The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

Buku Pengurusan 2021 kemaskini ogos LATEST

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by ZALIHA BINTI JAMBUL Moe, 2022-01-08 22:38:47

Buku Pengurusan KVL 2021

Buku Pengurusan 2021 kemaskini ogos LATEST

Buku Pengurusan Kolej Vokasional Labuan

Buku Pengurusan Kolej Vokasional Labuan

PROFIL DIRI

Nama :

Alamat No. KP :
Rumah : Tarikh Lahir :

No. Telefon :

PERKHIDMATAN

Jawatan : Gred :

Tarikh Lantikan Pertama : Tarikh Disahkan :

Lantikan Sekarang : Tarikh Skim Pencen :

Kelulusan Akademik : Tarikh Diluluskan :

Kelulusan Ikhtisas : No. Fail Diri :

Tarikh Pergerakan Gaji : No. Fail Diri Jab :

No. Gaji :

MAKLUMAT-MAKLUMAT LAIN

No. Passport : No. Cukai Pendapatan :

MAKLUMAT WARIS ATAU TALIAN UNTUK KECEMASAN

Waris
Nama
Alamat
No. Telefon

2

BAB 1Buku Pengurusan Kolej Vokasional Labuan 2

KANDUNGAN 9
10
PROFIL DIRI 10
11
PENDAHULUAN 12
 Falsafah Pendidikan Kebangsaan 13
 Visi dan Misi Kementerian Pendidikan Malaysia 19
 Visi dan Misi Bahagian Pendidikan Latihan Teknikal dan Vokasional 20
 Brand Vision Kolej Vokasional Labuan
 Objektif Strategik 22
 Outcome Based Education (OBE) 22
 Pelan Strategik Transformasi Pendidikan Nasional 23
 Carta Struktur Organisasi Kolej Vokasional Labuan 23
24
JAWATANKUASA PENGURUSAN PENTADBIRAN 24
 Jawatankuasa Pengurusan Pentadbiran 25
 Jawatankuasa Induk Pengurusan 25
 Jawatankuasa Audit Dalam Kewangan 25
 Jawatankuasa Penilaian Kendiri Jaminan Kualiti 26
 Jawatankuasa Perancangan Pengurusan Strategik 26
 Jawatankuasa Pengurusan Aset Alih Kerajaan 30
 Jawatankuasa Pembangunan Dan Penyelenggaraan 30
 Jawatankuasa Penarafan Kolej/ AceTVET
 Jawatankuasa Akreditasi 31
 Jawatankuasa Pengurusan Kualiti (SPK) 31
 Jawatankuasa EKSA 31
 Jawatankuasa OSHA
 Jawatankuasa Peningkatan Profesionalisme
 Jawatankuasa Program Penandaarasan/ Pembudayaan Inovasi dan

Penyelidikan
 Jawatankuasa Aduan dan Maklumabalas Pelanggan
 Jawatankuasa Perancangan dan Takwim

3

BAB 2Buku Pengurusan Kolej Vokasional Labuan 33
34
KANDUNGAN 35
36
JAWATANKUASA PENGURUSAN AKADEMIK 36
Jawatankuasa Pengurusan Kurikulum 37
 Jawatankuasa Akademik (SENAT) 37
 Jawatankuasa Induk Pengurusan Akademik 39
 Jawatankuasa Jabatan Teknologi Mekanikal dan Pembuatan 40
 Jawatankuasa Jabatan Elektrik dan Elektronik 41
 Jawatankuasa Jabatan Perniagaan 41
 Jawatankuasa Program SKM Pembinaan Bangunan Residensi 42
 Jawatankuasa Jabatan Pendidikan Umum 42
 Jawatankuasa Penilaian dan Pentaksiran
 Jawatankuasa Unit Perhubungan dan Latihan Industri 43
 Jawatankuasa Intervensi 44
 Jawatankuasa Jadual Waktu 45
 Jawatankuasa Pusat Bertauliah Cawangan 49
 Jawatankuasa ULKS 50
50
Jawatankuasa Tugas Khas Akademik 51
 Jawatankuasa Program Peningkatan Akademik 51
 Jawatankuasa Pencerapan 52
 Jawatankuasa Hari Anugerah 2021 (VOCLAB AWARD)
 Jawatankuasa Latihan dan Pementoran Akademik
 Jawatankuasa Inovasi dan KV Skills
 Jawatankuasa Penerapan OBE
 Jawatankuasa Kajian Tindakan
 Jawatankuasa Audit Silang Program
 Jawatankuasa School Enterprise

4

Buku Pengurusan Kolej Vokasional Labuan

BAB 3 KANDUNGAN 54

JAWATANKUASA PENGURUSAN SOKONGAN AKADEMIK 54
 Jawatankuasa Induk Pengurusan Sokongan Akademik 55
55
 55
55
Unit Hal Ehwal Pelajar 56
 Jawatankuasa Induk Hal Ehwal Pelajar 56
 Ahli Lembaga Rayuan/ Tatatertib Kolej 56
 Jawatankuasa Badan Disiplin (Tatatertib) Pelajar 56
 Jawatankuasa Program Pembangunan Sahsiah 57
 Jawatankuasa Majlis Perwakilan Pelajar (MPP) 57
 Jawatankuasa Kebersihan/ Kesihatan Pelajar/ Bebas Denggi 57
 Jawatankuasa Kebajikan Pelajar/ Insurans 58
 Jawatankuasa Biasiswa/ EMK 59
 Jawatankuasa Kemasukan/ Pengambilan Pelajar
 Jawatankuasa Pendaftaran Pelajar 60
 Jawatankuasa Pengurusan Kelas 60
 Jawatankuasa Data Kolej 61
 Penyelaras Kelas Dan Pembantu Penyelaras Kelas SVM/ SKM
61
2021
 Penyelaras Kelas Dan Pembantu Penyelaras Kelas DVM 2021 62
62
 62
65
Unit Sukan dan Kokurikulum
 Jawatankuasa Unit Sukan dan Kokurikulum 5
 Jawatankuasa Pemantauan dan Audit Dalaman
 Jawatankuasa Data Kokurikulum
 Jawatankuasa Induk Pembangunan Sukan Sekolah Pelaksanaan

Dasar 1Murid 1Sukan
 Jawatankuasa Kerja Pembangunan Sukan Kolej Pelaksanaan

Dasar 1Murid 1Sukan
 Jawatankuasa Kejohanan Olahraga Tahunan Program Sukan

Umum
 Senarai Nama Penasihat Rumah Sukan
 Senarai Nama Penasihat Unit Kokurikulum Sesi 1 Tahun 2021

Buku Pengurusan Kolej Vokasional Labuan

KANDUNGAN

BAB 3  Program Kokurikulum Pelajar DVM & SKM 68
 Sukan Kecemerlangan 2021 68
 Jawatankuasa Karnival VOKTEK 2021 70
 Pensyarah Pembimbing Aktiviti Kokurikulum 2021 70
 Program Rasmi Sukan & Kokurikulum 2021 71
 Program Pengantarabangsaan 2021 71

 72

Unit Psikologi dan Kerjaya 73
 Jawatankuasa Unit Psikologi dan Kerjaya 73
73

74
Unit Pengurusan Asrama
 Jawatankuasa Pengurusan dan Pentadbiran 75
 Jawatankuasa Asrama
 Biro Pengurusan Asrama Tahun 2021 75
76


Unit Perpustakaan
 Jawatankuasa Unit Perpustakaan

Unit Teknologi Maklumat
 Jawatankuasa Unit Teknologi MaklumatUnit Perhubungan Awam
 Jawatankuasa Induk Unit Perhubungan Awam
 Jawatankuasa Khas Program Lawatan dan Penanda Aras Dari

Pihak Luar

6

BAB 4Buku Pengurusan Kolej Vokasional Labuan 78
78
BAB 5 KANDUNGAN 78
79
JAWATANKUASA KHAS 79
 Jawatankuasa Bilik Mesyuarat dan Bilik Seminar 80
 Jawatankuasa Dewan 81
 Jawatankuasa Program Outreach & Inreach 82
 Jawatankuasa Galeri
 Jawatankuasa Koperasi 84
 Jawatankuasa Kebajikan Staf
 Jawatankuasa PIBG
 Jawatankuasa Penaja ALUMNI

JAWATANKUASA STAF SOKONGAN
 Pengurusan Pentadbiran (Staf Sokongan)

7

Buku Pengurusan Kolej Vokasional Labuan

PENDAHULUAN

8

Buku Pengurusan Kolej Vokasional Labuan

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN

Pendidikan di Malaysia ialah satu usaha berterusan ke arah lebih
memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan
insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan

kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan.
Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu
pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan

mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadap
keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara.

