The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

รายงานผลการปฏิบัติงานหอนอนมะลิวัลย์เดือนตุลาคม2564

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by หมวย อินเตอร์, 2021-11-02 05:36:17

รายงานผลการปฏิบัติงานหอนอนมะลิวัลย์เดือนตุลาคม2564

รายงานผลการปฏิบัติงานหอนอนมะลิวัลย์เดือนตุลาคม2564

รายงานผลการปฏบิ ตั ิงาน1
หอนอนมะลวิ ัลย์

ประจำเดอื นตลุ ำคม พ.ศ.2564

นางสาวสกุ ญั ญา วงศอ์ ภชิ น ตาแหน่งครผู ูช้ ว่ ย 1
ปฏบิ ตั ิหน้าที่ครูหอนอนมะลวิ ลั ย์

โรงเรยี นราชประชานุเคราะห์ ๒๔ จงั หวัดพะเยา
สานักบริหารงานการศกึ ษาพเิ ศษ สานกั งานคณะกรรมการการศกึ ษาขั้นพน้ื ฐาน

กระทรวงศึกษาธิการ

2

คำนำ

ข้าพเจา้ ได้จดั ทารายงานผลการปฏบิ ตั ิงาน ประจาเดอื นตลุ าคม พ.ศ. 2564 การรายงานผลการการ
ปฏิบัติงานดังกล่าวเพื่อใช้ประกอบการประเมินการปฏิบัติงานครูหอนอนมะลิวัลย์ ในเอกสารรายงานผลการ
ปฏิบัติงานฉบับน้ี ประกอบด้วยทาเนียบผู้บริหาร ทาเนยี บครูหอนอน สมาชิกนกั เรียนในหอนอน และเป็นการ
ประมวลภาพกิจกรรมต่างๆ เช่น กิจกรรมตี 5 กิจกรรมตรวจเคร่ืองแต่งกาย กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระ
ตลอดจนกจิ กรรมตา่ งๆ ของหอนอน

สุกัญญา วงศอ์ ภชิ น

3

สารบญั

เรื่อง หน้า

ทำเนยี บผบู้ ริหำร 4

ทำเนียบครูหอนอน 5

หวั หน้ำหอ/รองหวั หน้ำหอนอน 7

รำยชอ่ื นกั เรยี นหอนอน 8

สมำชกิ หมู่เวรประจำวัน 9

สภำพแวดลอ้ ม/บรรยำกำศหอนอน 16

กจิ กรรมวนั กิจกรรมวันคล้ำยวันสวรรคต 24

พระบำทสมเดจ็ พระบรมชนกำธิเบศร มหำภมู พิ ลอดลุ ยเดชมหำรำช

บรมนำถบพิตร

กจิ กรรมพฒั นำหอนอน 26

รำยงำนผลกำรปฏิบตั งิ ำนกจิ กรรมสวดมนต์ ไหว้พระ 28

รำยงำนผลกำรปฏบิ ัติงำนกจิ กรรมตี 5 31

รำยงำนผลกำรปฏบิ ตั งิ ำนกิจกรรมตรวจเครอื่ งแตง่ กำย 34

จบกำรรำยงำน 37

4

ทำเนียบผู้บริหำรโรงเรยี น

นายปิยะ นามบา้ น นางวลิ าวัลย์ ปาลี นายไพรวัลย์ โมกศิริ

รองผอู้ านวยการฝ่ายบริหารงบประมาน ผอู้ านวยการโรงเรยี นราชประชานเุ คราะห์ ๒๔ รองผูอ้ านวยการฝ่ายบรหิ ารบคุ คล

ผ ผนางสาวณทพิ รดา ภมู ิชยั นายสยาม ชดิ สนิท นายนพดล ธรรมใจอุด

รองผูอ้ านวยการฝ่ายบรหิ ารกิจการนักเรยี น รองผ้อู านวยการฝ่ายบรหิ ารทว่ั ไป รองผอู้ านวยการฝ่ายบรหิ ารวชิ าการ

