The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

ครั้งที่ 1_64 วาระ 3.2 แนวทางและกำหนดการพิจารณา

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by arthit.13579, 2021-11-09 03:16:36

ครั้งที่ 1_64 วาระ 3.2 แนวทางและกำหนดการพิจารณา

ครั้งที่ 1_64 วาระ 3.2 แนวทางและกำหนดการพิจารณา

แผนการจัดทา และแนวทางการพิจารณาเอกสารวิชาการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

1. แผนการจัดทาเอกสารวิชาการ ประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2565

แผนการจดั ทาเอกสารวิชาการ (รายบคุ คล/กลุ่มงานวเิ คราะห์งบประมาณ 1 - 5) ตามแผนปฏิบัติ

ราชการประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2565 มีท้งั สิน้ 18 เรื่อง

เอกสารวิชาการ/รายงานการวิเคราะห์ ผูร้ ับผิดชอบ

กลุ่มงานวเิ คราะหง์ บประมาณ 1 (ดา้ นเศรษฐกจิ มหภาค)

1 รายงานการวเิ คราะห์ เรื่อง ภาวะเศรษฐกิจมหภาค แนวโนม้ ทางการคลงั และปัจจัย กล่มุ งานวเิ คราะห์

เสยี่ งทางเศรษฐกจิ การคลงั เพื่อประกอบการพจิ ารณา ร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย งบประมาณ 1

ประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2566

2 รายงานการวิเคราะห์ เรื่อง การประมาณการฐานะทางการคลงั ล่วงหน้า เพือ่ ประเมนิ กลุ่มงานวิเคราะห์
งบประมาณ 1
ความยั่งยืนทางการคลงั ของงบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

3 เอกสารวชิ าการ เร่ือง การจัดทาแบบจาลองเศรษฐมติ ิ เพอื่ พยากรณก์ ารจดั เกบ็ รายได้ นายณรงค์ชัย ฐติ นิ ันทพ์ งศ์

ภาษีมูลคา่ เพมิ่ ของรฐั บาลและจัดทาข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

4 เอกสารวชิ าการ เรอ่ื ง ผลกระทบของหนี้สาธารณะต่ออัตราการเจรญิ เตบิ โตทาง นายภเู บต เส็นบตั ร

เศรษฐกจิ : หลกั ฐานเชงิ ประจกั ษข์ องประเทศไทยระหว่างปี พ.ศ. 2548 - 2564

กลมุ่ งานวิเคราะหง์ บประมาณ 2 (ด้านเศรษฐกจิ )

5 รายงานวิชาการ เร่อื ง ดัชนีชว้ี ัดด้านเศรษฐกจิ กลุม่ งานวเิ คราะห์

งบประมาณ 2

6 เอกสารวิชาการ เร่ือง รายงานภาพรวมงบประมาณแผนงานบรู ณาการ ปีงบประมาณ กลุ่มงานวเิ คราะห์
พ.ศ. 2560 – 2566
งบประมาณ 2

7 เอกสารวชิ าการ เรื่อง แนวทางการจัดสรรงบประมาณเพ่ือขับเคล่ือนเศรษฐกจิ ของ นางสาวปยิ วรรณ เงนิ คลา้ ย

จงั หวัดที่เชือ่ มโยงกบั โครงข่ายคมนาคมรถไฟความเร็วสูงจีน-ลาว นายวีรวัฒน์ พิลากลุ

นางสาวนนั ทิยา แสนโกศกิ

8 เอกสารวิชาการ เรื่อง ความเหลือ่ มลา้ การพฒั นาคนระดบั จงั หวดั (HAI) กบั การจดั สรร นางสาวอุมาพร บึงมุม

งบประมาณของไทย

กลุ่มงานวเิ คราะหง์ บประมาณ 3 (ดา้ นสังคม)

9 เอกสารวชิ าการ เรื่อง การตดิ ตามประเมินผลเชิงลึก เรือ่ ง การตดิ ตามและประเมินผล กลมุ่ งานวิเคราะห์

