The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

แผนปฏิบัติการโรงเรียนควนกาลงวิทยาคมฯ 2564

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by ismaal_pooyang, 2021-11-08 01:09:42

แผนปฏิบัติการโรงเรียน 2564

แผนปฏิบัติการโรงเรียนควนกาลงวิทยาคมฯ 2564

แผนปฏิบตั กิ ารโรงเรยี นควนกาหลงวทิ ยาคม “นิคมวฒั นา” ประจำปกี ารศึกษา ๒๕๖4 หน้า ก

แผนปฏิบัตกิ ารโรงเรยี นควนกาหลงวิทยาคม “นิคมวฒั นา” ประจำปกี ารศกึ ษา ๒๕๖4 หน้า ก

การใหค้ วามความเห็นชอบ
แผนปฏิบัตกิ าร ประจำปีการศกึ ษา ๒๕๖๔
โรงเรยี นควนกาหลงวิทยาคม “นคิ มวฒั นา”
..........................................................................................................................................................................
ตามมติการประชุมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนควนกาหลงวิทยาคมฯ
ไดพ้ ิจารณาแผนปฏบิ ัติการประจำปีการศึกษา ๒๕๖4 ของโรงเรยี นควนกาหลงวทิ ยาคม “นคิ มวฒั นา”

1. เงินคงเหลือจากปีการศึกษา ๒๕๖๓ ยกมา (๓๐ เม.ย. ๖๔) 671.439.21
- มธั ยมศึกษาตอนต้น 492,998.13
- มธั ยมศึกษาตอนปลาย 279,573.40
- กิจกรรม 1,444.010.74
รวมท้ังหมด
1,791,800.00
2. รับ 1 พ.ค. 64 – 30 เม.ย. 65 449,500.00
- เงินอุดหนนุ มัธยมศกึ ษาตอนต้น และตอนปลาย
- กจิ กรรม 2,281,300.00
รวมท้งั หมด

รวมท้ังหมด 1 + 2 3,725,310.74
3. หักเงินค่าใช้จา่ ยประจำ 1,335,000.00
4. ประมาณรายรับคงเหลือท้ังหมด 2,390,310.74
5. จดั เป็นสำรองจา่ ย 20%
500,310.74

คงเหลืองบประมาณในการจัดสรร ปกี ารศึกษา 2564 1,890,000.00

เหน็ ชอบให้ดำเนินการตามแผนปฏิบัตกิ าร ประจำปีการศกึ ษา ๒๕๖4 ได้

ลงชือ่ ................................................... ลงชือ่ ...................................................
(นายจักรี วัฒนะ) (นายภญิ โญ จนั ทมุณี)

ผอู้ ำนวยการโรงเรยี นควนกาหลงวทิ ยาคม“นิคมวฒั นา” ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขน้ั พืน้ ฐาน
โรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม “นคิ มวัฒนา”

แผนปฏบิ ตั ิการโรงเรยี นควนกาหลงวทิ ยาคม “นิคมวัฒนา” ประจำปีการศกึ ษา ๒๕๖4 หน้า ข

คำนำ

แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2564 ของโรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม “นิคมวัฒนา” ฉบับนี้ จัดทำ
ขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการบริหารงานของโรงเรียนควนกาหลงวิทยาคมฯ ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อสนองยทุ ธศาสตร์ในการพัฒนา เพื่อพฒั นาคณุ ภาพการศึกษาของโรงเรียน

เนื้อหาสาระของแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2564 ประกอบด้วย ข้อมูลสถานศึกษา ทิศทางและ
การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา กลยุทธ์ในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา และโครงการ/กิจกรรม ตามมาตรฐาน
และกลยุทธ์ของสถานศึกษา การจัดทำแผนปฏิบัติการในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนและการช่วยเหลือจากผู้บริหาร
โรงเรยี น หวั หน้ากลุ่มบรหิ ารงาน หัวหน้างาน และคณะครทู ุกทา่ นเปน็ อย่างดี จึงขอขอบคณุ มา ณ โอกาสนี้

หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ทุกฝ่ายงานจะใช้แผนปฏิบัติราชการฉบับนี้ดำเนินงานตามโครงการที่ได้
กำหนดไว้ เพ่อื ให้บรรลุตามวัตถุประสงคใ์ นการพฒั นาการศึกษา และเปน็ ผลดตี ่อทางราชการยง่ิ ๆ ขึน้ ไป

โรงเรยี นควนกาหลงวิทยาคม ”นิคมวัฒนา”

แผนปฏิบตั ิการโรงเรียนควนกาหลงวทิ ยาคม “นิคมวฒั นา” ประจำปกี ารศึกษา ๒๕๖4 หน้า ค

สารบัญ หน้า

เรื่อง ก

การให้ความความเหน็ ชอบแผนปฏิบัตกิ าร 2564 ค
คำนำ 1
สารบัญ 2-4
ส่วนที่ 1 ข้อมูลสถานศกึ ษา 5
6
- ความเป็นมาโรงเรยี นควนกาหลงวิทยาคม “นคิ มวัฒนา” 6
- ขอ้ มลู ทวั่ ไปโรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม “นิคมวฒั นา” 7
- แผนผังโรงเรยี นควนกาหลงวิทยาคม “นิคมวฒั นา” 8
- แผนทก่ี ารเดนิ ทางมาโรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม “นคิ มวัฒนา” 9
- โครงสร้างการบรหิ ารงานของโรงเรยี น 9
- ขอ้ มลู ผูบ้ รหิ ารสถานศกึ ษา 10
- ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา 11
- ข้อมลู นักเรียน 12-13
- ขอ้ มูลอาคารสถานที่ 14
- ผลการประเมนิ คณุ ภาพภายนอกรอบสาม 15
- ผลงานสถานศกึ ษาท่ีผ่านมา 15
ส่วนที่ 2 ทิศทางและการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 15
- วสิ ยั ทัศน์ 15-16
- เปา้ หมาย 16-17
- กลยุทธ์ 17-21
- พนั ธกจิ 22
- มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 23
- การศกึ ษาสถานภาพของโรงเรยี น 24
สว่ นที่ 3 กลยทุ ธ์ในการพฒั นาคณุ ภาพสถานศึกษา 25
- กลยทุ ธ์ 26-29
- ความสมั พนั ธร์ ะหวา่ งมาตรฐานการศกึ ษากับกลยุทธ์ในการพฒั นา 30-46
สว่ นที่ 4 รายละเอยี ดของโครงการ 47
- การจัดสรรงบประมาณตามโครงการ ประจำปีการศึกษา 2564
- โครงการตามาตรฐานการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564
ภาคผนวก

แผนปฏิบตั ิการโรงเรยี นควนกาหลงวทิ ยาคม “นิคมวัฒนา” ประจำปีการศกึ ษา ๒๕๖4 หน้า 1

ส่วนที่ 1
ข้อมลู สถานศกึ ษา

แผนปฏบิ ตั กิ ารโรงเรยี นควนกาหลงวทิ ยาคม “นิคมวัฒนา” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖4 หน้า 2

ส่วนที่ 1
ขอ้ มลู สถานศกึ ษา

ความเป็นมาโรงเรยี นควนกาหลงวทิ ยาคม “นิคมวฒั นา”

โรงเรียนควนกาหลงวทิ ยาคม “นคิ มวัฒนา” ได้รับอนุมัตจิ ากกรมสามญั ศกึ ษาใหเ้ ปิดทำการสอนในระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2516 โดยใช้ที่ดินของนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้จังหวัดสตูล
ในเนือ้ ทีป่ ระมาณ 140 ไร่ ไดม้ ปี ระกาศรบั สมัครนกั เรยี นชนั้ มัธยมศึกษาปที ี่ 1 (มศ.1) จำนวน 2 ห้องเรยี น โดย
สำนักงานศึกษาธิการ จังหวัดสตูลใช้สถานที่โรงเรียนควนกาหลง สังกัดกองการประถมศึกษา กรมสามัญศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ กิ่งอำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล จนถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2516 มีผู้สมัครทั้งหมด
70 คน ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2516 ไดม้ ีประกาศกระทรวงศกึ ษาธิการ เรอื่ งแต่งต้งั โรงเรียนรัฐบาลใหเ้ ปดิ
โรงเรียนมธั ยมศึกษาตอนตน้ สายสามัญ ในก่งิ อำเภอควนกาหลง จงั หวัดสตลู และให้มีช่ือว่า โรงเรียนควนกาหลง
วิทยาคม “ นิคมวฒั นา”

เพื่อให้เกิดความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จังหวัดสตูล ได้สั่งให้นาย
เจริญ ภักดีวานิช ครูโท โรงเรียนสตูลวิทยา มาช่วยราชการ และทำหน้าที่ครูใหญ่ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม
2516 โดยมีคณะครู โรงเรียนควนกาหลงช่วยทำการสอนดว้ ย

ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2516 ได้มีข้าราชการครู มารายงานตัว 2 ท่าน ประกอบด้วย นายประโภช
ผอ่ งสุวรรณ วฒุ ิ กศบ. และนายชนนิ ทร์ ลีลานนท์ วฒุ ิ อก.ศ (พลศกึ ษา) ในต้นปกี ารศึกษา 2516 ทางโรงเรยี น
ได้รับอัตราเพิ่มอีก 3 ราย คือ นายสุรินทร์ สังข์ทอง วุฒิ ปก.ศ. สูง นางสุวรรณา มากมี วุฒิ ปก.ศ. สูง
นาย กลัน่ มุสกิ ประยรู วุฒิ พ.ม.

