ุณภาพตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวยั แหงชาติ รวมถึงการมีสวนรวม
ในการสงเสริม สนับสนุนดูแล พัฒนาและจัดการศึกษาสําหรับปฐมวัย ในจังหวัดนานใหเปนในทิศทางเดียวกัน
สอดคลอ งกับสว นภูมิภาคเพอ่ื พัฒนาการจัดการศกึ ษาปฐมวยั ในจังหวัดนานเปน ไปตามมาตรฐานชาติตอไป

8. วัตถุประสงค

65

8.1 เพื่อสงเสริม สนับสนุนใหเด็กปฐมวัยทุกคนไดรับการดูแลและพัฒนาในการจัดการศึกษาปฐมวัยอยาง
ทั่วถงึ และมีพฒั นาการสมวัย

8.2 เพอ่ื สง เสรมิ สนับสนนุ และพฒั นาสถานศกึ ษา/สถานพัฒนาเด็กปฐมวยั มีคุณภาพตามมาตรฐานสถาน
พฒั นาเดก็ ปฐมวัยแหง ชาติ

8.3 ผูบริหาร ครู ผูดูแลเด็ก พอแมผูปกครองและผเู กี่ยวของทกุ ภาคสวน มีความรู ความเขาใจ ตระหนัก
และมสี วนรว มในการสงเสริม สนบั สนุนการดแู ล พัฒนาและจัดการศกึ ษาสาํ หรับเด็กปฐมวยั ในจังหวัดนาน
9. ตวั ช้ีวัดของโครงการ

9.1 ตัวชวี้ ดั เชงิ ปรมิ าณ
1) เด็กปฐมวัย (อายุ 3-6 ป) ทุกคน ไดรับการดูแล พัฒนา จัดประสบการณการเรียนรู และจัดการศึกษา

ใหม ีพัฒนาการสมวัยในทกุ ดา น
2) สถานศึกษา/สถานพัฒนาเด็กปฐมวยั ทุกสังกัดไดรับการสงเสริม สนับสนุนและพัฒนาใหมีคุณภาพ

ระดับผา นเกณฑข้ันตน (ระดับคณุ ภาพ C) ตามมาตรฐานสถานพัฒนาแหงชาติ พ.ศ. 2561
3) ผูบริหารครูผปู กครอง ผูดูแลเด็ก ผรู ับบริการและผูมีสว นเก่ียวของทุกภาคสว น จํานวนไมนอยกวา 500 คน

ไดร ับการสง เสริม สนับสนุน และพัฒนาใหความรู ความเขาใจ มีความตระหนักและเขามามีสวนรวมในการดูแล พัฒนา
และจัดการศึกษาใหเด็กปฐมวยั

9.2 ตัวชี้วดั เชิงคณุ ภาพ
1) รอยละ 80 ของเด็กปฐมวัย (อายุ 3-6 ป) มพี ัฒนาการท่สี มวัยทุกดานอยใู นระดับดี
2) รอยละ 80 ของเด็กปฐมวัยที่จบการศกึ ษาระดับปฐมวยั มพี ัฒนาการท่สี มวยั ทกุ ดานอยูในระดบั ดี

10. กลุมเปาหมายโครงการ
ครผู สู อนระดับปฐมวัย และผทู ่มี ีสวนเกี่ยวของ จากสถานพฒั นาเดก็ ปฐมวัยในสังกัด สพป.นา น 1-2, ตชด.,

ศูนยการศึกษาพิเศษประจําจังหวดั นาน ,สังกดั สํานกั งาน กศน. จังหวัดนาน และองคก รปกครองสวนทองถน่ิ
จังหวัดนา น

11. ระยะเวลาดําเนนิ การตลุ าคม 2563 - กันยายน 2564

12.สถานที่ดําเนินการ

สํานักงานศึกษาธกิ ารจังหวดั นานหนวยงานทางการศกึ ษาหนวยงานทเ่ี ก่ียวของในจังหวดั นานและ
สถานศกึ ษาทจ่ี ัดการศึกษาเดก็ ปฐมวยั (อนุบาล 1 – 3) ในจังหวัดนา น

13. กิจกรรมทีว่ างแผนดําเนินการ
กิจกรรมท่ี 1 ชวนคดิ วเิ คราะหความตอ งการจาํ เปนเพือ่ รว มกันวเิ คราะห ความตอ งการ ในการออกแบบ วางแผน

การดาํ เนินงาน โครงการขบั เคล่ือนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวยั ในระดับพื้นท่ีกลุมเปาหมาย คอื คณะทาํ งาน 4
กระทรวงและผทู ี่เกย่ี วของ

กิจกรรมท่ี 2 เสริมสรา ง พัฒนาศักยภาพบคุ ลากร เพื่อใหไดร ับการสงเสริม สนบั สนุน และพัฒนาใหมีความรู
ความเขาใจ มีความตระหนักและเขามามีสวนรวมในการดูแล พัฒนาและจัดการศึกษาใหเด็กปฐมวัยใหมีพัฒนาการ
สมวัยตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแหงชาติ กลุมเปาหมาย คือ ครูผูสอนระดับปฐมวัย และผูท่ีมีสวน
เกี่ยวของ จากสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยในสังกัด สพป.นาน 1-2, ตชด., ศนู ยการศกึ ษาพิเศษประจําจังหวัดนาน ,
สังกัด สํานักงาน กศน. จังหวัดนา น และองคก รปกครองสวนทอ งถ่ินจงั หวดั นาน

66

กิจกรรมที่ 3 สะทอนคิด นิเทศ ติดตาม ตามมาตรฐานฯ โดยศึกษานิเทศก ออกนิเทศ ติดตาม การนํา
ความรูที่ไดรับจากการพัฒนาไปใชในการจัดประสบการณกับเด็กปฐมวัยและการดูแลและพัฒนาในการจัด
การศกึ ษาปฐมวัยตามมาตรฐานสถานพัฒนาเดก็ ปฐมวัยแหงชาติ

กิจกรรมที่ 4 ชวนเชิญขยายผลองคความรูเพื่อเขารวมกิจกรรมการประชุมเสวนาทางวิชาการแลกเปลีย่ นเรียนรู
ขยายผล/ตอยอดผลงานวิจัย นวัตกรรม และแนวปฏิบัติที่ดีรวมกันกลุมเปาหมายคือ ผูบริหาร ครู และผูที่มีสวน
เกีย่ วของ จากสถานพัฒนาเด็กปฐมวยั ในสงั กดั สพป.นาน 1-2, ตชด. , เอกชน, สาํ นักบรหิ ารงานการศกึ ษาพเิ ศษ

กจิ กรรมที่ 5 สรุปและรายงานผลการจดั กจิ กรรมเพื่อ สรปุ ผลการดาํ เนนิ งานโครงการ จัดทาํ รายงานและ
เผยแพรผ ลการดําเนินงาน

14. ผลการดําเนินงานของกิจกรรม(จากขอ 13)
กิจกรรมท่ี 4 ชวนเชิญขยายผลองคความรูเพ่ือเขารวมกิจกรรมการประชุมเสวนาทางวิชาการแลกเปล่ียน

เรียนรูขยายผล/ตอ ยอดผลงานวิจยั นวัตกรรม และแนวปฏิบัตทิ ี่ดีรวมกันกลุมเปาหมายคือ ผบู ริหาร ครู และผทู ีม่ ี
สวนเก่ียวของ จากสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยในสังกัด สพป.นาน 1-2, ตชด. , เอกชน, สํานักบริหารงาน
การศกึ ษาพเิ ศษ

๔.๑การดําเนนิ งานของกจิ กรรม
๔.1.๑ ประชุมคณะทํางานขับเคล่ือนศนู ยพัฒนาคุณภาพปฐมวัยจังหวัดนานแบบออนไลน คร้ังท่ี

2/2564 ในวันจันทรท่ี 28 มิถุนายน 2564 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อรับทราบความกาวหนาการดําเนินกิจกรรม
พัฒนาคุณภาพปฐมวัยจังหวัดนานดวยการทํางานแบบบูรณาการเชิงพ้ืนท่ีรวมกันและสรางการรับรู กิจกรรมท่ี 4
เร่อื ง ชวนเชิญขยายผลองคความรู (คัดเลือกนวตั กรรม/แนวปฏิบัตทิ ีด่ ีของจังหวัด) ภายใตโครงการขับเคล่ือนการพัฒนาการ
จัดการศกึ ษาปฐมวยั ระดับพนื้ ท่ี ประจาํ ปง บประมาณ 2564

๔.๑.2 สงหนังสือสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนานท่ี ศธ 0281/ว330 ลงวันท่ี 8 กุมภาพันธ
2564 ขอความอนเุ คราะหหัวหนา หนวยงานทางการศึกษาและหนวยงานที่เกี่ยวของแจงสถานพัฒนา/สถานศกึ ษา
ทุกแหงในสังกัด ดําเนินการศึกษาคูมือการดําเนินการคัดเลือกรูปแบบ/วิธีการท่ีเปนเลิศ (Best Practices)ประจําป
งบประมาณ 2564 และสงผลงานเพื่อรวมคดั เลือกรูปแบบ/วิธีการท่ีเปนเลิศ จํานวน 2 ดาน คือ ดานการบริหาร
การจัดการศึกษาระดับปฐมวัย (สําหรับผูบริหาร) และดานการจัดประสบการณก ารเรยี นรูระดับปฐมวัย (สําหรับ
ครูผูสอน) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสงเสรมิ ใหสถานพัฒนา/สถานศึกษา ในจังหวัดนานที่จัดการศึกษาระดับปฐมวัย
ไดมีเวทีในการนาํ เสนอผลงานวิจัย นวัตกรรม หรือแนวปฏิบัติที่ดีเกยี่ วกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย ตลอดจนเผยแพร
ผลงานท่ีเปนแบบอยางแกสถานศึกษาตางๆ มายังหนวยงานตนสังกัด ภายในเดือนสิงหาคม 2564 รวบรวมสง
สํานักงานศึกษาธกิ ารจงั หวัดนานเพ่ือคดั เลอื กใหไ ดร บั รางวัลระดับจังหวัดและระดับภาค

๔.๑.3 หนวยงานทางการศึกษาและหนว ยงานท่ีเก่ียวของ ดาํ เนินคัดเลือกรูปแบบ/วิธีการที่เปนเลิศ
(Best Practices)ประจําปง บประมาณ 2564

4.๑.๔ หนว ยงานตนสังกัดสงผลงานมายังสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนานเพ่ือคัดเลือกใหไดรับ
รางวลั ระดับจังหวัด

๔.๑.๕ขออนุมัติจัดกิจกรรมท่ี ๔ กิจกรรมยอยที่ ๒ การขยายผลองคความรู กิจกรรมการประชุม
เสวนาทางวชิ าการ แลกเปล่ียนเรยี นรู ขยายผล/ตอยอดผลงานวจิ ัย นวัตกรรม และแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ระดับ
จังหวัด ตามโครงการ ขับเคลื่อนการพัฒนาการจดั การศกึ ษาปฐมวยั ในระดับพ้นื ท่ี ในวันอังคารท่ี 17 สิงหาคม 2564
ณ หอ งประชุมสริ ิศึกษา เวลา 09.00 น. เปนตนไป โดยมผี ูเขารว มประชุมฯ จาํ นวน ๓๐ คน

๔.๑.๖สงหนังสอื
๑) เรอื่ ง เชิญชวนผูบรหิ ารหนวยงานทางการศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา ครูผูสอน และผูนําเสนอ

ผลงานเขา รวมรบั ฟงการเสวนาทางวชิ าการ ฯ

67

๒) เรอ่ื งเรยี นเชิญเปนคณะกรรมการคัดเลือกสถานพฒั นา/สถานศึกษาทม่ี รี ปู แบบ/วธิ กี ารทเ่ี ปน
เลศิ (Best Practice) ระดับจงั หวดั

๔.๑.๗ดําเนนิ กิจกรรมเสวนาทางวชิ าการ แลกเปลย่ี นเรยี นรู ขยายผล/ตอยอดผลงานวิจัย นวัตกรรม และ
แนวปฏิบัติท่ีดี ระดับจังหวัดโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยระดับพ้ืนที่ทั้งแบบ On-Line และ
On-Site ผานชอ งทาง You tube เพือ่ ขยายผลใหครผู ูส อนปฐมวยั และผูส นใจ ไดร ับชม

๔.1.๘สงประกาศสํานักงานศึกษาธกิ ารจังหวัดนาน เร่ือง ผลการคัดเลือกผลงานทางวิชาการและ
ผลการปฏิบัตงิ านทเี่ ปนเลิศ (Best Practice) ระดบั จงั หวัด ตามโครงการขับเคล่ือนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย
ในระดับพ้นื ที่ประจาํ ปง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ไปยังหนว ยงานทางการศึกษา

๔.๑.๙สาํ นักงานศกึ ษาธกิ ารจังหวัดนานสงผลงานฯของจงั หวดั เขารวมแขงขนั ระดับภาค
๔.๑.๑๐สงประกาศผลการคัดเลือกสถานศึกษาทีม่ ีรูปแบบ/แนวทางปฏิบัติท่ีเปนเลิศ (Best Practice)ใน
การพัฒนาเด็กปฐมวัยอยางมีประสทิ ธิภาพ ระดับภาค ไปยังหนวยงานทางการศกึ ษาเพือ่ แจง บุคลากรทราบ และขอ
ความกรณุ านําผลงานปฏบิ ตั ทิ ่ีเปน เลิศฯ ของบคุ ลากรดงั กลาวไปขยายผลแกสถานศกึ ษาในสังกัดเพอื่ ทราบตอ ไป
๔.๒ ผลการดําเนนิ งาน
ผบู ริหาร ครู ผปู กครอง ผดู ูแลเด็ก ผูรับบริการ และผมู สี วนเก่ียวของทุกภาคสวน จํานวนไมนอยกวา500
คน ไดรับการสงเสริม สนับสนุน และพัฒนาใหความรู ความเขาใจท้ังแบบ On-Site และแบบ On-line ผานชอ งทาง
You tube และจังหวัดนานมีผลงานทางวชิ าการ/นวตั กรรมที่มีรูปแบบ/วธิ ีการที่เปนเลศิ (BestPractice)จํานวน 2 ดาน
คอื
1)ดานการบริหารการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย (สําหรับผูบริหาร) คือ นางอัจฉราวรรณ แสงเพชร
ผูอํานวยการโรงเรียนบานปางกอม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต ๒ ชื่อผลงานการใช
HOMES Model ในการบรหิ ารจัดการศึกษาปฐมวยั เพ่ือพัฒนาดา นรางกาย อารมณ จติ ใจ และสตปิ ญญา
2)ดานการจัดประสบการณการเรียนรูระดับปฐมวัย (สําหรับครูผูสอน)คือ นางสาวจิดาภา ศรีสุข ครู
ชํานาญการพิเศษ โรงเรยี นราชานุบาล สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต ๑ ชอ่ื ผลงานการ
ปลกู จติ สาํ นึกภมู ิคุม กันปจจัยเสยี่ งสําหรับเด็กปฐมวัย ดวยกระบวนการ RACHA MODEL
กิจกรรมท่ี 5 สรปุ และรายงานผลการจัดกิจกรรมเพือ่ สรุปผลการดาํ เนนิ งานโครงการ จัดทํารายงาน
และเผยแพรผลการดําเนนิ งาน
๕.๑ การดาํ เนินงานของกจิ กรรม
๕.๑.๑ ขออนุมัตจิ ัดกจิ กรรมเพ่ือจัดทาํ สรปุ ผลการดําเนินงานโครงการ จัดทํารายงานและเผยแพร
ผลการดาํ เนินงาน
5.1.2 จดั ทาํ สรุปรายงานไตรมาส 4 และจดั ทาํ สรปุ ผลการดําเนินงานโครงการ รปู แบบ 5 บท
พรอมท้งั เผยแพรแกห ัวหนาหนวยงานทางการศกึ ษา หนวยงานตนสงั กดั และกศจ.
5.2 ผลการดาํ เนินงาน
เผยแพรผลการดาํ เนินงานโครงการขับเคล่อื นการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวยั ในระดบั พืน้ ท่ี แก
หัวหนาหนว ยงานทางการศึกษา หนว ยงานตนสงั กัด และกศจ.

