The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

Richtlijnen voor barmannen in de Marineclub VZW

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by patrick.heugeu, 2018-09-28 03:20:23

Het boek van de Barman

Richtlijnen voor barmannen in de Marineclub VZW

1 INHOUD

2 Het barpersonneel ...................................................................................................... - 2 -
2.1 Aanvraag............................................................................................................. - 2 -
2.2 Werkperiode........................................................................................................ - 2 -
2.2.1 Overgave/Overname ....................................................................................... - 2 -
2.2.2 Aanduiding van de periodes ............................................................................ - 2 -
2.2.3 Normale openingsuren..................................................................................... - 2 -
2.2.4 Activiteiten buiten de normale openingsuren.................................................... - 2 -
2.2.4.1 Maandelijkse Clubactiviteiten.................................................................... - 2 -
2.2.4.2 Privé-feesten en evenementen. ................................................................ - 3 -
2.3 Vergoedingen...................................................................................................... - 3 -
2.3.1 Vergoeding tijdens normale openingsuren ....................................................... - 3 -
2.3.2 Vergoedingen buiten de normale openingsuren............................................... - 3 -
2.3.2.1 Voor de maandelijkse evenementen georganiseerd door de club ............. - 3 -
2.3.2.2 Voor de privé-evenementen...................................................................... - 3 -
2.3.2.3 Derde barman........................................................................................... - 3 -
2.3.3 Extra consumpties ........................................................................................... - 4 -
2.3.3.1 Consumpties tijdens werkperiode ............................................................. - 4 -
2.3.3.2 Consumpties aangeboden door klanten.................................................... - 4 -
2.4 Afrekening ........................................................................................................... - 4 -
2.4.1 Indienen van de gepresteerde uren ................................................................. - 4 -
2.4.2 Uitbetaling van de gepresteerde uren .............................................................. - 4 -
2.4.3 Discrepanties in de afrekening......................................................................... - 4 -
2.5 Opkuisen en onderhoud ...................................................................................... - 4 -
2.6 Inschrijvingen of reservaties ................................................................................ - 5 -
2.7 Tenue tijdens de dienst ....................................................................................... - 5 -
2.8 Onregelmatigheden of ongepast gedrag ............................................................. - 5 -
2.9 Ongeval............................................................................................................... - 5 -
2.10 Onderlinge geschillen.......................................................................................... - 5 -

Pagina | - 1 -

Richtlijnen Marine Club VZW

2 HET BARPERSONNEEL

2.1 AANVRAAG

Elke persoon die zich kandidaat wenst te stellen als barman dient dit schriftelijk of per mail aan
te vragen bij de voorzitter. Zijn kandidatuur wordt dan voorgelegd op de Raad van Bestuur en
hij/zij wordt dan persoonlijk op de hoogte gebracht van de beslissing van de Raad.

Het geniet de voorkeur dat de nieuwe kandidaat eerst een week “stage” loopt bij een ervaren
barman om de weekroutine te leren kennen.

2.2 WERKPERIODE

2.2.1 Overgave/Overname
De dienst van een barteam loopt over een periode van één week, startend op dinsdagmorgen
en eindigend op dinsdagmorgen.

Op dinsdagmorgen wordt de inventaris overgegeven aan het opgaande barteam en wordt de
afrekening gemaakt met de beheerder.

Bij deze overgave/overname dient, zowel van het afgaande als het opkomende team, minstens
1 barman aanwezig te zijn.

2.2.2 Aanduiding van de periodes
De beheerder regelt de periodes waarop barmannen van dienst zijn. Barmannen kunnen
periodes waarop zij niet beschikbaar zijn doorgeven aan de beheerder zodat deze daar
rekening mee kan houden in de planning.

Indien voor een evenement door de reserveerder specifiek gevraagd wordt naar een bepaalde
barman, dan kan dit doorgegeven worden aan de beheerder, maar deze beslist uiteindelijk of
dit toegestaan wordt of niet.

Voor sommige evenementen kan door de beheerder een derde barman aangeduid of
gevraagd worden als extra hulp voor de afwas bij grote drukte.

2.2.3 Normale openingsuren
Het barteam van dienst is steeds aanwezig tijdens de normale openingsuren van de vlootbar,
op vrijdag van 15u00 tot 21u00 en op zondag van 10u30 tot 13u00.

