The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

1_16_3_Maliin em hangan niiluuleh baiguullagiin u_a shalgah hh 2016

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by banzaijamsran, 2019-05-07 05:51:11

1_16_3_Maliin em hangan niiluuleh baiguullagiin u_a shalgah hh 2016

1_16_3_Maliin em hangan niiluuleh baiguullagiin u_a shalgah hh 2016

№1.16.3.МАЛЫН ЭМ ХАНГАН НИЙЛҮҮЛЭХ
БАЙГУУЛЛАГЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГ ШАЛГАХ

ХЯНАЛТЫН ХУУДАС

Хяналтын байгууллага:
Шалгуулагч этгээдийн нэр:
Объектын нэр:
Регистрийн дугаар:

Шаардлага хангасан Хууль сахин Хяналт шалгалт хийсэн огноо: …./../..
асуултын тоо: мөрдөлтийн хувь:
Эрсдэл үүсэх
Шаардлага хангаагүй Эрсдэл үүсэх магадлал
нийт оноо: магадлалын хувь:

ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН АСУУЛТУУД, ҮНЭЛГЭЭ

Батлагдсан
оноо

Хууль тогтоомж, дүрэм, журам, Асуултууд Шаардлага Авсан
№ стандартын нэр, зүйл, заалт хангасан оноо

Шаардлага
хангаагүй

12 3 4 5

Малын эм ханган нийлүүлэх байгууллагад тавих шаардлага 0 60 0
0 9
1 ЭЭХТХ 7.2 Малын эм, эмнэлгийн хэрэгсэл 0 9
импортлох тусгай зөвшөөрөлтэй 0 3

2 МУСЭМХТХ 7.3.1 Улсын болон бүс нутгийн хэмжээнд 0 6
3 БОНБҮТХ 4.1 БУТХ 19.5 үйл ажиллагаа явуулах талаар
4 ЭЭХТХ 8.2 MNS 6461:2014 хяналтын төв албаны дүгнэлттэй. 0 9

5 ЭЭХТХ 22.1. Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын
ерөнхий үнэлгээтэй
Малын эм ханган нийлүүлэх
байгууллагын мэргэжлийн үйл
ажиллагааг мэргэжлээрээ 3-аас
доошгүй жил ажилласан
итгэмжлэгдсэн малын их эмч гардан
удирддаг
Монгол улсад импортлох эм,
биобэлдмэл нь малын эмийн улсын
бүртгэлд бүртгэгдсэн

Хуудас 1

Мал эмнэлгийн зориулалтаар

хэрэглэх эм, эмнэлгийн хэрэгслийн

6 ЭЭХТХ 23.1. чанарын баталгаажуулалтыг 0 9

холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу 0 3

хийлгэсэн 0 3
0 9
7 ЭЭХТХ 15.1. Эм, эмнэлгийн хэрэгсэл ханган 0 39
нийлүүлэх байгууллага нь эм, 0 3
эмнэлгийн хэрэгсэл импортлоход 0 3
МЭҮГ-аас импортын лиценз авч 0 3
улсын хилээр нэвтрүүлсэн 0 9
0 9
8 ЭЭХТХ 15.6 Эм, эмнэлгийн хэрэгсэл импортлогч 0 6
нь гадаад улсын эмийн үйлдвэр,
эсхүл түүний албан ёсны гэрээт 0 6
борлуулагчтай худалдааны гэрээтэй 0 93

9 ЭЭХТХ 11.1.7 Хуурамч эм импортлож, 0 3

худалдаалаагүй 0 9

Малын эм ханган нийлүүлэх байгууллагын бүтэц, зохион 0 9 0
0
байгуулалт

10 Эм ханган нийлүүлэх байгууллага нь
удирдлагатай

11 5.3 Захиалга хүлээн авах, олгох өрөөтэй
MNS 6461:2014
Бэлтгэн нийлүүлэхтэй
12
Агуулахтай
13
Чанарын хяналтын нэгжтэй
14 Малын эм ханган нийлүүлэх
байгууллага нь үйл ажиллагаандаа
15 MNS 6461:2014 5.5 статистик мэдээллийн бүртгэл
хөтөлсөн
16 MNS 6461:2014 5.6 Малын эмийн импортын тайлан,
мэдээг хагас, бүтэн жилээр гаргаж
Малын эмийн салбар зөвлөлд
хүргүүлсэн