68

15. ผลการดาํ เนนิ งานตามตัวชวี้ ดั ผลการดําเนินงาน
ตัวชว้ี ดั คาเปา หมาย

จํานวน ผลการ รอยละ
เปา หมาย ดาํ เนนิ งาน 87.88
100
เชิงปริมาณ 1) เด็กปฐมวัย (อายุ 3-5ป) ทุกคน ไดรับการดูแล พัฒนา จัดประสบการณ เด็กปฐมวัย (อายุ 14,030 100

การเรยี นรู และจดั การศกึ ษาใหม ีพัฒนาการสมวยั ในทกุ ดา น 3-5ป) ทุกคน 87.88
90.73
2)สถานศกึ ษา/สถานพฒั นาเดก็ ปฐมวยั ทกุ แหง ไดร บั การสงเสริม สถานศึกษา/ 100

สนบั สนุนและพัฒนาใหมีคณุ ภาพระดับผา นเกณฑข ้ันตน (ระดบั สถานพัฒนาเด็ก

คณุ ภาพ C) ตามมาตรฐานสถานพฒั นาแหง ชาติ พ.ศ. 2561 ปฐมวยั ทกุ แหง
3) ผูบรหิ าร ครู ผปู กครอง ผดู แู ลเด็ก ผรู ับบรกิ าร และผูมสี วนเกย่ี วของ ไมนอยกวา 500
ทุกภาคสว น จาํ นวนไมนอยกวา 500 คน ไดร บั การสงเสริม สนับสนนุ คน 565
และพัฒนาใหความรู ความเขา ใจ มีความตระหนกั และเขา มามีสว นรวม 87.88
ในการดแู ล พัฒนาและจัดการศกึ ษาใหเด็กปฐมวยั
3.1) สํานกั งานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศกึ ษานา นเขต 1 จาํ นวน
212 คน
3.2) สาํ นักงานเขตพ้ืนที่การศกึ ษาประถมศกึ ษานา นเขต 2 จาํ นวน
200 คน
3.3) โรงเรียนเอกชน จํานวน 137 คน
3.4)สาํ นักงานบริหารการศึกษาพเิ ศษประจาํ จังหวัดนา นจํานวน3คน
3.5) โรงเรียนตาํ รวจตระเวนชายแดนท่ี 324 พนื้ ทจ่ี งั หวัดนาน
จาํ นวน 3 คน
3.6) องคก ารปกครองสว นทองถิ่นจังหวดั นา น จํานวน 10 คน

เชิงคณุ ภาพ 1) รอยละ 80 ของเด็กปฐมวยั (อายุ 3-5 ป) มีพฒั นาการท่สี มวัยทกุ รอ ยละ 80

ดานอยูในระดับดี

2) รอยละ 80 ของเด็กปฐมวัยทจ่ี บการศึกษาระดับปฐมวยั (อนุบาล 3) รอยละ 80 90.73
มีพฒั นาการทีส่ มวยั ทุกดานอยใู นระดบั ดี

๑6. ภาพกจิ กรรมทีเ่ กิดข้นึ ภายในโครงการ / กิจกรรม

ภาพกิจกรรมการขยายผลองคความรู ตามโครงการ ขบั เคล่อื นการพฒั นาการจดั การศึกษาปฐมวัยระดับพน้ื ที่ ระดับจงั หวัด
ตามโครงการขับเคล่ือนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวยั ในระดับพน้ื ที่ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
วันองั คารที่ 17 สงิ หาคม 2564 ณ หองประชมุ สริ ิศกึ ษาสํานักงานศกึ ษาธกิ ารจังหวดั นา น

69

17. งบประมาณ

งบประมาณทีไ่ ดรับ ผลการใชจาย ผลการใชจาย ผลการใชจ าย ผลการใชจาย ผลการใชจาย
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
ทงั้ หมด งบประมาณรวม งบประมาณ ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสท่ี 4

(สะสม) ไตรมาสที่ 1 33,000 23,200 4,000

60,200 60,200 -

แหลงงบประมาณ สํานกั งานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

18. ประโยชนทค่ี าดวา จะไดร ับ
18.1 เด็กปฐมวัยทุกคนในจังหวัดนานไดรับการสงเสริม สนับสนุนและพัฒนาใหมีพัฒนาการสมวัย มี

พฤติกรรมทางสงั คม และสขุ ภาพทีพ่ งึ ประสงค มีความพรอมสําหรบั การเขาเรยี นในระดับประถมศึกษา
18.๒ การดําเนินงานเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กปฐมวัยของหนวยงานท่ีเก่ียวของในจังหวัดนาน เปนไปใน

ทิศทางเดยี วกัน มีการบูรณาการการทาํ งานรว มกันเพือ่ ใหบรรลเุ ปา หมายของการจัดการศกึ ษาปฐมวยั ของชาติ
18.๓ สถานศกึ ษาท่ีจัดการศึกษาปฐมวัยในจังหวดั นานไดรับการพัฒนาอยา งตอเน่ือง รวมทั้งที่ไดรับการ

ขยายผลการดําเนินงานมีคุณภาพตามมาตรฐาน
18.4 มีภาคีเครือขายขับเคล่ือนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัยจากทุกหนวยงานทางการศึกษาใน

จังหวดั นาน

19. ปญหาอุปสรรคและแนวทางแกไ ขในการดาํ เนนิ งาน

17.1 ปญ หาและอปุ สรรค

ติดสถานการณการแพรระบาดของไวรัสโคโรนา ทําใหการดาํ เนินกิจกรรมไมเ ปน ไปตามที่กาํ หนด

17.2 แนวทางแกไข

จัดกิจกรรม ๒ รูปแบบ คอื แบบ On-Site และแบบOn-Line

17.3 ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย

เพอ่ื สะดวกตอการดําเนินการสํานักงานปลัดกระทรวงควรจัดทําแนวทาง/มอบอํานาจใหสํานกั งานศกึ ษาธิการจังหวดั
เปนผูอนุมัติคาใชจายในการเบิกจายงบประมาณเพ่ือเปนคาใชจายในการดําเนินการขยายผลองคความรู กิจกรรมการ
ประชมุ เสวนาทางวชิ าการ แลกเปลย่ี นเรยี นรู ขยายผล/ตอ ยอดผลงานวจิ ัย นวัตกรรม และแนวปฏิบตั ทิ ดี่ ี

20. ประโยชนท่ีสาธารณชนไดร บั
ผลการประเมินเปนขอมูลสารสนเทศในการวางแผนพัฒนาการศกึ ษาปฐมวยั ของสํานักงานศกึ ษาธกิ าร

จงั หวัดนา นและเปนประโยชนตอ หนวยงานและองคก รทเ่ี กี่ยวของ สําหรบั ใชในการดําเนินการเกย่ี วกับการพัฒนา
การศกึ ษาปฐมวยั ในจังหวัดนา น
21. ผูรายงาน นางพสชณันค พรหมจรรย ตาํ แหนง นักวเิ คราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
หนว ยงาน สาํ นักงานศึกษาธิการจงั หวดั นาน โทรศพั ท โทร. 054 710875 โทรสาร 054 710211
E-mail:[email protected]
22. วนั ที่รายงาน ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

70

แบบรายงานผลการดาํ เนินงานตามแผนปฏิบัตริ าชการ ประจําปง บประมาณ พ.ศ. 2564
ของสํานกั งานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
******************************

1. ชื่อหนว ยงานสํานกั งานศึกษาธิการจังหวดั นา น
2. ชอื่ โครงการ สงเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทาํ รูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรตอเน่ือง
เช่ือมโยงการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา
3. หวงเวลารายงาน
 ไตรมาสท่ี 1 : เดอื นต.ค. 63-ธ.ค. 63ไตรมาสท่ี 2 : เดือนม.ค. 64-มี.ค. 64
ไตรมาสท่ี 3 : เดอื นเม.ย. 64-ม.ิ ย. 64ไตรมาสที่ 4 : เดอื นก.ค. 64-ก.ย. 64
สถานะโครงการยงั ไมส้นิ สุดโครงการ  สิ้นสดุ โครงการแลว
4. ความสอดคลองกับแผนระดบั ตาง ๆ
(โปรดระบุขอ ความ และทาํ เครือ่ งหมาย √ ในชอง  ที่มีความสอดคลอ งกบั โครงการ)
4.1 ยุทธศาสตรช าติ (ดา นการพฒั นาและเสริมสรา งศักยภาพทรัพยากรมนษุ ย)

4.2 แผนแมบทภายใตย ทุ ธศาสตรช าติ (ดา นที่ 12การพัฒนาการเรียนร)ู
4.3 แผนยอ ยภายใตแผนแมบท (ดา นที่ 12.1 การปฏริ ปู กระบวนการเรยี นรทู ีต่ อบสนองตอการเปล่ียนแปลง
ในศตวรรษที่ 21

4.4 แผนปฏริ ูปประเทศ (ดา นการศึกษา)
4.5แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหง ชาติ ฉบบั ที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)
(ยทุ ธศาสตรท ่ี 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย)
4.6แผนความมนั่ คง (โปรดระบ.ุ ........................................................................................................................)
4.7นโยบายรัฐบาล

4.7.1 นโยบายหลัก การปฏิรูปกระบวนการเรียนรูและการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกชวงวยั
4.7.2 นโยบายเรงดวน การเตรียมคนไทยสูศตวรรษท่ี 21
4.8ยทุ ธศาสตรตามแผนปฏิบตั ริ าชการประจําปง บประมาณ พ.ศ. 2564 ของกระทรวงศกึ ษาธิการ

ยุทธศาสตรท ี่ ๑ การจัดการศกึ ษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ
ยทุ ธศาสตรที่ ๒ การผลิตและพัฒนากําลังคน การวจิ ัย และนวตั กรรมเพอ่ื สรางขดี ความสามารถ

ในการแขงขันของประเทศ
ยุทธศาสตรที่ ๓ การพัฒนาศกั ยภาพคนทกุ ชวงวัยและการสรา งสังคมแหงการเรยี นรู
ยุทธศาสตรที่ ๔ การสรา งโอกาสความเสมอภาคและความเทา เทยี มทางการศึกษา
ยุทธศาสตรท่ี ๕ การพัฒนาประสทิ ธภิ าพของระบบบรหิ ารจัดการศึกษา
4.9 ประเดน็ ยุทธศาสตรตามแผนปฏบิ ัตริ าชการประจําปง บประมาณ พ.ศ. 2564
ของสํานักงานปลดั กระทรวงศึกษาธกิ าร (ฉบบั จัดทําคําของบประมาณรายจายประจาํ ป 2564)
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๑ พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความมนั่ คง
 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๒ พัฒนากาํ ลังคน การวจิ ยั และสรา งความสามารถในการแขง ขันของประเทศ
 ประเด็นยทุ ธศาสตรท ่ี ๓ พฒั นาและเสริมสรางศกั ยภาพทรพั ยากรมนุษยใ หมีคณุ ภาพ
 ประเด็นยุทธศาสตรท ่ี ๔ สรา งโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา
 ประเด็นยุทธศาสตรท ่ี ๕ พฒั นาระบบบรหิ ารจดั การใหมปี ระสิทธภิ าพ

71

๔.9.1 แผนงานพ้นื ฐาน

 ผลผลิตท่ี 1 นโยบายและแผนดานการศึกษา  ผลผลิตที่ 5 ผรู ับบรกิ ารการศกึ ษาตามอธั ยาศัย

 ผลผลติ ท่ี 2 หนว ยงานในสังกดั กระทรวงศกึ ษาธิการ  ผลผลิตท่ี 6 มาตรฐานการบรหิ ารงานบุคคล

ไดรบั บรกิ ารเทคโนโลยสี ารสนเทศทางการศึกษา ของขาราชการครแู ละบุคลากรทางการศึกษา

 ผลผลติ ที่ 3 ผูไดรับการสง เสรมิ และพฒั นาคณุ ธรรมจรยิ ธรรม  ผลผลิตท่ี 7 นกั เรียนโรงเรียนเอกชนที่ไดรับการ

อุดหนนุ

 ผลผลติ ท่ี 4 ผรู บั บริการการศกึ ษานอกระบบ  ผลผลิตท่ี 8 ผูอ าํ นวยการครู และบคุ ลากรทางการ

ศึกษาไดร บั การสงเคราะหตามกฎหมายโรงเรียนเอกชน

๔.9.2 แผนงานยทุ ธศาสตร

 แผนงานยุทธศาสตรพฒั นาเศรษฐกจิ ดจิ ิทลั

 แผนงานยทุ ธศาสตรการวิจยั และพฒั นานวตั กรรม

 แผนงานยุทธศาสตรพ ฒั นาศักยภาพคนตลอดชวงวยั

 แผนงานยทุ ธศาสตรเพ่ือสนับสนนุ ดา นการพฒั นาและเสริมสรางศักยภาพทรพั ยากรมนษุ ย

 แผนงานยุทธศาสตรสรา งความเสมอภาคทางการศึกษา

๔.9.3 แผนงานบูรณาการ

แผนงานบูรณาการขบั เคลื่อนการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต

 แผนงานบูรณาการปองกัน ปราบปราม และบาํ บดั รักษาผตู ดิ ยาเสพตดิ

 แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดบั ภาค

 แผนงานบูรณาการพฒั นาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู
 แผนงานบรู ณาการตอ ตา นการทจุ รติ และประพฤติมชิ อบ

 แผนงานบรู ณาการอื่น ๆ (โปรดระบ.ุ ........................................................................................)

5. ความสอดคลองกบั นโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจดั การศึกษาของ

กระทรวงศกึ ษาธิการ ประจาํ ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ถามี)

(โปรดระบนุ โยบายขอ................................................................................................................................................)

6. ความสอดคลองกับนโยบายของหนว ยงาน ปง บประมาณ พ.ศ. 2564

(สาํ นักงานศกึ ษาธกิ ารจงั หวัดนา นยทุ ธศาสตรท ่ี 3 การพัฒนาศกั ยภาพคนทุกชวงวยั และการสรางสังคมแหงการเรียนรู)

7. หลักการและเหตผุ ล

ยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ.2561-2580) ไดกําหนดเปาหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติ
มั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอยางตอเนื่อง สังคมเปนธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติย่ังยืน”
ประกอบดว ย 6 ยุทธศาสตร ท่ีมคี วามเก่ียวของกับภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการ โดยเฉพาะอยางยิ่งยุทธศาสตร
ชาติขอท่ี 3 ดานการพัฒนาและเสรมิ สรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย มีเปาหมายพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกชวง
วยั ใหเปน คนดี เกง และมีคณุ ภาพ มคี วามพรอ มทั้งกาย ใจ สตปิ ญญา มีพัฒนาการท่ีดรี อบดาน มสี ุขภาวะทด่ี ีในทุก
ชวงวัย มีจิตสาธารณะ รบั ผิดชอบตอสังคมและผูอืน่ เปนผูมัธยัสถอดออม โอบออมอารี มวี นิ ัย รักษาศีลธรรม และ
เปนพลเมอื งดีของชาติ เปนคนไทยท่ีมีทักษะสูง เปนนวตั กร เปนนักคิด ผูประกอบการ เกษตรกรยคุ ใหม และอื่นๆ
โดยมสี มั มาอาชพี ตามความถนดั ของตนเอง

ภายใตยุทธศาสตรช าติมีแผนแมบท ประเด็นที่ 12 ดานการพัฒนาการเรยี นรู แผนยอยที่ 3.1 การปฏริ ูป
กระบวนการเรียนรทู ่ีตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 ที่มีเปาหมายการพัฒนาเปนการปรับเปล่ียน
ระบบการเรียนรูสําหรับศตวรรษท่ี 21 โดยพัฒนากระบวนการเรียนรูในทุกระดับช้ัน เนนปรับปรุงหลักสูตรฐาน
สมรรถนะ ปฏิรูปหลักสูตรและรูปแบบการเรียนการสอนอาชีวศึกษาใหสอดคลองกับกรอบมาตรฐานฝมือแรงงาน

72

และมาตรฐานอาชีพ โดยเนน การศึกษาอาชีวศึกษา ระบบทวิภาคีและการฝกงานในสถานประกอบการ ปฏิรูปการ
จัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาโดยเนนการเรียนรูท่ีผูกกับงานเพื่อวางรากฐานใหมีสถาบันอุดมศึกษาท่ีสามารถ
ตอบสนองความตองการของประเทศไดในหลากหลายมิติ ท้ังในดานการผลิตกําลังคนที่มีสมรรถนะและทักษะใน
สาขาท่ีเปน ท่ตี องการของตลาด การพฒั นาผูประกอบการยคุ ใหมที่มีศักยภาพในการสรางธุรกิจใหมที่มีใชเ ทคโนโลยี
นวตั กรรม และสามารถไปสตู ลาดตา งประเทศได

ในการน้ี สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนาน ไดจัดทําโครงการสงเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทํา
รปู แบบและการพฒั นาหลักสูตรตอเนอ่ื งเชือ่ มโยงการศกึ ษาขั้นพืน้ ฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา เพื่อสงเสรมิ ให
สถานศึกษา และหนวยงานทางการศึกษาในจังหวัดมีหลักสูตรท่ีจะสนับสนุนการศึกษาที่ตอเนื่องเชื่อมระหวาง
การศึกษาขัน้ พ้ืนฐาน ระดับอาชวี ศึกษาจนถงึ ระดับอดุ มศกึ ษา ท่ีสอดคลอ งกับบริบทของพื้นท่ี สามารถพัฒนาทักษะ
ผูเรียนใหสอดคลองกับความตองการและบริบททางการศึกษาในแตละสาขาวิชาชีพใหสามารถเขาศึกษาใน
สถาบันอุดมศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยอาศัยกระบวนการการมีสวนรวมเปนเคร่ืองมือสําคัญในการสราง
รูปแบบและแนวทางในการพฒั นาหลักสูตรตอเน่ืองเช่ือมโยงการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาใน
จงั หวัดตอไป
8. วตั ถปุ ระสงค

