The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by g-46011862, 2022-07-09 00:04:34

AMALAN HARI ARAFAH DAN HARI RAYA KORBAN

AMALAN HARI ARAFAH DAN HARI RAYA KORBAN

AMALAN

~r (9 ZULHIJJAH)

!31

r'I

_ f~~ J~·' I ®®$®

www.galeriilmu.com.my

~~
g ;-
AMALAN
_ IMJAAO ~AA

C?M~8M~IJ

~DA 0 A A

•!• SUNAT untuk orang yang

tidak menunaikan haji.

•!• Bagi yang menunaikan haji,

TIDAK SUNAT berpuasa.

C Q ~•. ~ I !!~~eriilmu.com.my
\1j

~~
6-
AMALAN
_ IMJMO ~AA

[;)8 ° : A

~8~8~@:@B

Rasulullah ~ bersabda yang
bermaksud: ''Sebaik-baik doa
ado/ah doa pada HariArafah.''

(Riwayat At-Tirmizi)

C Q ~-. ~ I !!~~eriilmu.com.my
\1j

a) Sebaik-baiknya zikir yang dibaca oleh Rasulullah -
dan para Nabi sebelum Baginda iaitu:

~~ ~~ S Jc)>j ,w-1~j Jlbi ~ ,~ ~.f ½~~j ~ 1~l ~l½

Tidak ado yang berhak disembah se/ain Allah Yang Esa, tidak ado
sekutu bagi-Nya, milik-Nya kekuasaan don milik-Nya sega/a pujian,

don Dia Maha Berkuasa atas sega/a sesuatu.

b) Baca Ayatu l Kursi (360 kali)
c) Baca Surah Al-lkhlas (1,000 kali)
d) Baca Salawat lbrahimiyyah (1,000 kali)

C Q: ·••~ I !!~~eriilmu.com.my
•,ij

•-•j ~~

- AMALAN
61_ !}-OMO ~~

laitu berkumpul di masjid atau di rumah
pada petang Hari Arafah (untuk sesiapa
yang tidak mengerjakan haji) untuk berdoa,
berzikir dan melakukan ketaatan bersama-
sama supaya tasyabbah (menyerupai) para
jemaah haji yang sedang melaksanakan

wukuf di Arafah ketika itu.

EJ Q .,.• ~ I !!~~eriilmu.com.my
\1j

- AMALAN ~~
_ !}-OMO~~ ~

Lakukan apa sahaja amal kebaikan selain
daripada berpuasa dan berdoa, termasuklah

bersedekah, berzikir, berkhidmat kepada
guru, mengajar ilmu agama dan belajar,
membantu dan berkhidmat kepada kedua

orang tua dan lain-lain.

E'J Q .,.• ~ I !!~~eriilmu.com.my
'.1j

11· 11

AMALAN MALAM

' 0/,lJiJI&9AMALAN MAL AM i * jj

~~',fq\

BERMULA DARI MALAM
HARi RAYA AIDILADHA

i. Mandi apabila masuk waktu maghrib.

ii. Hiasi malam raya dengan bertakbir,
bertahmid, bertahlil dan bertaqdis.

■ Dalam sebuah hadis riwayat at-Tabarani, Rasulullah ~

bersabda, mafhumnya; "Hiasi hari-hari (don ma/am) raya
kamu dengan takbir."

■ Manakala dalam hadis yang lain, Rasulullah ~ bersabda,

mafhumnya; "Hiasi hari-hari (don ma/am) raya kamu dengan
tahli/, takbir, tahmid don taqdis." (Riwayat Abu Nu'aim)

EJ ..-.: ..?♦ I!~~~eriilmu.com.my
\\)

& 9 AMALAN MALAM

' ~ M'oft/\~~· ~~

BERMULA DARI MALAM
HARi RAYA AIDILADHA

iii. Sunat menguatkan suara ketika takbir sama ada di
masjid, surau, rumah, jalan, pasar, bermula daripada
masuk waktu maghrib pada malam hari raya, sehingga
imam berdiri memimpin solat hari raya.

iv. Bertakbir setiap kali selepas solat fardu sehingga
selepas asar pada hari ke-13 Zulhijjah (hari Tasyriq
yang ke-3).