Байр, тоног төхөөрөмж

17 MNS 6461:2014 Малын эм, эмнэлгийн хэрэгсэл
ханган нийлүүлэх байгууллага нь
MNS 5283:2014 6.1 “Гудамж, зам, талбай, үл хөдлөх эд
хөрөнгийн хаягийн тэмдэглэгээнд
18 тавих ерөнхий шаардлага” стандарт
хангасан хаягтай
MNS 6461:2014 6.2
19 Бараа ачиж буулгахад зориулагдсан
талбайтай

Төвлөрсөн болон хэсгийн цахилгаан,
дулаан, усан хангамжийн системд
холбогдсон орон сууцны бус эм зүйн
болон эрүүл ахуйн шаардлагад
нийцсэн зориулалтын үйлчилгээний
байртай

Хуудас 2

Байр нь нийслэлд удирдлага,

захиалга хүлээн авах, бэлтгэн

20 MNS 6461:2014 6.3 нийлүүлэх болон агуулахыг 0 9

оролцуулаад 130 м/кв-аас багагүй, 0 3
0 3
хөдөө орон нутагт 50м/кв-аас багагүй 0 3
0 3
талбайтай нэгдмэл цогцолбортой 0 3
0 3
21 Эм хадгалах зориулалтын тавиуртай 0 9
0 9
22 Суурь, цахилгаан жинтэй
0 9
23 Эм биобэлдмэл хадгалах
0 9
24 MNS 6461:2014 6.4 зориулалтын тохируулгатай 0 9
25 0 114
26 хөргөгчтэй
27 0 9
28 Термометртэй
0 9
29 Гигрометртэй 0 9
MNS 6461:2014 6.5
Компьютертэй 0 6
30
31 Үйл ажиллагааны цар хүрээтэйгээ 0 3
0 3
уялдуулан хөргөх камертай 0 3

Ачаа зөөх механикжсан хэрэгсэлтэй

Лабораторийн оношлуур,

биобэлдмэл ханган нийлүүлэх

байгууллага нь зориулалтын хүйтэн

өрөөтэй

Хүйтэн хэлхээний тоног

төхөөрөмжтэй

Цахилгаан тасарсан үед хөргүүр

ажиллуулах мотортой

Дотоодын хяналт 0

32 MNS 6461:2014 7.1 Малын эмийн чанарт тавих
33 дотоодын хяналтыг чанарын
менежер хариуцдаг, ажлын дадлага
туршлагатай

Эм, хэрэгслийн чанартай холбоотой
дотоод хяналт хийх төлөвлөгөөтэй

Дотоод хяналтыг төлөвлөгөө
34 графикийн дагуу улирал бүр хийдэг

35 Эм, хэрэгслийг хүлээн авахад
ТХШТХ 7.2 чанарыг хянах тусгай үйл ажиллагаа
явагддаг, баримтжуулалт хийгддэг
36
Хийсэн хяналт шалгалтын талаар
37 бүртгэл хөтөлж, мэдээллийн сан
бүрдүүлдэг
38
Анхан шатны бүртгэл баримтыг