พ.ศ. 2517 » ประชาชนชว่ ยกันบริจาคทรัพย์สินสร้างอาคารเรียนชัว่ คราว และยา้ ยมาเรียนในท่ีดินท่ี
นคิ มสร้างตนเองฯจัดให้

พ.ศ. 2518 » ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 216 จำนวน 6 ห้องเรียน และกรม
สามญั ศึกษาให้ยุบโรงเรียนควนกาหลงฯ เปน็ โรงเรยี นประถมศกึ ษาตอนปลายเขา้ กบั โรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม
ฯ ซ่งึ ได้รบั ทดี่ ินเพม่ิ อกี 50 ไร่ รวมท้ังอาคารเรยี น ทรัพย์สินอ่ืนๆ ตลอดจนครู-อาจารย์ และนักการ

แผนปฏิบัติการโรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม “นิคมวัฒนา” ประจำปกี ารศกึ ษา ๒๕๖4 หน้า 3

พ.ศ. 2519-2520 » โรงเรียนได้รับพิจารณาให้เข้าโครงการ คมช. ได้รับงบประมาณต่อเติม อาคาร
เรยี น สรา้ งโรงฝึกงาน บา้ นพักครู บา้ นพกั ภารโรง และไดร้ บั อนุมตั ิ จากรมประชาสงเคราะห์ให้ใช้ท่ีดินติดต่อกัน
อีก 30 ไร่ ส่วนที่ดิน สิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินที่ได้รับจากโรงเรียนควนกาหลงนั้น ได้ตกลงกับ องค์การบริหาร
ส่วนจังหวดั สตูล ทำการแลกเปลี่ยนทรัพย์สนิ มอบที่ดิน อาคารเรียน อาคารประกอบ ให้กับโรงเรียนนิคมควน
กาหลง ทางองคก์ ารฯ ไดก้ ่อสรา้ งบ้านพกั ครใู หก้ บั โรงเรียน จำนวน 6 หลงั

พ.ศ. 2521 » โรงเรียนได้รับงบประมาณก่อสร้างบ้านพักครู บ้านพักภารโรง และหอประชุ (โรงฝึก
พลศึกษา)

พ.ศ. 2523 » ได้รับคัดเลือกให้เข้า “โครงการโรงเรียนมัธยมเพื่อพัฒนาชนบท” (มพช.)
(รุ่นปี 2523-2525) และได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนห้องสมุด อาคารเอนกประสงค์ โรงฝึกงาน
บา้ นพักครู บ้านพกั ภารโรง และครภุ ณั ฑอ์ ่ืน ๆ

พ.ศ. 2531 » ได้รบั อนุมตั ิจากกรมสามัญศกึ ษา ใหเ้ ปิดสอนระดับมธั ยมศึกษาตอนปลาย
พ.ศ. 2533 » โรงเรียนได้ขยายโอกาสทางการศึกษา เปิดสาขาโรงเรียน ที่ตำบลปาล์มพัฒนาโดยฝาก
เรยี น ทโ่ี รงเรยี นผังปาล์ม 3 รับนกั เรียนปแี รก 2 หอ้ งเรียนปจั จบุ ัน แยกเปน็ โรงเรียนปาลม์ พัฒนวทิ ย์
พ.ศ. 2535 » นักเรียนรับรางวลั พระราชทานระดับ ม.ปลาย
พ.ศ. 2536 » รางวัลโรงเรยี นเพอื่ พัฒนาคุณภาพชวี ิต และสังคมดีเด่น รพชส. ระดับเขตการศึกษา
พ.ศ. 2536 » รางวัลโรงเรยี นจัดห้องสมุดดีเดน่ ของกรมสามญั ศกึ ษา
พ.ศ. 2536 » ครสู อนภาษาอังกฤษดีเด่นระดบั เขตการศกึ ษา 2
พ.ศ. 2537 » รางวัลการจดั หอ้ งสมุดดเี ดน่ กรมสามญั ศกึ ษา
พ.ศ. 2537 » โรงเรยี นปฏบิ ัติตามนโยบายกรมสามญั ศึกษาดีเด่น
พ.ศ. 2537 » รางวลั จัดสิง่ แวดลอ้ มดเี ด่นมาตรฐานเหรยี ญทอง
พ.ศ. 2537 » จดั กจิ กรรมการเรยี นการสอน
พ.ศ. 2537 » โรงเรียนได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนพระราชทาน ประเภทโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาด
กลาง และได้รบั จดั สรรงบประมาณกอ่ สร้างอาคารเรยี นแบบ 216 (ปรบั ปรงุ ) จำนวน 12 หอ้ งเรียน 1 หลงั

พ.ศ. 2538 » รางวลั สง่ เสริมอนุรกั ษส์ ่งิ แวดล้อมและบรรยากาศดีเดน่

พ.ศ. 2538 » ผู้บริหารดเี ด่น ระดับเขตการศกึ ษา

พ.ศ. 2538 » โรงเรียนดีเด่น ระดับเขตการศกึ ษา

พ.ศ. 2540 » โรงเรียนส่งเสรมิ งานห้องสมดุ ดีเด่นระดับจงั หวัด

พ.ศ. 2540 » โรงเรยี นสง่ เสริมดา้ นวินัยและคณุ ธรรมดเี ดน่

พ.ศ. 2540 » ชนะเลิศจดั กิจกรรมรณรงค์โครงการเสมารวมใจต้านภัยยาบา้ ระดบั จงั หวัด

พ.ศ. 2542 » ได้รบั คัดเลอื กเปน็ โรงเรียนจัดห้องสมดุ ดีเด่น

พ.ศ. 2542 » รางวลั โครงการอ่านเฉลมิ พระเกียรติฯ

พ.ศ. 2543 » นักเรยี นรบั เหรียญทองกีฬาเยาวชนแห่งชาติ

พ.ศ. 2544 » ได้รับรางวัลนักกีฬาและครูผู้ฝึกสอนดเี ด่น เนือ่ งในวันกฬี าแหง่ ชาติ

พ.ศ. 2544 » รางวลั ผู้บริหารดเี ด่น

แผนปฏิบัติการโรงเรยี นควนกาหลงวิทยาคม “นิคมวฒั นา” ประจำปกี ารศึกษา ๒๕๖4 หน้า 4

พ.ศ. 2545 » โครงการเสมารวมใจตา้ นภยั ยาบ้า
พ.ศ. 2545 » งานหอ้ งสมุดดีเด่น
พ.ศ. 2545 » รางวัลครเู กียรตยิ ศ กระทรวงศึกษาธกิ าร(ครตู น้ แบบ)
พ.ศ. 2547 » สถานศึกษาขนาดกลางระบบดแู ลชว่ ยเหลอื นกั เรียนยอดเยย่ี ม
พ.ศ. 2548 » ชนะเลศิ SMS Award 2005 ประเภทสอื่ หนังส้นั
พ.ศ. 2548 » ไดร้ ับโรงเรยี นในฝัน
พ.ศ. 2548 » รับป้ายพระราชทานงานสวนพฤกษศาสตรโ์ รงเรียน
พ.ศ. 2549 » โครงการส่งเสริมการอ่าน ประเภทหอ้ งสมดุ ระดบั ดเี ดน่
พ.ศ. 2555 » ชนะเลิศกลุม่ ดเี ด่นชมรม TO Be Number One ระดบั ภาคใต้
พ.ศ. 2555 » ผา่ นการประเมิน จาก สมศ. รอบที่ 3
พ.ศ. 2555 » สถานศกึ ษาป้องกนั ยาเสพติดดีเดน่ 2555
พ.ศ. 2556 » เปน็ ตวั แทนแข่งขนั TO Be Number One ระดับภาคใต้
พ.ศ. 2555-2556 » เปน็ ตัวแทนระดบั ภาคใตแ้ ข่งขัน To Be Number One ระดบั ประเทศ
พ.ศ. 2557 » รางวลั เพชรนำ้ หน่ึง ชื่อผลงานจดุ เนน้ “ระบบดแู ลชว่ ยเหลือนกั เรียน”
พ.ศ. 2558 » เกียรติบัตรชมเชย ประเภทชมรม To Be Number One ในสถานศึกษา ระดับ
การศึกษาขน้ั พน้ื ฐาน (มัธยมศึกษา) ดีเดน่ ระดับประเทศ

แผนปฏิบัติการโรงเรยี นควนกาหลงวิทยาคม “นิคมวัฒนา” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖4 หน้า 5

ข้อมูลทว่ั ไปโรงเรียนควนกาหลงวทิ ยาคม “นคิ มวฒั นา”

ชือ่ โรงเรยี น : โรงเรยี นควนกาหลงวทิ ยาคม “นคิ มวัฒนา”
ชอ่ื โรงเรยี น (ภาษาองั กฤษ) : Khuan Kalong Wittayakhom Nikhomwattana School.
อักษรย่อ : ค.น.
สังกัด : สำนกั งานเขตพน้ื ท่กี ารศกึ ษามธั ยมศกึ ษาสงขลา - สตูล
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขน้ั พ้นื ฐาน กระทรวงศึกษาธกิ าร
ท่ตี ้ัง : หมูท่ ี่ ๔ ถนนประชาสงเคราะห์ ตำบลควนกาหลง
อำเภอควนกาหลง จังหวดั สตูล 91130
ปรชั ญาของโรงเรียน จงั หวดั สตูล รหัสไปรษณีย์ ๙๑๑๓๐
อตั ลกั ษณ์ของโรงเรียน : เสียสละ กตญั ญู ร้งู าน
เอกลักษณข์ องโรงเรียน : เอ้ือเฟ้ือเผ่ือแผ่
สปี ระจำโรงเรียน : สถานศกึ ษาน่าอยู่ นา่ เรียน
ดอกไมป้ ระจำโรงเรยี น : ฟ้า-เหลือง
ติดตอ่ โรงเรยี น : ดอกกาหลง
: โทรศพั ท์ ๐ – ๗๔๗๕ –๒๐๒๐
โทรสาร ๐ – ๗๔๗๕ –๒๐๒๐
อีเมล์ [email protected]

แผนปฏบิ ัติการโรงเรยี นควนกาหลงวทิ ยาคม “นิคมวัฒนา” ประจำปกี ารศึกษา ๒๕๖4 หน้า 6

แผนผังโรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม “นิคมวฒั นา”

แผนทีก่ ารเดินทางมาโรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม “นคิ มวัฒนา”

วัดควนกาหลง ซอย 10 ไปหาดใหญ่

ไปละงู วิทยาลัยเกษตรฯ
โรงเรยี นควนกาหลงวทิ ยาคมฯ
ซอย 4 ไปเมืองสตูล

อำเภอควนกาหลง

แผนปฏบิ ตั กิ ารโรงเรยี นควนกาหลงวทิ ยาคม “นิคมวฒั นา” ประจำปกี ารศกึ ษา ๒๕๖4 หน้า 7

โครงสรา้ งการบริหารงานของโรงเรียน

ผ้อู ำนวยการ

รองผู้อำนวยการ

คณะกรรมการสถานศกึ ษา

กลมุ่ บรหิ ารงาน กลุ่มบริหารงาน กลมุ่ บรหิ ารงาน กล่มุ บรหิ ารงาน
อำนวยการ งบประมาณ วิชาการ กิจการนกั เรยี น