โครงการเงนิ อดุ หนุนเพ่ือการเลย้ี งดูเด็กแรกเกดิ งบประมาณ 3

10 เอกสารวชิ าการ เรอื่ ง การศึกษาตดิ ตามนโยบายสาคญั ด้านสงั คม นายชูเกียรติ รกั บาเหนจ็

11 เอกสารวชิ าการ เรอ่ื ง การศกึ ษาวเิ คราะหง์ บประมาณสภาเดก็ และเยาวชน นายเกียรตกิ ร อัตรสาร

กลมุ่ งานวิเคราะหง์ บประมาณ 4 (ด้านความมน่ั คงและมติ ิพืน้ ท)ี่

12 เอกสารวชิ าการ เร่อื ง การศึกษาการจัดการงบประมาณจงั หวัดและกลุ่มจังหวดั กลุ่มงานวเิ คราะห์

กรณศี กึ ษา กลมุ่ จังหวดั ภาคกลางตอนลา่ ง 1 (กาญจนบรุ ี ราชบรุ ี สพุ รรณบรุ )ี งบประมาณ 4

13 เอกสารวิชาการ เร่อื ง รายงานการวิเคราะหก์ ารจดั สรรงบประมาณดา้ นการป้องกัน นางสาวปยิ รัตน์ เตม็ ญารศลิ ป์

ประเทศ

14 เอกสารวชิ าการ เรื่อง คา่ ปรบั จราจรกับการพัฒนารายได้ของ อปท. สิบตารวจตรีธาม มาฉมิ

15 เอกสารวชิ าการ เร่อื ง ข้อเสนอแนะเชงิ นโยบายเพือ่ พัฒนารายได้องค์กรปกครองสว่ น นายเจรญิ พงษ์ ศภุ ธรี ะธาดา

ทอ้ งถิ่น

กลมุ่ งานวเิ คราะห์งบประมาณ 5 (ด้านการบรหิ ารและหน่วยงานรูปแบบพเิ ศษ)

16 เอกสารวชิ าการ เร่อื ง ความเชือ่ มโยงยุทธศาสตรพ์ ัฒนาประเทศกับการจัดสรร นางณชิ า รักจ้อย

งบประมาณ

17 เอกสารวชิ าการ เรอื่ ง การศึกษาวเิ คราะห์งบประมาณรายจา่ ยงบกลาง นางสาวนิยดา ชูชาย

18 เอกสารวชิ าการ เร่ือง รายได้เงินนอกงบประมาณกบั การสบทบงบประมาณรายจา่ ย นางสาวสาวิตรี วาระคา

ประจาปี

2. แนวทางการพจิ ารณาเอกสารวิชาการ

ชว่ งระยะเวลา การพจิ ารณา

พ.ย.-ธ.ค. 2564 ครงั้ ท่ี 1 พิจารณาเค้าโครงเนื้อหา ความสาคญั และความเป็นไปได้ของการจัดทา

เอกสารวิชาการ

ก.พ. – พ.ค. 2564 ครั้งท่ี 2 และครั้งต่อ ๆ ไป พิจารณา (ร่าง) เอกสารวิชาการฉบับสมบูรณ์ของ

