The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

ศศิ_แผนการจัดการเรียนรู้_เคมี 1_QSCCS_หน่วยการเรียนรู้_ปฏิบัติการเคมีเบื้องต้น_เทอม 1_2563

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by ศศิ ประทีป ณ ถลาง, 2021-05-24 11:10:06

ศศิ_แผนการจัดการเรียนรู้_เคมี 1_QSCCS_หน่วยการเรียนรู้_ปฏิบัติการเคมีเบื้องต้น_เทอม 1_2563

ศศิ_แผนการจัดการเรียนรู้_เคมี 1_QSCCS_หน่วยการเรียนรู้_ปฏิบัติการเคมีเบื้องต้น_เทอม 1_2563

1
แผนการจัดการเรยี นรู้ รายวชิ า เคมี 1 รหสั วชิ า ว30221

แผนการจัดการเรียนร้ทู ี่ 1

กล่มุ สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายวชิ า เคมี 1 รหัสวิชา ว30221 ช้ันมธั ยมศกึ ษาปที ่ี 4

สาระที่ 5 เคมี หนว่ ยการเรียนร้ทู ่ี 1 ปฏิบตั กิ ารเคมเี บ้ืองต้น

เรือ่ ง ความปลอดภยั ในการทางานกับสารเคมแี ละอุบตั ิเหตุจากสารเคมี เวลา 3 ช่ัวโมง

ผู้สอน นางสาวศศิ ประทปี ณ ถลาง

1. มาตรฐานการเรยี นรู้
มาตรฐาน ว 5.3 เข้าใจหลกั การทาปฏบิ ตั ิการเคมี การวดั ปรมิ าณสาร หนว่ ยวดั และ

การเปลีย่ นหนว่ ย การคานวณปรมิ าณของสาร ความเขม้ ขน้ ของสารละลาย รวมท้งั การบรู ณาการ
ความร้แู ละทักษะในการอธบิ ายปรากฏการณใ์ นชวี ติ ประจาวันและการแก้ปญั หาทางเคมี

2. ผลการเรียนรู้
2.1 บอกและอธิบายข้อปฏิบัตเิ บือ้ งตน้ และปฏิบัตติ นท่แี สดงถึงความตระหนักในการทา

ปฏิบตั ิการเคมเี พ่ือให้มีความปลอดภยั ท้ังต่อตนเองผู้อ่นื และสงิ่ แวดล้อมและเสนอแนวทางแกไ้ ข
เมือ่ เกิดอบุ ตั เิ หตุ

3. สาระสาคัญ
ผู้เรยี นจะได้เรียนรเู้ กย่ี วกบั ข้อปฏิบตั เิ บอ้ื งตน้ และการปฏบิ ัติตนในการทาปฏบิ ตั กิ ารทางเคมี

ไดอ้ ย่างปลอดภัยทง้ั ตอ่ ตนเอง ผอู้ นื่ และส่ิงแวดลอ้ มได้

4. จุดประสงค์การเรยี นรู้
4.1 ด้านความรู้ (Knowledge)
1. บอกข้อปฏบิ ัติเบอ้ื งตน้ ในการทางานกบั สารเคมไี ด้
2. อธบิ ายการปฏบิ ัติตนให้มีความปลอดภยั ในการทาปฏบิ ตั กิ ารเคมีได้
3. เสนอแนวทางแกไ้ ข เมอ่ื เกดิ อบุ ตั ิเหตจุ ากการทาปฏิบตั กิ ารเคมีได้
4.2 ด้านทักษะ/กระบวนการ(Process)
1. จัดทาชน้ิ งาน (เปน็ ชนิ้ งานรายกลุ่ม) เกยี่ วกับ ความปลอดภยั ในห้องปฏิบตั กิ าร

และอันตรายจากการใช้สารเคมี ในรปู แบบผังความคิด/ผังมโนทัศน์ ป้ายนิเทศ และแผ่นพบั ได้
2. นาเสนอช้ินงานหน้าชน้ั เรยี น และนาความรไู้ ปเผยแพรต่ อ่ สาธารณชนไดท้ ้ัง

ภายในและภายนอกโรงเรยี นได้

ครูผู้สอน คณุ ครูศศิ ประทปี ณ ถลาง โรงเรียนเฉลมิ พระเกยี รติสมเดจ็ พระศรนี ครินทร์ ภเู ก็ต
กลมุ่ สาระการเรยี นรู้วทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในพระราชปู ถัมภ์สมเดจ็ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

2
แผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชา เคมี 1 รหัสวิชา ว30221

4.3 ดา้ นคณุ ธรรมจริยธรรมและคณุ ลักษณะอันพงึ ประสงค์ (Attitude)
1. มวี นิ ัย
2. ใฝ่เรยี นรู้
3. มงุ่ มั่นในการทางาน

5. สาระการเรียนรู้
➢ ประเภทของสารเคมี
➢ ขอ้ ควรปฏิบตั ิในการทาปฏบิ ตั ิการเคมี
➢ การกาจดั สารเคมี
➢ อบุ ัติเหตุจากสารเคมี

6. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
6.1 ความสามารถในการสื่อสาร
- การอธบิ าย การเขียน การพดู หน้าชั้นเรยี น
6.2 ความสามารถในการคดิ
- การสังเกต การคดิ วเิ คราะห์ การคดิ สร้างสรรค์ การเปรยี บเทียบ การสร้าง

คาอธบิ าย การอภปิ ราย การสือ่ ความหมายการออกแบบช้นิ งาน การทากจิ กรรมโดยใช้
กระบวนการทางวทิ ยาศาสตร์

6.3 ความสามารถในการแก้ปญั หา
- การแก้ปัญหาในการออกแบบชน้ิ งาน

6.4 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
- กระบวนการสบื เสาะหาความรเู้ พ่ิมเตมิ
- กระบวนการกล่มุ

6.5 ความสามารถในการใชเ้ ทคโนโลยี
- การสบื ค้นขอ้ มลู เพิม่ เตมิ จากแหลง่ ขอ้ มูลสารสนเทศ

ครูผ้สู อน คุณครูศศิ ประทปี ณ ถลาง โรงเรียนเฉลิมพระเกยี รตสิ มเดจ็ พระศรนี ครินทร์ ภูเก็ต
กล่มุ สาระการเรียนรวู้ ทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในพระราชปู ถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

3
แผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชา เคมี 1 รหัสวิชา ว30221

7. กระบวนการจดั การเรียนรู้
วิธีสอนแบบ: การสอนตามกระบวนการเรียนรแู้ บบบนั ได 5 ข้ัน (QSCCS)

โดยใช้ชดุ กิจกรรมการเรียนรู้
ข้ันกอ่ นจัดกจิ กรรมการเรยี นรู้

ชดุ กิจกรรมการเรียนรู้หน่วยการเรยี นรู้ เรื่อง ปฏิบัตกิ ารเคมเี บือ้ งต้น
สือ่ การเรียนรู้ ชดุ ที่ 1 เรอ่ื ง ความปลอดภยั ในหอ้ งปฏิบัติการและอันตรายจากการใชส้ ารเคมี

“ขอ้ ควรปฏบิ ัติ/ไม่ควรปฏิบัตใิ นการทาปฏบิ ัติการเคมเี บือ้ งต้น”

- ครูสารวจความรู้เดิมของนกั เรยี นและจัดกลมุ่ นกั เรียน กล่มุ ละ 5 คน
- นักเรียนทาแบบทดสอบก่อนเรยี น (Pre-Test) ชุดที่ 1 เรอื่ ง ความปลอดภยั
ในห้องปฏิบัติการและอนั ตรายจากการใชส้ ารเคมี
- นกั เรียนทากจิ กรรมกอ่ นเรียน“ขอ้ ควรปฏบิ ัติหรอื ไม่ควรปฏิบตั ใิ นการทาปฏบิ ัติการเคมี
เบื้องตน้ มอี ะไรบา้ ง”

ข้นั ที่ 1 : Learning to Question การตั้งคาถาม/สมมตฐิ าน

ส่อื การเรียนรู้ ภาพหรอื คลปิ วดิ โี อ

1.1 ครใู หน้ กั เรียนดูภาพหรือคลปิ วิดโี อของเหตกุ ารณ์ในหอ้ งปฏิบัติการ เพอื่ กระตนุ้
ความสนใจนกั เรยี น

1.2 นักเรยี นแต่ละกลุม่ ช่วยกันตั้งคาถามเกี่ยวกบั เน้อื หาสาระในภาพหรอื คลิปวิดโี อ
1.3 นักเรยี นแต่ละกลุม่ ร่วมกันอภปิ รายคาตอบของกลมุ่ และช่วยกนั หาแนวทางในการหา
คาตอบและสืบค้นความรูเ้ พิ่มเตมิ

ครูผูส้ อน คุณครศู ศิ ประทีป ณ ถลาง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรตสิ มเด็จพระศรีนครินทร์ ภเู ก็ต
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในพระราชูปถมั ภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุ ารี

4
แผนการจดั การเรียนรู้ รายวชิ า เคมี 1 รหสั วชิ า ว30221

ขนั้ ท่ี 2 : Learning to Search การสบื คน้ ความรู้/แสวงหาสารสนเทศ

1. ชุดกิจกรรมการเรยี นรหู้ นว่ ยการเรยี นรู้ เรื่อง ปฏบิ ัตกิ ารเคมเี บอื้ งตน้

ชดุ ที่ 1 เร่ือง ความปลอดภยั ในห้องปฏบิ ัติการและอนั ตรายจากการใช้สารเคมี

- บตั รกจิ กรรมท่ี 1.1 เรอ่ื ง ประเภทของสารเคมี

- บัตรกจิ กรรมท่ี 1.2 เรื่อง ขอ้ ควรปฏิบตั ิในการทาปฏบิ ตั กิ ารเคมี

สื่อการเรียนรู้ - บตั รกิจกรรมที่ 1.3 เรื่อง การกาจัดสารเคมีและอบุ ัติเหตจุ ากสารเคมี
- บัตรความร้ทู ่ี 1.1 เร่อื ง ประเภทของสารเคมี