1.1 งานพัฒนาหลักสูตร 2.1 งานเลขานุการฝ่ายบริหาร 3.1 งานกิจการด้านวินัย 4.1 งานพสั ดุ
และกระบวนการเรียนรู้ งานบุคคล นกั เรยี น 4.2 งานการเงิน
1.2 งานทะเบียนนักเรียน 2.2 งานวางแผนอัตรา กำลัง 3.2 งานส่งเสริมคุณธรรม 4.3 งานแผนงาน
และงานวัดผลประเมนิ ผล และกำหนดตำแหน่ง และจรยิ ธรรม 4.4 งานบัญชี
1.3 งานวิจัยเพื่อพัฒนา 2.3 งานสรรหาและบรรจแุ ตง่ ตง้ั 3.3 งานส่งเสริมประชาธิป 4.5 งานตรวจสอบภายใน
คณุ ภาพการศกึ ษา 2.4 งานเสริมสร้างประสิทธิ ไตยและสภานกั เรียน 4.6 งานสารบรรณ
1.4 งานห้องสมุดและแหล่ง ภาพในการปฏิบตั ริ าชการ 3.4 งานระบบดแู ลนักเรียน 4.7 งานควบคุมภายใน
เรยี นรู้ 2.5 งานวินยั และการรักษาวินยั 3.5 งานรณรงค์ป้องกัน 4.8 งานระบบข้อมูลนักเรียน
1.5 งานนเิ ทศการศึกษา 2.6 งานทะเบยี นประวตั ิ และแก้ไขปัญหายาเสพตดิ ร า ย บ ุ ค ค ล ( DMC) แ ล ะ
1.6 งานแนะแนว 2.7 งานเครอ่ื งราชอสิ รยิ า ภรณ์ 3.6 ง า น ช ม ร ม TO BE ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน
1.7 งานสำมะโนผู้เรยี นและ 2.8 การขอมีบัตรประจำตัว NUMBER ONE (CCT)
รบั นักเรยี น เจ้าหน้าที่ของรัฐ 3.7 งานเวรประจำวัน 4.9 งานสวัสดิการ และสวัสดิ
1.8 งานพัฒนาสือ่ เทคโน โล 2.9 งานสารบรรณโรงเรียน 3.8 งานอนามัยโรงเรียน ภาพโรงเรียน
ยีและนวัตกรรมทาง และโรงอาหาร
การศึกษา 3.9 งานธนาคารโรงเรียน
1.9 งานกลุ่มสาระ กา ร 3.10 งานเลขานุการฝ่าย
เรยี นรู้ 3.11 งานอาคารสถานที่
1.10 งานกิจกรรมพัฒนา และงานปรับปรงุ ภมู ิทัศน์
ผู้เรยี น 3.12 งานกำกับติดตามการ
1.11 งานประกันคุณภาพ ดำเนินงานของลูกจ้าง
การศกึ ษา ตำแหน่งนกั การภารโรง
1.12 งานโครงการพิเศษ 3.13 งานคณะกรรมการ
และงานนโยบาย สถานศกึ ษาขั้นพนื้ ฐาน
1.13 งานชุมชนการเรียนรู้ 3.14 งานสัมพนั ธช์ ุมชน
ทางวิชาชีพ (Professional 3.15 งานโสตทศั นปู กรณ์
Learning Community : 3.16 งานประชาสมั พนั ธ์
PLC)
1.14 ง า น ธ ุ ร ก า ร แ ล ะ
สารสนเทศฝา่ ยวิชาการ

แผนปฏบิ ัตกิ ารโรงเรียนควนกาหลงวทิ ยาคม “นิคมวัฒนา” ประจำปกี ารศกึ ษา ๒๕๖4 หน้า 8

ข้อมลู ผบู้ ริหารสถานศกึ ษา

1. ทำเนยี บผู้บรหิ ารสถานศึกษา

ลำดบั ท่ี ชื่อ - สกลุ ตำแหน่ง ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
๑ นายเจริญ ภักดวี านชิ ผอู้ ำนวยการ 15 พ.ค. 2516- 20 ก.ค. 2522
๒ นางปรงุ ศักดิ์ อสิ ระทะ ผ้อู ำนวยการ 1 ต.ค. 2522 – 7 เม.ย. 2525
๓ นายยงยศ ใจสมทุ ร ผู้อำนวยการ 3 พ.ย. 2525 – 29 พ.ย. 2528
๔ นายพทิ ยา หนูฤทธิ์ ผอู้ ำนวยการ 14 ก.พ. 2529 – 30 ก.ย. 2535
๕ นายภิญโญ จันทมณุ ี ผู้อำนวยการ 1 ต.ค. 2535 – 1 ธ.ค. 2540
๖ นายแสง สังหาร ผอู้ ำนวยการ 2 ธ.ค. 2540 – 13 พ.ย. 2544
๗ นายมนัส ไชยศักดิ์ ผู้อำนวยการ 14 พ.ย. 2544 – 20 พ.ค. 2548
๘ นายประเสรฐิ มว่ งปลอด ผู้อำนวยการ 21 พ.ค. 2548 – 15 ม.ค. 2553
๙ นายเสกสันต์ิ ปะดุกา ผู้อำนวยการ 16 ม.ค. 2553 – 13 ม.ค. 2554
๑๐ นางสาวอารี ยทุ ธการกำธร ผู้อำนวยการ 14 ม.ค. 2554 – 30 ก.ย. 2557
๑๑ นายกระจาย หนคู งแกว้ ผู้อำนวยการ 1 ธ.ค. 2557 – 18 ม.ค. 2564
12 นายจักรี วัฒนะ ผู้อำนวยการ 18 ม.ค. 2564 - ปัจจบุ ัน

๒. ข้อมูลปจั จบุ นั

๑) ผูอ้ ำนวยการโรงเรียน 1 คน
นายจักรี วัฒนะ โทรศัพท์ 089-8762534 e-mail [email protected]
วุฒิการศึกษาสูงสุด กศ.ม. คณิตศาสตร์ ดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่วันที่ 19 มกราคม 2564
จนถงึ ปจั จุบนั เป็นเวลา 5 เดือน

๒) รองผู้อำนวยการโรงเรียน 1 คน
นางฐติ ินันท์ แกว้ สวุ รรณ โทรศัพท์ 083-1966673 e-mail [email protected]
วุฒิการศึกษาสูงสุด กศ.ม ดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม 2563 จนถึงปัจจุบัน
เปน็ เวลา 8 เดือน

แผนปฏิบตั ิการโรงเรยี นควนกาหลงวิทยาคม “นิคมวฒั นา” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖4 หน้า 9

ขอ้ มูลครูและบุคลากรทางการศึกษา

เพศ ระดบั การศกึ ษา

ประเภทบคุ ลากร ชาย หญิง ต่ำกวา่ ปรญิ ญาตรี ปริญญาตรี ปรญิ ญาโท
-
ผู้อำนวยการ 1- - - 1
รองผ้อู ำนวยการ 24 1
ขา้ ราชการครู 1- 2 1
พนกั งานราชการ 4 -
ครูอัตราจ้าง 3 22 - 1 -
เจ้าหน้าท่ธี รุ การ - -
นกั การ / ภารโรง 21 - 31 -
3
รวมทั้งหมด 13 -

-1 -

2- 2

9 28 2

ข้อมูลนักเรียน (ณ วนั ที่ ๑๐ มถิ ุนายน 2564)

ระดับช้ันเรียน จำนวนห้อง เพศ รวม เฉลย่ี
ชาย หญงิ ตอ่ ห้อง
ม.๑ ๓ 49 41 90
ม.๒ ๓ 41 52 93 30
ม.๓ ๓ 51 41 92 31
รวม มธั ยมตอนต้น ๙ 141 134 275 31
ม.๔ 3 28 58 86 31
ม.๕ ๒ 25 30 55 29
ม.๖ ๒ 17 45 62 28
รวม มัธยมตอนปลาย 7 70 133 203 31
รวมทั้งหมด ๑6 211 ๒67 478 29
30

แผนปฏิบตั ิการโรงเรียนควนกาหลงวทิ ยาคม “นิคมวัฒนา” ประจำปีการศกึ ษา ๒๕๖4 หน้า 10

ข้อมลู อาคารสถานที่

1. อาคารสถานที่ โรงเรยี นมีอาคารเรียน และอาคารประกอบ ดังนี้

1.1 อาคารเรียน 3 หลงั

1.2 อาคารประกอบ 2 หลัง

1.3 อาคารเอนกประสงค์ 1 หลัง

1.4 อาคารหอประชมุ 1 หลัง

1.5 โรงฝึกงาน 3 หลัง (ใช้ 0 หลงั )

2. ห้องทจ่ี ดั ไวใ้ ช้ปฏิบัตกิ จิ กรรมเฉพาะ โรงเรยี นจัดห้องไวใ้ ช้ปฏิบัตกิ จิ กรรมเฉพาะ ดังนี้

2.1 หอ้ งวิทยาศาสตร์ 4 ห้อง

2.2 ห้องคอมพวิ เตอร์ 2 ห้อง

2.3 ห้องพระพุทธ 1 ห้อง

2.4 ห้องละหมาด 1 ห้อง

2.5 หอ้ งแนะแนว 1 ห้อง

2.6 ห้องศนู ยเ์ พื่อนใจวัยรุ่น 1 ห้อง

2.7 หอ้ งสมุด 1 หอ้ ง

2.8 หอ้ งคหกรรม 2 หอ้ ง

2.9 พนื้ ท่ปี ฏิบตั กิ ิจกรรม/นนั ทนาการ

- หอประชุม 1 หลงั

- สนามบาสเกตบอล 1 สนาม

- ลานกีฬา 1 ลาน

- สนามหนา้ เสาธง 1 สนาม

- ลานช้นั ล่างอาคารเรียนวทิ ยาศาสตร์ 1 ลาน

- อาคารเอนกประสงค์ 1 หลัง

3. จำนวนคอมพวิ เตอร์ทม่ี ีไวใ้ ช้งาน

3.1 จำนวนคอมพวิ เตอร์ทใ่ี ช้ในการบริหาร/บรกิ าร 22 เครือ่ ง

3.2 จำนวนคอมพวิ เตอร์ที่ใชเ้ พ่ือการเรียนการสอน 24 เคร่อื ง

แผนปฏิบตั กิ ารโรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม “นิคมวัฒนา” ประจำปกี ารศึกษา ๒๕๖4 หน้า 11

ผลการประเมินคณุ ภาพภายนอกรอบสาม

โรงเรียนมผี ลการประเมนิ ระดับคุณภาพ ดี โดยมคี า่ เฉลี่ย 81.47

ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพ  รับรอง  ไมร่ ับรอง

มาตรฐานการศึกษาระดับขน้ั พื้นฐาน ระดบั คุณภาพ
เพ่อื การประเมนิ คุณภาพภายนอก
ต้อง ต้อง พอใช้ ดี ดีมาก
ปรบั ปรุง ปรับปรงุ 
เรง่ ด่วน 

กลุม่ ตวั บง่ ช้ีพื้นฐาน

ตัวบ่งชี้ที่ ๑ ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ 
ดี 

ตัวบ่งชี้ที่ ๒ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และ 

ค่านยิ มท่ีพงึ ประสงค์

ตัวบ่งชี้ที่ ๓ ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่าง

ตอ่ เน่อื ง

ตวั บ่งชีท้ ี่ ๔ ผูเ้ รียนคดิ เป็น ทำเปน็ 

ตัวบ่งชีท้ ่ี ๕ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผเู้ รยี น 

ตัวบ่งชี้ที่ ๖ ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการ 
สอนทเี่ นน้ ผ้เู รียนเป็นสำคญั

ตัวบ่งชี้ที่ ๗ ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการ 
และการพัฒนาสถานศกึ ษา

