The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

รูปเล่ม วารสารประกอบการประชุม นขต.ทภ.3 (8 มิ.ย. 2565)

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by ktoop084, 2022-06-07 04:30:06

รูปเล่ม วารสารประกอบการประชุม นขต.ทภ.3 (8 มิ.ย. 2565)

รูปเล่ม วารสารประกอบการประชุม นขต.ทภ.3 (8 มิ.ย. 2565)

เนือ่ งในโอกาสเฉลมิ พระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจา้ ฯ พระบรมราชนิ ี

3 มถิ ุนายน 2565

มณฑลทหารบกที่ 39

39TH Military Circle

เมื่อวันท่ี 10 พฤษภาคม 2565 พล.ต. นพดล รอดกลาง ผบ.มทบ.39 พร้อมด้วย
พ.อ.หญิง กัญธิภา รอดกลาง ประธานชมรมแม่บ้านทหารบก สาขา มทบ.39 เดินทางเข้าเย่ียม
ครอบครวั กาลงั พล เพื่อติดตามคุณภาพชวี ิตความเป็นอยู่ พร้อมมอบเคร่ืองอุปโภค - บริโภค และ
เงินบารุงขวัญ เพื่อเป็นขวัญและกาลังใจให้แก่ครอบครัวกาลังพลท่ีสมาชิกในครอบครัว
ต้องปฏิบัตหิ น้าทใี่ นภารกจิ การฝึกทหารใหม่ของหน่วยฝกึ ทหารใหม่

มณฑลทหารบกท่ี 39

39TH Military Circle

เม่ือวันท่ี 11 พฤษภาคม 2565 มณฑลทหารบกที่ 39 พล.ต. นพดล รอดกลาง
ผบ.มทบ.39 ไดม้ อบหมายให้ พ.อ. กฤษดา ปานทับทิม เสธ.มทบ.39 พร้อมจิตอาสาพระราชทาน
ได้เดินทางเย่ียมบ้านทหารใหม่ จานวน 2 นาย ได้แก่ พลฯ ชัชพล บุญเพ็ง บ้านเลขท่ี 5 ม.10
ต.ท่างาม อ.วัดโบสถ์ เเละพลฯ วันชนะ ผะเดิม บ้านเลขท่ี 43/3 ม.1 อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
พร้อมท้งั มอบเครือ่ งอปุ โภค - บริโภคขา้ วสารอาหารเเห้ง เเละมอบเงนิ ครอบครัวละ 2,000 บาท

มณฑลทหารบกท่ี 39

เม่ือวันท่ี 12 พฤษภาคม 2565 พล.ต. นพดล รอดกลาง ผบ.มทบ.39 เป็นประธานใน
พิธีประดับเคร่ืองหมายยศ ให้กับกาลังพลนายทหารประทวน จานวน 5 นาย ณ บก.มทบ.39
เพอื่ เปน็ ขวญั และกาลงั ใจใหก้ บั กาลงั พล

มณฑลทหารบกที่ 39

เมื่อวันท่ี 12 พฤษภาคม 2565 พล.ต. นพดล รอดกลาง ผบ.มทบ.39/ผบ.ศบภ.
มทบ.39 มอบหมายให้ พ.อ. กฤษดา ปานทับทิม เสธ.มทบ.39/เสธ.ศบภ.มทบ.39 ตรวจ
ความพร้อมกาลังพลและยุทโธปกรณ์ ร้อย.มทบ.39 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมช่วยเหลือ
ประชาชน และรองรับสถานการณ์ท่ีจะเกิดข้ึน ณ บริเวณหน้า ร้อย.มทบ.39 ค่ายสมเด็จ
พระนเรศวรมหาราช อ.เมอื งพิษณุโลก จ.พิษณุโลก

มณฑลทหารบกท่ี 39

มทบ.39 จัด Big Cleaning Day พร้อมรับเปิดภาคเรียนแบบ ON – SITE ”
ณ โรงเรยี นวัดยางเอน อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก โดยเมอื่ วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 มทบ.39
จัดกาลังพลจิตอาสาพระราชทาน ประสานความร่วมมือร่วมกับส่วนราชการ และประชาชน
จิตอาสาในชุมชน ร่วมกันทาความสะอาดบริเวณอาคารสถานท่ีภายในโรงเรียนวัดยางเอน
ต.ท่าโพธิ์ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้ปกครอง และเกิดความ
ปลอดภัยตอ่ คณะครู - นักเรียน

มณฑลทหารบกที่ 39

ในหว้ งเดือน พฤษภาคม - มิถนุ ายน 2565 มทบ.39 จัดชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน
มณฑลทหารบกที่ 39 ดาเนินกิจกรรม “ถุงยงั ชีพเพื่อการศึกษา” Army PR Center นาสิ่งของที่รับบริจาค
จากกาลังพล อาทิ อุปกรณ์การเรียน, เสื้อผ้า รองเท้า และหนังสือเพ่ือการศึกษา จัดทาเป็นถุงยังชีพ
เพ่ือการศึกษา พร้อมท้ังมอบจักรยานและอุปกรณ์กีฬา ให้กับนักเรียนโรงเรียนในพ้ืนที่ อ.บางกระทุ่ม
และ อ.เนนิ มะปราง จ.พษิ ณโุ ลก จานวน 6 โรงเรียน มอบถงุ ยงั ชพี ฯ จานวนท้งั สิน้ 65 ถุง

