The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

ความตระหนักด้านการรักษาความปลอดภัยข้อมูล นาย เจษฎา มณีนัน เเผนกวิชา เทคโลยีสารสนเทศ เลขที่2 ปวส.1

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by เจษฎา มณีนัน, 2019-06-27 02:34:48

ความตระหนักด้านการรักษาความปลอดภัยข้อมูล นาย เจษฎา มณีนัน เเผนกวิชา เทคโลยีสารสนเทศ เลขที่2 ปวส.1

ความตระหนักด้านการรักษาความปลอดภัยข้อมูล นาย เจษฎา มณีนัน เเผนกวิชา เทคโลยีสารสนเทศ เลขที่2 ปวส.1

ความตระหนกั ดา้ นการรักษาความปลอดภัยข้อมูล

1.นายศิวกร โต๊ะถม เลขท่ี 3 สาขาเทคโนโลยสี ารสนเทศ 6239010003 E-mail : fi[email protected]
2.นายเจษฎา มณนี ัน เลขท่ี 2 สาขาวิชเทคโนโลยีสารเทศ 6239010002 E-mail : [email protected]
3.นายพงศธร ประสาทสิทธ์ิ เลขท่ี 1 2 สาขาวชิ เทคโนโลยีสารเทศ 6239010001 E-mail : [email protected]

ประกอบการศึกษารายวชิ า
3001-2001 เทคโนโลยีสารสนเทศ

เพ่ือการจดั การอาชพี
ภาคเรยี นที่ 1 ปกี ารศึกษา 2562

ความตระหนักด้านการรกั ษาความปลอดภยั ข้อมลู

1. ความตระหนกั ดา้ นการรกั ษาความปลอดภัยข้อมลู (Information Security
Awareness) คอื อะไร?
2. องค์ประกอบพ้ืนฐานความปลอดภยั ของขอ้ มลู (CAI)
3. ความเส่ียงดา้ นเทคโนโลยสี ารสนเทศ (Risk Management of IT)
4. มลั แวร์(Malware) คอื อะไร?
5. ไวรัสคอมพิวเตอร์(Virus Computer) คืออะไร?
6. โทรจัน(Trojan) คอื อะไร?
7. สปายแวร(์ Spyware) คืออะไร?
8. ฟชิ ชิ่ง(Phishing) คอื อะไร?
9. Ransomware คืออะไร?
10. การป้องกนั คอมพิวเตอร์ด้วยโปรแกรม Antivirus

นายศิวกร โตะ๊ ถม

ความตระหนักด้านการรกั ษาความปลอดภยั ข้อมูล (Information
Security Awareness) คืออะไร?

ความตระหนักในเร่อื งการรกั ษาความมั่นคงปลอดภยั ด้านสารสนเทศ ถอื เป็นสิ่งทผี่ ู้ดแู ลระบบ
ตอ้ งให้ความสําคัญ ดว้ ยประโยชนท์ ่ีหลากหลายของการเข้าถึงไดท้ กุ ท่ี ทุกเวลา บนเครอื ขา่ ย
อนิ เทอรเ์ นต็ ส่ิงทต่ี ้องพึงระวงั คือ ภัยคุกคาม ทีม่ ีผลกระทบต่อความปลอดภยั ในชวี ติ และ
ทรัพยส์ ิน ของบคุ คลและหน่วยงาน ทัง้ ในรูปแบบการโจรกรรมขอ้ มูลส่วนบุคคลอนั เปน็ ความ
ลับ การจารกรรมทางอิเล็กทรอนกิ ส์

นายศิวกร โตะ๊ ถม

องค์ประกอบพ้ืนฐานความปลอดภัยของขอ้ มลู (CAI)

องคป์ ระกอบพ้ืนฐานความปลอดภยั ของขอ้ มลู นน้ั หลกั ๆ แล้วมีอยู่ 3 ประการ ซงึ่ กค็ อื CIA ยอ่ มา
จาก Confidentiality, Integrity และ Availability ซง่ึ น้นั กเ็ ป็นทมี่ าของ CIA – Social blog
เลก็ ๆ เเห่งน้ี ตอ่ ไปมาดกู ันวา่ ตวั ย่อ 3 ตัวทก่ี ล่าวมาข้างตน้ นน้ั มคี วามหมายว่าอย่างไรกันบา้ ง
1. Confidentiality (ความลบั ของข้อมูล)
2. Integrity (ความคงสภาพของขอ้ มลู )
3. Availability (ความพรอ้ มใช้งานของขอ้ มลู )