9

Buku Pengurusan Kolej Vokasional Labuan

VISI DAN MISI
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

VISI

Pendidikan Berkualiti, Insan Terdidik, Negara Sejahtera

MISI

Melestarikan sistem pendidikan yang berkualiti untuk
membangunkan potensi individu bagi memenuhi aspirasi negara

VISI DAN MISI
BAHAGIAN PENDIDIKAN & LATIHAN TEKNIKAL VOKASIONAL

VISI

Peneraju Pendidikan Teknikal dan Vokasional yang unggul

MISI

Memperkasa Pendidikan Teknikal dan Vokasional

10

Buku Pengurusan Kolej Vokasional Labuan

BRAND VISION KOLEJ VOKASIONAL LABUAN

11

Buku Pengurusan Kolej Vokasional Labuan

OBJEKTIF STRATEGIK

Berusaha memastikan purata nilai gred kumulatif keseluruhan (PNGKK) ≥ 2.00.
Memastikan kompeten semua modul Vokasional dan Employability Skill (ES).
Memastikan para pelajar mendapat keputusan yang baik dalam akademik.
Mewujudkan hubungan baik dengan pihak luar / industri dan seterusnya mengadakan

sekurang – kurangnya 2 MoU bagi setiap program yang berkaitan.
Membudayakan penggunaan ICT dalam kalangan pensyarah, staf dan pelajar.
Memastikan pelajar terlibat secara aktif dalam aktiviti kokurikulum terutama program

yang berorientasikan inovasi dan rekacipta.
Meningkatkan budaya ilmu dengan menghadiri kursus, seminar dan latihan dalam

perkhidmatan sekurang - kurangnya 5 hari setahun.
Melahirkan pelajar yang patuh pada peraturan dan mempunyai personaliti yang unggul.
Berusaha mencapai tahap pengurusan kewangan yang baik.

12

Buku Pengurusan Kolej Vokasional Labuan

OUTCOME BASED EDUCATION (OBE)

PENDIDIKAN BERASASKAN HASIL
OBE proses yang melibatkan penstrukturan semula kurikulum, kaedah pembelajaran dan
pengajaran, kaedah penilaian dan pelaporan bagi tujuan penambahbaikan program. Ini bagi
memastikan pelajar sentiasa menguasai pembelajaran di tahap tertinggi pada setiap
semester, tanpa menunggu sehingga memenuhi kredit program dan tamat pengajian di
IPTA. Konsep OBE memberi fokus kepada hasil pelaksanaan sesuatu program pengajian.

KENAPA PERLU OBE
 Sistem pendidikan tidak dapat menyediakan pelajar untuk keperluan hidup dan

pekerjaan.
 Kurang penekanan kepada Kemahiran Insaniah (Soft Skills) (Rajah 1).
 Kemahiran komunikasi, kerja berpasukan, kebertanggungjawaban, penyelesaian

masalah dan sebagainya.

Rajah 1

13

Buku Pengurusan Kolej Vokasional Labuan

FALSAFAH OBE

 REKA BENTUK KURIKULUM (MENETAPKAN PEO,PLO,CLO)
 PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN (MENENTUKAN AKTIVITI PENGAJARAN & PEMBELAJARAN)
 PENTAKSIRAN (MEMBINA INSTRUMEN PENTAKSIRAN BAGI MENCAPAI CLO,PLO,PEO) BERPANDUKAN

JSPU (PB & PA) MENGIKUT TAHAP DIPLOMA

VISI
Peneraju Pendidikan

Teknikal dan

MISI

PROGRAMME EDUCATIONAL
OUTCOMES (PEO)

PROGRAMME LEARNING OUTCOMES Pernyataan PEO, PLO,
(PLO) CLO berbeza mengikut

COURSES LEARNING OUTCOMES (CLO)
Pernyataan explisit menerangkan hasil

HASIL PEMBELAJARAN (LEARNING OUTCOMES – LO)

1. PENGETAHUAN (LO1)
2. KEMAHIRAN PSIKOMOTOR/AMALI/TEKNIKAL (LO2)
3. PEMIKIRAN KRITIKAL DAN PENDEKATAN SAINTIFIK (LO3)
4. KEMAHIRAN BERKOMUNIKASI (LO4)
5. KEMAHIRAN SOSIAL/KERJA BERPASUKAN/PERTANGGUNGJAWABAN (LO5)
6. PEMBELAJARAN SEPANJANG HAYAT DAN PENGURUSAN MAKLUMAT (LO6)
7. KEMAHIRAN PENGURUSAN DAN KEUSAHAWANAN (LO7)
8. PROFESIONALISME/NILAI/SIKAP DAN ETIKA (LO8)
9. KEMAHIRAN KEPIMPINAN (LO9)

14

Buku Pengurusan Kolej Vokasional Labuan

OUTCOME BASED EDUCATION (OBE)

PROGRAMME EDUICATIONAL OUTCOMES LEARNING OUT-
(PEO) COMES (LO)

PEO 1 LO PEO
PEO 2

PEO 3

PEO 4
PROGRAMME LEARNING OUTCOMES (PLO)

PLO 1
PLO 2
PLO 3
PLO 4
PLO 5
PLO 6
PLO 7
PLO 8
PLO 9

COURSES LEARNING OUTCOMES:
RUJUK COURSE OUTLINE (CO) SETIAP KURSUS / MODUL

15

Buku Pengurusan Kolej Vokasional Labuan

TAKSONOMI BLOOM TAHAP 4 DIPLOMA (MQF)

1. KOGNITIF (C3 – PENGETAHUAN, PEMAHAMAN, APLIKASI)

2. PSIKOMOTOR (P3 – PERSEPSI, SET, RESPONS BERPANDU)

16

Buku Pengurusan Kolej Vokasional Labuan

TAKSONOMI BLOOM TAHAP 4 DIPLOMA (MQF)

3. AFEKTIF (A2 – MENERIMA, MEMBERIKAN MAKLUM BALAS)

STUDENT LEARNING TIME (SLT)

1. KREDIT BERSAMAAN 40 JAM WAKTU BELAJAR NATIONAL PELAJAR
AGIHAN MASA BEBAN PEMBELAJARAN 1 KREDIT = 40 JAM
NASIONAL

 10 JAM KULIAH
 4 JAM TUTORIAL
 14 JAM PERSEDIAAN SEBELUM DAN SELEPAS KULIAH & TUTORIAL, CARI MAKLUMAT, PERBINCANGAN

DENGAN RAKAN, ULANGKAJI DAN KEMASKINI NOTA.
12 JAM MEMBUAT TUGASAN

17

Buku Pengurusan Kolej Vokasional Labuan

TAKSONOMI BLOOM TAHAP 4 DIPLOMA (MQF)

CARA PENGIRAAN SLT

FACE TO FACE NON FACE TO FACE

K T A P K1 K2 P PK PT T PG PP PK PK Jum
A 1 2.

Jam
seminggu

Jumlah
pertemuan

Jumlah Jam NON FACE TO FACE
PETUNJUK: PK = Persediaan Kuliah
FACE TO FACE PT= Persediaan Tutorial
K = Kuliah T = Tugasan
T = Tutorial G = Persediaan Pembentangan
A = Amali PP = Persediaan Peperiksaan Akhir
PA = Peperiksaan Akhir PK1 = Persediaan Kuiz 1
K1 = Kuiz 1 PK2 = Persediaan Kuiz 2
K2 = Kuiz 2
P = Pembentangan

KAITAN ANTARA HASIL PEMBELAJARAN (LO), JAM KREDIT, MQF,
MQA

 HASIL PEMBELAJARAN (LO)

APA YANG PELAJAR BOLEH LAKUKAN (MENEPATIKAH 9 HASIL PEM
BELAJARAN – PENGUKURAN BERPANDUKAN CLO, PLO, PEO)

 JAM KREDIT

SESUAIKAH DENGAN BEBAN PEMBELAJARAN PELAJAR (90 KREDIT –
LEBIH/KURANG?)