- บัตรความรู้ท่ี 1.2 เรอ่ื ง ข้อควรปฏิบัติในการทาปฏิบตั กิ ารเคมี

- บัตรความรู้ที่ 1.3 เรอ่ื ง การกาจัดสารเคมี

- บัตรความรทู้ ี่ 1.4 เรอ่ื ง อบุ ัติเหตุจากสารเคมี

2. หนงั สอื เรยี นเคมี เลม่ 1

2.1 นักเรียนแต่ละกล่มุ ศกึ ษารายละเอยี ดและปฏิบัติตามขั้นตอนในบตั รกจิ กรรมที่ 1.1
เร่อื ง ประเภทของสารเคมี

2.2 นักเรียนแตล่ ะกลุ่มศกึ ษารายละเอยี ดและปฏิบตั ติ ามขั้นตอนในบัตรกจิ กรรมท่ี 1.2
เร่ือง ข้อควรปฏิบัตใิ นการทาปฏบิ ัติการเคมี

2.3 นกั เรียนแตล่ ะกลุ่มศกึ ษารายละเอยี ดและปฏิบตั ติ ามขั้นตอนในบัตรกจิ กรรมที่ 1.3
เรื่อง การกาจัดสารเคมีและอุบตั ิเหตุจากสารเคมี

2.4 นกั เรียนค้นควา้ หาความรู้
- บตั รความรู้ท่ี 1.1 เร่ือง ประเภทของสารเคมี
- บตั รความรู้ท่ี 1.2 เรือ่ ง ข้อควรปฏบิ ัติในการทาปฏบิ ัตกิ ารเคมี
- บัตรความรู้ท่ี 1.3 เร่ือง การกาจัดสารเคมี
- บัตรความรู้ที่ 1.4 เรอื่ ง อุบตั เิ หตจุ ากสารเคมี

ครผู สู้ อน คุณครูศศิ ประทีป ณ ถลาง โรงเรยี นเฉลิมพระเกียรติสมเดจ็ พระศรีนครินทร์ ภเู ก็ต
กลมุ่ สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในพระราชูปถมั ภส์ มเด็จพระเทพรตั นราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

5
แผนการจดั การเรียนรู้ รายวิชา เคมี 1 รหัสวชิ า ว30221

ขน้ั ที่ 3 : Learning to Construct การสรปุ องค์ความรู้/สร้างองค์ความรู้

1. ชุดกจิ กรรมการเรยี นรู้หน่วยการเรียนรู้ เร่อื ง ปฏิบัตกิ ารเคมเี บอื้ งต้น
ชุดท่ี 1 เรอ่ื ง ความปลอดภยั ในหอ้ งปฏิบัตกิ ารและอันตรายจากการใชส้ ารเคมี
- บตั รกิจกรรมที่ 1.4 เร่ืองผงั มโนทศั น์ความปลอดภยั ในห้องปฏบิ ตั กิ ารและ
ส่ือการเรยี นรู้ อนั ตรายจากการใชส้ ารเคมี
- บตั รกิจกรรมที่ 1.5 เร่ือง ความปลอดภยั ในห้องปฏบิ ตั กิ ารและอันตรายจากการ
ใช้สารเคมีกบั การนาไปใช้ประโยชน์
2. หนงั สือเรียนเคมี เล่ม 1

3.1 นักเรียนศกึ ษาความรเู้ พ่มิ เติม
3.2 ครูและนักเรยี นรว่ มกนั วิเคราะห์เพอ่ื สร้างองคค์ วามรู้ รวมถึงแนวทางการนาความรู้
ไปใชป้ ระโยชน์
3.3 นักเรยี นเขียนผังมโนทศั น์หรอื แผนผงั ความคดิ ความร้ทู ไี่ ดร้ บั เรือ่ ง ความปลอดภัย
ในห้องปฏิบตั กิ ารและอันตรายจากการใชส้ ารเคมี

- บัตรกจิ กรรมที่ 1.4 เร่ืองผงั มโนทัศน์ความปลอดภัยในห้องปฏบิ ตั กิ ารและอันตราย
จากการใช้สารเคมี

- บตั รกจิ กรรมที่ 1.5 เรอ่ื ง ความปลอดภัยในหอ้ งปฏบิ ตั กิ ารและอนั ตรายจาก
การใช้สารเคมีกับการนาไปใช้ประโยชน์

ขนั้ ที่ 4 : Learning to Communicate การส่ือสารและนาเสนอ/เรยี นร้เู พอื่ สอ่ื สาร

1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้หนว่ ยการเรยี นรู้ เรื่อง ปฏิบตั ิการเคมเี บอ้ื งต้น
ส่ือการเรยี นรู้ ชดุ ท่ี 1 เรอื่ ง ความปลอดภัยในหอ้ งปฏิบัติการและอันตรายจากการใช้สารเคมี

2. หนงั สอื เรยี นเคมี เล่ม 1

4.1 ตวั แทนนกั เรียนแต่ละกลุ่มนาเสนอผลงานจากการศกึ ษาและค้นควา้ หนา้ ชัน้ เรยี น
4.2 นกั เรยี นแต่ละกลุ่มจัดทาผงั มโนทัศนห์ รือแผนผังความคิดความรู้ท่ีไดร้ บั อยา่ งสรา้ งสรรค์
และสวยงาม
4.3 ครูและนักเรยี นรว่ มกนั แลกเปลย่ี นความคดิ และเสนอแนะผลงาน เพอื่ พัฒนาผลงาน
ใหด้ ยี ง่ิ ขน้ึ

ครผู ู้สอน คณุ ครศู ศิ ประทปี ณ ถลาง โรงเรียนเฉลิมพระเกยี รตสิ มเดจ็ พระศรนี ครินทร์ ภเู ก็ต
กลุ่มสาระการเรยี นรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในพระราชูปถมั ภส์ มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

6
แผนการจัดการเรยี นรู้ รายวิชา เคมี 1 รหสั วิชา ว30221

ขน้ั ที่ 5 : Learning to Serve การบรกิ ารสังคมและจติ สาธารณะ/การตอบแทนสังคม

สือ่ การเรียนรู้ บอรด์ ความรู้ /ปา้ ยนิเทศน์ /แผ่นพบ

5.1 นักเรียนแต่ละกลุ่มรวบรวมข้อมูลผลการศึกษาจากการทากิจกรรมกลุ่ม จัดบอร์ดความรู้
หรือ ทาป้ายนเิ ทศ หรอื แผน่ พบั ให้ความรเู้ กี่ยวกับ ความปลอดภัยในห้องปฏิบัตกิ ารและอันตรายจาก
การใช้สารเคมี พรอ้ มนาเสนอผา่ นส่อื ออนไลนต์ ่างๆ

ขั้นหลงั จัดกจิ กรรมการเรยี นรู้

สื่อการเรยี นรู้ ชดุ กจิ กรรมการเรยี นรูห้ น่วยการเรยี นรู้ เร่ือง ปฏิบัติการเคมเี บื้องตน้
ชุดที่ 1 เร่อื ง ความปลอดภัยในห้องปฏบิ ตั ิการและอันตรายจากการใชส้ ารเคมี

- นกั เรยี นทาแบบทดสอบหลงั เรยี น (Post-Test)

8. ส่ือ อุปกรณ์และแหลง่ เรยี นรู้
8.1 สอ่ื การเรยี นรู้
1) ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ เร่อื ง ปฏบิ ตั ิการเคมีเบอื้ งต้น
ชุดท่ี 1 เรือ่ ง ความปลอดภยั ในหอ้ งปฏิบัตกิ ารและอนั ตรายจากการใช้สารเคมี
2) หนังสือเรยี นเคมี เล่ม 1
8.2 แหลง่ การเรยี นรู้(สาหรับการศึกษาคน้ คว้าเพม่ิ เตมิ นอกเวลาเรียน)
1) ห้องสมุด
2) แหลง่ ข้อมลู สารสนเทศ

ครผู สู้ อน คณุ ครูศศิ ประทปี ณ ถลาง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรตสิ มเด็จพระศรีนครินทร์ ภเู ก็ต
กลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุ าฯ สยามบรมราชกมุ ารี

7
แผนการจัดการเรยี นรู้ รายวิชา เคมี 1 รหสั วชิ า ว30221

9. การวดั และประเมินผล

วิธกี าร เครอ่ื งมอื เกณฑ์

ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรยี น แบบทดสอบกอ่ นเรยี นและหลงั เรยี น ร้อยละ 70
ชุดท่ี 1 เรื่อง ความปลอดภัยในห้องปฏบิ ตั ิการ ชุดที่ 1 เรื่อง ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ ผา่ นเกณฑ์
และอนั ตรายจากการใชส้ ารเคมี และอนั ตรายจากการใช้สารเคมี
ตรวจบตั รกจิ กรรมท่ี 1.1 – 1.5 บตั รกจิ กรรมที่ 1.1 – 1.5 ร้อยละ 80
ชดุ กิจกรรมการเรยี นรู้ หนว่ ยการเรียนรู้ ชดุ กิจกรรมการเรยี นรู้ หน่วยการเรียนรู้ ผา่ นเกณฑ์
เร่ือง ปฏบิ ตั ิการเคมเี บื้องตน้ เรื่อง ปฏบิ ัตกิ ารเคมเี บอ้ื งต้น
ชดุ ที่ 1 เรอื่ ง ความปลอดภยั ในหอ้ งปฏบิ ัตกิ าร ชุดท่ี 1 เรอื่ ง ความปลอดภยั ในหอ้ งปฏบิ ัตกิ าร ระดบั คุณภาพ3
และอันตรายจากการใชส้ ารเคมี และอันตรายจากการใชส้ ารเคมี ผ่านเกณฑ์
ประเมนิ ชน้ิ งาน แบบประเมินชิ้นงาน
ผังมโนทัศน์/แผนผงั ความคิด ผงั มโนทัศน์/แผนผงั ความคดิ ระดับคุณภาพ3
ประเมนิ ชน้ิ งาน แบบประเมินช้นิ งาน ผ่านเกณฑ์
บอร์ดความร/ู้ แผ่นพับ/ปา้ ยนเิ ทศน์ บอรด์ ความรู้/แผ่นพับ/ป้ายนิเทศน์
ระดบั คุณภาพ 2
สงั เกตพฤตกิ รรมการทางานรายบุคคล แบบสงั เกตพฤติกรรมการทางานรายบคุ คล ผา่ นเกณฑ์