n . .,.-,~ I~ ···~·-
®®®@

. T www.galeriilmu.com.my
\\)

, ~~'1$\~&9 AMALAN MALAM

IBADAH MALAM HARi RAYA
- HATI TERUS HIDUP

*Orang yang beribadat pada malam raya tidak akan

mati hatinya. Rasulullah bersabda, mafhumnya,
"Barang siapa yang berdiri {mengerjakan ibadah)
pada ma/am duo hari raya dengan mengharapkan

keredhaan Allah semata-mata, tidak akan mati
hatinya pada hari dimatikan segala hati." (Riwayat
lbnu Majah. Lih atjuga riwayat At-Tabarani dalam

Al-Jami' ash-Shaghir dan Tarikh al-Munziri)

C ..~.: ,.,, . I!~~~eriilmu.com.my
\\)

' 0/,lJiJ&9AMALAN MALAM 1* jj

~'1'$\ ~

IBADAH MALAM RAYA
- MENDAPAT SYURGA

■ Rasulullah ~ bersabda, mafhumnya; "Barang siapa menghidupkan

ma/am-ma/am yang empat, wajib baginya syurga: Ma/am
Tarwiyah, ma/am Arafah, ma/am Hori Raya Korban don ma/am

Raya Fitrah." [Imam Sayuthi menyebutkan dalam Al-Jami' ash-
Shaghir. Ketika mensyarahkan hadith ini dalam Al-Jami' ash-
Shaghir. Imam AI-Munawi mengatakan isnadnya /emah (dhaif)]

■ Berusahalah mendirikan Solat lsyak dan Subuh esoknya secara
berjemaah. Sangat bagus sekali pada malam raya itu dihidupkan
dengan qiyamullail, termasuk Solat Sunat Tasbih.

EJ ··-·: ,.,?♦ I!~~~eriilmu.com.my
\\)

' 0/,lJiJI&9AMALAN MAL AM

~YU\~

BANYAK BERDOA DAN
MEMOHON KEPADA ALLAH

*■ Malam Hari Raya adalah Loilotul ljoboh (malam diperkenankan doa).
Rasulullah bersabda, mofhumnya: "Limo malom yang tidok ditolok doo
podo molom-mo!om tersebut: Awai mo/om Rejab, ma/am nisfu Syoobon,
mo/am Jumoot don mo/om Eidulfitri don mo/am Eiduladha." (Riwayat
Ad-Dailami, lbn 'Asakir di dalam Tarikh Dimasyq. Diriwayatkan juga oleh
Abdur Razzaq dalam Mushannaf dan AI-Baihaqi dalam Syua'b al-Iman)

■ Imam Syafi'i menyebutkan di dalam kitabnya AI-Umm, ''Te/ah sampai kepada
kami bahawa doa diterima Allah pada limo ma/am iaitu pada ma/am Jumaat,
ma/om Raya Korbon, mo/om Raya Fitrah, awal ma/om bu/an Rejab don
ma/om Nisfu Syaaban."

C ..-.: -·r+I!~~~eriilmu.com.my
\\)

&~ AMALAN MALAM

W• - ~~w~~~

~ i ~~:::,.,,"

AMALAN MALAM
HARi RAYA

Antaranya:
■ Laa i/aaha il/al/aah (1,000 kali). Kem udian baca

,,.

~ o ., o ,,,. owJ"' ., , ""1$-

(3 kali) ~\.!JI~½ \:;!i ~ \

■ Sawidul lstighfar (3 ka li)

■ Astaghfirullah ... (999 kali). Ketika sampai ka li bilangan ke-

1,000, baca:

~--1~-~~!fJ, . r,.}.-il1 ~i~,1 .J,,A., '11--;J1, . '1 j i ~~ J; ;11 ~1 ,_~z_...:~..i

i_S_ ..)";

C ..~.: ·•~. I!~~~eriilmu.com.my
\\)

AMALAN MALAM 11. 11

Offll~W~og~

~m~r----.~~~,

AMALAN MALAM
HARi RAYA

Antaranya:

