The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

ศศิ_รวมเล่มนักเรียน_ชุดกิจกรรมการเรียนรู้_2_การนำธาตุไปใช้ประโยชน์_QSCCS_เทอม 1_2563

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by ศศิ ประทีป ณ ถลาง, 2020-09-17 03:46:10

ศศิ_รวมเล่มนักเรียน_ชุดกิจกรรมการเรียนรู้_2_การนำธาตุไปใช้ประโยชน์_QSCCS_เทอม 1_2563

ศศิ_รวมเล่มนักเรียน_ชุดกิจกรรมการเรียนรู้_2_การนำธาตุไปใช้ประโยชน์_QSCCS_เทอม 1_2563

ชดุ กจิ กรรมการเรยี นรู้
รายวชิ า เคมี 1 รหสั วชิ า ว30221
โดยใชก้ ระบวนการเรยี นรู้ 5 ขนั้ ตอน (QSCCS)

หนว่ ยการเรยี นรู้ เรอ่ื ง อะตอมและสมบตั ขิ องธาตุ
การนาธาตไุ ปใชป้ ระโยชนแ์ ละผลกระทบตอ่ สง่ิ มชี วี ติ และสงิ่ แวดลอ้ ม

สาหรบั นักเรยี นระดบั ชน้ั มธั ยมศกึ ษาปที ่ี 4

ชอื่ – สกลุ ……………………………………………………………

ชนั้ ม……………………..เลขท…ี่ …………………….
ภาคเรยี นที่ 1 ปกี ารศกึ ษา 2563

ครผู สู้ อน คณุ ครศู ศิ ประทปี ณ ถลาง
กลมุ่ สาระการเรยี นรู้วทิ ยาศาสตรแ์ ละเทคโนโลยี

โรงเรยี นเฉลมิ พระเกยี รตสิ มเดจ็ พระศรนี ครนิ ทร์ ภเู กต็
ในพระราชปู ถมั ภส์ มเดจ็ พระเทพรตั นราชสดุ าฯ สยามบรมราชกมุ ารีคานา

ชดุ กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเรยี นรู้ 5 ขัน้ ตอน (QSCCS) รายวิชา เคมี 1 รหสั วชิ า ว30221
หนว่ ยการเรยี นรู้ เรื่อง อะตอมและสมบัตขิ องธาตุ (การนาธาตไุ ปใช้ประโยชนแ์ ละผลกระทบต่อส่งิ มชี วี ติ และสิ่งแวดลอ้ ม)
จัดทาข้ึนเพ่อื พฒั นาการเรียนการสอนและยกระดับผลสัมฤทธิท์ างการเรียนของผู้เรียนกลุ่มสาระการเรยี นร้วู ทิ ยาศาสตร์ เป็นนวตั กรรมทางการศกึ ษาทจ่ี ัดกิจกรรมใหผ้ ูเ้ รยี นได้ศกึ ษา
คน้ คว้าตามความสามารถ ความถนดั และความสนใจ มีอสิ ระในการคดิ ทกุ คนมีโอกาสใช้ความคิดไดอ้ ยา่ งเตม็ ที่ โดยคานึงถงึ ความแตกตา่ งระหวา่ งบคุ คล ชุดกจิ กรรมการเรียนร้ชู ว่ ยให้
ใชเ้ วลานอ้ ยลงในการนาเสนอข้อมลู ตา่ งๆ ช่วยให้ผู้เรียนสามารถเรยี นร้ไู ดด้ ว้ ยตนเอง มกี ิจกรรมให้กบั ผเู้ รียนเปน็ รายบคุ คลและรายกลุ่ม ซึ่งึ่ ผเู้ รียนจะดาเนินการเรยี นรู้จากคาแนะนา
ที่ปรากฏอยใู่ นชดุ กิจกรรมการเรยี นรเู้ ปน็ ไปตามลาดับขนั้ ดว้ ยตนเองสอดคล้องกับธรรมชาตขิ องผ้เู รยี นในระดบั ช้นั มธั ยมศกึ ษา ตอบสนองพระราชบัญญัติการศกึ ษาแหง่ ชาติ พทุ ธศกั ราช
2542 และสอดคล้องกับหลกั สตู รแกนกลางการศึกษาขนั้ พน้ื ฐาน พทุ ธศักราช 2551 ท่มี งุ่ เน้นใหผ้ ู้เรยี นไดร้ ับการพฒั นาท้ังด้านความรู้ กระบวนการคิดกระบวนการสบื เสาะหาความรู้
การแก้ปญั หา ความสามารถในการสอื่ สาร การตัดสนิ ใจ การนาความรไู้ ปใช้ในชีวติ ประจาวัน ตลอดจนมจี ิตวิทยาศาสตร์ คุณธรรม และค่านยิ มทถี่ กู ต้องเหมาะสม
ชุดกิจกรรมการเรยี นรู้โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ 5 ข้นั ตอน (QSCCS) รายวชิ า เคมี 1 รหสั วิชา ว30221 หน่วยการเรียนรู้ เรอื่ ง อะตอมและสมบตั ขิ องธาตุ (การนาธาตุไปใช้
ประโยชน์และผลกระทบต่อสงิ่ มีชีวิตและสงิ่ แวดลอ้ ม) สาหรบั นกั เรียนระดบั ช้นั มัธยมศึกษาปที ่ี 4 ใชเ้ วลา 2 ชั่วโมง
ผู้จดั ทาหวังเป็นอย่างยิ่งวา่ ชดุ กิจกรรมการเรียนรเู้ ล่มนี้ จะเป็นประโยชน์ตอ่ ครูผู้สอน ผเู้ รียน และผู้ทส่ี นใจ ทาใหผ้ ลสมั ฤทธทิ์ างการเรยี นในวิชาเคมีสูงขน้ึ บรรลตุ ามผลการเรียนรู้
ทต่ี ั้งไว้ เปน็ ประโยชนต์ อ่ การจัดการเรียนร้รู ายวชิ าเคมีให้มีประสทิ ธภิ าพยิง่ ขึ้น สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจาวนั ไดอ้ ยา่ งถูกตอ้ งและเหมาะสมตอ่ ไปขอขอบพระคุณทุกท่านทม่ี ีสว่ นสนบั สนนุ
ชว่ ยเหลือ และแนะนา ใหช้ ดุ กจิ กรรมการเรยี นรู้ รายวชิ า เคมี 1 รหัสวชิ า ว30221 สาหรับนักเรียนระดบั ชนั้ มธั ยมศึกษาปที ่ี 4 หน่วยการเรียนรู้ เรอ่ื ง อะตอมและสมบตั ขิ องธาตุ
(การนาธาตไุ ปใชป้ ระโยชนแ์ ละผลกระทบต่อสง่ิ มีชวี ติ และสิง่ แวดล้อม) สาเร็จลุลว่ งด้วยดี