ผ ผ ผ

5

ทำเนียบครูหอนอน

ครสู กุ ญั ญำ วงศ์อภชิ น ครวู ทันยำ กันจะนะ
ครูหอนอนคนที่ 1 ครูหอนอนคนที่ 2

ครสู ภุ ำ แซ่หำญ ครธู ดิ ำ เหตุผลดี
ครหู อนอนคนท่ี 3 ที่ปรึกษำหอนอน

6

หวั หนา้ หอนอน
นำงสำวรตั นำกร ชยั ยะส่ง

รองหวั หนา้ หอนอน
นำงสำวไหมเฮ่อร์ แซว่ ่ำง

7

รายช่ือนกั เรียนหอนอน

หอนอน 13 มะลิวลั ย์ จานวน 48 คน

โรงเรยี นราชประชานุเคราะห์ 24 จังหวัดพะเยา

ครูหอนอน : นางสาวสุกญั ญา วงศอ์ ภิชน

ลาดบั รหสั นกั เรียน รหสั ประชาชน คานาหนา้ ชือ่ นามสกุล ช้ัน
1 06965 ป.1/1
2 06967 1110301601744 เด็กหญงิ วรำภรณ์ แซ่กือ ป.1/1
3 06698 ป.2/1
4 06700 8560381007198 เดก็ หญงิ วมิ ลรตั น์ แซโ่ ซง้ ป.2/1
5 06716 ป.2/2
6 06444 1560301541411 เด็กหญงิ เบญจมำศ แซย่ ำ่ ง ป.3/1
7 06438 ป.3/1
8 06441 1579901588506 เด็กหญิง ปฐพร เจตจรสั สวำ่ งกุล ป.3/1
9 06725 ป.3/1
10 06456 1579400026068 เด็กหญิง ประวกิ ตำ พ้ืนลส้ี ว่ำงกลุ ป.3/2
11 06452 ป.3/2
12 06464 1579400020469 เด็กหญิง ภำวินี แซ่หำญ ป.3/2
13 06462 ป.4/1
14 06222 1571300123528 เดก็ หญิง สุวนั ดี จตุโชคอดุ ม ป.4/1
15 06741 ป.4/1
16 06979 1100202076901 เดก็ หญงิ ชโลทร สวุ รรณศร ป.4/2
17 06235 ป.4/2
18 06238 1570400342425 เด็กหญงิ จริ ชั ยำ แซ่ลี ป.4/2
19 06751 ป.4/2
20 06473 1570400342263 เดก็ หญงิ กิ่งฟำ้ แซย่ ำ่ ง ป.5/1
21 06754 ป.5/1
22 05968 1559200030525 เดก็ หญงิ รมัณยำ ขนุ วสิ ำร ป.5/1
23 05965 ป.5/1
24 05963 1579901472591 เด็กหญิง พัชรี แซย่ ำ่ ง ป.5/1
25 05962 ป.5/1
26 06980 1559600067604 เดก็ หญิง เกวลิน ขวัญชยั ประทำน ป.5/1
27 06472 ป.5/2
28 05984 1579400019240 เด็กหญิง วิไล แซย่ ่ำง ป.5/2
29 05976 ป.5/2
30 05981 1579400020281 เดก็ หญิง กำนดำวดี แซ่ว่ำง ป.5/2
31 06760 ป.5/2
32 06478 1579400019461 เดก็ หญงิ นิรันตส์ นี แซห่ ำญ ป.5/2