1. เพื่อออกแบบ Model หลักสูตรตอเน่ืองเช่ือมโยงการศึกษาข้ันพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา
ของจงั หวดั นา น

2. เพ่ือพัฒนา Model หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีมีความเช่ือมโยงการจัดการเรียนรูในระดับ
การศกึ ษาขัน้ พ้นื ฐานกับอาชวี ศกึ ษาและอดุ มศึกษา ทส่ี อดคลองกบั บรบิ ทของพนื้ ที่ระดับจงั หวัดและภมู ภิ าค

3. เพอื่ บรู ณาการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการดําเนินงานและจัดทํารายงานผลการใชหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพนื้ ฐานที่มคี วามเชอื่ มโยงการจดั การเรยี นรใู นระดบั การศกึ ษาขั้นพืน้ ฐานกบั อาชีวศึกษาและอุดมศกึ ษา
9. ตัวชีว้ ัดของโครงการ
9.1 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ

1) มีรูปแบบ Model หลักสตู รตอเน่ืองเชอ่ื มโยงการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกับอาชวี ศึกษาและอุดมศึกษาของ
จงั หวดั นา น จํานวน ๑ Model

2) มีหลักสูตรตอเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาข้ันพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาในระดับจังหวัด ท่ี
สอดคลองกบั การพฒั นาประเทศและอตุ สาหกรรมไทยแลนด ๔.๐ จํานวน ๑ หลกั สตู ร
9.2 ตัวชวี้ ัดเชงิ คุณภาพ

หนวยงานการศึกษาในพื้นที่จังหวัดนาน มีหลักสูตรการศึกษาที่มีความตอเนื่อง มีคูมือและกรอบแนว
ทางการพฒั นาหลกั สูตรตอเนื่องเช่ือมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐาน กบั อาชวี ศกึ ษาและอุดมศกึ ษา
10. กลุมเปาหมายโครงการสถานศกึ ษาทุกสังกัดในพื้นท่ีจังหวัดนา น รวมท้ังภาคีเครือขายที่เกี่ยวของในพื้นท่จี งั หวดั นาน
11. ระยะเวลาดําเนนิ การ 1 ตุลาคม 2563 – 31 กันยายน 2564
12. สถานทีด่ าํ เนินการ สถานศึกษาทกุ สังกดั ในพนื้ ท่จี งั หวดั นา น
13. กิจกรรมทีว่ างแผนดําเนินการ
กิจกรรมที่ 1.ประชมุ ชีแ้ จงการดาํ เนนิ โครงการจัดทาํ รูปแบบและแนวทางการพฒั นาหลักสูตรตอเนือ่ งเชื่อมโยง
การศกึ ษาขัน้ พ้ืนฐานกับอาชวี ศึกษาและอดุ มศึกษารวมกับสว นกลางและภูมิภาค
กจิ กรรมที่ 2. แตงตง้ั คณะทํางานท่ีมาจากทกุ ภาคสว น เพอื่ วางแผนการดาํ เนินงานตามโครงการฯ ประเด็นการ
เตรียมความพรอ มการจัดการศึกษาเพือ่ อาชพี โดยใชจ ังหวัดเปนฐาน
กิจกรรมที่ 3.จดั เวทีเสวนาถอดบทเรยี นแลกเปลี่ยนเรียนรู สถานศกึ ษาตน แบบการจดั หลักสตู รเชื่อมโยงการศกึ ษา
ขนั้ พนื้ ฐานกบั อาชวี ศกึ ษาอดุ มศึกษา

73

กิจกรรมท่ี 4. จดั ประชุมออกแบบ Model หลกั สตู รตอ เน่ืองเช่อื มโยงการศกึ ษาขั้นพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษาและ
อุดมศกึ ษา ระดับจังหวดั จัดสรรงบประมาณใหสถานศึกษากลมุ เปา หมายและจดั ทาํ ขอกําหนด
กจิ กรรมที่ ๕. ประชมุ ลงนามบันทกึ ขอตกลง (MOU) ระหวา งสาํ นักงานศึกษาธิการจงั หวัดนาน กับโรงเรียน
นาํ รอง และ สถานประกอบการ
กจิ กรรมที่ ๖. รวมประชุมนําเสนอ Model หลกั สตู รตอ เน่ืองเชือ่ มโยงการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกับอาชวี ศกึ ษาและ
อุดมศึกษา ระดับภาค / ระดับกระทรวง
กิจกรรมท่ี ๗. บูรณาการนิเทศ ตดิ ตาม ประเมินผล
กจิ กรรมท่ี 8. สรปุ รายงานผลการดําเนินงาน
14. ผลการดําเนินงานของกิจกรรม

1) ประชุมชี้แจงการดําเนินโครงการจัดทํารูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรตอเนื่องเช่ือมโยง
การศึกษาขัน้ พ้ืนฐานกับอาชีวศกึ ษาและอดุ มศกึ ษารวมกับสวนกลางและภมู ภิ าค

1.1 การประชุมเชิงปฏบิ ัติการสรางความรคู วามเขาใจเก่ียวกับการดําเนินงานโครงการสงเสริมเวทีและ
ประชาคมเพื่อการจัดทํารูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรตอเน่ืองเช่ือมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศกึ ษาและ
อุดมศึกษา ระหวางวันที่ 7-10เมษายน 2564 ณ โรงแรม รอยัล ซิตี้ ปนเกลา กรุงเทพ จัดโดยสํานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธกิ าร ผูเขารวมประชุม ประกอบดวย ผูรับผิดชอบของ ศธภ. รวม 18 คน และผรู ับผิดชอบ
ของ ศธจ. รวม 77 คน รวมจาํ นวนทัง้ สนิ้ 95 คน

1.2 การประชุมคณะกรรมการดําเนินงานโครงการสงเสรมิ เวทีและประชาคมเพ่ือการจัดทํารูปแบบและ
การพัฒนาหลักสูตรตอเน่ืองเช่ือมโยงการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา เมื่อวันท่ี 18 มีนาคม
2564 ณ สํานักงานศึกษาธิการภาค 16 จัดโดยสํานักงานศึกษาธิการภาค 16 มีผูเขารวมประชุม 3 โครงการ
จํานวน 30 คน

1.3 การประชุมชี้แจงโครงการ และคดั เลือกโรงเรียนกลมุ เปาหมายเขารวมโครงการ วันที่ 25 มถิ ุนายน
2564 ณ หองประชุมกลมุ นเิ ทศ สํานกั งานศกึ ษาธิการจงั หวัดนาน มีผูเขา รว มประชมุ จํานวน 15 คน

2) การแตงต้ังคณะกรรมการขับเคล่ือนการจัดทํารูปแบบและแนวทางพัฒนาหลกั สูตรตอเนื่องเชื่อมโยง
การศึกษาช้นั พ้ืนฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา จังหวัดนาน ประกอบดว ย ศึกษาธกิ ารจังหวดั นานเปนประธาน
กรรมการ, ผูอํานวยการสถาบันอาชีวศึกษา ท้ัง 4 แหง, ศึกษานิเทศกทั้ง 15 คน, และบุคลากรในสํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดนาน รว มเปนคณะกรรมการ

3) จัดประชุมออกแบบ Model หลักสูตรตอเน่ืองเช่ือมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและ
อุดมศึกษา ระดับจังหวัดจัดสรรงบประมาณใหสถานศึกษากลุมเปาหมายและจัดทําขอกําหนดในการดําเนิน
โครงการ โดยใหโรงเรียบนกลมุ เปาหมายจํานวน 3 โรงเรียน จัดทําโครงการ เพ่ือเสนอขอรบั งบประมาณ โรงเรยี น
ละ 10,000 บาท เพื่อพัฒนาหลักสูตรและกิจกรรมการจัดการเรียนรูในหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน เมื่อวันท่ี 15
กรกฎาคม 2564 ณ หองประชมุ สิรสิ าธร สํานักงานศึกษาธกิ ารจังหวัดนาน

4) การลงนามบนั ทึกขอ ตกลง ระหวา ง สถาบนั อาชวี ศึกษาในจังหวัดนาน กับ โรงเรยี น
กลุมเปาหมาย ในโครงการสงเสริมเวทีประชาคมเพื่อการจัดทํารูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรตอเนื่องเช่ือมโยง
การศึกษาข้ันพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา เม่ือวันท่ี 15 กรกฎาคม 2564 ณ หองประชุมสิริสาธร
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนาน โดยเปนการทําบันทึกขอตกลงความรวมมือ ระหวางสถาบันอาชีวศึกษา และ
โรงเรียนกลมุ เปาหมาย ดังนี้

1. โรงเรียนสนั ตสิ ขุ พิทยาคม รวมกบั วทิ ยาลยั สารพดั ชางนาน หลักสตู ร การตัดผมชายระดับ 1
2. โรงเรียนราชประชานเุ คราะห 56 รวมกับ วิทยาลัยสารพัดชางนาน หลักสูตร การตัดเยบ็ เสื้อผา

อยา งงา ย

74

3. โรงเรียนจอมจันทรวิทยาคาร รวมกับ วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา หลักสูตร งานชางพื้นฐาน
อิเลก็ ทรอนกิ ส

5) การประชุมทางวิชาการแลกเปล่ียนเรียนรูและคัดเลือกผลการปฏิบัติท่ีเปนเลิศระดับจังหวัด (Best
Practice) โครงการสงเสรมิ เวทปี ระชาคมเพื่อการจัดทาํ รูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรตอเนื่องเชื่อมโยงการศึกษา
ขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 เม่ือวันท่ี 27 สิงหาคม 2564 ณ
โรงแรมนานกรนี เลคววิ จงั หวดั นาน โดยผลการคดั เลอื ก Best Practice ไดแ ก

หลักสูตรการตัดเย็บเสื้อผาอยางงาย โรงเรียนราชประชานุเคราะห 56 จัดการเรียนการสอน
รวมกับ วิทยาลยั สารพัดชา งนาน
6) การบูรณาการนิเทศ ตดิ ตาม ประเมนิ ผล โดยตดิ ตามผลการดาํ เนินงานปงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ
โรงเรยี นตาลชุมพิทยาคตม และ โรงเรียนสันติสุขพทิ ยาคม จังหวัดนาน เมื่อวันท่ี 1-2 มีนาคม 2564
7) การจดั ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทาํ รายงานผลการดําเนินโครงการฯ และแนวทางการทาํ วิจยั ในโครงการ

15. ผลการดําเนนิ งานตามตัวชีว้ ดั

ตัวชว้ี ดั คา เปาหมาย ผลการดําเนินงาน
เชงิ ปรมิ าณ
จํานวนเปาหมาย ผลการ รอ ยละ
เชิงคณุ ภาพ
ดําเนนิ งาน 30

1) มีรูปแบบ Model หลักสูตรตอเน่ือง ๑ Model ประชมุ วางแผน n/a
เ ช่ื อ ม โ ย ง กา ร ศึ ก ษ า ข้ั นพ้ื นฐ าน กั บ
อาชีวศึกษาและอุดมศึกษาของจังหวัด และแตง ตง้ั n/a
นา น จํานวน คณะกรรมการ
ดาํ เนนิ งาน

2) มหี ลักสตู รตอเน่อื งเช่อื มโยง จํานวน ๑ หลักสูตร มีหลักสูตร

การศึกษาข้ันพื้นฐานกับอาชีวศึกษา ระยะสนั้

และอุดมศกึ ษาในระดบั จังหวดั ท่ี จํานวน 3

สอดคลองกบั การพัฒนาประเทศและ หลกั สตู ร

อตุ สาหกรรมไทยแลนด ๔.๐

หนวยงานการศึกษาในพื้นท่จี ังหวัดนาน มี -หนวยงานการศกึ ษาในพื้นที่จังหวดั นาน คดั เลอื ก
มหี ลักสตู รการศึกษาที่มคี วามตอ เนื่อง มี
หลกั สตู รการศึกษาท่มี ีความตอ เน่ือง มี คมู ือและกรอบแนวทางการพฒั นา โรงเรยี น
คมู อื และกรอบแนวทางการพัฒนา กลมุ เปา หมาย
หลกั สูตรตอเน่อื งเชอ่ื มโยงการศึกษาข้ัน หลกั สูตรตอ เน่อื งเชอื่ มโยงการศึกษาขนั้ 3 โรงเรยี น
พื้นฐาน กับอาชวี ศกึ ษาและอุดมศกึ ษา พืน้ ฐาน กับอาชีวศึกษาและอุดมศกึ ษา

๑6. ภาพกิจกรรมทีเ่ กดิ ขึ้นภายในโครงการ / กจิ กรรม (ท่สี อื่ ถงึ การดําเนินการสูความสําเรจ็ จาํ นวน 5 ภาพ)

75

17. งบประมาณ ผลการใชจาย ผลการใชจาย ผลการใชจาย
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
งบประมาณทไี่ ดร บั ผลการใชจาย ผลการใชจาย ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
ทั้งหมด งบประมาณรวม งบประมาณ
(สะสม) ไตรมาสที่ 1 5,574 2,874 49,814
61,600 - 3,138

แหลงงบประมาณ สํานกั งานปลัดกระทรวงศกึ ษาธกิ าร

18. ปญ หา อุปสรรค และแนวทางแกไ ข
18.1 ปญหา อุปสรรค

- ระยะเวลาการประชุมชีแ้ จงโครงการจากสํานักปลัดกระทรวงศึกษาธกิ ารมีความลาชา
- การดาํ เนินงานโครงการมคี วามลา ชา เนอื่ งจากสถานการณก ารแพรร ะบาดของโรคตดิ เชื้อโคโรนา ไวรัส(Covid-19)

18.2 แนวทางแกไ ข
- สํานักปลดั กระทรวงศกึ ษาธกิ ารควรดําเนินการประชมุ ชแี้ จงโครงการใหเ รว็ ขน้ึ
- ดําเนินโครงการตามมาตรการการปองกันการแพรระบาด โดยออกแบบกจิ กรรมท่ไี มม ีการรวมกลมุ คน
19. แผนที่จะดําเนนิ การตอไป

พัฒนางานวจิ ัยการใชห ลกั สตู รวิชาชีพระยะสน้ั ของโรงเรยี น ในโครงการสง เสรมิ เวทแี ละประชาคมเพอ่ื การ
จดั ทํารูปแบบและการพัฒนาหลักสตู รตอเนื่องเชื่อมโยงการศกึ ษาขั้นพนื้ ฐานกบั อาชีวศึกษาและอุดมศึกษา
20. ประโยชนทส่ี าธารณชนไดรับ

๑) สัดสว นผเู รยี นสายอาชีวศึกษา : สายสามญั เพ่ิมขน้ึ
2) จํานวนนักเรียนท่ีจบการศกึ ษาข้ันพื้นฐานเรยี นตอ อาชีวศึกษาและอุดมศึกษาเพม่ิ ขึ้น
3) จาํ นวนนักเรยี นทจ่ี บการศกึ ษาแลวมีงานทําเพม่ิ มากขึ้น
21. ผูรายงาน นางพสชณนั ค พรหมจรรย ตําแหนง นักวเิ คราะหนโยบายและแผนชาํ นาญการ
หนว ยงาน สาํ นักงานศึกษาธิการจังหวัดนาน โทรศัพท โทร. 054 710875 โทรสาร 054 710211
E-mail:[email protected]
22. วันทีร่ ายงาน ณ วันท่ี 30 กนั ยายน 2564

76

แบบรายงานผลการดําเนนิ งานตามแผนปฏิบตั ริ าชการ ประจาํ ปง บประมาณ พ.ศ. 2564
ของสํานักงานปลดั กระทรวงศึกษาธิการ
******************************

1. ชื่อหนวยงาน สํานกั งานศึกษาธกิ ารจังหวัดนาน
2. ชอ่ื โครงการ ตรวจติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร
3. หวงเวลารายงาน
ไตรมาสท่ี 1 : เดือนต.ค. 63-ธ.ค. 63ไตรมาสที่ 2 : เดอื นม.ค. 64-ม.ี ค. 64
ไตรมาสที่ 3 : เดอื นเม.ย. 64-ม.ิ ย. 64 ไตรมาสท่ี 4 : เดอื นก.ค. 64-ก.ย. 64
สถานะโครงการยังไมสน้ิ สุดโครงการ  สิ้นสุดโครงการแลว

4. ความสอดคลองกับแผนระดบั ตาง ๆ
(โปรดระบขุ อ ความ และทาํ เครอ่ื งหมาย √ ในชอง  ทีม่ ีความสอดคลองกบั โครงการ)
4.1 ยทุ ธศาสตรชาติ (ดา นที่ 3 การพัฒนาและเสริมสรา งศกั ยภาพทรัพยากรมนษุ ย)