นายศิวกร โต๊ะถม

ความเส่ียงดา้ นเทคโนโลยสี ารสนเทศ (Risk Management of IT)

การจดั การความเส่ียงด้านเทคโนโลยสี ารสนเทศและการสื่อสาร คอื กระบวนการการทํา
งานที่ชว่ ยให้ IT Managers สามารถสร้างความสมดลุ ของต้นทุนเชิงเศรษฐศาสตร์ และ
การดําเนินธรุ กจิ ระหว่างมาตรการในการป้องกันและการบรรลผุ ลสําเรจ็ ของพันธกจิ
ดว้ ยการปกป้องระบบเทคโนโลยสี ารสนเทศและขอ้ มูลสําคัญ ซึง่ จะช่วยสนับสนุนความ
สําเรจ็ ของการบรรลุพันธกิจขององค์กร

นายศิวกร โตะ๊ ถม

มัลแวร์(Malware) คืออะไร?

Malicious Software คือโปรแกรมชนิดหนึ่งทถี่ กู สรา้ งขึ้นมาเพ่ือประสงค์ร้ายต่อคอมพิวเตอร์
ซ่งึ ในปจั จบุ ัน Malware ถกู แบง่ ประเภทออกไดม้ ากมายหลากหลายประเภทตามลกั ษณะพิเศษ
ของแต่ละชนดิ เช่น Computer Virus, Worms, Trojan house, Spyware เปน็ ต้น

นาย พงศธร ประสาทสิทธ์ิ

ไวรัสคอมพิวเตอร(์ Virus Computer) คอื อะไร?

โปรแกรมชนดิ หนง่ึ ที่มีความสามารถในการสําเนาตวั เองเขา ไปติดอยูใ นเครื่องคอมพวิ เตอร
และถามโี อกาสกส็ ามารถแทรกเขาไปตดิ อยูในระบบคอมพวิ เตอรอืน่ ๆ ซ่ึงอาจเกดิ จากการนํา
เอาแผนดิสกหรอื แฟลชไดรฟทตี่ ดิ ไวรสั จากเคร่อื งหน่ึงไปใชก ับอีกเคร่อื งหนงึ่ จดุ ประสงคก าร
ทาํ งานของไวรัสแตล ะตวั ข้นึ อยูกบั ผเู ขยี นโปรแกรมไวรสั น้นั เชน อาจสรา งไวรัสใหไป
ทําลายโปรแกรมหรือขอ มลู อ่นื ๆ ท่ีอยใู นเคร่ืองคอมพิวเตอร หรอื แสดงขอความว่งิ ไปมาบน
หนา จอคอมพิวเตอร เปนตน

นาย พงศธร ประสาทสทิ ธ์ิ

โทรจนั (Trojan) คอื อะไร?

เปนมลั แวรอ ีกชนดิ ที่พบเหน็ การแพรระบาดไดท ่ัวไป มลี ักษณะและพฤติกรรมไมแ พรเ ชื้อไป
ตดิ ไฟลอ น่ื ๆ ไมสามารถสงตัวเองไปยงั คอมพวิ เตอรเครอื่ งอืน่ ๆได ตองอาศยั การหลอกผใู ชใ ห
ดาวนโหลดเอาไปไวใ นเครอ่ื งหรอื ดวยวธิ ีอื่นๆ สง่ิ ทม่ี นั ทําคือเปดโอกาสใหผ ไู มป ระสงคด ีเขา
มาควบคมุ เครอ่ื งทตี่ ดิ เชื้อจากระยะไกล ซ่งึ จะทาํ อะไรกไ็ ด หรือมจี ดุ ประสงคเพ่ือลว งเอาความ
ลับตางๆ

นาย พงศธร ประสาทสิทธ์ิ

สปายแวร์(Spyware) คืออะไร?