ตัวบ่งชี้ที่ ๘ พัฒนาการของการประกันคุณภาพ
ภายใน โดยสถาน ศกึ ษาและตน้ สังกดั

กลุ่มตวั บ่งช้อี ัตลักษณ์

ตัวบ่งชี้ที่ ๙ ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา

ปณิธาน พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของการจัดต้ัง

สถานศึกษา

ตวั บง่ ชท้ี ่ี ๑๐ ผลการพัฒนาตามจดุ เน้นและจดุ เด่น

ที่สง่ ผลสะทอ้ นเป็นเอกลกั ษณ์ของสถานศึกษา

กลุ่มตัวบ่งช้มี าตรการสง่ เสริม
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑ ผลการดำเนินงานโครงการพิเศษ
เพื่อส่งเสรมิ บทบาทของสถานศึกษา

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๒ ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษา

เพื่อยกระดับมาตรฐาน รกั ษามาตรฐาน และพัฒนา

สู่ความเป็นเลิศที่สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูป

การศึกษา

แผนปฏิบตั ิการโรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม “นิคมวฒั นา” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖4 หน้า 12

ผลงานสถานศกึ ษาทผี่ า่ นมา

ปี พ.ศ. รายการ
พ.ศ. 2535 รางวลั นักเรยี นรบั รางวัลพระราชทานระดับ ม.ปลาย
พ.ศ. 2536 รางวลั โรงเรยี นเพอ่ื พฒั นาคณุ ภาพชีวิต และสังคมดเี ด่น รพชส. ระดบั เขตการศึกษา
พ.ศ. 2536 รางวลั โรงเรยี นจดั ห้องสมุดดเี ด่นของกรมสามัญศึกษา
พ.ศ. 2536 รางวลั ครูสอนภาษาอังกฤษดีเดน่ ระดบั เขตการศึกษา 2
พ.ศ. 2537 รางวัลการจัดห้องสมุดดีเดน่ กรมสามัญศกึ ษา
พ.ศ. 2537 รางวัลโรงเรียนปฏิบตั ิตามนโยบายกรมสามัญศกึ ษาดีเดน่
พ.ศ. 2537 รางวัลจัดสิง่ แวดลอ้ มดเี ดน่ มาตรฐานเหรยี ญทอง
พ.ศ. 2537 รางวลั โรงเรยี นพระราชทาน
พ.ศ. 2538 รางวลั ส่งเสรมิ อนุรักษส์ ิ่งแวดล้อมและบรรยากาศดเี ดน่
พ.ศ. 2538 รางวลั ผ้บู รหิ ารดเี ดน่ ระดับเขตการศึกษา
พ.ศ. 2538 รางวลั โรงเรียนดเี ด่น ระดบั เขตการศึกษา
พ.ศ. 2540 รางวลั โรงเรียนสง่ เสรมิ งานห้องสมุดดีเด่นระดับจงั หวดั
พ.ศ. 2540 รางวลั โรงเรยี นส่งเสรมิ ดา้ นวินยั และคณุ ธรรมดีเดน่
พ.ศ. 2540 รางวัลชนะเลศิ จดั กิจกรรมรณรงคโ์ ครงการเสมารวมใจต้านภัยยาบ้า ระดบั จังหวดั
พ.ศ. 2542 รางวัลโรงเรียนจดั ห้องสมดุ ดเี ดน่
พ.ศ. 2542 รางวัลโครงการอา่ นเฉลมิ พระเกียรติฯ
พ.ศ. 2543 รางวัลนกั เรยี นรบั เหรียญทองกีฬาเยาวชนแห่งชาติ
พ.ศ. 2544 รางวัลนักกฬี าและครูผฝู้ ึกสอนดเี ด่น เนอ่ื งในวันกีฬาแห่งชาติ
พ.ศ. 2544 รางวัลผ้บู ริหารดเี ดน่
พ.ศ. 2545 รางวัลโครงการเสมารวมใจตา้ นภยั ยาบ้า
พ.ศ. 2545 รางวัลหอ้ งสมุดดีเด่น
พ.ศ. 2545 รางวัลครเู กียรตยิ ศ กระทรวงศกึ ษาธิการ (ครตู น้ แบบ)
พ.ศ. 2547 สถานศกึ ษาขนาดกลางระบบดูแลช่วยเหลือนักเรยี นยอดเย่ียม
พ.ศ. 2548 รางวัลชนะเลศิ SMS Award 2005 ประเภทส่ือหนังสั้น
พ.ศ. 2548 รางวัลโรงเรียนในฝัน
พ.ศ. 2548 รางวัลพระราชทานงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรยี น
พ.ศ. 2549 รางวลั โครงการสง่ เสรมิ การอ่าน ประเภทห้องสมุด ระดบั ดีเดน่
พ.ศ. 2555 รางวลั ชนะเลศิ กลุ่มดีเด่นชมรม TO Be Number One ระดบั ภาคใต้
พ.ศ. 2555 ผา่ นการประเมิน จาก สมศ. รอบท่ี 3
พ.ศ. 2555 รางวัลสถานศึกษาปอ้ งกันยาเสพติดดีเด่น 2555
พ.ศ. 2556 รางวลั ตวั แทนแขง่ ขัน TO Be Number One ระดับภาคใต้
รางวัลตัวแทนระดับภาคใต้แข่งขนั To Be Number One ระดบั ประเทศ
พ.ศ. 2555-2556 รางวัลเพชรนำ้ หนงึ่ ชอ่ื ผลงานจดุ เนน้ “ระบบดูแลช่วยเหลอื นักเรียน”

พ.ศ. 2557

แผนปฏบิ ัตกิ ารโรงเรียนควนกาหลงวทิ ยาคม “นิคมวฒั นา” ประจำปีการศกึ ษา ๒๕๖4 หน้า 13

ปี พ.ศ. รายการ
พ.ศ.2557
พ.ศ. 2557 รางวัลพระราชทานประกาศนียบัตรจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
พ.ศ. 2558 กุมารีกิจกรรมการคัดเลือกผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นในรอบปีของจังหวัดชายแดน
พ.ศ. 2558 ภาคใต้
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562 รางวลั สถานศกึ ษาป้องกนั ยาเสพติดดีเดน่ จากกระทรวงศกึ ษาธิการ
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2564 รางวลั ชมเชย ประเภทชมรม To Be Number One ในสถานศึกษา ระดับการศกึ ษาข้ัน
พน้ื ฐาน (มัธยมศึกษา) ดเี ดน่ ระดบั ประเทศ

รางวัลเพชรน้ำหนึ่ง ชื่อ ผลงาน จุดเน้น “ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน” สำนักงาน
คณะกรรมการการศกึ ษาขน้ั พนื้ ฐาน

รางวลั รองชนะเลิศ อนั ดับ 4 ระดบั ประเทศ ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ใน
สถานศกึ ษา ระดับการศกึ ษาขัน้ พ้นื ฐาน (มธั ยมศึกษา) ระดับดีเด่น

รางวัลรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงินประเภทชมรม TO BE NUMBER
ONE ในสถานศกึ ษา ระดบั การศึกษาขั้นพน้ื ฐาน (มัธยมศึกษา) ปที ี่ 1

รางวัลรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงินประเภทชมรม TO BE NUMBER
ONE ระดบั ภาคใต้

รางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับเขตพื้นที่
การศกึ ษา รางวลั ระดบั ทอง อันดบั ท่ี 1 สถานศึกษาขนาดกลาง

แผนปฏบิ ตั กิ ารโรงเรียนควนกาหลงวทิ ยาคม “นิคมวัฒนา” ประจำปกี ารศกึ ษา ๒๕๖4 หน้า 14

สว่ นท่ี 2
ทิศทางและการพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษา

แผนปฏิบตั ิการโรงเรยี นควนกาหลงวทิ ยาคม “นิคมวัฒนา” ประจำปกี ารศกึ ษา ๒๕๖4 หน้า 15

ส่วนที่ 2
ทศิ ทางและการพฒั นาคุณภาพสถานศกึ ษา

วิสัยทัศน์

โรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม "นิคมวัฒนา" มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นเลิศตามศักยภาพ เป็นคนดี
มีคุณธรรมและคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี นำวิถีไทยตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพยี ง เคยี งคู่ชมุ ชน

เป้าหมาย

โรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม "นิคมวัฒนา" จัดการเรียนรู้ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ส่งเสริมความเปน็ เลิศตามศักยภาพของผู้เรียน ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม มีความภูมิใจในชาติและ
บุคลิกภาพที่เป็นเอกลักษณ์ และดำรงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข โดยหลักการมีส่วนร่วม รวมเป็นหน่ึง
กับชุมชน

กลยุทธ์

1. พัฒนาผเู้ รียนให้มคี ณุ ภาพตามมาตรฐานการศึกษาขน้ั พ้นื ฐาน สง่ เสรมิ ความเปน็ เลศิ ตามศักยภาพของ
ผู้เรียน ปลูกฝังจิตสำนึกผู้เรียนให้เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีทักษะในการดำรงชีวิตอย่างไทย และ
มีจติ สาธารณะ

2. พัฒนาระบบบริหารจัดการของโรงเรียนให้ทันสมัย ด้วยระบบคุณภาพตามหลักธรรมาภิบาล เอื้อต่อ
การพฒั นาคุณภาพการศกึ ษา เนน้ การมสี ่วนร่วมของภาคเี ครือข่าย

3. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สื่อการเรียนรู้ นวัตกรรม แหล่งเรียนรู้ และ
สภาพแวดล้อมใหเ้ อ้อื ตอ่ การจัดการเรยี นรู้

4. พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ พัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศกึ ษาตามมาตรฐานวิชาชีพใหเ้ ต็มตามศักยภาพและมีความกา้ วหนา้ ในวชิ าชพี

พันธกิจ

1. จัดการเรียนรู้ให้มีความรู้ตามตัวชี้วัด/มาตรฐานการเรียนรู้ และพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้เทียบเคียง
มาตรฐานสากล

2. พัฒนาผู้เรยี นให้ใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด คุ้มค่า รรู้ กั ษาสิ่งแวดล้อมดูแลป้องกันตนเองจากโรคภัย
ให้มสี ุขภาพกาย สขุ ภาพจติ ที่ดี และดำรงชีวิตตามหลักปรชั ญาของเศรษฐกจิ พอเพยี ง

๓. บริหารจัดการสถานศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน เน้นการสร้างความสามัคคีการมีส่วน
รว่ ม และยดึ หลักธรรมมาภิบาล มีระบบประกันคุณภาพ

๔.พัฒนาครูและผู้เรียนให้ใชเ้ ทคโนโลยี สื่อนวัตกรรมและแหล่งเรียนรู้ในการจัดกิจกรรมการเรียนร้ทู ี่มี
คณุ ภาพและเกดิ ประสทิ ธภิ าพ เพอ่ื เพม่ิ พูนประสทิ ธิภาพทกั ษะกระบวนการในทุกดา้ นส่มู าตรฐานสากล