шаардлагатай хугацаагаар хянадаг

Эм, хэрэгслийн чанартай холбоотой

асуудлыг хурдан шуурхай

шийдвэрлэдэг

Хуудас 3

39 MNS 6461:2014 7.2 Малын эмийн хадгалалт, бэлтгэн 0 9
нийлүүлэлт, тээвэрлэлтийг эмийн
40 MNS 6461:2014 7.3 чанар, идэвх, аюулгүй байдлыг 0 9
алдагдуулахгүйгээр, бичил биетэн
41 MNS 6461:2014 7.4.1 болон тоос чийг зэрэг гадны 0 9
нөлөөгөөр бохирлогдохгүй байхаар 0 9
42 зохион байгуулсан 0 9
MNS 6461:2014 7.4.2 0 9
Малын эмийн чанарын баталгаа нь 0 9
43 0 9
44 үйлдвэрлэгчийн цувралын 0 54
0 9
MNS 6461:2014 7.4.3 сертификатад холбогдох мэргэжлийн
45 0 3
байгууллагын баталгаажуулалт
46 MNS 6461:2014 7.4.4
болон итгэмжлэгдсэн лабораторийн

дүгнэлтээр нотлогдсон

Малын эмийн чанарын

баталгаажуулалт, хадгалалт, чанарт

хяналт тавьж, хүлээн авсан бүх

эмийн хүчинтэй хугацаа болон

чанарын баталгаажилтын бүртгэл

хөтөлсөн

Малын эм ханган нийлүүлэх

байгууллагын үйл ажиллагааны

дотоод дүрэмтэй

Дүрэмд заагдсаны дагуу бүх шат

дамжлагад хяналт тависан

Жин, хэмжих бусад хэрэгсэлийг

баталгаажуулсан,

Графикийн дагуу тохируулга

хийгдсэн эсэхэд хяналт тависан

Тээвэрлэлтийн явцад хагарсан,
асгарч холилдсон, хадгалалтын
явцад чанар нь муудсан эмийг
буцаан таталт хийж, холбогдох
хууль, журмын дагуу устгал хийсэн

Малын эмийг агуулахад хүлээн авах, олгох 0

Агуулах нь бараа хүлээн авах хэсэг,

хадгалалтын онцгой нөхцөл

47 MNS 6461:2014 5.4 шаарддаг эм, буцаагдсан барааг

хадгалах зориулалтын өрөөтэй

байна.

48 MNS 6461:2014 8.1 Агуулахын хүлээн авах хэсэгт эмийн
чанарын баталгаажилт, хаяг, шошго,
савлалт бүрийн бүрэн бүтэн байдал,
бохирдол зэргийг шалган нэг
бүрчлэн тоолж, дагалдах баримт
бичигтэй тулгаж хүлээн авсан

Хуудас 4

Хүлээн авсан эм, эмнэлгийн

хэрэгслийн савлалт нь гэмтэлтэй,

чанарын баталгаажилтгүй, захиалгад

тохироогүй, дагалдах бичиг

49 MNS 6461:2014 8.3 баримтгүй, чанарын хувьд 0 3
50 MNS 6461:2014 8.4 0 3
эргэлзээтэй бол “түр хүлээлгэнд
51 8.5 0 9
52 8.6 байгаа“ гэж хаяглан асуудлыг зохих 0 9
53 8.7 0 9
журмын дагуу шийдвэрлэх хүртэл

тусгаарлан хадгалсан

Малын эм, эмнэлгийн хэрэгслийг

эмнэлгийн байгууллага, эмийн

сангийн албан ёсны захиалгыг

үндэслэн итгэмжлэгдсэн ажилтанд

дагалдах бичиг баримтыг

дагалдуулан бөөний үнээр олгосон

Малын эмийн захиалгын дагалдах
бичиг баримт нь нийлүүлэгчийн нэр,
худалдан авагчийн нэр, нийлүүлсэн
огноо, эмийн нэр, тун, тоо хэмжээ,
үйлдвэрлэгчийн нэр,цувралын дугаар
болон баталгаажилтын дугаар
зэргийг агуулсан. /Малын эмийн
дагалдах баримтыг 2 хувь үйлдэж,
хадгалсан/

