The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

කිතු දන පුබුදු ප්‍රකාශනයකි.

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by admin, 2020-11-02 06:02:59

සුදතුම් ගමන නොවැම්බර් 2020

කිතු දන පුබුදු ප්‍රකාශනයකි.

iqo;=ï .uk

cQ,s 440
2020 l,dmh

—ußfhda;a;udfjks æ
mrfuda;a;uhdKkaf.a wdkqNdjh

Tn jid .kafkah'˜

ISSN 1391-5959

m%ldYkh
isß Tiald wnhr;ak msh

ls;= ok mqnqÿj

hdÉ[djg w;aje,
2020 cQ,s iqo;=ï .uk

Y=oaOd;auhdKka jykafia ñksidj oDYHudk
foa ;=<ska woDYHudk foa yuqjkakg /f.k hk fial'
ukig f.dapr jk ieu fohlau Y=oaOd;auhdKka
jykafiaf.a n,fhka foúhka jykafia iuÕ taldnoaO
lrk il%fïka;=jla njg m;alrkq ,nhs'

ñksidf.a ieu ls%hdjlau" p,khlau mru
h:d¾:h lrd hk .ukla njg m;afjhs'

- wdydr - foúhka jykafia iuÕ ñ;%;ajhlg;a Tjqka
jykafia fok mS%;shla f.k fok il%fïka;=jls'

- weÕ¿ï iy jia;% - foúhka jykafiaf.a
iqrlaIs;Ndjfha il%fïka;=jls'

- úY%duh - foúhka jykafiaf.a idufha
il%fïka;=jls'

- ksy~;djh - mQ¾K ùfï il%fïka;=jls'

uf.a Ôú;fha iEu lafIa;%hlu ls%hd;aul jk
Y=oaOd;auhdKka jykafiaf.a ls%hdj,shg uu hg;a úh
hq;= fjñ' ta i|yd ug Wmldr l< uekj mshdfKks æ


mQcl isß Tiald wnhr;ak msh

4

cQ,s 01 nodod

wdfudia 5 ( 14-15" 21-24 w;yer oud foúhka jykafia fmkajk
.S;dj,sh 50 ( 7-13" 16-17 hym; fj; yefruq' f,dalhdg iDcqju
fmfkk wmf.a kmqre ud¾.j,ska
Y=' uf;õ 8 ( 28-34 fukau wka whg fkdfmfkk" ryiska
wm úiska isÿlrk kmqre wO¾ñIaG
iqúfYaI m%ldYkfhka mdmS ls%hdjkag ukiaia:dmkh fjuq'
ta ish,a, foúhka jykafiag fmfkk
''' ÿIGa d;ua dfõY jQ fofofkla fidfyka nj wu;l fkdlruq'
f.j,ks a kls ua ú;a Tjkq a jykfa iga uKq
.eiqKdy' Tjqka b;d oreKq jQfhka ta wo uq¿ úYajhu mdmfhka jeiS we;'
mdfrka lsisfjl=g hkak fkdyels úh' fm!oa.,sl mdmh fukau iudc mdmh w;s
Tjyq q fudr .iñka —foúhka jykfa ifa .a iS>%fhka f,dj mqrd jHdma; fjñka mj;S'
m;q h% " Tn yd wm w;r fudk .kfq okjq la mdmh jHqy.; ù idudkHlrKhg
[email protected] khs ñ; fudfyd;g m<ufq jka wmg jo ,la ù ;sîu fya;=fldg f.k b;d
fok mKs is fuys wd fila a ±˜hs lS y' '''' úkdYldÍ ;;a;ajhka Woa.; ù ;sfí'
túg ÿIGa d;ua mgs ù f.dia W!rkga jeyq iuyr rgj,a mdmh b;d myiqfjka
fKdha ' ta u¿q /< mm% d;fhka my< uyq oq g isÿlr,Sug bvlv i,iajñka mdmh
fõ.fhka Èj f.dia c,fha .,s S uf<dha ' '''' kS;s.; lr ;sfí' jxpdj" ¥IKh"
w,a,i" fidrlï" ñksuereï" .íidj"
wdf,dalj;a wjÈùu <ud wmpdr" iu,sx.sl mdmh wiSñ;j
f,dj mqrd j¾Okh fjñka mj;s'
f,dalh ueùfï§" W;=ïu ueú,a, fidndoyfï fldgila jk ñksid úiskau
f,i foúhka jykafia úiska ujkq mßirh ÿIKh lrñka fidndoyug
,enq ñksid wo jk úg úkdYh lrd lrkq ,nk úkdYh iq¿mgq fkdfõ'
<Õd fjñka mj;S' hym; w;yer foúhka jykafia ñksidf.a fuu oreKq
oud kmqr isÿlr,Sfï wksis m,úmdl mdmS ls%hdjka ;j;a bjik [email protected]
ñksid w;aú¢kq fmfkkakg ;sfí'
ueú,af,a whs;slrejdKka jQ i¾j —Ôj;a jk msKsi kmqr fkdj hym;
n,OdÍ foúhka jykafiaj wu;l lr fidhkak' túg Tn iuÕ isák fiale hs
oud ñ:HdoDIaÀl u; ;=< ðj;a fjñka" Tn lshk ish¨ n,e;s foú iñ|dKka
ñksidg l< fkdyels lsisjla ke;s nj jykafia we;af;kau Tn iuÕ isák
ikd: lrkakg fjr ±rE ñksid yg fial' kmqrg oafõY lrkak' hym;g
foúhka jykafia b;d w.kd mdvula ms%h lrkak' Widúh u.ska hqla;sh bgq
W.ekaug bv y< fial' tkï" ñksidg lrjkak' iuyr úg ish¨ n,e;s foú
by<ska foú flfkl= isák nj;a" iñ|dKka jykafia fï rfÜ b;sßj
ñksidg ;u {dKfhka" yelshdfjka" isák ckhdg lreKd lrkq we;'˜
ñksia Yla;sfhka yd Okfhka n,fhka ^wdfudia 5(14-15&
udkfhka ish,a, l< fkdyels nj;a"
hym; Wfoidu ujkq ,enq ñksid wdor foaj ;d;af;a" foaj mq;%Ndjhg
hym; w;yer kmqrg we¿ï ùu t,a,fjk ish¿ wNsfhda.hka yuqfõ
foúhka jykafia fkdbjik nj;ah' ls%ia;=ka jykafia fuka fkdie,S foaj
rdcHh m%ldY lrkakg;a" wmj mdmhg
fuu hq.fhaÈ —ukiaia:dmkh jkak˜ jy,a lrk kmqre n,fõ.j,g úreoaOj
hk foúhka jykafiaf.a y~ wmg igka lrñka fÊiqf.a kdufhka ch
muKla fkdj uq¿ úYajhgu jkafkah' ,nkakg;a wjeis fiaj jrm%idoh wm
úkdY fkdù b;sß ù isák Tn;a uu;a ieu yg odkh l< uekj' wdfukaæ
;ju;a m%udo ke;' kmqre ud¾.
—kqU,df.a .S; f>daIdj fkdj
hqla;sh yd O¾ñIaGlu ug mqokak'˜

—ußfhda;a;udfjksæ mrfuda;a;uhdKkaf.a wdkqNdjh Tn jid .kafkah'˜

5

cQ,s 02 n%yiam;skaod

wdfudia 7 ( 10-17 tf.dv ù" kqjrg meñKs fial' túg
.S;dj,sh 19 ( 7-10 wxYNd. frd.a fs hla Tjkq a jykfa ia <Õg
Y=' uf;õ 9 ( 1-8 hykl ;nd f.fkk ,oafoah Tjqka
jykfa ia Tjkq fa .a weoy,s ,a ±l" —m;q h% "
m<uqjk m%ldYkfhka ffO¾hj;a jkak' Tfí mõ lud lrk
,ofa oha ˜hs wxYNd. frd.a hs dg jod< fila '
fnf;,ya S mcQ l ;ek jQ wuihs d bYra dfh,a ''' fuf,dfjys§ mõ lud lsÍfï n,h
yS rc jQ fcfrdfndja ïg fufia okja d heùh( ukIq H m;q h% dKkga ;fs nk nj uu Tng
—wdfudia Tng úreoOa j" bYra dfh,a ckhd fmkja d foñ˜hs lhs ñk"a —keÕgs Tfí hyk
w;f¾ lu= k;a K% hla lr ;fs í' Tyq ml% dY lrk /f.k f.or hkka e˜hs wxYNd. frd.a hs dg
foa kis d rg úkdY jkfa kha ' zfcfrdfndja ï rc jod< fila ' túg Tyq keÕgs f.or .fs hha '
hoq Oa fh§a ñh hkfa kha Z lhs d o" zbYra dfh,a
fikÕ jy,la ug f.k hkq ,nkfa kha Z wdf,dalj;a wjÈùu
lhs do Tyq ml% dY lrh's ˜ wuihs d wdfudia
wu;d" —Èjeia lhs kka d fu;ekks a hkka ' coq d ta ld,fha mej;=Kq ms<s.ekSula jqfha
rgg f.dia tys Tfí ðúldj lr .kka ' tys mdmhla fya;=fldg f.k frda. we;s-
Tfí Èjeia foiïq lrkka ' ñkma iq Èjeia foiïq jk njhs' tneúka frda.hla je<÷Kq
fnf;,ya S fkdlrkka ' fuh rc;u= d kuila dr ;eke;a;d mõldrfhla hehs .Kka
lrk i:a dkh h' '''' .kq ,eìKs' Tjqka tjeks úksYaphlg
meñKqks' tjeks úYajdihla Tjqka ;=<
wdf,dla j;a wjÈùu mej;s neúka mdm ludfjka frda. iqjho
,efnkq w;ehs TjqyQ úYaji l<y' th
fnf;,ayS mQcl ;ek jQ wuishd" ±k isá ls%ia;=ka jykafia" Tjqka úYajdi
wdfudia osjeisjrhdg tfia mejiQ l< mßÈ foúhka jykafiag muKla
kuq;a Èjeisjrhd ;rfha lshd isáfha" l< yels mõ ludj ;uka jykafiago
;ud bYardfh,a fikÕ Wfoid m%ldY l< yels nj" tkï" ;uka jykafia
lrkafka iñ|dKka jykafiaf.a f,dalfha mõ ÿr,k ;ekeka jykafia
jpkhla nj;a" ;uka mjikafka nj" .e<jqïlrejdKka nj Tjqkaf.a
Èjeisfha jpkhla nj;ah' tuksid úúO u;jdo bÈßfha t<sorõ l<
iñ|dKka jykafiaf.a y~g ijka fial' ukao" ls%ia;=ka jykafia foúhka
fkdÿkafkd;a" oreKq úksYaphlg uqyqK jykafia f.a mq;%hdKka nj;a" iaj¾.
fokakg isÿjk njhs' tfia jkafka foaj fhka nei jod< ;ekeka jykafia nj;a
y~g wuishd mQclhd tfrys jQ ksid;a" úYajdi lrkakg" ms<s.kakg mßisjre-
Èjeis jrhd Tyq úiska m%;slafIam l< ka" úkhOrhka" iuyr cqfoõjreka
ksie;a hehs mejiSh' m<uqjk foaj ue,s jqKs' —hyk /f.k hkake˜hs hk
m%ldYkh wmg m%;HlaI lrkafka" joka ;=<ska frda.shd iqj lsÍfuka ;uka
foúhka jykafia flfrys úYajdi jykafiag mõ lud lsÍfï n,h ;sfnk
fkdlsÍu" Tjqka jykafiaf.a ienE ohd nj fÊiqia jykafia ikd: l< fial'
lreKdj ms<sfkd.ekSu ;=<ska" ukqIHhd tfiau Tjqka jykafiaf.a fm%aufha uQ,sl
ukqIHhd úiskau ;udj úkdYhg m;alr ,laIKh yeáhg wmg m%;HlaI jkafka
.kakd njhs' Tjqka jykafiaf.a fm%auh ;=< iudj §fï
,laIKhhs' ls%ia;=ka jykafiaf.a fm%auh
iqúfYaI m%ldYkfhka iudj odkhlsÍfï fm%auhhs lshd wm kï
lrkqfha tneúks'

fÊiqia jykafia Trejg keÕS fÊiqks" wmg lreKd l< uekjæ

ls%ia;=ks" wmg lreKd l< uekjæ

—ußfhda;a;udfjksæ mrfuda;a;uhdKkaf.a wdkqNdjh Tn jid .kafkah'˜

6

cQ,s 03 isl=rdod idka; f;dauia wfmdaia;=¿ ;=fuda

tmSi 2 ( 19-22 fÊiqia jykafia" tf,i úYajdifhka
.s;dj,sh 117 ( 1"2 ÿ¾j, ;;ajhg m;aj isá f;dauia
Y=' fcdyka 20 ( 24-29 wfmdaia;=`M;=uka fidhd f.k meñ‚
fial'
m<uqjk m%ldYkfhka
túg f;dauia ;=ukaf.a wúYajdih
tneúka Tn ;j;a úfoaYslfhdaj;a" ÿre jQfha fÊiq iñ|dKka ±lSfuka yd
wd.k;a l= fhdja ;a fkdj" Yo= Oa jk;a hka iuÕ iam¾Y lsÍug;a jvd ;uka jykafiaf.a
iyldr mrq jeifs hda o foúhka jykfa ifa .a ;=jd, j,g we`.s,a, fhdud ne,sug
mjfq ,a ÿ orefjda o fj;'s Tn fmßa% ;hkfa .a le|ùu ;=< Tjqka jykafia ±lajQjd
o" Èjeijs rhkfa .a o w;;a js dru mgs bÈ jQ neyem;a lu ;=<sks' f;dauia ;=ukag
lrkq ,en iás kka yhq ' tys fldfKa mO% dk wjeis jQfha fÊiqia jykafia ienúkau
., kï lis% ;a k= a jykfa iua h' Tjkq a jykfa ia W;a:dk jQ nj iy;sl lr .ekSugh'
;<= Tn;"a wd;ua hdKka jykfa ia lrKfldg t;=ukag wjeis jq foa t;=ud ,nd
f.k foúhka jykfa ifa .a jdii:a dkh i|yd .;af;ah' fÊiqia jykafia f;dauiag
tla fldg f.dvk.kq ,efí' o¾Ykh jQ l, w¨;a hula isÿúh'
f;dauia ;=uka fÊiqia jykafia W;a:dk
iúq fYIa ml% dYkfhka jQ nj nqoaêuh jYfhka úYajdi
l<d muKla fkdj" fÊiqia jykafia
fÊiiq a jykfa ia jeäh l," fodf<dia ljqreka±hs f;areï f.k" Tyq Tjqka
fokdf.ka tla flfkla jQ zkjs kq a orejdz hhs jykafiag uq`Mukskau Ndr úh' —udf.a
kï ,;a f;dua ia Tjkq a iu`. fkdiás fhha ' iajdñks" udf.a foúhks˜ ^Y='fcdyka
tfyhks a fiiq Yd% jlfhd"a —wms iñ|dKka 20(28& f;dauia ;=uka fï jpk mejiqfõ
jykfa ia ÿáu˜q hs Tygq lyS ' tfy;a Tyq yojf;a ±ä fjkilska iy .eUqre
l;d fldg" —Tjkq a jykfa ifa .a w;ja , weK we;=<dka; lemùulsks'
le<e,a ±l" weK .id ;ns Q ;ekja , udf.a
we`.,s ,a ;nd" Tjkq a jykfa ifa .a we,fhys wm foig
udf.a w; oud ne¨fjd;a ñi" ke;akï
úYja di fkdlrñ˜ hs lhS ' wg ojilg miq fudfyd;lska f,dj ii, l<
Tjkq a jykfa ia ''' meñK" Tjkq a ueo jev yels lsisod lsisjlg fkdfi,ajk
igs " —Tng Yl;a hs fõjdæ˜ hs jod< fila ' foú ufyda;a;uhdKka bÈßmsg fmkS
bkma iq Tjkq a jykfa ia f;dua ia wu;d" —Tfí isáuq''' iñ|dKka jykafiaf.ka wE;aj
we`.s,a, fuys nyd udf.a w;a n,kak' fu;=jla l,a .; l< wm Ôú; ;=<ska
Tfí w; È.= lr udf.a we,fhys ;nkka ' fndfyda jerÈ wvqmdvqlï iudchg
wúYja di fkdlr úYja di lrkka e˜ hs jod< isÿù we;s neõ ms<s.ksuq' ukiaia:dmkh
fila ' f;dua ia m<s ;s r= e foñk"a zzudf.a ija dñks ù Tjqka jykafia fj; uq`Mjkskau
udf.a foúhk˜s hs Tjkq a jykfa iga lhS ' '''' Ndr fjuq ''''zudf.a iajdñks" udf.a
foúhksZ - túg iñ|dKka jykafiaf.
wdf,dalj;a wjÈùu ka wmg ,efnkafka n,dfmdfrd;a;=fõ
m‚jqvhls' wmf.a Ôú; j,ska
W;a:dkfhka miqj fcaiqia iñ|dKka iñ|dKka jykafia wu;l lr w`.=,a
jykafia Y%djlhkag o¾Ykh jQ oud .kakg wm W;aidy ±rej;a Tjqka
wjia:dfõ§" f;dauia wfmdaia;=`Mjrhd jykafia wm fj; meñfKkafka —Tng
tys fkdisá nj iqmqjf;ys i|yka iduh fõjd˜ hs mjiñks'
fõ' n,dfmdfrd;a;= lvùu ksid fyda
wêl fYdalh ksid fyda Tyq wka whf. —wm flfrys iñ÷kaf.a fm%auh
ka fjka ù isákjd úh yelsh' tfy;a buy;ah' t;=ukaf.a úYajdilu ioy-
gu mj;afkah" ''''˜ ^.S;d' 117(2&

—ußfhda;a;udfjksæ mrfuda;a;uhdKkaf.a wdkqNdjh Tn jid .kafkah'˜

7

cQ,s 04 fikiqrdod mD;=.d,fha id' t<sifn;a uqksjßh

wdfudia 9 ( 11-15 Y%djlhka Wmjdi fkdlrkafka uka±hs
.S;dj,sh 85 ( 8" 10-13 weiq m%Yakhg Tjqka jykafia Tjqkag
WodyrK iys;j ms<s;=re fok fiala"
Y=' uf;õ 9 ( 14-17 ;ud fuishia fyj;a ls%ia;=ka jykafia
nj ta;a;= .kajñkah'
iqúfYaI m%ldYkfhka

tl, fcdydkaf.a f.da,fhda Tjqka wdf,dalj;a wjÈùu
jykafia fj; wjq;a" —mßisjre;a wms;a
ks;r Wmjdi lrkafkuq' tfy;a Tfí u<jqkaf.ka W;a:dk jQ fÊiq ls%ia;=ka
Y%djlhka Wmjdi fkdlrkafka uka±˜hs jykafia woyk wms fl;rï ÿrg
weiqy' fÊiqia jykafia Tjqkag l;d Tjqka jykafiaj w;a olsñka" weiqre
fldg fufia jod< fial( ˜ukd,hd lrñka ienE ls;=kqjka fuka ðj;a úug
;uka iuÕ iás h§ Tyfq .a {d;s ñ;d% Èkga Wkkaÿ [email protected] tfia;a ke;s kï yqfola
fYdal úh [email protected] fkdyelsh' tfy;a j;ams<sfj;a iïm%odhka muKla wl=rg
ukd,hd Tjqka flfrka fjka lrkq ,nk ms<smÈñka foaj fm%auh wka whg m%ldY
ojila meñfK'a Tjkq a ta ojfia § Wmjdi lsßu meyer yß[email protected] wo wms foigu
lrkq ,efí' ;dka frÈlvlska mrK yeÍ n,uq' ud ienE ls%ia;= Y%djlfhl=
jia;%hlg wKavhla ouk lsisfjla kï wka whf.a ÿla fõokdjka j,g
ke;' ukao tfia lf<d;a wKavhg .;a idx>sl ù wm ;=<ska ðjudk ls;= iñ÷ka
frÈ läka jia;%h we§" breu jvd f,dl= ms<sônq lsßug fhduq úh hq;=h' tneúka"
fõ' kj ñÈhqI mrK n÷kaj, j;a lrk ta i|yd Y=oaOd;auhdKkaf.a iyh m;uq'
lsisfjla ke;' j;a lf<d;a" n÷k me,S" wm ;=< jev jik Y=oaOd;auhdfKda foaj
ñÈhIq b;Ís n÷k;a kdi;a s jkfa kha ' tfia fm%aufhka wm mqrjk fial'
fkdj Tjqyq kj ñÈhqI kj n÷kaj, j;a
lr;s' túg ta folu wdrlaId fõ'˜ wínd mshdKks" wínd wïfï Tnf.a
mq;Kqjka fuka i;Hhg idlaIs ±Íug
iñ|dKka foi wm ;=< i|ygu jev isák Y=oaOd;auhd
Kkag wjÈ ùug wjeis n,h odkh
fÊiq ls%ia;=ka jykafia ienE l< uekj' úfYaIfhka wo oji ;=<;a
ukqIHhd fukau ienE foaj mq;%hdfKah' fyg breÈk ;=<;a ÈjH mqcd hd.hg
tfukau Tjqka jykafia uq¿ ñksia f.!rjfhka iyNd.s ù" ÈjH i;am%ido
ixy;sfha .e<jqïlrejdKka fyj;a jykafia ,nd f.k iïm%odhkag
fuishia jykafiah' Tjqka jykafia j;ams<sfjla j,g muKla jy,a fkdù
ñksia iïm%odhkag .re l<;a tajdg wm ðú; ;=<ska ðjudk iñ|dKka
jy,a fkdjQy' tuksidu Tjqka jykafia m%ldY úug" m%ldY lsÍug wjeis n,h
mßisjreka weiq m%Yakhlg ms<s;=re odkg l< uekj'
imhñka —in; msysgqjk ,oafoa ñksid
Wfoidh' ñksid in; Wfoid fkdfõ' oji mqrd
tfyhska ukqIH mq;%hdfKda in;a Èkg
mjd wêm;shdfKdah˜hs ^Y='udla 2(27& - Y=oaOd;au fufyhúug k;= fjuq'
jod< fial'
- zukd,hdZ jk iud|dKka wm
wo iqmqj; ;=< fcdydka ;=udf.a iuÕu isák neúka wms fYdal fkdfjuq'
f.da,fhda ls%ia;=ia jykafia fj;
meñK" ;ukq;a mßisjre;a ks;r - —we;a; fld;ek fldfydu jqK;a
ks;r Wmjdi l<;a Tjqka jykafiaf.a wmg we;af;a tl we;a;hs''''˜ .sh
^mqnqÿ .S 82 & .hkak'