แผนปฏิบตั กิ ารโรงเรยี นควนกาหลงวทิ ยาคม “นิคมวฒั นา” ประจำปีการศกึ ษา ๒๕๖4 หน้า 16

5. ยกระดับคุณภาพนักเรียน ด้วยแนวคิด No Child Left Behind น้อมนำพระราชดำรัสในหลวง
รัชกาลที่ 9 “เด็กรักครู ครูรักเด็ก” “ไม่ทิ้งเด็กไว้ข้างหลัง” ใส่ใจดูแล “เด็กหลังห้อง” เป็นพิเศษ พัฒนาระบบ
ดูแลช่วยนักเรียนเสริมสร้างทักษะชีวิต และคุ้มครองนักเรียน ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพของนักเรียน เพื่อให้
นักเรียนทุกคนประสบผลสำเร็จตามศักยภาพของตนและจุดหมายของหลักสูตรสถานศึกษาในการศึกษาต่อและ
ประกอบอาชีพ

มาตรฐานการศึกษา

มาตรฐานท่ี 1 คณุ ภาพของผู้เรยี น

1.๑ ผลสมั ฤทธ์ทิ างวชิ าการของผูเ้ รียน
๑. มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณตามเกณฑ์ของแต่ละ

ระดับชน้ั
๒. มีความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น

และแกป้ ญั หา
๓. มคี วามสามารถในการสร้างนวัตกรรม
๔. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๕. มผี ลสัมฤทธ์ทิ างการเรยี นตามหลกั สูตรสถานศึกษา
๖. มคี วามรู้ ทกั ษะพืน้ ฐาน และเจตคตทิ ดี่ ีตอ่ งานอาชพี

๑.๒ คุณลักษณะท่พี ึงประสงค์ของผเู้ รยี น
๑. การมีคุณลกั ษณะและค่านยิ มท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด
๒. ความภมู ิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย
๓. การยอมรับทจ่ี ะอยูร่ ว่ มกนั บนความแตกตา่ งและหลากหลาย
๔. สุขภาวะทางรา่ งกายและลักษณะจิตสังคม

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจดั การ

๒.๑ มีเป้าหมาย วิสัยทศั น์ และพันธกิจทสี่ ถานศกึ ษากำหนดชัดเจน
๒.๒ มรี ะบบบรหิ ารจดั การคุณภาพของสถานศกึ ษา
๒.๓ ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย
๒.๔ พฒั นาครูและบคุ ลากรให้มีความเชย่ี วชาญทางวชิ าชีพ
๒.๕ จดั สภาพแวดลอ้ มทางกายภาพและสงั คมที่เอ้ือต่อการจดั การเรยี นรูอ้ ยา่ งมีคุณภาพ
๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยสี ารสนเทศเพื่อสนบั สนนุ การบรหิ ารจดั การและการจัดการเรยี นรู้

แผนปฏบิ ัติการโรงเรยี นควนกาหลงวทิ ยาคม “นิคมวัฒนา” ประจำปีการศกึ ษา ๒๕๖4 หน้า 17

มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจดั การเรยี นการสอนท่เี น้นผเู้ รียนเป็นสำคัญ
3.๑. จัดการเรียนร้ผู า่ นกระบวนการคิดและปฏบิ ัติจริง และสามารถนำไปประยกุ ตใ์ ชใ้ นชวี ติ ได้
3.๒. ใช้ส่อื เทคโนโลยีสารสนเทศและแหลง่ เรียนรูท้ เี่ ออ้ื ต่อการเรยี นรู้
3.๓. มกี ารบรหิ ารจดั การชั้นเรยี นเชงิ บวก
3.๔. ตรวจสอบและประเมนิ ผ้เู รียนอยา่ งเป็นระบบและนำผลมาพฒั นาผูเ้ รยี น
3.๕. มกี ารแลกเปลย่ี นเรียนรู้และใหข้ อ้ มลู สะท้อนกลับเพอ่ื พฒั นาและปรับปรุงการจดั การเรียนรู้

การศกึ ษาสถานภาพ
โรงเรยี นควนกาหลงวิทยาคม “นิคมวัฒนา”

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี มีภารกิจในการจัดการศึกษาออกเป็น 2 ระดับ ได้แก่
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมธั ยมศึกษาตอนปลาย จากการศึกษาถึงปจั จัยท่ีส่งผลกระทบต่อการพัฒนา
การศึกษา ด้วยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกและสภาพแวดล้อมภายใน โดยใช้เทคนิค SWOT ( SWOT
Analysis ) ผลการวิเคราะหส์ ภาพแวดล้อม/ประเมินสถานภาพของสถานศกึ ษา สรุปไดด้ งั นี้

1. สภาพแวดล้อมภายนอกโดยทั่วไปมักจะเป็นปัจจัยที่โรงเรียนไม่สามารถควบคุมได้ประกอบด้วย
ปัจจยั 4 ด้านคือ

1.1 ปัจจยั ดา้ นสงั คมวัฒนธรรม( Socio – Cultural Factors : S)
1.2 ปัจจัยดา้ นเทคโนโลยี (Technological Factors : T)
1.3 ปจั จัยดา้ นเศรษฐกิจ (Economic Factors : E)
1.4 ปัจจัยด้านการเมอื งและกฎหมาย (Political and Legal Factors : P)

สงั คมและวัฒนธรรม (S) เทคโนโลยี(T)

สภาพแวดล้อมภายนอก

เศรษฐกิจ (E) การเมืองและกฎหมาย (P)

แผนปฏิบตั ิการโรงเรยี นควนกาหลงวิทยาคม “นิคมวฒั นา” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖4 หน้า 18

ผลการวเิ คราะหส์ ภาพแวดล้อมภายใน (7S)

ประเดน็ การวเิ คราะห์ ประเดน็ ทเ่ี ปน็ จดุ แข็ง ประเด็นท่เี ป็นจดุ อ่อน
1. ด้านโครงสรา้ ง
(Structure) (Strengths) (Weakness)

2. ด้านยทุ ธศาสตร/์ กลยุทธ์ S11 โครงสร้างองค์กรเน้นการมีส่วน W11 ขาดแนวปฏิบัติในการกำหนด
(Strategy)
รว่ มของบคุ ลากรอย่างชัดเจน มาตรการ ระเบียบปฏิบัติ วิธีปฏิบัติ
3. ดา้ นระบบการดำเนินงาน
หนว่ ยงาน (Systems) S12 การมีส่วนร่วมของบุคลากรใน และข้อบังคบั ภายในโรงเรยี น

โรงเรียนอยูใ่ นระดบั ดี W12 ขาดการสร้างข้อตกลงในการ

S13 มคี ำสงั่ มอบหมายงานทร่ี ับผิดชอบ ปฏิบัติ ด้านผู้เรียน ระหว่าง

ชัดเจน เป็นลายลักษณ์อักษร ตรงตาม สถานศึกษากับผู้ปกครอง (คู่มือ

ความรู้ความสามารถและสมรรถนะ นกั เรยี น)

ของตำแหน่ง สอดคล้องกับระเบียบ W13 บางกลุ่มสาระ บางกลุ่มงาน

ตามทก่ี ฎหมายกำหนด ขาดการนิเทศและการกำกับติดตาม

อย่างต่อเนือ่ ง

S21 โรงเรียนมีการกำหนดวิสัยทัศน์ W21 ไม่มีการทบทวนวิสัยทัศน์ กล

กลยุทธ์ที่ชัดเจนและสอดคล้องกับ ยุทธ ์ SWOT ให้สอดคล้ อ ง กั บ

แนวทาง นโยบาย ของกระทรวง สถานการณ์ทเ่ี ปลี่ยนแปลง

ศึกษาธิการ W22 มีแผนการปฏิบัติการประจำปี

แต่บางโ ครงการไม่ได้ดำเนิน

กิจกรรม/โครงการ ขาดการติดตาม

ประเมิน ผลการดำเนินกิจกรรม/

โครงการตามแผนปฏิบัติการอย่าง

ตอ่ เนอ่ื ง

S31 โรงเรียนมีการจัดทำแผนการใช้ W3 1 ข า ด ก า ร ป ร ะ เ ม ิ น ก า ร

จ่ายเงินงบประมาณโดยทุกฝ่ายมีส่วน ปฏิบตั งิ านอย่างเป็นระบบ

ร่วม W32 เครื่องมือและเทคโนโลยี มีไม่

S32 โรงเรียนมีการประสาน กับ เพียงพอ ส่งผลให้นำมาใช้ในการ

หนว่ ยงานอื่นในการพัฒนาโรงเรยี น จัดการเรียนรู้และบริหารจัดการยัง

S33 มีการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย ไม่เปน็ ไปอย่างเต็มศักยภาพ

ตรงตามความสนใจและความถนัดของ W33 โรงเรียนขาดระบบสารสนเทศ

ผ้เู รยี น และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง อีกท้ัง ที่มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้การ

มีกิจกรรมบรูณาการทีส่ ่งเสริมให้ผู้เรียน ประสานงานข้อมูลในแต่ละฝ่าย ไม่

มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็น มปี ระสิทธภิ าพเท่าทค่ี วร

ไทย W34 การประชาสัมพันธ์ข้อมูล

S34 สภาพแวดล้อมทางกายภาพ ขา่ วสาร ผา่ นชอ่ งทางต่างๆ มีน้อย

เอื้ออำนวยต่อการจัดการเรียนรู้ มีภูมิ W35 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ

ทศั นท์ ่ีสวยงาม สะอาด รม่ รืน่ นักเรียนต่ำกว่ามาตรฐานบางกลุ่ม

สาระ

แผนปฏบิ ัติการโรงเรยี นควนกาหลงวทิ ยาคม “นิคมวฒั นา” ประจำปกี ารศึกษา ๒๕๖4 หน้า 19

ประเดน็ การวเิ คราะห์ ประเดน็ ทเี่ ป็นจดุ แข็ง ประเด็นทเ่ี ป็นจุดออ่ น
(Strengths) (Weakness)

4. ดา้ นแบบแผนการบริหาร S4๑ ผู้บริหารมอบหมายงานบุคลากร W41 โรงเรียนมีเทคโนโลยีไม่

จัดการ (Style) ตามความถนดั เพียงพอต่อความต้องการ

S4๒ ผู้บริหารเป็นแบบอย่างที่ดีในการ

ทำงาน รับฟังความคิดเห็นของ

ผู้ใต้บังคับบัญชา สนับสนุนการมีส่วน

ร่วมของผู้ใต้บังคับบัญชา และให้

ความสำคญั กับการพัฒนางาน

5. ด้านบคุ ลากรในหน่วยงาน S51 ครูและบุคลากรมีวุฒิการศึกษาสูง W51 ครูและบุคลากรไม่เพียงพอ มี