เอกสารวิชาการ และ

ตารางการพจิ ารณาเอกสารวชิ าการ ว/ด/ป การพจิ ารณา
เรือ่ ง ผูร้ บั ผดิ ชอบ

ครง้ั ที่ 1 ครง้ั ท่ี 2

1. ภาวะเศรษฐกิจมหภาค แนวโนม้ ทางการคลัง และปัจจยั เสีย่ งทาง กลุ่มงานวิเคราะห์
เศรษฐกิจการคลัง เพ่ือประกอบการพิจารณา รา่ ง พ.ร.บ. งบประมาณ งบประมาณ 1
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
2. การประมาณการฐานะทางการคลงั ล่วงหน้า เพือ่ ประเมินความย่ังยนื กลมุ่ งานวิเคราะห์
ทางการคลังของงบประมาณรายจา่ ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบประมาณ 1
3. การจดั ทาแบบจาลองเศรษฐมติ ิ เพ่อื พยากรณ์การจดั เกบ็ รายได้
ภาษีมูลคา่ เพม่ิ ของรัฐบาลและจัดทาขอ้ เสนอแนะเชิงนโยบาย นายณรงค์ชยั ฐิตินันทพ์ งศ์
4. ผลกระทบของหนส้ี าธารณะต่ออัตราการเจรญิ เตบิ โตทางเศรษฐกจิ :
หลกั ฐานเชงิ ประจกั ษข์ องประเทศไทยระหวา่ งปี พ.ศ. 2548 - 2564 นายภูเบต เสน็ บตั ร
5. ดัชนชี ว้ี ดั ด้านเศรษฐกิจ
กลุ่มงานวเิ คราะห์
6. รายงานภาพรวมงบประมาณแผนงานบรู ณาการ ปงี บประมาณ งบประมาณ 2
พ.ศ. 2560 – 2566 กลุม่ งานวิเคราะห์
7. แนวทางการจดั สรรงบประมาณเพอ่ื ขบั เคลอ่ื นเศรษฐกจิ ของจงั หวัดที่ งบประมาณ 2
เชื่อมโยงกับโครงขา่ ยคมนาคมรถไฟความเร็วสูงจนี -ลาว
นางสาวปยิ วรรณ เงนิ คล้าย
8. ความเหลือ่ มลา้ การพฒั นาคนระดับจังหวดั (HAI) กบั การจัดสรร นายวรี วัฒน์ พลิ ากุล
งบประมาณของไทย
9. การตดิ ตามประเมนิ ผลเชงิ ลึก เรอ่ื ง การติดตามและประเมนิ ผล นางสาวนันทยิ า แสนโกศกิ
โครงการเงนิ อุดหนุนเพื่อการเลย้ี งดเู ดก็ แรกเกดิ นางสาวอุมาพร บงึ มมุ
10. การศกึ ษาตดิ ตามนโยบายสาคญั ดา้ นสงั คม
กลุ่มงานวิเคราะห์
11. การศกึ ษาวเิ คราะหง์ บประมาณสภาเดก็ และเยาวชน งบประมาณ 3

12. การศกึ ษาการจัดการงบประมาณจงั หวดั และกลุม่ จังหวัดกรณศี กึ ษา นายชูเกยี รติ รกั บาเหนจ็
กลมุ่ จงั หวัดภาคกลางตอนลา่ ง 1 (กาญจนบรุ ี ราชบรุ ี สุพรรณบรุ ี) นายเกียรตกิ ร อตั รสาร
13. รายงานการวิเคราะหก์ ารจัดสรรงบประมาณดา้ นการปอ้ งกัน
ประเทศ กลุ่มงานวเิ คราะห์
14. คา่ ปรบั จราจรกบั การพัฒนารายได้ของ อปท. งบประมาณ 4

15. ข้อเสนอแนะเชงิ นโยบายเพื่อพฒั นารายไดอ้ งค์กรปกครองสว่ น นางสาวปยิ รตั น์ เต็มญารศลิ ป์
ทอ้ งถิน่
16. ความเชอื่ มโยงยทุ ธศาสตร์พัฒนาประเทศกบั การจดั สรรงบประมาณ สิบตารวจตรีธาม มาฉมิ
นายเจรญิ พงษ์ ศุภธีระธาดา
17. การศึกษาวเิ คราะหง์ บประมาณรายจา่ ยงบกลาง
นางณิชา รักจอ้ ย
18. รายได้เงนิ นอกงบประมาณกับการสบทบงบประมาณรายจ่าย นางสาวนยิ ดา ชชู าย
ประจาปี นางสาวสาวติ รี วาระคา


Click to View FlipBook Version