1579901474659 เด็กหญิง วลัยรตั น์ แซล่ ี

1570400341402 เด็กหญงิ พณิชำ บรรพตำไพจติ ร

1571300120413 เดก็ หญงิ ชฎำทพิ ย์ วงค์บญุ ชยั เลศิ

1571300115789 เด็กหญิง จริ สุตำ อนชุ ติ วรกำร

1571300113140 เดก็ หญงิ ธนั ยนิษฐ์ ยอดมณีบรรพต

1571300114928 เดก็ หญงิ วิภวำนี ครรลองหรรษำ

1570400339386 เด็กหญงิ ปิยปำณ แซย่ ำ่ ง

1570400341267 เด็กหญงิ รุ้งดำว แซย่ ำ่ ง

1570400338452 เด็กหญิง นุชชำดำ แซ่ยำ่

1567700010378 เดก็ หญงิ ปลำยฝน ปัญญำชีวโชค

1571300116068 เดก็ หญงิ กัญญำลกั ษณ์ อนชุ ติ วรกำร

1579300001021 เด็กหญงิ รำชิณี เต็มสิรมิ งคล

1571300117234 เดก็ หญิง อรนชุ แซ่มัว

1579901424431 เด็กหญิง น้ำฝน แสนทำ้ ว

2560301035522 เดก็ หญงิ นรินทร์ เจริญชัย

1571300114561 เดก็ หญิง อภชิ ยำ พลยทุ ธศำสตร์

ลาดบั รหสั นักเรียน รหัสประชาชน คานาหนา้ ชอ่ื นามสกลุ 8
33 06762 1638900065028 เด็กหญิง พลศิ ร เกษตรกลุ ทรพั ย์
34 05733 1630700178671 เดก็ หญิง บุปผำ รกั ษ์แมล่ ะเมำ ช้นั
35 05727 1570400335089 เดก็ หญงิ อนิ ฟ้ำ แซย่ ่ำง ป.6/1
36 05988 1570400336123 เดก็ หญงิ ปวณี ำ ลมี ณี ป.6/1
37 06256 1570400336832 เดก็ หญงิ ปุญยำพร แซก่ ือ ป.6/1
38 05472 1570400333451 เด็กหญิง สธุ ำวลั ย์ แซ่ย่ำ ป.6/1
39 05994 1570400334848 เด็กหญงิ สดุ ำรัตน์ แซห่ ำญ ป.6/2
40 06488 1577900038209 เดก็ หญิง เขมิกำ แซ่จำง ป.6/2
41 06295 1570400320669 นำงสำว นำรรี ตั น์ แซ่ลี ป.6/2
42 06325 1639800354924 นำงสำว นฤวี แซย่ ้ำง ป.6/2
43 06301 1679200033035 นำงสำว รตั นำกร ชยั ยะส่ง ม.4/1
44 04659 1569100028936 นำงสำว วรฏิ ฐิสำ วรกิจพำณชิ ย์ ม.4/1
45 06627 0615600000523 นำงสำว ไหมเฮ่อร์ แซว่ ่ำง ม.4/1
46 04670 1570400319466 นำงสำว ฤทัยรตั น์ แซ่โซ้ง ม.4/2
47 06377 1570400321517 นำงสำว พนดิ ำ จติ เจรญิ กลุ ม.4/2
48 06381 1570400321100 นำงสำว นลนิ นภิ ำ แซ่ย่ำง ม.4/3
ม.4/3
ม.4/3

9

สมาชิกหมู่ 1
1.เดก็ หญิงสวุ ันดี จตโุ ชคอุดม ชน้ั ป.3/1
2.เด็กหญิงวิมลรัก แซ่โซง้ ชั้น ป.1/1
3.เดก็ หญิงอภชิ ญำ พลยุทธศำสตร์ ชน้ั ป.5/2
6.เด็กหญิงธนั ยนษิ ยอดมณีบรรพต ช้นั ป.5/1
7.เด็กหญิงปวีณำ ลม่ิ ณี ชั้น ป.6/1
8.เดก็ หญิงพณิชำ บรรตำไพจติ ร ชนั้ ป.4/2

10

สมาชกิ หมู่ 2
1. เดก็ หญงิ ลิเดยี แซ่กือ ช้ัน ป.1/1
2. เด็กหญิงชโลทร สวุ รรณศร ชั้น ป.3/1
3. เด็กหญิงเกวลนิ ขวัญชยั ประทำน ชัน้ ป.4/1
4. เด็กหญงิ รำชิณี เต็มสิริมงคล ชัน้ ป.5/2
5. เด็กหญิงนรนิ ทร์ เจริญชยั ชัน้ ป.5/2
6. เดก็ หญงิ บณุ ยำพร แซก่ อื ช้ัน ป.6/2
7. นำงสำวนฤวี แซย่ ้ำง ชน้ั ม.4/1

11

สมาชกิ หมู่ 3
1. เดก็ หญิงเขมิกำ เเซจ่ ำง ป.6/1
2. เดก็ หญงิ วิภำวนี ครรลองหรรษำ ป.5/2
3. เดก็ หญงิ รมัณยำ ขุนวิสำร ป.3/1
4.เด็กหญงิ วิไล แซ่ยำ่ ง ป.4/2
5. เดก็ หญิงก่งิ ฟ้ำ แซ่ยำ่ ง ป.3/1
6. นำงสำววรฏิ ฐิสำ วรกจิ พำณชิ ย์ ม.4/2

