The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

แคตตาล็อกแฟชั่น

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by songjutha, 2019-12-20 03:43:12

แคตตาล็อกแฟชั่น

แคตตาล็อกแฟชั่น

ทาํ ความรูจ้ กั กบั Internet of ThingsInternet of Things หรอื IoT คืออะไร

Internet of Things (IoT) คือ การทอ่ี ุปกรณ์อิเล็กทรอนิ กส์ตา่ งๆ
สามารถเชอ่ื มโยงหรอื ส่งข้อมูลถึงกนั ไดด้ ว้ ยอนิ เทอรเ์ น็ ต โดยไม่ต้อง
ป้อนข้อมูล การเชอ่ื มโยงนี้ งา่ ยจนทาํ ให้เราสามารถสั่งการควบคุมการ
ใชง้ านอุปกรณ์อเิ ลก็ ทรอนิ กส์ตา่ งๆ ผา่ นทางเครอื ขา่ ยอินเตอรเ์ น็ ตได้
ไปจนถึงการเชอื่ มโยงการใชง้ านอุปกรณ์อิเลก็ ทรอนิ กส์ต่างๆ ผา่ นทาง
เครอื ข่ายอนิ เตอรเ์ น็ ตเขา้ กบั การใชง้ านอ่ืนๆ จนเกดิ เป็นบรรดา Smart
ตา่ งๆ ไดแ้ ก่ Smart Device, Smart Grid, Smart Home, Smart
Network, Smart Intelligent Transportation ทงั้ หลายท่ีเราเคยได้ยนิ
นั่นเอง ซง่ึ แตกตา่ งจากในอดตี ทอ่ี ุปกรณ์อิเลก็ ทรอนิ กส์เป็นเพียงส่ือ
กลางในการส่งและแสดงข้อมลู เทา่ นั้ น

กล่าวไดว้ า่ Internet of Things น้ี
ไดแ้ ก่การเชอ่ื มโยงของอุปกรณ์
อจั ฉรยิ ะทงั้ หลายผา่ นอนิ เทอรเ์ น็ ตที่
เรานึ กออก เชน่ แอปพลิเคชนั แวน่ ตา
กเู กลิ กลาส รองเทา้ ว่งิ ทส่ี ามารถเชอ่ื ม
ต่อขอ้ มูลการว่ิง ทงั้ ความเรว็ ระยะ
ทาง สถานท่ี และสถติ ไิ ด้

นอกจากนั้น Cloud Storage หรอื บริการรับฝากไฟลแ์ ละประมวลผล
ข้อมลู ของคุณผา่ นทางออนไลน์ หรือเราเรยี กอีกอยา่ งว่า แหล่งเก็บข้อมลู
บนก้อนเมฆ เป็นอีกส่ิงหน่ึงท่เี ราใช้งานบ่อยๆแตไ่ ม่รู้วา่ เป็นหน่ึงในรูป
แบบของ Internet of Things สมยั น้ีผใู้ ช้นิยมเกบ็ ข้อมูลไว้ในกอ้ นเมฆมาก
ข้ึน เนื่องจากมขี ้อดีหลายประการ คือ ไม่ตอ้ งกลัวข้อมลู สูญหายหรือถูก
โจรกรรม ทัง้ ยงั สามารถกําหนดให้เป็นแบบส่วนตวั หรือสาธารณะกไ็ ด้
เข้าถึงข้อมลู ได้ทกุ ท่ที กุ เวลาด้วยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ใดๆผ่านเครือข่าย
อินเตอรเ์ น็ต แถมยงั มพี ื้นท่ีใช้สอยมาก มใี ห้เลือกหลากหลาย ช่วยเรา
ประหยดั ค่าใช้จ่ายได้อีกด้วย เน่ืองจากเราไมต่ อ้ งเสียเงนิ ซ้ืออุปกรณ์จดั เกบ็
ข้อมูล เช่น ฮาร์ดไดร์ฟ หรอื Flash drive ตา่ งๆแนวคิด Internet of Things