สังเกตพฤติกรรมการทางานกลุม่ แบบสังเกตพฤติกรรมการทางานกลมุ่ ระดับคุณภาพ 2
แบบประเมนิ คุณลักษณะอนั พึงประสงค์ ผ่านเกณฑ์
สังเกตความมีวินยั ใฝ่เรยี นรู้
ม่งุ มนั่ ในการทางาน ระดับคุณภาพ 2
ผ่านเกณฑ์

10. ข้อเสนอแนะ
.………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………

ลงชื่อ……………………………………………………………..
(นางสาวศศิ ประทปี ณ ถลาง)
ตาแหน่ง ครู

ครผู ู้สอน คุณครูศศิ ประทปี ณ ถลาง โรงเรยี นเฉลิมพระเกียรติสมเดจ็ พระศรีนครินทร์ ภูเก็ต
กล่มุ สาระการเรียนรูว้ ิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในพระราชปู ถมั ภส์ มเดจ็ พระเทพรตั นราชสดุ าฯ สยามบรมราชกุมารี

8
แผนการจดั การเรียนรู้ รายวชิ า เคมี 1 รหสั วิชา ว30221

แบบบันทกึ หลงั แผนการสอน

ด้านความรู้ (Knowledge)
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………

ดา้ นทกั ษะ/กระบวนการ (Process)
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………

ด้านคณุ ธรรมจรยิ ธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (Attitude)
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………

ปัญหา/อปุ สรรคในการจดั การเรียนรู้
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………

แนวทางแกไ้ ข
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………

ความสาเร็จในการจดั การเรยี นรู้
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………

ครูผู้สอน คณุ ครศู ศิ ประทีป ณ ถลาง ลงชื่อ………………………………………………..
กลุม่ สาระการเรยี นรวู้ ทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยี (นางสาวศศิ ประทปี ณ ถลาง)
ตาแหนง่ ครู

โรงเรยี นเฉลมิ พระเกยี รติสมเดจ็ พระศรีนครินทร์ ภเู ก็ต
ในพระราชปู ถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุ าฯ สยามบรมราชกุมารี

9
แผนการจัดการเรียนรู้ รายวชิ า เคมี 1 รหสั วิชา ว30221

แบบสังเกตพฤติกรรม การทางานรายบุคคล

คาชีแ้ จง : ใหค้ รผู ้สู อนสงั เกตพฤตกิ รรมของนักเรียนในระหวา่ งเรียนและนอกเวลาเรียน
แลว้ ขดี ✓ลงในชอ่ งที่ตรงกบั ระดับคะแนน

43214321432143214321
ลาดับท่ี
่ชือ-ส ุกล
ความ ีม ิวนัย
ความ ีม ้นาใจ

เอื้อเฟื้อ เสียสละ

การ ัรบฟัง
ความ ิคดเห็น
การแสดง
ความ ิคดเห็น
การตรง ่ตอ

เวลา
รวม
20 คะแนน

ลงชือ่ .................................................... ผู้ประเมิน
................ /................ /................

เกณฑก์ ารตดั สินคุณภาพ

เกณฑก์ ารให้คะแนน ช่วงคะแนน ระดบั คณุ ภาพ

ปฏบิ ัตหิ รือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่าเสมอ ให้ 4 คะแนน 18 - 20 ดมี าก
ปฏบิ ตั หิ รอื แสดงพฤตกิ รรมบอ่ ยคร้ัง ให้ 3 คะแนน
ปฏิบัตหิ รอื แสดงพฤติกรรมบางคร้งั ให้ 2 คะแนน 14 - 17 ดี
ปฏิบัติหรอื แสดงพฤติกรรมน้อยคร้ัง ให้ 1 คะแนน
10 - 13 พอใช้

ต่ากว่า 10 ปรับปรุง

ครูผ้สู อน คณุ ครูศศิ ประทปี ณ ถลาง โรงเรยี นเฉลิมพระเกยี รตสิ มเด็จพระศรนี ครินทร์ ภูเก็ต
กลมุ่ สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในพระราชปู ถมั ภส์ มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

10
แผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชา เคมี 1 รหสั วชิ า ว30221

แบบสงั เกตพฤตกิ รรม การทางานกลุ่ม

คาชแ้ี จง : ใหค้ รผู สู้ อนสังเกตพฤติกรรมของนกั เรยี นในระหวา่ งเรียนและนอกเวลาเรียน
แล้วขีด ✓ลงในชอ่ งที่ตรงกับระดับคะแนน

43214321432143214321
ลาดับท่ี
ชื่อ-ส ุกล
ความ ่รวม ืมอ ักน
ทา ิกจกรรม
การแสดงความ ิคดเห็น
การ ัรบฟังความ ิคดเห็น
ความ ั้ตงใจทางาน
การแ ้กไข ปัญหาห ืรอ
ป ัรบป ุรง ผลงานกลุ่ม

รวม
20 คะแนน

ลงช่ือ.................................................... ผู้ประเมนิ

................ /................ /................

เกณฑ์การตดั สินคุณภาพ

เกณฑ์การให้คะแนน ชว่ งคะแนน ระดับคณุ ภาพ

ปฏิบตั ิหรอื แสดงพฤติกรรมอย่างสมา่ เสมอ ให้ 4 คะแนน 18 - 20 ดมี าก
ปฏบิ ัติหรือแสดงพฤตกิ รรมบ่อยครงั้ ให้ 3 คะแนน 14 - 17 ดี
ปฏบิ ตั หิ รือแสดงพฤติกรรมบางครง้ั ให้ 2 คะแนน 10 - 13
ปฏบิ ตั ิหรอื แสดงพฤตกิ รรมนอ้ ยครัง้ ให้ 1 คะแนน ตา่ กว่า 10 พอใช้
ปรบั ปรงุ

ครผู ู้สอน คณุ ครศู ศิ ประทปี ณ ถลาง โรงเรยี นเฉลมิ พระเกยี รติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต
กล่มุ สาระการเรยี นรวู้ ิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในพระราชปู ถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุ ารี

11
แผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชา เคมี 1 รหสั วิชา ว30221

แบบประเมนิ คุณลักษณะอนั พึงประสงค์

คาช้ีแจง : ให้ ผู้สอน สังเกตพฤตกิ รรมของนกั เรยี นในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน
แล้วขดี ✓ลงในชอ่ งทีต่ รงกบั ระดบั คะแนน

คุณลกั ษณะอนั พึงประสงค์ รายการประเมิน ระดับคะแนน
1. รกั ชาติ ศาสนก์ ษตั ริย์ 4321
1.1 ยืนตรงเม่ือไดย้ นิ เพลงชาติ ร้องเพลงชาติได้ และอธบิ ายความหมายของ เพลงชาติ
2. ซ่อื สตั ย์ สุจรติ 1.2 ปฏิบัตติ นตามสิทธิและหน้าที่ของนักเรียน
3. มีวนิ ัย รบั ผดิ ชอบ 1.3 ให้ความรว่ มมอื รว่ มใจ ในการทางานกับสมาชกิ ในโรงเรยี น
4. ใฝเ่ รยี นรู้ 1.4 เขา้ ร่วมกิจกรรมและมสี ่วนรว่ มในการจดั กจิ กรรมทีส่ ร้างความสามคั คี ปรองดอง และ
5. อย่อู ย่างพอเพยี ง
เป็นประโยชน์ต่อโรงเรยี นและชุมชน
1.5 เขา้ รว่ มกจิ กรรมทางศาสนาทีต่ นนับถอื ปฏิบัตติ นตามหลกั ของศาสนา
1.6 เขา้ ร่วมกจิ กรรมและมสี ว่ นร่วมในการจัดกจิ กรรมทเ่ี ก่ียวกับสถาบนั พระมหากษตั ริย์

ตามทโี่ รงเรยี นและชุมชนจดั ขน้ึ
2.1 ใหข้ อ้ มลู ทถี่ ูกต้อง และเปน็ จริง
2.2 ปฏิบตั ิในสง่ิ ท่ถี ูกตอ้ ง ละอาย และเกรงกลวั ท่ีจะทาความผิด ทาตามสัญญาท่ีตนให้ไว้

กบั เพื่อน พ่อแม่ หรอื ผู้ปกครอง และครู
2.3 ปฏบิ ัตติ อ่ ผู้อื่นด้วยความซ่ือตรง ไมห่ าประโยชน์ในทางท่ไี ม่ถกู ต้อง
3.1 ปฏิบัตติ ามขอ้ ตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ขอ้ บงั คบั ของครอบครวั

และโรงเรยี น ตรงต่อเวลาในการปฏิบัติกจิ กรรมตา่ งๆ ในชีวติ ประจาวัน และ
รบั ผิดชอบในการทางาน
4.1 แสวงหาขอ้ มลู จากแหลง่ การเรียนรู้ต่างๆ
4.2 มกี ารจดบันทกึ ความรู้อยา่ งเปน็ ระบบ
4.3 สรปุ ความรไู้ ด้อย่างมีเหตผุ ล
5.1 ใชท้ รพั ยส์ ินของตนเอง เชน่ สิ่งของ เคร่ืองใช้ ฯลฯ อย่างประหยดั ค้มุ ค่า และ
เกบ็ รักษาดแู ลอย่างดี และใชเ้ วลาอยา่ งเหมาะสม
5.2 ใช้ทรพั ยากรของสว่ นรวมอยา่ งประหยัด คุ้มคา่ และเกบ็ รักษาดแู ลอย่างดี
5.3 ปฏิบัตติ นและตัดสนิ ใจดว้ ยความรอบคอบ มเี หตผุ ล
5.4 ไมเ่ อาเปรยี บผู้อืน่ และไมท่ าใหผ้ อู้ ่ืนเดือดร้อน พร้อมให้อภยั เมื่อผู้อื่นกระทาผิดพลาด
5.5 วางแผนการเรียน การทางานและการใช้ชีวติ ประจาวันบนพน้ื ฐานของความรู้ ขอ้ มลู
ขา่ วสาร
5.6 รูเ้ ท่าทนั การเปล่ยี นแปลงทางสังคม และสภาพแวดล้อม ยอมรบั และปรบั ตัว
อยูร่ ว่ มกบั ผ้อู นื่ ได้อยา่ งมคี วามสุข

