The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

ระเบียบวาระการประชุมครั้งที่ 1_2564

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by arthit.13579, 2021-11-09 03:10:39

ระเบียบวาระการประชุมครั้งที่ 1_2564

ระเบียบวาระการประชุมครั้งที่ 1_2564

ระเบยี บวาระการประชุม
คณะกรรมการอา่ นและตรวจสอบความถกู ต้องของเอกสารวชิ าการ

คร้งั ที่ 1/๒๕๖4
วันจันทร์ที่ 15 พฤศจิกายน เวลา 09.00 – 12.00 น.

ผ่านระบบการประชุมอิเลก็ ทรอนกิ ส์ (Zoom)
-----------------------------------------

ระเบยี บวาระที่ ๑ เรอื่ งแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ
1.1 คำสัง่ สำนกั งบประมำณของรฐั สภำ ท่ี 11/2564 แต่งต้ังคณะกรรมกำรอ่ำนและ

ตรวจสอบควำมถูกต้องของเอกสำรวิชำกำร

ระเบยี บวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม
-- ไม่มี --

ระเบียบวาระที่ ๓ เรอื่ งพจิ ารณา
3.๑ หลักเกณฑ์ แนวทำงกำรจัดทำเอกสำรวชิ ำกำร ประจำปงี บประมำณ พ.ศ. 2565
3.2 แผนกำรจดั ทำและแนวทำงกำรพิจำรณำเอกสำรวิชำกำร ประจำปงี บประมำณ พ.ศ.

2565

ระเบยี บวาระท่ี 4 เรอื่ งอื่นๆ (ถ้ามี)

___________________________


Click to View FlipBook Version