The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by qtime service, 2020-02-16 21:02:17

TEMPO IGT Company Profile

TEMPO IGT Company Profile

COMPANY PROFILE

TEMPO IGT CO.,LTD.

THRID GENERATION WATCHMAKERS
WE HAVE THE EXPERIENCE AND
KNOWLEDGE THAT HAS BEEN PASSED.

9941 ADAMS AVE. HUNTINGTON BEACH, CA. 92646
TEL : (714) 962-6220

www.timecenterstore.com

WWW.QTIMESERVICE.COM WWW.OPUSWINDERS.COM

ประวตั บิ รษิ ทั (Company Profile)

บริษัท QTime Service ในปัจจุบันนี้เปิดให้บริการอยู่ในประเทศไทยและบริษัท Time Center

Incorporated ทเ่ี ปดิ ใหบ้ รกิ ารอยใู่ นประเทศสหรฐั อเมรกิ าซง่ึ เปน็ ผนู้ ำทง้ั ในดา้ นความรเู้ กย่ี วกบั นาฬกิ า การซอ่ มบำรงุ
รักษาอุปกรณ์ เครื่องมือที่ทันสมัย โดยบุคลากรด้านช่างผู้ชำนาญงาน บริษัท QTime Service ได้มีการพัฒนา
ความสามารถดา้ นการซอ่ มนาฬกิ าจนเปน็ ทย่ี อมรบั ของบคุ คลทว่ั ไปเพม่ิ มากขน้ึ อยา่ งไมม่ สี น้ิ สดุ จนไดร้ บั ความไวว้ างใจ
จากบรษิ ทั The Mall Group ในการเปดิ ศนู ยซ์ อ่ มนาฬกิ าเพอ่ื ใหบ้ รกิ ารแกล่ กู คา้

ความเป็นมาของผู้กอ่ ต้ังบรษิ ทั

ธรุ กจิ นไ้ี ดเ้ รม่ิ จากการกอ่ ตง้ั บรษิ ทั Time Center Incorporated เปดิ Watch & Clock Specialty Store
ทป่ี ระเทศสหรฐั อเมรกิ า ซง่ึ มลี กู คา้ ระดบั ผนู้ ำประเทศ อาทเิ ชน่ Ronald Ragan, Elizabeth Taylor, Muhammad Ali,
Mark Spitz and Ron Howard ได้มีการพัฒนาเรื่อยมาจนกระทั่งต่อมาได้ก่อตั้งบริษัท QTime Service ขึ้นใน
ประเทศไทย โดยมีทั้งหมด 8 สาขา ธุรกิจนี้จึงนับว่าเป็นธุรกิจที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นเรื่อยมา จนถึงปัจจุบันเป็นรุ่นที่ 3

Second Generation
คณุ ชาญ สธุ ริ งั กรู ทป่ี รกึ ษาฝา่ ยบรหิ าร สำหรบั บรษิ ทั Time Center Incorporated, บรษิ ทั QTime Service

และ The Venue ทา่ นเปน็ Second Generation (รนุ่ ท่ี 2) ไดอ้ ยใู่ นวงการและคลกุ คลอี ยกู่ บั นาฬกิ าในสหรฐั อเมรกิ า
และไดเ้ ปน็ สมาชิกสมาคมนาฬิกาดังตอ่ ไปน้ี