ดิมมาจาก Kevin Ashton บิดาแห่ง Internet of Things ในปี 1999 ในขณะ
ท่ที ํางานวิจัยอย่ทู ่มี หาวทิ ยาลยั Massachusetts Institute of Technology
หรอื MIT เขาได้ถูกเชิญให้ไปบรรยายเร่ืองน้ีให้กบั บริษัท Procter &
Gamble (P&G) เขาได้นําเสนอโครงการท่ีช่ือว่า Auto-ID Center ตอ่ ยอด
มาจากเทคโนโลยี RFID ท่ใี นขณะนั้นถือเป็นมาตรฐานโลกสําหรบั การจับ
สัญญาณเซ็นเซอร์ตา่ งๆ( RFID Sensors) วา่ ตวั เซ็นเซอร์เหลา่ นั้นสามารถ
ทําให้มันพดู คุยเช่ือมตอ่ กันได้ผ่านระบบ Auto-ID ของเขา โดยการบรรยาย
ให้กับ P&G ในครงั้ นั้น Kevin กไ็ ดใ้ ช้คําวา่ Internet of Things ในส
ไลด์การบรรยายของเขาเป็นครงั้ แรก โดย Kevin นิยามเอาไวต้ อนนั้นวา่
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ใดๆก็ตามท่สี ามารถส่ือสารกันได้กถ็ ือเป็น
“internet-like” หรือพูดง่ายๆก็คืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ท่ีสื่อสารแบบ
เดียวกนั กับระบบอนิ เตอรเ์ น็ตนั่นเอง โดยคําว่า “Things” ก็คือคําใช้แทน
อปุ กรณ์อิเลก็ ทรอนิกส์ตา่ งๆเหล่านั้น

ต่อมาในยคุ หลงั ปี 2000 มอี ปุ กรณ์อิเล็กทรอนิกส์ถูกผลิตออกจัดจําหน่าย
เป็นจาํ นวนมากทัว่ โลก จึงเร่มิ มกี ารใช้คําวา่ Smart ซ่ึงในท่ีน้ีคือ Smart
Device, Smart Grid, Smart Home, Smart Network, Smart Intelligent
Transportation ตา่ งๆเหลา่ น้ี ลว้ นถูกฝัง RFID Sensors เสมอื นกับการ
เตมิ ID และสมอง ทําให้มันสามารถเช่ือมตอ่ กบั โลกอนิ เตอรเ์ น็ตได้ ซ่ึง
การเช่ือมต่อเหลา่ นั้นเองกเ็ ลยมาเป็นแนวคิดท่วี า่ อปุ กรณ์เหลา่ นั้นกย็ ่อม
สามารถส่ือสารกนั ไดด้ ้วยเช่นกัน โดยอาศั ยตวั Sensor ในการสื่อสาร
ถึงกนั นั่นแปลว่านอกจาก Smart Device ตา่ งๆจะเช่ือมตอ่ อนิ เตอรเ์ น็ตได้
แล้ว ยังสามารถเช่ือมตอ่ ไปยงั อปุ กรณ์ตวั อนื่ ได้ดว้ ย