—ußfhda;a;udfjksæ mrfuda;a;uhdKkaf.a wdkqNdjh Tn jid .kafkah'˜

8

cQ,s 05 bßod idudkH iufha oii;rjk breÈk
hdu heÿu ii i;sh

filßhd 9 ( 9-10 wdf,dalj;a wjÈùu
.S;dj,sh 145 ( 1-2" 8-11" 13-14
ls%ia;=ka jykafiaf.a meñKSug
frdau 8 ( 9" 11-13 Y;j¾I .Kkdjlg fmr ,shejqKq fuu
Y=' uf;õ 11 ( 25-30 jok õYaj oyuls' fcrei,fï yd cqod
foaYfha ck;djf.ka n,dfmdfrd;a;=
ye¢kaùu jk ±yeñ nj uq¿ fmdf<da ;,fha
fjfik ish,a,kaf.au n,dfmdfrd;a;=j
idudkH iufha oii;rjk fõ' tkï" iajdñka jykafia rcdKka
breÈk jk wo oskh ;=< foaj rdcHh f,i ms<s.kak ish¨ fokdg fi!Nd.H
f.dvkeÕSu i|yd ne.E is;ska ls%hd u;a Ôú;hla Wreu jk njh'
lsÍug wmg werhquls' ukqIH rdcHhla
f.dvkeÕSug fjfyi jk ukqIHhd" Tjqka jykafiaf.a meñKSu foaj
yeuúgu ta i|yd W;aidy lrkqfha wNsu;h bgqùula jk w;r th idOdrK
n,h" Okh" udkh uq,alrf.kh' tfy;a nj yd úchYS%h ck;djg Wodjk ld,
rdcd;s rcdKka jk ls%ia;=ia fÊiqia iSudjls' th ukqIH n,hlska fyda
jykafia foaj rdcHh f.dvkeÕSfï ls%hdldß;ajhlska isÿjkakla fkdj foaj
¥; fufyh wdrïNfha§u fï ish,a, ls%hdldß;ajh ;=< isÿjk m%;sM,hls'
;Hdc l< fial' fm%auh jk foúhka fï wkqj bYardfh,a ck;dj ;=<
jykafiaf.a fm%aufha n,h ish;g .;a mej;s fuishdkq n,dfmdfrd;a;=j fcaiq
fÊiq iñ|dfKda ne.Em;a nfõ W;=u iñ|dKkaf.a meñKSu ;=<ska bgqù we;s
wdo¾Yh ,nd ÿka fial' fï nj wo Èkg wkaou wmg y÷kd.; yelsh'
kshñ; m<uqjk foaj m%ldYkh ;=<o
wmg ±l.; yelsh' tkï ksrdhqOj" iqúfYaI m%ldYkfhka
fldg¿jl= u; jäk rdcfKda ne.Em;a
nfõ wdo¾Yh wmg fmkajd ÿka fial' ija ¾.hg;a fmdf<djg;a wêm;s jQ
ta wkqj ls%hd l< fcaiq iñ|dKka wmg mhs dKka jykia " Tn jykfa ia fï lreKq
o werhqï lrkqfha foaj rdcHh m%ldY meKj;k= a yd keKj;k= a flfrka wdjrKh
ùu i|yd fm%auh yd neyem;alu fldg" nd,hkga wkdjrKh l< fyhks a
hk ,laIKhkag wmo wmf.a Ôú; Tng ;;= s moq ñ' tfiha mhs dfKk"s Tng
m%;smodj ;=<ska idlaIs±ßh hq;= njgh' mh%s ukdm;a thuh' udf.a mhs dKka jykfa ia
ta i|yd wmg wjeis n,h m;d wo Èk ug ihs ,,a mjrd § we;' ''' fjfyi jk
foaj jpkh fufkys lsÍug fhduq fjuq' nr Wi,q k ihs ,fa ,k"s ud fj;g tkka '
uu Tng iykh foñ' ud .K= j;"a uDÿ"
m<uqjk m%ldYkfhka ksy;udks flfkl= neúka udf.a úh.y
lrg f.k udf.ka bf.k .kak' túg
isfhdka mqrÕk" mS%;s m%fudao jkak' Tng iykh ,efnkq we;' udf.a úh.y
fcreif,ï mrq Õk fidïkia y~ kÕkka ' myihq ' udf.a nr o ieye,¨a h'
Tfí rc;=udfKda Tn fj; jäk fial'
t;u= dfKda chdkúa ; úchYf%S hka meñfKk iñ|dKka foi
fial' hgy;a is;ska fldg¿jl= msg keÕ"
tfiah fldg¿ fofklf.a msg keÕ mqrdK bYardfh,a ck;dj ;=<
meñfKk fila ' ''' Tjkq a jykfa ia cd;kS ga mej;s n,dfmdfrd;a;= bgqù we;s
iduodkh m%ldY lrk fial' Tjqka wkaou w;aolsk ,o fcaiq iñ|dKka
jykafiaf.a wdKavqj uyqfoka uqyqog;a ''' jykafia" mshdKka jykafia bÈßmsg
fmdf<dõ iSud olajd;a jkafkah' fmkS isáñka Tjqka jykafiag lrk uyd
m%Yxidfõ heÿu wo Èk wmg iqúfYaI

—ußfhda;a;udfjksæ mrfuda;a;uhdKkaf.a wdkqNdjh Tn jid .kafkah'˜

m%ldYkh ;=< wikakg ,efí' mshdKka 9
yd mq;%hdKka w;r mej;s .eUqreu
ine|shdj fuys§ wmg ±l.; yelsh' wdf,dalj;a wjÈùu
—udf.a mshdKka jykafia ug ish,a,
mjrd we;¦ mshdKka jykafia yer" wka Y='mdjq¨ ;=ud wd;auhdKka jykafia
lsisfjla mq;%hdKka fkdy÷k;s'˜ uq¿ ms<sn|j ,nd we;s wjfndaOfha
úYajhgu kj n,dfmdfrd;a;= bgql< wdNdIh" mqrdK .súiqu ;=< i|yka
msh-mq;= ine|shdj uÕska wkdjrKh foajd;audkqNdjh ;=<ska ,o wdNdIh
jQ foaj mq;%Ndjh w;aolsk ck;dj ;=< .eíù we;s wkaou ±l.; yelsh'
ms<sn|j Tjqka jykafia fy<sorõ lrk tkï" ueú,a, yd ñksidf.a .e<ùu
fial' tkï" mq;%hdKka úiska f;dard.kq ;=< foaj ls%hdldß;ajh ne£ mj;S'
,enQ mqoa.,hdg yer wka whg fï uyd Y=oaOd;auhdKka hkq fÊiqia jykafiaf.a
Wreufha mx.=ldr;ajh ysñ fkdjk W;a:dkfhka miq Tjqka jykafia ;=<
njh' tneúka Tjqka jykafia ish¨ fukau iNdj ;=<o ls%hdldÍ jk iaj¾.S
ck;djg wdrdOkd lrkq ,nkafka Tjqka h n,hhs' ta wkqj Y=oaOd;auhdKka
jykafiau ,nd fok iykh w;aolsk jykafia iNdj ;=< fukau úYajdiS
f,igh' ck;dj ;=<o jevjik fyhska udxYhg
.e;sj Ôj;a ùfuka je,lS udxYsl ls%hd
fujka jQ werhqula lrk fcaiq mrdch lsÍfï n,h ,nd we;s wkaou
iñ|dKkaf.a wNHka;ßl w;a±lSu wmg f.kyer olajhs'
foi n,k úg wmg fmkS hkafka"
Tjqka jykafiaf.a we;=<dka;h tneúka wmf.a Ôú;j,o udxYhg
;=< mej;s .eUqreu ksoyih' tu .e;sùu ksid WmÈk udxYsl ;DIaKdjka
wNHka;ßl ksoyi Tjqka jykafia mrdch lsÍfï n,h wm w;aolskqfha wm
w;aolskq ,enqfha mshdKka jykafia ;=< jevjik wd;auhdKka jykafiag
iuÕ mej;s in|;djh uÕsks' tkï" bv§u uÕsks' tuÕska wmg urKh
fm%auh jk foúhka jykafiaf.ka w;aÿgq mrdch lr Ôú;h ysñlr .ekSfï
fm%auh" úvdjg m;aj isák ck;djg mx.=ldr;ajh ysñ fõ'
.eUqre ksoyila f.k ÿka wkaou Tjqka
jykafiaf.a m%isoaO Ôú;h foi n,k wm foig
úg wmg fmkS hkq we;'
wo Èk foaj jpkh ;=<ska wmg
fojk m%ldYkfhka werhqï lrk mßÈ Y=oaOd;auhdKka
jykafiag wm bv fok m%udKhg fÊiq
;jo fÊiqia jykafia u<jqka flfrka iñ|dKka wmg ;E.s lrk iykh yd
W;:a dk l< ;ekeka jykfa ia Tn ;<= jev ñ§u w;a±lsh yelsh' tf,iu Tjqka
jik fiala kï" ls%ia;=ia fÊiqia jykafia jykafia wmg werhqï lrkqfha —udf.a
u<jqka flfrka W;a:dk l< ;ekeka úh.y lrg f.k udf.ka bf.k
jykafia Tn ;=< jik wd;auhdKka .kak˜ hkqfjks' tod fudafiiaf.a
jykafia lrKfldg f.k Tnf.a urKSh jHjia:dj bgqlsÍu cqod ckhdg nrla
YÍr Ôjudk lrk fial' úh' ta wkqj Tjqka jykafia ;uka
jykafiaj wkq.ukh lrk f,i wo
tneúka ifydaorjreks" udxYhg Èk wmgo werhqï lrkq we;' wm
.e;sj Ôj;a ùug wm udxYhg ne|S tlsfkldo uQ,sl iqndrxÑfhka neyerj
ke;' Tn udxYhg .e;sj Ôj;a jkakyq iïm%odh yd fjk;a ndysr j;a ms<sfj;a
kï" urKhg m;ajkq we;' tfy;a bgqlrkakka fkdù ls%ia;=ia jykafiaj
wd;auhdKka uÕska Tn udxYsl ls%hd wkq.uk lrk ls;=kqjka fjuq' Tjqka
kikakdyq kï Tn ienúkau Ôj;a jykafiaf.a úh.y lrg f.k Tjqka
jkakyqh' jykafia wkq.ukh lrk úg wmg
w;aú¢h yels jkqfha iykh yd ñ§uh'

i;sh mqrd( ls%iaa;=ia jykafiaj wkq.
ukh lrk ls;=kqjka njg m;afjuq'

— ußfhda;a;udfjksæ mrfuda;a;uhdKkaf.a wdkqNdjh Tn jid .kafkah'˜

10

cQ,s 06 i÷od idka; ußhd f.dfr;a;s lkHdj

fydishd 2 ( 14" 16" 19-21 yelsjqfha O¾uYd,d m%Odkshd ;=<o"
.S;dj,sh 145 ( 2-9 f,a ud, frda.fhka fm¿Kq ia;s%h
Y=' uf;õ 9 ( 18-26 ;=<o Tjqka jykafia flfrys jq uy;a
weoys,a, lrK fldg f.kh'
iqúfYaI m%ldYkfhka
wo iqÿjr pß;fhka
tl;a rd mO% dkfs hla wj;q a Tjkq a jykfa ia
keuo" —udf.a ÿj fï ±ka u<dh' tfy;a foúhka jykafia flrys jq uy;a
Tnjykfa ia wj;q "a wE u; w; ;enjq uekj' weoys,a, ksid ;u foaj Ôú;h ke;slr
túg wE Ôj;ja kq we;e˜hs lhS ' fÊiiq a fkdf.k urKhg wNS;j uqyqK
jykfa ia keÕgs Tyq mimq i .hs fila ' '''' ÿka Yd'ußhd f.dfr;a;s uqksjßhf.a
ux.,Hhhs wo iNd ud;dj úiska
wdf,dalj;a wjÈùu iurkq ,nkafka'

wo Y='iqúfYaI m%ldYkh ;=<ska ls%'j' 1890 jma ui 16 jk Èk
fÊiqia ls%ia;=ka jykafia isÿl< Wmka t;=ñh l=vd l, isgu foúhka
m%d;syd¾hhka 2 la wm fj; bÈßm;a jykafiag;a" foõuõkag;a uy;a
lr we;' O¾uYd,d m%Odksfhla wjq;a wdorhla ±lajqjdh' jhiska jefv;au
Tjqka jykafiag wdrdOkd lrkafka ndysr fmkqfuka fukau wd;aufhkao
u<djq ;u ÈhKshg mK fokakgh' Tmj;a jQjdh' zuefrkak isÿjqj;a ud
Tjqka jykafia keÕsg Tyq miqmi hoa§ udf.a foaj Ôú;h ke;s lr fkd.
wNsryiaul jq ;u mshdKka jykafiaf.a ksñZhs hkak weh uq,ajrg ÈjH
wdorh yd Y=oaOd;auhdKka jykafiaf.a i;am%ido jykafia ,nk úg ÿka
ls%hdldß n,h iuÕ tald;aól jq njg fmdfrdkaÿjhs' wehg jhi wjqreÿ
lsisÿ ielhla ke;' ta hk uÕ ;j;a 12 muK jk úg wef,laiaiekafv%da
m%d;syd¾hhla isÿjqfha" tkï fodf<dia kue;s múgq ;reKfhla wehj mdmhg
uila uy f,a frda.fhka mSvd ú¢ ia;s%h fmd<Ujd .kakg ;e;a l<;a weh
Tjqka jykafiaf.a i¿fõ odj,a, iam¾Y thg ;Èkau úfrdaOh me ksid Tyq
l, iekska iqjm;a jqfha tu ine¢hdfõ úiska wehj >d;kh lroa§ m%S;sfhka
m%n,lu fldf;la±hs is;kakg fndfyda hq;=j t;=ñh urKhg uqyqK ÿkakdh'
foa b;sß lrñks' iaj¾.ia: ù fkdfnda l,lskau wehj
Y=oaOjka;Ndjhg Tijkq ,enq w;r"
f,ù jHjia:djg wkqj fuu tu W;aijhg iyNd.s jkakg ;rï
frda.Ska wmú;% nj;a" Tjqka mßyrKh t;=ñhf.a uj jdikdjka; jqjdh'
lrk" iam¾Y lrk ljr fohla jqj;a ókSurejl= jqjo ;ud l< jrog
wmú;% jk nj;a ms<s.ekSu úh' fnfyúka miq;eú,sj Ôú;dka;h
tfy;a fÊiq ls%ia;=ka jykafiaf.a olajdu ;dmi Èúhla .;lrñka
W;=ï jq wdorfha n,h ;=< isÿjqfha isá wef,laiekav¾ o tu W;aijhg
wmú;% jQ weh mú;%;djhg tieúuhs' iyNd.s úu b;du úfYaI;ajhls'
bkamiq Tjqka jykafia m%Odkshdf.a
f.g we;=¿ ù ±ßhf.a úfhdafjka iudcfha fkduÕg hk ;reK
ú,dm kÕkakjqka mfilg lr" Tjqka ;reKshka yg t;=ñh uy;a wNsfhda.
jykafiag iroï lrkakjqka .Kklg hls' wdo¾Yhls' tneúka úfYaIfhka
fkdf.k" ±ßhf.a w; w,a,d" u<jqka ;reK" ;reKshkag o wm ieug o
keÕsgqjkakg yels Tjqka jykafiaf.a foú÷ka fj;skau weoys,af,a Ôú; .;
n,h t<sorõ l< fial' lsÍfï jrï ,nd fok fuka whÈñka
wms hdÑ[djg msúfiuq'
fÊiqia ls%ia;=ka jykafia ;=< jq
foaj n,h ls%hdldÍj t<sorõ lrkakg

—ußfhda;a;udfjksæ mrfuda;a;uhdKkaf.a wdkqNdjh Tn jid .kafkah'˜

11

cQ,s 07 wÕyrejdod

fydishd 8 ( 4-7" 11-13 wdf,dalj;a wjÈùu
.S;dj,sh 115 ( 3-20
Y=' uf;õ 9 ( 32-38 foaj fm%aufha ixrlaIKh u;
hefmñka Èú f.jq tod BY%dfh,a
iqúfYaI m%ldYkfhka ck;dj ndysr ndOdjkag hg ù foõ
wNsu;hg msgqmd hñka fndre foú-
Tjqka msg;aj hoa§ hlaIdfõY jQ jrekag kuialdr lf<dah' Tjqkaf.a
f.d¿fjla Tjqka jykafia fj; f.fkk wlSlrelu fya;=fjka Tjqka ieu foaj
,oafoah' hlaIhd ÿre lrkq ,enQ úg Woyig ,la jq whqre wo m<uq jk foaj
f.d¿jd l;d lrkka g jk' tl, ckldh m%ldYkh u.ska ikd: fjhs'
uú;j" —fujekakla bYardfh,a rfÜ
lsis lf,l olakg fkd,eìKs˜hs lSy' msìÿk ls;=Kq Y%djlhska f,i wm
tfy;a mßisjre l;d lrñka" —fudyq tlu mru wruqK úh hq;= jkafka
hlaIhka ÿre lrkafka hlaIdêm;shdf.a Ôjudk fÊiq ls%ia;=ka jykafia uh'
wkqyiskah˜hs lSy' foaj rdcH kï Tjqka jykafiauh' ta
W;=ï i;H;djhg wjÈ fkdù ys;=-
fÊiiq a jykfa ia Tjkq fa .a O¾u Yd,dj, jlaldr f,i ;u wruqKska neyerj
W.kajñka o" rdcH ms<sn| iqn wiak hkafkys kï th wk;=reodhl fõ'
foYa kd lrñka o" yeu wkoa fï f,v frd.a Y=oaOd;au fufyhùug k;= fkdù mjq,
iqjlrñka o" ish¨ kqjrj, yd .ïj, ;=< yd úúO lafIa;%hka ;=< ;u wN-
ießierE fial' fÊiqia jykafia ckldh su;h foõ wNsu;h neõ yqjd ±laùug
±l Tjqka tfçfrl= ke;s neg¿jka wm ork W;aidyhka ksYaM, fõ' tjeks
fuka ÿla .eyeg ú¢ñka úisr f.dia ÿn,lï wm w;ska isÿú we;a±hs wd-
isá neúka Tjqkag wkqlïmd l< fial' miq yeÍ n,ñka ukiaia:dmkh fjuq'
túg Tjqka jykafia ish Y%djlhskag ls;=kq iNdj jYfhka fukau ls;= ok
l;d fldg —wiajekak nyq,h¦ f.dúyq mqnqÿj jYfhka foõ rch jvjd,kakg
úr,h' tfyhska wiajekak lemSug wm ,;a le|ùu W;=ï fldg i,luq'
f.dúka tjk f,i wiajekak Ndr ysñhd
yg wheÈkake˜hs jod< fial' mlaI foaYmd,khg .e;slï
fkdlr wdl,amuh fjkila w;aolsñka
fÊiq iñ|dKka foi foaj rdcHh Èkjuq' ;jo foõ rcfha
wiajekak fk,Ssu i|yd f.dùka
wo Èkg kshñ; iqmqj;a m%ldYkh ú,iska foú|dKka wm f;dard.kq
fufkys lrk úg § fÊiq iñ|dKkaf.a ,nkafka wm uõ l=ihg msúiSug;a
yo wNHka;rfha jq ;sr wÈgk kï fmr isguh' tneúka ndysrj yd wm
foaj rdcHhu neõ mila fõ' tu we;=<dka;fhkau meñfKk ndOdjka
wruqK fj; msh ux ;nkq i|yd y÷kdf.k thg hg fkdù wm Èú
ndysr n,mEï lsisjla ndOdjla f,i meje;au ;=< idlaIs orñka foaj uysuh
fkdie,l=j wm fÊiq iñ|dfKda i|yd Èú f.ùug n,h m;d hÈuq'
ksr;=re mshdKka jykafia wNshi fmkS
isáñka ;u wruqK fj; ióm jqy' Y=oaOd;auhdfKks" Tn jykafiaf.a
wdkqNdjfhka wm jid.; uekj'æ

foõ rch jevqug Tjqka jykafiaf.a oji mqrd
yo wNHka;rfhys msmdih foi
fudfyd;la wms jYSlD;j n,d isáuq' —iñ÷ka úYajdi lrkak' Tfí
irK;a m,sy;a t;=udfKdah'˜
^.S;d(115(10&
—ußfhda;a;udfjksæ mrfuda;a;uhdKkaf.a wdkqNdjh Tn jid .kafkah'˜

12

cQ,s 08 nodod

fydishd 10 ( 1-3" 7-8" 12 wm foig
.S;dj,sh 105 ( 2-7
Y=' uf;õ 10 ( 1-7 wm ,nd we;s §ukdjka wkHhka
yd fnod .kakg wm iQodkï[email protected] wmf.a
iqúfYaI m%ldYkfhka Y%uh" ld,h" ñ, uqo,a" yelshdjka"
±kqu foaj rdcHh Wfoid fld;rï
fÊiqia jykafia ish Y%djlhka jeh [email protected] foaj ixrlaIKh wm
fodf<diafokd le|jd" wY=oaOd;auhka w;[email protected] tfiau hymf;a§ fukau
ÿrelrk mKs is o" ihs ¨ wdldr f,v frd.a whymf;aÈ;a wm Ôú; ms<sn| foaj
iqj lrk msKsi o Tjqkag n,h mjrd ie,eiaug bv fokakg wmg yels ù
ÿka fial' Y%djlhka fodf<diafokdf.a ;sfí[email protected]
kï fufiah( m<uqj fmaÿre kï ,;a
iSfudka iy Tyqf.a fidfydhqre wekavDh' tfia fkdjqfha kï wm l=ula l<
'''' fÊiqia jykafia fulS fodf<diafokd hq;[email protected] iñ|dfKda ukiaia:dmkhlg
hjñka Tjqkag fufia wK ÿka fial( wmg wdrdOkd lrk fial' tneúka
—úcd;skaf.a udj;lg md fkd;nkak' wmf.a mdmh" idlaIs ±Ífï ¥;
bYardfh,a jxYfha ke;sjQ neg¿jka fufyjr ksis f,i bgq fkdlsÍu"
fj;g hkak' tfia f.dia iaj¾. rdcHh ke;sjQ neg¿jka .ek is;d lghq;=
<x ù we;ehs foaYkd lrkak'˜ fkdlsÍu ''' fï wd§ ish,a,la .eku
wo ojfia fufkys lr n,d miq;efjuq'
ukiaia:dmkfhka yefruq'

ls;= iñ|dKka foi fk; is; hdÉ[dj

wo Èk iqúfYaI m%ldYkhg wkqj mshdKka jykafiaf.a ie,eiau"
ls%ia;=ka jykafia mshdKka jykafiaf.a leue;a; imqrdu bgql< Ôjudk iñ
leue;a;g bv §fuka mq;%Ndjfha |dKfka" kmqre n,fõ. ch .ekSug
mkakrh ,enQ fial' tfukau mshdKka wmj Y=oaOd;auhdKkaf.ka ikakoaO l<
jykafiaf.ka ,;a §ukd m%n, f,i uekj' Tn jykafiaf.a fm%aufha n,fhka
w;aÿgq fial' wY=oaOd;auhkag rc wmg whs;slr ÿka foaj mq;%Ndjfha
lrkakg bv kqÿka fial' wkaOldrh Wreuhg wjÈ fjñka úYajdifhka
y÷kdf.k th È.ska È.gu mrdch yd n,dfmdfrd;a;=fjka hq;=j foaj
l< fial' foaj idOdrK;ajh" foaj leue;a; bgqlsÍug wmj n,.;= l<
hqla;sh bgq lrkakg mshjr .;a uekj' ußfhda;a;udjka wd;auhdKkaf.a
fial' ke;sjQ neg¿jka fidhd wdkqNdjfhka jid .;a;d fia" wmj;a
hkakg ;u Y%djlhkag mjik Tjqka Y=oaOd;audkqNdjfhka jid.; uekj'
jykafia mshdKkaf.ka ,;a §ukd
;u Y%djlhka iuÕ o fnod .;a —''' iñ|dKka fidhkakkaf.a is;a
fial' wo ls;=kq Y%djlhka jk wmf. mS%;s m%uqÈ; fõjdæ
kao Tjqka jykafia ke;sjQ neg¿jka
fidhd hdu n,dfmdfrd;a;= jk fial' iñ|dKka o t;=ukaf.a n,h o
m%ido iakdmkfhka wdf,amh ,o fidhd n,kak' t;=udKka yuqj ks;ru
ls;=kqjka yeáhg foaj in|;djh fidhkak'˜ ^.S;d' 105(3"4&
.eUqre lr.ksñka wm ,nd we;s
rdclSh" mQcl Èjeisjr ld¾hhg wjÈ oji mqrd
fjñka ke;sjQ neg¿jka fidhd hkakg
wo wmgo fÊiq iñ|dfKda wdrdOkd Y=oaOd;auhdKks" wmf.a ÿn,lï
lrk fial' olskakg wm wjÈ l< uekjæ