- (AWI) American Watchmaker and Clockmakers Institute
- (NAWCC) The National Association of Watch and Clock Collectors, Inc.
ประวตั โิ ดยย่อมีรายละเอียดดงั น้ี
ในปี 1964-1969 ได้เป็นเจ้าของศูนย์ซ่อมนาฬิกาที่ US Army Air force Exchange (P.X) ในประเทศ
สหรัฐอเมรกิ า
ในปี 1969-1973 ไดย้ า้ ยไปเปน็ ชา่ งซอ่ มนาฬกิ าท่ี Seiko Time Corporation USA ตอ่ ไปไดเ้ ลอ่ื นตำแหนง่
เปน็ Supervisor ฝา่ ยตรวจสอบ (Reject Department)
ในปี 1973-1974 ไดร้ บั มอบหมายใหเ้ ปน็ Service Manager กบั General Time Corporation ซง่ึ เปน็
ผผู้ ลติ และจำหนา่ ย Grandfather Clock ยห่ี อ้ Seth Thomas และ Westclox
ในปี 1975-1983 ไดร้ บั ตำแหนง่ ใหเ้ ปน็ หวั หนา้ ดา้ นชา่ งเทคนคิ การซอ่ มนาฬกิ าเฉพาะรนุ่ ทเ่ี ปน็ High end เชน่
Rolex, OMEGA และ Patek Philippe กบั บรษิ ทั J. Herbert Hall ซง่ึ มอี ยู่ 9 สาขาทว่ั รฐั California ในขณะนน้ั
ในปี 1983-ปัจจุบัน ได้ก่อตั้งบริษัท Time Center Incorporated ในรัฐแคลิฟอเนีย จำหน่ายและซ่อม
นาฬิกาทกุ ยห่ี อ้
ในปี 1999-ปัจจุบัน ได้ก่อตั้งบริษัท QTime Service อยู่ในซอยสุขุมวิท 24 จากนั้นก็ได้ทำการขยายสาขา
ไปยงั ศนู ยก์ ารคา้ The Mall สาขาตา่ งๆ

ประวัติบริษทั (Company Profile)

Third Generation
คณุ องั กรู สธุ ริ งั กรู ประธานกรรมการ บรษิ ทั QTime Service และ The Venue ปจั จบุ นั คอื ผสู้ บื ทอดธรุ กจิ

เปน็ รนุ่ ท่ี 3 (Third Generation) ซง่ึ เปน็ ผทู้ ม่ี คี วามรคู้ วามสามารถทง้ั ดา้ นการซอ่ มนาฬกิ าและงานดา้ นเครอ่ื งประดบั
Jewelry ไดจ้ บการศกึ ษาจาก Gemological Institute of America (GIA) เปน็ สถาบนั การศกึ ษาดา้ นเพชรพลอย
อญั มณรี ะดบั สงู ทส่ี ดุ โดยมรี ายละเอยี ดดงั น้ี

ในปี 1994-1997 จบการศกึ ษาปรญิ ญาตรจี าก University of California Irvine ดา้ นบรกิ ารธรุ กจิ
ในปี 1997-1999 จบการศกึ ษาจาก Gemological Institute of America (GIA) Dimonds Graduate
ด้านเพชร, Colored Stones Graduate ด้านอัญมณีสี และ Gold and Precious Metals with Honors
ดา้ นทองคำ เงนิ ทองคำขาว ระดบั เกยี รตนิ ยิ ม
ในปี 1999-2000 มปี ระสบการณท์ ำงานกบั L.L Knickerbocker Corporation เปน็ ผคู้ ดั เพชร Sapphire
and Rudy Grader
ในปี 2000-2002 มีประสบการณ์การทำงานด้านเครื่องประดับกับบริษัทชั้นนำของประเทศไทยในตำแหน่ง
เจา้ หนา้ ทบ่ี รหิ ารการขายตา่ งประเทศ Marketing and Sales Executive for Northern European Region
จาก PRANDA Jewelry Public Company Limited
ในปี 2003-ปจั จบุ นั ดำรงตำแหนง่ ประธานกรรมการ บรษิ ทั QTime Service และ บรษิ ทั Time Center

ปรชั ญาในการทำงาน
ตรวจซอ่ มนาฬกิ าทค่ี ณุ รกั ดว้ ยความซอ่ื สตั ย์ คอื ความภาคภมู ใิ จอนั ดบั หนง่ึ ของเรา

สินค้าและบรกิ าร มีดังนี้

1. ศูนย์ซ่อมนาฬิกา
2. ผลิตภัณฑก์ ล่องนาฬิกาและต้ไู ขลาน

ศนู ย์ซอ่ มนาฬกิ า

Time Center Incorporated ในสหรฐั อเมรกิ าเปดิ ขน้ึ เมอ่ื ปี พ.ศ. 2526 และ
ปัจจบุ นั QTime Service มีสาขาในประเทศไทยทง้ั หมด 8 สาขาดังน้ี

สำนักงานใหญ่ TEMPO IGT CO.,LTD.