(Staff) มีประสบการณ์ในการทำงาน มีความรู้ ครูเอกวิชาสังคมไปช่วยราชการ

ความสามารถตรงตามสาขาวิชาชีพ W52 ครูและบุคลากร บางส่วนขาด

และปฏิบตั ิงานตามความถนดั ความรู้ความชำนาญด้านเทคโนโลยี

S52 ครูและบุคลากรมีขวัญกำลังใจใน W53 ครูและบุคลากร ขาดความรู้

การทำงาน มีการส่งเสริมให้บุคคากร ความเข้าใจในการดำเนินการ

ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ และ ประกันคุณภาพภายในของโรงเรียน

สนับสนุนให้ครูขอมีและเลื่อนวิทย ขาดการวางแผนงานที่เป็นระบบ

ฐานะ การประกันคุณภาพภายในขาด

ความต่อเนอ่ื ง

W54 ครูยังขาดความกระตือ รือร้น

ในการสนับสนุนให้นักเรียนเข้าร่วม

ก า ร แ ข ่ ง ข ั น ด ้ า น ว ิ ช า ก า ร กั บ

หน่วยงานภายนอกน้อยเกนิ ไป

6. ดา้ นทักษะ ความรู้ S61 ผู้บริหาร ครู บุคลากร มีคุณภาพ W61 ครูจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้

ความสามารถบุคลากร และศักยภาพในการปฏิบัติงานมีความ ผู้เรียนมีความสามารถในการคิด

(Skills) มุ่งมั่นในการจัดการศึกษาและได้รับ วิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ

การพฒั นาความรู้อย่างตอ่ เน่ือง อภิปรายแลก เปลี่ยนความคิดเห็น

S62 ม ี ก ิ จ ก ร ร ม ส ่ ง เ ส ร ิ ม ด ้ า น และแก้ปัญหา

ภาษาต่างประเทศ W62 บุคลากรบางส่วน ขาดทักษะ

S63 จัดให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติกิจกรรม ในการใชเ้ ทคโนโลยี

ต่างๆ อย่างมีความสุขโดยยึดหลักการ การพัฒนาบุคลากรยงั ไมท่ วั่ ถึง

ปลูกฝงั เจตคตทิ ีด่ งี าม ผา่ นกิจกรรมค่าย W62 มีการใช้การวิจัยชั้นเรียน

ต่างๆ ควบคกู่ ารสอนน้อย

S65 มีการส่งเสริมการแสดงออกของ W63 มีกิจกรรม หรือ การจัดการ

ผเู้ รียนในบทบาททถ่ี ูกตอ้ ง เรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนสร้าง

นวัตกรรมนอ้ ย

แผนปฏิบตั กิ ารโรงเรียนควนกาหลงวทิ ยาคม “นิคมวัฒนา” ประจำปกี ารศกึ ษา ๒๕๖4 หน้า 20

ประเดน็ การวเิ คราะห์ ประเด็นท่เี ป็นจุดแข็ง ประเด็นทเี่ ป็นจุดอ่อน

7. ด้านคา่ นยิ มรว่ มกนั ของ (Strengths) (Weakness)
สมาชกิ ในหนว่ ยงาน
(Shared Values) S71 มีความเชื่อมั่นต่อองค์กรและ W71 ขาดคำจำกัดความของอองค์

หนว่ ยงานของบุคลากร กรในการทำงานรว่ มกัน

S72 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตาม

ระบบการเรียนรู้ ระบบดูแลช่วยเหลือ

และระบบกิจกรรมมีประสิทธิภาพ

ส่งผลกระทบต่อคณุ ภาพและสมรรถนะ

ของผเู้ รยี นและผ้สู ำเรจ็ การศึกษา

S73 ครูมีจิตสำนึกในความเป็นครู

ปฏิบัติหนา้ ท่ีโดยไม่ต้องอาศยั คำส่ัง

ผลการวิเคราะหส์ ภาพแวดล้อมภายนอก (STEP)

ประเดน็ การวเิ คราะห์ ประเด็นท่เี ปน็ โอกาส ประเด็นท่เี ปน็ อปุ สรรค
1. ด้านสังคม-วัฒนธรรม (Opportunities) (Threats)
(Social ) O11 ชุมชนใหค้ วามร่วมมือในด้าน
ทรัพยากรวิชาการ ทำใหโ้ รงเรียน T11 สภาพสงั คมที่เปล่ียนแปลง
2. ด้านเทคโนโลยี สามารถจัดการศกึ ษาได้อยา่ งมี ครอบครวั ที่แตกแยก การย้ายถิ่น
(Technology) ประสทิ ธภิ าพ ฐาน พ่อแม่ไม่มีเวลาดูแลเอาใจใส่
3. ดา้ นเศรษฐกิจ O12 ชมุ ชนและหนว่ ยงานทอ้ งถน่ิ ลกู อย่างใกลช้ ิดทำใหล้ ูกมีปญั หา
(Economic) ร่วมกนั อนรุ กั ษ์ ประเพณวี ัฒนธรรม แล ดา้ นพฤติกรรม สง่ ผลกระทบต่อ
ภมู ปิ ัญญาท้องถิน่ สง่ ผลใหน้ กั เรยี นมี การจดั การศกึ ษาและพฒั นาผู้เรยี น
แหลง่ เรียนรู้และมีแบบอยา่ งท่ีดี เส่ียงตอ่ การออกกลางคัน
O13 ชมุ ชนให้ความร่วมมอื ในการจัด T12 ผ้ปู กครองส่วนใหญ่มีฐานะ
การศึกษา สง่ ผลใหก้ ารศกึ ษาได้รบั การ ยากจน ไม่มเี วลาดูแลนกั เรียน ขาด
พฒั นาอย่างตอ่ เน่ือง วสั ดอุ ปุ กรณ์ส่งเสริมการเรยี น
O14 ทีต่ ้งั ของโรงเรยี นอยู่ใกล้แหล่งการ ส่งผลกระทบต่อการเรียนของ
เรยี นรทู้ ี่ทนั สมยั และมสี ่งิ อำนวยความ นักเรยี น
สะดวกมากมาย
O21 ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี T21 เทคโนโลยีมีบทบาทสำคัญใน
ทำใหน้ ักเรียนมีความต้องการแสวงหา ชวี ิตประจำวนั ของผ้เู รยี น แต่บาง
ความรูไ้ ดด้ ว้ ยตนเอง คนใช้งานมากเกินไป ทำให้ไม่ทำ
การบา้ น พักผ่อนไม่เพยี งพอ
O31 ผปู้ กครอง คณะกรรมการ T31 ภาวะวกิ ฤติทางเศรษฐกิจ ทำ
สถานศึกษา องคเ์ อกชน ชมุ ชนได้ ใหผ้ ปู้ กครองมีรายได้นอ้ ยและ
สนับสนนุ ทนุ การศึกษาแก้นกั เรยี น ว่างงาน จึงไมส่ ามารถสนับสนุน
การศึกษาบุตร

แผนปฏิบัตกิ ารโรงเรยี นควนกาหลงวิทยาคม “นิคมวฒั นา” ประจำปกี ารศึกษา ๒๕๖4 หน้า 21

ประเดน็ การวเิ คราะห์ ประเดน็ ทีเ่ ป็นโอกาส ประเด็นท่เี ป็นอุปสรรค
(Opportunities) (Threats)

ส่งผลให้นักเรียนมีคา่ ใชจ้ ่ายในการซอ้ื T32ผูป้ กครองสว่ นใหญ่มรี ายได้ไม่

อุปกรณ์การเรยี น แนน่ อน สง่ ผลกระทบตอ่ ผลการ

เรยี นของนักเรียน

T33 ผู้ปกครองมีรายไดน้ ้อย ยา้ ย

ถน่ิ ฐานบ่อย ส่งผลกระทบต่อการ

เรียนของนักเรยี น

4. ดา้ นการเมืองและกฎหมาย O41 ผ้ปู กครอง คณะกรรมการ T41 ความไม่แน่นอนทางการเมือง

(Politic) สถานศึกษามคี วามรคู้ วามเขา้ ใจเกยี่ วกับ และการขาดเสถยี รภาพของรัฐบาล

นโยบายด้านการศึกษา ส่งผลให้ ทำให้การปฏิบัติการศึกษาขาด

โรงเรยี นได้รบั ความสนับสนนุ มากข้นึ ความต่อเน่ือง สง่ ผลกระทบต่อการ

จดั การศกึ ษาของโรงเรยี น

แผนปฏิบตั ิการโรงเรยี นควนกาหลงวิทยาคม “นิคมวฒั นา” ประจำปกี ารศกึ ษา ๒๕๖4 หน้า 22

ส่วนท่ี 3
กลยทุ ธ์ในการพฒั นา
คณุ ภาพสถานศึกษา

แผนปฏิบัตกิ ารโรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม “นิคมวัฒนา” ประจำปกี ารศกึ ษา ๒๕๖4 หน้า 23

สว่ นท่ี 3
กลยุทธใ์ นการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา

วสิ ยั ทศั น์

โรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม "นิคมวัฒนา" มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นเลิศตามศักยภาพ เป็นคนดี มีคุณธรรม
และคณุ ภาพตามมาตรฐานการศึกษา ก้าวหนา้ ดา้ นเทคโนโลยี นำวถิ ไี ทยตามหลักปรชั ญาเศรษฐกิจพอเพียง เคียงคู่
ชุมชน

เป้าหมาย

โรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม "นิคมวัฒนา" จัดการเรียนรู้ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน ส่งเสริมความเป็นเลิศตามศักยภาพของผู้เรียน ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม มีความภูมิใจในชาติและ
บุคลกิ ภาพทเ่ี ป็นเอกลักษณ์ และดำรงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข โดยหลักการมีส่วนรว่ ม รวมเป็นหนึ่งกับ
ชุมชน

กลยุทธ์

1. พัฒนาผู้เรยี นให้มีคณุ ภาพตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้นื ฐาน สง่ เสริมความเป็นเลศิ ตามศกั ยภาพของ
ผู้เรียน ปลูกฝังจิตสำนึกผู้เรียนให้เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีทักษะในการดำรงชีวิตอย่างไทย และมีจิต
สาธารณะ

2. พัฒนาระบบบริหารจัดการของโรงเรียนให้ทันสมัย ด้วยระบบคุณภาพตามหลักธรรมาภิบาล เอื้อต่อ
การพฒั นาคณุ ภาพการศึกษา เน้นการมีส่วนรว่ มของภาคีเครอื ข่าย

3. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สื่อการเรียนรู้ นวัตกรรม แหล่งเรียนรู้ และ
สภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการจัดการเรยี นรู้

4. พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ พัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศกึ ษาตามมาตรฐานวิชาชพี ให้เต็มตามศักยภาพและมีความก้าวหน้าในวชิ าชีพ

พันธกิจ

1. จัดการเรียนรู้ให้มีความรู้ตามตัวชี้วัด/มาตรฐานการเรียนรู้ และพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้เทียบเคียง
มาตรฐานสากล