4.2 แผนแมบทภายใตย ุทธศาสตรช าติ (ประเด็นที่ 12) การพัฒนาการเรียนรู
4.3 แผนยอยภายใตแ ผนแมบ ท(12.1 การปฏริ ปู กระบวนการเรยี นรทู ต่ี อบสนองตอการเปลีย่ นแปลงในศตวรรษท่ี 21
4.4 แผนปฏิรปู ประเทศ (ดานการศกึ ษา)
4.5แผนพัฒนาเศรษฐกจิ และสังคมแหง ชาติ ฉบบั ที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)
(ยทุ ธศาสตรท ี่ 1 การเสรมิ สรางและพัฒนาศักยภาพทนุ มนุษย)
4.6แผนความมั่นคง (โปรดระบ-ุ )
4.7นโยบายรฐั บาล

4.7.1 นโยบายหลัก การปฏิรูปกระบวนการเรียนรูและการพฒั นาศักยภาพของคนไทยทุกชว งวยั
4.7.2 นโยบายเรงดวน การเตรียมคนไทยสูศ ตวรรษท่ี 21
4.8ยุทธศาสตรตามแผนปฏบิ ัตริ าชการประจําปง บประมาณ พ.ศ. 2564 ของกระทรวงศึกษาธิการ

ยุทธศาสตรที่ ๑ การจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของสงั คมและประเทศชาติ
ยุทธศาสตรท ี่ ๒ การผลติ และพัฒนากําลังคน การวิจยั และนวตั กรรมเพื่อสรางขีดความสามารถ

ในการแขงขันของประเทศ
ยทุ ธศาสตรท ี่ ๓ การพัฒนาศกั ยภาพคนทกุ ชวงวัยและการสรา งสงั คมแหงการเรียนรู
ยุทธศาสตรที่ ๔ การสรา งโอกาสความเสมอภาคและความเทาเทียมทางการศึกษา
ยุทธศาสตรท่ี ๕ การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา
4.9ประเด็นยุทธศาสตรตามแผนปฏบิ ตั ริ าชการประจําปง บประมาณ พ.ศ. 2564
ของสํานกั งานปลดั กระทรวงศกึ ษาธกิ าร (ฉบับจดั ทําคาํ ของบประมาณรายจายประจาํ ป 2564)
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๑ พฒั นาการจัดการศึกษาเพือ่ ความม่นั คง
ประเด็นยุทธศาสตรท ี่ ๒ พฒั นากําลงั คน การวิจัย และสรา งความสามารถในการแขงขนั ของประเทศ
ประเด็นยุทธศาสตรท ่ี ๓ พฒั นาและเสริมสรางศกั ยภาพทรพั ยากรมนุษยใหม ีคณุ ภาพ
ประเด็นยทุ ธศาสตรที่ ๔ สรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศกึ ษา
ประเด็นยุทธศาสตรท ี่ ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมปี ระสิทธิภาพ

77

๔.9.1 แผนงานพ้ืนฐาน

 ผลผลิตท่ี 1 นโยบายและแผนดานการศึกษา  ผลผลติ ที่ 5 ผรู บั บรกิ ารการศกึ ษาตามอัธยาศัย

 ผลผลิตท่ี 2 หนวยงานในสงั กดั กระทรวงศกึ ษาธกิ าร ผลผลติ ท่ี 6 มาตรฐานการบรหิ ารงานบุคคล

ไดรับบรกิ ารเทคโนโลยสี ารสนเทศทางการศกึ ษา ของขา ราชการครูและบคุ ลากรทางการศกึ ษา

 ผลผลิตท่ี 3 ผไู ดรบั การสง เสรมิ และพฒั นาคณุ ธรรมจรยิ ธรรม  ผลผลิตท่ี 7 นักเรยี นโรงเรยี นเอกชนท่ไี ดร บั การ

อดุ หนุน

 ผลผลติ ท่ี 4 ผรู บั บริการการศกึ ษานอกระบบ  ผลผลิตที่ 8 ผูอาํ นวยการครู และบคุ ลากรทางการ

ศึกษาไดร บั การสงเคราะหตามกฏหมายโรงเรียนเอกชน

๔.9.2 แผนงานยุทธศาสตร

แผนงานยทุ ธศาสตรพฒั นาเศรษฐกิจดิจทิ ลั

แผนงานยุทธศาสตรก ารวจิ ัยและพฒั นานวตั กรรม

แผนงานยุทธศาสตรพ ัฒนาศกั ยภาพคนตลอดชวงวยั
แผนงานยทุ ธศาสตรเ พื่อสนับสนุนดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย

แผนงานยทุ ธศาสตรสรางความเสมอภาคทางการศึกษา

๔.9.3 แผนงานบูรณาการ

แผนงานบรู ณาการขับเคลื่อนการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต

 แผนงานบูรณาการปอ งกัน ปราบปราม และบําบัดรักษาผูติดยาเสพตดิ

แผนงานบรู ณาการพัฒนาพื้นท่ีระดบั ภาค

 แผนงานบรู ณาการพฒั นาคณุ ภาพการศกึ ษาและการเรียนรู

 แผนงานบรู ณาการตอ ตา นการทจุ รติ และประพฤติมชิ อบ

 แผนงานบรู ณาการอื่น ๆ (โปรดระบ.ุ ........................................................................................)

5. ความสอดคลองกบั นโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมนิ ผลการจดั การศึกษาของ

กระทรวงศกึ ษาธิการ ประจําปง บประมาณ พ.ศ. 2564 (ถามี)

(โปรดระบุนโยบายขอ................................................................................................................................................)

6. ความสอดคลองกับนโยบายของหนว ยงาน ปง บประมาณ พ.ศ. 2564
(สาํ นักงานศกึ ษาธกิ ารจังหวัดนา น ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบรหิ ารจดั การศกึ ษา)

7. หลกั การและเหตุผล

ยุทธศาสตรชาตเิ ปน เปา หมายในการพัฒนาประเทศอยา งยงั่ ยนื ตามหลักธรรมาภิบาล เพอ่ื ใชเปนกรอบ

ในการจัดทําแผนตาง ๆ ใหสอดคลองและบูรณาการกัน อันจะกอใหเกิดเปนพลังผลักดันรวมกันไปสูเปาหมาย

ดังกลาว ตามระยะเวลาท่ีกําหนดไวในยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561 – 2580)ยุทธศาสตรชาติดานการ

พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย มีเปาหมายการพัฒนาท่ีสําคัญเพื่อพัฒนาคนในทุกมิติและในทุก

ชวงวยั ใหเปนคนดี เกง และมีคุณภาพ โดยคนไทยมคี วามพรอ มทั้งกาย ใจ สติปญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบดาน และ

มีสุขภาวะที่ดีในทุกชวงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบตอสังคมและผูอ่ืน มัธยัสถ อดออม โอบออมอารี มีวินัย

รักษาศีลธรรม และเปนพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดท่ีถกู ตอง มีทักษะท่ีจาเปนในศตวรรษที่ 21 มีทกั ษะสอื่ สาร

ภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3 และอนุรักษภาษาทองถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรูและการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง

ตลอดชีวิต สูการเปนคนไทยท่ีมีทักษะสูง เปนนวัตกร นักคิด ผูประกอบการ เกษตรกรยุคใหม และอื่น ๆ โดยมี

สัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง ซ่ึงมีความสอดคลองกับจุดเนนตามยุทธศาสตร กระทรวงศึกษาธิการ 6 ดาน

ไดแ ก 1) ดานความมัน่ คง 2) ดา นการสรา งความสามารถในการแขงขัน 3) ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพ

78

คน 4) ดานการสรางโอกาสความเสมอภาค และความเทาเทียมกันทางสังคม 5) ดานการสรางการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม และ 6) ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการตรวจราชการ พ.ศ. ๒๕๔๘ กําหนดให“การตรวจราชการ” เปนมาตรการ
สําคัญประการหน่ึงของการบริหารราชการแผนดิน ท่ีจะทําใหการปฏิบัติราชการหรือการจัดทําภารกิจของ
หนวยงานของรัฐเปนไปตามเปาหมาย อีกท้ังเปนกลไกสําคัญท่ีสามารถแกไขปญ หาและอุปสรรคตางๆ อันเกิดจาก
การปฏิบัติราชการหรือการจัดทําภารกิจตางๆของภาครัฐซ่ึงตามระเบียบดังกลาวในขอ ๘ ไดกําหนดไววา “การ
ตรวจราชการตามระเบียบนี้ใหดําเนินการตามแผนการตรวจราชการประจําปหรือตามที่ไดรับคําส่ังจาก
ผูบังคับบัญชานายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรี โดยจัดทําใหสอดคลองกับแผนการตรวจราชการประจําปของ
กระทรวงไมซํ้าซอนกันและเกิดบูรณาการรวมทั้งกําหนดมาตรฐานและเคร่ืองมือในการตรวจติดตามใหเปนไปใน
แนวทางเดยี วกันสามารถแลกเปล่ยี นขอ มูลกันได โดยมวี ตั ถุประสงคเพ่ือติดตามความกาวหนา ปญหา และอุปสรรค
รวมทั้งประเมนิ ประสิทธิภาพ ประสทิ ธผิ ลและความคมุ คาในการปฏิบตั งิ านหรือการจัดทําภารกิจของหนว ยงาน”

การตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ เปนการตรวจราชการและการติดตามประเมินผลการจัด
การศกึ ษาของกระทรวงศึกษาธกิ าร ภายใตบ ริบทการบริหารราชการแผน ดินท่มี งุ ผลสมั ฤทธิ์เชิงยุทธศาสตร และการ
เสริมสรางระบบบรหิ ารจดั การบา นเมืองทด่ี ี เปน นโยบายที่สําคัญของรัฐบาล และนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ
ในดานการศึกษายุทธศาสตรกระทรวง และแผนงานโครงการสําคัญตางๆ รวมถึงการตรวจราชการในเรื่องท่ีเปน
ปญหาการศึกษาในพื้นที่หรือเรื่องท่ีกอความเดือดรอนเสียหายแกหนวยงาน การศกึ ษาและประชาชน มุงเนนการ
รายงานผลทแี่ สดงถงึ ผลสัมฤทธ์ขิ องหนว ยงานผูรบั การตรวจ โดยในปง บประมาณ พ.ศ. 2563กระทรวงศึกษาธกิ าร
กําหนดการตรวจราชการ ตดิ ตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธกิ าร ในประเด็นสําคัญภายใต
แผนยุทธศาสตรช าติระยะ 20 ป ดานการศกึ ษา สอดคลอ งกบั จุดเนนตามยทุ ธศาสตร กระทรวงศกึ ษาธิการ 6 ดาน
รวมทั้งภารกิจการตรวจราชการแบบบูรณาการรวมกับสํานักนายกรัฐมนตรีที่มุงเนนการบูรณาการการทํางาน
รวมกัน และประสานเชือ่ มโยงในทุกระดับ ระหวางผูตรวจราชการกระทรวง หนวยงานที่ปฏิบัติงานดานมาตรฐาน
การศึกษา หนว ยปฏบิ ตั ทิ ้งั สวนกลาง หนวยงานการศึกษาระดับภาค จังหวัด และสวนราชการท่ีเก่ียวของ เพ่ือความ
คลองตัวในการขับเคล่ือนนโยบายสําคัญตางๆ ใหบรรลตุ ามเปาหมายทีก่ ําหนดอยางมี ประสิทธิภาพ รวมท้ังแกไข
ปญหาการศึกษาในระดบั พืน้ ท่ี ใหบรรลุผลอยางมปี ระสทิ ธภิ าพตามนโยบายของ กระทรวงศกึ ษาธิการ
8. วตั ถปุ ระสงค

๑. เพื่อใชเปนแนวทางในการตรวจราชการ การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร
กระทรวงศกึ ษาธิการและนโยบายสําคญั ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 และการแกไขปญหาดานการศึกษา ในแตละ
พน้ื ที่ใหม ีประสิทธภิ าพและประสิทธิผลตามเปา หมายทก่ี าํ หนด

2. เพื่อเปนเครื่องมือในการประสานการตรวจราชการ การติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ และบูรณาการการทํางานระหวางหนวยงานระดับสวนกลาง ระดับภาค และระดับจังหวัด
และหนว ยงานอื่นๆที่เก่ียวของ

3. เพ่ือเปนกรอบแนวทางสําหรับการพัฒนาระบบการตรวจราชการการติดตามประเมินผลการจัด
การศกึ ษาของกระทรวงศกึ ษาธกิ ารในระดับกระทรวง ระดับภาค และระดับจังหวัด ใหส อดคลองกัน เพ่อื ขับเคล่ือน

79

ยทุ ธศาสตรและนโยบายสําคญั ดา นการศึกษาของกระทรวงศกึ ษาธกิ าร และการแกไ ขปญหาการศกึ ษาของพ้ืนท่ีและ
สถานการณตางๆ ท่ีเกิดขึ้นไดอ ยา งเหมาะสม

4. เพ่อื ประเมินผลสมั ฤทธ์ขิ องการปฏิบตั ติ ามนโยบายสาํ คัญและการแกไ ขปญหาการศกึ ษาในพืน้ ที่
5. เพ่ือเฝา ระวังและปองปรามการทจุ ริตและประพฤตมิ ชิ อบ
9. ตวั ช้วี ดั ของโครงการ
9.1 ตัวชี้วดั เชิงปรมิ าณ
ไดคูมือการตรวจราชการท่ีมีการพัฒนาตวั ช้ีวัดและกรอบภาระกิจการตรวจราชการตามนโยบาย และ
ยทุ ธศาสตรก ระทรวงศึกษาธิการทีก่ าํ หนดไว จํานวน 1 เลม
9.2 ตวั ชีว้ ดั เชงิ คณุ ภาพ
หนวยงานทางท่ีเก่ียวของกับการจัดการศึกษาในจังหวัดนานทุกภาคสวน มีสวนรวมในการตรวจ
ราชการตามนโยบายสาํ คญั และการแกไขปญ หาการศกึ ษาในพน้ื ที่

10. กลุมเปาหมายโครงการ 1. สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนาน
2. หนว ยงานทางท่ีเกี่ยวขอ งกบั การจัดการศึกษาในจังหวัดนาน

11. ระยะเวลาดําเนินการ ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564
12.สถานท่ดี ําเนินการ หนว ยงานทางท่ีเกีย่ วของกับการจัดการศึกษาในจงั หวดั นาน
13. กิจกรรมทีว่ างแผนดําเนนิ การ

1. ประชมุ รบั นโยบายการตรวจราชการ
2. ประชมุ ประสานแผนหนว ยรับ รอบท่ี 1
3. ประชุมรบั การตรวจราชการ รอบท่ี 1
4.การตรวจราชการเฉพาะดา น Agenda Based
5.ประชมุ ประสานแผนหนวยรับรอบที่ 2
6.ประชุมรับการตรวจราชการ รอบท่ี 2
7.การจดั ทาํ รายงานขอ มูลกลุมโรงเรียนเอกชน
8. การจัดทํารายงานขอมูลรูปเลม และรายงานในระบบ E-Inspection
14. ผลการดําเนินงานของกิจกรรม
การประชุมรับนโยบายการตรวจราชการ ประชุมประสานแผนการรบั การตรวจราชการ และการลงพ้ืนท่ี
ตรวจราชการ
1. การตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ 1 ระหวา งวันท่ี 8 – 12 มีนาคม 2564

1.1 ผตู รวจราชการกระทรวงศึกษาธกิ าร (นางสาวชฎารตั น สิงหเดชากุล) และคณะ
1.2ประเด็นการตรวจราชการ ประกอบดว ย

1.2.1 การจัดการศกึ ษาแบบทวศิ กึ ษา และหองเรียนอาชีพสกู ารสรางอนาคตใหผเู รียนมีอาชีพ
และมีงานทํา

- หนวยรับการตรวจ :โรงเรียนตาลชมุ พทิ ยาคม สังกดั อบจ.นา น
โรงเรียนสันตสิ ุขพิทยาคม สังกดั สพม.นาน

1.2.2การพัฒนาครูใหม ที ักษะความรแู ละความชํานาญการใชเทคโนโลยดี ิจทิ ัล และภาษาอังกฤษ
รวมท้ังการจัดการเรียนการสอน (Human Capital Excellence Center : HCEC)

- หนว ยรบั การตรวจ :โรงเรยี นสตรีศรีนาน สงั กัด สพม.นาน

80

1.2.3ประเดน็ การรายงานผลการตรวจราชการกรณพี เิ ศษ (COVID, PM 2.5)
- หนวยรบั การตรวจ :โรงเรยี นนิธิวทิ ย สังกดั สช.
โรงเรยี นศรีเวยี งสาวทิ ยาคาร สังกัด สพป.นาน เขต 1