Их хэмжээгээр савласан малын
эмийг зөвхөн малын эмийн санд
олгосон

Малын эмийг агуулахаас гаргахдаа
эхэлж нийлүүлэгдсэн болон эхэлж
хугацаа нь дуусах барааг түрүүлж
олгох зарчим баримталсан

Эмийн хөдөлгөөний бүртгэлийг

54 8.8 чанарын менежерээр 0 9
0 141
баталгаажуулсан 0
9
Малын эм хадгалалтын зохион байгуулалт 0 0
9
55 MNS 6461:2014 9.1 Малын эмийг фармакологийн
56 9.2 үйлдэл, эмийн хэлбэрээр ангилан,
цуврал бүрээр нь төрөлжүүлэн, суурь
бүхий тавиур дээр 2,5 м-ээс өндөргүй
байхаар хурааж хадгалсан

Агуулахад хадгалагдаж буй эм,
эмнэлгийн хэрэгслийн нэр, цуврал,
тоо хэмжээ, хөдөлгөөний талаар
бүртгэл хөтөлсөн

Хуудас 5

Эмийг физик, химийн шинж чанартай

нь уялдуулан тэдгээрийг

57 үйлдвэрлэгчийн заасан температур, 0 9

чийгшил, гэрэлтүүлгийг хангасан 0 9
0 9
нөхцөлд хадгалсан 0 9
9.3
0 6
58 “хүйтэн нөхцөлд“ гэж заасан бол 2 С-
ээс 8 С 0 9
0 9
59 “сэрүүн нөхцөлд“ бол 8 С-ээс 15 С 0 9
0 9
60 “тасалгааны температурт“ бол 15 С-
ээс 25 С 0 9
0 9
Овор ихтэй, хүнд барааг суурь 0 9

тавиур дээр, хайрцаг дээрх сумаар 0 9
0 9
61 9.4 тэмдэглэсэн заалтын дагуу дээш нь 0 39
0 9
харуулан хүчинтэй хугацааг