The Venue
สาขา Siam Paragon
สาขา Emporium

QTime Service
สาขา Bluport Huahin
สาขา The Mall Ngamwongwan
สาขา The Mall Korat
สาขา The Mall Bangkae
สาขา The Mall Bangkapi
สาขา The Mall Ramkamhaeng

แนวคดิ ของบริษทั

บรษิ ทั QTime Service ไดร้ เิ รม่ิ แนวคดิ ทจ่ี ะเปน็ One Service Center คอื ระบบการซอ่ มนาฬกิ าคณุ ภาพ
ระดบั สงู โดยอยภู่ ายใตค้ วามถกู ตอ้ งและถกู วธิ ตี ามหลกั วชิ าการโดยชา่ งทม่ี คี วามรคู้ วามเชย่ี วชาญทม่ี ปี ระสบการณจ์ าก
ตา่ งประเทศ พรอ้ มกบั อปุ กรณเ์ ครอ่ื งมอื ทท่ี นั สมยั ครบครนั และไดต้ ง้ั มน่ั อยบู่ นพน้ื ฐานของความซอ่ื สตั ยเ์ ปน็ หลกั เพอ่ื การ
บริการที่มีคุณภาพสู่ความเป็นเลิศพร้อมกันนี้ก็ได้มีการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถทัดเทียมกับความ
กา้ วหนา้ ของเทคโนโลยเี พอ่ื จะไดเ้ ตบิ โตไปดว้ ยกนั ทง้ั นไ้ี ดค้ ำนงึ ถงึ ความพงึ พอใจของลกู คา้ เปน็ หลกั และความประทบั ใจ
ของลูกค้าที่มีต่อ QTime Service และกลับมาใช้บริการที่ QTime Service อีกในครั้งต่อๆ ไป ซึ่งแนวคิดหลัก
มดี งั น้ี

1. ความซอ่ื สตั ย์ สจุ รติ และความโปรง่ ใส คอื การทล่ี กู คา้ สามารถมองเหน็ ขน้ั ตอนและวธิ กี ารซอ่ มไดอ้ ยา่ งชดั เจน
2. ความสะอาด จากโทนสขี าวทต่ี อ้ งการเนน้ ใหเ้ หน็ ถงึ ความเปน็ ระเบยี บเรยี บรอ้ ย เพม่ิ ความรสู้ กึ ของการดแู ล
เอาใจใสต่ อ่ ทกุ ชน้ิ งาน
3. การตอ้ นรบั โดยการยม้ิ และยกมอื ไหวพ้ รอ้ มกลา่ วคำทกั ทายอยา่ งสภุ าพทกุ ครง้ั สรา้ งความอบอนุ่ ใจแกล่ กู คา้
และพรอ้ มดว้ ยการตรวจดแู ลงานซอ่ มดว้ ยความระมดั ระวงั เพอ่ื สรา้ งความไวว้ างใจในการใหบ้ รกิ ารทกุ ครง้ั

แผนการดำเนินการ

บรษิ ทั QTime Service ไดม้ ศี นู ยฝ์ กึ อบรมสอนซอ่ มนาฬกิ าเปน็ ของเราเองเพอ่ื สอนวธิ กี ารซอ่ มนาฬกิ าทถ่ี กู ตอ้ ง
โดยอาจารย์ผู้สอนเป็นผู้ทม่ี คี วามรคู้ วามเช่ียวชาญทางดา้ นน้ีโดยตรง ปัจจบุ นั ทางบริษัทไดอ้ บรมชา่ งเพอ่ื เป็นบคุ ลากร
ของบริษัทรุ่นแรกผ่านไปแล้วทั้งหมด 6 คน ด้วยกัน และทั้ง 6 คนนี้ได้รับการฝึกฝนมาเป็นอย่างดี จนมีความรู้ความ
สามารถที่เพียงพอ ซึ่งในขณะนี้ได้ปฏิบัติงานอยู่ในบริษัท นอกจากนี้ยังมีช่างที่อยู่ในระหว่างการฝึกอีก 4 คน เป็นรุ่น
ที่สอง ทั้งนี้ทางบริษัทคาดว่าจะทำการฝึกอบรมช่างซ่อมนาฬิกาให้ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ โดยในระหว่างฝึกนั้น
ได้มีช่างที่มีประสบการณ์สูงจากต่างประเทศมาให้ความรู้และคำแนะนำต่างๆ เพื่อพัฒนาและแลกเปลี่ยนความรู้
ประสบการณ์ซึ่งกันและกันให้เราสามารถตามทันเทคโนโลยีหรือวิวัฒนาการใหม่ๆ เพื่อนำมาปรับปรุงในด้านบริการ
ให้มคี ณุ ภาพและมาตรฐานทดั เทยี มกับตา่ งประเทศได้ นกั เรยี นช่างทเ่ี รยี นและเปน็ ช่างแลว้ น้ันเปน็ บุคคลทดี่ อ้ ยโอกาส
และเป็นคนดีในสังคม ทางบริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญที่จะฝึกอาชีพให้แก่ผู้ด้อยโอกาสและเพื่อทำประโยชน์แก่
สังคมไทย