 MQF

MEMATUHI TAHAP 4 (DIPLOMA) – 90 JAM KREDIT

18

Buku Pengurusan Kolej Vokasional Labuan

PRINSIP
19

Buku Pengurusan Kolej Vokasional Labuan

20

Buku Pengurusan Kolej Vokasional Labuan

BAB 1
JAWATANKUASA
PENGURUSAN PENTADBIRAN

21

Buku Pengurusan Kolej Vokasional Labuan

JAWATANKUASA PENGURUSAN

JAWATANKUASA PENGURUSAN PENTADBIRAN

Pengarah : Pn. Hajah Siti Muslihah Bte Hj. Leeudin
Timbalan Pengarah Akademik : Pn. Dolores Godon

Timbalan Pengarah Sokongan Akademik : En. Ramli Bin Jalil
Timbalan Pengarah Pengurusan : En. Mohd. Suffian Bin Abdullah
Ketua Pembantu Tadbir : Pn. Suraini binti Amat
Pembantu Tadbir Kewangan :
Pembantu Tadbir Pentadbiran :
Pembantu Makmal : Pn. Haslinah binti Mohd Thaufeck
Pembantu Makmal : En. A. Roslan bin Ag Othman
Pembantu Makmal : Pn. Suzan Teo
Penyelia Asrama : Pn. Jamiyah @ Jamayah binti Abd Rashid
Penyelia Asrama : Pn. Nurnizah binti Umar
Penyelia Asrama : Pn. Jelendang anak Garai
Pemandu : En. Ludin bin Pungut
Pemandu : En. Mustapha bin Suliman
Pembantu Operasi : Pn. Sarimah binti Wahab
Pembantu Operasi : Pn. Nur Nissa Fitriyani Yenish Abdullah
Juruteknik Komputer : Pn. Siti Norfaezah binti Gani
Pembantu Kemahiran : En. Ahmad Mazran bin Shakam

Pengerusi JAWATANKUASA INDUK PENGURUSAN
Timbalan Pengerusi : Pn. Siti Muslihah binti Leeudin
Naib Pengerusi 1 : Pn. Dolores Godon
Naib Pengerusi 2 : En. Ramli bin Jalil @ Ram
Setiausaha : En. Mohd Suffian bin Abdullah
Penolong Setiausaha : Pn. Magdaline Lim Stanislous
: Pn. Siti Suaibah binti Hasbullah

AJK : Cik Faezah binti Abil
Audit Dalam Kewangan : En. Irwan bin Maidin
Penilaian Kendiri Jaminan Kualiti

22

Buku Pengurusan Kolej Vokasional Labuan

Perancangan Pengurusan Strategik : Pn. Charo binti Sani Nordin
Pengurusan Aset Alih Kerajaan : En. Suhaibol bin Ag Besar
Pembangunan dan Penyelenggaraan : En. Ramdan bin Lakat
Penarafan Kolej/ AceTVET : Pn. Veronica John Tang
Akreditasi : Pn. Magdaline Lim Stanislous
Sistem Pengurusan Kualiti (SPK) : En. Mohd Afham Faiz bin Mohd Jali
EKSA : Cik Shela Voo Shie Wun
Jawatankuasa OSHA : En. Sylvester bin Binson
Peningkatan Profesionalisme : Pn. Nirwana binti Japili

Program Penandaarasan/ Pembudayaan : Cik Norhafizah binti Abd Halim
Aduan dan Maklumbalas Pelanggan
Perancangan dan Takwim : En. Mohd Azhar bin Ramli @ Danial Malan
: Cik Zaliha binti Jambul

Penyelaras JAWATANKUASA AUDIT DALAM KEWANGAN
Setiausaha : Cik Faezah binti Abil
AJK : Pn. Haslinah binti Mohd Thaufeck
: Pn. Siti Norfaezah binti Gani

Penyelaras JAWATANKUASA PENILAIAN KENDIRI JAMINAN KUALITI
Auditor : En. Irwan bin Maidin
: Pn. Hazimah binti Awang Damit
: En. Madius bin Paun
: En. Jetan bin Gunak
: En. Awang Alik bin Saidil
: En. Mohd Julpaizal bin Jumat
: En. Muhammad Fakhrul bin Ibrahim
: Pn. Hafizah binti Drahman
: Cik Nor Fahmilah binti Mohd Noor
: En. Sulimpat @ Geoffrey bin Paidi

23

Buku Pengurusan Kolej Vokasional Labuan

AJK : Pn. Rohani binti Abdul Karem
Ketua Jabatan Penilaian Dan Pentaksiran : Pn. Dk Rubiah binti P Ibrahim
Ketua Unit Perpustakaan : En. Mohd Azhar bin Ramli @ Danial Malan
Ketua Unit Psikologi Dan Kerjaya : Pn. Veronica John Tang
Ketua Unit Sukan Dan Kokurikulum : Pn. Nik Norhidayah binti Nik Azmi
Penyelaras MPP : Pn. Siti Norfaezah binti Gani
Juruteknik Komputer

JAWATANKUASA PERANCANGAN PENGURUSAN STRATEGIK

Penyelaras : Pn. Charo binti Sani Nordin

Setiausaha : Cik Siti Julekkah binti Ab Wahab

Ahli Jawatankuasa : Pn. Hazimah binti Awang Damit

: En. Jetan bin Gunak

: En. Madius bin Paun

: En. Irwan bin Maidin

: Pn. Rohani binti Abdul Karem

Pn. Suraini binti Amat

JAWATANKUASA PENGURUSAN ASET ALIH KERAJAAN

Pegawai Aset : En. Suhaibol bin Ag Besar

Pembantu Pegawai Aset : Pn. Noor Azrin binti Nordin

Setiausaha : Pn. Nor Aisha Binti Alias

Pegawai Pemeriksa Aset : En. Mohd Hafiz bin Salleh
Pegawai Kenderaan/ Pegawai Teknikal : En. Mohamad Izrul Firdaus bon Mohd Subohi
Fasiliti : Pn. Nur Azureen binti Rusli
: En. Arifin bin Abdul Rauf
: Cik Irawati binti Indra
: Pn. Nurul Ain binti Juhaimin
: Pn. Nirwana binti Japili
: Pn. Nurulhuda binti Mohd Kamil
: En. Saharuddin bin Bandung
: Cik Hamizah Hanis binti Awang Besar

24

Buku Pengurusan Kolej Vokasional Labuan

Lembaga Pemeriksa Pelupusan : Pn. Charo binti Sani Nordin
: En. Muhammad Fakhrul bin Ibrahim

Pegawai Pemverifikasi Stor : En.Yu Mong Chieh
: Cik Nur Syidatul Najah binti Mohd Rawi

JAWATANKUASA PEMBANGUNAN DAN PENYELENGGARAAN

Penyelaras : En. Ramdan bin Lakat

Setiausaha : Cik Norhafizah binti Abd Halim

AJK

Penyeleranggaraan : En. Ahmad Mazran bin Shakam

En. Samson Anak Alfred Sanggah

Bilik Mesyuarat & Bilik Seminar : Pn. Nur Nissa Fitriyani Yenish binti Abdullah

Dewan Campin : En. Samson Anak Alfred Sanggah

Kantin & Koperasi : Cik Hamizah Hanis binti Awang Besar

Padang : En. Sylvester bin Binson

Pelajar SKM (PBR)

Penyelaras JAWATANKUASA PENARAFAN KOLEJ/AceTVET
Setiausaha : Pn. Veronica John Tang
AJK : Cik Hamizah Hanis binti Awang Besar
: Pn. Aminah binti Mat Sohor
: En. Johnston bin Yanggor
: Cik Faezah bin Abil
: Pn. Noor Azrin binti Nordin
Pn. Siti Norsillah binti Hamzah