харагдахуйцаар байрлуулж

хадгалсан

62 9.5 Шингэн эмийг тавиурын доод хэсэгт
хадгалсан

Шатамхай бодисыг агааржуулалт
63 9.6 сайтай, нарны гэрэл шууд тусдаггүй,

сэрүүн газар хадгалсан

64 9.7 Гэрэлд мэдрэг эмийг харанхуй
орчинд хадгалсан

Тодорхой температурт хадгалах

шаардлагатай эмийг шошго дээр

65 9.8.1 заасан температурын дэглэмийг

баримтлан хөргөгч болон хөргөх

камерт хадгалсан

Амьтны гаралтай бэлдмэлийг хуурай,

сэрүүн, гэрлээс хамгаалсан нөхцөлд

66 9.8.2 0 оС-ээс +15 оС хүртэл температурт

/тусгайлсан заалт байхгүй бол/

хадгалсан

67 9.8.3 Тосон түрхлэгийг +4 оС-ээс +12 оС
хүртэл температурт хадгалсан

Урьдчилан хатаасан эмийн ургамлын

68 9.9.1 түүхий эдийг хуурай, агааржуулалт
сайтай байранд цаасан болон

тохирох саванд хадгалсан

Эфирийн тос агуулсан эмийн

69 9.9.2 ургамлын түүхий эдийг сайн тагласан

саванд тусад нь хадгалсан

Малын эмийн түүхий эдийг тусад нь
70 9.1 хаяглаж, хадгалсан

Малын эм, эмнэлгийн хэрэгслийг тээвэрлэх шаардлага 0

71 MNS 6461:2014 10.1 Малын эм, эмнэлгийн хэрэгслийг
тээвэрлэх шаардлага хангасан
автомашинтай

Хуудас 6

Тээвэрлэхэд онцгой нөхцөл

шаардагддаг эмийг тухайн орчинг

72 MNS 6461:2014 10.2 алдагдуулахгүй тусгай хайрцаг сав, 0 9

хөлдөөгч бүхий зориулалтын 0 6

тээврийн хэрэгсэлээр тээвэрлэдэг 0 6

73 MNS 6461:2014 10.3 Эмзэг буюу тэсэрч дэлбэрэх, хөлдөж 0 9
гэмтэх эм, эмнэлгийн хэрэгсэлийн 0 27
хайрцагны гадна талд анхааруулах 0 3
таних тэмдгийг тавьсан 0 3
0 3
Тэсэрч дэлбэрэх, галд аюултай 0 9
0 9
бодис, хүчил шүлтийн зүйл, том 0 156
0 9
шилэн баллонд савласан шингэн 0 9
0 9
74 MNS 6461:2014 10.4 зэргийг тусгай сагсанд
75 MNS 6461:2014 10.5
жийргэвчтэйгээр хийж бэхэлсэн байх

ба аюултай ачаа тул бусад эмээс

тусад нь тээвэрлэсэн

Вакцин, биобэлдмэлийг зориулалтын

хайрцагт хийж, тээвэрлэж хадгалах

нөхцөлийг тодорхойлсон таних

тэмдгийг хайрцагны гадна талд

тавьсан

Буцаагдсан бараа 0
0
76 MNS 6461:2014 11.1 Буцаагдсан бүх барааг тусгаарлаж
таних тэмдэг тавьж хадгалсан

77 MNS 6461:2014 11.2 Буцаагдсан малын эм бүрийг шалган
хүлээн авч, хаяглаж тусгаарлан
зохих журмын дагуу шийдвэр гартал
тусгаарлаж хадгалсан

Буцаагдсан бараа нь зохих журмын

78 MNS 6461:2014 11.3.2 дагуу хадгалагдаж байсныг нотлох

бичигтэй

79 MNS 6461:2014 11.3.3 Хүчинтэй хугацааны үлдсэн хугацаа
нь 1/3-ээс хэтрээгүй

Буцаагдсан эмийн чанар нь

80 MNS 646:12014 11.3.4 стандартын шаардлагад тохирч буй
нь холбогдох бичиг баримтаар

батлагдсан

Малын эм ханган нийлүүлэх байгууллагад тавих эрүүл ахуйн

шаардлага

Агуулахын хана, таазны дотор
81 гадаргуу нь цайвар өнгөтэй, гөлгөр,

чийгтэй цэвэрлэгээ хийх боломжтой

MNS 6461:2014 12.1 Агуулахын шал нь тоос гаргадаггүй,
82 механикжсан хэрэгсэл болон
халдваргүйжүүлэх бодисын нөлөөнд
тэсвэртэй материалаар хийгдсэн

83 MNS 6461:2014 12.2 Байрны дотоод заслын материал нь
эрүүл ахуйн шаардлагад нийцсэн

Хуудас 7

84 MNS 6461:2014 12.3 Агуулах нь хог хаягдал, хортон 0 9
85 MNS 6461:2014 12.4 0 9
шавьж, мэрэгч агуулаагүй цэвэр
86 MNS 6461:2014 12.5 0 9
Агуулахад шавьжгүйтгэл,
87 MNS 6461:2014 12.6 0 9
мэрэгчгүйтгэл, халдваргүйтгэлийг
88 MNS 6461:2014 12.7 0 9
89 MNS 6461:2014 12.8 улиралд нэг удаа тусгай 0 9
90 0 9
91 MNS 6461:2014 12.9 зөвшөөрөлтэй байгууллагаар 0 9
92 0 9
93 хийлгэсэн 0 9
94 MNS 6461:2014 12.10 0 9
95 MNS 6461:2014 12.11 Агуулахын хананд чийг, дулаан 0 9

96 хэмжигчийг халаах хэрэгслээс хол, 0 9
MNS 6461:2014 12.12 0 3
шалнаас1,5м-ээс 1,7 м өндөрт,
97 хаалганаас 3 м-ээс багагүй зайнд
байрлуулсан