ครูผสู้ อน คุณครศู ศิ ประทีป ณ ถลาง โรงเรยี นเฉลมิ พระเกียรตสิ มเดจ็ พระศรีนครินทร์ ภูเก็ต
กลุ่มสาระการเรยี นรู้วทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในพระราชปู ถัมภ์สมเด็จพระเทพรตั นราชสดุ าฯ สยามบรมราชกมุ ารี

12
แผนการจัดการเรยี นรู้ รายวิชา เคมี 1 รหัสวิชา ว30221

คณุ ลกั ษณะอันพึงประสงค์ รายการประเมิน ระดบั คะแนน
4321

6. ม่งุ ม่นั ในการทางาน 6.1 มคี วามตั้งใจและพยายามในการทางานท่ไี ด้รบั มอบหมาย
7. รักความเป็นไทย 6.2 มคี วามอดทนและไมท่ ้อแทต้ อ่ อุปสรรคเพอ่ื ใหง้ านสาเร็จ
8. มีจติ สาธารณะ 7.1 มีจิตสานกึ ในการอนุรักษว์ ัฒนธรรมและภูมปิ ัญญาไทย
7.2 เหน็ คณุ คา่ และปฏิบตั ติ นตามวฒั นธรรมไทย
8.1 รจู้ กั ช่วยพอ่ แม่ ผู้ปกครอง และครูทางาน
8.2 อาสาทางาน ชว่ ยคดิ ช่วยทา และแบง่ ปันสง่ิ ของให้ผูอ้ ่นื
8.3 ดแู ล รกั ษาทรัพย์สมบตั ิของห้องเรียน โรงเรียน ชุมชน
8.4 เข้าร่วมกจิ กรรมเพือ่ สังคมและสาธารณประโยชน์ของโรงเรียน

ลงช่ือ...............................................ผปู้ ระเมิน
............... /................ /................

เกณฑก์ ารใหค้ ะแนน เกณฑ์การตดั สินคณุ ภาพ

ปฏิบตั ิหรอื แสดงพฤติกรรมอย่างสมา่ เสมอ ให้ 4 คะแนน ชว่ งคะแนน ระดับคณุ ภาพ
ปฏบิ ตั ิหรือแสดงพฤตกิ รรมบอ่ ยครั้ง ให้ 3 คะแนน
ปฏิบตั ิหรอื แสดงพฤติกรรมบางครง้ั ให้ 2 คะแนน 191 - 108 ดมี าก
ปฏบิ ัติหรอื แสดงพฤตกิ รรมนอ้ ยคร้งั ให้ 1 คะแนน
73 - 90 ดี

54 - 72 พอใช้

ต่ากว่า 54 ปรบั ปรุง

ครผู สู้ อน คณุ ครศู ศิ ประทปี ณ ถลาง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรตสิ มเดจ็ พระศรนี ครินทร์ ภเู ก็ต
กล่มุ สาระการเรียนรู้วทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุ าฯ สยามบรมราชกุมารี

13
แผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชา เคมี 1 รหสั วิชา ว30221

การประเมินช้ินงาน/ภาระงาน

แบบประเมินผงั มโนทศั น์/แผนผังความคดิ (Mind Mapping)
เร่อื ง ความปลอดภัยในห้องปฏบิ ตั กิ ารและอนั ตรายจากการใชส้ ารเคมี

ลาดบั รายการประเมนิ ระดับคะแนน 1
ท่ี 432

1 ความสมบรู ณ์ครบถว้ นของเนอื้ หา

2 ความประณตี และความสวยงาม

3 ความคิดสร้างสรรค์

4 การตรงตอ่ เวลา

5 การนาไปประยุกตใ์ ช้ให้เกิดประโยชน์

รวม

ลงชอ่ื ...............................................ผปู้ ระเมิน
............... /................ /................

เกณฑ์การให้คะแนน เกณฑ์การตดั สินคุณภาพ
ดมี าก = 4 คะแนน
ดี = 3 คะแนน ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ
พอใช้ = 2 คะแนน
ปรบั ปรุง = 1 คะแนน 14 - 16 ดมี าก

11 - 13 ดี

8 - 10 พอใช้

ต่ากวา่ 8 ปรบั ปรงุ

ครผู ู้สอน คุณครูศศิ ประทีป ณ ถลาง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเดจ็ พระศรนี ครินทร์ ภเู ก็ต
กลมุ่ สาระการเรียนรวู้ ิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในพระราชปู ถมั ภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุ าฯ สยามบรมราชกุมารี

14
แผนการจดั การเรียนรู้ รายวชิ า เคมี 1 รหสั วชิ า ว30221

การประเมินชิ้นงาน/ภาระงาน

แบบประเมิน บอรด์ ความรู้/แผน่ พับ/ป้ายนิเทศน์

เรอ่ื ง ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการและอนั ตรายจากการใชส้ ารเคมี

ลาดบั รายการประเมนิ ระดับคะแนน 1
ท่ี 432

1 ความสมบูรณ์ครบถว้ นของเนอ้ื หา

2 ความประณีตและความสวยงาม

3 ความคดิ สร้างสรรค์

4 การตรงต่อเวลา

5 การนาไปประยกุ ตใ์ ชใ้ หเ้ กิดประโยชน์

รวม

ลงช่อื ...............................................ผู้ประเมิน
............... /................ /................

เกณฑก์ ารให้คะแนน เกณฑก์ ารตัดสินคณุ ภาพ
ดีมาก = 4 คะแนน
ดี = 3 คะแนน ช่วงคะแนน ระดบั คุณภาพ
พอใช้ = 2 คะแนน
ปรบั ปรุง = 1 คะแนน 14 - 16 ดมี าก

11 - 13 ดี

8 - 10 พอใช้

ต่ากว่า 8 ปรบั ปรุง

ครูผู้สอน คุณครศู ศิ ประทปี ณ ถลาง โรงเรยี นเฉลิมพระเกยี รตสิ มเด็จพระศรนี ครินทร์ ภเู ก็ต
กลมุ่ สาระการเรียนร้วู ิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในพระราชปู ถัมภ์สมเดจ็ พระเทพรัตนราชสดุ าฯ สยามบรมราชกมุ ารี

15
แผนการจดั การเรยี นรู้ รายวชิ า เคมี 1 รหสั วิชา ว30221

แบบประเมนิ / การนาเสนอผลงาน

คาชแี้ จง : ให้ ผ้สู อน ประเมินการนาเสนอผลงานของนักเรียนตามรายการทกี่ าหนด
แล้วขดี ✓ลงในชอ่ งทีต่ รงกับระดบั คะแนน

ลาดบั รายการประเมิน ระดับคะแนน
ท่ี 4321

1 นาเสนอเน้ือหาในผลงานไดถ้ ูกต้อง

2 การลาดบั ขนั้ ตอนของเนื้อเรอื่ ง

3 การนาเสนอมีความนา่ สนใจ

4 การมสี ่วนรว่ มของสมาชกิ ในกลมุ่

5 การตรงต่อเวลา

รวม

ลงชอ่ื ...............................................ผปู้ ระเมนิ
............... /................ /................

เกณฑก์ ารตัดสินคณุ ภาพ

เกณฑก์ ารใหค้ ะแนน ชว่ งคะแนน ระดับคณุ ภาพ

ผลงานหรอื พฤติกรรมสมบรู ณ์ชัดเจน ให้ 4 คะแนน 18 - 20 ดมี าก
ผลงานหรอื พฤตกิ รรมมีข้อบกพรอ่ งบางสว่ น ให้ 3 คะแนน
ผลงานหรอื พฤตกิ รรมมขี ้อบกพรอ่ งเป็นสว่ นใหญ่ ให้ 2 คะแนน 14 - 17 ดี
ผลงานหรือพฤติกรรมมขี อ้ บกพรอ่ งมาก ให้ 1 คะแนน
10 - 13 พอใช้

ตา่ กว่า 10 ปรับปรุง

ครูผ้สู อน คณุ ครูศศิ ประทปี ณ ถลาง โรงเรยี นเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรนี ครินทร์ ภเู ก็ต
กลมุ่ สาระการเรียนรวู้ ทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในพระราชปู ถมั ภ์สมเดจ็ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุ ารี

16
แผนการจัดการเรียนรู้ รายวชิ า เคมี 1 รหสั วิชา ว30221

ความคิดเห็น / ขอ้ เสนอแนะของหวั หน้ากลุ่มสาระการเรยี นร้วู ทิ ยาศาสตร์

................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

ลงชอื่ ............................................................................
(นางวิไลลกั ษณ์ ตงั สรุ ัตน์)

ตาแหน่ง หวั หนา้ กล่มุ สาระการเรยี นรูว้ ิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วนั ท.ี่ .............เดือน.............................พ.ศ...............

ความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะของรองผู้อานวยการโรงเรยี นฝา่ ยวชิ าการ

................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

ลงช่ือ............................................................................
(นางแก้วอุษา ลนี านนท)์

ตาแหน่ง รองผู้อานวยการฝ่ายบรหิ ารงานวิชาการ
วนั ที.่ .............เดือน.............................พ.ศ...............

ความคดิ เห็น / ข้อเสนอแนะของผ้บู ริหารสถานศึกษา

................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

ลงชื่อ............................................................................
(นายมนตรี พรผล)

ตาแหน่ง ผ้บู รหิ ารสถานศกึ ษา
วันที.่ .............เดือน.............................พ.ศ...............