มีลักษณะและพฤติกรรมคลา ยโทรจันคอื ไมแ พรเชอื้ ไปติดไฟลอ ่นื ๆ อาศัยการหลอกผใู ชใ ห
ตดิ ตงั้ โปรแกรมทไ่ี มประสงคด ลี งบนเครื่องของตนเอง หรืออาศัยชอ งโหวข อง Web Browser
ในการติดต้ังตวั เองลงบนเครอ่ื งเหยื่อ ส่ิงที่มันทําคือรบกวนและละเมดิ ความเปนสว นตัวของผู
ใชค อมพิวเตอร สรา งความรําคาญใหก บั ผใู ชมากท่สี ดุ

นาย พงศธร ประสาทสิทธ์ิ

ฟชิ ชิง่ (Phishing) คอื อะไร?

เป็นรูปแบบหน่งึ ของการทาํ Social Engineering ซ่ึงเปน็ เทคนคิ การหลอกลวงโดยใช้
จติ วิทยาผา่ นระบบคอมพิวเตอร์ มักมาในรูปของอเี มลหรือเวบ็ ไซต์เพ่ือหลอกใหเ้ หยื่อเผยข้อมลู
ความลบั ตา่ งๆ เชน่ รหสั ผ่านหรือหมายเลขบัตรเครดติ เปน็ ตน้ รวมไปถงึ หลอกล่อให้เหย่อื กด
ลงิ ค์เพ่ือแอบตดิ ต้ังมัลแวรล์ งบนคอมพิวเตอรโ์ ดยทเี่ หย่ือไมร่ ู้ตัว

นาย เจษฎา มณนี นั

Ransomware คืออะไร?

ประเภทหน่งึ ที่มลี ักษณะการทาํ งานที่แตกต่างกับมัลแวร์ประเภทอน่ื ๆคือไมไ่ ดถ้ กู ออกแบบมา
เพื่อขโมยข้อมลู ของผู้ใชง้ านแตอ่ ยา่ งใด แตจ่ ะทาํ การเขา้ รหสั หรือล็อกไฟลไ์ มว่ า่ จะเปน็ ไฟ
ลเ์ อกสาร รูปภาพ วดิ โี อ ผูใ้ ชง้ านจะไม่สามารถเปดิ ไฟลใ์ ดๆไดเ้ ลยหากไฟลเ์ หล่านน้ั ถูกเข้ารหัส
ซ่งึ การถูกเขา้ รหัสกห็ มายความว่าจะตอ้ งใชค้ ียใ์ นการปลดล็อคเพื่อกูข้ ้อมลู คืนมา ผใู้ ช้งานจะ
ตอ้ งทําการจา่ ยเงนิ ตามข้อความ "เรยี กค่าไถ"่ ที่ปรากฏ

นาย เจษฎา มณนี นั

การป้องกันคอมพิวเตอรด์ ้วยโปรแกรม Antivirus

คือ โปรแกรมประเภทหน่ึงทีช่ ่วยปอ้ งกนั ตรวจหา และกําจัดไวรัสกอ่ นท่ไี วรสั นัน้ จะเข้ามาทาํ ลาย
โปรแกรมหรือขอ้ มูลในเครื่องคอมพิวเตอร์ ส่วนมากจะสามารถระบุช่อื ไวรสั ไดด้ ้วย ดู virus
ประกอบ

นาย เจษฎา มณนี นั

เเหลง่ ข้อมลู อ้างองิ

1.ความตระหนักด้านการรกั ษาความปลอดภัยข้อมูลhttp://gg.gg/eduf9
2.ความตระหนกั ด้านการรกั ษาความปลอดภยั ข้อมลู http://gg.gg/edu9y
3.องค์ประกอบพ้ืนฐานความปลอดภัยของข้อมลู (CAI)http://gg.gg/edub7
4.มัลแวร์(Malware) คอื อะไร?http://gg.gg/edu1a
5.ไวรสั คอมพิวเตอร(์ Virus Computer) คืออะไร?http://gg.gg/edu22
6.โทรจัน(Trojan) คืออะไร?http://gg.gg/edu22
7.สปายแวร์(Spyware) คอื อะไร?http://gg.gg/edu22
8.ฟชิ ชิ่ง(Phishing) คอื อะไร?http://gg.gg/edu3c
9.Ransomware คืออะไร?http://gg.gg/edu4c
10.การป้องกันคอมพิวเตอร์ดว้ ยโปรแกรม Antivirushttp://gg.gg/edu5n


Click to View FlipBook Version
Previous Book
BROSHURE PENUTUP BACATHON
Next Book
mei-2017