ศศิ ประทีป ณ ถลาง
ผ้จู ัดทาสารบญั หนา้

เรอ่ื ง ข
คานา
สารบญั 1
ขน้ั กอ่ นจดั กจิ กรรม
2
แบบทดสอบก่อนเรยี น (Pre Test) google form 4
“ช่วยกันจดั กลมุ่ ให้ธาตุหนอ่ ย” 6
ขน้ั ที่ 1 Learning to Question (Q) 8
10
ขนั้ ที่ 2 Learning to Search (S)

บัตรกิจกรรมที่ 1 เร่ือง ธาตอุ งค์ประกอบมอี ะไรบา้ ง?
บตั รกจิ กรรมท่ี 2 เรือ่ ง ธาตุหมู่ 1A 2A 3A มปี ระโยชน์อะไรบา้ ง?
บัตรกจิ กรรมที่ 3 เรื่อง ธาตุหมู่ 4A 5A 6A มีประโยชน์อะไรบา้ ง?
บตั รกจิ กรรมที่ 4 เรอ่ื ง ธาตหุ มู่ 7A 8Aมีประโยชนอ์ ะไรบา้ ง?
บัตรกจิ กรรมที่ 5 เรื่อง ธาตtุ ransition(เลขอะตอม 21-30)
มีประโยชน์อะไรบา้ ง?
ชุดบัตรความรู้ประโยชน์ตา่ งๆของธาตุ (ครผู ้สู อนเตรียมให)้สารบญั (ตอ่ ) หนา้
12
เรอื่ ง
13
ขนั้ ท่ี 3 Learning to Construct (C)
ใบงานที่ 1 เร่อื ง ผังมโนทัศนข์ องการนาธาตุไปใชป้ ระโยชน์และ
ผลกระทบตอ่ สง่ิ มชี ีวติ และสงิ่ แวดลอ้ ม
ชดุ บัตรความรปู้ ระโยชน์ต่างๆของธาตุ (ครผู ู้สอนเตรยี มให้)

ขนั้ ที่ 4 Learning to Communicate (C) การนาเสนอของนักเรยี น
ขนั้ ที่ 5 Learning to Serve (S) การนาเสนอของนกั เรยี น
ขนั้ หลงั จดั กจิ กรรม

แบบทดสอบหลงั เรยี น (Post Test) google form
ภาคผนวก

หนา้ 1

“ชว่ ยกนั จดั กลมุ่ ใหธ้ าตุหนอ่ ย”

ธาตุ (Elements)

หนา้ 2

บตั รกจิ กรรมท่ี 1 เรอ่ื งธาตอุ งคป์ ระกอบมอี ะไรบา้ ง?