Internet of Things และ Big Data
สัมพันธ์กันอยา่ งไร

ปัจจุบนั Internet of Things สามารถตอบสนองความตอ้ งการทางดา้ น
การใช้งานของเราได้มากข้ึน สาเหตเุ พราะอุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์ตา่ งๆมี
ราคาถูกลง ทาํ ให้เกดิ การใช้งานจริงมากข้ึน มีการค้นพบ Use Case ใหม่
ๆในธุรกจิ ทาํ ให้ผู้ผลติ ไดเ้ รยี นรู้และคอยแกโ้ จทย์ เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ
ให้ตรงใจผใู้ ช้ ก่อให้เกดิ นวตั กรรมใหม่ๆ ย่งิ ไปกว่านั้น Internet of
Things มกี ารเชื่อมโยงกันอยา่ งเป็นระบบ เราจึงเร่มิ เห็นธุรกจิ ท่ีหันมาให้
ความสนใจ Internet of Things ในแงท่ ่มี ันสามารถช่วยแกป้ ัญหาทาง
ธุรกจิ ทางสังคม และช่วยแกไ้ ขปัญหาชีวิตประจําวันได้ โดยการนําเอา
ข้อมลู หรือ Big Data เข้ามาใช้ในการพัฒนาเพื่อตอบสนองความตอ้ งการ
ของแตล่ ะรูปแบบ ถึงตรงน้ีแล้วคงจะสงสัยใช่มยั้ คะว่า Big data
เก่ยี วข้องอยา่ งไรกับ Internet of ThingsBig Data คือ ข้อมูลขนาดมหาศาลท่เี กิดข้ึน ไมม่ ีโครงสรา้ งชัดเจน หน่ึงในตวั อย่างท่ี
เราจะเห็นไดง้ า่ ยคือข้อมูลจากยคุ โซเชียล ผใู้ ช้เป็นคนสรา้ งข้ึนมา ซ่ึงนอกจากเน้ือหา
ในโลกออนไลน์แลว้ ยังมีข้อมูลอกี ประเภทหน่ึงคือ ข้อมลู จากอุปกรณ์ท่เี ราใช้หรือ
สวมใส่ เช่น สายรัดวดั ชีพจรตอนออกกาํ ลงั กาย ตวั อยา่ งเช่น แบรนด์ไนก้ตี งั้ โจทย์ข้ึน
มาว่า เราจะรู้ไดอ้ ย่างไรวา่ ลกู ค้าซ้ือรองเท้าแล้วนําไปใส่ว่งิ จรงิ แตต่ อนน้ีพิสูจน์ได้
แลว้ เพราะวา่ ไนก้ใี ช้ IoT กบั สินค้าของเขา ย่งิ ไปกว่านั้นตอนน้ีลกู ค้าไม่ไดผ้ ลิตข้อมลู ท่ี
นําไปสู่ Big Data จากการโพสต์ คอมเมนต์ กดไลค์ หรอื แชร์เพียงอย่างเดียว แตเ่ กิด
จากกิจกรรมในไลฟ์สไตล์ท่ธี ุรกิจหรือแบรนดน์ ําไปจับคู่กบั สินค้า แล้วสรา้ งเป็น
เนื้อหาท่โี ดนใจผ้รู ับสารข้ึนมา ส่ิงสําคัญคือ ข้อมลู พวกน้ีบอกว่ามอี ะไรเกดิ ข้ึนได้อยา่ ง
เดียว ส่ิงสําคัญกวา่ คือ ธุรกิจ องค์กร และแบรนดต์ า่ งๆ จะเปล่ยี นข้อมูลพวกน้ีเป็น
ประโยชน์ไดอ้ ยา่ งไร ทําอย่างไรข้อมูลจึงจะสามารถบอกไดว้ า่ ‘ทาํ ไมส่ิงตา่ งๆเหลา่ นั้น
ถึงเกิดข้ึน’ จุดน้ีจงึ ทําให้เรารู้จกั ความตอ้ งการท่แี ทจ้ รงิ ของผ้บู ริโภค (Consumer
Insight) และรูว้ ่าตอ้ งทาํ อยา่ งไรให้ธุรกิจหรือบริการของเราจะมีประสิทธภิ าพย่งิ ข้ึนประโยชน์ และความเส่ี ยง

เทคโนโลยี Internet of Things มีประโยชน์ในหลายดา้ นทัง้ เร่ืองการเกบ็ ข้อมลู ท่ี
แมน่ ยาํ และเป็นปัจจุบนั ช่วยลดตน้ ทนุ แถมยังช่วยเพ่ิมผลผลติ ของพนักงานหรอื ผูใ้ ช้
งานได้ แมว้ า่ แนวโน้มของ IoT มีแตจ่ ะเพ่ิมข้ึนดว้ ยคุณาประโยชน์ตามท่ไี ด้กล่าวมา
แล้ว แตป่ ระโยชน์ใดๆนั้นก็มาพรอ้ มกบั ความเส่ียง เพราะความท้าทายในการรักษา
ความปลอดภยั ของเครือข่ายใหม่ท่เี กดิ ข้ึนนั้น จะผลกั ดันให้ผูเ้ ช่ียวชาญมีการรับมือ
ทางดา้ นความปลอดภยั มากข้ึน ในทางตรงกนั ข้ามแฮกเกอรห์ รือผ้ไู ม่หวังดกี ็ทาํ งาน
หนักเพื่อท่จี ะเข้าควบคุม โจมตเี ครือข่าย หรอื เรยี กค่าไถ่ในช่องโหว่ท่ี IoT มอี ยู่ ฉะนั้น
ผ้เู ช่ียวชาญด้านความปลอดภยั ทาง IoT จงึ จําเป็นตอ้ งพัฒนามาตรการ และระบบ
รักษาความปลอดภยั ไอทีควบคู่กันไป เพื่อให้ธุรกจิ และการใช้งาน IoT สามารถ
ขับเคลื่อนตอ่ ไปได้


Click to View FlipBook Version