มณฑลทหารบกท่ี 39

ในห้วงเดือน พฤษภาคม 2565
มทบ.39 สนับสนุนกาลังพลชุดช่างจิตอาสา
พระราชทาน จาก ร้อย.มทบ.39 ดาเนินการ
สร้างซ่อม/สร้างบ้านให้กับครอบครัวผู้พิการ
ที่มีสภาพความเป็นอยู่ด้านที่พักอาศัย ที่
ท รุ ด โ ท ร ม ย า ก ล า บ า ก ต า ม โ ค ร ง ก า ร
“กองทัพบกซ่อมสร้างบ้านท่ัวไทย เทิดไท้
ปีมหามงคล” ในพ้ืนที่ จ.พิษณุโลก จานวน
4 หลังคาเรือน โดยการปรับปรุงห้องสุขา
จากนงั่ ยองเป็นชักโครก และซ่อมแซมสว่ นผนัง
บ้านทช่ี ารุด

มณฑลทหารบกที่ 39

“กองทัพบกเพื่อประชาชน - เติมกาลังใจให้นักรบชุดขาว” เม่ือวันที่ 1 มิถุนายน 2565
มทบ.39 ประสานความร่วมมือโรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก และภาคเอกชน จัดกิจกรรม
บาเพ็ญสาธารณประโยชน์ "มแี ล้ว - แบง่ ปนั " เนอื่ งในโอกาสวนั เฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระ-
นางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี วันที่ 3 มิถุนายน 2565 ณ ศูนย์บริการ
ฉีดวัคซีน โรงพยาบาลพุทธชินราช
พิษณุโลก อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
พร้อมท้ังจัดรถครัวสนามประกอบอาหาร
ปรุงสุก จานวน 500 กล่อง, หน้ากาก
อนามัย และเจลล้างมือพระราชทาน
มอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์และ
ผู้เดินทางมารับบริการฉีดวัคซีน อีกทั้งจัด
กิจกรรมการจากหมวดดุริยางค์มณฑล-
ทหารบกที่ 39 สร้างบรรยากาศอันดี
ภายในกจิ กรรมอีกด้วย

มณฑลทหารบกท่ี 39

ห้วงเดือน พฤษภาคม 2565 พล.ต. นพดล รอดกลาง ผบ.มทบ.39/ผอ.ศูนย์อานวยการ
จิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่ 39 จัดกาลังพลจิตอาสาพระราชทาน วันละ 15 นาย

สนับสนุนศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่
ระบาดโรคไวรัส โควิด - 19 จังหวัดพิษณุโลก
และหน่วยงานภาคีเครือข่าย ร่วม อานวย
ความสะดวก และให้บริการแก่ประชาชนที่
เดินทางมารับการบริการฉีดวัคซีนป้องกัน
Covid - 19 ณ อาคารยิมนีเซียม โรงพยาบาล
พุทธชินราช พิษณุโลก มีผู้เข้ารับบริการท้ังส้ิน
จานวน 8,050 คน

มณฑลทหารบกท่ี 39

ในห้วงเดือน พฤษภาคม - มิถุนายน 2565 พล.ต. นพดล รอดกลาง ผบ.มทบ.39/
ผอ.ศูนย์อานวยการจิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่ 39 จัดกาลังพลจิตอาสาพระราชทาน
ร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตให้กับเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก และธนาคารเลือดโรงพยาบาลพุทธ-
ชินราชพิษณุโลก ในโครงการจิตอาสาบริจาคโลหิตเพ่ือชาติ เพ่ือสารองไว้สาหรับช่วยเหลือผู้ป่วย
ท่ีต้องการโลหิต เพ่ือการรักษาและยามฉุกเฉิน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า
2019 (Covid – 19) ทผ่ี ่านมาหนว่ ยไดบ้ รจิ าคโลหิตไปแล้ว จานวน 13,500 ซซี ี

มณฑลทหารบกท่ี 39

มทบ.39 จัดการแข่งขันกีฬา
ภายใน มทบ.39 และ นขต.มทบ.39
ประจาปี 2565 ห้วงระหว่างวันที่
18 พ.ค. - 10 มิ.ย. 65 ณ สนาม
ฟุตบอล และลานพนื้ แขง็ บก.มทบ.39
เพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพร่างกาย
และเชื่อมความสามัคคีใน หน่วย
ในการนี้ พล.ต.นพดล รอดกลาง
ผบ.มทบ.39ได้มอบนโยบายให้ กาลัง
พ ล รั ก ก า ร อ อ ก ก า ลั ง ก า ย มี น้ า ใ จ
นักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และ
ได้มอบเงินสนับสนุนให้กับทีมนักกีฬา
เพ่ือใช้ในการแข่งขันเมื่อวันทาพิธีเปิด
กีฬาทผ่ี า่ นมา


Click to View FlipBook Version