The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Piyawan Chansomboon, 2019-06-29 04:25:45

ครูปิยะวรรณ_ssr61

ครูปิยะวรรณ_ssr61

แบบรายงานผลการปฏิบตั ิงาน และการประเมินตนเอง
( Self Study Report )
ปกี ารศึกษา 2561

ผรู้ ายงาน

นางสาวปยิ ะวรรณ จนั ทรส์ มบูรณ์
ตาแหน่ง ครชู านาญการพิเศษ

โรงเรยี นกาญจนาภเิ ษกวทิ ยาลัย นครปฐม (พระตาหนกั สวนกุหลาบมธั ยม)
อาเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

สงั กดั สานักงานเขตพ้นื ทีก่ ารศกึ ษามธั ยมศกึ ษา เขต 9

คานา

เอกสารนี้เป็นการรายงานการประเมินด้านการสอนและการพัฒนาผูเ้ รียนของครูผูส้ อน ปกี ารศึกษา 2561
ซ่งึ จดั ทาขึ้นเพ่ือรวบรวมข้อมลู ผลการปฏิบัตงิ านใชต้ รวจสอบคณุ ภาพตนเอง โดยยดึ มาตรฐานการประเมนิ คุณภาพ
ภายใน เพื่อการรับรองมาตรฐานการศกึ ษาขั้นพนื้ ฐาน

ทง้ั น้กี ารจัดทารายงานดังกล่าวสามารถนาไปพัฒนางานอันจะเปน็ ประโยชนต์ ่อตนเอง สถานศกึ ษาและ
สว่ นรวม อีกท้ังนาผลการประเมินมาพฒั นางานในปตี ่อไป

(นางสาวปิยะวรรณ จันทร์สมบรู ณ์)
ผรู้ ายงาน

แบบรายงานผลการปฏบิ ัตงิ าน และการประเมนิ ตนเอง

( Self Study Report )

1. ข้อมูลสว่ นบคุ คล

ชอ่ื -ชอ่ื สกุล นางสาวปยิ ะวรรณ จันทร์สมบรู ณ์ วัน/เดือน/ปี เกิด 31 มีนาคม 2509 อายุ 53 ปี
ตาแหนง่ ปจั จุบนั ครู คศ.3 วทิ ยฐานะ ชานาญการพิเศษ อายุราชการ 31 ปี
วนั /เดือน/ปที ่ีมาปฏบิ ัติงานทโ่ี รงเรยี นกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 6 พฤศจกิ ายน 2562
วุฒิการศกึ ษา (ป.ตรี ) ศกึ ษาศาสตรบณั ฑิต วชิ าเอก การศกึ ษามธั ยมศกึ ษา(คณติ ศาสตร์-ชีววิทยา)
จากสถาบัน มหาวิทยาลัยขอนแกน่
วฒุ ิการศกึ ษา (ป.โท ) ศกึ ษาศาสตรมหาบณั ฑติ วิชาเอก การวดั และประเมินผลการศึกษา
จากสถาบัน มหาวทิ ยาลัยเชียงใหม่
วุฒิการศกึ ษา (ป.เอก)............................................... วชิ าเอก...................................................................
จากสถาบนั ..............................................................................................................................................
ประวตั กิ ารรบั ราชการ

ว/ด/ปี ทป่ี ฏบิ ัติงาน โรงเรียน จังหวัด รวมระยะเวลา
1 พ.ย. 32 ร.ร.สามง่ามชนปู ถมั ภ์ พจิ ิตร 10 ปี
1 มิ.ย. 42 ร.ร.กาญจนาภเิ ษกวิทยาลัย นครปฐม นครปฐม 13 ปี
3 ธ.ค. 55 ร.ร.วดั ไร่ขงิ วทิ ยา นครปฐม 6 ปี
6 พ.ย. 61 ร.ร.กาญจนาภิเษกวิทยาลยั นครปฐม นครปฐม 4 เดอื น