Penyelaras JAWATANKUASA AKREDITASI
Setiausaha : Pn. Magdaline Lim Stanislous
Penolong Setiausaha : Pn. Siti Suaibah binti Hasbullah
AJK Pn. Nur Azureen binti Rusli
: Pn. Sadiah binti Tamin
: Cik Soon Chew Yoke
: Pn. Fazaliwaty binti Wahid
: Pn. Amizura binti Mohamad @ Embong

25

Buku Pengurusan Kolej Vokasional Labuan

: En. Irwan bin Maidin
: En. Madius bin Paun
: En. Jetan bin Gunak
: Pn. Hafizah binti Drahman
: Cik Nor Fahmilah binti Mohd Noor
: En. Mohd Julpaizal bin Jumat
: En. Muhammad Fakhrul bin Ibrahim
: En. Sulimpat @ Geoffrey bin Paidi
: Pn. Nurulhuda binti Mohd Kamil
: En. Jamarin bin Jasni
: Pn. Myrza Fasha binti Md Hamyrudin
: En. Muhammad Fakhrul bin Ibrahim
: En. Arifin bin Abdul Rauf
: Cik Nur Syidatul Najah binti Mohd Rawi
: Pn. Ethylya Pearl Gabrine

JAWATANKUASA SISTEM PENGURUSAN KUALITI (SPK)

Penyelaras : En. Mohd Afham Faiz bin Mohd Jali

Setiausaha : En. Anwar bin Ibrahim

Juruaudit : En. Mohamed Zakrie Safwan Tobing

: Pn. Amizura binti Mohamad @ Embong

Pengurus Dokumen dan Rekod : Pn. Nurul Ain binti Juhaimin
: En. Arifin bin Abdul Rauf

Unit Latihan : En. Samson Anak Alfred Sanggah

Penyelaras JAWATANKUASA EKSA
Setiausaha : Cik Shela Voo Shie Wun
AJK Promosi : Pn. Nurulhuda binti Mohd Kamil
: En. Mohamad Izrul Firdaus bin Mohd Subohi
AJK Audit En. Samson Anak Alfred Sanggah
: Cik Hamizah Hanis binti Awang Besar
En. Mohd Julpaizal bin Jumat
En. Tang Shu Jie
Pn. Siti Suaibah binti Hasbullah

26

Buku Pengurusan Kolej Vokasional Labuan

AJK Dokumentasi : Pn. Ethylya Pearl Gabrine
AJK Pelabelan : En. Mohd Hafiz bin Salleh
: Pn. Nur Azureen binti Rusli
AJK EKSA -Latihan : En. Muhammad Fakhrul bin Ibrahim
: Pn. Nurnizah binti Umar
: Pn. Aminah binti Mat Sohor
: En. Ramlee bin Yahaya

AJK Penyelaras Kawasan : Cik Nur Syidatul Najah binti Mohd Rawi
Zon 1 - Bengkel : En. Saiful Nizam bin Fazail
AJK EKSA : En. Muhammad Fazli bin Rusli @ Awang
Bengkel Elektrik : En. Michael Anak Kimli
Bengkel Elektronik : En. Muazinnul bin Pazli
Bengkel Kimpalan : En. Samson Anak Alfred Sanggah
Bengkel Automotif : Cik Faezah binti Abil
Bengkel Pembinaan : Pn. Nurulhuda binti Mohd Kamil
Bengkel Perbankan : En. Anwar bin Herman
Bengkel Perniagaan
Bengkel Pemesinan Industri

Zon 2 - Asrama dan Dewan : En. Jamarin bin Jasni
AJK EKSA : En. Jamarin bin Jasni
Blok Aspura : Cik Siti Julekkah binti Ab Wahab
Blok Aspuri : Pn. Jelendang anak Garai
Dewan Makan
: En. Johnston bin Yanggor
Zon 3 - Blok Pentadbiran : Pn. Jamiyah @ Jamayah binti Abd Rashid
AJK EKSA : Pn. Dolores Godon
Pejabat : En. Mohd Azhar bin Ramli @ Danial Malan
Bilik TPP : Cik Faezah binti Abil
Bilik Kaunseling : En. Arifin bin Abdul Rauf
Bilik Simulasi Perbankan : Pn. Poh Pei Yi
Bilik MPP
Bilik Fail Perbankan

27

Buku Pengurusan Kolej Vokasional Labuan

Makmal Komputer Perbankan : Pn. Norlaila binti Ishak
Makmal Komputer PPN : Pn. Nurulhuda binti Mohd Kamil
Bilik HEP : En. Salehhuddin bin Wasli
Bilik JPP : Pn. Rohani binti Abdul Karem
Makmal Komputer : Pn. Siti Norfaezah binti Gani

Zon 4 - Dewan Campin dan Makmal

AJK EKSA : En. Anwar bin Herman
En. Martin bin Majin
Dewan Campin : Pn. Haslinah binti Mohd Thaufeck
Pn. Suzan Teo
Makmal Sains 1,2 & 3 : En. A. Roslan bin Ag. Othman

:

:

Zon 5 - Bilik Guru dan Pusat Sumber

AJK EKSA : En. Rajap bin Matusin
Pn. Hafizah binti Drahman
Bilik Mesyuarat : Cik Zaliha binti Jambul
Cik Caroline Henry
Bilik Guru 1 : Pn. Arbaiyah binti Ag Arsad
Pn. Dk Rubiah binti P Ibrahim
Bilik Guru 2 : Pn. Nurul Ain binti Juhaimin
Cik Irawati binti Indra
Bilik MQA : Pn. Nurulhuda binti Mohd Kamil

Perpustakaan :

Bilik PTA :

Galeri Sejarah :

Bilik Simulasi Perniagaan :

Zon 6 - Surau, Padang dan Persekitaran

AJK EKSA : En. Suhaibol bin Ag Besar
Cik Siti Julekkah binti Ab Wahab
Surau : En. Mohamad Izrul Firdaus bin Mohd Subohi
En. Ahmad Mazran bin Shakam
Padang : Kontraktor

Persekitaran kolej :

:

28

Buku Pengurusan Kolej Vokasional Labuan

Zon 7 - Kantin dan Koperasi : Cik Hamizah Hanis binti Awang Besar
AJK EKSA : Pn. Poh Pei Yi
Koperasi : Staf Kantin
Kantin : Pn. Lyiana binti Rajap
Bilik Integriti : Pn. Magdaline Lim Stanislous
Bilik Seminar
: Cik Siti Julekkah binti Ab Wahab
Zon 8 - Blok Akademik : En. Mohd Izzat bin Abd Aziz
AJK EKSA : Pn. Syamsiah binti Ismail
Bilik Tutorial 1 : En. Mohamed Zakrie Safwan Tobing
Bilik Tutorial 2 : Pn. Siti Suaibah binti Hasbullah
Bilik Tutorial 3 : Cik Irawati binti Indra
Bilik Tutorial 4 : En. Anwar bin Ibrahim
Kelas 1 SVM ETN : Cik Zaliha binti Jambul
Kelas 1 SVM ETE : Pn. Charo binti Sani Nordin
Kelas 1 SVM MTA : Cik Hasrinah binti Asmas
Kelas 1 SVM MPI : En. Saharuddin bin Bandung
Kelas 1 SVM MTK : En Iginitius Ganni
Kelas 1 JBBK : Pn. Nor Aisha Binti Alias
Kelas 2 SVM ETN : Cik Caroline Hendry
Kelas 2 SVM ETE : En. Mohamad Izrul Firdaus bin Mohd Subohi
Kelas 2 SVM MTA : Pn. Nur Azureen binti Rusli
Kelas 2 SVM MPI : Pn. Nurul Ain binti Juhaimin
Kelas 2 SVM MTK : Cik Nur Aisyah binti Arsilin @ Aslim
Kelas 2 DVM ETE : En. Mohd Izzat bin Abd Aziz
Kelas 2 DVM MTA : Pn. Aminah binti Mat Sohor
Kelas 2 DVM MPI : Cik Shela Voo Shie Wun
Kelas 2 DVM MTK : Pn. Fadillah binti Mamat @ Mohd Bintang
Kelas 2 DVM BPP : En. Salehhuddin bin Wasli
Bilik PB
Stor kerusi & meja pelajar