4O o .... , ..,

(145 kali) <,)~.:+o ■

~l ~~o ,
½.l. ~l 0 ~\ ,,,,,,...½j■
'1JI
(100 kali) ~ \

il

AMALAN PAGI

... ·_ .:.. I®©~@
-., www.galeriilmu.com.my
,\\)

0 QAMALAN PAGI (
~MW~Qg~

PAGI HARi RAYA

i. Beristighfar 100 kali selepas Solat Subuh. AI-Wana 'i
menyebutkan dalam risalahnya, "Barang siapa beristighfar pada
hari raya setelah So/at Subuh 100 ka/i, tidak kekal di dalam buku
catatannya suatu pun daripada dosa-dosa melainkan dipadamkan

daripadanya don Jodi/ah dia pada hari kiamat aman daripada

azab-azab Allah. " [Lihat Kanz an-Najah wa as-Surur fi ad-Ad'iyah
al-Ma'thurah allati Tasyrahu ash-Shudur, Syaikh Abdul Hamid bin

Muhammad Ali al-Jawi]

ii. Mengucapkan pada pagi hari raya: ~:,~j ~I 0 ~

(sebanyak 100 kali atau 300 kali). Setelah me111bacanya 100 kali,
bolehlah berkata (atau di dalam hati), " Ya Allah, aku bermohon
kepada-Mu agar ganjaran pahalanya disampaikan kepada ...

(siapa sahaja yang sudah meninggal dunia)."

, -~ I ®®®@

www.galeriilmu.com.my
·-~·- .., .·t"~ ;
"l

0 QAMALAN PAGI (
~MW~Qg~

PAGI HARi RAYA

111. Sebelum mendirikan solat hari raya, baca ayat berikut

sebanyak 400 kali:

~ d\b\ ~ ,~ ~~ ½~~j ~l ~l';/,~\ ~j
.. ., .,~ .,, ~\
,,. ,,. ';; ,,. ., ; .,,..
:§Jc,,.,,.q..o.).,.U.. ,,. ?o,: \ 0 ~.,,. _, o♦ .,,.
0 :. J) 0 o ) ti
",,;.,.
$- , - f"t,,,4J
_,F;. ,,. ::: ~ ~.J .. ,,. ,,. ..:. .. ,,. .._J

"Tiada Tuhan melainkan Allah Yang Maha Esa. Tidak ada sekutu bagi-
Nya. Bagi-Nya sega/a kerajaan don bagi-Nya sega/a pujian, Dia/ah yang
menghidupkan don mematikan. Dia/ah yang memiliki segala kebaikan don

Dia/ah Yang Maha Berkuasa atas sega/a sesuatu."

(AmaIan ini jug a disebut oleh Syeikh Daud al-Fathoni dalam Jam ' al-
Fawa 'id wa Jawahir al-Qa/a'id, ms. 117).

"~ ; ..., -~ I ®ww®w®[email protected]

...~-- .T

"l

0 QAMALAN PAGI (
~MW~~~

M KAN IBADAH KORBAN

Rasulullah . bersabda, mafhumnya,"Tidak ada suatu ama/an
anak Adam pada Hori Raya Karban yang lebih disukai Allah selain

menyembelih haiwan korban. Sesungguhnya haiwan itu akan
datang pada hari kiamat (sebagai saksi) dengan cukup sega/a
tubuh anggota, cukup bulunya, tanduknya, dan kuku-kukunya. Dan
sesungguhnya darah haiwan korban telah terletak pada suatu
tempat di sisi Allah sebelum mengalir darahnya ke tanah. O/eh itu,
berbahagialah dirimu dengannya." (RiwayatAt-Tfrmizi, lbn Majah dan H akim)

lbadat korban Aidiladha boleh dilakukan selama empat hari bermula
10 Zulhijjah, iaitu pada Hari Nahar atau Hari Raya Haji (10 Zulhijah) dan pada
hari Tasyrik (11, 12 dan 13 Zu lhijah) kerana mendekatkan diri kepada Al lah ~ -

" . ~·i -f.~ ---~·-. T I ®ww®w®[email protected]
'IJ


Click to View FlipBook Version