—ußfhda;a;udfjksæ mrfuda;a;uhdKkaf.a wdkqNdjh Tn jid .kafkah'˜

13

cQ,s 09 n%yiam;skaod m%dKmß;Hd.s id' wf.dia;Skq iyfrdka
iypr uqksjre

fydishd 11 ( 1" 3-4" 8-9 m%ldY lrkakg Tjqka jykafia Tjqkg
.S;dj,sh 80 ( 1-2" 14-15 wdrdOkd lrkakdy' frda.Ska iqj lsßu"
u<jqka keÕsgqùu" hl=ka ÿre lsßu
Y=' uf;õ 10 ( 7-15 jeks n,h Y%djlhkag m%odkh lf<a"
Tjqka jykafia mshdKka jykafiaf.
m<uq m%ldYkfhka ka ,o ;E.s Tjqkago fkdñf,au ;E.s
lrñka fkdñf,au fnod.kakg uÕ
BY%dfh,a nd, úfha§ uu Tyqg fm%au mkajñks' tf,iu mq¾Kj hemSfï
flf<ñ¦ ud mq;a Tyq ñirfhka le|jd Ôú;hla .; lrñka foaj leue;a;
.;sñ' ''' ohdfõ /yekaj,skao" fm%aufha bgq lrkakg Tjqka ish¨ fokdgu
neñj,skao uu Tjqkag uÕ fmkakqfjñ' uÕ fmkajq wm iñ|dKka jykafiaf.a
<orefjl= Tijk fia uu Tjqka udf.a msmdih jqfha Tjqka jykafiaf.ka miq
uqyqKg Tijd.;sñ' my;g keó Tjqkag foaj rdcHh m%ldY lsÍfï ¥; ld¾hh
leu leõfjñ' '''' bÈßhg lrf.k hdug ish Y%djlhka
mqreÿ mqyqKq lsÍuh'
iqúfYaI m%ldYkfhka
wm foig
tfia f.dia iaj¾. rdcHh <x ù
we;ehs foaYkd lrkak' frda.Ska iqj fÊiqia ls%ia;=ka jykafia lrKfldg
lrkak' u<jqka keÕsgqjkak' ,dÿre frda.S f.k Tn;a uu;a foaj mq;%Ndjhg
ka mú;% lrkak' hl=ka ÿre lrkak' Tn le|ùu ,enqjka fjuq' wmf.a le|ùu
fkdñf,a ,enqjdyqh' fkdñf,a fokak' o" f;dard .ekSu o úh hq;af;a" ls%ia;=ka
Tfí miqñíj, rka fyda ߧ fyda ;U jykafia fuka foaj fm%auh mq¾Kj
ldis fyda f.k fkdhkak' ''' ukao w;aolsñka foaj leue;a; bgq lsÍuh'
fiajlhdg wjYH foa Tyq ,eìh hq;=h' Tn;a ud;a foaj leue;a; bgq lsÍfï
'''' ^m%ldYk iïmq¾Kfhka lshjkak& msmdifhka hq;=j ls%[email protected]
fudfyd;la wjÈ ù n,uq' wms fkdñf,a
wdf,dalj;a wjÈùu ,o foaj wdorh wka whg m%ldY lruq"
fnod .ksuq' yeu fudfyd;lu foú
BY%dfh,a ck;dj flfrys foúhka mshdKka ;=< hefmuq' tod BY%dfh,a
jykafiaf.a wiSñ; fm%auh yd ohdj ck;djg wiSñ;j fm%au l< foú
Tjqkg ±lajqfha mS;Dl yd ud;Dl iñ|dKkaf.a ud;Dl mS;Dl fm%auh
fifkyiska hq;=j nj wo m<uqjk ksrka;rfhka w;aolsñka ta fm%auhg
m%ldYkh ;=<ska fydishd Èjeisjrhd il, cd;ska k;= lrkakg wmg ,eî
bÈßm;a lrhs' —ohdfõ /yekaj,ska o" we;s le|ùug wjÈ fjuq' ta i|yd
fm%aufha neñj,skao uu Tjqkag uÕ wjeis n,h m;d hdÉ[d lruq'
fmkajqfjñ'˜
heÿug msúfiuq
wo ojfia iqúfYaI m%ldYkh
;=<skao wkdjrKh jkafka W;=rd .,d —wfyda iõ ne,e;s foú÷ks" wm
hk mshdKka jykafiaf.a fm%aufhka fj; yereK uekj'
mq¾K jQ wm iñ|dKka fuf,dj ;uka
jykafiag mejreKq ÿ; fufyjr lsisÿ iÕf,dj isg fk;a fhdud n,d fï
fjkilska f;drj ish Y%djlhkg ñÈje, jk wm /l .; uekj'˜
mjrK whqreh' foaj rdcHh ;u Ôú; ^.S;d' 80(14&
;=< w;aolsñka foaj rdcHfha ,laIK

—ußfhda;a;udfjksæ mrfuda;a;uhdKkaf.a wdkqNdjh Tn jid .kafkah'˜

14

cQ,s 10 isl=rdod

fydishd 14 ( 2-9 muKla fkdj foú÷ka ÿka ;Hd.h jk
.S;d' 51 ( 1-2" 6-7" 10-12" 15 Y=oaOd;audkqNdjh t;=ukaf.ka bj;a
fkdlrk f,i lrkq ,nk wdhdpkh
Y=' uf;õ 10 ( 16-23 wo .S;sldlrejdo f.kyer olajhs'

iqúfYaI m%ldYkfhka ld,fha i,l=Kq j,g wjÈ fjoa§
iñ|dKka jykafia jod< foa wo
—ijka fokak¦ uu jDlhka ueog isÿfjñka mj;sk whqre wmf.a
neg¿jka hjkakdla fuka Tn hjñ' w;a±lSuhs' hlaIhd" f,dalhd" udxYh
tfyhska i¾mhka fuka keKj;aj o muKla fkdj n,hg" Okhg" udkakhg
mrúhka fuka wyxs ilj o iás kka ' ta kis d yiqù ñksia iudchu ÿ¾>kaO ù we;'
ñkis kq fa .ka mßiia ï jkka ' ukoa Tjkq a Tn fldúâ 19 jix.;h uq¿ f,dju
Widúj,g mdjd§ Tjkq fa .a O¾uYd,dj,§ fj,d.;a jljdkqfõ zfoúhka [email protected]
Tng ;,kq we;' Tjqkag yd úcd;skag t;=uka isà kï fu;rï jHikhla
idlIa hs la mKs is Tn ud kis d wdKva lq drhka flfia úh yels±Zhs ñksid úuik
o rckq a o bÈßhg f.khkq ,nkq we;' l,ays" O¾uhdKkaj Ôj;a lrjñka
tfy;a Tjkq a Tn mdjd fok l, Tn l;d idlaIs ±Íug iñ|dKka lrk wjÈ
l< h;q fa ;a flfioa " ljs h;q fa ;a lu= l±a hs lsÍug wms wjÈ fjuq'
i;s ñka lror fkdjkka ' ukoa Tn ljs h;q =
foa khs u fõ,dfõ§u Tng fokq ,efí' ud foig
l;d lrkfa ka Tn fkdj Tn ;<= ks a l;d
lrk Tfí mshdKkaf.a wd;auhdfKdah' ukiaia:dmkhg ud iqodkï[email protected] uf.a
;jo ifydaorhd ;u ifydaorhd o" mshd wd;aud¾:ldñ;ajfha mdmh ksid Bg
;u orejd o urKhg mdjd fokafkdah' jkaÈ f.jk mjqf,a wh" iudcfha wh"
orefjda o ujqmshkag úreoaOj keÕS isg rgjeishka" ú¢k ÿla mSvdjkag uu
Tjqka urKhg m;a lrjkafkdah' udf.a fldgia lrefjl= hehs ms,s.ekSug ud
kduh ksid ish,a,ka Tng ffjr lrkq fldf;la ÿrg iqodkï[email protected]
we;' tfy;a wka;suh olajd iaÒrj
isákakd .e<fjkafkah' '''' hjkq ,enqjka f,i wmf.a ¥; ld¾hh
lrkakg iñ|dKka jykafiaf.ka ,;a
wdf,dalj;a wjÈùu W;=ïu ;Hd.h jk Y=oaOd;auhdKka
jykafiaf.a fufyhùug uf.a
wo m<uq m%ldYkfhys fydishd bv§u" m%;spdrh ysk ù ;sfí[email protected] odú;a
Èjeisjrhd —yeÍ tkak˜ hkqfjka rc;=ud fuka Y=oaOd;audkqNdjh ud
mdmh keu;s uvjf,ys jeà isák flfrka my fkdlrk f,i whÈfuka
BY%dfh,a ck;dj ukiaia:dmkhg .eUqre hdÑ[d Ôú;hlg msúiSug
le|jhs' ;jo" iñ|dKka jykafi- msmdid fjuq' wmf.a uÕfmkajkakd
af.a ud¾.h Rcq nj;a ±yeñfhda ta jk Y=oaOd;auhdKka jykafiaf.ka
ud¾.h f;dard .kakd nj;a tfy;a zud l<hq;= l=ula±Zhs úuikakg
mõldrhka tys mels, jefgk nj;a ;SrKh lrñka Tjqka jykafiaf.a
fmkajd fohs' Y=oaOjq leue;a; muKla bgq lrkakg
jrm%idoh b,a,uq' tfia ls%hdlsÍug
odú;a rc;=ud mdmhg jeàu;a" mshjr ;eîfï§ id;kaf.a W.=,aj,g
tys nrm;,lu wjfndaO lr wiqfkdù isákq i|yd tmSi 5(14-18
.ksñka" mdmh ms,sf.k" Ndrf.k i|yka ie±yej;=kaf.a hqoaOdhqoj,ska
is; brdf.k foúhka jykafiaf.a ieriS foaj rdcHh i|yd fjfyfiuq'
lreKdfõ isxydikhg ióm ùug túg iñ|dKka jykafia wm fjkqfjka
igka lrk fial' wdfukaæ

—ußfhda;a;udfjksæ mrfuda;a;uhdKkaf.a wdkqNdjh Tn jid .kafkah'˜

15

cQ,s 11 fikiqrdod idka; fnkälaÜ uqks

fhidhd 6 ( 1-8 udf.a mq;%Ndjh
.S;dj,sh 93 ( 1-2" 5
Y=' uf;õ 10 ( 24-33 ls%ia;=ka jykafiaf.a oelau"
Tjqkajykafia ls%hd l< wdldrh wo Èk
iqúfYaI m%ldYkfhka wmg wNsfhda.hls' Tjqka jykafiag
fuka wmgo i;Hhg idlaIs ork úg§
f.da,fhla ish .=rejrhdg jvd Wiia wka whf.ka fpdaokdjka" m%;slafIam
fkdfõ' f.da,hd ish .=rejrhdg iudk lsÍï ,efn;aoS tjeks ;;a;ajhka
ùfuka o" fiajlhd ish iajdñhdg iudk Ndr .ekSug wmg wmyiq jqj;a wm
ùfuka o iEySug m;a úh hq;=h' ''' ud ;=< kej;S isák YqoaOd;auhdKkag
úiska Tng w÷f¾§ mjik ,o foh Tn wm wjÈ ùfï § Tjqka jykafia
ojdf,a § lshkak' Tfí lkg ryiska fujeks ;;a;ajhka ndr .ekSug wmg
wefik foh f.uÿq ka j,ks a ml% dY lrkka ' n,h odkh lrk fial' tneúka wm
YÍrh keijq ;"a wd;ua h kikka kmq ¿q jka iEu úgu wjg mßirh ;=< mj;sk
whg ìh fkdjkak' tfy;a wd;auho n,mEug fkdj wm wNHka;rfha isák
YÍrho ksrfhys úkdY lrkak mq¿jka Y=oaOd;auhdKkag wjÈ fjuq' hful=g
;ekeka jykafiag ìh jkak' ''' Tnf.a wmf.a YÍrhg ysxid mSvd we;s lsÍug
ysifla ish,a, mjd .Kka fldg we;' yels jqj;a wmf.a wd;auh kikakg
tneúka ìh fkdjkak' f.a l=re,a,ka lsisjl=g fkd yels nj wo Èk iqmqj;
rdYshlg jvd Tn w.fkah' hfula ;=<ska wkdjrKh fõ'
ukqIHhka wìuqfjys ud ms<s.;a njg
idlaIs orkafka o uu;a iaj¾.fhys isák wm jev lrk ;ek" wmf.a iudch
udf.a mshdKka jykafia wìuqfjys Tyq ;=< fndfyda úg widOdrKhka isÿ úh
ms<s.;a njg idlaIs orka fkñ' tfy;a yel' túg wm thg ueÈy;a fkdùug
hfula ukIq Hhka wìufq jys ud m;% ls fa Ima W;aidy lrkafka ueÈy;aùu ;=< wmg
lrkafkao uu;a iaj¾.fha jev isák o mSvd ú£ug isÿjk neúks' ls%ia;=
udf.a mshdKka jykafia wìuqfjys Tyq Y%djlhka f,i wmg ls;=kq oelau ;=<
m%;slafIam lrkafkñ'˜ Ôj;a ùug wdYdj we;s kuq;a hlaIhd"
f,dalhd" udxYhd hk ;s%úO i;=rka
wdf,dalj;a wjÈùu iEu úgu W;aidy lrkafka wmj veye
.ekSug fkdfõ[email protected] wmj ÿ¾j, lrk
ls%ia;=ka jykafia ksrka;rfh- lafIa;% ;=< wmj ;j ;j;a ÿ¾j,
kau foaj ;d;a;df.a mQ¾K jq wdorh lrñka wmf.a .ukg ndOd we;slsÍug
w;aolsñka Tjqka jykafia ;=< hefmñka kmqrd iEu úgu ls%hd lrhs'
ckhd w;rg f.dia iqNdrxÑh m%ldY
l< fial' tfy;a we;efula Tjqka iñodKka wo Èk wmf.ka n,dfmd-
jykafia j m%;slafIam fldg jrog frd;a;= jkafka ls%ia;= Y%djlhka f,i
m;a lsÍug udk neÆy' tfy;a Tjqka foúhka jykafia fj; muKla fk;a
jykafiag wka whf.a úfõpkhka" fhdud lsisjl=g ìh fkdù wmf.a ¥;
m%;slafIam lsÍï" m%Yxidj" f.!rjhg ld¾hh bÈßhg f.khduh'
jvd wjYH jQfha i;H m%ldY lsÍugh'
tneúka Tjqka jykafia iómfha foaj tneúka wo Èk wms iñ÷ka fj;
;d;a;d ksrka;rfhkau isákd nj yefruq' fhidhd Èjeisjrhd le|jQ
oek isá iñodfKda i;H Wfoid mSvd iñodfKda wo Èk wmf.a mdm lud
ú£ug ìh fkdù tä;rj i;H m%ldY lrñka" wm tlsfkldj wdf,am fldg
l< fial' hjkq ,nk fial' wms ta i|yd Tjqka-
jykafiag wjk; fjuq' iñ÷ks wo Èk
wmf.a mdm lud fldg wmj w¨;ska
cks; l< uekj'

—ußfhda;a;udfjksæ mrfuda;a;uhdKkaf.a wdkqNdjh Tn jid .kafkah'˜

16

cQ,s 12 bßod idudkH iufha mif<diajk breÈk
hdu heÿu iii i;sh

fhidhd 55 ( 10-11 ueo Nd.fha § muK bY%dfh,a
.S;dj,sh 65 ( 9-13 ck;dj nìf,dakshdfõ úm%jdi.;j
isá wjÈfhah' ta ld,h ;=< tu
frdau 8 ( 18-23 ck;dj n,dfmdfrd;a;= rys;j"
Y=' uf;õ 13 ( 1-23 fyda 1-9

b;d ÿIalr iuhla miqlrñka isák

ye|skaùu w;a±lSulska miq jQy' tu wjia:dfõ
ck;dj ffO¾hj;a lrñka Tjqka ;=<
wo ojfia foaj m%ldYhka ;=< wmf.a n,dfmdfrd;a;= we;s lrjk fmdfrdkaÿ
tÈfkod Ôú;fha § yuqjk fidndoyu /ila w;ßka fï n,.;= fmdfrdkaÿj
yd iïnkaO isÿùï uq,a lrf.k" foú bÈßm;a lrkq ,nhs'
iñ|dfKda Tjqka jykafiaf.a foaj

wkdjrKh m%ldY lrk fial' m<uq iqúfYaI m%ldYkfhka
m%ldYkh ;=< foúhka jykafiaf.a

uqúka kslafuk jpkfha wka;¾.; ''' w;súYd, iuQyhla Tjqka jykafia
jk uyd n,mrdl%uh .ek fy<sorõ fj; /ia jQ neúka Tjqka jykafia Tre-
lrkq ,nhs' wo Èk Y=' iqúfYaI jlg keÕS ys|.;a fial' uq¿ ckldh
m%ldYh ;=< iñ|dKka jykafia fjrf<ys isáhy' Tjqka jykafia Tjqkag
jmqrkakdf.a Wmudj bÈßm;a lrk fndfyda foa Wmud j,ska myod foñka"
fial' ta ;=< jmqrk îc jefgk fufia jod< fial( —n,kak" jmqrkafk-
fmdf<dfõ iajNdjh wkqj tu îcj, la jmqrkakg .sfha h' Tyq jmqrk l,
M, ±Íu fldmuK o hkak bÈßm;a fufia isÿúh¦ îc iuyrla uÕ Èf.a
lrkq ,nhs' wo Èk fojk m%ldYkh jeáKs' l=re,af,da wjq;a tajd wjq,df.k
;=< Y=' mdjq¿ ;=ud uq¿ úYajh ms<sn|j lEy' iuyrla mi ;=kS .,a ìïj, jeà"
foaj wNsm%dh fyj;a Tjqka jykafiaf.a mi .eUqre kqjQ neúka jydu me< úh'
n,dfmdfrd;a;=j ms<sn|j;a" ta iuÕu tfy;a" ysre keÕ=Kq l," tajd ±ù uq,a
wm tlsfkld fj; odkh lr we;s m%:u ke;s neúka" úh<S .sfhah' wka iuyrla
;Hd.h jk Y=oaOd;auhdKka jykafia lgq .ia w;r jeáKs' lgq.ia jeù tajd
;=< foaj mq;%Ndjh Wreulr .ekSfï hg lr ±ó h' ;j;a iuyrla ire ìfï
n,dfmdfrd;a;=j ms<sn|j;a bÈßm;a jeà tllska ish .=Khla o tlska ieg
lrkq ,nhs' .=Khla o tllska ;sia .=Khla o ne.ska