2. การตรวจราชการเฉพาะดาน Agenda Based วนั ที่ 22 มีนาคม 2564
2.1 ผูต รวจราชการกระทรวงศึกษาธกิ าร (นายไพศาล วทุ ฒลิ านนท) และคณะ
2.2ประเด็นการตรวจราชการ
2.2.1 การสง เสรมิ ใหผเู รียนมที ศั นคตทิ ถี่ กู ตองตอบานเมือง มพี น้ื ฐานชีวิตที่มั่นคง และมี
คุณธรรมความเปนพลเมือง ปลกู ฝงความมีระเบียบวินัย โดยกระบวนการลกู เสือ และยุว
กาชาด
- หนวยรบั การตรวจ :โรงเรยี นบานดอน(สรเี สริมกสิกร) สงั กดั สพป.นาน เขต 1
โรงเรียนบา นสองแคว สพป.นา น เขต 2

3. การตรวจราชการเฉพาะดาน Agenda Based วันที่ 7-9เมษายน 2564
3.1 ผตู รวจราชการกระทรวงศกึ ษาธิการ (นางสาวชฎารัตน สงิ หเดชากุล) และคณะ
3.2ประเด็นการตรวจราชการ
3.2.1 ตรวจสถานศึกษาในสังกดั สาํ นักงานเขตพื้นทกี่ ารศึกษาประถมศกึ ษานา น เขต 2
ท่รี ายงานความเสยี หายการประสบภยั พบิ ตั ิทางธรรมชาติ กรณวี าตภัย
- หนว ยรบั การตรวจ :โรงเรยี นบา นไร โรงเรยี นบานน้าํ ยาว อาํ เภอปว
โรงเรยี นบานสองแคว อําเภอสองแคว
โรงเรียนราชปโยรสายพุ ราชานสุ รณ โรงเรยี นบา นวงั วา และ
โรงเรยี นบานสบขุน อําเภอทาวังผา

4. การตรวจ ตดิ ตามการจดั การเรียนการสอนและการดาํ เนนิ การตามมาตรการปอ งกันการแพรระบาดระลอก
ใหมของโรคตดิ เช้อื ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคเรียนที่ 1/2564

4.1 ศกึ ษาธิการจังหวัดภาค 16 (นายเจษฎาภรณ พรหนองแสน) และคณะ
4.2ตรวจสถานศกึ ษาในสังกดั สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึ ษานาน เขต 1 และสํานักงาน
เขตพน้ื ท่กี ารศึกษามัธยมศึกษานา น

- หนวยรบั การตรวจ :โรงเรียนบานนาํ้ เก๋ียน อาํ เภอภเู พยี ง
โรงเรียนบา นน้ําโคง อําเภอเมอื งนา น
โรงเรยี นทา วงั ผาพิทยาคม อาํ เภอทา วังผา

5. การจดั ทํารายงานขอมูลกลุมโรงเรยี นเอกชน
6. การจัดทํารายงานขอมูลรูปเลม และรายงานในระบบ E-Inspection

81

15. ผลการดําเนินงานตามตัวชว้ี ัด

ตวั ชว้ี ดั คาเปา หมาย จาํ นวน ผลการดาํ เนนิ งาน รอยละ
เชงิ ปรมิ าณ เปา หมาย ผลการดาํ เนินงาน 100
เชงิ คุณภาพ คูมือการตรวจ จาํ นวน
ราชการ 1 เลม ไดค มู ือการตรวจราชการทม่ี ีการพัฒนาตัวช้ีวดั และ 100
กรอบภาระกจิ การตรวจราชการตามนโยบาย และ
หนวยงานทางท่ี รอ ยละ
เกย่ี วของกับการจดั 100 ยทุ ธศาสตรก ระทรวงศกึ ษาธกิ ารที่กาํ หนดไว
การศกึ ษาในจังหวัด หนวยงานทางทเ่ี ก่ียวขอ งกบั การจดั การศึกษาใน
นา นทกุ ภาคสวน มี จงั หวัดนา นตามแบบรายงานนโยบายการตรวจ
สว นรวมในการตรวจ ราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของ
ราชการตามนโยบาย กระทรวงศกึ ษาธกิ าร ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
สาํ คัญและการแกไ ข 2564การตรวจราชการกรณปี กติ และการตรวจ
ปญหาการศึกษาใน ราชการเฉพาะดาน Agenda Basedมีสวนรว มในการ
ตรวจราชการตามนโยบายสําคัญและการแกไ ขปญ หา
พนื้ ที่ การศึกษาในพืน้ ที่ และใหความรวมมอื การเตรียมรับ
การตรวจราชการเปนอยา งดี

๑6. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึน้ ภายในโครงการ / กิจกรรม (ที่สอ่ื ถงึ การดาํ เนินการสูความสําเรจ็ จาํ นวน 5 ภาพ)

82

17. งบประมาณ

งบประมาณท่ีไดร ับ ผลการใชจ าย ผลการใชจาย ผลการใชจาย ผลการใชจาย ผลการใชจาย
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
ทัง้ หมด งบประมาณรวม งบประมาณ ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4

(สะสม) ไตรมาสที่ 1 32,000 21,420 19,615

80,000 73,035 -

แหลง งบประมาณ สํานกั งานปลัดกระทรวงศกึ ษาธิการ

18. ปญหา อุปสรรค และแนวทางแกไ ข
18.1 ปญ หา อปุ สรรค

1. สืบเนือ่ งจากสถานการณโ รคระบาด จงึ สงผลใหการติดตอประสานงานระหวางหนว ยงานทเ่ี กี่ยวของทุกภาคสว น
มีความลา ชา และไมช ัดเจน

18.2 แนวทางแกไ ข
1.ปรับรูปแบบการประสานงานในหลายชอ งทาง เพ่อื ใหเกดิ ไดมาซ่งึ ผลการตรวจราชการที่เปน ไปตามเปาหมายท่ี
กําหนด เชน หนงั สือราชการ โทรศพั ท ชองทางออนไลน ฯลฯ
19.แผนที่จะดําเนินการตอ ไป(กจิ กรรมที่จะดําเนนิ การในไตรมาสตอ ไป)

20. ประโยชนท ี่สาธารณชนไดรับ

หนวยงานที่เก่ียวของการกับตรวจราชการในพ้ืนที่จังหวัดนาน มีขอมูลสารสนเทศที่เกี่ยวของคารบทุก
ประเด็นการตรวจราชการ และสามารถผลการรายงานการตรวจราชการไปใชในการพัฒนาคุณภาพการจัด

การศึกษาตอไป
21. ผรู ายงาน นางพสชณนั ค พรหมจรรย ตาํ แหนง นักวเิ คราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
หนว ยงาน สาํ นักงานศึกษาธิการจงั หวดั นาน โทรศัพท โทร. 054 710875 โทรสาร 054 710211
E-mail:[email protected]
22. วนั ที่รายงาน ณ วันที่ 30 กนั ยายน 2564

83

แบบรายงานผลการดาํ เนนิ งานตามแผนปฏบิ ัตริ าชการ ประจาํ ปงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของสํานักงานปลัดกระทรวงศกึ ษาธิการ

******************************

1. ช่ือหนวยงาน สํานักงานศึกษาธิการจังหวดั นาน

2. ชื่อโครงการ ตรวจติดตามการใชจา ยเงนิ อุดหนนุ ทกุ ประเภทและการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

3. หว งเวลารายงาน

 ไตรมาสที่ 1 : เดอื น ต.ค. 63 - ธ.ค. 63  ไตรมาสที่ 2 : เดือน ม.ค. 64 - มี.ค. 64
 ไตรมาสที่ 3 : เดอื น เม.ย. 64 - มิ.ย. 64  ไตรมาสที่ 4 : เดือน ก.ค. 64 - ก.ย. 64

สถานะโครงการ  ยังไมส ิ้นสดุ โครงการ  สิ้นสดุ โครงการแลว

4. ความสอดคลองกับแผนระดับตาง ๆ

(โปรดระบุขอความ และทําเครอ่ื งหมาย √ ในชอง  ทีม่ คี วามสอดคลอ งกบั โครงการ)

4.1 ยุทธศาสตรชาติ (ดานท่ี 3 การพัฒนาและเสริมสรางศกั ยภาพทรัพยากรมนษุ ย)

4.2 แผนแมบทภายใตย ุทธศาสตรช าติ (ประเด็นที่ 12) การพัฒนาการเรยี นรู

4.3 แผนยอ ยภายใตแผนแมบ ท (12.1 การปฏริ ูปกระบวนการเรียนรูทต่ี อบสนองตอการเปลยี่ นแปลงในศตวรรษท่ี 21

4.4 แผนปฏิรูปประเทศ (ดานการศึกษา)

4.5 แผนพฒั นาเศรษฐกจิ และสงั คมแหง ชาติ ฉบบั ท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)

(ยุทธศาสตรท ี่ 1 การเสริมสรา งและพัฒนาศกั ยภาพทนุ มนุษย)

4.6 แผนความมน่ั คง (โปรดระบุ-)

4.7 นโยบายรัฐบาล

4.7.1 นโยบายหลัก การปฏิรูปกระบวนการเรียนรูและการพฒั นาศกั ยภาพของคนไทยทุกชว งวัย

4.7.2 นโยบายเรงดวน การเตรยี มคนไทยสูศตวรรษที่ 21

4.8 ยุทธศาสตรต ามแผนปฏบิ ัตริ าชการประจําปง บประมาณ พ.ศ. 2564 ของกระทรวงศกึ ษาธกิ าร

 ยทุ ธศาสตรที่ ๑ การจดั การศกึ ษาเพือ่ ความมัน่ คงของสงั คมและประเทศชาติ
 ยุทธศาสตรที่ ๒ การผลติ และพฒั นากําลังคน การวจิ ยั และนวตั กรรมเพื่อสรา งขดี ความสามารถ

ในการแขงขันของประเทศ
 ยุทธศาสตรท ่ี ๓ การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวยั และการสรางสงั คมแหงการเรียนรู
 ยทุ ธศาสตรท ี่ ๔ การสรางโอกาสความเสมอภาคและความเทา เทยี มทางการศึกษา
 ยุทธศาสตรท ี่ ๕ การพฒั นาประสทิ ธิภาพของระบบบริหารจัดการศกึ ษา

4.9 ประเดน็ ยุทธศาสตรตามแผนปฏบิ ตั ริ าชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของสํานักงานปลัดกระทรวงศกึ ษาธิการ (ฉบบั จดั ทําคําของบประมาณรายจายประจาํ ป 2564)
 ประเดน็ ยุทธศาสตรท ่ี ๑ พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือความมนั่ คง
 ประเดน็ ยุทธศาสตรท ่ี ๒ พฒั นากาํ ลงั คน การวจิ ัย และสรางความสามารถในการแขงขนั ของประเทศ
 ประเด็นยทุ ธศาสตรท ่ี ๓ พัฒนาและเสริมสรา งศกั ยภาพทรพั ยากรมนษุ ยใหม ีคุณภาพ
 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๔ สรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา
 ประเดน็ ยุทธศาสตรท ่ี ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมปี ระสทิ ธภิ าพ

84

๔.9.1  แผนงานพน้ื ฐาน

 ผลผลติ ที่ 1 นโยบายและแผนดา นการศึกษา  ผลผลิตท่ี 5 ผูรบั บรกิ ารการศกึ ษาตามอัธยาศยั

 ผลผลติ ท่ี 2 หนวยงานในสงั กดั กระทรวงศกึ ษาธกิ าร  ผลผลิตท่ี 6 มาตรฐานการบรหิ ารงานบคุ คล

ไดร ับบริการเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศกึ ษา

 ผลผลติ ท่ี 3 ผไู ดร ับการสง เสรมิ และพัฒนาคณุ ธรรมจริยธรรม  ผลผลิตท่ี 7 นักเรียนโรงเรยี นเอกชนที่ไดรบั การ

อดุ หนุน

 ผลผลิตท่ี 4 ผูรบั บรกิ ารการศกึ ษานอกระบบ  ผลผลิตที่ 8 ผูอ าํ นวยการครู และบคุ ลากรทางการ

ศกึ ษาไดรบั การสงเคราะหตามกฏหมายโรงเรยี นเอกชน

๔.9.2  แผนงานยทุ ธศาสตร

 แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาเศรษฐกจิ ดจิ ิทลั

 แผนงานยทุ ธศาสตรการวจิ ัยและพฒั นานวตั กรรม

 แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาศกั ยภาพคนตลอดชว งวยั
 แผนงานยุทธศาสตรเพ่อื สนบั สนุนดา นการพฒั นาและเสริมสรางศกั ยภาพทรพั ยากรมนษุ ย

 แผนงานยุทธศาสตรสรางความเสมอภาคทางการศึกษา

๔.9.3 แผนงานบรู ณาการ

 แผนงานบรู ณาการขบั เคลื่อนการแกไขปญหาจังหวดั ชายแดนภาคใต

 แผนงานบรู ณาการปองกนั ปราบปราม และบําบัดรกั ษาผตู ิดยาเสพตดิ

 แผนงานบรู ณาการพฒั นาพนื้ ท่ีระดบั ภาค

 แผนงานบูรณาการพัฒนาคณุ ภาพการศึกษาและการเรียนรู

 แผนงานบูรณาการตอตานการทจุ ริตและประพฤติมิชอบ

 แผนงานบูรณาการอ่ืน ๆ (โปรดระบุ.........................................................................................)

5. ความสอดคลองกบั นโยบายการตรวจราชการและตดิ ตามประเมินผลการจัดการศึกษาของ

กระทรวงศกึ ษาธิการ ประจําปง บประมาณ พ.ศ. 2564 (ถามี)

(โปรดระบนุ โยบายขอ................................................................................................................................................)

6. ความสอดคลองกับนโยบายของหนวยงาน ปง บประมาณ พ.ศ. 2564

(สาํ นักงานศกึ ษาธิการจังหวัดนาน ยทุ ธศาสตรท่ี ................................................................................................)

7. หลักการและเหตุผล

ตามยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๘๐) ดานที่ (๓) ดานการพัฒนาและเสริมสราง

ศักยภาพทรพั ยากรมนษุ ย คนไทยเปน คนดี คนเกง มคี ุณภาพ พรอ มสําหรับวถิ ีชีวติ ในศตวรรษที่ ๒๑ และสังคมไทย

มีสภาพแวดลอมที่เอ้ือและสนับสนุนตอการพัฒนาคนตลอดชวงชีวิต แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติที่ ๑๒

การพัฒนาการเรียนรู ๑๒.๒ การตระหนกั ถึงพหุปญญาของมนษุ ยที่หลากหลาย การบูรณาการขอมูลและเช่ือมโยง

ขอมูลระหวางหนวยงานท่ีเก่ียวของ การจัดทําระบบฐานขอมูลและการบริหารขอมูลพหุปญญาแหงชาติ การ

สํารวจ/คัดกรอง/วัดระดับ/ติดตามและประเมินผล และการใชเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อประมวลผลขอมูลและ

เรยี กใชเ พ่ือการวางแผนพัฒนาอยางตอเน่อื ง แผนปฏิรูปประเทศดานการศึกษา การปฏิรูประบบการศึกษาและการ

เรียนรูโดยรวมของประเทศ โดยพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติฉบับใหมและกฎหมายลําดับรอง สํานักงาน

คณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการไดเล็งเห็นความสําคัญจึงไดจัดสรร

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน

ผลผลิตนักเรียนโรงเรียนเอกชนที่ไดรับการอุดหนุน กิจกรรมพัฒนาบุคลากร/ผูเรียนและโรงเรียนเอกชน

ใหสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด เพื่อเปนคาใชจายในการตรวจติดตามการใชจายเงินอุดหนุนทุกประเภทของ

85

โรงเรียนเอกชน ตรวจตดิ ตามสถานการณขอจัดตั้ง การจัดการเรียนการสอน กิจกรรมพัฒนาบคุ ลากร/ผูเรียนและ
การลมเลิกกิจการของโรงเรียนเอกชนใหเปนไปตามระเบียบท่ีกําหนด คาใชจายในการประชุมผูบริหารโรงเรียน
เอกชนทั้งในระบบและนอกระบบเพ่ือสรรหาคณะกรรมการประสานและสงเสริมสถานศึกษาเอกชนจังหวัด
และคา ใชจ า ยในการบรหิ ารของสวนราชการทจ่ี าํ เปนตอ การจดั การศกึ ษาของโรงเรยี นเอกชน

สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนานจึงไดจัดทําโครงการนี้ขึ้นเพื่อใหโรงเรียนเอกชนในสังกัด
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนาน จํานวน ๑๒ โรงเรียน ไดมีการดําเนินการใชจายเงนิ อุดหนุนตางๆ ที่ไดรับมีการ
ดําเนินการท่ีเปนไปถูกตองตามระเบียบกฎหมาย เพื่อใหโรงเรียนเอกชนนําไปพัฒนาใหเกิดผลสัมฤทธิ์และมี
ประสทิ ธิภาพมากขึน้ และมีการจดั การศึกษาของโรงเรยี นเอกชนทีด่ ขี ึ้น