ครผู ู้สอน คุณครูศศิ ประทปี ณ ถลาง โรงเรียนเฉลมิ พระเกยี รติสมเดจ็ พระศรีนครินทร์ ภูเก็ต
กลุ่มสาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในพระราชูปถัมภ์สมเดจ็ พระเทพรตั นราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุ ารี

17
แผนการจัดการเรียนรู้ รายวชิ า เคมี 1 รหสั วิชา ว30221

แผนการจัดการเรยี นรู้ท่ี 2

กลมุ่ สาระการเรยี นรู้วิทยาศาสตรแ์ ละเทคโนโลยี

รายวิชา เคมี 1 รหสั วิชา ว30221 ช้นั มธั ยมศึกษาปที ่ี 4

สาระที่ 5 เคมี หน่วยการเรียนรทู้ ่ี 1 ปฏบิ ตั ิการเคมเี บอ้ื งต้น

เรอ่ื ง การวดั ปริมาณสาร หน่วยวดั และวธิ กี ารทางวทิ ยาศาสตร์ เวลา 6 ช่วั โมง

ผ้สู อน นางสาวศศิ ประทปี ณ ถลาง

1. มาตรฐานการเรยี นรู้
มาตรฐาน ว 5.3 เขา้ ใจหลกั การทาปฏิบตั ิการเคมี การวดั ปรมิ าณสาร หนว่ ยวัดและ

การเปลี่ยนหน่วย การคานวณปรมิ าณของสาร ความเขม้ ขน้ ของสารละลาย รวมท้งั การบรู ณาการ
ความรแู้ ละทกั ษะในการอธิบายปรากฏการณใ์ นชวี ิตประจาวันและการแก้ปญั หาทางเคมี

2. ผลการเรียนรู้
2.1 เลือกและใช้อุปกรณ์หรือเคร่อื งมือในการทาปฏบิ ตั ิการและวัดปรมิ าณต่างๆ

ได้อยา่ งเหมาะสม
2.2 นาเสนอแผนการทดลองทดลองและเขยี นรายงานการทดลอง
2.3 ระบุหนว่ ยวดั ปรมิ าณต่างๆของสารและเปล่ียนหนว่ ยวดั ใหเ้ ปน็ หน่วยในระบบเอสไอ

ดว้ ยการใชแ้ ฟกเตอร์เปลยี่ นหน่วย

3. สาระสาคญั
ผเู้ รียนจะไดเ้ รยี นร้เู กี่ยวกบั การเลอื กใช้อุปกรณแ์ ละเครอื่ งมือในการทาปฏบิ ัติการทางเคมีและ

ใชว้ ัดปริมาณสารต่างๆ สามารถนาเสนอแผนการทดลอง เขียนรายงานการทดลอง และระบุหน่วยวัด
ปริมาณต่างๆของสารได้

4. จดุ ประสงค์การเรียนรู้
4.1 ดา้ นความรู้ (Knowledge)
1. บอกเหตุผลในการเลอื กใช้อปุ กรณแ์ ละเครื่องมอื ในการทาปฏบิ ตั กิ ารทางเคมี

และการวัดปรมิ าณต่างๆของสารได้
2. อธบิ ายการนาเสนอแผนการทดลอง การทดลอง และการเขียนรายงาน

การทดลองได้
3. ระบหุ นว่ ยวดั ปริมาณต่างๆของสารและการเปลี่ยนหน่วยวัดให้เปน็ หน่วย

ในระบบเอสไอดว้ ยการใชแ้ ฟกเตอร์

ครูผสู้ อน คุณครศู ศิ ประทีป ณ ถลาง โรงเรยี นเฉลมิ พระเกยี รตสิ มเดจ็ พระศรีนครินทร์ ภเู ก็ต
กลุ่มสาระการเรียนรูว้ ิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในพระราชปู ถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

18
แผนการจดั การเรียนรู้ รายวชิ า เคมี 1 รหสั วิชา ว30221

4.2 ด้านทักษะ/กระบวนการ (Process)

1. ทาการทดลองและเขียนรายงานการทดลองได้
2. จัดทาช้นิ งาน (เปน็ ชนิ้ งานรายบคุ คล) เก่ยี วกับ การวดั ปรมิ าณสาร หนว่ ยวัด
และวธิ ีการทางวิทยาศาสตรใ์ นรูปแบบผังความคดิ /ผงั มโนทัศน์ ได้
3. นาเสนอช้ินงานหน้าชนั้ เรยี น และนาความรไู้ ปเผยแพรต่ ่อสาธารณชนไดท้ ้งั
ภายในและภายนอกโรงเรยี นได้
4.3 ด้านคุณธรรมจรยิ ธรรมและคุณลกั ษณะอนั พงึ ประสงค์ (Attitude)
1. มวี นิ ยั

2. ใฝ่เรยี นรู้

3. ม่งุ มั่นในการทางาน

5. สาระการเรียนรู้

➢ การวดั ปรมิ าณสาร
➢ เลขนัยสาคญั และการปดั ตัวเลข
➢ หนว่ ยวดั
➢ วธิ ีการทางวิทยาศาสตร์

6. สมรรถนะสาคัญของผเู้ รยี น
6.1 ความสามารถในการสอ่ื สาร
- การอธิบาย การเขียน การพดู หน้าชั้นเรยี น
6.2 ความสามารถในการคดิ
- การสังเกต การคดิ วเิ คราะห์ การคิดสรา้ งสรรค์ การเปรยี บเทียบ การสรา้ ง
คาอธบิ าย การอภิปราย การส่อื ความหมายการออกแบบชนิ้ งาน การทากจิ กรรมโดยใช้
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์
6.3 ความสามารถในการแกป้ ัญหา
- การแก้ปญั หาในการออกแบบชิ้นงาน
6.4 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
- กระบวนการสืบเสาะหาความรเู้ พิม่ เติม
- กระบวนการกลมุ่
6.5 ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
- การสืบค้นขอ้ มลู เพิ่มเตมิ จากแหลง่ ขอ้ มูลสารสนเทศ

ครผู ู้สอน คณุ ครศู ศิ ประทีป ณ ถลาง โรงเรียนเฉลมิ พระเกยี รตสิ มเดจ็ พระศรีนครินทร์ ภูเก็ต
กลมุ่ สาระการเรยี นรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในพระราชูปถัมภส์ มเด็จพระเทพรตั นราชสดุ าฯ สยามบรมราชกุมารี

19
แผนการจดั การเรียนรู้ รายวิชา เคมี 1 รหัสวชิ า ว30221

7. กระบวนการจดั การเรียนรู้
วธิ ีสอนแบบ: การสอนตามกระบวนการเรียนรแู้ บบบนั ได 5 ขั้น (QSCCS)

โดยใชช้ ุดกจิ กรรมการเรยี นรู้
ข้นั กอ่ นจัดกจิ กรรมการเรียนรู้

ชดุ กจิ กรรมการเรียนรู้หน่วยการเรยี นรู้ เรื่อง ปฏบิ ตั ิการเคมเี บื้องต้น
ส่ือการเรยี นรู้ ชุดท่ี 2 เร่ือง การวดั ปริมาณสาร หน่วยวดั และวิธกี ารทางวทิ ยาศาสตร์

“เคร่อื งมือและอุปกรณท์ างวิทยาศาสตร์ มีอะไรบ้าง”

- ครสู ารวจความรูเ้ ดิมของนกั เรียนและจัดกลุม่ นกั เรียน กลมุ่ ละ 5 คน
- นักเรียนทาแบบทดสอบก่อนเรยี น (Pre-Test) ชุดท่ี 2 เรอื่ ง การวดั ปรมิ าณสาร หน่วยวัด
และวธิ ีการทางวทิ ยาศาสตร์
- นักเรยี นทากิจกรรมก่อนเรยี น “เครอ่ื งมอื และอปุ กรณท์ างวทิ ยาศาสตร์ มีอะไรบา้ ง”

-
-

ขน้ั ท่ี 1 : Learning to Question การตงั้ คาถาม/สมมติฐาน

สอื่ การเรยี นรู้ เครือ่ งมือและอุปกรณท์ างวิทยาศาสตร์

1.1 ครูใหน้ ักเรยี นดูเครื่องมือและอปุ กรณท์ างวิทยาศาสตร์ในห้องปฏิบัตกิ าร เพ่ือกระตนุ้
ความสนใจนกั เรียน

1.2 นักเรียนแตล่ ะกลมุ่ ช่วยกนั ตงั้ คาถามเกี่ยวกบั เคร่อื งมือและอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์
ในหอ้ งปฏบิ ัติการ

1.3 นกั เรยี นแตล่ ะกลุ่มรว่ มกันอภิปรายคาตอบของกลมุ่ และชว่ ยกันหาแนวทางในการหา
คาตอบและสืบคน้ ความรูเ้ พิม่ เติม

ครผู สู้ อน คณุ ครูศศิ ประทีป ณ ถลาง โรงเรยี นเฉลมิ พระเกียรติสมเดจ็ พระศรนี ครินทร์ ภเู ก็ต
กลุ่มสาระการเรยี นรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในพระราชูปถมั ภส์ มเดจ็ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

20
แผนการจดั การเรยี นรู้ รายวชิ า เคมี 1 รหัสวชิ า ว30221

ข้นั ที่ 2 : Learning to Search การสบื คน้ ความรู้/แสวงหาสารสนเทศ

1. ชุดกิจกรรมการเรยี นรู้หนว่ ยการเรียนรู้ เรอ่ื ง ปฏิบตั ิการเคมเี บื้องต้น
ชดุ ท่ี 2 เรอื่ ง การวดั ปรมิ าณสาร หน่วยวดั และวิธกี ารทางวทิ ยาศาสตร์
- บตั รกจิ กรรมที่ 2.1 เรอ่ื ง การวัดปรมิ าณสาร
- บัตรกิจกรรมท่ี 2.2 เรอ่ื ง เลขนัยสาคญั และการปดั ตัวเลข
สื่อการเรียนรู้ - บัตรกจิ กรรมที่ 2.3 เรอ่ื ง หนว่ ยวดั
- บัตรความรูท้ ี่ 2.1 เรือ่ ง การวัดปริมาณสาร
- บตั รความรู้ท่ี 2.2 เรอื่ ง เลขนยั สาคญั และการปดั ตวั เลข
- บตั รความรู้ที่ 2.3 เร่ือง หน่วยวดั
2. หนังสอื เรียนเคมี เลม่ 1

2.1 นกั เรียนแตล่ ะกล่มุ ศกึ ษารายละเอยี ดและปฏิบตั ติ ามขัน้ ตอนในบตั รกิจกรรมที่ 2.1
เรอื่ ง การวัดปรมิ าณสาร