M, ±Í h' ijka we;af;da ijka fo;ajdæ˜

m<uq m%ldYkh wdf,dalj;a wjÈùu

—wyiska jefgk ysu yd jisk

jeiai kej; yeÍ fkdf.dia fmdf<dj jmqrkakdf.a Wmudj ;=< iñ|dKka
ireidr lr" me< kxjd" lr,a yg.kajd jykafia wm fj; f.k tk wkdjrKh
jmqrkakdg OdkHh o ñksidg wdydr o fj; wm fk; is; yoj; fhduq
f.k foh's tf,i ud uúq ka kls fA uk jpk lruq' lf;da,sl" l%sia;shdks wms ieu
ud fj; u ysia j fkdmeñK udf.a woyia l=vd l, mgka" iñ|dKka jykafia
iM, lr kshuhka isl=rg u bgq lrhs'˜ foaj rdcHh ms<sn|j wm fj; f.k

tk iqndrxÑh Èkm;du jdf.a wid

wdf,dalj;a wjosùu we;af;uq' tkuq;a" tu iqndrxÑh
kue;s îch ,nd.;a;djQ udf.a yoj;
Èjeisjr fhidhd uÕska foúhka ire fmdf<djla ù ;snqfKa [email protected] fldf;la
jykafiaf.a Y%S jpkh ;=< wka;¾.; ÿrg Tjqka jykafiaf.a jpkhg
jk n, uysuh ms<sn|j wkdjrKh wjk;j" ta ;=< Ôj;a ù M, orK
lrkq ,nhs' fhidhd fujoka m%ldY flfkla o hkak wm wmgu wjÈ ù n,uq'

lrkafka l%sia;= mQ¾j 6 jk Y;j¾Ih

—ußfhda;a;udfjksæ mrfuda;a;uhdKkaf.a wdkqNdjh Tn jid .kafkah'˜

Tn" ud ;=<" ta i|yd ire fmdf<djla 17
jkakg iqÿiq mßirhla ;sfí[email protected] wm
mjq, ;=<ska" wm ix>h ;=<ska" Tng fï ish,a,g iqjh" .e<ùu" ksoyi wmg
ug ta i|yd fmdaIKhla ,[email protected] ,nd § we;' tneúka W;a:dkjQ ls;=
wms wm foiu n,uq¦ ukiaia:dmkh iñ|dKka jykafia yuqfjñka Tjqka
fjuq' Tn ud Èú f.jk iudch ;=< jykafia fj;ska .,d tk jrm%idoh
M, orkakg foúhka jykafia yd iuÕ whs;s lrf.k" foaj mq;%hska f,i rdcHh
ióm iïnkaO;djhlg we;=¿ fjñka" fjkqfjka Ôj;a ùug wmg j.lSula
ls;= iñ|dKka wmf.a Ôú; o¾Ykh lr we;'
.ksïka M, orK Ôú; .uklg we;=¿
jkq i|yd wjYH n,h m;d hdÉ[dfõ
.ukg msúfiuq'
wfma mq;% Ndjh foig
fojk m%ldYkfhka
foúhka jykafia ;=< wm ieu
fï Ôú;fha ÿla fõokd" wmg u;= fokd ms<sn|j;a uq¿ úYajh ms<sn|j;a
t<sorõ jkakg hk uysuh iuÕ lsis isyskhla we;' tkï" wm ieu foaj
fia;a iei¢h fkdyels h hs l,amkd orelfï Wreuh ;+< Ôj;a fjñka M,
lrñ' ujd we;s fuu úYajh jqj o ±Ífï Ôú;hla .;lsÍuh' W;a:dkjQ
foaj mq;%hkaf.a t<sorõ ùu mq, mq,d ls;= iñ|dKka wm iuÕ Ôjudkj jev
n,d isáhs' ukao" úYajh Y=kH;djhg isákafka o" iyhodhlhdKka f,i
hg;a l< ;ekeka jykafia tfia lf<a" Y=oaOd;auhdKka jykafia wm iuÕ
úYajfha leue;Af;ka fkdj" tfia hg;a jev isákafka o ta i|yduh' ijN-
l< Tjqka jykafiaf.a u n,dfmdfrd;a;= dO¾uh foi n,oa§ .ila j¾Okh ù
iy.; leue;af;ks' ta n,dfmdfrd;a;=j fyd| M, ±Íug fmdfydr" c,h" ysre
kï ujd we;s fï úYajh crdm;a ùfï t<sh" jd;h yd fyd| ire mila wjYH
jy,alfuka ñ§ foaj orejkag ysñ jkakd fia wm ieug o foaj mq;%Ndjh
uysudkaú; ksoyi ,eîuh' ujd we;s ;=< Ôj;a fjïka foaj rdcHh i|yd
uq¿ úYajh fï olajd u m%ij fõokdfjka M, orkakg iqÿiq mßirhla wjYHhu
fl¢ß .dkd nj wms oksuq' tmuKla h' ta i|yd m<uqj Tjqka jykafia yd
fkdj" wd;auhdKka jykafia flfrka ;sfnk iïnkaO;djh j¾Okh lr
jk §ukdfõ kEUq,a m, ,enQ wms o" wfma .ksuq' Èkm;d hdÉ[dj ;=< foaj
ldhsl ñ§u jk" mq;%lug ms<s.kq ,eîfï wdorfha n,hg k;= fjuq' tu.ska
n,dfmdfrd;a;=fjka wm ;=< u iqiqï ,uq' tlsfkldg fm%au lsÍug n,h w;aolsuq'
ta jdf.a u foaj jpkh lshùfuka yd
wOHkh lrñka l%sia;=ka jykafia foi
n,ñka" rdcH jákdlï y÷kdf.k ta
;=< M, orK Èúhla .; lruq'

wdf,dalj;a wjÈùu bÈß i;sh mqrd

uq¿ úYajhu crdm;a ùfï jy,a Y=oaOd;auhdfKks" Tn jykafia
Ndjfhka ñ§ Wreu ù ;sfnk foaj foúhka jykafiaf.a zy~Z Yíoh
orelu ;=< wNsudkfhka hq;=j" jk fial' ta y~ ;=<ska .,d tk
ksoyiaj Ôj;aùu foúhka jykafiaf.a Tjqka jykafiaf.a Y%S jpkh tkï
n,dfmdfrd;a;=j nj Y=oaOjQ mdjq¿ ;=ud Y%S jpkhdKka wm ;=< udxY.;
wmg wkdjrKh lrkq ,nhs' tneúka lrkqfha Tn jykafiauh' tneúka wm
mdmhg hg ù ÿla ú¢ñka Ôj;a ùu ksrka;rfhka wjÈfhka ;enqj uekj'
wmg Wreu ke;' ukqIHhd ÿla ú£u wm ieu foaj jpkh wikakka muKla
foaj leue;a; o fkdjkafkah' ÿl fkdù" ta ;=< M, orkakka njg m;a
fõokdj" frda. mSvdjka" jix.;hka jkq i|yd wm ieu fufyhjqj uekj æ
hkdÈ ish,a, mdmfha úmdlhla f,i
wmg Wreu jQjls' tfy;a l%sia;=ia
jykafiaf.a Y%S reêrh lrKfldgf.k

— ußfhda;a;udfjksæ mrfuda;a;uhdKkaf.a wdkqNdjh Tn jid .kafkah'˜

18

cQ,s 13 i÷od idka; fykaß uqks

fhidhd 1 ( 10-17 ls;=Kq ðú;h wNsfhda.d;aulh'
.S;dj,sh 50 ( 8-9" 16-17" tkï" fome;a;u lefmk lvqjla
úh hq;= njhs' wm .; lrk Ôú;h
21-23 we;=<; yd msg; Ôú; folla fkdù
Y=' uf;õ 10 ( 34 - 11 ( 1 tlla úu;a Tjqka jykafia iuÕ
.eUqreu iïnkaO;djfha Ôú;hla
iqúfYaI m%ldYkfhka ùu;a i|yd lrk wdrdOkhls' —ug
jvd mshdgj;a" ujqgj;a fm%au lrkakd
—uu ñysmsg iduh fok msKsi wdfjñhs ug iqÿiq fkdfõ' ug jvd mq;dgj;a"
fkdis;kak' iduh fkdj lvqjla fok ÿjgj;a fm%au lrkakd ug iqÿiq fkdfõ
msKsi wdfjñ' ukao" ;u mq;d mshd ^Y='uf;õ 10(37&' Tjqka jykafia m%ldY
iuÕo" ÿj ish ujq iuÕo" f,a,s ish lrk fuu jpk b;d nrm;, nj wmg
kekaoïud iuÕo fNao lrjk msKsi fmfkhs' tkï" ls;=kq wmf.a Ôú;fha
wdfjñ' ñksfil=f.a i;=frda kï Tyqf.a m%uqL;djh Tjqka jykafia muKla
u f.or jeisfhdah' ug jvd mshdgj;a" úh hq;= njhs¦ fjk;a foaj,g fkdfõ'
ujqgj;a fm%au lrkakd ug iqÿiq fkdfõ' ÿn, ñksia wmg fuh n,.;= wNsfhda.
ug jvd mq;dgj;a" ÿjgj;a fm%au lrkakd hls' ukao" fndfyda úg wmf.a mjqf,a
ug iqÿiq fkdfõ' ish l=reish ordf.k ud ish,a,ka yg Wjukdjg;a jvd ne£
wkq.ukh fkdlrk ;eke;a;d ug iqÿiq Ôj;a jkakg wms wdid lruq' Tjqkaf.
fkdfõ' ish Èú /l .kakd th ke;slr ka f;dr wmg f,djla ke;' th ienEh'
.kS' ud ksid ish Èú ke;s lr .kakd tfy;a" wo Èk ta ish¿ ne£ï wNsnjd
th /l .kS' ^ m%ldYk iïmq¾Kfhka iñ|dKka jykafia mjikafka [email protected]
lshjd fufkys lrkak& tho mdmhla jk njhs' wo mjq,a
;=< úúO ms<sj,g fuh n,md we;'
wdf,dalj;a wjÈùu ^Wod( újdylr ÿka miq;a orejka w;
yer .ekSug fkdyels fouõmshka wo
wo Èk m%ldYkh foi n,k wmg fldf;l=;a we;' tfukau" újdy jq
ls;=Kq wmf.a le|ùfï jákdlu yd miq;a uj fyda mshd lshk foa lrk
wNsfhda.h t<sorõ lrhs' ueú,af,a bka Tíng fkdis;k orejkao we;'
uqÿka u,alv jk ñksid foúhka th jrola fkdfõ' tfy;a mjq,a Ôú;h
jykafia f.ka wE;a ùu fkdj foúhka bka úkdY lr .kshs kï ;u ;ukaf.a
jykafiag jvd;a <x ùu foúhka mdmh ±lsh hq;=uh'
jykafia yeu úgu wfmalaId lrk
fial' Tjqka jykafia yeu úgu wjika f,i ;uka jykafia wkq.
m%;slafIam lf<a ñksidj fkdj mdmhhs' ukh lrkakd ;u l=reish ord f.k
—ud weia yuqfjka Th mjq ÿre lrkak˜ meñKsh hq;= nj Tjqka jykafia
^fhidhd 1(16&' mdmh ksid foúhka mji;s' wm fndfyda úg leu;s l=reish
jykafiaf.ka ñksid wE;a ùu foúhka ord .kakg fkdj thska fíß m,d
jykafiag ord .; fkdyels ÿlla nj hkakgh' tys nr" fõokdj" lgql nj
m%ldYkh lshjk úg wmg fmfkhs' ord.; fkdyels ;ek wm b,a,kafka
fndfyda úg thska wmj ksoyia lrk
fuu foaj ñksia ine¢hdj .eku f,ih' ls;=Kqjka f,i Tjqka jykafia
iñ|dKka jykafia o wo Èk lrk wmf.ka n,dfmdfrd;a;= jkafka Tjqka
wdrdOkh ;rul wNsfhda.hls' —uu jykafia fuka Ôj;a jkakghs' th
ñysmsg iduh fkdj lvqjla fok wNsfhda.hls' tfy;a Tjqka jykafia
msKsi wdfjñ˜ ^Y='uf;õ 10(34&' lvqj wmg n,h fok fiala kï" wmsÿ iqodkï
hkq fome;a;u lefmk wdhqOhls' fjuq' wms iñ÷ka hÈuq' wdfukaæ

—ußfhda;a;udfjksæ mrfuda;a;uhdKkaf.a wdkqNdjh Tn jid .kafkah'˜

19

cQ,s 14 wÕyrejdod idka; leñ,ia o f,,a,sia uqks

fhidhd 7 ( 1-9 mjq,lska mej; tauhs' tfy;a Tjqka
.S;dj,sh 48 ( 1-7 n,dfmdfrd;a;= jqfha odú;a jeks rfcl=
Y=' uf;õ 11 ( 20-24 u.ska mq¾K úuqla;shls'

iqúfYaI m%ldYkh ls;= iñ|dKka foi

tl, Tjqka jykafiaf.a m%n, ls%hd- wm iñ|dKkaf.a uq,sl t,a,h foaj
j,ska fndfydauhla lrkq ,enq kr.rj, rdcHhg ñksiqka we;=¿ lsÍuh' ta
jeihs ka mi;q eù i;s a yrjd fkd.;a neúka i|yd Tjqka jykafia l< yels yeu
Tjqka jykafia tajdg jro ;nkakg mgka fohu foaj is;g tlÕj l< fial'
f.k fufia jod< fial( —tïnd fldrdYS- Tjqkaj ukiaia:dmkhg le|jd .e<ùu
kh" Tng jk úm;l uy;æ tïnd Wod lsÍug .eUqre wdYdjlska fm¿K
fn;aihsodj" Tng jk úm;l uy;æ Tn fial' tfy;a Tjqkaf.a m%;spdrh foi
;<= l< mn% , lh%s d ;¾S ys yd ifs odka ys l<d wkqlïmdjlska n,d Tjqkag ;Èka l;d
kï" ta k.r jeishka óg fndfyda l,ska lrkq fmfka' tfy;a th fm%aufhka
f.daKs frÈ weo w¿fhys yso miq;eù is;a mq¾Kh' ukiaia:dmkhg kej; kej;;a
yrjd.;a nj fmkajkq we;' tfia jqjo le|jk njla olakg we;' tu ck;djf.a
foaj úksYaph ojfiaÈ Tng jvd ;S¾ yd WvÕ=lu ksid Tjqkag .e<ùu fkd,eî
isfodkg iykh ,efnkafka hehs lshñ' hdu .ek Tjqkaj wjÈ lrkq ,nkafka
tïnd lm¾Kjqu" Tn i.f,dj olajd ;uka jykafia w;aolsk foaj mq;%Ndjh
Wiia lrkq ,[email protected] ke;' md;d,h w;aolskakg le|ùula foñkah'
olajd my;a lrkq ,nkafkysh' Tn ;=<
lrk ,o m%n, ls%hd fidfodïys lrk wm foig
,oafoa kï" th wo jk ;=re mj;skq we;'
tfia jqjo foaj úksYaph ojfia§ Tng foaj úYajdih we;s ;eke;a;d
jvd fidfodï rgg iykh ,efnkafkah' mõ lsÍug ìh fjhs' mdmfhka je,lS
isàug ls%hd lrhs' foaj úYajdih ke;s
wdf,dalj;a wjÈùu ;eke;a;d mdmh ;=<u Ôj;a fjhs' wmg
,enqKq ukiaia:dmkfha le|ùu wm
—kqfò úYajdih iaÒr fkdfõ kej; kej; isys lr .; hq;= fjhs'
kï kqfò meje;au iaÒr jkafka foaj úYajdifha moku u; f.dv
ke;˜ hkqfjka m<uq m%ldYkh ;=< ke.=Kq ;eke;a;d ukiaia:dmkfha ri
foúhka jykafia fhidhd uÕska N=la;s úÈh hq;=uh' ukaoh;a th wmg
wdydia rcqj ffO¾hu;a lrkq ,nhs' .e<ùu" ksoyi" mS%;sh f.k fok neúks'
hqoaOh ìh f.k fok ;;a;ajhla ukiaia:dmkh úh hq;= ke;ehs is;kakd
jqjo" ìh fkdù" mßlaIdldßj ikaiqkaj wo foaj jpkhg wkqj fudavfhls' Tyqg
fkdle<ö isákakg Tyqg m%ldY lrhs' .e<ùu .ek is;d .; fkdyel'
fujeks foaj úYajdifha w;a±lSï
rdYshla cqod ck;djg ;sìKs' tfy;a ukiaia:dmkh foaj rdcHhg
ls%ia;=ka jykafia úiska lrk ,o msúiSfï h;=rls' tu ksid"
m%n, ls%hd bÈßmsg iuyr cqod ckhd
foúhka jykafiaj úYajdi lsÍug;a" - ukiaia:dmkhg wdYd fjuq" ta
ls%ia;=ka jykafia ;=<ska tk .e<ùu i|yd úYajdifha ;E.a. b,a,uq'
ms<s.ekSug;a wfmdfydi;a jQy' thg
fya;= jqfha ls%ia;=ka jykafia idudkH - ukiaia:dmkh ù wmg ,efnk
.e<ùu" fkdle<e,a nj" Y=oaO nj
whs;slr .ksuq' foaj mq;%Ndjh ysñ
mqf;la f,i Ôj;a fjuq'

—ußfhda;a;udfjksæ mrfuda;a;uhdKkaf.a wdkqNdjh Tn jid .kafkah'˜

20

cQ,s 15 nodod idka; fndkjekap¾ uqks

fhidhd 10 ( 5-7" 13-16 lrñka ck;dj mSvdjg m;alr foaj
.s;dj,sh 94 ( 5-10" 14-15 y~g ijka fkdÿka wißhka rc yd
ck;djg w;a jkakg hk mßydksh yd
Y=' uf;õ 11 ( 25-27 úkdYh .ekh'

iqúfYaI m%ldYkfhka wo Èk iNd ud;dj ne;sfhka iurK
ro.=re ;=ful= jq idka; fndkfjkap¾
ta wjia:dfõ§ fÊiqia jykafia ;=uka ls%ia;=ka jykafia tlu iñ|dKka
W;a;r foñka fufia jod< fial( iaj¾. f,i ms<sf.k Tjqka jykafiaf.a jpkh
hg;a fmdf<djg;a iajdñka jk mshdKka ;=< Ôj;a ù fiajl;ajfha kdhl;ajhg
jykai" Tn jykafia fï lreKq meK- ;u ðú;fhkau idlaIs ±re iqÿ jrfhls'
j;=ka yd keKj;=ka flfrka wdjrKh wo Èk§ t;=udKka w.hñka wms foú
fldg nd,hkag wkdjrKh l< fyhska iñ|dKka miiuq'
Tng ;=;s mqoñ' tfiah mshdfKks" Tng
ms%h ukdm thuh' '''' wm foig

wdf,dalj;a wjÈùu iñ|dKka jykafia nd,hka hhs

mjikafka Tn ud .ek;a fkdfõ±hs

wínd mshdKka jykafiaf.a wisñ; is;d n,uq' tfia kï foaj rdcHfha
jq fm%aufhka yd ohd lreKdfjka wNsryia yd foaj fm%auh w.h lrkakg
msÍ isá fÊiqia ls%ia;=ia iñ|dfKda wmj f;dard .ekSsu fl;rï [email protected]
ksrka;rfhka ñysmsg foaj rdcHh m;< fÊiqia ls%ia;=ia jykafia ksidu foaj
lsÍfï msmdidfjka ;u ÿ; fiajdfjys mq;%lug Wreulï ,nd we;s wmf.a
ksr; jqy' mshdKka jykafiaf.a Ôú; meje;au" m%;spdr" tajd mshdKka
fm%auh;a rdcH;a yeu flfkl= úiskau jykafiag ms%h [email protected] udf.a leue;a;
w;a±lSsu Tjqka jykafiaf.a wNs,dih Tjqka jykafiaf.a leue;a;g uq¿ukskau
jqfhah' ±k W.;a lula ke;s ÿ.Ska wjk;[email protected] tfia fkdue;s kï foaj
ÿn,hka yd iudcfhka fldka jqjka ie,eiau yd wkdjrK f;areï .ekSug
jeks wh ;uka jykafia foiq iqmqj; wmg fkdyelsh'
whs;s lr .ksñka ;uka miqmi tkq
ÿgq iñ|dKka mS%;sfhka Woï jkakgo ta i|yd ls%ia;=ka jykafia iuÕ
we;' .eUqre iïnkaOlfï Ôú;hla f.dv
kÕd .ksuq' thg uf.a meh" heÿu
tfy;a wd.u yd kSs;sh ms<sn| úfYaIfhka Wmldß jk ksid ta .ek
wgqjdpdÍka f,i ye¢ka jq mßisjreka" wjÈfjuq' Y=oaOd;auhdKka jykafiag
úkhOrhka" mqclhska jekakjqka yg ksrka;rfhka wjÈ ùug;a idx>sl ðú;
iqmqj; whs;slr .eksug fkdyels úh' meje;aug;a fhduq fjuq' wm foaYfha ÿ.S
tfia jqfha iñ÷ iqmqj; yqÿ nqoaêhg njg" mSä; njg fukau whqla;shg yd
fyda W.;alug muKla .%yKh lr widOdrKhg hgù ÿla ú¢k ck;djg
.ekSug fkdyels jq nejks' foú÷ka ;=< ixfõÈ fjñka Tjqka fjkqfjka ueoy;a
hefmk ksy;udkS ,laIKfhka f;drjq fjuq'

Tjqka wyxldrfhka yd B¾IHdfjka msÍ

isáu;a thg fya;=jq nj fmfka' m<uq oji mqrd

m%ldYkh ;=< fhidhd Èjeisjrhd —iñ|dfKda ish fikÕ bj;
wkdjrKh lrkafkao foúhka fkd,k fial' f;dard.;a ish fikÕ
jykafiag m%uqL;djh fkdÈ ;ukaf.a w;a fkdyßk fial'˜ ^.S;d(94(14&
m%{dj yd Yla;sh ;=< muKla ls%hd

—ußfhda;a;udfjksæ mrfuda;a;uhdKkaf.a wdkqNdjh Tn jid .kafkah'˜

21

cQ,s 16 n%yiam;skaod ld¾fu,a foajud;djkaf.a
ux.f,da;aijh

fhidhd 26 ( 7-9"12"16-19 ±fjk msmdihla ;sfí[email protected] wms wjÈ
.S;dj,sh 102 ( 12-20 fjuq'