2. ขอ้ มูลการปฏิบตั ิงาน ปกี ารศึกษา 2561

ภาคเรยี นท่ี 1

2.1 ด้านการสอน ได้รบั มอบหมายให้ปฏิบัติการสอน โรงเรยี นวดั ไรข่ ิงวิทยา ดังน้ี

ท่ี ช่อื รายวชิ า/ กจิ กรรม รหสั วชิ า จานวนนกั เรียน จานวนช่ัวโมง/สัปดาห์
1 คณิตศาสตร์พ้นื ฐาน 3 ค32101 62 4
2 คณิตศาสตร์เพิ่มเตมิ 3 ค32201 95 12
3 ศึกษาค้นควา้ และสร้างองค์ความรู้ I30201 23 2
4 กิจกรรมชุมนมุ 10 1
5 กจิ กรรมยุวกาชาด 324 1
6 กิจกรรมคุณธรรม จริยธรรม 23 1
21
รวม

2.2 หนา้ ท่พี เิ ศษอนื่ ทีไ่ ดร้ บั มอบหมาย
1. ครูทีป่ รกึ ษานักเรยี นชนั้ ม. 5/1
2. ครเู วรประจาวันพฤหสั บดี
3. หวั หน้างานห้องเรียนพเิ ศษ
4. งานเหรญั ญิกกลุ่มสาระการเรยี นรคู้ ณิตศาสตร์
5. ครูเวรประจาวันหยดุ ราชการ
6. งานอื่น ๆ ตามที่ได้รบั มอบหมาย

ภาคเรียนที่ 2

2.2 ด้านการสอน ไดร้ บั มอบหมายให้ปฏบิ ัติการสอน โรงเรยี นกาญจนาภิเษกวทิ ยาลยั นครปฐม ดงั น้ี

ที่ ชือ่ รายวิชา/ กิจกรรม รหสั วิชา จานวนนักเรียน จานวนชวั่ โมง/สัปดาห์
1 คณติ ศาสตร์พืน้ ฐาน 4 ค32102 81 4
2 คณติ ศาสตร์เพ่ิมเตมิ 4 ค32202 81 8
3 ระเบียบวิธวี จิ ัยเบ้อื งต้น 2 ค30203 28 2
4 กจิ กรรมชุมนุม 10 1
5 กิจกรรมยุวกาชาด 324 1
6 กิจกรรมคุณธรรม จริยธรรม 23 1
17
รวม

2.2 หนา้ ที่พเิ ศษอน่ื ท่ีไดร้ บั มอบหมาย
1. ครูที่ปรึกษานักเรียนช้นั ม. 5/9
2. ครูเวรประจาวันพฤหสั บดี
3. งานยกระดับผลสมั ฤทธิท์ างการเรยี นกลุม่ สาระการเรียนรูค้ ณติ ศาสตร์
4. งานประเมนิ โรงเรียนมาตรฐานสากล OBEC QA
5. งานห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม SMTE
6. ครูเวรประจาวันหยุดราชการ
7. งานอื่น ๆ ตามที่ไดร้ บั มอบหมาย

3. การพัฒนาตนเอง (การประชมุ สมั มนา อบรม )

ลาดับ เร่อื ง วนั ท่ี เวลา สถานท่ี หน่วยงานทจ่ี ัด
ท่ี ( ระบุคานาหน้า เชน่ การอบรม ( จานวน โรงเรยี นวดั ไรข่ งิ วทิ ยา
สัมมนา ,ประชุม) 4 – 5 สิงหาคม ชัว่ โมง) โรงเรยี นวดั ไร่ขงิ
2561 วิทยา โรงเรยี นท่าตมู ประชาเสริมวิทย์
1 การอบรมเชิงปฏบิ ัตกิ าร เร่ือง 12
เทคนิคการจดั การเรียนการสอนใน 25 – 26 โรงแรมเพชรเกษม
ศตวรรษที่ 21 ดว้ ย Digital สงิ หาคม 2561 18 แกรนด์ จ.สรุ นิ ทร์
Learning

2 การพัฒนาทักษะการคดิ วิเคราะห์
และการแกโ้ จทยป์ ญั หาคณติ ศาสตร์
โดยใช้โปรแกรม GSP “The
Geometer’s Sketchpad” ของ
ครูผสู้ อนระดับชั้นมัธยมศกึ ษา
ปีที่ 4 – 6

รวมจานวนชั่วโมงอบรม 30 ชวั่ โมง

4. ผลการปฏบิ ัติงาน

4.1 ผลสมั ฤทธทิ์ างการเรยี นของนกั เรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศกึ ษา 2561