2.2 นักเรียนแตล่ ะกลมุ่ ศกึ ษารายละเอียดและปฏิบตั ิตามขนั้ ตอนในบตั รกจิ กรรมที่ 2.2
เร่ือง เลขนยั สาคญั และการปัดตวั เลข

2.3 นกั เรียนแตล่ ะกลมุ่ ศึกษารายละเอียดและปฏิบัตติ ามขั้นตอนในบตั รกิจกรรมที่ 2.3
เร่อื ง หนว่ ยวดั

2.4 นกั เรยี นคน้ ควา้ หาความรู้
- บตั รความรู้ที่ 2.1 เรอ่ื ง การวดั ปรมิ าณสาร
- บัตรความรู้ท่ี 2.2 เรือ่ ง เลขนัยสาคัญและการปดั ตวั เลข
- บตั รความรู้ที่ 2.3 เร่อื ง หนว่ ยวัด

ครูผ้สู อน คณุ ครูศศิ ประทปี ณ ถลาง โรงเรยี นเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต
กลมุ่ สาระการเรยี นรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุ าฯ สยามบรมราชกุมารี

21
แผนการจดั การเรียนรู้ รายวิชา เคมี 1 รหสั วิชา ว30221

ขน้ั ท่ี 3 : Learning to Construct การสรปุ องค์ความร/ู้ สรา้ งองคค์ วามรู้

1. ชุดกิจกรรมการเรยี นรหู้ นว่ ยการเรยี นรู้ เรื่อง ปฏบิ ตั ิการเคมเี บือ้ งตน้
ชุดที่ 2 เร่อื ง การวดั ปริมาณสาร หน่วยวดั และวิธีการทางวิทยาศาสตร์
- บัตรกจิ กรรมท่ี 2.4 เรือ่ ง วิธีการทางวทิ ยาศาสตร์
- บัตรความรู้ที่ 2.4 เร่ือง วธิ ีการทางวทิ ยาศาสตร์
สือ่ การเรียนรู้ - บตั รกิจกรรมท่ี 2.5 เร่อื งผงั มโนทศั น์การวดั ปริมาณสาร หนว่ ยวดั
และวธิ ีการทางวิทยาศาสตร์
- บัตรกิจกรรมที่ 2.6 เร่ือง การวดั ปรมิ าณสาร หนว่ ยวดั
และวธิ ีการทางวิทยาศาสตรก์ บั การนาไปใช้ประโยชน์
2. หนังสือเรียนเคมี เล่ม 1

3.1 นกั เรียนศกึ ษาความรเู้ พมิ่ เติม
- บัตรกจิ กรรมที่ 2.4 เร่อื ง วิธกี ารทางวทิ ยาศาสตร์
- บตั รความรู้ท่ี 2.4 เรื่อง วธิ กี ารทางวิทยาศาสตร์

3.2 ครูและนกั เรียนร่วมกนั วิเคราะห์เพอ่ื สร้างองค์ความรู้ รวมถึงแนวทางการนาความรู้
ไปใช้ประโยชน์

3.3 นกั เรยี นเขียนผงั มโนทัศนห์ รอื แผนผังความคิดความรทู้ ่ีได้รับ เร่ือง การวัดปรมิ าณสาร
หนว่ ยวดั และวธิ กี ารทางวทิ ยาศาสตร์

- บัตรกิจกรรมที่ 2.5 เรอื่ งผงั มโนทศั น์การวดั ปริมาณสาร หน่วยวดั และวธิ กี าร
ทางวทิ ยาศาสตร์

- บตั รกิจกรรมที่ 2.6 เรื่อง การวดั ปรมิ าณสาร หนว่ ยวดั และวิธีการทาง
วิทยาศาสตรก์ ับการนาไปใช้ประโยชน์

ขน้ั ท่ี 4 : Learning to Communicate การสือ่ สารและนาเสนอ/เรยี นรู้เพอื่ สอ่ื สาร

1. ชุดกจิ กรรมการเรยี นรู้หนว่ ยการเรยี นรู้ เร่ือง ปฏิบัติการเคมีเบอ้ื งต้น
สื่อการเรียนรู้ ชุดท่ี 2 เรื่อง การวดั ปรมิ าณสาร หน่วยวัด และวิธีการทางวทิ ยาศาสตร์

2. หนงั สอื เรียนเคมี เลม่ 1

4.1 ตวั แทนนกั เรยี นแตล่ ะกลุ่มนาเสนอผลงานจากการศึกษาและค้นคว้า หน้าชั้นเรยี น
4.2 นักเรียนแตล่ ะกลุ่มจดั ทาผังมโนทศั น์หรอื แผนผงั ความคดิ ความรู้ท่ีไดร้ ับอยา่ งสร้างสรรค์
และสวยงาม
4.3 ครูและนกั เรียนรว่ มกนั แลกเปลีย่ นความคดิ และเสนอแนะผลงาน เพอื่ พัฒนาผลงาน
ใหด้ ียิง่ ขนึ้

ครผู ูส้ อน คุณครูศศิ ประทปี ณ ถลาง โรงเรยี นเฉลิมพระเกียรตสิ มเด็จพระศรนี ครินทร์ ภเู ก็ต
กลุม่ สาระการเรยี นรู้วทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในพระราชูปถมั ภส์ มเดจ็ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

22
แผนการจัดการเรยี นรู้ รายวชิ า เคมี 1 รหัสวชิ า ว30221

ขน้ั ที่ 5 : Learning to Serve การบริการสังคมและจติ สาธารณะ/การตอบแทนสังคม

สือ่ การเรยี นรู้ บอรด์ ความรู้ /ป้ายนิเทศน์ /แผน่ พบ

5.1 นักเรยี นแตล่ ะกล่มุ รวบรวมข้อมลู ผลการศึกษาจากการทากิจกรรมกลมุ่ จดั บอรด์ ความรู้
ทาปา้ ยนิเทศ หรอื แผน่ พับ ให้ความร้เู ก่ยี วกับ การวัดปริมาณสาร หนว่ ยวดั และวธิ ีการทาง
วิทยาศาสตร์ พรอ้ มนาเสนอผ่านสือ่ ออนไลนต์ ่างๆ

ขั้นหลังจดั กจิ กรรมการเรียนรู้

สอ่ื การเรียนรู้ ชดุ กจิ กรรมการเรยี นรูห้ น่วยการเรียนรู้ เรือ่ ง ปฏบิ ตั กิ ารเคมีเบ้ืองต้น
ชุดที่ 2 เรอ่ื ง การวดั ปรมิ าณสาร หนว่ ยวัด และวธิ ีการทางวิทยาศาสตร์

- นักเรียนทาแบบทดสอบหลงั เรียน (Post-Test)

8. ส่อื อุปกรณ์และแหลง่ เรียนรู้
8.1 สือ่ การเรยี นรู้
1) ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ เรือ่ ง ปฏิบตั ิการเคมีเบ้อื งตน้
ชุดท่ี 2 เรอ่ื ง การวดั ปรมิ าณสาร หน่วยวดั และวธิ ีการทางวิทยาศาสตร์
2) หนงั สอื เรยี นเคมี เลม่ 1
8.2 แหลง่ การเรียนรู้ (สาหรับการศกึ ษาค้นคว้าเพ่มิ เตมิ นอกเวลาเรยี น)
1) ห้องสมุด
2) แหลง่ ขอ้ มลู สารสนเทศ

ครผู ู้สอน คุณครศู ศิ ประทปี ณ ถลาง โรงเรียนเฉลมิ พระเกียรตสิ มเดจ็ พระศรีนครินทร์ ภูเก็ต
กลุ่มสาระการเรียนรวู้ ิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในพระราชูปถมั ภส์ มเดจ็ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุ ารี

23
แผนการจัดการเรยี นรู้ รายวิชา เคมี 1 รหสั วชิ า ว30221

9. การวดั และประเมนิ ผล เครื่องมอื เกณฑ์

วิธกี าร แบบทดสอบก่อนเรยี นและหลงั เรียน ร้อยละ 70
ชุดที่ 2 เรอ่ื ง การวดั ปริมาณสาร หน่วยวดั ผา่ นเกณฑ์
ตรวจแบบทดสอบก่อนเรยี นและหลังเรียน และวธิ ีการทางวิทยาศาสตร์
ชุดท่ี 2 เรื่อง การวดั ปริมาณสาร หน่วยวัด บตั รกจิ กรรมท่ี 2.1 –2.6 ร้อยละ 80
และวธิ ีการทางวทิ ยาศาสตร์ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ หน่วยการเรยี นรู้ ผา่ นเกณฑ์
ตรวจบตั รกิจกรรมท่ี 2.1 –2.6 เร่อื ง ปฏบิ ตั กิ ารเคมเี บอื้ งต้น
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ หน่วยการเรยี นรู้ ชุดท่ี 2 เรอื่ ง การวัดปรมิ าณสาร หนว่ ยวดั ระดบั คณุ ภาพ3
เร่อื ง ปฏบิ ตั กิ ารเคมเี บือ้ งต้น และวธิ ีการทางวทิ ยาศาสตร์ ผ่านเกณฑ์
ชดุ ท่ี 2 เร่ือง การวดั ปรมิ าณสาร หน่วยวัด แบบประเมินช้ินงาน
และวิธกี ารทางวิทยาศาสตร์ ผงั มโนทัศน์/แผนผังความคดิ ระดับคณุ ภาพ3
ประเมินชิน้ งาน แบบประเมินช้นิ งาน ผา่ นเกณฑ์
ผงั มโนทศั น์/แผนผังความคดิ บอร์ดความรู้/แผน่ พบั /ปา้ ยนิเทศน์
ประเมินชิน้ งาน ระดบั คุณภาพ 2
บอร์ดความรู้/แผ่นพับ/ปา้ ยนเิ ทศน์ แบบสังเกตพฤติกรรมการทางานรายบคุ คล ผ่านเกณฑ์

สังเกตพฤติกรรมการทางานรายบุคคล แบบสงั เกตพฤติกรรมการทางานกลุ่ม ระดับคณุ ภาพ 2
ผ่านเกณฑ์
สังเกตพฤตกิ รรมการทางานกลมุ่ แบบประเมนิ คณุ ลกั ษณะอนั พึงประสงค์
ระดับคณุ ภาพ 2
สังเกตความมวี ินยั ใฝ่เรยี นรู้ ผ่านเกณฑ์
มุ่งมัน่ ในการทางาน