Daarenboven is het aangeraden om ½ uur vóór opening aanwezig te zijn om de vlootbar
gebruiksklaar te maken voor de bezoekers.

2.2.4 Activiteiten buiten de normale openingsuren
Activiteiten buiten de gewone openingsuren (diapresentaties, maaltijden, recepties, privé-
feesten, enz. …) worden steeds vooraf door het bestuur en de beheerder kenbaar gemaakt
aan het barteam dat op die specifieke periode van dienst is.

2.2.4.1 Maandelijkse Clubactiviteiten
Onder maandelijkse clubactiviteiten wordt verstaan de activiteiten die door de club zelf
georganiseerd worden en jaarlijks terugkeren (Valentijn, Paella, korpsmaaltijd, enz. …)

Pagina | - 2 -

Bij deze activiteiten heeft er steeds een tafelzetting plaats in de dagen voorafgaand aan het
evenement. Minstens één van de van dienst zijnde barmannen wordt gevraagd aanwezig te
zijn bij deze tafelzetting.

De tijd die gespendeerd wordt aan de tafelzetting is op vrijwillige basis en wordt niet vergoed.

2.2.4.2 Privé-feesten en evenementen.
Hieronder wordt verstaan de evenementen die gereserveerd werden door instanties vreemd
aan de club (communies, verjaardags- of pensionneringsfeest, enz. …)

Ook bij deze feesten maakt de reserveerder aan het bestuur kenbaar wanneer zij de
tafelzetting kunnen/willen doen. Ook hier is het gewenst dat één van de van dienst zijnde
barmannen aanwezig is tijdens de tafelzetting. De tijd gespendeerd aan de tafelzetting is op
vrijwillige basis en wordt niet vergoed, tenzij hierover andere afspraken bestaan tussen bestuur
en reserveerder. De barman zal op geen enkele manier de tijd van de tafelzetting doorrekenen
aan de reserveerder.

2.3 VERGOEDINGEN

2.3.1 Vergoeding tijdens normale openingsuren
De vergoeding voor een weekdienst werd vastgelegd op 45 Euro per barman.

2.3.2 Vergoedingen buiten de normale openingsuren.

2.3.2.1 Voor de maandelijkse evenementen georganiseerd door de club
De extra uren lopen zodra het evenement plaatsheeft buiten de normale openingsuren. Voor
hetgeen gebeurt tijdens de normale openingsuren geldt het normale weektarief van 45 Euro.

Tijdens een evenement worden extra uren vergoed à ratio van 10 Euro per uur en per barman,

Na afloop van het evenement kunnen/mogen de barmannen tot een maximum van 2 uur
overwerken voor het opruimen van bar en zaal à ratio van 5 Euro per uur.

2.3.2.2 Voor de privé-evenementen
Een privé-evenement duurt volgens contract maximaal zes uur. Gedurende deze periode
worden de barmannen vergoed à ratio van 10 Euro per uur en per barman. Indien het
evenement langer duurt dan 6 uur zal aan de reserveerder een extra kost van 10 Euro per uur
en per barman aangerekend worden.

Na afloop van het evenement kunnen/mogen de barmannen tot een maximum van 2 uur
overwerken voor het opruimen van bar en zaal à ratio van 5 Euro per uur.

2.3.2.3 Derde barman
Indien een derde barman aangesproken/gevraagd werd door de beheerder, geniet deze
dezelfde vergoeding als de gewone barman tijdens een evenement.

De derde barman helpt in principe NIET mee met het opruimen van de bar en de zaal na het
evenement maar doet enkel de afwas in de kelder. Hij kan dus geen aanspraak maken op de
twee extra uren waar de gewone barmannen recht op hebben voor het opruimen.

Pagina | - 3 -

2.3.3 Extra consumpties

2.3.3.1 Consumpties tijdens werkperiode
Tijdens een werkweek lopende van dinsdag tot dinsdag hebben de barmannen recht op 7
consumpties à 1,4 Euro per week en per barman.

Een eventuele derde barman heeft recht op 3 consumpties per evenement indien hij hiervoor
aangeduid is.

2.3.3.2 Consumpties aangeboden door klanten
Indien het barteam een consumptie aangeboden wordt door een klant, staat het hem/haar vrij
om deze consumtie op te drinken of het geld te houden. De verdeling van het aldus ontvangen
geld gebeurt in onderling overleg van het barteam.

