The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

ถอดบทเรียนที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์การปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by thammasorn morawan, 2019-11-20 02:58:56

สัมมนานักศึกษาสหกิจศึกษา 2562

ถอดบทเรียนที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์การปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

SOUTHEAST BANGKOK COLLEGE

ถอดบทเรยี น

กิจกรรมสัมมนานักศึกษาสหกิจศึกษา 2562

การสัมมนา

Iนักศึกษาสหกิจศึกษา

ตามมาตรฐานการดําเนินงานสหกิจศึกษา กําหนดรูปแบบ
กิจกรรมภายหลังจากทีนักศึกษาเสร็จสินการปฏิบัติงาน
ทังนี เพือให้เกิดการแลกเปลียนเรียนรู้ประสบการณ์ที
นักศึกษาแต่ละคนได้รับจากการปฏิบัติงานในสถานประกอบ
การ ลักษณะงาน สภาพการทํางานทีแตกต่างกัน อันจะนาํ
ไปสู่ความรู้ความเข้าใจและความพร้อมทีจะเข้าสู่อาชีพหลัง
จากสําเร็จการศึกษา

COOPERATIVE EDUCATION
1/2562

ในภาคการศึกษาที 1 ปการศึกษา 2562 วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก จัดส่งนักศึกษาออกปฏิบัติงานสห
กิจศึกษาจํานวน 24 คน เปนนักศึกษาสาขาวิชาการตลาด จํานวน 6 คน

และสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ จํานวน 18 คน ปฏิบัติงานในสถานประกอบการจํานวน 13 แห่ง
ตังแต่วันที 4 มิถุนายน – 30 กันยายน 2562

รูปแบบกิจกรรม

เปนลักษณะของการสัมมนา โดยสรา้ งสภาพแวดล้อมทีเอือ
ใหน้ ักศึกษาทุกคนทีเข้ารว่ มได้มีโอกาสในการพูดคุย
นาํ เสนอความคิด ข้อคิดเหน็ ประสบการณ์ และแลกเปลียน
เรยี นรูร้ ว่ มกันผ่านกิจกรรมกลุ่มซงึ จัดนักศึกษาคละสาขา
เพือใหไ้ ด้ประสบการณ์จากเพือทีทํางานในลักษณะทีต่างกัน
ออกไป

ทังนี ได้กําหนดกิจกรรมออกเปน 2 ชว่ ง คือ

ช่วงที 1
“ประสบการณ์ทีดีทีสุดและแย่ทีสุด
ทีฉันได้รับจากการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา”

แชรป์ ระสบการณ์ ลงบน Post-it และบอกเล่า.

ช่วงที 2
“สิงทีได้รับ ปญหาทีได้พบ การแก้ไข
และสิงทีควรปรับปรุง”

Brainstorming ลงบน Flip chart และแลกเปลียน

ประสบการณ์ดีๆ การได้ไปสหกิจศึกษาทําให้ได้ทํางานจริง มี
ทีได้รับ ประสบการณ์ตรง

ได้เรียนรู้การทํางานร่วมกับเพือนร่วมงาน

มี พ นั ก ง า น พี เ ลี ย ง ที ดี ซึ ง ไ ด้ ช่ ว ย ส อ น ง า น แ ล ะ ใ ห้
คําแนะนําในการทํางาน มีนําใจ ดูแลเอาใจใส่

ได้ฝกปฏิบัติจากอุ ปกรณ์การทํางานจริง

ได้ทํางานในสถานการณ์จริง หน้างานจริง

ประสบการณ์ ภาระงานไม่ชัดเจน
ดีน้อยหน่อย
ทีเปนบทเรียน ขาดการได้รับความร่วมมือจากพนักงานในฝาย
ห ร ือ ห น่ ว ย ง า น อื น

มุ ม ม อ ง ข อ ง พ นั ก ง า น ใ น ส ถ า น ป ร ะ ก อ บ ที ม อ ง ว่ า
เปนนักศึกษาฝกงาน และยังไม่เข้าใจกับคําว่า
ส ห กิ จ ศึ ก ษ า

ปญหาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล เช่น
ปญหาการหึงหวง

"ปญหาส่วนใหญ่ มักเกิดใน
ช่วงแรกๆ ของการทํางาน"