29

Buku Pengurusan Kolej Vokasional Labuan

Penyelaras JAWATANKUASA OSHA
Setiausaha : En. Sylvester bin Binson
AJK : En Iginitius Ganni

Accident Investigation and Report : En. Anwar bin Herman
Latihan : En. Salehhuddin bin Wasli
Emergency Respond Team : En. Ramlee bin Yahaya
Medical Surveilance : En. Magendran a/l Perumal
: En. Muhammad Fakhrul bin Ibrahim
Workplace Safety Inspection : En. Yu Mong Chieh
: En. Tang Shu Jie
Wakil Pekerja : En. Sahminan bin Abdul Manan
: En. Arifin bin Abdul Rauf
Wakil Majikan : En. Andari bin Simin
: En. Mohamad Izrul Firdaus bin Mohd Subohi
: En. Andari bin Simin
: Pn. Hafizah binti Drahman
: Cik Nor Fahmilah binti Mohd Noor
: En. Sulimpat @ Geoffrey bin Paidi
: Cik Faezah binti Abil
: En. Ramlee bin Yahaya
: Pn. Hazimah binti Awang Damit

En. Madius bin Paun
Pn. Rohani binti Abdul Karem
En. Jetan bin Gunak
En. Irwan bin Maidin

Penyelaras JAWATANKUASA PENINGKATAN PROFESIONALISME
Setiausaha : Pn. Nirwana binti Japili
AJK : En. Iginitiuse Ganni
: Pn. Sadiah binti Tamin
En. Saharuddin bin Bandung

30

Buku Pengurusan Kolej Vokasional Labuan

JAWATANKUASA PROGRAM PENANDAARASAN/PEMBUDAYAAN INOVASI DAN PENYELIDIKAN

Penyelaras : Cik Norhafizah binti Abd Halim

Setiausaha : Cik Faezah binti Abil

Bendahari : En. Mohd Azhar bin Ramli @ Danial Malan

AJK

Tajaan : En. Irwan bin Maidin

En. Madius bin Paun

En. Jetan bin Gunak

Pn. Siti Norfaezah binti Gani

Pengangkutan : En. Johnston bin Yanggor

En. Arifin bin Abdul Rauf

Penginapan : Pn. Arbaiyah binti Ag Arsad

En. Hasbullah bin Abd Hamid

Makanan & Minuman : Pn. Suriani binti Amat

Pn. Amizura binti Mohamad @ Embong

Kebajikan : Pn. Fazaliwaty binti Wahid

Pelaporan/ Dokumentasi : En. Iginitiuse Ganni

Perhubungan Awam : En. Mohamed Zakrie Safwan Tobing

: Cik Soon Chew Yoke

MoU/ NoU : En. Arifin bin Abdul Rauf

Cik Nur Syidatul Najah binti Mohd Rawi

Penyelaras JAWATANKUASA ADUAN DAN MAKLUMBALAS PELANGGAN
Setiausaha : En. Mohd Azhar bin Ramli @ Danial Malan
AJK : Pn. Nik Norhidayah binti Nik Azmi
Pn. Siti Norsillah binti Hamzah

Penyelaras JAWATANKUASA PERANCANGAN DAN TAKWIM
Setiausaha : Cik Zaliha binti Jambul
AJK : Cik Hamizah Hanis binti Awang Besar
: Pn. Arbaiyah binti Ag Arsad
Cik Siti Julekkah binti Ab Wahab
En. Mohd Izzat bin Abd Aziz

31

Buku Pengurusan Kolej Vokasional Labuan

BAB 2
JAWATANKUASA
PENGURUSAN AKADEMIK

32

Buku Pengurusan Kolej Vokasional Labuan

Pengerusi JAWATANKUASA PENGURUSAN KURIKULUM
Timbalan Pengerusi
Naib Pengerusi I JAWATANKUASA AKADEMIK (SENAT)
Naib Pengerusi II
: Pn. Siti Muslihah binti Leeudin
Setiausaha : En. Ramli bin Jalil @ Ram
Pen. Setiausaha : En. Mohd Suffian bin Abdullah
: Pn. Dolores Godon
Ahli
: Pn. Rohani binti Abdul Karem
: Cik Nur Aisyah binti Arsilin @ Aslim

: Pn. Hazimah binti Awang Damit
: En. Jetan bin Gunak
: En. Irwan bin Maidin
: En. Mohd Julpaizal bin Jumat
: Cik Nor Fahmilah binti Mohd Noor
: Cik Norhafizah binti Abd Halim
: En. Muhammad Fakhrul bin Ibrahim
: En. Ramlee bin Yahaya
: En. Sulimpat @ Geoffrey bin Paidi
: En. Madius bin Paun
: Pn. Hafizah binti Drahman
: Cik Soon Chew Yoke
: Pn. Sadiah binti Tamin
: Pn. Fazaliwaty binti Wahid
: Pn. Amizura binti Mohamad @ Embong
: En. Hasbullah bin Abd Hamid
: En. Yu Mong Chieh
: En. Johnston bin Yanggor
: En. Arifin bin Abdul Rauf
: En. Salehhuddin bin Wasli
: En. Mohd Azhar bin Ramli @ Danial Malan

33

Buku Pengurusan Kolej Vokasional Labuan

JAWATANKUASA INDUK PENGURUSAN AKADEMIK

Pengerusi : Pn. Siti Muslihah binti Leeudin
Timbalan Pengerusi : En. Ramli bin Jalil @ Ram
Naib Pengerusi I : En. Mohd Suffian bin Abdullah
Naib Pengerusi II : Pn. Dolores Godon

Setiausaha I : Pn. Fazaliwaty binti Wahid
Setiausaha II : Pn. Amizura binti Mohamad @ Embong

Ahli : En. Jetan bin Gunak
: En. Irwan bin Maidin
: Pn. Hazimah binti Awang Damit
: Pn. Rohani binti Abdul Karem
: En. Ramlee bin Yahaya
: En. Muhammad Fakhrul bin Ibrahim
: En. Sulimpat @ Geoffrey bin Paidi
: Cik Nor Fahmilah binti Mohd Noor
: En. Mohd Julpaizal bin Jumat
: Pn. Hafizah binti Drahman
: En. Madius bin Paun
: Pn. Sadiah binti Tamin
: Cik Soon Chew Yoke
: Pn. Amizura binti Mohamad @ Embong
: Pn. Fazaliwaty binti Wahid
: En. Arifin bin Abdul Rauf
: En. Saiful Nizam bin Fazail
: En. Hasbullah bin Abd Hamid

34

Buku Pengurusan Kolej Vokasional Labuan

JAWATANKUASA JABATAN TEKNOLOGI MEKANIKAL DAN PEMBUATAN

Ketua Jabatan : En. Jetan bin Gunak

TEKNOLOGI AUTOMOTIF

Ketua Program : En. Ramlee bin Yahaya
Penyelaras OJT/ALUMNI/JP : Cik Nur Syidatul Najah binti Mohd Rawi
Penyelaras SKM/PBC : En. Awang Alik bin Saidil
Penyelaras SVM : En. Tang Shu Jie
Penyelaras DVM/DKM : En. Muazinnul Bin Pazli
Ketua Bengkel : En. Muazinnul Bin Pazli
Penyelaras PTA : Cik Nur Syidatul Najah binti Mohd Rawi