8. วตั ถปุ ระสงค

๑. เพื่อใหการเบิกจายเงินอุดหนุนทุกประเภทของโรงเรียนเอกชนในสังกัด และขอมูลจํานวนนักเรียน ณ
วันที่ ๑๐ มถิ ุนายน ๒๕๖๔ เปน ไปดว ยความถกู ตอง

๒. เพ่ือติดตามสถานะการขอจัดต้ัง การจัดการเรยี นการสอน และการเลิกลมกิจการของโรงเรียนเอกชนให
เปนไปตามระเบยี บทก่ี าํ หนด

๓. เพ่ือสรรหาคณะกรรมการประสานและสง เสริมการศกึ ษาเอกชนจังหวดั
๔. เพือ่ บริหารงานของสว นราชการที่จําเปน ตอ การจดั การศกึ ษาของโรงเรยี นเอกชน
9. ตัวชว้ี ัดของโครงการ
9.1 ตวั ช้วี ดั เชงิ ปรมิ าณ
โรงเรียนเอกชนในสังกัดสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนาน จํานวน ๑๒ โรงเรียน ไดรับตรวจติดตามการใช
จายเงินอุดหนุนทกุ ประเภทของโรงเรยี นเอกชน และการบริหารงานของสวนราชการท่ีจําเปนตอการจัดการศึกษา
ของโรงเรยี นเอกชน
9.2 ตวั ช้วี ดั เชิงคณุ ภาพ

สํานักงานศึกษาธกิ ารจังหวัดนานมแี ผนปฏิบัตริ าชการสงเสริมสนับสนุน และตรวจติดตามการใชจายเงนิ
อุดหนุนทกุ ประเภทและการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชนในสงั กัด เพือ่ ใหเ กิดผลสัมฤทธ์ิและมีประสิทธภิ าพ

10. กลุมเปา หมายโครงการ โรงเรยี นเอกชนในสงั กดั จํานวน ๑๒ โรงเรยี น และอื่นๆ
11. ระยะเวลาดําเนนิ การ ตลุ าคม 2563 - กันยายน 2564
12. สถานทีด่ าํ เนนิ การ โรงเรยี นเอกชนในระบบและนอกระบบ
13. กิจกรรมทีว่ างแผนดําเนนิ การ (นาํ กิจกรรมทั้งหมดในโครงการมาเติม)

กจิ กรรมที่ ๑ สรรหาคณะกรรมการประสานและสง เสรมิ การศกึ ษาเอกชนจังหวัด
กจิ กรรมที่ ๒ ติดตามสถานะการขอจัดต้ัง การจัดการเรยี นการสอน
และการเลิกลมกิจการของโรงเรยี นเอกชนใหเปนไปตามระเบียบท่ีกําหนด
กจิ กรรมท่ี ๓ คาใชจา ยการบริหารงานของสวนราชการที่จําเปนตอการจัดการศกึ ษาของโรงเรียน
เอกชน
กจิ กรรมที่ ๔ ตรวจตดิ ตามใชจา ยเงนิ อุดหนุนทุกประเภทของโรงเรียนเอกชน และจาํ นวนนักเรียน
ขอ มูล ณ วนั ที่ ๒๕ มถิ ุนายน ๒๕๖๔

86

14. ผลการดําเนินงานของกิจกรรม

โรงเรียนเอกชนในสังกัดไดรับการตรวจติดตามการใชจายเงินอุดหนุนทุกประเภทของโรงเรียน

เอกชน และการบริหารงานของสว นราชการท่ีจําเปน ตอการจัดการศึกษาของโรงเรยี นเอกชน

15. ผลการดําเนินงานตามตวั ชีว้ ดั

ตวั ชว้ี ัด คาเปาหมาย ผลการดาํ เนนิ งาน

จํานวน ผลการดาํ เนนิ งาน รอยละ

เปาหมาย

เชงิ ปรมิ าณ โรงเรียนเอกชนในสั งกัดสํานักงาน 12 โรงเรียน โรงเรียนเอกชน จํานวน ๑๒ 100
ศึกษาธิการจังหวัดนาน จํานวน ๑๒ โรงเรียนไดร ับการตรวจติดตามฯ

โรงเรียน ไดรับตรวจติดตามการใชจายเงิน

อุดหนุนทุกประเภทของโรงเรียนเอกชน
และการบริหารงานของสวนราชการท่ี

จําเปนตอการจัดการศึกษาของโรงเรียน

เอกชน

เชงิ คณุ ภาพ สํานกั งานศึกษาธกิ ารจังหวดั นานมี รอยละ 100 โรงเรียนเอกชนไดรับการแนะนํา 100

แผนปฏบิ ัติราชการสง เสริมสนับสนุน และ การจัดการศึกษา เพื่อใหเกิด
ตรวจติดตามการใชจายเงินอุดหนุนทุก ผลสมั ฤทธ์แิ ละมปี ระสิทธภิ าพ

ประเภทและการจัดการศกึ ษาของโรงเรียน
เอกชนในสงั กัด เพอื่ ใหเกิดผลสมั ฤทธ์ิและมี

ประสิทธภิ าพ

๑6. ภาพกจิ กรรมทีเ่ กดิ ขึน้ ภายในโครงการ / กิจกรรม

17. งบประมาณ

งบประมาณทไี่ ดรบั ผลการใชจ าย ผลการใชจาย ผลการใชจ าย ผลการใชจาย ผลการใชจาย
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
ทงั้ หมด งบประมาณรวม งบประมาณ ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4

(สะสม) ไตรมาสที่ 1 ๓,๖๐๐.๐๐ 1,410 17,664

23,600 23,600 -

แหลง งบประมาณ สํานกั งานปลดั กระทรวงศึกษาธกิ าร

87

18. ปญหา อุปสรรค และแนวทางแกไ ข
18.1 ปญหา อปุ สรรค-
18.2 แนวทางแกไ ข-

19. แผนที่จะดําเนินการตอ ไป(กจิ กรรมที่จะดําเนินการในไตรมาสตอไป)
-

20. ประโยชนท ี่สาธารณชนไดร ับ
โรงเรยี นเอกชนในระบบและนอกระบบมกี ารจัดการทถ่ี กู ตองตามระเบียบกฎหมาย และมีการไดร บั

อนุญาตใหเปดเรียนตามกฎหมาย
21. ผรู ายงาน นางพสชณันค พรหมจรรย ตาํ แหนง นักวเิ คราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
หนว ยงาน สํานักงานศึกษาธิการจังหวดั นาน โทรศพั ท โทร. 054 710875 โทรสาร 054 710211
E-mail:[email protected]
22. วันที่รายงาน ณ วนั ที่ 30 กนั ยายน 2564

88

แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏบิ ตั ริ าชการ ประจําปง บประมาณ พ.ศ. 2564

ของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

******************************

1. ชื่อหนว ยงาน สํานกั งานศกึ ษาธิการจงั หวดั นา น

2. ช่ือโครงการ สง เสรมิ การจดั การเรียนรขู องโรงเรยี นเอกชน พ.ศ.2564

3. หวงเวลารายงาน

 ไตรมาสท่ี 1 : เดอื น ต.ค. 63 - ธ.ค. 63  ไตรมาสที่ 2 : เดอื น ม.ค. 64 - มี.ค. 64

 ไตรมาสที่ 3 : เดือน เม.ย. 64 - มิ.ย. 64  ไตรมาสที่ 4 : เดอื น ก.ค. 64 - ก.ย. 64

สถานะโครงการ  ยงั ไมส ้ินสุดโครงการ  ส้ินสุดโครงการแลว

4. ความสอดคลองกับแผนระดบั ตา ง ๆ

(โปรดระบุขอ ความ และทําเคร่อื งหมาย √ ในชอง  ท่ีมีความสอดคลองกบั โครงการ)

4.1 ยุทธศาสตรชาติ (ดา นที่ 3 การพัฒนาและเสริมสรา งศกั ยภาพทรัพยากรมนุษย)

4.2 แผนแมบ ทภายใตยุทธศาสตรช าติ (ประเด็นที่ 12) การพัฒนาการเรียนรู

4.3 แผนยอ ยภายใตแ ผนแมบท (12.1 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรทู ตี่ อบสนองตอการเปล่ยี นแปลงในศตวรรษที่ 21

4.4 แผนปฏิรูปประเทศ (ดา นการศกึ ษา)

4.5 แผนพฒั นาเศรษฐกิจและสงั คมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)

(ยทุ ธศาสตรที่ 1 การเสริมสรา งและพัฒนาศักยภาพทนุ มนุษย)

4.6 แผนความมัน่ คง (โปรดระบุ-)

4.7 นโยบายรัฐบาล

4.7.1 นโยบายหลกั การปฏิรปู กระบวนการเรยี นรูและการพฒั นาศักยภาพของคนไทยทกุ ชวงวัย

4.7.2 นโยบายเรงดวน การเตรยี มคนไทยสศู ตวรรษที่ 21

4.8 ยุทธศาสตรตามแผนปฏบิ ตั ริ าชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกระทรวงศกึ ษาธกิ าร

 ยุทธศาสตรท ี่ ๑ การจัดการศึกษาเพอ่ื ความม่ันคงของสงั คมและประเทศชาติ
 ยุทธศาสตรท ี่ ๒ การผลิตและพฒั นากําลังคน การวจิ ยั และนวตั กรรมเพ่ือสรางขดี ความสามารถ

ในการแขงขันของประเทศ
 ยทุ ธศาสตรที่ ๓ การพฒั นาศกั ยภาพคนทุกชวงวัยและการสรางสงั คมแหงการเรียนรู
 ยทุ ธศาสตรที่ ๔ การสรา งโอกาสความเสมอภาคและความเทา เทยี มทางการศึกษา
 ยทุ ธศาสตรท่ี ๕ การพัฒนาประสิทธภิ าพของระบบบริหารจดั การศึกษา

4.9 ประเดน็ ยทุ ธศาสตรตามแผนปฏิบัตริ าชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของสํานกั งานปลัดกระทรวงศกึ ษาธกิ าร (ฉบบั จดั ทําคาํ ของบประมาณรายจายประจําป 2564)
 ประเดน็ ยุทธศาสตรท ี่ ๑ พัฒนาการจดั การศึกษาเพื่อความม่ันคง
 ประเดน็ ยุทธศาสตรท ี่ ๒ พัฒนากําลังคน การวจิ ัย และสรางความสามารถในการแขง ขันของประเทศ
 ประเด็นยทุ ธศาสตรที่ ๓ พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรพั ยากรมนษุ ยใหมีคณุ ภาพ
 ประเดน็ ยทุ ธศาสตรที่ ๔ สรา งโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา
 ประเดน็ ยุทธศาสตรที่ ๕ พฒั นาระบบบรหิ ารจดั การใหมีประสทิ ธภิ าพ

89

๔.9.1  แผนงานพน้ื ฐาน

 ผลผลิตที่ 1 นโยบายและแผนดา นการศกึ ษา  ผลผลติ ที่ 5 ผรู ับบรกิ ารการศกึ ษาตามอธั ยาศยั

 ผลผลิตที่ 2 หนว ยงานในสงั กดั กระทรวงศกึ ษาธิการ  ผลผลิตท่ี 6 มาตรฐานการบรหิ ารงานบคุ คล

ไดรบั บริการเทคโนโลยสี ารสนเทศทางการศกึ ษา ของขาราชการครแู ละบุคลากรทางการศกึ ษา

 ผลผลติ ที่ 3 ผูไดร ับการสง เสริมและพัฒนาคณุ ธรรมจรยิ ธรรม  ผลผลิตที่ 7 นกั เรียนโรงเรยี นเอกชนทไ่ี ดร บั การ

อดุ หนุน

 ผลผลติ ที่ 4 ผรู บั บริการการศกึ ษานอกระบบ  ผลผลติ ที่ 8 ผูอํานวยการครู และบุคลากรทางการ

ศึกษาไดร ับการสงเคราะหตามกฏหมายโรงเรยี นเอกชน

๔.9.2  แผนงานยุทธศาสตร

 แผนงานยทุ ธศาสตรพัฒนาเศรษฐกิจดจิ ิทัล

 แผนงานยุทธศาสตรการวจิ ยั และพัฒนานวตั กรรม

 แผนงานยทุ ธศาสตรพ ฒั นาศกั ยภาพคนตลอดชว งวยั
 แผนงานยทุ ธศาสตรเพอื่ สนับสนุนดา นการพฒั นาและเสริมสรางศักยภาพทรพั ยากรมนษุ ย

 แผนงานยทุ ธศาสตรสรางความเสมอภาคทางการศึกษา

๔.9.3 แผนงานบรู ณาการ

 แผนงานบรู ณาการขับเคล่อื นการแกไขปญหาจังหวดั ชายแดนภาคใต

 แผนงานบูรณาการปองกัน ปราบปราม และบําบัดรกั ษาผตู ดิ ยาเสพตดิ

 แผนงานบรู ณาการพัฒนาพืน้ ทรี่ ะดบั ภาค

 แผนงานบูรณาการพัฒนาคณุ ภาพการศึกษาและการเรียนรู

 แผนงานบรู ณาการตอ ตา นการทจุ ริตและประพฤติมิชอบ

 แผนงานบูรณาการอ่ืน ๆ (โปรดระบุ.........................................................................................)

5. ความสอดคลองกับนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของ

กระทรวงศึกษาธิการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ถามี)

(โปรดระบุนโยบายขอ................................................................................................................................................)

6. ความสอดคลองกบั นโยบายของหนวยงาน ปง บประมาณ พ.ศ. 2564

(สํานักงานศกึ ษาธกิ ารจงั หวัดนาน ยทุ ธศาสตรท ่ี ................................................................................................)

7. หลักการและเหตุผล

แผนงานยทุ ธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ.2561 – 2580 ) ดานท่ี (3)ดา นการพัฒนาและเสริมสรางศกั ยภาพ

ทรัพยากรมนุษย แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ขอ12 การพัฒนาการเรียนรู 12.1 การปฏิรูปกระบวนการ

เรียนรูที่ตอบสนองตอการเปล่ยี นแปลงในศตวรรษที่ 21 แผนการปฏิรูปประเทศ : ดานการศึกษา ประเดน็ การ

ปฏริ ูปที่ 4 การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิต คัดกรองและ พัฒนาผปู ระกอบวชิ าชีพครแู ละอาจารย ประเด็นการ

ปฏิรูปท่ี 6 การปรบั โครงสรา งของหนว ยงานในระบบการศึกษาเพื่อบรรลเุ ปา หมายในการปรับปรุงการจัดการเรียน

การสอน

การศึกษาคือเครื่องมือสําคัญในการพัฒนาคนและสังคมกลาวคอื การศึกษาจะพัฒนาคนใหมีคุณลักษณะ

ตามท่ีสังคมตองการ เพ่ือใหคนเปนปจจัยในการพัฒนาสังคมตอไป ดังน้ันการศึกษาจึงตองแสดงบทบาทให

สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมโดยรวม ปจจุบันสังคมโลกและสังคมไทย กําลังกาวเขาสูศตวรรษท่ี 21

อันเปนยุคท่ีมีความสลับซับชอนและมีการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว ทําใหการศึกษาของไทยถึงเวลาปรับเปลี่ยน

เพอ่ื ใหการศึกษาสามารถสรางผลผลติ ไดสอดคลองกบั ความตอ งการและบรบิ ทของสงั คมไดอ ยา งมีประสทิ ธภิ าพ

90

สํานกั งานคณะกรรมการสง เสรมิ การศกึ ษาเอกชน เปน หนวยงานขบั เคลอ่ื นกระบวนการทางการ
ศึกษาของประเทศ นอกเหนือจากการจัดการของรัฐท่ีเปนผูปฏบิ ัติงานตามภารกจิ ดานการสงเสรมิ สนบั สนุนการจัด
การศกึ ษา เพื่อใหการปฏิบัติงานการจัดการสงเสรมิ การศึกษาเอกชนพัฒนาท้ังคุณภาพและมาตรฐาน
ใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมปจจุบัน และสรางความทัดเทียมกับนานาชาติ โดยการศึกษาเอกชน
เปนการศึกษาท่ีบุคคลหรือนติ ิบุคคลดําเนินการจัดข้ึน โดยมีความหลากหลายครอบคลุมทังการศึกษาในระบบและ
นอกระบบ ดังนั้นเพื่อใหผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเอกชนไดรับความรู และสามารถนําไป
ประยกุ ตใ ชใ นการจดั การเรียน การสอนไดอ ยางมีประสิทธภิ าพ