ที่ ชื่อวิชา/กจิ กรรม จานวน ผลการประเมิน ร มส ผ มผ
4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0

1 ค32102 71 29 11 15 10 5 1

คณิตศาสตร์พื้นฐาน 4

2 ค32202 71 15 11 12 18 12 3
คณิตศาสตรเ์ พมิ่ เตมิ 4

3 30203 28 19 5 3 1
ระเบียบวิจัยเบื้องตน้ 2

4 i30203 28 19 5 3 1
ระเบยี บวจิ ัยเบ้อื งต้น 2

รวม 198 82 32 33 30 17 1 3

4.2 ผลงานเก่ียวกบั การจดั การเรียนการสอน และผลงานอ่ืน ๆ

1. การจัดทาแผนการเรียนรทู้ ีเ่ น้นผ้เู รยี นเป็นสาคัญ
จัดทาแผนการเรียนรวู้ ชิ า ค32102

2. การผลิตและการใชส้ ื่อ
จัดทาเอกสารประกอบการเรียนการสอนวชิ า ค32102

3. การทาวจิ ยั ในชั้นเรยี น

5. ผลงานหรอื การปฏิบตั ิราชการท่ไี ด้รบั การยกยอ่ งวา่ ดีเดน่ และเปน็ ท่ยี อมรับ
( นับย้อนหลงั 3 ปี )

ปี ผลงานทไี่ ด้รับการยอมรบั หรือเป็นผลงานท่ไี ด้รับรางวัล

2561 การพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา
2561 เกียรติบตั ร ครผู ู้สอนนักเรียน ได้รับรางวลั ระดับเหรยี ญทอง ชนะเลศิ กิจกรรมการ

แขง่ ขนั สรา้ งสรรคผ์ ลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ระดบั ช้ัน ม.๔ – ม.๖
งานศลิ ปหตั ถกรรมนกั เรียน ระดับเขตพืน้ ท่ีการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระหวา่ ง
วันท่ี ๒๓ – ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนในสังกัดสานกั งานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มธั ยมศกึ ษา เขต ๙ และเป็นตัวแทนของระดับเขตพ้นื ทก่ี ารศกึ ษา เข้ารว่ มแขง่ ขนั
ในงานศลิ ปหตั ถกรรมนักเรียน ระดบั ภาค ครั้งท่ี ๖๘ ปกี ารศกึ ษา ๒๕๖๑ ณ
โรงเรยี นราชนิ ีบรู ณะ จงั หวัดนครปฐม
2560 เกยี รตบิ ัตร ครผู ู้สอนนักเรยี น ไดร้ ับรางวลั ระดบั เหรยี ญทอง ชนะเลศิ กจิ กรรมการ
แขง่ ขันสรา้ งสรรคผ์ ลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ระดบั ชั้น ม.๔ – ม.๖
งานศิลปหตั ถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้นื ท่ีการศึกษา คร้ังท่ี ๖๗ ปกี ารศกึ ษา
๒๕๖๐ ระหวา่ งวนั ที่ ๒๕ – ๒๖ พฤศจกิ ายน ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนในสังกดั
สานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๙ และเปน็ ตัวแทนของระดับเขตพ้นื ท่ี
การศกึ ษา เขา้ รว่ มแขง่ ขันในงานศลิ ปหัตถกรรมนักเรยี น ระดบั ภาค ครัง้ ท่ี ๖๗
ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนบ้านนา (นายกพิทยากร) จงั หวดั นครนายก
2559 เกยี รติบัตร ครผู ้สู อนนักเรยี น ได้รับรางวัลระดบั เหรียญทอง ชนะเลศิ กิจกรรมการ
แขง่ ขนั สรา้ งสรรคผ์ ลงานคณิตศาสตรโ์ ดยใช้โปรแกรม GSP ระดับชน้ั ม.๔ – ม.๖
งานศลิ ปหตั ถกรรมนักเรียน ระดบั เขตพน้ื ที่การศึกษา ครั้งท่ี ๖๖ ปีการศึกษา
๒๕๕๙ ระหวา่ งวนั ที่ ๑๒ – ๑๓ พฤศจกิ ายน ๒๕๕๙ ณ โรงเรยี นในสงั กดั
สานกั งานเขตพ้นื ท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๙ และเป็นตัวแทนของระดับเขต
พน้ื ท่กี ารศึกษา เขา้ ร่วมแข่งขันในงานศลิ ปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาค ครั้งท่ี
๖๖ ปกี ารศกึ ษา ๒๕๕๙ ณ โรงเรียนศรบี ุณยานุสรณ์ จังหวัดจนั ทบุรี