Y=' uf;õ 11 ( 28-30 fyda ;j;a wfhl=g iykh Èh yels
filßhd 1 ( 14-17 jkafka ;uka ;=<u iykh" iekiSu w;S
nyq, f,i w;aolsk flfkl=g muKs' wo
.Sh - Y='Æla 1 ( 46-55 Èk iqúfYaI m%ldYkh uÕska iñ|dKka
Y=' uf;õ 12 ( 46-50 fyda Y=' Æla 11 ( 27-28 meyeÈ,s f,i l;d lrñka wdrdOkd
lrkafka iykh ,nkq msKsi Tjqka
iqúfYaI m%ldYkfhka jykafia fj; meñfKk f,ihs' fÊiq
iñ|dfKda ksrka;rfhka iduodkfhka
—fjfyi jk" nr Wi,q k ihs ,fa ,k"s msÍ isá fial' mjqldr ia;S%hj /f.k
ud fj; tkka ' uu Tng iykh foñ' toa§" wêrdcHhdg nÿ f.ùug jqjukd
ud .=Kj;a" uDÿ" ksy;udks flfkl= ±hs wioaÈ" in;a Èkj, isÿ l< iqj
neúka udf.a úh.y lrg f.k udf.ka lsßï .ek m%Yak lroa§ Tjqka jykafia
bf.k .kka ' túg Tng iykh ,efnkq ;uka ;=<u idufhka msÍ isá fial' ;u
we;' udf.a úh.y myihq ' udf.a nro ÿlam%dma;sfha .eUqre fõokdj ú¢kakg
ieye,¨a h'˜ fmr mjd Tjqka jykafia ;uka i;=
Ydka;sh Y%djlhska iuÕ fnod .;a
wdf,dalj;a wjÈùu fial'

iñ|dKkaf.a fm%auh w;aolskakd iduh" iykh w;aolskakg fkdyels
Tjqka jykafiag lrk m%Yxidfjka fujeks wjia:dj,§ mjd ls%ia;=ka
lsis úfgl fjfyi fkdfõ' wo Èk jykafia idufhka msÍ isàfï ryi
m<uq m%ldYkfha i|yka f,i fm%auh [email protected] ta kï iekis,sodhlhdKka jq
w;aolsk ck;djf.a uq¿ wdYdj Y=oaOd;auhdKka jykafiaf.ka ls%ia;=ka
foúhka jykafiaf.a kduh meiiSuh' jykafia mq¾Kj msÍ isàuh' Ydka;sfha
W,am; Tjqka jykafia ;=<u úh'
tlsfkldg fm%au lrkakka ks;r
yuqjkakg wdYd lrhs' iómj ys¢ñka wm foi
fm%auh ,nkakg" fokakg leu;s fjhs'
tf,i fhidhd Èjeisjrhd i|yka ls%ia;=ka jykafia fokq ,nk iykh
lrk mßÈ" rd;s%h meñKs úgÈ;a fuf,dj wm w;aolsk iekiSu fkd-
iñ|dKka jykafiag uq¿ is;ska wdYd fõ' iykh" iduh w;aolskakg neß
lrhs¦ Tjqka jykafiaj yuqfjhs' wmyiq fudfydf;a§ Tjqka jykafiaf.a
w¿hu h,s;a yuqjk f;la msmdif- iduh w;aolskakghs wo Èk§ wmg
hka n,d isáhs' ;j;a úgl mjik Tjqkajykafia wdrdOkd lrkqfha' ñk-
mßÈ myka jk ;=re n,d isák uqrl- siqkaf.ka wm ,nk iykh iekiSu
refjl=g;a jvd wdYdfjka foú÷ka wmg ;djld,sl iqjh f.k fohs' ta
yuqùug wdYd fjhs' iekiSu wmj fldgq lr .kshs' tfy;a
ls%ia;=ka jykafiaf.ka wm ,nk iykh
ls%ia;=ka jykafia foú mshdKka wmj ksoyia lrhs' ls;=Kq wmf.a Ôú;
jykafia iuÕ tjeks .eUqre ióm .ufka wm Wiq,df.k hd hq;= nr
fm%auhla w;aÿgy' uq¿ rd;s%h l÷ fmdÈhla we;' kuqÿ th we;af;a ;ksj
uqÿkays heÿfuka .; l<y' ;j;a Wiq,kakg fkdfõ' ls%ia;=ka jykafia
Èkl ysre Wodjg fndfyda l,ska wjÈj iuÕ Ôú;h Ôj;a lrk ;ek ta nr
iñ÷ka yuqj fijQy' ieye,a¨h' myiqh' tu ksid ieu úg
iñ|dKka fokq ,nk iykfhka" Yd-
Tfn;a uf.;a hdÑ[dfõ Ôú;h ka;sfhka msÍ mj;suq'
[email protected] ojfia uq,a meh iñ|dKka
jykafiag mqokakg ;ju;a ud ;=<

—ußfhda;a;udfjksæ mrfuda;a;uhdKkaf.a wdkqNdjh Tn jid .kafkah'˜

22

cQ,s 17 isl=rdod

fhidhd 38 ( 1-6" 21-22" 7-8 ta fudfydf;a foúhka jykafiaf.a
.Sh - 38 ( 10-12" 16 ohdkqlïmdfjka msreKq fm%auh
Y=' uf;õ 12 ( 1-8 w;a±lSug yels ú[email protected]

iqúfYaI ls;= iñ|dfKda foú mshdKkaf.a
m%ldYkfhka wNsu;h fuf,dj bgq lr,Su ;u
wNs,dYh lr .;s' thg tfrys
tl, in;a Èkl§ fÊiqia jykafia jk fohg fkdìhj tfrys jQy'
fl;a hdhla ueÈka jeäh fial' Tjqka mshdKkaf.a yo wNHka;rh fyd| yeá
jykafiaf.a Y%djlfhda nv.sksj lr,a ±k y÷kd .;a ;u Ôú; meje;afuka
lvd lkakg mgka .;ay' mßisjre ta wdl,amfhka Bg idlaIs ±rEy'
±l" — n,kak" Tfí Y%djlfhda in;a Èk-
fha§ fkdlghq;a;la lr;s˜hs lSy' Tjqka in;a Èkh flf,i .; l< hq;[email protected]
jykafia l;d fldg Tjqkag fufia jod< in; fjka lf<a kï th lf<a l=ula
fial( —''' tfy;a uu Tng lshñ" zfoaj [email protected] kS;sh" kS;sh yuqfõ fm%auh
ud,s.djg jvd W;=ï flfkla fuys isá;s' flf,i mej;sh hq;=o hkak .ek ;u
uu hd. mqcdjg fkdj" ohdkqlïmdjg Y%djlhka" ck;dj ±kqj;a lr,Sug
leue;af;ñZ hk lSfï f;areu Tn ±k iñ|dfKda wjÈj isáhy'
iás hyq kï" kfs odia wh mgs jro fkd;nkq
we;' ukao" ukqIH mq;%hdfKda in;a Èkg —ukqIH mq;%hdfKda in;a Èkg mjd
mjd wêm;shdfKdah' wêm;shdfKdah' tf,i mels,Sulska
f;drj mejish yelafla iñ|dKkag
wdf,dalj;a wjÈùu fkdfõ[email protected] mshdKkaf.a ohdkqlïmdfõ
fm%aufhka msreKq Tjqka jykafia ;u
wo m<uq m%ldYkfha i|yka Y%djlhskag fl;rï iñ[email protected] Y%djlhska
fyilshdf.a wjxl heÿu" ±ä ;sßÕ= lr,a lvd lEfõ in; lv
Wjukdfjka ukiaia:dmk yoj;lska lsßug fkdj l=i.skakgh' Tjqka
hq;=j bÈßm;a l< heÿu" ;udf.a jykafia ienEu ukqIH mq;%hdfKdah'
mõldrlï ms<s.ksñka l< heÿu Y%djlhskaf.a l=i .skakg ixfõ§
odú;af.a kdufhka iudj ,eîula fj;s' tmuKo ke;' ta fudfydf;a
olajd m%n, fjhs' iudj ,eîu;a Y=oaOd;auhdfKda Tjqka jykafiag
iuÕu th m%ldY jk ,l=K jkafka wkdjrKh lr;s' kS;sh leãu" /
iqjhhs' foúhka jykafiaf.a ohd lSu w;r foda,kh jkafka l=ula±hs
wkqlïmdj fm%auhhs' fm%auh w;a±lSu mßis wdl,amho jgyd .ks;s' kS;sh
;=< Ydßßlj" udkislj" wd;añlj uq,alr f.k" ;u u;su;dka;rj,
iqjm;a fjhs' t,anf.k wkqkaf.a iq¿ ls%hdj
úksYaph lrkjdg" yxjvq .ikjdg
wo m<uq m%ldYkh wm miql< jvd hula Tng - ug lsÍug we;s nj
ld,mßÉfþohg fld;rï ió[email protected] fkdfõo fï [email protected]
fldfrdakd ffjrih f,djg" wmg" ug
lshd mEfõ [email protected] fyilshd fuka foúhka jykafiaf.a leue;a;
urKh wNshi foúhkaf.a kdufhka fm%auh" ohd lreKdj mEuhs' kS;sh"
hÈkafkl=j;a ,Õg f.kajd .kakg fm%auh w;a±lSsug ndOdjla fkdúh
fkdyelsj ls;=Kqjka f,i frda.Skaf.a hq;=h' kS;sh we;af;a fm%auhg fiajh
wdf,amh;a ,nd .kakgj;a fkdyelsj lsÍugh' .e<ùu ,efnkafka ls%ia;=ka
w;S wirKNdjhlska ;udf.a w;a±lsu jykafiaf.ks' wm Ôj;a úh hq;af;a
fnod .kakg miq;efjkakgj;a ls%ia;=ka jykafiaf.ka ,efnk .e<ùu
Woõjla ke;sj urKh yuqfõ wr., w;a±lSugh' ta i|yd wmg yels yeu
w;aÿgqfjda oi ,laI .Kkls' Tjqkag whqrlskau Y=oaOd;auhdKkag wjÈ ù
ls%hdldÍ fjuq'

—ußfhda;a;udfjksæ mrfuda;a;uhdKkaf.a wdkqNdjh Tn jid .kafkah'˜

23

cQ,s 18 fikiqrdod

ñld 2 ( 1-5 bgqlrñka wirK jqkq ;e¿Kq ì÷Kq
.S;dj,sh 10 ( 1-4" 7-8( 14 is;a iqjm;a lrñka" wkaOldrfha
fjfikakjqka yg wdf,dalhdKka
Y=' uf;õ 12 ( 14-21 fjñka foaj ie,eiau mq¾K jk ;=re
ls%hd l< fial' ;ukajykafia ms<sn|
iqúfYaI m%ldYkfhka foaj ie,eiau fukau uq¿ úYajh
ms<sn|j foúhka jykafiaf.a isyskh
túg mßisjre kslau f.dia Tjqka y÷kd.;a Tjqka jykafia ish¨ cd;Ska
jykfa ia kikfa ka flfi±a hs lu= k;a K% h bÈßfha tfçfrl= fuka ls%hd l< fial'
l<y' fÊiqia jykafia tmj;a ±k
t;ekska kslau .sh fial' úYd, ckldhla wm foig
Tjqka jykafia miq miafia .shy' Tjqka
jykafia ish,a,ka iqj fldg" ;uka mshdKka jykafiag mq;%hdKka
jykafia .ek m%pdrh fkdlrk f,i jykafia ms<sn| ;snq isyskh ±l
Tjqkag wK l< fial' tfia jqfha fhidhd y÷kdf.k foaj ie,eiau bgq jk
Èjeisjrhd mjik ,o fï lSsu bgq jk ;=re ienE fiajlfhl= fuka ls%hd
msKsih( —fukak" ud f;dard .;a udf.a lrkakg wm iñ|dKka ,o le|úu
fufylrejd" ud i;s a .;a udf.a fmïj;d" u Tng;a ug;a mq;%Ndjh ;=< ysñù
udf.a wd;audkqNdjh Tyqg m%odkh lrñ' we;' wm .; lrk Ôú;h ;=< wm
tl, Tyq úcd;ska yg hqla;sh olajhs' ''' ms<sn|j foaj ie,eiaug wjk;j
Tyq hqla;sh chg muqKqjk ;=re ;e¿Kq ls%hd lrkakg wm iqodkï[email protected] wmg
ng oKavla ì¢kafka ke;¦ ÿï kÕsk fuka wm mjq,g" wi,ajeishkg"
myka ;srhla ksjkafka ke;' úcd;syq Tyq ix>hg" iudchg" rgg foaj rdcHfha
flfrys n,dfmdfrd;a;= ;n;s'˜ iqNdrxÑh m%ldY lrkakg ls;=Kqjl=
f,i wm ,enq fiajl kdhl;ajh
wdf,dalj;a wjÈùu .ek wm wjÈ[email protected] ls;=kq kdhlhl=
- fiajlhl= f,i wmf.a úfYaI;ajh
uq¿ f,dalhu .,jk msKsi wfkldf.a f.dv keÕSug w; fok" ta
fuf,djg jevu l< wm ls;= i|yd lemfjk" mß;Hd.S jk Ôú;hla
iñ|dKka jykafia" mshdKka jykafia .; lsÍuh' wm ls%hd lrkafka tf,[email protected]
n,dfmdfrd;a;= jQ fohu bgq lsÍfï wjÈfjuq'
fiajl mq;Kqjka jq fial' ;uka
jykafiaj kikakg l=uka;%Kh l< heÿug msúfiuq
lsisjl=g ìh fkdjq Tjqka jykafia
foúhka jykafiaf.a leue;a; ie,eiau ohdnr wínd ;d;af;aæ wínd wïfïæ
bgq jk fudfyd; meñfKk ;=re ls;=kqjl= f,i iuia: iudchgu
wjÈfhka yd m%{dfjka hq;=j ls%hd l< kdhlhl=" fiajlhl=" tfåfrl=
fial' frda.Ska iqj lrñka" msä;hka jkakg wmg ,eî we;s le|ùug
uqod,ñka" mõlrejka foú÷ka fj;g wjÈfhka hq;=j idlaIs orkakg wmg
yrjñka uy;a m%d;syd¾h mE Tjqka uÕ fmkakqj uekj'
jykafia" ;uka jykafia ms<sn|j
m%pdrh fkdlrkakehs wK lrkqfhao" ienE tfçrdKka jQ ls;= iñ÷ka
t<sorõ ùfï fudfyd; ;ju meñK wkqj hñka fiajl;ajfha kdhl;ajhla
ke;s nj Tjqka jykafia ±k isá orkakg wmg wjeis Y=oaOd;au n,h
ksidh' odkh l< uekj'

mshdKka jykafiag ms%hukdm wm ms<sn| foaj wNsu;h bgq
foa y÷kd .sksñka th bgq l< lrkakg wmg n,h ÿk uekj'
mq;%hdKkajykafia úcd;Skag hqla;sh

—ußfhda;a;udfjksæ mrfuda;a;uhdKkaf.a wdkqNdjh Tn jid .kafkah'˜

24

cQ,s 19 bßod idudkH iufha oiihjk breÈk

hdu heÿu iv i;sh

i,fudkaf.a m%{dj 12 ( 13" fikÕg mdvula W.kajd we;' mdmhg
16-19 miq;eù is;a yrjd .ekSu .ek uyd
.S;dj,sh 86 ( 56"9-10"15-16 n,dfmdfrd;a;=jla Tn ;uka orejkag
ÿka fial'
frdau 8 ( 26-27
Y=' uf;õ 13 ( 24-43 fyda 13 ( 24-30 wdf,dalj;a wjÈùu

ye¢kaùu mqrdK .súiqfï flakaøSh isÿùu jk
kslauhdu w;a±lSu ;=< ;uka jykafia
idudkH iufha oiihjk breÈk f;dard .;a foaj ck;dj fjkqfjka
foúhka jykafiaf.a ueÈy;a ùu .ek
jk wo Èk idka; iNd ud;dj wm l;d lrk i,fudka ;=ud ufyda;a;u
foúhka jykafia ;=< jQ w;S W;=ï
fj; bÈßm;a lrk hd.sl f;audj .=Kdx.hka .ek wmj wjÈ lrkq ,nhs'
mdmh iy wm w;aolsk ÿlafõokd
jkafka" —iñ|dfKda mõlrejd ;=<§ tajdg fkdìhj uqyqK Èh yels
jkafka úYajdifhka fukau mdrïmßl
.ek bjik fial˜ hkakhs' wm jeks iïm%odhkag tlÕj Ôj;a ùu ;=<ska
nj i,fudka rc;=ud W.kajhs' ish,a,g
ÿ¾j, mõlrejkg wiSñ;j ohdj wêm;shdKka jQ foúhka jykafia
lsis úfgl" lsisfjl= ;u n,fhka
olajk" lreKdj mdk mshdKka md,kh lf<a ke;' hg;a lf<a ke;'
;uka jykafia i;= n,h ueú,a, yd
jykafia Tjqka jykafia fuka fnod .;af;a ish,a,kag hym; lrk
msKsih' Tjqka jykafiaf.a uDÿNdjh yd
ohdjka; jkakg" lreKdjka; jkakg lreKdj wmg wNsfhda. lrhs' tf,iu
foaj bjiSu wmg uÕfmkajhs' tneúka"
wmgo werhqï lrk fial' tf,iu wmf.a mdmhg miq;eú,s fjñka Tjqka
jykafia fj; yefrkakg mshjr .ksuq'
mõlrejka bjikakg wNsfhda. Èkm;du foaj y~g ijka foñka ±yeñ
ñksil= f,i Ôj;a jkakg wjÈ fjuq' ta
lrñka uÕfmkajk fial' f,dj ;=< i|yd n,h m;d hdÉ[d lruq'

kmqr rclrkakg bv yßkafka [email protected]

whqla;sh" widOdrKh fuf,dúka

my lrkakg foúhka jykafia ls%hd

fkdlrkafka [email protected] fujeks m%Yak wo

Èk m%ldYk uÕska bÈßm;a jk w;r"

tajdg wjOdkh foñka ms<s;=re imhk

nj fmfka'

foaj leue;a; ish,a,kag iod;k
Ôú;h ysñlr §uh' mdmhg miq;eù
ukiaia:dmkh jkakg wdrdOkhls' Bg
wjÈ jkakg n,h m;d hdÉ[d lruq'

m<uq m%ldYkfhka iqúfYaI m%ldYkfhka

Tn idOdrK neúka Tn idOdrK f,i Tjqka jykafia ;j;a Wmudjla fufia
md,kh l< fial' o~qjï fkd,eìh hq;= jod< fial( —iaj¾. rdcHh fyd| îc
flfkl= fy<d±lSu Tfí n,hg kqiqÿiq jmq< ñksfilg iudkh' ñksiqka ksod
nj Tn i,lk fial' Tfí hqla;sfha isáh§ Tyqf.a i;=frda weú;a ;sßÕ= w;r
uq, r|d we;af;a n,fhysh' ish,a,ka lsߢ jmqrd .sfhah' ;sßÕ= me< keÕS
flfrys wdêm;Hh Tng we;sneúka lr,a yg.;a l, lsߢ;a u;=úh' túg
Tn ish,a,kag ldreKslh' Tfí wêm;s .DyuQ,slhdf.a odifhda wjq;a" ziajdñks"
n,h .ek m%Yak lrk úg Tn ;uka Tfí flf;ys Tn fyd| îc jmq<d
Yl;a sh fmkajk fila ' ''' Tn fufia lhs% d fkdfõ[email protected] tfia kï lsߢ fldfyka±Zhs
lsÍfuka ±yeñ ñksid ish wi,ajeishkg Tyqf.ka weiQy' zfuh i;=frl=f.a
flfia ldreKls j iás h h;q ±= hs Tn ;uka

—ußfhda;a;udfjksæ mrfuda;a;uhdKkaf.a wdkqNdjh Tn jid .kafkah'˜

25

jevlaZhehs Tyq lSh' ''' ztfia fkdlrkak' ksis f,i hdÉ[d l< hq;af;a flfia±hs
Tn lsߢ Wÿroa§ ta iuÕ ;sßÕ=;a wms fkdoksuq' tfy;a Y=oaOd;auhdKka
bÈfrkakg mq¿jk' f.dhï lmk ld,h jykafiau jpkkj,ska lsj fkdyels
olajd fojf.au tlg jefvkakg yßkak' iiq ïq ,Eï j,ks a foúhka jykfa ia fj; wm
''' iaj¾. rdcHh fun÷h( tla;rd fjkqfjka whÈk fial' wm is;a i;kayS
ñksfila ish flf;ys wn weghla we;s ish,a, úuid n,k foúhka jykafia
jmqf<ah' th ish¨u îcj,g jvd l=vd Yo= Oa d;ua hdKka jykfa ifa .a wheÿï okka d
jQj;a" jevqKq l, yeu m,d j¾.j,g fial'
jvd úYd, ù" wyfia l=re,a,ka wjq;a tys
w;=j, ,e.=ï .kakd ;rï f,dl= .ila wdf,dalj;a wjÈùu
jkfa kha ˜hehs lS fila ' ''' fÊiiq a jykfa ia
fï ish,a, ck;djg Wmud uÕska mejiQ W;a:dkjQ iñ|dKka jykafiaj
fial '''' ^m%ldYkh iïmQ¾Kfhka yuqjQ Y=' mdjq¨ ;=ud Y=oaOd;auhdKkaf.
lshjkak'& ka mQ¾Kj foaj rdcHh m%ldY lsÍfï
.ufkys fhÿkq nj i;Hhls' wfma
wdf,dalj;a wjÈùu ÿ¾j,lfï§ wmg Yla;sh ,efnk
msKsi wm fjkqfjka mshdKka jykafia
;uka jykafiaj fuf,djg tjñka bÈßmsg whÈk Y=oaOd;auhdKka jykafia
mshdKka jykafia n,dfmdfrd;a;= wmf.a iqiqï,Eï mjd okakd wm iuÕ
jQ ¥; ld¾hh ukd f,i wjfndaO jevjik ;ekeka jykafia nj Y= mdjq¨
lr.;a wm iñ|dfKda foaj rdcHh ;u ;=ud ish w;a±lSfuka m%ldY lrhs' ksis
Ôú;h ;=< w;aolsñka m%ldY lrkakg f,i hdÉ[d lrkakg wmg uÕfmka-
±rE W;aidyh wo Èk iqmqj; ;=<ska jk Y=oaOd;auhdKka jykafiag bv fouq'
wkdjrKh fõ' foaj rdcHfha Wodj
ms<sn|j;a" tys wNsryi .ek;a fÊiqia wm foig
jykafia ish Y%djlhskag W.kajkqfha
úúO jQ l;dkaor" Wmud l;d uÕskah' m%ido iakdmkSh le|ùu ;=< wm
W.kajkakg iqÿiq wjia:djka" mßirhka ,nd we;s ;s%úO jQ jrï ^rdclSh"
úuid n,d Wmud rEml fhdod .ksñka mQcl" Èjeisjr& foaj rdcHh m%ldY
;u b.ekaùï lsÍfuka foaj fm%auh lrkq i|yduh' Tn;a uu;a fï ;s%úO
fnod .kakd wm iñ|dKka jykafiaf.a jQ jrï w;aolsñka foaj rdcHh
wNHka;r w;a±lSu jQfha ish,a,kaj m%ldY [email protected] wjÈ fjuq' foaj
foúhka jykafia fj;g Èkd §u rdcHh m%ldY lrkakg wmg we;s
[email protected] Tjqka jykafiag ijka fok ndOdjka y÷kd .ksuq' mqoa.,fhl= f,i"
ck;djg" ish b.ekaùï u;lfha ;nd mjq,la f,i fukau ix>hla" óiula
.ekSu myiq lrùug;a" ta ;=< Ôj;a ùu f,i;a foaj rdcHh m%ldY ùug fudk
i|yd wNsfhda. lsÍug;a" hq.dka;fha§ ;rï ndOd isÿ[email protected] th wNsnjd
Wodjk ;;a;ajh flfrys iQodkïj ch .kakg kï" foaj rdcHh m%ldY
wjÈj ±yeñ Ôú; .;lrkq i|yd;a lrkakg kï wm w;r ;sfnk úúO jQ
ck;djg uÕ fmkajk Tjqka jykafia ndOdjka wm y÷kd .; hq;=h' ta i|yd
foaj rdcHfhka msÍ isá fial' ish,a,kau wjYH n,h m;d hdÉ[d lruq'
foaj rdcHh w;a±lSu Tjqka jykafiaf.a
taldhk n,dfmdfrd;a;=j úh' heÿug msúfiuq

fojk m%ldYkfhka .S;dj,sh 86(5-6"9-10" 15-16

Ndjkd;aulj fufkys lrñka heÿug
tf,i Y=oaOd;auhdKka jykafia wmf.a msúfiuq'
ÿ¾j,lfï§ wmg wdOdr fok fial'