ชอ่ื กลมุ่ .............................................................ชนั้ มธั ยมศกึ ษาปที .ี่ ....................วนั ท.่ี ..............เดอื น.......................................พ.ศ....................

จดุ ประสงคก์ ารทากจิ กรรม สมาชกิ ในกลมุ่
เพ่ือศึกษาเก่ียวกบั ธาตอุ งค์ประกอบ 1…………………………………………………………………เลขท.ี่ ...........ผูน้ ากลุ่ม

คาชแ้ี จง 2..................................................................................เลขท.่ี ...........ผจู้ ดบันทึก
ให้นักเรยี นสังเกตภาพทกี่ าหนดให้ แล้วแตล่ ะกลมุ่ 3..................................................................................เลขท่.ี ...........ผสู้ งั เกต
ต้งั คาถามที่อยากรู้เก่ียวกบั การสังเกตเหน็ ของกลุ่ม 4..................................................................................เลขท.่ี ...........ผูท้ าการทดลอง
เพอ่ื เปน็ แนวทางในการสบื คน้ หาคาตอบ 5..................................................................................เลขท่.ี ...........ผู้สรปุ และอธบิ าย

คาถาม 1...........................................................................................................
คาถาม 2..........................................................................................................
คาถาม 3..........................................................................................................
คาถาม 4..........................................................................................................
คาถาม 5..........................................................................................................

หนา้ 3

1 บตั รกจิ กรรมท่ี 1 เรอ่ื ง ธาตอุ งคป์ ระกอบมอี ะไรบา้ ง? (ตอ่ )
4
23

5

หนา้ 4

บตั รกจิ กรรมที่ 2 เรอื่ ง ธาตหุ มู่ 1A 2A 3A มีประโยชนอ์ ะไรบา้ ง?

ชอื่ กลมุ่ .............................................................ชนั้ มธั ยมศกึ ษาปที .่ี ....................วนั ท.่ี ..............เดอื น.......................................พ.ศ....................

สมาชกิ ในกลมุ่

จดุ ประสงคก์ ารทากจิ กรรม 1…………………………………………………………………เลขท.่ี ...........ผู้นากลุ่ม
เพื่อศึกษาเก่ยี วกับประโยชนข์ องธาตหุ มู่ 1A 2A และ 3A 2..................................................................................เลขท.่ี ...........ผู้จดบันทึก

คาชแ้ี จง 3..................................................................................เลขท่ี............ผูส้ งั เกต
ใหน้ ักเรยี นเขียนผงั มโนทศั น์หรอื 4..................................................................................เลขท่.ี ...........ผูท้ าการทดลอง
แผนผงั ความคิดเกี่ยวกบั ประโยชน์ของธาตุ 5..................................................................................เลขท.ี่ ...........ผู้สรปุ และอธิบาย

ธาตุหมู่ 1A ประกอบดว้ ย ……………………………………………………………….
........................................................................................................................
ธาตุหมู่ 2A ประกอบด้วย ………………………………………………………………
........................................................................................................................
ธาตุหมู่ 3A ประกอบดว้ ย ………………………………………………………………
........................................................................................................................

หนา้ 5

บตั รกจิ กรรมท่ี 2 เรอ่ื ง ธาตหุ มู่ 1A 2A 3A มปี ระโยชนอ์ ะไรบา้ ง? (ตอ่ )

หนา้ 6

บตั รกจิ กรรมที่ 3 เรอ่ื ง ธาตหุ มู่ 4A 5A 6A มีประโยชนอ์ ะไรบา้ ง?

ชอ่ื กลมุ่ .............................................................ชนั้ มธั ยมศกึ ษาปที .่ี ....................วนั ท.่ี ..............เดอื น.......................................พ.ศ....................

สมาชกิ ในกลมุ่

จดุ ประสงคก์ ารทากจิ กรรม 1…………………………………………………………………เลขที.่ ...........ผนู้ ากลุ่ม
เพ่อื ศึกษาเกยี่ วกบั ประโยชนข์ องธาตุหมู่ 4A 5A และ 6A 2..................................................................................เลขท.่ี ...........ผู้จดบันทึก

คาชแ้ี จง 3..................................................................................เลขที่............ผสู้ ังเกต
ให้นกั เรียนเขยี นผังมโนทศั น์หรอื 4..................................................................................เลขท่ี............ผู้ทาการทดลอง
แผนผังความคดิ เก่ยี วกับประโยชน์ของธาตุ 5..................................................................................เลขท.ี่ ...........ผู้สรปุ และอธิบาย

ธาตุหมู่ 4A ประกอบดว้ ย ………………………………………………………………
........................................................................................................................
ธาตุหมู่ 5A ประกอบด้วย ………………………………………………………………
........................................................................................................................
ธาตุหมู่ 6A ประกอบดว้ ย ………………………………………………………………
........................................................................................................................

