The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Nootchanart Srisarakham, 2022-07-08 07:30:23

สมุดเล่มเล็ก

สมุดเล่มเล็ก

สมุดเล่มเล็ก

เครื่องหมายเตือนสารเคมีอันตราย
จัดทำโดย

ด.ญ.นุชนาถ ศรีสารคาม
เสนอ

อาจารย์พรพรรณ ยิ่งยง

ระเบิดได้ (Explosive)


วัตถุระเบิด : ระเบิดได้เมื่อถูกกระแทก เสียดสี หรือความร้อน เช่นดินปืน พลุไฟ

ก๊าซ (Gases)

ก๊ าซไวไฟ

ก๊าซไวไฟ : ติดไฟได้เมื่อผสมกับอากาศ 13% เช่น อะเซลีน ก๊าซหุงต้ม

ก๊าซ (Gases)

ก๊าซไม่ไวไฟและไม่เป็ นพิษ

หนักกว่าอากาศ ไม่ติดไฟ เช่น ไนโตรเจน อาร์กอน

ก๊าซ (Gases)

ก๊ าซพิษ

ก๊าซพิษ : อันตรายต่อสุขภาพหรือถึงแก่ชีวิต เช่น คลอรีน เมทิล

ของเหลวไวไฟ(Flammable Liquids)

ไอของเหลวไวไฟพร้อมลุก
ติดไฟเมื่อมีแหล่งประกายไฟ
เช่น อะซีโตน ทินเนอร์

ของแข็งไวไฟ สารที่ลุกไหม้ได้เองและ
สารท่ีสัมผัสกับน้ำแล้วให้ก๊ าซไวไฟ

ของแข็งไวไฟ

ติดไฟได้ง่ายจากการได้รับความร้อน หรือเกิดการุกไหม้
เช่น กำมะถัน ฟอสฟอรัสแดง

ของแข็งไวไฟ สารที่ลุกไหม้ได้เองและ
สารท่ีสัมผัสกับน้ำแล้วให้ก๊ าซไวไฟ

สารที่มีความเสี่ยงต่อการลุกไหม้ได้เอง

สารที่มีแนวโน้มจะเกิดความร้อนขึ้นได้เองในสภาวะการข่นส่งตาม
ปกติ เช่น ฟอสฟอรัสขาว

ของแข็งไวไฟ สารที่ลุกไหม้ได้เองและ
สารท่ีสัมผัสกับน้ำแล้วให้ก๊ าซไวไฟ

สารที่สัมผัสกับน้ำแล้วทำให้เกิดก๊ าซไวไฟ

สารที่ทำปฏิกิริยากับน้ำแล้ว เกิดการติดไฟได้เอง เช่น โลหะอัลคาไลน์

สารออกซิ ไดส์และสารอินทร์เปอร์ออกไซด์

สารออกซิ ไดส์

ของแข็ง ของเหลวที่ตัวของสารเองไม่ติดไฟ
เช่น แคลเซียมไฮโปคลอไรท์

สารออกซิ ไดส์และสารอินทร์เปอร์ออกไซด์

สารอินทร์เปอร์ออกไซด์

ของแข็งหรือของเหลวที่มีโครงสร้างออกซิเจนสอง
อะตอม และช่วยในการเผาสารที่ลุกไหม้ เช่น
อะซีโตนเปอร์ออกไซด์

สารพิษและสารติดเชื้อ

สารพิษ

ทำให้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บรุนแรง หากกลืน สูดดมสารนี้เข้าไป เช่น
โซเดียมไซยาไนด์

สารพิษและสารติดเชื้อ

สารติดเชื้อ

สารที่มีเชื้อโรคปนเปื้อน เช่น แบคทีเรียเพาะเชื้อ

วัตถุกัมมันตรังสี

วัตถุที่สามารถแผ่รังสีที่มองไม่เห็นอย่างต่อเนื่อง
เช่น ยูเรเนียม

สารกัดกร่อน

ของแข็งหรือของเหลวที่มีปฏิกิริยาเคมีกัดกร่อน
ทำความเสียหาย เช่น กรดเกลือ กรดกำมะถัน

วัตถุอันตรายเบ็ดเตล็ด

สารหรือสิ่งของที่ในขณะขนส่งเป็ นสารอันตราย
เช่น ปุ๋ ยแอมโมเนียมไนเตรต


Click to View FlipBook Version