The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

สรุปผลการทดสอบการอ่าน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาล 1 วัดแก่นเหล็ก เทศบาลเมืองเพชรบุรี

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by wetsukamchatchai9, 2022-07-12 01:10:06

สรุปผลการทดสอบการอ่าน ป.5

สรุปผลการทดสอบการอ่าน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาล 1 วัดแก่นเหล็ก เทศบาลเมืองเพชรบุรี

สรปุ ผลการทดสอบการอา่ น
ชน้ั ประถมศกึ ษาปที ี่ ๕

โรงเรยี นเทศบาล ๑ วดั แกน่ เหลก็ (รตั นกะลสั อนสุ รณ)์
เทศบาลเมอื งเพชรบรุ ี

อำเภอเมอื ง จงั หวดั เพชรบรุ ี

สรุปผลการทดสอบการอา่ น ชน้ั ประถมศกึ ษาปที ี่ 5

ชน้ั ประถมศึกษาปีที่ 5/1 จำนวน 21 คน

นักเรียนที่อยู่ในเกณฑ์ ดีมาก 17 คน

พอใช้ 1 คน

ปรบั ปรุง 2 คน

ขาดสอบ 1 คน

ชั้นประถมศกึ ษาปที ี่ 5/2 จำนวน 21 คน

นักเรยี นทอี่ ยใู่ นเกณฑ์ ดีมาก 16 คน

ดี 3 คน

พอใช้ 1 คน

ปรบั ปรุง 1 คน

ชน้ั ประถมศึกษาปที ี่ 5/3 จำนวน 22 คน

นักเรียนท่อี ยู่ในเกณฑ์ ดมี าก 17 คน

ดี 2 คน

ปรบั ปรงุ 1 คน

อ่านไม่ได้ 2 คน

เกณฑ์การประเมินการอ่าน

ระดับคะแนน เกณฑ์

17 – 20 คะแนน ดมี าก
14 – 16 คะแนน ดี
10 – 13 คะแนน
1 – 9 คะแนน พอใช้
ปรับปรงุ
0 คะแนน อา่ นไมไ่ ดเ้ ลย

รายชอ่ื นกั เรียนชัน้ ประถมศกึ ษาปที ่ี 5/1 ปีการศึกษา ๒๕๖5
ครขู นิษฐา นาคสุข และครอู ุไรวรรณ ละศรจี ันทร์ ครูประจำชน้ั

เลข คะแนน สรปุ ผลการประเมนิ
ประจำตวั
เลขท่ี ช่อื - นามสกลุ เต็ม 20 ดี พอใช้ ปรับปรงุ อ่าน
คะแนน ดมี าก ไมไ่ ด้

1 15199 เดก็ ชายณวัฒน์ เห่ียวหอม 19 
2 15201 20 
3 15203 เด็กชายธญั เทพ น้อยปราณี 19 
4 15204 19 
5 15205 เดก็ ชายปฐพี พมุ่ พวง 19 
6 15207 13
7 15208 เดก็ ชายปณธิ าน สระสม 1 
8 15209 20 
9 15210 เด็กชายพัสกร แสนวนั นา 19
10 15211 ขาดสอบ 
11 15328 เดก็ ชายยศภทั ร อินทวัน 19  
12 15212 18  
13 15213 เดก็ ชายรณกร พมุ่ พวง 20 
14 15214 20 
15 15216 เด็กชายศุกลวัฒน์ พราหมณน์ อ้ ย 20 
16 15217 17 
17 15218 เด็กชายอัษฎาวุธ จนั ทรแ์ จม่ หล้า 20
18 15219 
19 15221 เดก็ ชายอินธารัชต์ วฒั กะวรรณ์ 10 
20 15327 18 
21 15407 เด็กชายธรณัส มงคลเอก 19
17
เดก็ หญงิ กนกพร บุญแจง้

เดก็ หญิงกญั ญาณฐั เจือจาน

เด็กหญิงกัญฐภา เปรมใจ

เด็กหญงิ ชญาศา จุสมใจ

เดก็ หญงิ ฐณาวรรณ ขยนั ดี

เดก็ หญิงปนสั ยา โฉมแพ

เดก็ หญิงเปรมภสั สร ศรสี ุวรรณ 

เด็กหญิงสตุ าภัทร อนิ ทวัน

เดก็ หญิงธนภรณ์ สิงห์โต

เด็กหญิงอนงคช์ ติ า ณ เชยี งใหม่

รายชือ่ นกั เรยี นชั้นประถมศกึ ษาปีท่ี 5/2 ปกี ารศึกษา ๒๕๖5
ครสู ุนันทา ปยิ ะทศั นานนท์ และครสู ุทธเิ วทย์ บศุ รากูล ครปู ระจำชั้น