— ußfhda;a;udfjksæ mrfuda;a;uhdKkaf .a wdkqNdjh Tn jid .kafkah'˜

26 m%dKmß;Hd.s ro.=re
id' wefmd,skdßia uqks
cQ,s 20 i÷od
Tjqkaf.a we;=,dka;fha l=yl nj olsk
ñld 6 ( 1-4"6-8 fÊiqia iñ|dfKda mqrdKfha fcdakd
.S;d' 50 ( 5-6" 8-9" 6-17"21"23 Èjeisjrhd kskSjfha úkdYh .ek
ck;djg m%ldY l< úg rc;=ud mgka
Y=' uf;õ 12 ( 38-42 ish¿ ck;dj ukiaia:dmkh ùfï
isoaêh f.kyer olaj;s' wjidkfha§
m<fjks m%ldYkfhka foúhka jykafia ;u is; fjkia lr
f.k Tjqkag iudj ÿka nj m%ldY
''' tïnd ukIq Hh" hym;a foa lu= l±a hs lr;s'
iñ|dKka Tng fmkajd § we;' t;=uka
Tfnka b,a,kafka [email protected] hqla;sh bgq mßisjreka yd iÈisjrekaf.a
lsÍu;a" ohd fmu ±laùu;a" hgy;a f,i is;a ;j ;j;a ±ä jqjd ñi fÊiqia
Tfí iñ÷ka iuÕ yeisÍu;a muKls' jykafia .e,jqïlrejdKka f,i
ms<s.ekSug Tjqyq ue,s jQy' wo m<uq
iqúfYaI m%ldYkfhka m%ldYkh ;=<ska ñld Èjeisjrhd
ck;djg wdrdOkd lrkafka hqla;sh
túg úkhOrhka yd mßijs rekfa .ka bgq lrñka" wkHhkag ohd fm%auh
iuyfrla l;d lrñk"a —.r= efoja fhk"s Tn olajñka" ukiaia:dmkfhka hq;=j
ydila ula lrkq olks ka wms leue;fa ;u'q ˜hs foúhka jykafia fj;g yeÍ taughs'
lyS ' Tjkq a jykfa ia W;;a r foñk"a fufia tfy;a BY%dfh,a ck;dj foú÷kaf.a
jod< fila ( —ydila ï fidhkfa ka woñgq y~g msgqmd ;u .e<jqïlrejdKkaj
wfoja oDIÀa l mrïmrdjl's tfy;"a fcdka d l=reisfha wek .iajd urKq ,enqy'
Èjeisjrhd ms<sn| ydialu yer fjk
ydila ula Tjkq ga fkdfokq ,efí' ''' foja wm foi
úksYaph ojfiaÈ kskSjfha ñksiqka fï
mrïmrdjg úreoOa j keÕgs th jrog tod fukau j¾;udkh ;=< wm
m;la rkq we;' ukoa fcdka df.a foYa kd lÍs fuka uqyqK mdk jix.; frda. ;=<ska
Tjqyq miq;eù is;ayrjd .;ay' fukak" foúhka jykafia wmg l;d lrk
fcdka dg jvd fYIa% Ga fohla fuys ;fs í' '''' fial' foúhka jykafia fkdue;sj
ñksia nqoaêfhka" kùk ;dlaIKfhka
wdf,dalj;a wjÈùu ish,a, ch.; yelshhs is;d isá
f,dfõ n,.;= rdcHhka mjd fï
iaj¾.fhka kslau fuf,djg meñKs jix.;h yuqfõ wo wirKj isà' fuu
fÊiqia jykafia ;u leue;a; mßÈ jHdikh ;=<ska foúhka jykafia uq¿
lsisjla fkdlr ksrka;rfhkau foõ f,djgu mjikafka [email protected] .íidj"
msh leue;a; muKla bgq lsÍu" ;uka kqiqÿiq újdy in|lï" fidndoyu
jykafiaf.a fNdackh lr .;a fial' úkdY lsßu jeks mdmhka w;yer oud
Tjqka jykafia frda.Ska iqj lrñka" ukiaia:dmkh ù foú÷ka fj;g yeÍ
hl=ka ÿre lrñka" m%d;syd¾hh isÿ tkakghs' 2 f,alï 7(14 ys mjik f,i
lf<a ñksiqkaf.a m%Yxidj" uysuh ,nd wms kmqre ud¾. w;yer hgy;a ù
.ekSu msKsi fkdfõ¦ foaj rdcHh" foaj ukiaia:dmkfhka hq;=j foú÷ka fj;g
md,kh ;uka jykafia ;=<ska fuf,djg yefruq' túg foúhka jykafiaf.a
meñK ;sfnk njg i<l=Kq f,ih' ohdfõ fofk;a wm foaYh fj;g;a"
tfy;a mßisjreka yd ioaÈisjrekaf. uq¿ úYajh foig;a fhduq jkq we;'
ka iuyfrl= ls;= iñ|dKka foi
ne¨fõ úÊcdldrfhl= f,ih' Tjqka —ug lSlre jk ieu foku uu
jykafiaf.a ydialï foi n,d i;=gq ienúka .<jd .kafkñ'˜^.S;d( 50(23&
ùu yer foú÷ka fj; yeÍ hdu
m%;slafIam l< Tjqkaf.a is;a ±ä úh'

—ußfhda;a;udfjksæ mrfuda;a;uhdKkaf.a wdkqNdjh Tn jid .kafkah'˜

27

cQ,s 21 wÕyrejdod ì%kaäisfha id' f,darkaia uqks

ñld 7 ( 14-15" 18-20 fuf,dfjys§u foúhka jykafia foaj
.S;dj,sh 85 ( 1-7 rdcHhg le|jkakkaf.a w;S;fha
Y=' uf;õ 12 ( 46-50 mõ uqyqÿ m;a,g fy,d ouk fial'
iñ|dKka jykafia Tjqkg w¿;a
iqúfYaI m%ldYkh ðú;hla odkh lrñka kj;djhg
Tijk fial'
Tjqka jykafia iuqyhdg l;d lrñka
isáh§u" Tjqka jykafiaf.a uEKsfhda wm foig
o" ifydaorfhda o Tjqka jykafia yd
iuÕ l:d lrkak m%ia:djla fidhñka ls%ia;=ia jykafiag whs;s ùu kj
msg; isáhy' túg tla flfkla Tjqka Ôú;hl werUquls¦ mrK Èúhg iuq
jykafiag l:d fldg" —n,kak" Tfí §fuka w¿;a Èúhg tf;r ùuls' Tjqka
uEKfs hda o" ifydoa rfhda o Tn iuÕ l;d jykafiag wjeis jkafka wm ieu
lrkak m%ia:djla fidhñka msg; isá;s˜hs ls%ia;=ia jykafiag whs;s ùuhs' ls%ia;=ia
lSh' tfy;a" Tjqka jykafia tfia lS whg jykafiag whs;s ùfuka wms foaj
W;a;r foñka" —udf.a uEKsfhda [email protected] rdcHfha Wreu lrejka fjuq' iodld,sl
udf.a ifydaorfhda [email protected]˜ lshd ish Ôú;ho ,nuq' wms ls;=kqjka fuka
Y%djlhka foig w; È.= fldg" —fukak foaj mq;%Ndjhg idlaIs oruq' wmf.a
udf.a uEKsfhda iy ifydaorfhdaæ iaj¾. ud¾.h;a" i;Hh;a" Ôjkh;a jk iñ÷
fhys isák udf.a mshdKka jykafiaf.a uÕ .uka .ksuq' foaj mq;%Ndjfha
leue;a; bgq lrk ljqreka jqjo" Tjqyq ,laIK jk úYajhSh fm%auh" mqcdùfï
udf.a ifydaorhd;a" udf.a ifydaoß;a" fm%auh" mdo fidaok fm%auh" fkdmiq
udf.a uEKsfhd;a h˜hs jod< fial' niakd fm%auh wm ðú;fhka Ôj;a
lrjñka idlaIs oruq'
wdf,dalj;a wjÈùu
fï ish,a,la wmf.a iaj Yla;sfhka
ls%ia;=ia jykafia ls%ia;= muKla l< fkdyel' tneúka
Y%djl;ajfha .eUqreu ine¢hdj m%ldY iyhodhlhdKka jQ Y=oaOd;auhdKka
lrk fial' —fukak udf.a uEKsfhda jykafiaf.a iyh wmg ksrka;rfhka
iy ifydaorfhda" iaj¾.fha isák wjYHh' tneúka Tjqka jykafiaf.a
udf.a mshdKka jykafiaf.a leue;a; wdkqNdjfhka wm mqrjñka foú mshdKka
bgqlrk ljqreka jqjo Tjqyq udf.a jykafiaf.a leue;a; bgqlrkq i|yd
ifydaorhd;a udf.a ifydaoß;a udf.a ksrka;rfhka wmg uÕ fmkajk f,i
uEKsfhda;ah'˜ mshdKka jykafiaf.a Y=oaOd;auhdKka hÈuq'
leue;a; muKla bgq lsÍfï fkd;s;a
mjiska fm¿Kq ls;= iñ|dKka jykafia —iñ÷ks" Tfí ;sr fmu wmg
foaj rdcHhg le|jkakkaf.ka foúhka fmkakqj uekj'
jykafiaf.a leue;a; muKla bgqùu
iEfyk nj;a tfia lrkakjqka ls%ia;= .e<ùfï msysg wmg o odkh l<
{d;s;ajfha Wreu lrejka f,i ms<s. uekj'˜ ^.S;dj,sh 85(7&
efkk whqre;a jgyd fok fial'
oji mqrd
foúhka jykafia ls%ia;=ia jykafia
;=<ska le|jd f;dard f.k foaj foaj leue;a; fidhd bgqlrkakg
rdcHfha Wreu lrejka lr.kakd wÈgka lr .ksuq' ls%hdjg kxjuq'
whf.a wmrdOh uld oud mõ
my lrk foúhka jykafia nj
m<uqjk m%ldYkh wjOdrKh lrhs'

—ußfhda;a;udfjksæ mrfuda;a;uhdKkaf.a wdkqNdjh Tn jid .kafkah'˜

28

cQ,s 22 nodod Y=oaOjq ußh u.aof,akd uqksjßh

fm%au .S 3 ( 1-4 fyda iñ|dKka jykafiaf.a Ôú; hd.h
2 fldßka;s 5 ( 14-17 u.ska Èkd ÿka foaj fm%auh" mdmh ksid
.S;dj,sh 63 9 1-5" 7-8 úlD;s jQ Tjqka jykafiaf.a ueú,a,
Y=' fcdyka 20 ( 1-2" 11-18 w¿;a iajNdjhlg mßmq¾K lrñka
wdf,dalj;a l<y' ±ka ish,a,u w¿;a
m<uq m%ldYkfhka ù ;sfí' ñksidf.a mõ Tjqkg úreoaOj
.Kka fkdf.k mq;%hdKka jykafia
ihs ,,a ka Wfoid tla flfkl= u< u.ska foaj orelfï iu.sùfï Wreuh
ksid" ish,af,dau u<y hs wm ks.ukh kej; Èkd ÿka fial'
lrk neúka li%s ;a k= a jykfa ifa .a fmua% h
wm flfrys fndfydfa ihks a n,mdh's Tjkq a wo Èk iqúfYaI m%ldYkh ;=< ls;=
jykfa ia Èú mÿs fõ Ôj;a jkka ka ;j;a iñ|dKka ñysoka l, .,af,k fodrgqj
;ukua Wfoid Ôj;a fkdù Tjkq a Wfoid jid ;snq ., bj;g fmr<d ;snqkq ÿgq
ueÍ" W;:a dk lrkq ,enq li%s ;a k= a jykfa ia u.ao,dyS ußhd Èj f.dia fmaÿre cqjdï
Wfoid Ôj;a jk msKsih' ''' tneúka wu;d .,af,fkys uD;foayh fkdue;s
hfula li%s ;a k= a jykfa ia ;<= iàs kï t;ek nj oekqï §fï isÿùu yd y~ñka isá
we;fa ;a kj ueú,,a l's merKs foa myj wE yg iñ|dKka l;d l< wjia:dj;a
f.dia we;' ±ka ihs ,,a u w¿ ù ;fs í' i|yka fjhs' iñ÷ka miqmi l,ajdßh
f;la msh kÕkakg wE ;=< ;snq wm%;sy;
iqúfYaI m%ldYkfhka ffO¾hh fmaÿre yd fcdyka ;=uka fj;
Èj .sh wdldrfhka o ukdj meyeÈ<sh'
i;fs ha m<uq jk od yñs Èßfhua w÷r lÿ¿ msß fofk;ska ;u iñ|dKka yer
;ìs h§ u.oa ,dyS ußhd fidfydka f.h <Õg fkdhkafkñhs hk ;sr wêIaGdkfhkao"
wj;q a fidfydka f.hks a ., bj;a fldg ;sr úYajdikSh;ajfhka hq;=j isá
;fs nk nj ÿgjq dh' tneúka wE ifS udka wehg ms<s;=r yuqúh' —ußhd˜ lshd
fmÿa reo fÊiiq a jykfa ia fmua% l< wfkla wE weu;= ls;= iñ|dKka yg wef.a
Yd% jlhdo fj; Èj f.di"a —Tjkq a ija dñka laIKsl ms<s;=r jqfha zrífndaksZ udf.a
jykfa ia fidfydka f.hks a bj;g f.k f.dia W;=ï .=re;=udfKks hkakhs' u.ao,dfha
;fs í' Tjkq a Tjkq a jykfa ija fld;ekl ußhdf.a wdl,amhka yd weh ls%ia;=ka
;enjq do lhs d wms fkdokus ˜q hs ljS dh' ''' jykafiag ±lajq uy;a fm%auh fln÷[email protected]
tfy;a ußhd fidfydka f.a <Õ mgs ; y~ñka uD; YÍrh fjkqjg W;a:dk jQ ls;=
iás hdh' ''' fÊiiq a jykfa ia —ußhd˜ lhs d wE iñ|dKkaj ±l .ekSug ,eîfuka ,o
weu;= fila ' wE o yeÍ —rífndka ˜s hs fyfnú% mS%;sh jpkfhka úia;r l< [email protected]
niks a Tjkq a jykfa iga m<s js oka ÿkka dh' tys W;a:dk jq iñ|dKkaj oEiska ±l lKska
w¾:h z.r= e foja fhkZs hkhq 's wid —uu iajdñka jykafiaj ÿgqfjñ ˜hs
W;a:dkfha iqndrxÑh Y%djlhska fj;g
wdf,dalj;a wjÈùu /f.k .shdh' W;a:dk jq iñ|dKkaf.a
jev isàu m%:ufhka w;aÿgq ñysmsg
Y=oaOjr mdjq¿;=uka w;aÿgq mqoa.,hd weh jqjdh'
ufyda;a;u jq foúhka jykafiaf.a
wiSñ; foaj fm%auh W;a:dk jq fÊiqia wo wm isysm;a lrk u.ao,dfha
ls%ia;=ka jykafiaj yuqùfuka Èkd.;a ußhd ;=ñhf.a Ôú;h ;=< jq ;Hd.YS,S
;Hd.hls' tu ;s<sKh uq¿ ñksia nj" iDcq nj" ksy;udks nj" ffO¾hj;a
ixy;shgu tlfia n,meje;afjk nj wmsÿ wdo¾Y fldg .ksuq' W;a:dk
ls%hdjla nj t;=uka myod fohs' jq iajdñka jykafiaj yuqù jQ Y=oaOjr
mdjq¿ ;=uka" Y=oaOjr u.ao,dfõ ußhd-
jka fuka foaj rdcHfha fldgia lrejka
ù idlaIs ±Ífï Ôú;hlg msúfiuq'

—ußfhda;a;udfjksæ mrfuda;a;uhdKkaf.a wdkqNdjh Tn jid .kafkah'˜

29

cQ,s 23 n%yiam;skaod idka; ì%cÜ uqksjßh

fcrñhd 2 ( 1-3" 7-8" 12-13 okja d § we;' tfy;"a Tjkq ga tfia § ke;'
.S;dj,sh 36 ( 5-10 hfulg= we;fa ;oa Tygq fokq ,efí' muK-
Y=' uf;õ 13 ( 10-17 g;a jvd Tygq ,efí' hfulg= ke;fa ;oa
Tygq we;s foh;a Tyfq .ka .kq ,efí' ''''˜
m<uqjk m%ldYkfhka

—iñ|dKka jykafia ug l;d fldg" wdf,dalj;a wjÈùu
fufia jod< fila ( —''' fhdjkq a úfhys kUq
úYajdijka;j isá ieá;a" Nd¾hdjlg meKj;=ka yd keKj;=kaf.ka
fuka ud kqUg fm%au l< ieá;a" fkdjmq< wdjrKh lr iaj¾. rdcHfha wìryia
foYa hla jq md¿lrfhys kUq ud mimq iafia mshdKka jykafia úiska wkdjrKh
wd yeá;a uu isys lrñ' tïnd BY%dh,hæ lrkqfha ld yg ±hs ls%ia;=ka jykafia
kqU ug muKla whs;sj isáfhysh' kqU ±k isá fial' neyem;a" hgy;a yoj;a
ug wija ekfa ka kdU,q a M,h fuka úh' ''' ˜ we;a;ka yg jv jvd;a ióm fjñka"
ta Ôjkh ;j ;j;a fnod .kakd foaj
wdf,dalj;a wjÈùu is; Tjqka jykafia y÷kkakdy'

Nd¾hdjl yd iajdñmqreIhd w;r foúhka jykafiaf.a fm%auh" Ôjkh
we;s ne£ul iajrEmfhka foúhka wfma w;aj,ska iam¾Y lrkakg yels"
jykafia ;u ck;dj yd Tjqka jykafia lkska wikakg yels" weia j,ska olskakg
w;r we;s iïnkaO;dj y÷kajd fok yels tlu iajrEmh fÊiqia ls%ia;=ka
fial' wdrïNfha§ ck;dj Tjqka jykafiauh' ta Ôjkh oDIHudkh' wo Èk
jykafiag úYajdijka;j isá whqre;a" iqúfYaI m%ldYkfhys i|yka f,i fÊiq
Tjqka jykafiag muKla whs;sj iñ÷ka wkdjrKh lrkqfha ta Ôjkh
isàu ksid Tjqka" Tjqka jykafia wi wid;a" ±l ±l;a" th woyd.kakg
;=< iqrlaIs;j isá ieá;a Tjqka fkdyelsj miqjk ck;djf.a wNd.
jykafia u;la lr fok fial' tfy;a Hjka;luh' tl, Tjqka jykafiaj
ld,h;a iuÕ wúYajdijka; jQ weiqre l< Y%djlhka o" ful, W;a:dk
ck;dj ms<sn|j Tjqka jykafia jq iñ|dKkaj weiqre lrkakg werhqï
fõokd;aulj l;d lrkakd fiah' ,o ck;djo Nd.Hjka; nj mjikqfha
ñksidg mq¾K ;Dma;sh Èh yelafla fndfyda Èjeisjreka yd O¾ñIaGhka jqjo
foúhka jykafiaf.a wdorhgh' fkd,enq Nd.Hjka;lug Wm Wreulï
ñksidf.a wisñ; jQ msmdidjka lshk neúks'
ikais÷jk Ôjk c, W,am; foúhka
jykafiah' Tjqka jykafiaf.ka wE;a W;a:dk jq wm iñ|dKka wm
ù wka f,ilska ;Dma;sh ixis÷jd ,Õskau jev isák fial' tfyhska
.ekSug ;e;a lrk ck;dj" j;=r / ta Nd.Hjka;lu whs;slr .ksñka
ia lr ;nd .kakg neß lgdrï lmd. fidndoyu ;=<" wka wh ;=< jev isák
kakd mqoa.,hka fiah' wjidkfha iñ|dKka ±l .kakg wm wjÈ[email protected] foaj
b;sß jkafka w;Dma;sh;a" fjfyildÍ jpkfhka" mßirfhka" wka wh ;=<ska
wiykh;a muKls' ishqïj l;d lrk fÊiq iñ÷ y~
wikakg wm ksYap,[email protected] ÈjH i;am%idÈh
iqúfYaI m%ldYkfhka mQmh ;=< jev isák Tjqka jykafiaj
rin,d ±k.kakg wm msmdifhka miq
[email protected]

túg Yd% jlfhda wj;q "a —Tn jykfa ia oji mqrd( —iñ÷ks" Ôjk c,
Tjkq ga Wmudj,ks a l;d lrkfa ka uk±a ˜hs W,am; Tn fj; we;' Tfí t<sfhka
weiyq ' Tjkq a jykfa ia fufia W;;a r ÿka wms t<sh olsuq'˜ ^.S;d(36(9&

fila ( —ija ¾. rdcHh m<s ns | wìryi Tng

—ußfhda;a;udfjksæ mrfuda;a;uhdKkaf.a wdkqNdjh Tn jid .kafkah'˜

30 idka; id¾fn,a udla¨*a

cQ,s 24 isl=rdod

fcrñhd 3 ( 14-17 fõjd" iñ|dKka fï ;=<ska wmg mjid
.Sh - fcrñhd 31 ( 10-13 isákafka [email protected]