10. ข้อเสนอแนะ
.………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………

ลงชอ่ื …………………………………………………………….......
(นางสาวศศิ ประทปี ณ ถลาง)
ตาแหน่ง ครู

ครูผสู้ อน คุณครศู ศิ ประทปี ณ ถลาง โรงเรยี นเฉลิมพระเกียรติสมเดจ็ พระศรีนครินทร์ ภเู ก็ต
กลุม่ สาระการเรยี นรวู้ ทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในพระราชปู ถัมภส์ มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

24
แผนการจดั การเรียนรู้ รายวชิ า เคมี 1 รหสั วชิ า ว30221

แบบบันทึกหลงั แผนการสอน

ด้านความรู้ (Knowledge)
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………

ด้านทักษะ/กระบวนการ (Process)
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………

ด้านคุณธรรมจริยธรรมและคณุ ลักษณะอนั พงึ ประสงค์ (Attitude)
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………

ปญั หา/อุปสรรคในการจดั การเรียนรู้
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………

แนวทางแกไ้ ข
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………

ความสาเรจ็ ในการจดั การเรยี นรู้
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………

ลงชอ่ื ………………………………………………..
(นางสาวศศิ ประทปี ณ ถลาง)
ตาแหน่ง ครู

ครผู ้สู อน คุณครศู ศิ ประทปี ณ ถลาง โรงเรยี นเฉลมิ พระเกยี รติสมเดจ็ พระศรีนครินทร์ ภูเก็ต
กลุ่มสาระการเรียนรวู้ ิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรตั นราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

25
แผนการจัดการเรียนรู้ รายวชิ า เคมี 1 รหสั วชิ า ว30221

แบบสงั เกตพฤตกิ รรม การทางานรายบุคคล

คาชี้แจง : ให้ ครผู สู้ อน สังเกตพฤตกิ รรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรยี น
แลว้ ขดี ✓ลงในชอ่ งทตี่ รงกบั ระดบั คะแนน

43214321432143214321
ลาดับท่ี
่ชือ-ส ุกล
ความ ีม ิวนัย
ความ ีม ้นาใจ

เอื้อเฟื้อ เสียสละ

การ ัรบฟัง
ความ ิคดเห็น
การแสดง
ความ ิคดเห็น
การตรง ่ตอ

เวลา
รวม
20 คะแนน

ลงช่ือ...............................................ผู้ประเมนิ
............... /................ /................

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ

เกณฑก์ ารใหค้ ะแนน ชว่ งคะแนน ระดบั คณุ ภาพ

ปฏบิ ัตหิ รือแสดงพฤตกิ รรมอยา่ งสม่าเสมอ ให้ 4 คะแนน 18 - 20 ดมี าก
ปฏบิ ัติหรือแสดงพฤตกิ รรมบอ่ ยครั้ง ให้ 3 คะแนน
ปฏิบัติหรอื แสดงพฤติกรรมบางครั้ง ให้ 2 คะแนน 14 - 17 ดี
ปฏิบัติหรือแสดงพฤตกิ รรมนอ้ ยคร้ัง ให้ 1 คะแนน
10 - 13 พอใช้

ต่ากว่า 10 ปรบั ปรุง

ครูผสู้ อน คุณครูศศิ ประทีป ณ ถลาง โรงเรยี นเฉลมิ พระเกยี รตสิ มเด็จพระศรนี ครินทร์ ภูเก็ต
กลุ่มสาระการเรยี นรวู้ ิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในพระราชปู ถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุ าฯ สยามบรมราชกมุ ารี

26
แผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชา เคมี 1 รหัสวิชา ว30221

แบบสังเกตพฤตกิ รรม การทางานกล่มุ

คาชแี้ จง : ให้ ครผู ู้สอน สงั เกตพฤตกิ รรมของนกั เรยี นในระหว่างเรยี นและนอกเวลาเรียน
แลว้ ขีด ✓ลงในช่องท่ีตรงกบั ระดับคะแนน

43214321432143214321
ลาดับท่ี
ชื่อ-ส ุกล
ความ ่รวม ืมอ ักน
ทา ิกจกรรม
การแสดงความ ิคดเห็น
การ ัรบฟังความ ิคดเห็น
ความ ั้ตงใจทางาน
การแ ้กไข ปัญหาห ืรอ
ป ัรบป ุรง ผลงานกลุ่ม

รวม
20 คะแนน

ลงชื่อ...............................................ผ้ปู ระเมิน

............... /................ /................

เกณฑก์ ารใหค้ ะแนน เกณฑก์ ารตัดสินคณุ ภาพ

ปฏบิ ตั ิหรือแสดงพฤติกรรมอยา่ งสม่าเสมอ ให้ 4 คะแนน ชว่ งคะแนน ระดับคณุ ภาพ
ปฏบิ ตั หิ รอื แสดงพฤติกรรมบอ่ ยครัง้ ให้ 3 คะแนน 18 - 20 ดีมาก
ปฏบิ ัติหรอื แสดงพฤติกรรมบางครงั้ ให้ 2 คะแนน 14 - 17 ดี
ปฏบิ ตั หิ รอื แสดงพฤติกรรมน้อยครัง้ ให้ 1 คะแนน 10 - 13 พอใช้
ต่ากว่า 10 ปรับปรงุ

ครูผู้สอน คณุ ครูศศิ ประทีป ณ ถลาง โรงเรียนเฉลมิ พระเกียรติสมเดจ็ พระศรนี ครินทร์ ภเู ก็ต
กลุ่มสาระการเรยี นรูว้ ิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในพระราชูปถัมภส์ มเด็จพระเทพรตั นราชสดุ าฯ สยามบรมราชกมุ ารี

27
แผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชา เคมี 1 รหสั วิชา ว30221

แบบประเมนิ คุณลักษณะอนั พึงประสงค์

คาช้ีแจง : ให้ ผู้สอน สังเกตพฤตกิ รรมของนกั เรยี นในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน
แล้วขดี ✓ลงในชอ่ งทีต่ รงกบั ระดบั คะแนน

คุณลกั ษณะอนั พึงประสงค์ รายการประเมิน ระดับคะแนน
1. รกั ชาติ ศาสนก์ ษตั ริย์ 4321
1.1 ยืนตรงเม่ือไดย้ นิ เพลงชาติ ร้องเพลงชาตไิ ด้ และอธบิ ายความหมายของ เพลงชาติ
2. ซ่อื สตั ย์ สุจรติ 1.2 ปฏิบัตติ นตามสิทธิและหน้าที่ของนักเรียน
3. มีวนิ ัย รบั ผดิ ชอบ 1.3 ให้ความรว่ มมอื รว่ มใจ ในการทางานกับสมาชกิ ในโรงเรยี น
4. ใฝเ่ รยี นรู้ 1.4 เขา้ ร่วมกิจกรรมและมสี ่วนรว่ มในการจัดกจิ กรรมทีส่ ร้างความสามคั คี ปรองดอง และ
5. อย่อู ย่างพอเพยี ง
เป็นประโยชน์ต่อโรงเรยี นและชุมชน
1.5 เขา้ รว่ มกจิ กรรมทางศาสนาทตี่ นนับถอื ปฏิบัตติ นตามหลกั ของศาสนา
1.6 เขา้ ร่วมกจิ กรรมและมสี ว่ นร่วมในการจัดกิจกรรมทเ่ี ก่ียวกับสถาบนั พระมหากษตั ริย์

ตามทโี่ รงเรยี นและชุมชนจัดขน้ึ
2.1 ใหข้ อ้ มลู ทถี่ ูกต้อง และเปน็ จริง
2.2 ปฏิบตั ิในสง่ิ ท่ถี ูกตอ้ ง ละอาย และเกรงกลัวท่ีจะทาความผดิ ทาตามสัญญาท่ีตนให้ไว้

กบั เพื่อน พ่อแม่ หรอื ผู้ปกครอง และครู
2.3 ปฏบิ ัตติ อ่ ผู้อื่นด้วยความซ่ือตรง ไมห่ าประโยชน์ในทางท่ไี ม่ถกู ต้อง
3.1 ปฏิบัตติ ามขอ้ ตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ขอ้ บงั คบั ของครอบครวั

และโรงเรยี น ตรงต่อเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมตา่ งๆ ในชีวติ ประจาวัน และ
รบั ผิดชอบในการทางาน
4.1 แสวงหาขอ้ มลู จากแหลง่ การเรียนรู้ตา่ งๆ
4.2 มกี ารจดบันทกึ ความรู้อยา่ งเปน็ ระบบ
4.3 สรปุ ความรไู้ ด้อย่างมีเหตุผล
5.1 ใชท้ รพั ยส์ ินของตนเอง เชน่ สิ่งของ เคร่ืองใช้ ฯลฯ อย่างประหยดั ค้มุ ค่า และ
เกบ็ รักษาดแู ลอย่างดี และใชเ้ วลาอยา่ งเหมาะสม
5.2 ใช้ทรพั ยากรของสว่ นรวมอย่างประหยัด คุ้มคา่ และเกบ็ รกั ษาดแู ลอย่างดี
5.3 ปฏิบัตติ นและตัดสนิ ใจดว้ ยความรอบคอบ มเี หตผุ ล
5.4 ไมเ่ อาเปรยี บผู้อืน่ และไมท่ าใหผ้ อู้ ่ืนเดือดร้อน พร้อมใหอ้ ภยั เมื่อผู้อื่นกระทาผิดพลาด
5.5 วางแผนการเรียน การทางานและการใชช้ วี ติ ประจาวันบนพน้ื ฐานของความรู้ ขอ้ มลู
ขา่ วสาร
5.6 รูเ้ ท่าทนั การเปล่ยี นแปลงทางสังคม และสภาพแวดล้อม ยอมรบั และปรบั ตัว
อยูร่ ว่ มกบั ผ้อู นื่ ได้อยา่ งมคี วามสุข