สาํ นักงานศกึ ษาธกิ ารจังหวดั นาน จงึ เหน็ ควรจดั ทําโครงการสงเสริมการจัดการเรียนรขู องโรงเรยี น
เอกชน พ.ศ.2564 เพื่อพัฒนาผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเอกชนไดรับความรู นําไป
ประยุกตใ ชในการจัดการเรียนการสอนไดอ ยางมีประสิทธิภาพ ขับเคลื่อนนโยบายการศึกษายกกําลงั สองและสงผล
ใหผูเรียนมีทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 สรางแรงบันดาลใจในการแสวงหาความรู และพัฒนาตนเองอยาง
ตอ เน่อื ง
8. วัตถปุ ระสงค

1. เพื่อพัฒนาผบู ริหาร ครู และบุคลากรทางการศกึ ษาของโรงเรียนเอกชน ใหไดรับความรู โดยผานการ
อบรมเชิงวิชาการ และนําไปประยุกตใชในการจัดการเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ ขับเคลื่อนนโยบาย
การศึกษายกกําลงั สอง และสง ผลใหผ ูเรียนมที กั ษะการเรยี นรใู นศตวรรษท่ี 21

2.เพ่ือใหผูบรหิ าร ครู โรงเรยี นเอกชนทั้งในระบบและนอกระบบ ไดแลกเปลยี่ นเรียนรูแนวทางการปฏิบตั ิท่ี
ดขี องการจัดการศกึ ษาเอกชน มกี ารพฒั นาหลักสตู ร และนวตั กรรมทางการศึกษาเพ่ือนําไปพัฒนาการจัดการศึกษา
เอกชน
9. ตัวชว้ี ดั ของโครงการ

9.1 ตวั ช้วี ดั เชงิ ปรมิ าณ
(1) ผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศกึ ษาโรงเรียนเอกชนในระบบ และนอกระบบ จํานวน 29

โรงเรียน มีคุณภาพและมาตรฐานท่ีดีข้ึน และใชนวัตกรรมการสอนเปนเคร่ืองมือสนับสนุนการเรียนรู ใน
สถานการณการแพรร ะบาดของโรคตดิ เชอ้ื ไวรสั โคโรนา 2019

9.2 ตวั ชี้วัดเชิงคณุ ภาพ
(1) รอ ยละ 100 ของโรงเรยี นท่เี ขา รวมโครงการฯ ไดแ ลกเปล่ียนเรยี นรแู นวทางการปฏบิ ัติท่ดี ีของการ

จัดการศกึ ษาเอกชน และนาํ ไปพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาใหเ กิดประสทิ ธภิ าพย่งิ ขึน้
(2) ผบู ริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเอกชนในระบบและนอกระบบ ไดรับความรูและ

นาํ ไปประยกุ ตใชในการจัดการเรยี นการสอนไดอยางมีประสิทธภิ าพ ขับเคล่อื นนโยบายการศกึ ษายกกําลังสอง และ
สงผลใหผูเรียนมีทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 เพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิแ์ ละมีประสิทธภิ าพตอการจัดการศึกษา
ของโรงเรียน
10. กลุมเปา หมายโครงการ ..ผูบริหารโรงเรยี นเอกชนในระบบและนอกระบบ จาํ นวน 29 โรงเรยี น
11. ระยะเวลาดําเนนิ การ วนั ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ.2564
12. สถานท่ีดาํ เนนิ การ..หองจนั กะพอ โรงแรมนา นกรีนเลควิว รสี อรท อําเภอเมอื งนา น จงั หวัดนา น
13. กิจกรรมทีว่ างแผนดําเนนิ การ
1.บรรยายใหความรู

1.1หัวขอ แนวคิดการจัดการเรียนรูในศตรวรรษที่ 21 และการบริหารจัดการในสถานการณการแพร
ระบาดของโรคตดิ เชือ่ ไวรสั โคโรนา 2019(การจดั การศกึ ษาแนวใหม เพ่อื พัฒนาจงั หวดั นานแบบยั่งยนื )

1.2 การจดั ทาํ แผนการบริหารจัดการศกึ ษาของโรงเรยี นเอกชนในระบบและนอกระบบ

91

2. แบงกลุมแลกเปล่ียนเรียนรูแนวทางการปฏิบัติทีด่ ขี องการจดั การศึกษาโรงเรยี นเอกชน

2.1 กลุมโรงเรยี นเอกชนในระบบ

2.2 กลุมโรงเรียนเอกชนนอกระบบ

14. ผลการดําเนนิ งานของกิจกรรม

1. ผเู ขา รับการอบรมสมั มนา เขา ใจและรบั ทราบถึงแนวนโยบายในการบริหารจัดการศึกษาในสถานการณ

การแพรระบาดของโรคตดิ เช่อื ไวรสั โคโรนา 2019 และการจดั การศกึ ษาเพื่อพฒั นาจังหวดั นา นทแ่ี ทจริง

2. ผูเขารับการอบรมสัมมนามีความรูความเขาใจและรับทราบถึงวิธีการในการจัดทําแผนการบริหารจัด

การศกึ ษาของโรงเรยี นเอกชนในระบบและนอกระบบ ไดอยางถูกตอ ง

3. ผูบริหารโรงเรียนเอกชนท้ังในระบบและนอกระบบ ไดระดมความคิดเห็น/ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะ

สภาพปญหา อุปสรรคและความตองการในการสนับสนุน/สงเสริมการดําเนินงานของโรงเรียนเอกชน การบริหาร

จดั การ การพัฒนาผเู รยี น การจดั การเรยี นการสอนและอ่นื ๆ

15. ผลการดําเนินงานตามตวั ช้วี ัด

ตวั ชว้ี ดั คา เปา หมาย ผลการดําเนนิ งาน

จาํ นวน ผลการดาํ เนินงาน รอยละ

เปา หมาย

เชงิ ปรมิ าณ ผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการ ผูเขา รบั การอบรมสัมมนา เขาใจ

ศึกษาโรงเรียนเอกชนในระบบ และ และรับทราบถึงแนวนโยบายใน

นอกระบบ มีคุณภาพและมาตรฐานท่ี 29 โรงเรยี น การบริหารจัดการศึกษาใน 96.5

ดีข้ึน และใชนวัตกรรมการสอนเปน สถานการณก ารแพรระบาดของ

เคร่ืองมือสนับสนุนการเรียนรู ใน โรคติดเชือ่ ไวรัสโคโรนา 2019

สถานการณการแพรระบาดของโรค และการจัดการศึกษาเพอื่ พัฒนา

ตดิ เช้ือไวรัสโคโรนา 2019 จังหวดั นานท่ีแทจรงิ

เชิงคณุ ภาพ โรงเรียนท่ีเขารวมโครงการฯ ได รอ ยละ 100 ผเู ขา รบั การอบรมสมั มนามคี วามรู 96.5
แลกเปลีย่ นเรียนรูแนวทางการปฏิบัติ ความเขาใจและรับทราบถงึ วธิ กี าร
ท่ีดีของการจัดการศึกษาเอกชน และ ในการจัดทําแผนการบริหารจัด
นําไปพัฒนาการจัดการศึกษาของ การศกึ ษาของโรงเรยี นเอกชนใน
สถานศึกษาใหเ กดิ ประสิทธภิ าพยิ่งข้ึน ระบบและนอกระบบ ไดอยา ง
ถูกตอง

๑6. ภาพกจิ กรรมที่เกิดข้นึ ภายในโครงการ / กิจกรรม

การอบรมสัมมนาโครงการสงเสรมิ การเรียนรูของโรงเรียนเอกชน พ.ศ.2564
วันท่ี 20 สิงหาคม 2564

ณ หองจันกะพอ โรงแรมนา นกรนี เลควิว รีสอรท อําเภอเมืองนา น จังหวดั นาน

92

17. งบประมาณ

งบประมาณที่ไดรบั ผลการใชจ าย ผลการใชจาย ผลการใชจาย ผลการใชจาย ผลการใชจาย
งบประมาณ งบประมาณ
ทัง้ หมด งบประมาณรวม งบประมาณ งบประมาณ ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสท่ี 4

(สะสม) ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสท่ี 2 - 10,000.-

10,000.- 10,000.- - -

แหลง งบประมาณ สํานกั งานคณะกรรมการสงเสริมการศกึ ษาเอกชน

18. ปญหา อปุ สรรค และแนวทางแกไข
18.1 ปญหา อปุ สรรค
-
18.2 แนวทางแกไข
-

19. แผนทีจ่ ะดําเนินการตอ ไป
-

20. ประโยชนที่สาธารณชนไดร บั
ผบู รหิ าร ครู และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนเอกชนมีการพัฒนาคณุ ภาพและมาตรฐานที่ดีข้ึน

มขี วญั และกาํ ลังใจในการพฒั นาการศึกษา โรงเรยี นเอกชนมเี ครือขายขบั เคลือ่ นการปฏริ ปู ศกึ ษาที่เขมแข็ง
มกี ารพัฒนาคณุ ภาพการศกึ ษาไดอยางมปี ระสิทธิภาพ
21. ผูรายงาน นางพสชณนั ค พรหมจรรย ตําแหนง นักวเิ คราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
หนวยงาน สํานักงานศึกษาธิการจังหวดั นาน โทรศัพท โทร. 054 710875 โทรสาร 054 710211
E-mail:[email protected]
22. วันทีร่ ายงาน ณ วันที่ 30 กนั ยายน 2564

93

แบบรายงานผลการดาํ เนนิ งานตามแผนปฏบิ ตั ริ าชการ ประจาํ ปง บประมาณ พ.ศ. 2564
ของสํานักงานปลดั กระทรวงศกึ ษาธกิ าร
******************************

1. ชื่อหนวยงานสาํ นกั งานศึกษาธิการจังหวดั นาน
2. ชอื่ โครงการการประเมินคณุ ภาพผูเรยี นระดบั การศึกษาภาคบงั คับ ปการศึกษา 2563
3. หว งเวลารายงาน
ไตรมาสที่ 1 : เดือนต.ค. 63-ธ.ค. 63ไตรมาสที่ 2 : เดอื นม.ค. 64-ม.ี ค. 64
ไตรมาสท่ี 3 : เดอื นเม.ย. 64-ม.ิ ย. 64 ไตรมาสที่ 4 : เดือนก.ค. 64-ก.ย. 64
สถานะโครงการยังไมส้ินสุดโครงการ  ส้นิ สดุ โครงการแลว
4. ความสอดคลองกบั แผนระดับตา ง ๆ
(โปรดระบุขอความ และทาํ เครอ่ื งหมาย √ ในชอง  ทีม่ คี วามสอดคลอ งกับโครงการ)
4.1 ยทุ ธศาสตรชาติ (ดา นที่ 3 การพัฒนาและเสริมสรา งศักยภาพทรัพยากรมนุษย)

4.2 แผนแมบทภายใตยทุ ธศาสตรช าติ (ประเด็นที่ 12) การพัฒนาการเรยี นรู
4.3 แผนยอ ยภายใตแ ผนแมบ ท(12.1 การปฏริ ปู กระบวนการเรียนรทู ตี่ อบสนองตอการเปลย่ี นแปลงในศตวรรษท่ี 21
4.4 แผนปฏริ ปู ประเทศ (ดานการศึกษา)
4.5แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงั คมแหงชาติ ฉบบั ที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)
(ยทุ ธศาสตรท ี่ 1 การเสรมิ สรางและพฒั นาศักยภาพทนุ มนุษย)
4.6แผนความมน่ั คง (โปรดระบ-ุ )
4.7นโยบายรฐั บาล

4.7.1 นโยบายหลกั การปฏิรูปกระบวนการเรียนรูและการพฒั นาศักยภาพของคนไทยทกุ ชวงวยั
4.7.2 นโยบายเรงดวน การเตรียมคนไทยสูศตวรรษท่ี 21
4.8ยทุ ธศาสตรตามแผนปฏบิ ตั ริ าชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกระทรวงศกึ ษาธกิ าร

ยทุ ธศาสตรท่ี ๑ การจดั การศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ
ยทุ ธศาสตรที่ ๒ การผลิตและพัฒนากําลงั คน การวจิ ยั และนวตั กรรมเพ่ือสรางขดี ความสามารถ

ในการแขงขันของประเทศ
ยทุ ธศาสตรท ่ี ๓ การพัฒนาศักยภาพคนทกุ ชวงวยั และการสรางสงั คมแหงการเรยี นรู
ยทุ ธศาสตรท ี่ ๔ การสรา งโอกาสความเสมอภาคและความเทา เทยี มทางการศกึ ษา
ยุทธศาสตรท ่ี ๕ การพัฒนาประสทิ ธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา
4.9ประเดน็ ยทุ ธศาสตรตามแผนปฏบิ ตั ริ าชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
ของสํานักงานปลดั กระทรวงศกึ ษาธิการ (ฉบบั จดั ทําคาํ ของบประมาณรายจายประจําป 2564)
ประเด็นยุทธศาสตรท ่ี ๑ พฒั นาการจดั การศึกษาเพื่อความมั่นคง
ประเด็นยทุ ธศาสตรที่ ๒ พฒั นากําลังคน การวิจัย และสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ
ประเด็นยทุ ธศาสตรท่ี ๓ พฒั นาและเสริมสรา งศักยภาพทรพั ยากรมนษุ ยใหม ีคุณภาพ
ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๔ สรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศกึ ษา
ประเด็นยุทธศาสตรท ่ี ๕ พัฒนาระบบบรหิ ารจัดการใหมปี ระสิทธภิ าพ

94

๔.9.1 แผนงานพ้ืนฐาน

 ผลผลติ ท่ี 1 นโยบายและแผนดานการศกึ ษา  ผลผลติ ที่ 5 ผูรับบริการการศกึ ษาตามอธั ยาศยั

 ผลผลิตท่ี 2 หนว ยงานในสังกดั กระทรวงศกึ ษาธิการ ผลผลิตที่ 6 มาตรฐานการบรหิ ารงานบคุ คล

ไดรบั บรกิ ารเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา ของขา ราชการครแู ละบุคลากรทางการศึกษา

 ผลผลติ ท่ี 3 ผูไดร ับการสง เสริมและพฒั นาคณุ ธรรมจรยิ ธรรม  ผลผลติ ที่ 7 นกั เรยี นโรงเรียนเอกชนที่ไดร บั การ

อดุ หนุน

 ผลผลติ ท่ี 4 ผรู ับบริการการศกึ ษานอกระบบ  ผลผลิตท่ี 8 ผอู ํานวยการครู และบคุ ลากรทางการ

ศึกษาไดรับการสงเคราะหตามกฏหมายโรงเรียนเอกชน

๔.9.2 แผนงานยุทธศาสตร

แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาเศรษฐกจิ ดิจทิ ลั

แผนงานยทุ ธศาสตรการวจิ ัยและพฒั นานวัตกรรม

แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาศกั ยภาพคนตลอดชวงวยั
แผนงานยทุ ธศาสตรเพ่ือสนับสนุนดานการพฒั นาและเสรมิ สรางศกั ยภาพทรพั ยากรมนุษย

แผนงานยุทธศาสตรส รางความเสมอภาคทางการศึกษา

๔.9.3 แผนงานบรู ณาการ

แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแกไ ขปญหาจังหวดั ชายแดนภาคใต

 แผนงานบูรณาการปอ งกัน ปราบปราม และบําบัดรักษาผูติดยาเสพตดิ

แผนงานบรู ณาการพฒั นาพนื้ ทร่ี ะดับภาค

 แผนงานบูรณาการพฒั นาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู

 แผนงานบูรณาการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 แผนงานบรู ณาการอ่ืน ๆ (โปรดระบ.ุ ........................................................................................)

5. ความสอดคลองกับนโยบายการตรวจราชการและตดิ ตามประเมินผลการจัดการศึกษาของ

กระทรวงศึกษาธิการ ประจําปง บประมาณ พ.ศ. 2564 (ถามี)

(โปรดระบุนโยบายขอ................................................................................................................................................)