คะแนน สรปุ ผลการประเมิน

เลขที่ เลข ชอื่ - นามสกลุ เตม็ ดี พอใช้ ปรบั ปรงุ อา่ น
ประจำตัว ไม่ได้
เดก็ ชายกนั ตพชิ ญ์ สขุ ใจ 20 ดีมาก 
เดก็ ชายกฤติธี ตาลวงค์ คะแนน 
เด็กชายกิตตภิ พ อนิ ทวัฒน์ 
1 15222 เดก็ ชายชยันต์ สำราญดี 7
2 15223 เด็กชายปรเมษฐ พวงเพชร
3 15224 เดก็ ชายสภุ กติ ขวญั พิเชษฐส์ กลุ 14
4 15226 เดก็ ชายแทนธรรม อำ่ กลดั
5 15228 เด็กชายธนพล วงิ วน 15
6 15231 เด็กชายภเู บศ คงศรี
7 15232 เดก็ ชายณเดชน์ พรมมา 17 
8 15408 เดก็ หญงิ กมลพร นุสพันธ์ุ
9 15409 เดก็ หญิงกานต์ธดิ า รกั ษาดี 20 
10 15410 เด็กหญิงจนั ทวรรณ ชจู ิตต์
11 15234 เด็กหญงิ ชลติชา พนั ธ์เพิ่ม 19 
12 15235 เด็กหญิงธนญั ญา ทพิ ยส์ งั วาลย์
13 15236 เด็กหญิงพรรณพัชร มสี วสั ด์ิ 19 
14 15237 เด็กหญิงสพุ ิฌนันทร์ พันธห์ ร่ิง
15 15239 เดก็ หญิงศศธิ ร บัวประคอง 19 
16 15240 เดก็ หญงิ โสภิดา จีนทู
17 15242 เด็กหญิงโสภติ นภา ทองรอด 19 
18 15243 เด็กหญิงไอยรา แดงนยุ้
19 15244 17 
20 15245
21 15246 18 

19 

20 

12 

17 

19 

20 

19 

17 

16

20 

รายช่ือนกั เรยี นชั้นประถมศกึ ษาปที ี่ 5/3 ปีการศกึ ษา ๒๕๖5
ครูรชั เกา้ ล้ิมลขิ ิตอักษร และครกู ฤตพร วัตรสติ ครูประจำช้ัน

เลขท่ี เลข ชื่อ - นามสกลุ คะแนน ดี สรปุ ผลการประเมิน อา่ น
ประจำตัว เตม็ 20 มาก ดี พอใช้ ปรับปรงุ ไมไ่ ด้
คะแนน 
1 15247 เด็กชายณัฐพัชร์ บญุ ปอง  
2 15248 เด็กชายกิตติชัย แกว้ ไสว 0 
3 15251 เด็กชายณรงค์ศักดิ์ ชน่ื ชม 5 
4 15252 เดก็ ชายธนกร พันธด์ุ ี 18 
5 15253 เด็กชายธณภัทร พราหมณเ์ กษม 20  
6 15256 เดก็ ชายวรเดช เทพสตู ร 0 
7 15258 เด็กชายอภิชาต บญุ รอด 20  
8 15411 เด็กชายกฤษดา ทพิ ยบ์ รู ณ์ 20 
9 15414 เดก็ ชายวรินทร ขีดสันเทยี ะ 20
10 15449 เดก็ ชายราชภมู ิ ชน่ื ชม 20 
11 15642 เด็กชายกนกศักด์ิ พงษ์พนั 20 
12 15259 เด็กหญงิ กรวรรณ ทองธรรมชาติ 15 
13 15260 เด็กหญงิ กรรวี อำพนั ทอง 20 
14 15261 เดก็ หญงิ กลั ยรัตน์ นลิ คำมล 20 
15 15262 เดก็ หญงิ ณฐั วดี เกิดสิน 20 
16 15263 เดก็ หญงิ นฐั วดี ชมบริสุทธ์ิ 20 
17 15264 เด็กหญิงธชนพร โมฬี 20
18 15266 เด็กหญงิ วนั วสิ า จิว๋ โต 20 
19 15267 เดก็ หญงิ วภิ ารดา ปานมะณี 
20 15268 เดก็ หญงิ ศศนิ ัดดา ตาละกาญจนวฒั น์ 18 
21 15530 เดก็ หญงิ ภคพร แตงฉำ่ 16
22 15643 เดก็ หญิงธนัญญา จักรเสน 20
20
20


Click to View FlipBook Version