2. พฒั นาผ้เู รยี นให้ใชท้ รัพยากรอย่างประหยัด คมุ้ คา่ รู้รกั ษาส่งิ แวดล้อมดูแลป้องกันตนเองจากโรคภัย
ให้มีสขุ ภาพกาย สุขภาพจติ ท่ดี ี และดำรงชีวิตตามหลกั ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

๓. บริหารจัดการสถานศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน เน้นการสร้างความสามัคคีการมีส่วน
ร่วม และยดึ หลักธรรมมาภิบาล มีระบบประกันคณุ ภาพ

๔.พัฒนาครูและผู้เรียนให้ใชเ้ ทคโนโลยี สื่อนวัตกรรมและแหล่งเรียนรูใ้ นการจัดกิจกรรมการเรียนร้ทู ี่มี
คุณภาพและเกดิ ประสทิ ธิภาพ เพอื่ เพม่ิ พูนประสทิ ธิภาพทักษะกระบวนการในทุกดา้ นสู่มาตรฐานสากล

แผนปฏบิ ตั ิการโรงเรียนควนกาหลงวทิ ยาคม “นิคมวัฒนา” ประจำปีการศกึ ษา ๒๕๖4 หน้า 24

5. ยกระดับคณุ ภาพนักเรยี น ด้วยแนวคิด No Child Left Behind นอ้ มนำพระราชดำรัสในหลวงรัชการ
ที่ 9 “เดก็ รักครู ครูรกั เด็ก” “ไม่ทิ้งเด็กไวข้ ้างหลงั ” ใสใ่ จดแู ล “เด็กหลงั ห้อง” เปน็ พิเศษ พัฒนาระบบดูแลช่วย
นักเรียนเสริมสร้างทักษะชวี ิต และคมุ้ ครองนักเรียน ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพของนักเรยี น เพ่ือให้นักเรียนทุก
คนประสบผลสำเร็จตามศักยภาพของตนและจุดหมายของหลักสูตรสถานศึกษาในการศึกษาต่อและประกอบ
อาชีพ

ความสัมพนั ธ์ระหวา่ งมาตรฐานการศึกษากบั กลยุทธ์ในการพัฒนา

จากมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โรงเรียนได้นำมากำหนดเป็นเป้าหมายหลักในการพัฒนา
การศึกษาของโรงเรียนโดยมีการกำหนดระยะเวลา 3 ปี ให้มีการดำเนินการและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ซึ่งสถานศึกษาได้พิจารณาในการกำหนดกลยุทธ์โดยนำเป้าหมายหลักคือมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาซ่ึง
อา้ งอิงจากมาตรฐานการศกึ ษาแห่งชาติ มาจดั เป็นหมวดหมู่ ดงั นี้

มาตรฐานการศึกษา กลยุทธ์ในการพฒั นา

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรยี น การศึกษาขั้นพื้นฐาน ส่งเสริมความเป็นเลิศตาม

1.2 คุณลกั ษณะทีพ่ งึ ประสงค์ ศักยภาพของผู้เรียน ปลูกฝังจิตสำนึกผู้เรียนให้เป็นคนดี

มีคุณธรรม จริยธรรม มีทักษะในการดำรงชีวติ อย่างไทย

และมจี ิตสาธารณะ

มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบรหิ ารและการจดั การ กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาระบบบริหารจัดการของโรงเรียนให้

ทันสมัย ด้วยระบบคุณภาพตามหลักธรรมาภิบาล เอื้อ

ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เน้นการมีส่วนร่วมของ

ภาคเี ครือขา่ ย

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสาร สื่อการเรียนรู้ นวัตกรรม แหล่งเรียนรู้ และ

สภาพแวดลอ้ มใหเ้ ออื้ ตอ่ การจัดการเรียนรู้

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ี กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ี

เนน้ ผ้เู รยี นเป็นสำคัญ เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ พัฒนาครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพให้เต็มตามศักยภาพและมี

ความกา้ วหนา้ ในวชิ าชพี

แผนปฏบิ ตั กิ ารโรงเรยี นควนกาหลงวิทยาคม “นิคมวัฒนา” ประจำปกี ารศกึ ษา ๒๕๖4 หน้า 25

ส่วนที่ 4
รายละเอียดของโครงการ

แผน

การจัดสรรงบประมาณตามโครง

กลมุ่ บริหารง

โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ เงนิ อดุ
(บาท) (รายจ่ายป
1. โครงการ 3R (การอ่าน การเขียน และการคิด
คำนวณ) 5,000 -
2. โครงการเปิดบา้ นวชิ าการ
3. โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศ 40,000 -
4. โครงการ Open Project Zone 30,000 -
5. โครงการพฒั นาผูเ้ รียนด้าน ICT 30,000 -
6. โครงการยกระดับผลสมั ฤทธิ์ทางการเรยี น 3,000 -
7. โครงการพัฒนาคณุ ภาพผู้เรียน 100,950 -
8. โครงการลูกเสอื -เนตรนารี 200,000 -
9. โครงการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 50,000 -
สถานศึกษา
10. โครงการพัฒนาหลักสตู รสถานศกึ ษา --
11. โครงการพัฒนาการจดั การเรียนรูข้ องครู
12. โครงการพัฒนาส่อื เทคโนโลยแี ละการจัดการ - -
เรียนการสอนในศตวรรษท่ี 21 5,000 -
13. โครงการศกึ ษาแหล่งเรียนรู้
12,000 -

218,899 -

นปฏิบตั กิ ารโรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม “นิคมวฒั นา” ประจำปีการศกึ ษา ๒๕๖4 หน้า 26

งการ ประจำปกี ารศกึ ษา 2564

งานวิชาการ

แยกตามประเภทงบประมาณ เงินอ่นื ๆ

ดหนนุ เงินอดุ หนนุ เงินกิจกรรม เงนิ บำรุง -
ประจำ) (โครงการ) พฒั นาผู้เรียน การศึกษา
-
5,000 - - -
-
40,000 - - -
30,000 - - -
30,000 - - -
- 3,000 - -
100,950 - -
- 200,000 - -
- 50,000 -
-
--- -

- - - -
5,000 - -
-
- 12,000 -

- 218,899 -

แผน

โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ เงินอุด
(บาท) (รายจ่ายป
14. โครงการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
(PLC) 10,000 -
15. โครงการพัฒนางานวชิ าการ
16. โครงการพัฒนางานแนะแนว 80,000 -
17. โครงการพฒั นาหอ้ งสมุด 22,500 -
18. โครงการเศรษฐกจิ พอเพยี ง 25,000 -
40,000 -
รวมงบประมาณท้ังหมด

นปฏบิ ตั กิ ารโรงเรียนควนกาหลงวทิ ยาคม “นิคมวฒั นา” ประจำปกี ารศึกษา ๒๕๖4 หน้า 27

ดหนุน แยกตามประเภทงบประมาณ เงนิ อน่ื ๆ
ประจำ)
เงินอดุ หนุน เงนิ กิจกรรม เงนิ บำรุง -
(โครงการ) พัฒนาผเู้ รยี น การศึกษา
-
10,000 - - -
-
80,000 - - -
22,500 - -
25,000 - -
40,000 - -

872,349

แผน

กล่มุ บริหาร

โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ เงินอุด
(บาท) (รายจ่ายป
1. โครงการพัฒนาศักยภาพสภานักเรยี น
2. โครงการคุณธรรม จรยิ ธรรม 80,000 -
3. โครงการอนุรักษศ์ ิลปะวัฒธรรมไทย (มโนราห)์
4. โครงการพหวุ ฒั นธรรม 100,000 -
5. โครงการรกั สขุ ภาพ รักษส์ ่ิงแวดล้อม
6. โครงการ TO BE NUMBER ONE ป้องกัน 2,000 -
และ แกไ้ ขปัญหายาเสพติด
7. โครงการปรับปรุงภมู ิทัศนแ์ ละแหลง่ เรยี นรู้ --
8. โครงการดแู ลชว่ ยเหลือนักเรยี น
9. โครงการสมั พนั ธ์ชมุ ชน 7,000 -

รวมงบประมาณท้ังหมด 74,150 -

140,000 -
20,000 -
15,000 -

นปฏบิ ัติการโรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม “นิคมวฒั นา” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖4 หน้า 28

รงานทั่วไป

แยกตามประเภทงบประมาณ

ดหนนุ เงินอดุ หนุน เงนิ กิจกรรม เงนิ บำรุง เงนิ อ่นื ๆ
ประจำ) -
(โครงการ) พฒั นาผู้เรยี น การศกึ ษา -
-
- 80,000 - -
-
- 100,000 -
-
2,000 - -
20,000
-- - -
-
7,000 - -

74,150 - -

120,000 - -
20,000 - -
15,000 - -

438,150

แผน

กลมุ่ บริหาร

โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ เงนิ อุด
(บาท) (รายจา่ ยป
1. โครงการพฒั นาครูและบุคลากรทางการศึกษา
2. โครงการจดั จ้างครแู ละลกู จา้ งชวั่ คราว 80,000 -

รวมงบประมาณท้งั หมด 1,308,000 2

กลมุ่ บริหารงา

โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ เงนิ อุด
(บาท) (รายจ่ายป
โครงการปลอดภัยชว่ ง COVID-19
โครงการพฒั นางานนโยบายและแผน 50,000 -
โครงการบริหารงานงบประมาณ
38,000 -
รวมงบประมาณทง้ั หมด
1,085,160 1,08

นปฏบิ ัตกิ ารโรงเรยี นควนกาหลงวทิ ยาคม “นิคมวฒั นา” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖4 หน้า 29

รงานบคุ คล

แยกตามประเภทงบประมาณ

ดหนุน เงินอุดหนุน เงนิ กิจกรรม เงนิ บำรุง เงนิ อน่ื ๆ
ประจำ)
(โครงการ) พฒั นาผูเ้ รยี น การศึกษา -
21,000 -
80,000 - -

- - 1,092,000

1,388,000

านงบประมาณ

แยกตามประเภทงบประมาณ

ดหนุน เงินอดุ หนุน เงนิ กจิ กรรม เงินบำรงุ เงนิ อน่ื ๆ
ประจำ)
(โครงการ) พฒั นาผ้เู รยี น การศกึ ษา -
85,160 -
- 50,000 - -

38,000 - -

---

1,173,160

แผน

โครงการตามาตรฐานการศกึ ษา

มาตรฐานการศกึ ษา กลยุทธ์

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของ กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาผู้เรียนให้มี 1. โครงการ 3

ผู้เรียน คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา คิดคำนวณ)

ขั้นพื้นฐาน ส่งเสริมความเป็นเลิศ - กิจกรรมฐ

ตามศักยภาพของผู้เรียน ปลูกฝัง ภาษาไทย

จิตสำนึกผู้เรียนให้เป็นคนดี มี - กิจกรรมบ

คณุ ธรรม จริยธรรม มีทกั ษะในการ อ่าน)