หนา้ 7

บตั รกจิ กรรมท่ี 3 เรอ่ื ง ธาตหุ มู่ 4A 5A 6A มปี ระโยชนอ์ ะไรบา้ ง? (ตอ่ )

หนา้ 8

บตั รกจิ กรรมท่ี 4 เรอื่ ง ธาตหุ มู่ 7A 8A มปี ระโยชนอ์ ะไรบา้ ง?

ชอ่ื กลมุ่ .............................................................ชน้ั มธั ยมศกึ ษาปที .ี่ ....................วนั ท.ี่ ..............เดอื น.......................................พ.ศ....................

สมาชิกในกลมุ่

จดุ ประสงคก์ ารทากจิ กรรม 1…………………………………………………………………เลขที.่ ...........ผ้นู ากลุ่ม
เพอื่ ศกึ ษาเกย่ี วกับประโยชน์ของธาตหุ มู่ 7A 8A 2..................................................................................เลขท่.ี ...........ผู้จดบันทึก

คาชแ้ี จง 3..................................................................................เลขท่.ี ...........ผ้สู งั เกต
ใหน้ ักเรยี นเขยี นผังมโนทศั น์หรือ 4..................................................................................เลขท.ี่ ...........ผูท้ าการทดลอง
แผนผังความคดิ เกย่ี วกับประโยชนข์ องธาตุ 5..................................................................................เลขที่............ผู้สรปุ และอธิบาย

ธาตหุ มู่ 7A ประกอบดว้ ย ……………………………………………………………
........................................................................................................................

ธาตหุ มู่ 8A ประกอบดว้ ย ………………………………………………………………
........................................................................................................................

หนา้ 9

บตั รกจิ กรรมท่ี 4 เรอ่ื ง ธาตหุ มู่ 7A 8A มปี ระโยชนอ์ ะไรบา้ ง? (ตอ่ )

หนา้ 10

บตั รกจิ กรรมท่ี 5 เรอ่ื ง ธาตtุ ransition (เลขอะตอม 21-30) มปี ระโยชนอ์ ะไรบา้ ง?

ชอ่ื กลมุ่ .............................................................ชนั้ มธั ยมศกึ ษาปที .ี่ ....................วนั ท.่ี ..............เดอื น.......................................พ.ศ....................

สมาชกิ ในกลมุ่

จดุ ประสงคก์ ารทากจิ กรรม 1…………………………………………………………………เลขที.่ ...........ผูน้ ากล่มุ
เพ่ือศกึ ษาเก่ยี วกบั ประโยชน์ของธาตุ transition 2..................................................................................เลขท่ี............ผ้จู ดบันทึก

คาชแ้ี จง 3..................................................................................เลขท่.ี ...........ผู้สงั เกต
ใหน้ ักเรยี นเขียนผังมโนทัศนห์ รอื 4..................................................................................เลขที่............ผ้ทู าการทดลอง
แผนผังความคดิ เกยี่ วกับประโยชนข์ องธาตุ 5..................................................................................เลขท.ี่ ...........ผู้สรปุ และอธิบาย

ธาตุ transition (เลขอะตอม 21-30)ประกอบด้วย
........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.......................................................................................................................

หนา้ 11

บตั รกจิ กรรมท่ี 5 เรอ่ื ง ธาตtุ ransition (เลขอะตอม 21-30) มปี ระโยชนอ์ ะไรบา้ ง? (ตอ่ )

หนา้ 12

ใบงานที่ 1 เรอ่ื ง ผงั มโนทัศนข์ องการนาธาตไุ ปใชป้ ระโยชนแ์ ละผลกระทบตอ่ ส่ิงมชี วี ติ และสง่ิ แวดลอ้ ม

คาชแ้ี จง : ใหน้ กั เรยี นเขยี นผังมโนทศั น์ หรอื แผนภาพความคดิ เรอ่ื ง การนาธาตไุ ปใชป้ ระโยชนแ์ ละผลกระทบตอ่ สง่ิ มชี วี ติ และสง่ิ แวดลอ้ มใหถ้ กู ตอ้ งและสมบรู ณท์ ส่ี ดุ


หนา้ 13

ภาคผนวก

คานา


Click to View FlipBook Version
Previous Book
Readymade Abhibus Clone Script - Scriptstore.in
Next Book
download Smithsonian Handbooks: Birds of North America -- Eastern Region (Smithsonian Handbooks) (DK Smithsonian Handbook)