Y=' uf;õ 13 ( 18-23 wm foi

iqúfYaI m%ldYkfhka ) ud foúhka jykafiaf.a zmKsjqvhZ
- foaj jpkh lshjQj;a" fldf;l=;a
tneúka jmqrkakd ms<sn| Wmudj foaYkd weiqj;a th jgyd fkd.kafka
f;areï .kak' hfula rdcHh ms<sn| kï" th Ôú;hg wod, lr fkd.kafka
mKsjqvh wid th jgyd fkd.kS kï" kï ud uÕ Èf.a jegqKq îchlg
Tyqf.a isf;a jemqrE foa kmqrd weõ;a iudkh'
meyer .khs 's uÕ È. jegKq q îc hkfa kka
woyia lrkqfha tjeks wh h' mKsjqvh ) foaj jpkhg fndfyda i;=áka
weiQ flfKysu th i;=áka ms<s.ks;;a ijka fok" jpkh ms<s.kakd flfkl=
is;ayS ;ekam;a ù ke;s neúka u| l,la jQj;a m%Yakhlg" lrorhlg ueÈfj;a§
mej; mKjs vq h kis d yxs idjla fyda mvS dj- jpkh wu;l lr oud lvd jefgk"
la fyda meñKs l,ya s jydu flfkla mel,s S l,lsfrk flfkl= kï ud iudk
jefg;s' .,a ìïj, jegqKq îc hkafkka jkafka .,a ìfï jegqKq îchlgh'
woyia lrkfha tjeks wh h' mKsjqvh
wid" fï Ôú;fha lrorj,ska o jia;= ) foaj jpkhg ijka ÿkak;a"
udhdfjka o mKsjqvh hgm;a ùu ksid foaYkd ish .Kkla weiqj;a" m%Yak
flfkla m, fkdor;s' lgq w;r jegqKq lror ksid fyda f,!lsl foa miqmi
îc hkafkka woyia lrkqfha tjeks wh yUd hdu ksid fyda foaj jpkh bfíu
h' mKsjqvh wid th jgyd f.k" ish hgm;a ù hdug ud bv yer we;akï
.=Khla o yeg .=Khla o ;sia .=Khla ud o lgq w;r jegqKq îchls'
o ne.ska flfkla m, or;s' ire ìfuys
jemqrE ìc hkafkka woyia lrkqfha ) foaj jpkhg ijka foñka"
tjeks wh h'˜ ta ;=< Ôj;a fjñka ;j;a msßilg
jpkfhka fukau Ôú;fhkao idlaIs
wdf,dalj;a wjosùu ork Ôú;hla kï ud .; lrkqfha
iñ|dKka mjik ire ìfuys jegqKq
ñksiqka úiska zmKsjqvhZ tkï" îchls ud'
foúhka jykafia fj;ska meñfKk
jpkh ms<s.kakd wdldrh yd ta ;=< fï isjq wdldr ;;a;ajhka foi
Ôj;a jk wdldrh ms<sn|j iñ|dfKda n,k úg ud isákafka fld;[email protected]
zjmqrkakd ms<sn| WmudfjkaZ fmkajd
fok fial' Y=' uf;õ 13(3-9 ys olajk ud ls;=kqfjl= fyda msìÿkq
f,i ñksiqka bÈßfha fuu Wmudj ls;=kqjlehs lshd .;a;;a wm isák
bÈßm;a l<o" Tjqka bÈßfha th ienE ;;a;ajh olskakg wms wjÈ fjuq'
úia;r lsÍug fkd.sh Tjqka jykafia" ls;=kqlu fyda mqnqÿlu wdNrKhla
;u Y%djlhska yg th meyeÈ<s lr muKla lr fkdf.k ienE f,iu
fokqfha ñksiqkag jvd m%;spdrhla ls;=kqlu wm fj;ska m< fjk" m<
Tjqkaf.ka n,dfmdfrd;a;= jQ ksid lrk" m, oeÍfï Ôú;hla i|yd wmg
úh yelsh' Tjqka iñ|dKka fj;ska iyh jkakehs Y=oaOd;auhdKka hÈuq'
WmudjkayS f;areu weiq wjia:djkao
jQ nj ±lsh yelsh ^Y=' uf;õ 13(36 oji mqrd
- lsߢ ms<sn| Wmudj&' flfia fyda
foaj jpkh i|yd msmdis; fjuq'
ta wkqj Ôj;a fjuq'

—ußfhda;a;udfjksæ mrfuda;a;uhdKkaf.a wdkqNdjh Tn jid .kafkah'˜

cQ,s 25 fikiqrdod 31

idka; cdfldí wfmdaia;=¿ ;=fuda

2 fldßka;s 4 ( 7-15 olajk Y=oaOjq mdjq¿ ;=ud m%ldY
.S;dj,sh 126 ( 1-6 lrkafka ls%ia;=ia jykafiaj m%ldY
Y=' uf;õ 20 ( 20-28 jkakg;a wka whg Ôjkh w;a ±lSug;a"
wm ks;ru uefrkakg;a" m%;slafIam
iqúfYaI m%ldYkfhka lrkq ,nkakg;a" fldka lrkq ,nkakg;a
wjYH njh' ta yeug tä;rj fkdie,S
tl, fin§f.a mq;%hkaf.a uj ''' uqyqK fokakg Y=oaOd;au wkq.%yh
tla jrhla b,a¨jdh' ''' tfy;a fÊiqia wjYH njo t;=udf.a cSú; idlaIsh
jykafia Tjqka ;uka fj; le|jd fufia ;=<ska meyeÈ,sj fmfka' wo Èk iurkq
jod< fial( ''' Tn w;r hfula kdhlhd ,nk Y=oaOjq cdfldí ;=ukao Y=oaOd;au
jkakg leue;af;a kï Tyq Tfí fiajlhd wkq.%yh ;=< ls%ia;=ia jykafia;a foaj
jkafkah' Tn w;r hfula m%Odkshd rdcHh;a fjkqfjka ;u cSú;hu mqcd
jkakg leue;af;a kï Tyq Tfí odihd l< iqÿjrfhls' ls%ia;=ia jykafiaf.a
jkfa kha ' ukIq H m;q h% dKka jeäfha fija h m%Odk Y%djlfhl= jq fu;=ud Y%djlhska
,nkakg fkdj fiajh lrkakg;a fndfyda w;r m<uq m%dKmß;Hd.sjrhd njo
fofklf= .a ñ§u i|yd ihs Èú m§s ug;ha ' i|ykah'

wdf,dalj;a wjÈùu wm foig

mshdKka jykafiaf.a leue;a; m%ido iakdmkh ;=<ska wmg Wreu
muKla bgq jkq i|yd ;uka uq¿ jq foú÷ka ;=< mq¾Kj hefmk foõ mq;a
ðú;hu ysia l< fÊiq ls%ia;= nfõ le|ùu wm cSú; ;=< fl;rï
iñ|dfKda ;u Ôú; w;a±lSu ;=<skau ÿrg m, ord we;a±hs úuiSul fhfouq'
Y%djlhskag l:d lr;s' foúhka f,!lSl mqyq jákdlïj, jy¨ka f,i
jykafiaf.a mq;%hdKka jqjo ish,a, fldgq fkdù" úhjq,a jqjo n,dfmd-
w;yer odifhl= fuka" fiajlfhl= frd;a;= rys; fkdù" ¨yqn¢kq ,enqj;a
fuka my;aùfï w;a±lSug wNHka;r w;rux fkdù" myr ,enqj;a fkd-
ksoyiska ms<s;=re ÿka Tjqka jykafia jekiS" tä;rj wm ðú; meje;afuka
tu w;a±lSu Y%djlhka bÈßfha ls%ia;=ia jykafiag idlaIs [email protected]
wNsfhda.d;aulj È.yßk whqre
iqmqj;ska meyeÈ,sh' kdhlhd md,lhd wm mjq,g ix>hg" foaYhg wd-
ùfï f,dal kdhlhska w;r mj;sk f,dalhla fjñka Tjqkaf.a ienE
ms<s.ekSug ls%ia;=ia jykafia bÈßm;a úuqla;sh fjkqfjka mrs;Hd.YS,Sj
lrkafka mriamr úfrdaê woyils' [email protected]
Tn kdhlfhl= kï fiajlhl= úh
hq;=h¦ m%Odksfhl= kï odifhl= úh wm ¥; ld¾hh fj; wjos fjñka ta
hq;=h hkqfjks' úfYaIfhka ls;=kq i|yd wjeis Y=oaOd;au wkq.%yh;a" uÕ
kdhl;ajh ;=< ;sìh hq;= ,laIK fmkaùu;a m;d hdÉ[d lruq'
tf,i Tjqka jykafia wkdjrKh
lrñka Tjqka jykafia jeäfha fiajh wínd ;d;af;a" wínd wïfï" Tn
lrkakg;a ck;djf.a ñ§u Wfoid ish fm%aufha Èh oyßka wm kyjd wm
Èú ms§ug;a njo fmkajd fo;s' wka wh foaYh;a ck;dj;a w¿;ska cks; l<
fjkqfjka fiajl kdhl;ajhka ;=< uekj'
/foñka Tjqka Wfoid mß;Hd.YS,sj
lemù ¥; ld¾hfhys kshef,kakg wm oji mqrd
ieug werhquls iñ÷ iqmqj;' ls%ia;=
Y%djl ðú;fha ±lau yd yrh úoyd —ÿlska fl; jmqrkafkda ;=áka
wiajekak fk,d .kafkdah'˜

^.S;d( 126(5&

—ußfhda;a;udfjksæ mrfuda;a;uhdKkaf.a wdkqNdjh Tn jid .kafkah'˜

32

cQ,s 26 bßod idudkH iufha oii;ajk breÈk
foaYSh mQcl Èkh hdu heÿu i i;sh

1 rdcdj,sh 3 ( 5" 7-12 mKs is " fyd| krl ±k .kka m¿q jka f,i
.S;dj,sh 119 ( 57" 72" 76" {dKjka; is;la ÿk uekj' ''' i,fudka

77" 127-130 fï foa b,a¨ ksid iñ|dKka jykafia Bg
frdau 8 ( 28-30 m%ikak jq fial' ''' —n,kak" uu kqU
b,¨a f,i bgq lrñ' kUq g iudk flfkl=
Y=' uf;õ 13 ( 44-52 fyda 44-46 kqUg m<uqfjka isáfha j;a" kqUg miqj

ye¢kaùu isákafka j;a ke;s jk f,i ;shqKq keK
kqjK kqUg foñ'˜

ls%ia;=ka jykafia fm%auh jk

fial' foúhka jykafia fm%aufha wdf,dalj;a wjÈùu
W,am; jk fial' Tjqka jykafiaf.a

fm%auh f,djg fnokakg ld,fhka foúhka jykafiaf.a m%{dj
ld,hg hq.fhka hq.hg iqúfYaI ñksia nqoaêh wNsnjd hkafkah' foú
whj f;dard le|jk fial' ;uka iñ|dfKda m%:u j:djg i,fudka

jykafiaf.a iqmqj; ck;djg m%ldY rc;=udg isyskhlska o¾Ykh fjñka
lsÍu i|yd wdÈ ms;Djreka" ùr jreka" mjikqfha" Tyqg wjYH foa b,a,k

rcjre fukau Èjeisjrekaj Tjqka f,ih' rc;=ud b,a,kq ,enqfõ m%{djhs'
jykafia le|jq fial' kj .súiqfï§ ukao h;a tod fikÕ úksYaph lsÍug

ls%ia;=ka jykafia lrKfldg f.k úksYaph ldrfhl= f,i ls%hd lrkq
mqoa.,hkaj f;dard m;alr .;a fial' ,enqfha rc;=udh' tys§ fikÕg
tys§ wfmdia;=¿jrekaf.ka mgka f.k ksjerÈ uÕfmkaùï §ug kï" foaj
ls;=kq Y%djl Y%dúldjka f,i iqúfYaI m%{dfjka wkQk úh hq;= nj t;=ukag
le|ùula ta ydug odkh lrk fial' jegys ;snqKs' ukao h;a ;u fikÕ

tf,iu foaYSh mQcl Èkh iurK fjkqfjka foúhka jykafiag .Kka
wo Èk wms mQcl" meúÈ ish¿ fokdf.a Èh hq;=j ;snqfKa rc ;=udh' tf,iu
le|ùï uq,alr f.k foú iñ|dK- t;=ud ;u kqjKska muKla msysgd
ka jykafiaj miiuq' mS%;sfhka th ls%hd lsÍu fkdj foúhka jykafia
iuruq' tf,iu ld,fha i,l=Kq flfrys uq¿ úYajdihu ;nhs' Tjqka
;=<ska foaj rdcHh m%ldY lsÍug ne£ jykafiaf.ka hefmhs' ;jo foúhka
isák Tjqka uq,alr f.k Tjqkaf.a ÿ; jykafiaf.kau uÕfmkaùu ,nhs'
ld¾hh ksis f,i bgq lsÍug n,h m;d ;jo m%{dj jkdys foaj §ukdjls'
he÷ug msúfiuq' th iqúfYaI {dKhla ,nd .ekSu
muKla fkdj" th ±yeñlu" hqla;sh

m<uq m%ldYkfhka yd i;HjdÈlu úoyd mdkq ,nhs'
tu iqúfYaI w;a±lSug we;=¿ ùug

.sìfhdkays§ iñ|dKka jykafia i,fudka rc;=ud msmdis;j foúhka
rd;s%fha iajmakhlska i,fudkag o¾Ykh jykafiaf.ka m%{dj fok f,i b,a,Sh'

jq fial' ;jo foúhka jykafia l;d

fldg" —ud kUq g Èh h;q = foh b,,a kka e˜hs fojk m%ldYkh
jod< fial'
;jo foúhka jykfa ifa .a woyi f,i
±kqÿ udf.a foú iñ÷ks" Tn le|jkq ,enjq kga " tkï Tjkq a jykfa ia fmua%
udf.a msh jq odú;a fjkqjg Tfí odihd lrk whg" ihs ,fa ,ya §s u Tjkq a jykfa ia
rc fldg m;a l< fial' uu ,dnd, Tjkq fa .a hym; mKs is lh%s d lrk nj wms
flfklañ' rg md,kfha olaI lula ug okus 'q ukoa " Tjkq a jykfa ia l,ks a f;dra d.;a
ke;' '''' Tfí fikÕ úksYaph lrk

—ußfhda;a;udfjksæ mrfuda;a;uhdKkaf.a wdkqNdjh Tn jid .kafkah'˜

wh ija lhS m;q h% dKkfa .a ija rEmhg iudk 33
jk mKs is l,a ;hs d fjkla r .;a fila '
tfia lf,a ;uka jykfa ifa .a m;q h% dKka ish .nvdfjka kùk foa;a" merKs foa;a
fndfyda fidfydhrq ka w;r fcHIGa hdKka msg;g f.fkk .Dy uQ,slfhl=g iud-
jk mKs is h' tfia l,ks a f;dra d.;a wh Tjkq a khe˜hs jod< fial'
jykfa ia le|jd .;a fila ' ''' le|jd .;a wh
Tjkq a jykfa ia foja in|;djhg meñfKõ wdf,dalj;a wjÈùu
fila ' ''' foja in|;djhg meñfKõ wh
Tjkq a jykfa ia uyus hg meñfKõ fila ' ls;= iñ|dfKda foaj rdcHfha rih
f,djg m%ldY lrk fial¦ foaj rdcHfhys
wdf,dalj;a wjÈùu zmru w.hZ fmkajd fok fial' ta Tjqka
jykafiaf.au w;a±lSu ;=<skauh' foaj
merKs .súiqfï§ foúhka jykafia rdcHfha w.h" jákdlu flÈklj;a
BY%dfh,a fikÕ iu. iskhs lkafoa§ ñ, l< fkdyel' foaj rdcHfha jákdlu
.súiqula we;s lr .kakd fial' ta okak mqoa.,hd" ;uka fuf;la jákjd
Tjqka jykafiagu fjka jq Y=oaOjq hehs ie,l= ish,a, w;yer" foaj rdcHfha
fikÕla f,isks' kj .súiqfïo ls%ia;=ka Wreulrefjl= fõ' tf,iu Tjqka
jykafia lrK fldg f.k foaj jykafiau fok iqúfYaI foaj le|ùu
ck;djla f;dard .kakd fial' tysÈ whs;s lr .ksñka Tjqka jykafia wkqj
Tjqka jykafia úiska f;dard .kakd hk Y%djlhl= ùug mshjr .kshs' ;jo
fikÕg" le|jk fikÕg" fm%au lrk hï úkhOrfhl= fuu le|ùug ms<sjoka
fikÕg yeu fudfydf;au Tjqkaf.a fokafka kï Tyq ish .nvdfjka kùk
hym; msKsi ls%hd lrk fial' Tjqkaj foa;a" merKs foa;a msg;g f.fkk .Dy
iqrlaIs; lrk fial' Tjqka jykafiaf.a uq,slhl=g iudk jk nj iñ|dfKda
fm%auh fldkafoais úrys; fm%auhls' mejiQ fial'^úkhOrhka hkq ,shkakka
Tjqka jykafia iudj foñka" ms<s. fyj;a kS;s{hka jYfhka y÷kajk
ksñka" fm%au lrñka ñksidg foaj ms<s.;a jD;slhkag wh;a jqjkah& Tjqka
fm%Aufha .eUqr fmkajd jod< fial' ls%ia;=ka jykafia wkqj hk ls%ia;shdks
tf,i wmf.a iñ|dKka jQ ls%ia;=ka lrejka f,i BY%dfh,a cd;slhkaf.ka
jykafia yd iómj iïnkaO ùug Wreufhka ,;a i;H fukau wm iñ|dKka
ie,iq foú mshdKkag wms yoj;skau jykafiaf.a b.ekaùïo fhdod .ksñka"
;=;s mqouq' wkdÈu;a ld,hl mgka wmj foaj rdcHh m%ldY l< hq;= njh' tod
le|ùu .ek foú mshdKka miiuq' fuka wo Tng - ug iñ|dKka jykafia
werhqï lrkqfha ienE Y%djl;ajfha
le|ùug ms<sjoka §ugh'

iqúfYaI m%ldYkfhka uf.a mq;%Ndjh

—iaj¾. rdcHh fl;l i.jd ;snqKq wms fudfyd;la k;r fjuq¦ wjÈ
ksOdkhlg iudkh' tla;rd ñksfil=g fjuq' foúhka jykafia úiska wmjo
th iïn úh' Tyq th iÕjd ;nd uy;a m%ido iakdmkSh le|ùu ;=<ska" Èjeisjr"
mS%;sfhka f.dia ;uka ika;l ish,a, rdclSh" mqcl ld¾hhg le|jd ;sfí'
úl=Kd ta fl; ñ,È .;af;ah' th y÷kd .ksñka Tjqka jykafia
fokakdjq le|ùug ms<sjoka fouq' ;jo
iaj¾. rdcHh w.kd uq;= fidhd bkq;a iqúfYaI le|ùula ,;a mqcl
.sh fjf<kafol=g iudkh' b;d w.kd mq;=ka yd meúÈ fidhqre fidhqßhka
uq;= weghla iïn jq úg Tyq f.dia ;ud uq,alr f.k Tjqka ,nd ;sfnk tu
ika;l ish,a, úl=Kd th ñ,g .;af;ah' le|ùug ksis ms<sjoka §ug" mS%;sfhka
''' Tjqka jykafia Tjqkg l;d fldg" hq;=j foaj rdcH wrUhd lghq;= lsÍug
—tfyhska iaj¾. rdcHfhys f.da,fhl= wjeis n,h m;d heÿug msúfiuq'
njg m;ajk hï úkhOrfhla fõo" Tyq

— ußfhda;a;udfjksæ mrfuda;a;uhdKkaf.a wdkqNdjh Tn jid .kafkah'˜

34

cQ,s 27 i÷od

fcrñhd 13 ( 1-11 tfiau foaj rdcHh .ek l;d lrñka
.Sh - oaú;Sh kS'i' 32 ( 18-21 úúO me;slv Tiafia iñ|dfKda
ck;dj wjÈ lr¨ fial'
Y=' uf;õ 13 ( 31-35

iqúfYaI m%ldYkh wm foig

Tjqka jykafia Tjqka bÈßfhys ;j;a ls;=kq Èúhla .; lrk wmf.a
Wmudjla jodrñka" —iaj¾. rdcHh ðú;h ;=<ska Tjqka jykafia n,dfmd-
fun÷h( tla;rd ñksfila ish flf;ys frd;a;= jkafka fuh fkdfõ[email protected] —foaj
wn weghla jmqf<ah' th ish¿u îc- rdcHh˜ yqfola ixl,amhla fkdù Ôj;a
j,g jvd l=vd jqj;a" jevqKq l, yeu jk" Ôj;a lrjk" idlaIs ±ßh hq;= uyd
m,d j¾.j,g jvd úYd, ù wyfia ksOdkhla nj wms ks;r mila lr .;
l=re,af,da wjq;a tys w;=j, ,e.=ï .kak hq;= fjuq' foaj rdcHh ud ;=< kï ud
;rï f,dl= .ila jkafka h˜hs lS fial' foaj leue;a; bgq lrk foaj mqf;la
ÿfjla úh hq;=uh' foaj rdcHh kue;s
Tjqka jykafia ;j;a Wmudj;a fl; wiajoaokakg wmg ,eî ;sfnk
jodrñka" —ia;S%hl úiska msá ke,s ;=kla ¥; ld¾hh ms<sn| wjÈ jkakg wo
iyuq,skau msfmk ;=re tys ouk ,o Èk Y=oaOd;au n,h b,a,d hÈuq' tfiau
uqyqka ms~lg iaj¾. rdcHh iudk h˜hs foaj rdcHh ;=< Ôj;a jkakg yd Ôj;a
lS fial' lrjkakg wmg ndOd lrk foa ms<sn|j
wjÈ fjñka" ls%ia;=ia jykafia wm yg
fÊiqia jykafia fï ish,a, Wmud Èkd ÿka foaj rdcHh ;=< m%n, idlaIs
uÕska mejiQ fial' Wmudjla ke;sj ldrhska jkakg yd wm mjq," ix>h"
lsisjla Tjqkag fkdjod< fial''''' óiu" iudch ;=<ska tu idlaIs ±Ífï
Ôú;h ;=< Ôj;a fjñka foaj rdcHh
wdf,dalj;a wjÈùu kue;s îch jmqrkakg Y=oaOd;au n,h
odkh lrkakg lshd hdÉ[d lruq'
wo Èk iqúfYaI m%ldYkh ;=<ska
ls%ia;=ka jykafia foaj rdcHh fln÷o heÿu
hkak ms<sn| Wmud u.ska ck;djg
wjOdrKh lrk fial' foaj rdcHh wínd mshdfKks" Tn jykafiaf.a
fln÷o hkak ms<sn|j yßhdldrj rdcH fjkqfjka lem fjkakg ud yg
±k isá ls%ia;=ia jykafia wn wegh ndOd lrk foa ud yg fmkajd ÿk
yd uqyqka ms<sn|j l;d lrñka b;d uekj' tajd msgqolskakg ug iyh jqj
ir,j ta ms<sn|j ck;djg wjfndaO uekj' Tnf.a rdcHfha Wreuh ,;a
lr fo;s' wn weghlg foaj rdcHh mqf;l= ÿfjl= f,i ðj;a fjñka fuu
iudk lrk Tjqka jykafia th ;ud fl; wiajeoa§ug yd wka wh ;=<ska wia-
úiska ;u ðú;h ;=< jmqrd .; hq;= jeoa§ug wjYH Y=oaOd;au uÕ fmkaùu
nj ;jÿrg;a fmkajd fok fial' tu ud yg odkh l< uekj' wdfukaæ
l=vd îch ;u ðú;fhys jmq<fyd;a
thska ;ukag fukau wka whgo tys oji ;=<
m,odj .; yels nj u;la lr fo;s'
Tjqka jykafia ta nj mejiqfõ Bg ) foaj jpkhg idlaIs orkakg
m%n,u idlaIsh Tjqka jykafia jk ,efnk wjia:djka uÕ fkdyer bgq
neúks' foaj rdcHfhka f;dr lsisjla lruq'
Tjqka jykafiaf.a Ôú;h ;=< fkdùh'