TEKNOLOGI PERMESINAN INDUSTRI : En. Sulimpat @ Geoffrey bin Paidi
: En. Rajap bin Matusin
Ketua Program : En. Arifin bin Abdul Rauf
Penyelaras OJT/ALUMNI/JP : En. Sahminan bin Abdul Manan
Penyelaras SKM/PBC : En. Arifin bin Abdul Rauf
Penyelaras SVM : En. Anwar bin Herman
Penyelaras DVM/DKM : En. Suhaibol bin Ag Besar
Ketua Bengkel
Penyelaras PTA : En. Muhammad Fakhrul bin Ibrahim
: En. Muhammad Fakhrul bin Ibrahim
TEKNOLOGI KIMPALAN : En. Faiz Mu'izzuddin Abdullah
: En. Martin bin Majin
Ketua Program : En. Muhammad Fakhrul bin Ibrahim
Penyelaras OJT/ALUMNI/JP : En. Michael Anak Kimli
Penyelaras SKM/PBC : En. Mellvyne Sigo
Penyelaras SVM
Penyelaras DVM/DKM
Ketua Bengkel
Penyelaras PTA

35

Buku Pengurusan Kolej Vokasional Labuan

JAWATANKUASA JABATAN TEKNOLOGI ELEKTRIK DAN ELEKTRONIK

Ketua Jabatan : En. Irwan bin Maidin

TEKNOLOGI ELEKTRIK

Ketua Program : Cik Nor Fahmilah binti Mohd Noor
SU Program : Cik Norhafizah binti Abd Halim
Penyelaras OJT/ALUMNI/JP : En. Che Hasnan bin Che Ismail
Penyelaras SKM/PBC : En. Magendran a/l Perumal
Penyelaras SVM : Pn. Ethylya Pearl Gabrine
Penyelaras DVM/DKM : En. Jamarin bin Jasni
Ketua Bengkel : En. Saiful Nizam bin Fazail
Penyelaras PTA : En. Saiful Nizam bin Fazail

TEKNOLOGI ELEKTRONIK

Ketua Program : En. Mohd Julpaizal bin Jumat
SU Program : Pn. Myrza Fasha binti Md Hamyrudin
Penyelaras OJT/ALUMNI/JP : En. Irwan bin Maidin
Penyelaras SKM/PBC : En. Hasbullah bin Abd Hamid
Penyelaras SVM : En. Hasbullah bin Abd Hamid
Penyelaras DVM/DKM : Pn. Myrza Fasha binti Md Hamyrudin
Ketua Bengkel : En. Muhammad Fazli bin Rusli @ Awang
Penyelaras PTA : En. Andari bin Simin

JAWATANKUASA JABATAN PERNIAGAAN

PENGURUSAN PERNIAGAAN

Ketua Program : Pn. Hafizah binti Drahman
Penyelaras OJT/ALUMNI/JP : Pn. Lyiana binti Rajap
Penyelaras SKM/PBC : Pn. Lyiana binti Rajap

36

Buku Pengurusan Kolej Vokasional Labuan

Penyelaras DVM/DKM : Cik Hamizah Hanis binti Awang Besar
Ketua Bengkel : Cik Hasrinah binti Asmas
Penyelaras LKS : Pn. Nurulhuda binti Mohd Kamil
Penyelaras PTA : Pn. Nurulhuda binti Mohd Kamil

JAWATANKUASA PROGRAM SKM PEMBINAAN BANGUNAN RESIDENSI

Ketua Program : En. Madius bin Paun
Ketua Bengkel : En. Samson Anak Alfred Sanggah
Su Bengkel : Pn. Dayang Siti Khatijah binti Awang Damit
Penyelaras SKM/PBC : En. Ramdan bin Lakat

JAWATANKUASA JABATAN PENDIDIKAN UMUM

Ketua Jabatan Pendidikan Umum : Pn. Hazimah binti Awang Damit

UNIT BAHASA : Cik Soon Chew Yoke
Ketua Unit Bahasa

SVM & SKM : En. Johnston bin Yanggor
Penyelaras Bahasa Melayu : Pn. Charo binti Sani Nordin
Penyelaras Bahasa Inggeris

Penyelaras Bahasa Melayu (SPM) : En. Anwar bin Ibrahim

Diploma : Cik Faezah binti Abil
Penyelaras Kemahiran Dinamika : En. Mohd Afham Faiz bin Mohd Jali
Penyelaras Bahasa Inggeris
: Pn. Charo binti Sani Nordin
Penyelaras Bahasa Inggeris Per-
niagaan : Cik Soon Chew Yoke
: En. Mohd Izzat bin Abd Aziz
Penyelaras Kemahiran Komu- : Cik Shela Voo Shie Wun

Penyelaras Bahasa Arab
Penyelaras Bahasa Mandarin

37

Buku Pengurusan Kolej Vokasional Labuan

UNIT SAINS DAN MATEMATIK : Pn. Sadiah binti Tamin
Ketua Unit Sains Dan Matematik

SVM & SKM : Pn. Fadillah binti Mamat @ Mohd Bintang
Penyelaras Sains : Pn. Siti Suaibah binti Hasbullah
Penyelaras Matematik
Diploma : Cik Zaliha binti Jambul
Penyelaras Sains Teknologi : Pn. Arbaiyah binti Ag Arsad
Penyelaras Matematik Teknologi : Pn. Aminah binti Mat Sohor
Penyelaras Matematik Non Teknologi

UNIT KEMANUSIAAN : Pn. Fazaliwaty binti Wahid
Ketua Unit Kemanusiaan

SVM & SKM : Pn. Noor Azrin binti Nordin
Penyelaras Pendidikan Islam : Cik Irawati binti Indra
Penyelaras Pendidikan Moral : Pn. Lyiana binti Rajap
Penyelaras Sejarah : En. Mohamad Izrul Firdaus bin Mohd Subohi
Penyelaras PJK : Pn. Nur Azureen binti Rusli
Penyelaras Sejarah (SPM)

Diploma : Pn. Syamsiah binti Ismail
Penyelaras Pengajian Islam : Cik Irawati binti Indra
Penyelaras Pengajian Moral : Pn. Nur Azureen binti Rusli
Penyelaras Pengajian Malaysia : Pn. Veronica John Tang
Penyelaras Kokurikulum (Permainan)

UNIT TERAS UMUM : Pn. Amizura binti Mohamad @ Embong
Ketua Unit Teras Umum

Penyelaras Core Abilities (Akademik) : Pn. Nor Aisha bt. Alias

Penyelaras Core Abilities (Vokasional) : Cik Hamizah Hanis binti Awang Besar
Penyelaras Etika Profesionalisme : Cik Nur Aisyah binti Arsilin @ Aslim
Penyelaras Keusahawanan : Pn. Norlaila binti Ishak
Penyelaras Khidmat Komuniti : En. Iginitiuse Ganni

38

Buku Pengurusan Kolej Vokasional Labuan

JAWATANKUASA PENILAIAN DAN PENTAKSIRAN

Ketua Jabatan Penilaian & Pentaksiran : Pn. Rohani binti Abdul Karem

Setiausaha : Cik Nur Aisyah binti Arsilin @ Aslim

UNIT PENILAIAN & PENTAKSIRAN

Ketua Unit Penilaian & Pentaksiran : En. Yu Mong Chieh

Unit Penilaian Berterusan : Cik Irawati binti Indra
: Pn. Myrza Fasha binti Md Hamyrudin

Unit Peperiksaan Berpusat :
Pendaftaran (SVM) : En. Anwar bin Ibrahim
Pendaftaran (DVM) : Pn. Cypriana Cayaus
Pendaftaran (SKM) : Pn. Ethylya Pearl Gabrine

Jadual Waktu (SVM) : Cik Siti Julekkah binti Ab Wahab
Jadual Waktu (DVM) : En. Saharuddin bin Bandung
Jadual Waktu (SKM/ JPK) : Cik Hamizah Hanis binti Awang Besar

Unit Persiapan Tempat : En. Muhammad Fakhrul bin Ibrahim
: En. Arifin bin Abdul Rauf
: En. Mohamad Izrul Firdaus bin Mohd Subohi

Penyelaras Peperiksaan : Cik Shela Voo Shie Wun
: Pn. Nurul Ain binti Juhaimin
: Cik Norhafizah binti Abd Halim

Unit Percetakan : Cik Zaliha binti Jambul
AJK Percetakan Dan Pengurusan Kertas
: Pn. Lyiana binti Rajap
: En. Tang Shu Jie
: Cetak: En. A. Roslan bin Ag. Othman