ดำรงชีวิตอย่างไทย และมีจิต - กจิ กรรมยอ

สาธารณะ - กิจกรรมห

วนั

- กิจกรรม

ภาษาอังกฤ

มาตรฐาน

- กิจกรรมฐา

(Math fun

2. โครงการเป

- กิจกรรมแ

นักเรยี น แ

นปฏบิ ัติการโรงเรยี นควนกาหลงวทิ ยาคม “นิคมวฒั นา” ประจำปกี ารศกึ ษา ๒๕๖4 หน้า 30

า ประจำปีการศกึ ษา 2564

โครงการ ข้อมูลปีฐาน คา่ เป้าหมายของตัวชีว้ ัด
(ร้อยละ)
3R (การอ่าน การเขียน และการ 80
ปี ปี ปี
2564 2565 2566
82 84 86

ฐานส่งเสริมความเป็นเลิศทาง

บันทึกดีมีความรู้ (สมุดบันทึกการ

อดนกั อา่ น KKL
หน้าเสาธง ส่งเสริมการใช้ภาษาทุก

มส่งเสริมความสามารถด้าน 80 82 84 86
ฤษ ของครูและนักเรียนตามกรอบ
CEFR
านพัฒนาศักยภาพทางคณิตศาสตร์
n day)
ปิดบ้านวชิ าการ
แสดงผลงาน/นิทรรศการของครู
และชมุ ชน/หน่วยงาน

มาตรฐานการศึกษา แผน

กลยุทธ์

3. โครงการสง่
- กิจกรรมกา
นักเรียนร
ระดับประเ
- กิจกรรมกา
- กิจกรรมกา
วชิ าการกล
- กิจกรรมพ
วชิ าการกล
- กิจกรรม
คณติ ศาสต
- กิจกรรมคน้
- กิจกรรมกา
วชิ าการกล
- กิจกรรมกา
วิชากา
ภาษาตา่ งป
- กิจกรรมสง่
- กิจกรรมส่ง
- กิจกรรมฐา

นปฏิบตั กิ ารโรงเรยี นควนกาหลงวทิ ยาคม “นิคมวัฒนา” ประจำปีการศกึ ษา ๒๕๖4 หน้า 31

โครงการ ขอ้ มูลปีฐาน คา่ เป้าหมายของตัวชว้ี ัด
(ร้อยละ)

ปี ปี ปี
2564 2565 2566

งเสริมความเป็นเลศิ 80 82 84 86
ารแขง่ ขันทักษะงานศลิ ปหัตถกรรม
ระดับเขตพื้นที่ ระดับภาค และ
เทศ
ารแขง่ ขัน จภ.วิชาการ
ารประกวดและแข่งขันทักษะทาง
ลมุ่ สาระการเรยี นรทู้ างวทิ ยาศาสตร์
พัฒนานักเรียนสู่ความเป็นเลิศทาง
ลมุ่ สาระการเรียนรู้ภาษาไทย
มส่งเสริมความเป็นเลิศทาง
ตร์
นฟ้าคว้าดาวคณิต
ารประกวดและแข่งขันทักษะทาง
ลมุ่ สาระการเรียนรสู้ งั คมศึกษา
ารประกวดและแข่งขันทักษะทาง
ร ก ล ุ ่ ม ส า ร ะ ก า ร เ ร ี ย น รู้
ประเทศ
งเสรมิ ความเปน็ เลศิ ทางดา้ นศิลปะ
งเสรมิ ความเปน็ เลิศทางด้านดนตรี
านเศรษฐกจิ พอเพยี ง

มาตรฐานการศึกษา แผน

กลยทุ ธ์

- กิจกรรมส่ง

4. โครงการ O
- กิจกรรมส่อื
- กจิ กรรมโค
- กิจกรรมโ
วิทยาศาสต
- กิจกรรมโค
- กิจกรรม
สงิ่ ประดษิ ฐ

5. โครงการพ
- กจิ กรรมบร
- กจิ กรรมนำ
- กิจกรรมอบ
- กิจกรรมกา
- การเขียน
คอนโทรลเ

6. โครงการยก
- กิจกรรมสอ
- กจิ กรรมเฝ

นปฏบิ ตั ิการโรงเรียนควนกาหลงวทิ ยาคม “นิคมวัฒนา” ประจำปกี ารศกึ ษา ๒๕๖4 หน้า 32

โครงการ ขอ้ มูลปีฐาน ค่าเป้าหมายของตัวช้ีวัด
งเสริมความเปน็ เลศิ ด้านกฬี า (ร้อยละ)

ปี ปี ปี
2564 2565 2566

Open Project Zone 80 82 84 86
อสรา้ งสรรค์ 80 82 84 86
ครงงานอาชีพ 80 82 84 86
ครงงาน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์
ตรเ์ พอ่ื แกป้ ัญหา
ครงงานคุณธรรม
ประกวดโครงงาน นวัตกรรม
ฐ์
พัฒนาผูเ้ รยี นด้าน ICT
รกิ ารดา้ น ICT
ำเสนอดว้ ยเทคโนโลยี
บรมทกั ษะดา้ น Digital Literacy
ารออกแบบสือ่ ประเภทตา่ งๆ
นโปรแกรมด้วยบอร์ดไมโคร
เลอร์
กระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรยี น
อนซ่อมเสริม
ฝา้ ระวัง 0 ร มส

มาตรฐานการศึกษา แผน

กลยทุ ธ์

- กิจกรรมป
เรียน
- กิจกรรมปร
ด้านผลการ
- กิจกรรมปร
- กิจกรรมต
ระดบั ชาติ
- กิจกรรมโค
- กิจกรรมย
ภาษาไทย
- กิจกรรมย
คณติ ศาสต
- กิจกรรมย
วทิ ยาศาสต
- กิจกรรมย
สงั คมศกึ ษา
- กิจกรรมย
ศิลปะ
- กจิ กรรมยก
สขุ ศกึ ษา

นปฏิบัตกิ ารโรงเรยี นควนกาหลงวิทยาคม “นิคมวัฒนา” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖4 หน้า 33

โครงการ ขอ้ มูลปีฐาน ค่าเปา้ หมายของตัวช้ีวดั
(รอ้ ยละ)

ปี ปี ปี
2564 2565 2566

ประชุมผู้ปกครองรายงานผลการ

ระชุมผู้ปกครองนักเรียนกลุ่มเสี่ยง
รเรียน
รับพนื้ ฐานช้นั ม.1
ติวเข้มยกระดับผลการทดสอบ
ม.6
ครงการรนิ นำ้ ใจสู่น้องชาวใต้
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ตร์
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ตรแ์ ละเทคโนโลยี
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

กระดบั ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา

มาตรฐานการศึกษา แผน

กลยุทธ์

- กจิ กรรมยก
งานอาชพี
- กิจกรรมย
ภาษาตา่ งป
7. โครงการพ
- กิจกรรมปร
- กจิ กรรมคา่
- กจิ กรรมคล
- กจิ กรรมฐา
- กจิ กรรมห้อ
- กจิ กรรมค่า
- กิจกรรมสัป
- กิจกรรมพ
ปฏบิ ัตกิ าร
- กิจกรรมสน
- กจิ กรรมอุท
- กจิ กรรมผล
- กิจกรรมบัน
- กจิ กรรมวา
- กิจกรรมเส
ปา้ ยนเิ ทศแ

นปฏิบัตกิ ารโรงเรียนควนกาหลงวทิ ยาคม “นิคมวัฒนา” ประจำปกี ารศกึ ษา ๒๕๖4 หน้า 34

โครงการ ขอ้ มูลปีฐาน คา่ เป้าหมายของตัวชว้ี ัด
(ร้อยละ)

ปี ปี ปี
2564 2565 2566

กระดบั ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการ

ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 80 82 84 86
ประเทศ
พัฒนาคณุ ภาพผ้เู รียน
ระกวดเขยี นสรา้ งสรรคว์ นั สำคญั
ายคณติ ศาสตร์
ลีนิคคณิตศาสตร์
านการเรียนรคู้ ณิตศาสตร์
องสวยด้วยมอื เรา
าย STEM ศกึ ษาวิทยาศาสตร์
ปดาห์วทิ ยาศาสตร์
พัฒนาการเรียนการสอนด้าน
รทดลองทางวทิ ยาศาสตร์
นกุ คิดกับวทิ ยาศาสตร์
ทยานธรณสี ตลู
ลิตส่อื การสอนสังคมศกึ ษา
นไดสไู่ ฟศลิ ป์ “Art Camp”
าดภาพประกวดวนั สำคญั ตา่ งๆ
สริมแรงแห่งโลกจินตนาการ (จัด
แสดงผลงานศิลปะของนกั เรียน)

มาตรฐานการศกึ ษา แผน

กลยทุ ธ์

- กิจกรรมเช
พนื้ ฐานการ
- กิจกรรมเช
การบรรเล
- กจิ กรรมถน
เพือ่ การมงี
- กจิ กรรม K
- กิจกรรมค่า
- กจิ กรรมมัค
- กิจกรรมวนั
8. โครงการลูก
- กิจกรรมบำ
- กิจกรรม 1
- กจิ กรรมค่า
- กจิ กรรมเข
9. โครงการศกึ
- กิจกรรม
สถานศกึ ษ
- กจิ กรรมสว

นปฏบิ ัติการโรงเรยี นควนกาหลงวทิ ยาคม “นิคมวฒั นา” ประจำปีการศกึ ษา ๒๕๖4 หน้า 35

โครงการ ข้อมูลปีฐาน คา่ เปา้ หมายของตัวชีว้ ัด
(รอ้ ยละ)
ชิญวิทยากรให้ความรู้แก่นักเรียน 80
รรำ 80 ปี ปี ปี
ชิญวิทยากรให้ความรู้แก่นักเรียน 2564 2565 2566
งดนตรี มโนราห์
นนคนเดนิ สง่ เสรมิ การศึกษาอาชีพ 82 84 86
งานทำ
KKL English Talent 82 84 86
ายบรู ณาการ 3 ภาษา
คคเุ ทศน์ อ้ ย
นสำคญั
กเสอื -เนตรนารี
ำเพ็ญประโยชน์
1 day camp ลกู เสือเนตรนารี ม.1
ายลกู เสือเนตรนารี ม.2,3
ขา้ รว่ มกบั หน่วยงานภายนอก
กษาแหลง่ เรยี นรู้
ศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอก
ษา
วนพฤกษศาสตรโ์ รงเรียน

มาตรฐานการศึกษา แผน

กลยทุ ธ์

- กิจกรรม
วิทยาศาส
มหาวทิ ยาล
- กิจกรรมศ
สงั คมศึกษา
10. โครงการ
- กจิ กรรม 1
- กิจกรรมวดั
- กจิ กรรมจัด
- กิจกรรมจุด
- กิจกรรม
ประสบการ
- กิจกรรมสร
- กิจกรรมแน
- กจิ กรรมติด
- จัดซอื้ วัสดุส
- กิจกรรมช่ว
การศึกษา
- กิจกรรมเพ
- กิจกรรมทด


Click to View FlipBook Version