จากสถานการณ์ สู่บทเรยี นเพือพัฒนา

สร้างความเข้าใจ การเตรียมพร้อม ส ร ้า ง ก า ร จู ง ใ จ

ในการจัดการเรยี นการสอนแบบ ต้องเน้นยาํ ประเด็นปญหา ด้วยประสบการณ์ทีดี
สหกิจศึกษาแก่สถานประกอบการ ทีมักจะเกิดขึนในชว่ งแรกของ ในการปฏิบัติงานทังพีเลียงดี

ซงึ จะนาํ ไปสู่การมอบหมายงาน การทํางาน งานดี รายได้ดี
และปฏิบัติต่อนักศึกษาอย่าง และวธิ กี ารรบั มือกับปญหา

เหมาะสม

่ชวง ีท 2 สิงทีได้รับ
ปญหาทีพบ
แนวทางการแก้ไข
และสิงทีอยากให้เรา
ปรับปรุง

สิงทีได้รับ

"เส้นทางอาชีพ"

ประเด็นทีน่าสนใจเกียวกับสิงทีนักศึกษาได้รับจากการปฏิบัติ
งานสหกิจศึกษา นอกจากทีนักศึกษาจะได้รับความรู้ในการ
ทํางานจากการลงมือทาํ งานจริง ความรู้ใหม่ๆ ทีอาจไม่ได้ใน
ชันเรียน การทาํ งานเปนทีมร่วมกับผู้อืนแล้ว นักศึกษายังได้
สะท้อนว่า ครังนีได้เรียนรู้เส้นทางอาชีพตามสาขาทีได้เรียน
และวิธีการทีจะเดินทางไปในเส้นทางอาชีพนัน ซึงเปน
ประโยชน์ต่อการวางแผนอนาคตทางอาชีพของนักศึกษาเมือ
สาํ เร็จการศึกษาจากวิทยาลัย

ปญหา การแก้ไข

การถูกมองวา่ - เตรยี มความพร้อม โดยเฉพาะทักษะที
"เปนเพียงนักศึกษา จําเปน เช่น โปรแกรม Excel
ฝกงาน จงึ ไมค่ อ่ ยให้ - อาจารย์ทีปรกึ ษาควรทําจดหมายแนะนํา
ความสาํ คญั และมอบ นกั ศึกษา เพือให้สถานประกอบการได้
ทราบถึงความสามารถตําแหนง่ งานที
หมายงาน" เหมาะสมของนกั ศึกษาแต่ละคน

ปญหา การแก้ไข

หงึ หวง หลกี เลยี งการพูดคยุ เรอื งสว่ นตวั เน้น
เฉพาะเรืองงาน

ปริมาณงานมาก พยายามทาํ ให้เตม็ ที สอื สารกบั พีเลยี งถงึ
จากการมีพีเลยี งหลายคน แผนการทาํ งาน แจง้ ใหท้ ราบความ
ก้าวหนา้ เสมอเพือแก้ไขปญหาใหท้ ัน

สิงทีอย่างให้ 1 ครงั
ปรับปรุงแก้ไข
จาํ นวนการเข้านิเทศ เพียงครังเดียวได้ไหม

*วิทยาลัยฯ กําหนดการนิเทศ 2 ครัง โดยครังที 1 เพือดูความเหมาะสมของงานทีปฏิบัติ และครังที 2 เพือนาํ เสนอผลงาน

สิงทีอย่างให้ เทอม 2
ปรับปรุงแก้ไข
ควรออกปฏิบัติงานเทอม 2 เผือได้งานเลย

*ปการศึกษา 2563 ปรับช่วงเวลาการออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาเปนภาคเรียนที 2

สิงทีอย่างให้ มากกว่า 1
ปรับปรุงแก้ไข
ส่งขอสมัครงานมากกว่า 1 แห่งได้ไหม
กลัวไม่ตอบรับ แล้วออกสหกิจไม่ทัน

*การกําหนดให้เลือกเพียง 1 แห่ง เพือปองกันปญหาการเปลียนสถานประกอบการโดยไม่เหมาะสม แต่เปนประเด็นทีควรพิจารณาถึงการปรับปรุง