39

Buku Pengurusan Kolej Vokasional Labuan

AJK Percetakan Dan Pengurusan Kertas : Pn. Nor Aisha binti Alias
Soalan/ Jawapan (DVM)
: En. Iginitiuse Ganni
: Cik Caroline Henry
: Cetak: En. A. Roslan bin Ag. Othman

AJK Percetakan/ Kertas Soalan/ Jawapan : K : Nurulhuda binti Mohd Kamil
(SKM/JPK)
: Pn. Fadillah binti Mamat @ Mohd Bintang
: Cik Hasrinah binti Asmas
: Cetak : Mustapha bin Suliman

Bank Soalan : Pn. Magdaline Lim Stanislous
UNIT PERSIJILAN

Ketua Unit : En. Johnston bin Yanggor

Analisa Data Svm/Skm : Pn. Poh Pei Yi
Analisa Data Dvm : Pn. Syamsiah binti Ismail
Slip Pensijilan Svm/Skm : Pn. Siti Suaibah binti Hasbullah
Slip Pensijilan Dvm : Pn. Noor Azrin binti Nordin

JAWATANKUASA UNIT PERHUBUNGAN DAN LATIHAN INDUSTRI

Ketua Unit : En. Arifin bin Abdul Rauf

Setiausaha : Cik Nur Syidatul Najah binti Mohd Rawi

AJK : Cik Norhafizah binti Abd Halim
: En. Awang Alik bin Saidil
: Pn. Ethylya Pearl Gabrine
: Pn. Myrza Fasha binti Md Hamyrudin

: Pn. Lyiana binti Rajap
: En. Mohd Azhar bin Ramli @ Danial Malan

40

Buku Pengurusan Kolej Vokasional Labuan

Penyelaras JAWATANKUASA INTERVENSI
Setiausaha
Ahli : En. Mohd Azhar bin Ramli @ Danial Malan
: Pn. Magdaline Lim Stanislous
Penyelaras
Penolong Penyelaras : Pn. Hazimah binti Awang Damit
AJK : En. Jetan bin Gunak
: En. Irwan bin Maidin
: En. Mohd Julpaizal bin Jumat
: Cik Nor Fahmilah binti Mohd Noor
: Cik Norhafizah binti Abd Halim
: En. Muhammad Fakhrul bin Ibrahim
: En. Ramlee bin Yahaya
: En. Sulimpat @ Geoffrey bin Paidi
: Pn. Hafizah binti Drahman
: En. Madius bin Paun
: Cik Soon Chew Yoke
: Pn. Sadiah binti Tamin
: Pn. Fazaliwaty binti Wahid
: Pn. Amizura binti Mohamad @ Embong
: En. Salehhuddin bin Wasli

JAWATANKUASA JADUAL WAKTU

: Pn. Aminah binti Mat Sohor
: Cik Caroline Henry

: Pn. Hazimah binti Awang Damit
: En. Jetan bin Gunak
: En. Irwan bin Maidin

41

Buku Pengurusan Kolej Vokasional Labuan

JAWATANKUASA PUSAT BERTAULIAH CAWANGAN

Ketua Penyelaras Pusat Bertauliah Cawangan : En. Hasbullah bin Abd Hamid

Setiausaha SKMM : Cik Siti Julekkah binti Ab Wahab
Setiausaha Surat-Menyurat : En. Iginitiuse Ganni

Penyelaras Peperiksaan & Penilaian : En. Yu Mong Chieh
Penyelaras Ncis/ Core Abilities : En. Mohamad Izrul Firdaus bin Mohd Subohi
Penyelaras Persediaan PPL : Pn. Arbaiyah binti Ag Arsad
Penyelaras Projek Tahun Akhir : En. Saiful Nizam bin Fazail
Penyelaras Lawatan/ Kv Skill/Inovasi/ Robotik : En. Mohd Julpaizal bin Jumat
Penyelaras Fail PB : En. Anwar bin Ibrahim
Penyelaras Data (Markah PA) : En. Jamarin bin Jasni
Penyelaras Eprofiling : En. Awang Alik bin Saidil
Penyelaras Pengesanan Pelajar SKM : Cik Norhafizah binti Abd Halim

JAWATANKUASA ULKS

Penyelaras : Pn. Sadiah binti Tamin

Setiausaha : En. Saharuddin bin Bandung
Timb. Setiausaha : En. Iginitiuse Ganni
AJK Latihan Dan Pementoran : En. Jetan bin Gunak
: En. Irwan bin Maidin
: Pn. Hazimah binti Awang Damit
: Pn. Rohani binti Abdul Karem
: En. Madius bin Paun
: En. Ramlee bin Yahaya
: En. Muhammad Fakhrul bin Ibrahim
: En. Sulimpat @ Geoffrey bin Paidi
: Cik Nor Fahmilah binti Mohd Noor
: En. Mohd Julpaizal bin Jumat
: Pn. Hafizah binti Drahman

42

Buku Pengurusan Kolej Vokasional Labuan

JAWATANKUASA TUGAS KHAS AKADEMIK

JAWATANKUASA PROGRAM PENINGKATAN AKADEMIK

Pengerusi : Pn. Siti Muslihah binti Leeudin
Timbalan Pengerusi : En. Ramli bin Jalil @ Ram
Nasib Pengerusi I : En. Mohd Suffian bin Abdullah
Nasib Pengerusi II : Pn. Dolores Godon

Setiausaha : Pn. Fazaliwaty binti Wahid
: Pn. Amizura binti Mohamad @ Embong

JK AkreditasiMBOT/ MQA :
Ahli : En. Jetan bin Gunak
: En. Irwan bin Maidin
: Pn. Hazimah binti Awang Damit
: Pn. Rohani binti Abdul Karem
: En. Che Hasnan bin Che Ismail

JK Akreditasi PBC :
Ahli : En. Jetan bin Gunak
: En. Irwan bin Maidin
: Pn. Hazimah Binti Awang Damit
: Pn. Rohani binti Abdul Karem
: En. Hasbullah bin Abd Hamid

Program Peningkatan Akademik DVM

Penyelaras : Pn. Amizura binti Mohamad @ Embong

Program Peningkatan Akademik SVM

Penyelaras : Pn. Hazimah binti Awang Damit

43

Buku Pengurusan Kolej Vokasional Labuan

Program Peningkatan Akademik SKM

Penyelaras : En. Hasbullah bin Abd Hamid

Program Intervensi : En. Mohd Azhar bin Ramli @ Danial Malan
Penyelaras : En. Salehhuddin bin Wasli

Persediaan Pelaksanaan Pemantauan
Akademik
AJK : En. Martin bin Majin

: En. Muhammad Fazli bin Rusli @ Awang
: En. Anwar bin Herman
: En. Tang Shu Jie
: En. Magendran a/l Perumal
: Cik Hasrinah binti Asmas
: Pn. Nurul Ain binti Juhaimin
: En. Mohd Afham Faiz bin Mohd Jali
: Cik Faezah binti Abil
: Cik Irawati binti Indra
: En. Ramdan bin Lakat

JAWATANKUASA PENCERAPAN

Pengerusi : Pn. Siti Muslihah binti Leeudin
Timbalan Pengerusi : En. Ramli bin Jalil @ Ram
Naib Pengerusi I : En. Mohd Suffian bin Abdullah
Naib Pengerusi II : Pn. Dolores Godon

Penyelaras : En. Madius bin Paun
Setiausaha : Pn. Siti Norsillah binti Hamzah

AJK : Pn. Fadillah binti Mamat @ Mohd Bintang
Pn. Veronica John Tang
En. Suhaibol bin Ag Besar

44

Buku Pengurusan Kolej Vokasional Labuan

: En. Andari bin Simin

JAWATANKUASA HARI ANUGERAH 2021 (VOCLAB AWARD)

Pengerusi : Pn. Siti Muslihah binti Leeudin
Timbalan Pengerusi I : En. Ramli bin Jalil @ Ram
Timbalan Pengerusi II : En. Mohd Suffian bin Abdullah
Timbalan Pengerusi III : Pn. Dolores Godon
Penyelaras : Pn. Amizura binti Mohamad @ Embong
Setiausaha : Cik Nur Aisyah binti Arsilin @ Aslim