6. ความสอดคลองกบั นโยบายของหนว ยงาน ปง บประมาณ พ.ศ. 2564

(สาํ นักงานศกึ ษาธิการจงั หวัดนาน ยทุ ธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาศกั ยภาพคนทุกชวงวยั และการสรา งสังคมแหงการ

เรยี นรู)

7. หลักการและเหตผุ ล

ยุทธศาสตรชาติกําหนดเปาหมายการขับเคล่ือนการพัฒนาใหประเทศเจริญกาวหนาไปในอนาคต โดยกําหนด

เปาหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอยางตอเนื่อง สงั คม

เปนธรรม ฐานทรพั ยากรธรรมชาติย่ังยนื ” ซึ่งเปนการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในทุกมิติ และใหความสําคัญกับ

การพฒั นาทรัพยากรมนุษย ซ่งึ ถือเปน ปจจยั สําคัญในการยกระดบั การพัฒนาประเทศไปสเู ปาหมายการเปนประเทศ

ท่ีพัฒนาแลว ท่ีขับเคลื่อนโดยภมู ปิ ญ ญาและนวตั กรรมในอกี ๒๐ ปขางหนา

ยทุ ธศาสตรชาติ ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนษุ ย มีเปาหมายการพัฒนาท่ีสําคัญ

เพื่อพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกชวงวัยใหเปนคนดี เกงและมีคุณภาพ โดยคนไทยมีความพรอมท้ังกาย ใจ

สติปญญา มีพัฒนาการท่ีดีรอบดานและมีสุขภาวะที่ดีในทุกชวงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบตอสังคมและผูอ่ืน

มธั ยสั ถ อดออม โอบออ มอารี มีวนิ ยั รกั ษาศลี ธรรม และเปนพลเมอื งดขี องชาติ มหี ลักคิดที่ถูกตอง มีทักษะที่จําเปน

ในศตวรรษที่ ๒๑ มีทักษะส่ือสารภาษาอังกฤษและภาษาที่ ๓ และอนุรักษภาษาทองถ่ิน มนี ิสัยรักการเรียนรูและ

การพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องตลอดชีวิต สูการเปนคนไทยท่ีมีทักษะสูง เปนนวัตกร นักคิด ผูประกอบการ

เกษตรกรยุคใหมและอื่น ๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง จึงจําเปนตองมีการวางรากฐานการพัฒนา

95

ทรัพยากรมนุษยของประเทศอยางเปนระบบ โดยตองมุงเนนการสรางสภาพแวดลอมที่เอ้ือตอการพัฒนาและ
เสริมสรางศักยภาพมนุษย พัฒนาและยกระดับคนในทุกมิติและในทุกชว งวัยใหเปนทรัพยากรมนุษยที่ดี เกง และ
มคี ณุ ภาพพรอ มขบั เคลอ่ื นการพัฒนาประเทศไปขางหนา ไดอ ยา งเต็มศักยภาพ

แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเดน็ การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต ไดกําหนดแนวทางการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษยชวงวัยเรียน/วัยรุน โดยจัดใหมีการพัฒนาทักษะท่ีสอดรับกับทักษะในศตวรรษที่ ๒๑
โดยเฉพาะทักษะดานการคิดวิเคราะห สังเคราะห ความสามารถในการแกปญหาที่ซับซอน ความคิดสรางสรรค
การทํางานรวมกับผูอ่ืน การพัฒนาทักษะดานภาษา ศิลปะ และความสามารถในการใชเทคโนโลยีที่สอดคลองกับ
ความสามารถ ความถนดั และความสนใจ การพัฒนาทกั ษะในการวางแผนชีวติ และวางแผนการเงิน ตลอดจนทักษะ
ทีเ่ ชอื่ มตอกบั โลกการทาํ งาน การพัฒนาทักษะอาชพี ทีส่ อดคลองกับความตองการของประเทศ การบมเพาะการเปน
นักคดิ นักนวตั กร และการเปนผูประกอบการใหม รวมทัง้ ทักษะชีวติ ทสี่ ามารถอยูรว มและทํางานภายใตส ังคมท่ีเปน
พหวุ ัฒนธรรม การสง เสรมิ และสนับสนนุ ระบบบริการสขุ ภาพและอนามัยที่เชื่อมตอกันระหวา งระบบสาธารณสุขกับ
โรงเรียนหรือสถานศึกษา เพื่อเสริมสรางศักยภาพดานความฉลาดทางเชาวนปญญา และความฉลาดทางอารมณ
ตลอดจนภมู ิคมุ กนั ดา นตาง ๆ ในการดาํ เนินชีวิตของกลุม วยั เรียน/วยั รนุ

กระทรวงศึกษาธิการ กําหนดนโยบายการจัดการศึกษาท่ีมุงเนนคุณภาพการอานรูเรื่อง สื่อสารได และ
จุดเนนเรื่องการเตรียมคนในศตวรรษท่ี ๒๑ ในระดับประถมศึกษา รวมถึงนโยบายการพัฒนาและสงเสริมให
นักเรียนระดับประถมศึกษา คิดเลขเปน มีทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร การคิดวิเคราะห สังเคราะห และ
สงเสริมใหผูเ รียนเกดิ ทกั ษะการคดิ วเคราะห แยกแยะ ประยกุ ตใ ชข อ มูลทีเ่ ปน ประโยชนตอ ชวี ติ

สํานักงานศกึ ษาธิการจังหวัดนาน ไดจัดทาํ โครงการการประเมินคณุ ภาพผูเรียนภาคบังคับ เพื่อดําเนินการ
ประเมนิ ความสามารถดานการอา นของนกั เรยี นชนั้ ประถมศกึ ษาปที่ 1 และการประเมินคุณภาพผูเรยี นของนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปที่ ๓ สําหรับโรงเรียนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชนในจังหวัดนาน
โดยใชเคร่ืองมือประเมินคุณภาพผูเรียนที่มีมาตรฐานระดับชาติจากสํานักทดสอบทางการศึกษา สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ซึ่งประกอบดวย การประเมินความสามารถดานการอานของผูเรียน
ชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 มีกรอบการประเมินความสามารถดาน การอานรเู รอื่ ง และการอานออกเสยี ง การประเมิน
คุณภาพผูเรียน ช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 มีกรอบการประเมินความสามารถดานภาษาไทย และดานคณิตศาสตร
เพ่ือวิเคราะหผลการประเมินคณุ ภาพผเู รียนในภาพรวมของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดนาน และนําผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาไปใชในการวางแผนพัฒนา ปรบั ปรุงคุณภาพการศกึ ษาอยางเปนระบบอยางตอเนื่องตอ ไป
8. วัตถปุ ระสงค

1. เพอ่ื ตรวจสอบและประเมนิ ความสามารถดานการอา นของนักเรียน ช้ันประถมศึกษาปที่ 1
2. เพอ่ื ตรวจสอบและประเมนิ คุณภาพผูเรียน ช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 ตามหลักสตู รแกนกลางการศกึ ษา
ขนั้ พน้ื ฐาน พทุ ธศกั ราช 2551
3. เพื่อใหสถานศึกษาและผูเกี่ยวของมีขอมูลสารสนเทศดานความสามารถดานการอานของผูเรียน
ชัน้ ประถมศกึ ษาปท ี่ 1 และขอมูลสารสนเทศดา นคณุ ภาพผูเ รียนของนักเรียน ช้นั ประถมศึกษาปท่ี ๓ เพื่อใชเปนใน
การวางแผนและตัดสินใจ สําหรับพิจารณากําหนดนโยบาย ใชยกระดับมาตรฐานคุณภาพการศึกษาและพัฒนา
ความสามารถของผูเรยี นอยา งเต็มตามศักยภาพ

96

9. ตัวชวี้ ัดของโครงการ
9.1 ตัวชว้ี ดั เชงิ ปริมาณ

๑) รอยละ ๑๐๐ ของนกั เรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ในโรงเรียนเอกชนในจังหวดั นา น ไดรับการประเมิน
ความสามารถดา นการอานดวยเครื่องมอื ท่มี ีคณุ ภาพไดมาตรฐาน

๒) รอยละ ๑๐๐ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี ๓ ในโรงเรียนเอกชนในจังหวัดนานไดรับการประเมิน
คุณภาพผูเรยี นดวยเคร่อื งมือท่ีมคี ณุ ภาพไดม าตรฐาน
9.2 ตัวช้ีวัดเชิงคณุ ภาพ

1) นกั เรยี นชัน้ ประถมศึกษาปท่ี 1 ของโรงเรียนเอกชนในจงั หวัดนาน ผา นเกณฑการประเมินรอ ยละ 95
๒) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี ๓ ในโรงเรียนเอกชนในจังหวัดนานผานเกณฑการประเมินรอยละ 95
3) สถานศกึ ษาและผูเกี่ยวของมีขอมูลสารสนเทศเพ่ือนาํ ไปใชเปนขอ มูลประกอบการวางแผนและตัดสินใจ สําหรบั
พิจารณากําหนดนโยบาย ใชยกระดับมาตรฐานคุณภาพการศึกษา และพัฒนาความสามารถของผูเรียน
อยางเต็มตามศกั ยภาพ
10.กลมุ เปา หมายโครงการ
นกั เรียนช้ันประถมศกึ ษาปท ี่ 1 และประถมศึกษาปท ี่ 3 ของโรงเรยี นเอกชนในจงั หวัดนาน
11.ระยะเวลาดําเนนิ การกุมภาพันธ 2564 - กันยายน 2564
12.สถานที่ดําเนินการ สํานักงานศึกษาธิการจังหวดั นา น โรงเรยี นเอกชนในสงั กัด
13.กิจกรรมทีว่ างแผนดําเนนิ การ(นาํ กิจกรรมทงั้ หมดในโครงการมาเตมิ )
1. กจิ กรรมประชุมคณะทํางานและคณะกรรมการระดบั ศูนยสอบ
2. กจิ กรรมการประเมินความสามารถดานการอาน (RT) ชนั้ ประถมศึกษาปท ี่ ๑
3. กิจกรรมการประเมินคุณภาพผูเ รยี น (NT) ชั้นประถมศกึ ษาปท่ี ๓
4. กิจกรรมสรปุ ผลการดําเนินงานและจัดทําเอกสารรายงาน การประเมนิ คณุ ภาพผูเ รยี นระดับการศกึ ษาภาคบงั คบั
14.ผลการดาํ เนินงานของกิจกรรม

1. กิจกรรมประชุมคณะทํางานและคณะกรรมการระดับศูนยสอบ
การดาํ เนินงานของกิจกรรม

1. จัดประชุมชแ้ี จงแนวทางการดาํ เนนิ กจิ กรรมและการดาํ เนินงานในระดบั ศูนยสอบเพ่ือวางแผนการบริหาร
จัดการระดับศูนยส อบและระดับสนามสอบ ช้ีแจงแนวดําเนินการโครงการประเมินคุณภาพผูเรียนการศึกษาภาค
บังคับ ปการศึกษา 2563 โดยมีศึกษานิเทศกเขารวมประชุม จํานวน 14 คน โดยมีนายยุทธพงษ หาญยุทธ
ผอู าํ นวยการกลุมนเิ ทศ ติดตามและประเมินผลเปนประธานในการประชุม

ผลการดําเนินงาน
ศึกษานิเทศก จํานวน 14 คน เขารวมการประชุมและรวมวางแผนการบริหารจัดการระดับศูนยสอบและ
ระดับสนามสอบ ช้ีแจงแนวดาํ เนนิ การโครงการประเมนิ คณุ ภาพผูเรียนการศกึ ษาภาคบังคับ ปการศกึ ษา 2563

2. กิจกรรมการประเมินความสามารถดานการอา น (RT) ช้นั ประถมศกึ ษาปท ่ี ๑
1.การประชุมชี้แจงคณะกรรมการระดับสนามสอบ โดยจัดประชุมชี้แจงคณะกรรมการความสามารถ
ดานการอานของผูเรียน (RT) ช้ันประถมศึกษาปท่ี ๑ ระดับสนามสอบ โดยเปนผูบริหารโรงเรียนและครูจาก
โรงเรียนในสังกัดสํานักงานสงเสริมการศึกษาเอกชนในจังหวัดนาน จํานวน 85 คน เพอ่ื สรางความเขาใจแนวทาง
การดําเนนิ การประเมินใหม มี าตรฐานและเปนไปในแนวทางเดยี วกัน

97

ผลการดําเนินงาน
คณะกรรมการความสามารถดานการอานของผูเรียน (RT) ช้ันประถมศึกษาปท่ี ๑ ระดับสนามสอบ วันที่ 17
มนี าคม 2564 โดยมีประธานสนามสอบและกรรมการคุมสอบและตรวจใหคะแนนจากโรงเรียนในสังกัดสาํ นักงาน
สงเสริมการศกึ ษาเอกชนในจงั หวัดนาน จํานวน 85 คน เขารวมประชุมเพื่อรับฟงการช้ีแจงแนวทางการดําเนินการ
ประเมนิ ดา นการอานของผูเรยี น (RT) ชัน้ ประถมศึกษาปท ่ี ๑
2. การดาํ เนินการประเมินความสามารถดานการอาน (RT) ช้นั ประถมศึกษาปท่ี ๑ปก ารศึกษา 2563
การดําเนินการประเมินความสามารถดานการอาน (RT) ชั้นประถมศกึ ษาปที่ ๑ ปการศึกษา 2563จาํ นวน 10
สนามสอบ

ผลการดําเนนิ งาน
ดําเนินการประเมินความสามารถดานการอาน (RT) ชั้นประถมศึกษาปท่ี ๑ ปการศึกษา 2563ในวันที่
19 มีนาคม 2564 มีสนามสอบจํานวน 10 สนามสอบมีนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 1 เขารับการประเมิน
ความสามารถดานการอาน (RT) จํานวน 447 คนคดิ เปนรอยละ 100 โดยมีศึกษานิเทศก สาํ นกั งานศึกษาธิการ
จงั หวัดนาน เปน ตัวแทนศูนยสอบ กํากับ นเิ ทศ ติดตามและตรวจเยีย่ มสนามสอบแตล ะสนาม

3. กจิ กรรมการประเมินคณุ ภาพผเู รยี น (NT) ชัน้ ประถมศึกษาปท ี่ 3
1.การประชุมช้ีแจงคณะกรรมการระดับสนามสอบ โดยจัดประชุมชี้แจงคณะกรรมการประเมินคุณภาพผูเรียน
(NT) ชน้ั ประถมศกึ ษาปท่ี 3 ระดบั สนามสอบ โดยมีผบู ริหารโรงเรียนและครูจากโรงเรยี นในสังกัดสํานักงานสงเสริม
การศึกษาเอกชนในจังหวัดนาน จํานวน 85 คน เพ่ือสรางความเขาใจแนวทางการดําเนินการประเมินให
มมี าตรฐานและเปนไปในแนวทางเดยี วกนั

ผลการดําเนินงาน
คณะกรรมการประเมินคุณภาพผูเรียน (NT) ช้ันประถมศึกษาปที่ 3 ระดับสนามสอบ วันที่ 22 มีนาคม 2564
โดยมีผูบริหารโรงเรียนและครูจากโรงเรียนในสังกัดสํานักงานสงเสริมการศึกษาเอกชนในจังหวัดนา น จํานวน 70
คน เขา รวมประชุมเพือ่ รบั ฟง การชี้แจงแนวทางการดําเนินการประเมินคุณภาพผเู รยี น (NT) ชนั้ ประถมศึกษาปท ี่ 3
2.การดําเนนิ การประเมนิ คณุ ภาพผเู รยี น (NT) ชน้ั ประถมศกึ ษาปท ี่ 3ปการศึกษา 2563
การดําเนินการประเมินคณุ ภาพผเู รยี น (NT) ชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 ปก ารศึกษา 2563 จาํ นวน 10 สนามสอบ

ผลการดําเนินงาน
ดาํ เนนิ การประเมินประเมนิ คณุ ภาพผูเรียน (NT) ช้ันประถมศึกษาปที่ 3 ปการศึกษา 2563 ในวันที่ 24มีนาคม 2564 มี
สนามสอบจํานวน 9สนามสอบ มีนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3เขารับการประเมินประเมินคุณภาพผูเรียน (NT) ชั้น
ประถมศึกษาปที่ 3 จํานวน 459คน คิดเปนรอยละ 100 โดยมีศึกษานิเทศก สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนาน
เปนตวั แทนศนู ยสอบ กาํ กับ นเิ ทศ ติดตามและตรวจเย่ยี มสนามสอบแตล ะสนาม

4. กิจกรรมสรุปผลการดําเนินงานและจัดทําเอกสารรายงาน การประเมินคุณภาพผูเรียนระดับ
การศกึ ษาภาคบงั คบั
1. การประชุมเชิงปฏิบัติการการสรุป วิเคราะหผลการประเมินคุณภาพผูเรียน ระดับการศึกษาภาคบังคับ ป
การศึกษา 2563 เพื่อจัดทํารายงานผลการประเมินความสามารถดานการอานของผูเรียน (RT)
ชนั้ ประถมศกึ ษาปที่ ๑และการประเมินคณุ ภาพผูเ รยี น (NT) ช้นั ประถมศกึ ษาปท่ี 3 ปก ารศกึ ษา 2563

ผลการดําเนินงาน
การประชุมเชิงปฏิบัติการการสรุป วิเคราะหผลการประเมินคุณภาพผูเรียน ระดับการศึกษาภาคบังคับ
ปการศกึ ษา 2563ในวนั ที่ 9 สิงหาคม 2564 โดยมีศกึ ษานิเทศกและผเู กยี่ วขอ งเขารว มการประชมุ จํานวน 16 คน และ
รายงานผลการประเมินความสามารถดานการอานของผูเรยี น (RT) ชั้นประถมศึกษาปท่ี ๑ จํานวน 15 เลม และรายงานผล


Click to View FlipBook Version
Previous Book
Ensiklopedia Adab Islam
Next Book
DOWNLOAD [PDF] How To Rebuild BIG-BLOCK FORD ENGINES