2.4 AFREKENING

Het barteam zal op geen enkele manier hun vergoeding zelf innen door ze af te trekken van
de weekinkomsten of door ze te innen van reserveerders van privé-evenementen. Indien
inbreuken hierop vastgesteld worden dienen deze gemeld te worden aan de Raad Van Bestuur
en zullen hiervoor strenge maatregelen genomen worden.

2.4.1 Indienen van de gepresteerde uren
Bij overname/overgave op dinsdag dienen de barmannen hun gepresteerde uren binnen te
geven bij de penningmeester. Deze overhandigd deze informatie dan aan de beheerder voor
verrekening.

2.4.2 Uitbetaling van de gepresteerde uren
De uitbetaling van de gepresteerde uren gebeurt tevens op dinsdag door de penningmeester
aan het betrokken barteam. De uitbetaling gebeurt NIET door de beheerder.

2.4.3 Discrepanties in de afrekening
Bij eventuele fouten/vergissingen/tekorten bij de afrekening tussen het barteam en de
beheerder vallen deze ten laste van het barteam , tenzij een gegronde reden kan voorgelegd
worden voor de anomalieën. In dit geval beslist de voorzitter wat dient te gebeuren.

2.5 OPKUISEN EN ONDERHOUD

Het barteam is verantwoordelijk voor het terug in goede staat plaatsen van de bar en de zalen
na een evenement. Dit dient niet noodzakelijk direct na het evenement te gebeuren, maar de
zaal en bar moeten uiterlijk op de overgave/overname opnieuw in de oorspronkelijke staat van
vóór het evenement gebracht te worden.

Taken barman- of vrouw bij het sluiten van de bar op zondagen

 Alle verwarmingen uitdraaien
 Afwasmachine en de warmwaterperculator schoonmaken
 Schoonmaken van bar (voor dinsdag)
 Afwassen alle glazen en koppen en schotels
 Schoonmaken tafels
 Alle lichten uitdoen
 Controle op brandveiligheid

Het opkuisen van de grote zaal, achter de bar en de kleine zaal horen tot de taak van de
barmannen en NIET tot de taak van de poetsdame.

Pagina | - 4 -

2.6 INSCHRIJVINGEN OF RESERVATIES

Indien gevraagd wordt om zich in te schrijven als lid of om reservaties of betalingen te doen
voor een evenement dan wordt dit NIET aanvaard door het barteam. In dit geval dient de
persoon doorverwezen te worden naar het secretariaat dat geopend is op dinsdag van 09u00
tot 11u30 en op vrijdag van 09u30 tot 11u30.

2.7 TENUE TIJDENS DE DIENST

Er wordt aangeraden om een deftige stadstenue (hemd en broek of rok) tijdens de
openingsuren van de bar. (geen shorts)

2.8 ONREGELMATIGHEDEN OF ONGEPAST GEDRAG

Indien een barteam tijdens zijn dienst te maken krijgt met ongepast gedrag of geweld dient de
veroorzaker onmiddellijk aangemaand te worden de club te verlaten. Indien hij/zij dit weigert
dient het barteam volgens eigen inzicht :

 De voorzitter te verwittigen op het nummer 0486/724070. Deze zal dan richtlijnen
geven over de te volgen stappen.

 De politie te bellen indien de feiten te ernstig worden.

2.9 ONGEVAL

Indien zich tijdens de dienst van het barteam een ongeval voordoet met kwetsuren, hetzij van
het barteam zelf, hetzij van een klant, dan kan dit, indien gewenst, gemeld worden aan de
voorzitter. Deze zal dan de nodige stappen ondernemen om de verzekering van de club in te
schakelen voor het incident.

2.10 ONDERLINGE GESCHILLEN

Indien , om welke reden dan ook, onderlinge geschillen ontstaan tussen diverse barmannen
en dit kan niet intern opgelost worden dienen te barmannen dit te melden aan de voorzitter die
dan actie en overleg zal plegen met de betrokken mensen en de Raad van Bestuur om het
geschil zo vlug mogelijk op te lossen. Indien gewenst wordt de privacy van de melder
gerespecteerd.
Gemeenschappelijke vragen, grieven of wensen kunnen op aanvraag besproken worden in
een algemene vergadering van barmannen en bestuur , waarvoor de voorzitter dan een datum
zal vastleggen.

Pagina | - 5 -


Click to View FlipBook Version