Bendahari Cik Zaliha binti Jambul
Flow Manager : Pn. Suraini binti Amat
: En. Mohd Julpaizal bin Jumat
Sambutan & Protokol
Pn. Fazaliwaty binti Wahid
: En. Irwan bin Maidin

En. Jetan bin Gunak
En. Madius bin Paun
Pn. Rohani binti Abdul Karem
Pn. Hafizah binti Drahman

Pemilihan Pelajar : Pn. Hazimah binti Awang Damit (Svm)
I) Akademik Pn. Amizura binti Mohamad @ Embong (Dvm)

II) Vokasional : En. Hasbullah bin Abd Hamid
III) KOKUM : Pn. Veronica John Tang

Konvo / Jubah : Pn. Nurulhuda binti Mohd Kamil
En. Saharuddin bin Bandung

Perarakan Masuk Peajar : Cik Faezah binti Abil

45

Buku Pengurusan Kolej Vokasional Labuan

Teks Ucapan : En. Mohd Afham Faiz bin Mohd Jali
Cik Shela Voo Shie Wun

: En. Johnston bin Yanggor

Disiplin Pelajar : En. Ariffin Bin Abdul Rauf
En. Salehhuddin bin Wasli
Pn. Nur Azureen binti Rusli

Keselamatan & Kecemasan : En. Mohamad Izrul Firdaus bin Mohd Subohi
Cik Soon Chew Yoke
En. Iginitiuse Ganni
En. Sylvester bin Binson

Sijil / Cenderahati : Pn. Charo binti Sani Nordin
Pn. Lyiana binti Rajap
Pn. Aminah binti Mat Sohor
Cik Hamizah Hanis binti Awang Besar
Cik Irawati binti Indra

Susun Atur Pelajar : En. Mohd Hafiz bin Salleh
En. Anwar bin Herman
Pn. Nor Aisha binti Alias
Cik Nur Syidatul Najah binti Mohd Rawi
Cik Hasrinah binti Asmas

Pendaftaran : Pn. Syamsiah binti Ismail
Cik Norhafizah binti Abd Halim
Cik Nor Fahmilah binti Mohd Noor

Juruacara : En. Anwar bin Ibrahim
Buku Aturcara Pn. Nirwana binti Japili

: Pn. Dk Rubiah binti P Ibrahim
Pn. Nurul Ain binti Juhaimin
Pn. Siti Suaibah binti Hasbullah

46

Buku Pengurusan Kolej Vokasional Labuan

Bacaan Doa : En. Mohd Izzat bin Abd Aziz
Jurugambar
Hebahan / Publisiti : En. Muhammad Fakhrul bin Ibrahim
En. Yu Mong Chieh
Banner / Backdrop Pn. Myrza Fasha binti Md Hamyrudin
Susun Atur Dewan
Hiasan Pentas En. Mohd Azhar bin Ramli @
Peralatan : Danial Malan

Pn. Siti Norsillah binti Hamzah
Pn. Nik Norhidayah binti Nik Azmi
Pn. Arbaiyah binti Ag Arsad

: En. Suhaibol bin Ag Besar
En. Mohamed Zakrie Safwan Tobing
En. Ramlee bin Yahaya
En. Rajap bin Matusin

: En. Jamarin bin Jasni
En. Michael Anak Kimli
En. Muazinnul Bin Pazli
En. Faiz Mu'izzuddin Abdullah

: Pn. Ethylya Pearl Gabrine
Pn. Jamiyah @ Jamayah binti Abd Rasyid
Pn. Siti Norfaezah binti Gani
Pn. Nurnizah binti Umar

: En. Ramdan bin Lakat
En. Samson Anak Alfred Sanggah
En. Sulimpat @ Geoffrey bin Paidi
En. Martin bin Majin

47

Buku Pengurusan Kolej Vokasional Labuan

En. Ahmad Mazran bin Shakam

Pengangkutan : En. Ludin bin Pungut
En. Mustapha bin Suliman

Dokumentasi : En. Awang Alik bin Saidil
Cik Caroline Henry
Pn. Magdaline Lim Stanislous

P.A Sistem & Pemilihan Muzik : En. Muhammad Fazli bin Rusli @ Awang
Konvo: En. Andari bin Simin
En. Saiful Nizam bin Fazail

Pencetakan : En. A. Roslan bin Ag. Othman
Pn. Suzan Teo

Makanan : Pn. Noor Azrin binti Nordin
Cik Siti Julekkah binti Ab Wahab

Pn. Fadillah binti Mamat @ Mohd Bintang

Pn. Sadiah binti Tamin
Pn. Sarimah binti Wahab
Pn. Haslinah binti Mohd Thaufeck

Kebersihan : En. Sahminan bin Abdul Manan
En. Tang Shu Jie
Pn Jelendang anak Garai
Pn. Nur Nisa Firiyani Yenish

48

Buku Pengurusan Kolej Vokasional Labuan

JAWATANKUASA LATIHAN DAN PEMENTORAN AKADEMIK

Pengerusi : Pn. Siti Muslihah binti Leeudin
Timbalan Pengerusi I : En. Ramli bin Jalil @ Ram

Timbalan Pengerusi II : En. Mohd Suffian bin Abdullah
Timbalan Pengerusi III : Pn. Dolores Godon

Penyelaras : Pn. Arbaiyah binti Ag Arsad
Setiausaha : Pn. Siti Norsillah binti Hamzah

AJK : Pn. Nurulhuda binti Mohd Kamil (Dokumentasi)
Pn. Hazimah binti Awang Damit
En. Jetan bin Gunak
En. Irwan bin Maidin
En. Mohd Julpaizal bin Jumat
Cik Nor Fahmilah binti Mohd Noor
Cik Norhafizah binti Abd Halim
En. Muhammad Fakhrul bin Ibrahim
En. Ramlee bin Yahaya
En. Sulimpat @ Geoffrey bin Paidi
Pn. Hafizah binti Drahman
En. Madius bin Paun
Cik Soon Chew Yoke
Pn. Sadiah binti Tamin
Pn. Fazaliwaty binti Wahid
Pn. Amizura binti Mohamad @ Embong
En. Salehhuddin bin Wasli

49

Buku Pengurusan Kolej Vokasional Labuan

JAWATANKUASA INOVASI & KV SKILLS

Pengerusi : Pn. Siti Muslihah binti Leeudin
Timbalan Pengerusi I : En. Ramli bin Jalil @ Ram
Timbalan Pengerusi II : En. Mohd Suffian bin Abdullah
Timbalan Pengerusi III : Pn. Dolores Godon

Penyelaras : Pn. Norlaila binti Ishak
Setiausaha : Cik Faezah binti Abil

AJK : En. Muhammad Fazli bin Rusli @ Awang
: En. Jamarin bin Jasni
: En. Anwar bin Herman
: En. Muazinnul Bin Pazli
: En. Samson Anak Alfred Sanggah
: Pn. Veronica John Tang
: En. Magendran a/l Perumal
: En. Mohd Hafiz bin Salleh

JAWATANKUASA PENERAPAN OBE

Pengerusi : Pn. Siti Muslihah binti Leeudin
Timbalan Pengerusi I : En. Ramli bin Jalil @ Ram
Timbalan Pengerusi II : En. Mohd Suffian bin Abdullah
Timbalan Pengerusi III : Pn. Dolores Godon

Penyelaras : En. Arifin bin Abdul Rauf
Setiausaha : Pn. Nurul Ain binti Juhaimin

AJK Pelaksana : En. Rajap bin Matusin
: En. Michael Anak Kimli
: En. Mohamed Zakrie Safwan Tobing
: Pn. Amizura binti Mohamad @ Embong
: Pn. Siti Norfaezah binti Gani
: Cik Nur Syidatul Najah binti Mohd Rawi
: Cik Norhafizah binti Abd Halim
: Pn. Myrza Fasha binti Md Hamyrudin

50


Click to View FlipBook Version