The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

مجلة طليعة لبنان تشرين الثاني 2019

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search

مجلة طليعة لبنان تشرين الثاني 2019

مجلة طليعة لبنان تشرين الثاني 2019

‫€‪@ ‡yaìÛ[email protected]æbäjÛ@òÈîÜ‬‬
‫ــ ـ ــ ن ـ ــ د‬

‫ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ‪٢٠١٩‬‬

‫اﻟﺸﻬﻴﺪ اﻟﻘﺎﺋﺪ‬ ‫ﻓﻠﺴـﻄﻴﻦ ﻓﻲ ﻗﻠﻮﺑﻨﺎ وﻓﻲ ﻋﻴﻮﻧﻨﺎ إذا ﻣﺎ اﺳــﺘﺪرﻧﺎ إﻟﻰ أي ﻣﻦ اﻟﺠﻬﺎت ا رﺑـﻊ‬
‫ﺻﺪام ﺣﺴﻴﻦ‬

‫ﻃﻠﻴﻌﺔ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ‪ /‬ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ‪٢٠١٩‬‬

‫م‬ ‫ق‬ ‫ب‬
‫و‬
‫وم‬ ‫و‬

‫כ ـ ـ ــت‬ ‫يو و ‪،‬و‬ ‫و‬ ‫ـب ــ ـ‬ ‫ـق‬ ‫ـ ًـ‬ ‫د‬ ‫ل‬ ‫ح‬
‫ـ وع ـ ـ ن‬ ‫ــ‬ ‫قـ‬ ‫ـ‬
‫د ر د ر ـ ون ـ ـ ـ‬ ‫و ت‪ ،‬و‬ ‫ـ‬ ‫ــ‬ ‫ــ‬ ‫ـ‬

‫ن ـم‬ ‫ده‪ .‬س م‬ ‫ت‪:‬‬

‫ـ ـ ـ ـ ـ ـ ود ـ ـ ـ‬ ‫وو‬ ‫م ـ ـ ـ ـ وع ـ ـ ن‬ ‫ر‬

‫م ‪.٢٠٠٣‬‬ ‫ـ ـً‬ ‫ل‬ ‫و‬ ‫ـ ــرـ و ـ و ـ ـ ـ‬ ‫ر‬
‫ن ـ ـ ــ‬ ‫ـ ـ ـن‬ ‫و‬
‫بو‬ ‫م ـ ـ ـ ــ ـ ــ ل‬ ‫مو‬

‫ـ ـ وع ـ ـ ن‬ ‫م‬ ‫ح ب ـ ي ـــ‬ ‫زن‬

‫ـ ـ ـدـ‬ ‫ق‬ ‫ه‬ ‫ل و د ه وز دو ‪ ،‬و ـ ر ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ‬

‫כ ن و ـ ن ـ ـ ق ـن‬ ‫وو‬ ‫و دو‬

‫ق ن د ‪ ١‬و‪ ٢‬و‪ ٧‬و‪ ١٨‬و‪١٩‬‬ ‫ون‬ ‫ل‪.‬‬

‫و صـ ـ ـ ق ـ ــ‬ ‫و‪ ٢٠‬و‪.٢١‬‬ ‫ـ ـ ـ ـد ــ ـم‬ ‫و وع ن‬

‫ول‪ ،‬و ـ ـ ـ ـ ن‬ ‫دو‬ ‫و‬ ‫ب م ـ وـي‬

‫ل ـ م ــ ـ ـ و ــ ــ‬ ‫لز‬ ‫ـ ‪.‬وـ ـ ـ ـ ت‬ ‫د‬

‫ـــ‬ ‫و در‬ ‫وع ـ ـ ـ ن ـ ـ ـ ـ ـ ـ‬

‫م ‪ ١٩٨١‬د ‪ ١‬و ‪ ٢‬و ‪ ٣‬و ‪ ٤‬و‪ ٦‬ول‪.‬‬ ‫ــ ـ ــ ل ـ ـ ـ‬ ‫و‬

‫ــق ـ‬ ‫هכ د‬ ‫ن ور ـ ـ ـ ق و ـ ـ ـ‬ ‫و‬

‫ــ ـ‪.‬‬ ‫و م وو‬ ‫وـ ـ وـ ـــ‬ ‫وم و‬ ‫ًو‬

‫ه כ و ـ ـ ـ ــس‬ ‫ود‬ ‫و ـ ـ لو ـ ــ ـ ــ و ـ ـ‬

‫ــ ـ‬ ‫ًو‬ ‫و‬ ‫ل‬ ‫ري‬ ‫و‬ ‫ـ وع ـ ـ ـ ن ـ ـ‬ ‫‪.‬ـ‬ ‫د‬
‫ـو‬ ‫ـ‬ ‫وـ‬
‫ـ‬ ‫و‬ ‫رت‬ ‫ـ ـ ـ ـ ـه‬ ‫د‬

‫‪.‬‬ ‫و ) ن ث ( ــ‬ ‫ن‬

‫نم‬ ‫ب‪ ،‬ي ن ـ‬

‫ـ ـ ــًــ ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـــ ـ‬ ‫م‬ ‫د‬ ‫ـ ـ ـ ـ ـ ي ـ ـ ـ ـ ـوو ــ ل ــ‬
‫‪،‬وـ ـ ــ‬
‫و ر ـــ ـ و ــ ل ـ ـ و ـ ـ ـ‬

‫م ــ ـ ــ ـم‬ ‫و‬ ‫و ـ ـ ــ و ـ ــ رـ ‪.‬و ـ ه ـ ـد‬

‫ـ ـ ـــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ وو ــ ل‬ ‫)( د ـ‬

‫م ‪ .٢٠٠٣‬و د ن ل ـ ـ ـ ـ‬ ‫ري‬ ‫ن) ب ـ ـ ـ‬ ‫وع ن‬

‫م ـ وـ‬ ‫ت ـ ـ وط ـ ـ ـ ص ـ ـ ـ ـ ـ‬

‫ـ ـ ـ ـ ف ـ ـ ـ ـ ف ول‬ ‫و‬ ‫و قو‬ ‫ن ر دون‬

‫قو ر و ر و ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ‬ ‫و و ـ و ـ ــ ـ و ـ ي و‬ ‫و‬

‫ن‪ .‬ـ ود ‪،‬‬ ‫وي و ل‬ ‫دي و (‪.‬‬

‫ــ ــ ـ ـ‬ ‫و ص دل ي‬ ‫ـ ـ ـ ده ـ وع‬ ‫نم‬

‫و ب رون‪.‬‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـً ـ‬ ‫ــ ـ‬ ‫ـً‬ ‫ن‬
‫ـ ن‪،‬‬ ‫ق‬ ‫ـ‬ ‫ـر‬ ‫ود‬
‫د ‪٢٠١٩‬‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ــ‬
Click to View FlipBook Version