12

สมาชิกหมู่ 4
1. นำงสำวฤทยั รตั น์ แซโ่ ซง้ ชั้น ม.4/3
2. เด็กหญิงสุดำรตั น์ แซห่ ำญ ชนั้ ป.6/2
3. เดก็ หญิงอรนชุ แซม่ วั ช้ัน ป.5/2
4. เดก็ หญงิ จิรัชยำ แซล่ ี ช้นั ป.3/1
5. เด็กหญิงปรำยฝน ปญั ญำชีวโชค ชน้ั ป.5/1
6. เด็กหญงิ กำนดำวดี แซ่วำ่ ง ชนั้ ป.4/1

13

สมาชิกหมู่ 5
1. เด็กหญงิ ภำวินี แซห่ ำญ ชนั้ ป.3/1
2 .เดก็ หญงิ เบญจมำศ แซ่ยำ่ ง ชั้น ป.2/1
3. เด็กหญงิ นริ นั ต์สนี แซ่หำญ ชัน้ ป.4/2
4 .เด็กหญิงกญั ญำลกั ษณ์ อนชุ ติ วรกำร ชัน้ ป.5/2
5 .เดก็ หญงิ ปิยปำณ แซย่ ำ่ ง ชนั้ ป.5/1
6. เด็กหญงิ อินฟ้ำ แซย่ ำ่ ง ช้ัน ป.6/1
7 .นำงสำวพนิดำ จติ เจริญกุล ช้นั ม.4/3

14

สมาชกิ หมู่ 6
1. นำงสำวนำรีรตั น์ แซล่ ี ชน้ั ม.4/1
2. เดก็ หญิงประวติ ำ พนั ล้สี ว่ำงกลุ ช้นั ป.2/2
3. เด็กหญงิ ปฐพร เจิดจรสั สวำ่ งกุล ชั้น ป.2/1
4. เด็กหญิงชฎำทิพย์ วงศ์บญุ ชัยเลศิ ช้นั ป.4/2
5. เดก็ หญิงน้ำฝน แสนท้ำว ช้นั ป.5/2
6. เด็กหญิงรงุ้ ดำว แซ่ยำ่ ง ชั้น ป.5/1
7. เด็กหญงิ จริ สตุ ำ อนชุ ติ วรกำร ชัน้ ป.5/1
8. เด็กหญงิ สุธำวัลย์ แซย่ ำ่ ช้นั ป.6/2

15

สมาชิกหมู่ 7
1. เด็กหญงิ พัชรี แซ่ย่ำง ช้นั ป.3/2
2. เดก็ หญงิ วลัยรตั น์ แซล่ ี ชัน้ ป.4/2
3. เด็กหญิงนชุ ชำดำ แซ่ยำ่ ง ชนั้ ป.5/1
4. เด็กหญงิ พลิศร เกษตรกุลทรพั ย์ ชนั้ ป.6/1
5. เดก็ หญงิ บปุ ผำ รักแมล่ ะเมำ ช้นั ป.6/1
6. นำงสำวนลนิ นภิ ำ แซย่ ่ำง ชน้ั ม.4/3
7. นำงสำวรัตนำกร ชยั ยะส่ง ช้ัน ม.4/1

16

สภำพแวดลอ้ ม/บรรยำกำศ
หอนอนมะลวิ ลั ย์

17

18

19

20

21

22

23

24

กิจกรรมวนั คลา้ ยวนั สวรรคต พระบาทสมเดจ็ พระบรมชน
กาธิเบศร มหาภมู ิพลอดลุ ยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วนั ที่ 13 ตลุ าคม 2564

25

26

กิจกรรมพฒั นาหอนอน

27

28

รำยงำนผลกำรปฏบิ ตั ิงำน
กิจกรรมสวดมนต์ ไหว้พระ

29

30

31

รำยงำนผลกำรปฏบิ ัติงำน
กิจกรรมออกกำลังกำยตี 5

32

33

34

รำยงำนผลกำรปฏบิ ัติงำน
กจิ กรรมตรวจเครื่องแตง่ กำย

35

36

37

จบการนาเสนอ


Click to View FlipBook Version