—ußfhda;a;udfjksæ mrfuda;a;uhdKkaf.a wdkqNdjh Tn jid .kafkah'˜

35

cQ,s 28 wÕyrejdod

fcrñhd 14 ( 17-22 oñgqjka fukau woñgqlï lrkakka
.S;dj,sh 79 ( 8-9" 11" 13 o f,dalh ;=< fjfi;s' lmk ld,h"
tkï hq.dka;fha§ tlsfkldf.a ls%hd
Y=' uf;õ 13 ( 36-43 l,dmh wkqj Tjqkg m, úmdl ,efnk
nj iñ|dfKda mjik fial'
iqúfYaI m%ldYkfhka

túg Tjqka jykafia ckldh hkak wm foi
yer f.g jeäh fial' Y%djlfhda Tjqka
jykafia fj; wjq;a" —flf;a lsߢ zls%ia;=ka jykafia wmf.a Ôú;fha
ms<sn| Wmudj wmg myod ÿk uekj˜hs tlu iñ|dfKdaZ hhs mjik wm is;d
lSy' Tjqka jykafia W;a;r foñka isákafka wm foaj rdcHfha orejkah
fufia jod< fial( —fyd| îc jmqrk lshdh' tfy;a th jpkhlg muKla
;eke;af;a kï ukqIH-mq;%hdfKdah' iSud jqfkd;a iñ|dKka mjik iaj¾.Sh
fl; kï f,dalh h' fyd| îc kï ysñlu wmg fkd,eî hd yel' tneúka
rdcHhg whs;s wh h' lsߢ kï kmqrdg Tjqka jykafia mshdKka jykafiaf.a
whs;s wh h' taj jmq< i;=rd kï leue;a; flfia bgql< fialao" wmf.a
hlaIhd h' lmk ld,h kï hq.dka;h Ôú;fhao uQ,sl úh hq;af;a foaj
h' lmkafkda kï foaj ¥;fhda h' lsߢ leue;a; bgqlsÍu nj wm wjfndaO
tlafldg .skafkys ojkafka hï fiao" lr.; hq;=h'
hq.dka;fha§ tfiau jkafkah' ukqIH
mq;%hdfKda iajlSh ¥;hka tjk fial' ÿn, ñksia nj ;=< iñ÷ jpkh
TjQyQ Tjqka jykafiaf.a rdcHfha ndOd f,i Ôj;a jkakg wm W;aidy l<;a
Wmojk ish,a,o" woñgqlï lrkakkao kmqrdf.a .%yKhg wm yiqfjkakg
tlafldg" .sks Wÿfkys fy<kafkdah' bv we;' ukao kmqrd yeu úgu ldj
tys§ je,mSuo o;añá lEuo jkafkah' .s, .ksïfodahs Tn fudn ießirk
tl, ±yeñ wh ;u mhs dKka jykfa ifa .a neúks' tfy;a wm iñ|dKka ;=<
rdcHfhys iQ¾hhd fuka nenf<kafkdah' iaÒrj isákafka kï" Y=oaOd;auhdKkaf.a
ijka we;af;da ijka fo;ajdæ wdf,amhg jeä jeäfhka wjÈj isákafka
kï kmqrdg wmj mrdch lrkakg
wdf,dalj;a wjÈùu fkdyels jkq we;'

ck;dj bÈßfha iñ|dKka úiska ;jo" wmf.a Ôú; foaj rdcHfha
bÈßm;a l< lsߢ ms<sn| Wmudj orejka fuka f.dvkÕd .kakd w;ru
myod fokakehs Y%jlhka f.g wd l, kmqrd úiska .%yKh lr .;a;jqka
iñ|dKkag mjikqfha jeä meyeÈ<s kej; iñ|dKka fj; ióm lrkakgo
lr .ekSula Tjqka n,dfmdfrd;a;= jQ wmg le|ùula we;' ta ms<sn|jo wjÈ
ksid úh yelsh' —fyd| îc jmqrk fjuq¦ ls%hdldÍ fjuq'
;eke;af;a kï ukqIH-mq;%hdfKdah'˜
Tjqka jykafia meyeos<sj m%ldY lrk fï ish,a,la i|yd Nd.Hjka;
fial' f,dalh kue;s flf;ys jik ußfhda;a;udjka jid .;a
foaj rdcHhg whs;s wh ;sßÕ= îc f,i Y=oaOd;auhdKkaf.a wdkqNdjfhka wmjo
kï lrk iñ|dfKda kmqrdg whs;s wh jid .kakehs Y=oaOd;auhdKka whÈuq'
lsߢ îc f,i kï lr;s' Nd.Hjka; wïud w;aÿgq foaj rdcHfha
ysñlu wmgo w;aolskakg wmg iyh
;sßÕ= yd lsߢ îc tlg jefvkakd jkakeys t;=ïhf.a o ueoy;alu m;uq'
fia hym; yd whym; tlg jefvhs'
—Tfí ;K ìfï neg¿fjdao" Tfí
fikÕo jk wms ioygu Tng ia;+;s
lrkafkuq' ''''˜ ^.S;d' 79(13&

—ußfhda;a;udfjksæ mrfuda;a;uhdKkaf.a wdkqNdjh Tn jid .kafkah'˜

36

cQ,s 29 nodod idka; ud¾;d uqksjßh

1 fcdyka 4 ( 7-16 urKfhka keÕsgqùug fmr wjia:djh'
.S;dj,sh 34 ( 1-10 Tjqka jykafia ienúkau ,diriag
Y=' fcdyka 11 ( 19-27 yd Tyqf.a ifydaoßhka fofokd jk
ud¾;d yd ußhdg o fm%au l< nj"
m<uq m%ldYkfhka lsÜgq ñ;%lula ;snQ nj Y=' nhsn,h
yeoEÍfuka wmg fmfka' ,diriaf.a
—fm%aujka;fhks" wms tlsfkldg fm%au urKh .ek iñ|dfKda fl;rï ÿla jQ
lruq' ukao" fm%auh foúhka jykafia fialao hkak —fÊiqia jykafia is;ska
f.kah' ''' fm%au fkdlrkakd foúhka iqiqï ,d le<ö '''˜ —fÊiqia jykafia
jykfa ia kd÷kh's ukoa " foúhka jykfa ia ye~Q fial '''˜ jeks jokaj,ska meyeos<s
fmua% hh' ''' fmua% h hkfa kka ud woyia fú' ,diriaj urKfhka keÕsgqùu
lrkafka wm foúhka jykafiag fm%au fÊiq iñ|dKka ;u urKhg fmr
lÍs u fkdj" Tjkq a jykfa ia wmg fmua% isÿl< wjidk uyd m%d;syd¾h f,i
lr ihs m;q h% dKka wfma mdmfhka ñ§fï ie,fla' th foúhka jykafiaf.a
ñ,h jYfhka tùuh' ''' ;jo mhs dKka uysuh f,dalhg m%ldY jQ n,.;=
jykafia ;uka mq;%hdKka f,dalhdf.a fudfyd;kla úh' ls%ia;=ka jykafia
.e<jïq ldrhdKka jk mKs is tjd jod< foúhka jykafiaf.a mq;%hdKka nj;a"
nj wms ÿáu'q Bg idlIa s oru'q ''''˜ f,dalhg tùug fmdfrdkaÿ jQ wdf,am
l< f;dard .;a ;eke;a;d nj;a
iqúfYaI m%ldYkfhka n,.;=j m%ldY jQ fudfyd;la úh'

''' ud¾;d l;d lrñka" —iajdñks" iñ|dKka l< iaj wkdjrKhg
Tn jykafia fuys isá fiala kï udf.a úYajdifha m%;spdrhla ÿka ud¾;d
ifydaorhd uefrkafka ke;' ±ka ygo fï m%d;syd¾h ;=<ska ieneúkau
jqj;a Tn foúhka jykafiaf.ka hula ;udf.a úYajdih iaÒr jkakg we;'
b,¨a fjd;a foúka jykfa ia th Tng fok wef.a úYajdih jQfha mqkreÊÔjkh
nj uu oksñ˜hs lSjdh' —Tfí ifydaorhd oji .ekh' tfy;a mqkreÊÔjkh o
kej; keÕsákafkah˜hs fÊiqia jykafia Ôjkh o ls;= iñ÷kau nj fuuÕska
wehg jod< fial' ud¾;d ms<s;=re w;aolskakg weh jrï ,enqjdh'
foñk"a —wk;a us ojfi"a mkq reÊÔjkfh§a tfiau foú÷kaf.a fm%aufha uysuho
Tyq kej; keÕsák nj uu oksñ˜hs f;acio fuu isÿùu ;=<ska w;aolskakg
lSjdh' fÊiqia jykafia l;d lrñka" we;' tu ksidu cqjdï ;=udf.a m<uq
—mqkreÊÔjkh o Ôjkh o uu fjñ¦ ,smsfhys jQ f,i ls%ia;=ka jykafia foaj
ud woykakd uereK;a Ôj;a jkafkah' mq;%hdKka nj olsñka" woyñka Bg
cSj;aj isák ud woyd .kakd lsisfjla idlaIs orkakgo we;'
lsis lf,l fkduefrkafkah' Tn fuh
woykafka±˜hs weiQ fial' wE ms<s;=re wo ojfia wmf.a le|ùu ks%ia;=ka
foñka" —Tn ls%ia;=jrhdKka nj;a" jykafia Ôjodhl iñ|dKka nj"
f,dalhg jevu lrkakg isá ;ekeka fm%aufha foú|dKka nj úYajdi lrñka
jykafia nj;a uu woyñ˜hs lSjdh' '''' w;aolskakgh¦ thg idlaIs orkakgh'
tneúka wo Èk ux.,H mj;ajk idka;
wdf,dalj;a wjÈùu ud¾;d uqksjßh iuÕska wmsÿ ta i|yd
wjeis jrï m;d hdÉ[d lruq' foú
ls%ia;=ia jykafia ;u Ôú; mshdKka miiuq'
ld,fha§ ye~Q wjia:djka folla Y=oaO
nhsn,fha i|yka fjhs' fcreif,u oji mqrd( —ysñ;=udKka .=Kj;a
foi n,d ye~Q wjia:dj yd ,diria nj Tnu w;a±lSfuka ±k.kak'˜
^.S;d' 34(8&

—ußfhda;a;udfjksæ mrfuda;a;uhdKkaf.a wdkqNdjh Tn jid .kafkah'˜

37

cQ,s 30 n%yiam;skaod idka; mSg¾ l%sfidaf,d.ia uqks

fcrñhd 18 ( 1-6 nj whs;slr .kakg Tjqka jykafia
.S;dj,sh 146 ( 1-6 ish,a,ka le|jk fial' tfia fkd-
Y=' uf;õ 13 ( 47-53 jkakka yg w;ajk b rKu .eko
Tjqka jykafia mjik fial' tkï"
iqúfYaI m%ldYkfhka hq.dka;fha§ Tjqkag ,efnk úksYaph
.ekh' tys we;s Nhdkl lu .eko
—ija ¾. rdcH jkdy"s uyq fq oa fy,k ,o iñ|dfKda ck;dj wjÈ lrk fial'
ish¨ j¾.j, uiqka yiqlr .;a ±,lg
iudkh ta ±, msreKq l, ëjrfhda th wm foig
fjr<g weo" y|s f.k" fyd| uikq a Ndck
j,g tl;= fldg krl uikq a bj; ±uyq ' wog kshñ; foaj m%ldYk ;=<ska
h.q dk;a fh§a tfiua jkfa kha ' foja ¥;fhda wm .; lrk iqmqreÿ Ôú; l%ufhka
kls ua weú;a oñgkq a flfrka woñgkq a fjka wE;a ù kj Ôú;hlg we;=¿ fjñka"
fldg" woñgkq a .ks s W÷fkys fy<kfa kdha ' iodld,sl Ôú;hlg Wreulï
tys je,mSuo o;añá lEuo jkafkah' ''' lshkakg iñ|dfKda wm le|jk fial'
tfyhska iaj¾. rdcHfhys f.da,fhl=
njg m;ajk hï úkhOrfhla fõo" ieu úgu wm leu;s" wm wdYd
Tyq ish .nvdfjka kùk foa;a" merKs lrk foh fkdj iñ|dKka jykafiag
foa;a msg;g f.fkk .Dy uq,slfhl=g wm ms<sn| we;s isyskh" ie,eiau bgq
iudkh˜hs jod< fial' '''' lrkakg wm fl;rï wjÈ[email protected] Tjqka
jykafiaf.a ±f;a wefUk ueá msvla
wdf,dalj;a wjÈùu fjñka" ksr;=re foaj leue;a; bgq
lsÍu wmf.a fï hq.fha foaj le|úu
mqrdK .úiqfï mgka foúhka- fkdfõ[email protected]
jykafiag ñksid ms<sn| ;snq wdorh yd
ñksid flfrys Tjqka jykafia i;= jq wo ms<s;=re .Sfhka .S;dj,sh
n,dfmdfrd;a;=j jQfha ieu ñksfil=g l;=jrhd fufia mjihs( —rc l=ureka
iodld,sl ðú;h Wreu lr §fï ±ä flfrysj;a" msysg úh fkdyels
leue;a;h' tfy;a mdmhg f,d,ajq lsisu ñksil= flfrys j;a úYajdih
ñksid foaj in|;djh ì| ouñka ls%hd fkd;nkak' ''' ish foú iñ÷ka
lrk ieu úgu foúhka jykafia úúO flfrys n,dfmdfrd;a;= ;nk ;ke;a;d
mqoa.,hska" ck kdhlhska" Èjeisjreka jdikdjka;h' '''˜ ^.S;dj,sh 146(3"5&
uÕska kej;;a Tjqka jykafia fj; wm;a wmf.a n,dfmdfrd;a;=j wka
<x lr .ekSug m%h;ak ±rEy' th lsisjl= flfrys fkdj" foú mshdKka
tfia jqfha foúhka jykafia i;= jQ fldrysu ;nñka" ls;= iñ|dKka wmf.
wisudka;sl fm%auh muKlau fkdfõ[email protected] ka wfmalaId lrk oñgqlu w;am;a
ta ksidu ;u talcd;l mq;Kqjkaj wm lr.kq i|yd" wm iuÕ isákakkao ta
fj; tjñka wm ieu mdmfhka .<jd ms<sn| fhduq lrkq i|yd wm n,j;a
.ksñka iodld,sl ðú;hg fodr.=¿ lrkakehs Y=oaOd;auhdKka hÈuq'
újD; l< fial'
oji mqrd

mshdKka jykafia ;uka jykaf- —leu;s f,iska wUkq uekú ud ÈjH
iaf.ka n,dfmdfrd;a;= jq ÿ; ld¾hh l,dlrejdKks ''''˜ ^.S;sldj oji
imqrd bgql< ls;= iñ|dfKda wo Èk mqrd uquqKkak'&
±, ms<sn| Wmudj bÈßm;a lsÍu
;=<ska Tjqka jykafiaf.a ¥; ld¾hh
bgq lrk fial' mdmfhys /¢ isákakg
fkdj" thska tf;r fjñka oñgq

—ußfhda;a;udfjksæ mrfuda;a;uhdKkaf.a wdkqNdjh Tn jid .kafkah'˜

38

cQ,s 31 isl=rdod f,dh,dys idka; b.afkaishia uqks

fcrñhd 26 ( 1-9 bÈßmsg ksy;udks ùug kqmq¿jka úh'
.S;dj,sh 69 ( 4: 7-9" 13 B¾IHdfjka msreKq tu ñksiqka Tjqka
jykafiaj b;d my;a f,i m%;slafIam
Y=' uf;õ 13 ( 54-58 l<y' Tjqkaf.a lSñ j,g ms<sjoka ÿka
wm iñ|dKka —Èjeisjrfhl=g .re
iqÿjr pß;fhka nqyquka fkd,efnkafka ish rfÜÈ;a"
f.orÈ;a muKle˜hs jod< fial'
j¾I 1491 § Wm; ,o f,dfh,dyS ;uka jykafia Èjeisjrhkaf.;a
Ydka; b.afkaishia uqks;=uka l=vd l, uy ÈjeisjrhdKka nj ±k isá
isgu hqo finf,l= ùug wdYd lf<ah' Tjqkajykafia lsis f,ilg;a ySk
ksis wjÈfha§ hqo finf,l= ù m%xYhg udkhlg yiq fkdjQ fial' ;ukaaa
úreoaO igfka§ mdohlg fjä je§ jykafiaf.a rfÜ ckhd t;=ukaj
tu mdoh fldg úh' fï ld,fha§ foaj ta fudfydf;a úYajdi fkdl<o"
jpkh yd Y=oaOjka;hskaf.a Ôú; Èjeisjrfhla f,i wNsudkfhka hq;=j
l;d lshùug t;=ukag wjia:djla tu w;a±lSug uqyqK ÿka fial' tu
,enqKq w;r bka ;u Ôú;h ;=< ksidu l,fkdlsreKq t;=udKka lsisÿ
ienE ukiaia:dmkhla we;s úh' bkq;a ydialula Tjqka w;r isÿ fkdlr ;u
fkdkej;S ish,a, w;yer ls%ia;= ráka kslau .sh fial'
fm!reI;ajh fidhñka ;u Ôú;h ta
i|ydu lemlr ,Ssh' tys m%;sM,hla wm foi
f,i fÊiq ksldhsl meúÈ mx;sh
wdrïN l, t;=uka j¾I 1556 § iaj¾. idka; b.afkaishia uqks;=uka
ia: úh' ls%ia;=ka jykafia ms<sn| m; fmd;
lshùfuka ;u Ôú;h fjkia lr .;a
iqúfYaI m%ldYkh iqÿjrfhls' Tn uu ls%ia;=ka jykafia
ms<sn| fldf;l=;a wid we;ao" fmd;a
Tjqka jykafia ish rgg meñK lshjd bf.k f.k we;[email protected]
O¾uYd,dfõ Tjkq ga b.eka jQ fila ' Tjyq q
úYauhg m;aj" —fudyqg fï m%{dj yd wmf.a úYajdih foi fudfyd;la
ydila ï lÍs fï n,h fldfyka ,enfq Koa @ yeÍ n,uq' wm wmf.a Ôú;h ;=<
fudyq jvqjdf.a mq;d fkdfõ[email protected] fudyqf.a ls%ia;=ka jykafiaf.a n,.;= ls%hdjka"
ujf.a ku ußhd fkdfõ[email protected] Tyqf.a ydialï w;a±l ;sfí[email protected] Tjqka
ifydoa rfhda cdfldí" fcdYa m"a ifS udka iy jykafiaf.a n,.;= ydialï wm
cqoia fkdfj;[email protected] ''' tfia kï" fï ish,a, w;a±l we;akï tu wjia:djkaj,g
fudyqg fldfyka my< ù[email protected]˜ lshd" Tjqka kej; wjÈfjñka úYajdifha iaÒr
jykafia m%;slafIam l<y' tfy;a fÊiqia fjuq' ke;s kï Tjqka jykafia isÿ lrk
jykafia l;d fldg" —Èjeisjrfhl=g m%d;syd¾hhka w;a±lSug msmdihla
.re nqyquka fked,efnkafka ish rfÜÈ;a we;s lr .ksuq'
ish f.or§;a muKle˜hs jod< fial'
Tjqkaf.a wúYajdih ksid Tjqka jykafia tfiau Tjqka jykafia Wfoid
tys§ fndfyda ydialï fkdl< fial' wmg w;aolskakg isÿjk m%;slafIam
ùï" jrojd f;areï .eksï bÈßmsg
wdf,dalj;a wjÈùu l,lsfrkafka ke;sj" ySkudkhg hg
fkdù" wNsudkj;a foaj mqf;l= f,i
fÊiqia jykafia b.ekajQ foaj ta ish,a,g mS%;shka uqyqK fouq'
jpkh ms<sn|j tu ck;dj úYauhg
m;ajqjo Tjqkg Tjqka jykafiaf.a Y=oaOd;auhdfKks" ta i|yd wmg
m%{dj yd ydialï lsÍfï n,h uÕ fmkajqj uekjæ

—ußfhda;a;udfjksæ mrfuda;a;uhdKkaf.a wdkqNdjh Tn jid .kafkah'˜

iqo;=ï .uk

iÕrdj ;eme,a u.ska ksjig f.kajd .ekSfï odhl;aj l+mkh

ku ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

iÕrdj túh hq;= ,smskh '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

j¾I 201''''' la jQ '''''''''''' ui isg udi yhla $ fod<yla i|yd re' '''''''''''''''''' g
wxl '''''''''''''''''''''''''''' orK uqo,a weKjqu $ fplam; fï iu. tjd we;'

''''''''''''''''''''

Èkh ( ''''''''''''''''''' w;aik

* iqo;=ï .uk iÕrdj

;eme,a .dia;= iu. ( udi 6 la i|yd re' 255'00

udi 12 la i|yd re' 510'00

* uqo,a weKjqï $ fplam;a ( zzls;= ok mqnqÿjZZ kug muKla tjkak'
* uqo,a f.jk ld¾hd,h ( j,afmd, ^n'm'&
* mqnqÿ uQ,ia:dkh ( Y%S m%Yxidrduh" j,afmd," rd.u" Y%S ,xldj'

ÿrl:kh ( 011-2230300" 011-5764123

*elaia ( 011-2231490

úoa ;emE,( [email protected]
úoa úhuk ( www.pubuduwa.org
^fjí wvúh&

* uqøKh ( mqnqÿ uqøKd,h

452" cd;sl neis,sld udj;" rd.u'

ÿ'we'011-5288344$345 *elaia ( 0112-958439

E-Mail: [email protected]
* fnod yeÍu ( mqnqÿ m%ldYk yd foaj jpkh jHdma;s fiajdj
YS% m%Yxidrduh - j,afmd, - rd.u'

ÿ'we' 011-2230300 $ 011-2231490 $ 011-5764123

* ioq ;ï= .uk iÕrdj ,nd .; yels i:a dk - ÿrl:k* Y%S ruHdrduh" md,l=vdj" ;,ú, m,a,sh 032-2325688 032-5678645
032-5675585
* Y%S l%sia;= O¾udrduh" oeÿreTh" udkqjka.u" y,dj; 032-2221979
031-5675763
* m%Yxid ksji" oxfldgqj 031-5677414 011-5736834

* mqnqÿ ksji" ó.uqj 031-2222256

* l%sia;= flakaøh" cdwe, 011-2243301

* iqo¾Ykh" r;akmqrh uOHia:dkh 045-5625530

ñ< re' 20$-

fuu l,dmfhys we;=<;a fufkys lsÍï imhd ÿka isß Tiald
wnhr;ka mhs ;u= ka we;¿= f,La l fidhrq e fidhßq hka ieu fokd fjkfq jka
wms ufyda;a;u jQ foúhka jykafiag ia;+;s m%Yxid lruq'

- ixialdrl lñgqj -


Click to View FlipBook Version
Previous Book
http://oneshotketo.shop/
Next Book
โครงงานอาชีพ 1