ภาคผนวก

( แนบสาเนาเอกสารประกอบการประเมนิ ตนเอง ผลงานท่ีไดร้ บั การยอมรบั หรือเป็น
ผลงานทไ่ี ด้รับรางวลั เช่น เกียรตบิ ตั รผลงานดเี ด่น / ใบสรปุ ผลสัมฤทธทิ์ างการเรยี นและอ่นื ๆ )

งานแขง่ ขันศิลปหตั ถกรรมครัง้ ท่ี ๖๖ ระดบั ภาคกลาง – ภาคตะวนั ออก
ปกี ารศกึ ษา ๒๕๕๙ ณ โรงเรียนศรบี ญุ ยานสุ รณ์ จงั หวดั จนั ทบุรี

งานแข่งขันศลิ ปหตั ถกรรมครั้งที่ ๖๗ ระดับภาคกลาง – ภาคตะวนั ออก
ปกี ารศกึ ษา ๒๕๖๐ ณ โรงเรยี นบา้ นนา (นายกพิทยากร) จงั หวดั นครนายก

งานแขง่ ขันศลิ ปหัตถกรรมครงั้ ที่ ๖๘ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เขต ๙
ปกี ารศกึ ษา ๒๕๖๑ ณ โรงเรยี นราชนิ บี ูรณะ จงั หวัดนครปฐม

การพฒั นาบคุ ลากร ตามโครงการพฒั นาครูรปู แบบครบวงจร ปกี ารศึกษา 2561

กจิ กรรมกลุม่ สาระการเรียนรูค้ ณติ ศาสตร์
การสอบแขง่ ขนั คณิตศาสตรน์ านาชาติ ปกี ารศกึ ษา 2561

กิจกรรมประชุมปฏบิ ตั กิ ารเตรยี มความพรอ้ มการเดนิ สวนสนามวันสถาปนายุวกาชาด
ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวทิ ยาลยั นครปฐม ระหว่างวนั ท่ี 23 – 24 กมุ ภาพันธ์ 2562

วนั สถาปนาโรงเรยี นกาญจนาภิเษกวทิ ยาลยั นครปฐม (พระตาหนักสวนกหุ ลาบมธั ยม)

การหารอื ข้อตกลงร่วมกัน (MOU) ระหวา่ งโรงเรยี นและมหาวิทยาลยั มหดิ ล
วันท่ี 4 มีนาคม พ.ศ. 2562

การนาเสนองานวิจัยของนักเรยี นห้องเรยี นพิเศษวทิ ยาศาสตร์ คณติ ศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอ้ ม
(SMTE) ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวทิ ยาลยั นครปฐม วันที่ 8 มีนาคม 2562

การรบั สมคั รนกั เรยี นเขา้ ศึกษาต่อช้นั มัธยมศึกษาปที ่ี 1 และ 4 ปีการศกึ ษา 2562
ระหวา่ งวันท่ี 23 – 27 มนี าคม 2562

การสอบคัดเลอื กนักเรยี นเข้าเรยี นชั้นมธั ยมศกึ ษาปที ่ี 1 และ 4 ปกี ารศึกษา 2562

การสอบสมั ภาษณ์ การรบั นกั เรยี นช้นั มัธยมศึกษาปีท่ี 4 ปกี ารศึกษา 2562
แผนการเรยี นหอ้ งเรียนพเิ ศษวทิ ยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอ้ ม (SMTE)

การสอนซอ่ มเสริมวชิ าคณิตศาสตรใ์ หก้ ับนกั เรียนนอกเวลาเรยี น

กจิ กรรมเย่ยี มบา้ นนกั เรยี นในท่ปี รกึ ษา ม.5/9 ปกี ารศึกษา 2561
Click to View FlipBook Version
Previous Book
b p m f PInyin
Next Book
ID PLAN 2561