ครูผสู้ อน คุณครศู ศิ ประทีป ณ ถลาง โรงเรยี นเฉลมิ พระเกียรตสิ มเดจ็ พระศรีนครินทร์ ภูเก็ต
กลุ่มสาระการเรยี นรู้วทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในพระราชูปถัมภ์สมเดจ็ พระเทพรตั นราชสดุ าฯ สยามบรมราชกมุ ารี

28
แผนการจัดการเรยี นรู้ รายวิชา เคมี 1 รหัสวิชา ว30221

คณุ ลกั ษณะอันพึงประสงค์ รายการประเมิน ระดบั คะแนน
4321

6. ม่งุ ม่นั ในการทางาน 6.1 มคี วามตั้งใจและพยายามในการทางานท่ไี ด้รบั มอบหมาย
7. รักความเป็นไทย 6.2 มคี วามอดทนและไมท่ ้อแทต้ อ่ อุปสรรคเพอ่ื ใหง้ านสาเร็จ
8. มีจติ สาธารณะ 7.1 มีจิตสานกึ ในการอนุรักษว์ ัฒนธรรมและภูมปิ ัญญาไทย
7.2 เหน็ คณุ คา่ และปฏิบตั ติ นตามวฒั นธรรมไทย
8.1 รจู้ กั ช่วยพอ่ แม่ ผู้ปกครอง และครูทางาน
8.2 อาสาทางาน ชว่ ยคดิ ช่วยทา และแบง่ ปันสง่ิ ของให้ผูอ้ ่นื
8.3 ดแู ล รกั ษาทรัพย์สมบตั ิของห้องเรียน โรงเรียน ชุมชน
8.4 เข้าร่วมกจิ กรรมเพือ่ สังคมและสาธารณประโยชน์ของโรงเรียน

ลงช่ือ...............................................ผปู้ ระเมิน
............... /................ /................

เกณฑก์ ารใหค้ ะแนน เกณฑ์การตดั สินคณุ ภาพ

ปฏิบตั ิหรอื แสดงพฤติกรรมอย่างสมา่ เสมอ ให้ 4 คะแนน ชว่ งคะแนน ระดับคณุ ภาพ
ปฏบิ ตั ิหรือแสดงพฤตกิ รรมบอ่ ยครั้ง ให้ 3 คะแนน
ปฏิบตั ิหรอื แสดงพฤติกรรมบางครง้ั ให้ 2 คะแนน 191 - 108 ดมี าก
ปฏบิ ัติหรอื แสดงพฤตกิ รรมนอ้ ยคร้งั ให้ 1 คะแนน
73 - 90 ดี

54 - 72 พอใช้

ต่ากว่า 54 ปรบั ปรุง

ครผู สู้ อน คณุ ครศู ศิ ประทปี ณ ถลาง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรตสิ มเดจ็ พระศรนี ครินทร์ ภเู ก็ต
กล่มุ สาระการเรียนรู้วทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุ าฯ สยามบรมราชกุมารี

29
แผนการจัดการเรยี นรู้ รายวิชา เคมี 1 รหัสวชิ า ว30221

การประเมินช้ินงาน/ภาระงาน

แบบประเมินผงั มโนทัศน/์ แผนผงั ความคดิ (Mind Mapping)
เรื่อง การวดั ปรมิ าณสาร หนว่ ยวดั และวธิ ีการทางวทิ ยาศาสตร์

ลาดบั รายการประเมนิ ระดบั คะแนน 1
ท่ี 432

1 ความสมบรู ณ์ครบถว้ นของเน้อื หา

2 ความประณีตและความสวยงาม

3 ความคดิ สรา้ งสรรค์

4 การตรงตอ่ เวลา

5 การนาไปประยกุ ต์ใชใ้ หเ้ กิดประโยชน์

รวม

ลงชือ่ ...............................................ผู้ประเมิน
............... /................ /................

เกณฑ์การใหค้ ะแนน เกณฑก์ ารตัดสินคณุ ภาพ
ดีมาก = 4 คะแนน
ดี = 3 คะแนน ชว่ งคะแนน ระดบั คุณภาพ
พอใช้ = 2 คะแนน
ปรบั ปรงุ = 1 คะแนน 14 - 16 ดมี าก

11 - 13 ดี

8 - 10 พอใช้

ต่ากวา่ 8 ปรบั ปรุง

ครูผสู้ อน คุณครศู ศิ ประทีป ณ ถลาง โรงเรยี นเฉลิมพระเกียรตสิ มเดจ็ พระศรีนครินทร์ ภเู ก็ต
กลมุ่ สาระการเรียนรวู้ ิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในพระราชูปถัมภ์สมเดจ็ พระเทพรัตนราชสดุ าฯ สยามบรมราชกมุ ารี

30
แผนการจัดการเรยี นรู้ รายวชิ า เคมี 1 รหัสวิชา ว30221

การประเมินช้ินงาน/ภาระงาน

แบบประเมิน บอร์ดความร/ู้ แผ่นพับ/ปา้ ยนเิ ทศน์

เรอ่ื ง การวดั ปริมาณสาร หนว่ ยวดั และวธิ กี ารทางวิทยาศาสตร์

ลาดับ รายการประเมิน ระดบั คะแนน 1
ท่ี 432

1 ความสมบรู ณ์ครบถว้ นของเนอ้ื หา

2 ความประณีตและความสวยงาม

3 ความคดิ สร้างสรรค์

4 การตรงตอ่ เวลา

5 การนาไปประยุกตใ์ ช้ใหเ้ กดิ ประโยชน์

รวม

ลงช่ือ...............................................ผปู้ ระเมนิ
............... /................ /................

เกณฑก์ ารใหค้ ะแนน เกณฑก์ ารตัดสินคุณภาพ
ดีมาก = 4 คะแนน
ดี = 3 คะแนน ช่วงคะแนน ระดบั คณุ ภาพ
พอใช้ = 2 คะแนน
ปรบั ปรุง = 1 คะแนน 14 - 16 ดีมาก

11 - 13 ดี

8 - 10 พอใช้

ตา่ กว่า 8 ปรับปรงุ

ครผู ูส้ อน คณุ ครศู ศิ ประทีป ณ ถลาง โรงเรยี นเฉลมิ พระเกยี รตสิ มเดจ็ พระศรนี ครินทร์ ภเู ก็ต
กลมุ่ สาระการเรียนร้วู ทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในพระราชปู ถมั ภส์ มเด็จพระเทพรตั นราชสดุ าฯ สยามบรมราชกุมารี

31
แผนการจดั การเรยี นรู้ รายวชิ า เคมี 1 รหสั วิชา ว30221

แบบประเมนิ / การนาเสนอผลงาน

คาชแี้ จง : ให้ ผ้สู อน ประเมินการนาเสนอผลงานของนักเรียนตามรายการทกี่ าหนด
แล้วขดี ✓ลงในชอ่ งทีต่ รงกับระดบั คะแนน

ลาดบั รายการประเมิน ระดับคะแนน
ท่ี 4321

1 นาเสนอเน้ือหาในผลงานไดถ้ ูกต้อง

2 การลาดบั ขนั้ ตอนของเนื้อเรอื่ ง

3 การนาเสนอมีความนา่ สนใจ

4 การมสี ่วนรว่ มของสมาชกิ ในกลมุ่

5 การตรงต่อเวลา

รวม

ลงชอ่ื ...............................................ผปู้ ระเมนิ
............... /................ /................

เกณฑก์ ารตัดสินคณุ ภาพ

เกณฑก์ ารใหค้ ะแนน ชว่ งคะแนน ระดับคณุ ภาพ

ผลงานหรอื พฤติกรรมสมบรู ณ์ชัดเจน ให้ 4 คะแนน 18 - 20 ดมี าก
ผลงานหรอื พฤตกิ รรมมีข้อบกพรอ่ งบางสว่ น ให้ 3 คะแนน
ผลงานหรอื พฤตกิ รรมมขี ้อบกพรอ่ งเป็นสว่ นใหญ่ ให้ 2 คะแนน 14 - 17 ดี
ผลงานหรือพฤติกรรมมขี อ้ บกพรอ่ งมาก ให้ 1 คะแนน
10 - 13 พอใช้

ตา่ กว่า 10 ปรับปรุง

ครูผ้สู อน คณุ ครูศศิ ประทปี ณ ถลาง โรงเรยี นเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรนี ครินทร์ ภเู ก็ต
กลมุ่ สาระการเรียนรวู้ ทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในพระราชปู ถมั ภ์สมเดจ็ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุ ารี

32
แผนการจัดการเรียนรู้ รายวชิ า เคมี 1 รหสั วิชา ว30221

ความคิดเหน็ / ข้อเสนอแนะของหัวหน้ากลมุ่ สาระการเรียนรวู้ ทิ ยาศาสตร์

................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

ลงชอื่ ............................................................................
(นางวิไลลกั ษณ์ ตงั สุรัตน์)

ตาแหน่ง หวั หน้ากลุ่มสาระการเรยี นรวู้ ิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วนั ที่..............เดอื น.............................พ.ศ...............

ความคิดเห็น / ขอ้ เสนอแนะของรองผู้อานวยการโรงเรยี นฝา่ ยวชิ าการ

................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

ลงชื่อ............................................................................
(นางแก้วอุษา ลนี านนท)์

ตาแหน่ง รองผู้อานวยการฝา่ ยบริหารงานวิชาการ
วนั ท.ี่ .............เดือน.............................พ.ศ...............

ความคิดเหน็ / ข้อเสนอแนะของผ้บู ริหารสถานศกึ ษา

................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

ลงช่ือ............................................................................
(นายมนตรี พรผล)

ตาแหน่ง ผูบ้ รหิ ารสถานศึกษา
วนั ท่.ี .............เดือน.............................พ.ศ...............

ครผู สู้ อน คุณครูศศิ ประทีป ณ ถลาง โรงเรยี นเฉลมิ พระเกียรติสมเด็จพระศรนี ครินทร์ ภูเก็ต
กล่มุ สาระการเรียนรูว้ ิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในพระราชปู ถมั ภส์ มเดจ็ พระเทพรัตนราชสดุ าฯ สยามบรมราชกุมารี


Click to View FlipBook Version
Previous Book
InternshipManualBPRD
Next Book
SOALAN ULAMGKAJI 2 T5