สะท้อนบทเรียน สู่ ผลการเรียนรู้

คุณธรรม จรยิ ธรรม ความรู้ ทักษะทางปญญา ทักษะความสัมพันธ์ ทักษะการวเิ คราะห์

- ปฏิบตั ิงานสาํ เรจ็ ครบถ้วนตาม - มโี อกาสไดใ้ ชค้ วามรทู้ ีเรยี นในชนั - ไดน้ าํ ความรทู้ ีมมี าใชใ้ นการแก้ - มโี อกาสในการปฏิบตั ิงานรว่ มกับ เชงิ ตัวเลข ฯ
ระยะเวลาทีกําหนด 4 เดอื น เรยี น ในการปฏิบตั ิงานตามทีไดร้ บั ปญหาในการทํางาน และแก้ไข ผอู้ ืนทังพเี ลียง พนกั งาน และ
- มคี วามรบั ผดิ ชอบต่องาน มอบหมาย ปญหาตามโจทยท์ ีไดร้ บั จากสถาน นกั ศึกษาจากสถาบนั อืน - มโี อกาสในการนาํ เสนอผลการ
- ไมพ่ บปญหารอ้ งเรยี นเรอื ง - ไดค้ วามรปู้ ระสบการณท์ างวชิ า ประกอบการ หรอื ปญหาทีพบจาก - ไดร้ บั ผดิ ชอบในงานทีมคี วาม ปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา โดยใช้
ชพี ใหมๆ่ ทีอาจไมไ่ ดร้ บั ใน การทํางาน สาํ คัญของสถานประกอบการ เชน่ เครอื งมอื และสอื ในการนาํ เสนอผล
ความประพฤติ หอ้ งเรยี น เชน่ การออกปฏิบตั ิงาน - พฒั นาโครงงานสหกิจศึกษาซงึ นกั ศึกษาการตลาดมโี อกาสในการ งาน
- ไดร้ บั คําชนื ชมถึงความมนี าํ ใจใน จดั Event จรงิ การใชอ้ ุปกรณ์ แสดงใหเ้ หน็ ถึงการใชท้ ักษะทาง ทําชนิ งานสาํ หรบั การวางขาย - ไดเ้ รยี นรกู้ ารใชเ้ ครอื งมอื
เคลือนยา้ ยต้คู อนเทนเนอร์ ปญญาในการวเิ คราะห์ สงั เคราะห์ สนิ ค้าตัวใหม่ รว่ มกับพๆี ในฝาย เทคโนโลยที ีเกียวกับการทํางาน
การใหค้ วามชว่ ยเหลือในการ เปนต้น - นาํ ความรมู้ าใชใ้ นการแก้ปญหา และต่างฝาย และสามารถทํางานที เชน่ โปรแกรมในการออกแบบสอื
อยา่ งเปนระบบ รบั ผดิ ชอบไดส้ าํ เรจ็ ตามเวลาที สาํ หรบั จดั แสดงผลิตภัณฑ์
ทํางาน กําหนด เทคโนโลยใี นการขนยา้ ยสนิ ค้า ฯลฯ
- พฒั นาเรอื งความตรงต่อเวลาได้

ดขี นึ

ภาพรวมของการจัดกิจกรรม

มีนักศึกษาเข้าร่วมจํานวน 24 คน คิดเห็นร้อยละ 92
นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการจัดงานโดยเฉพาะเวลาทีกระชับ
ได้ทบทวนและสะท้อนผลการเรียนรู้ทีได้รับจากการไปสหกิจศึกษา

ในส่วนของความเห็นเพิมเติม
ส่วนใหญ่เห็นว่าควรจัดกิจกรรมลักษณะนีให้กับรุ่นต่อๆ ไป
เพราะได้แลกเปลียนประสบการณ์กัน ในบรรยากาศทีเปนกันเอง

ไม่กดดัน ได้รับฟงข้อมูลจากเพือนคนอืนๆ
ซึงเปนประโยชน์ต่อการนําไปพัฒนาตนเองและปรับใช้ในอนาคต.

COOP @SBC กลุ่มงานมาตรฐานวิชาการ

ชนั 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 181


Click to View FlipBook Version