จากประสบการณ์ที่ผ่านมาบริษัทได้สร้างผลงานที่มีคุณภาพและสร้างความไว้วางใจรวมถึงความประทับใจ
และได้เป็น Authorize Service ให้กับโรงงานผลิต Grandfather Clock ใน ประเทศสหรัฐอเมริกา อาทิเช่น
Howard Miller, Ridgeway และ Hershede เปน็ ตน้ ในขณะนบ้ี รษิ ทั อยใู่ นระหวา่ งการดำเนนิ การตดิ ตอ่ เพอ่ื เปน็
Authorize Service ใหก้ ับโรงงานผลติ นาฬิกาบางแบรนดใ์ นประเทศสวิสเซอร์แลนด์

ผลติ ภัณฑ์แบรนด์ OPUS

นอกจากมีบริการศนู ยซ์ ่อมนาฬกิ าแลว้ ยังเปน็ ผผู้ ลติ เก่ยี วกบั กลอ่ งนาฬกิ าและตไู้ ขลานแบรนด์ OPUS โดยใช้
ไม้แท้จากต่างประเทศและมีผู้เชี่ยวชาญในการผลิต สินค้าทุกชิ้นผ่านการคัดสรรลายไม้สวยคุณภาพดี ไม้ที่นำมาผลิต
เปน็ ไมส้ กั ทง้ั ชน้ิ มที ง้ั แบบเคลอื บเงา, เคลอื บดา้ นและสไี มธ้ รรมชาติ หมอนนาฬกิ าผลติ จากฟองนำ้ คณุ ภาพดเี นอ้ื ฟองนำ้
แนน่ ไมเ่ สยี รปู อปุ กรณบ์ านพบั และกญุ แจลอ็ กผลติ จากสแตนเลสแท้ สที องชบุ ดว้ ยทอง 18K

กล่องนาฬิกา (Watch Case)

ผลิตภัณฑ์แบรนด์ OPUS

ตู้ไขลานใช้สำหรับ นาฬิกาออโตเมติก Automatic Winding Watch (Self-winding watch) หรือ
นาฬิกาไขลานอัตโนมัติ หรือเรียกง่ายๆ ว่าไขลานและทำงานได้ด้วยตัวเอง นาฬิกาในกลุ่มนี้จะมีตัวโรเตอร์ (Rotor)
คอยเหวยี่ งขึ้นลานให้ ขณะทเ่ี ราสวมใสน่ าฬิกาไวบ้ นข้อมอื ตลอดหรอื อยูใ่ นเคร่ืองหมนุ หรอื ตไู้ ขลาน นาฬิกา (Watch
winder) ซึ่งแรงเหวี่ยงจากข้อมือและตู้ไขลานจะช่วยให้โรเตอร์ทำงานตลอดส่งผลให้เกิดการขึ้นลานตลอด นาฬิกา
จึงสามารถเดนิ ได้ตลอดเวลา

ต้ไู ขลาน (Winder)

LUXURY WATCH CASES AND
WATCH WINDERS

WWW.QTIMESERVICE.COM WWW.OPUSWINDERS.COM


Click to View FlipBook Version
Previous Book
BUKU PROGRAM
Next Book
Thidarat 001