Малын эм, эмнэлгийн хэрэгсэл

хадгалах босоо тавиуруудын

хоорондох зай 90 см-ээс багагүй,
тавиур нь эмийн цувралын дугаар,

хэрэглэх хугацааг бичсэн хөдөлгөөнт

хуудастай

Малын эм, эмнэлгийн хэрэгсэлийг 10
см-ээс багагүй өндөртэй суурь

тавиур дээр хананаас 30 см-ээс
багагүй зайтай, 2,5 м-ээс өндөргүй
байхаар хурааж хадгалсан

Агуулахын харьцангуй чийглэг нь

20%-иас 60%

Малын эм ханган нийлүүлэх

байгууллагын өрөө тасалгаа, агуулах

нь агаарын солилцоо хангалттай

явагдах нөхцөлтэй

Салхивч нь чөлөөтэй хаагдаж

нээгддэг, шороо тоос орохоос

хамгаалагдсан

Ердийн болон механик

агааржуулалтын төхөөрөмжөөр

хангагдсан

15 оС-ээс 20 оС хүртэл

температуртай
Агуулахын цонх нь нарны гэрэл

нэвтрүүлдэггүй хаалттай

Эм ханган нийлүүлэх байгууллагын
өрөө, тасалгаа нь байгалийн болон
зохиомол гэрэлтүүлгээр хангагдсан

Эм ханган нийлүүлэх байгууллагын
өрөө тасалгаанд бохирдол үүсэхээс
сэргийлж урсгал болон жижиг
засварыг тогтмол хийсэн

Чийгтэй цэвэрлэгээг өдөр бүр, их
цэвэрлэгээг сард нэг удаа тогтмол
хийсэн

Хуудас 8

98 MNS 6461:2014 12.13 Халдваргүйтгэлийн бодис болон 0 9
ариун цэврийн дэглэмийг мөрдөхөд 0 36
шаардлагатай ахуйн хэрэглээний 0 6
зүйлсийг тусгаарлаж хадгалсан 0 6

Малын эм ханган нийлүүлэх байгууллагын хог хаягдал 0 9 0
0
99 MNS 6461:2014 13.1 Малын эм ханган нийлүүлэх 0 9
100 MNS 6461:2014 13.2 байгууллагын ердийн хог хаягдлыг
101 MNS 6461:2014 13.3 хар өнгийн уут, эсвэл хар өнгийн 0 6
102 MNS 6461:2014 13.4 ялгах тэмдэг бүхий хогийн саванд
цуглуулсан 0 18
Хугацаа дууссан, бохирдсон, 0 3
хэрэглэхийг хориглосон, хагарч 0 6
гэмтсэн эм, эмнэлгийн хэрэгслийг
шар өнгийн уут, эсвэл шар өнгийн
ялгах тэмдэг бүхий хогийн саванд
цуглуулсан

Малын эм, эмнэлгийн хэрэгсэл,
вакцин, биобэлдмэлийн тусгай хог
хаягдлыг Байгаль орчны асуудал
эрхэлсэн төрийн захиргааны төв
байгууллагаас тогтоосон тусгай цэгт
устгасан /Хог хаягдлын цэгийг
барилга байгууламжаас 20 метрийн
зайд байрлуулж, 7 хоногт 1-ээс 2
удаа хог хаягдлыг зайлуулна./

Хадгалалтын явцад гэмтсэн, чанараа
алдсан, хугацаа дууссан эмийг
тусгаарлаж, хог хаягдал устгах
журмын дагуу устгадаг

Малын эм, эмнэлгийн хэрэгслийн хог

хаягдлыг газар булах, бүрхүүлдэх,

идэвхгүй болгох, өндөр температурт

шатаах, шингэн хог хаягдлыг

103 MNS 6461:2014 13.5 /тухайлбал амьд вакцин,

биобэлдмэл, тэжээлт орчин,

оношлуур г.м/ халдваргүйжүүлсний

дараа хог хаягдлыг устгах журмын

дагуу зааглаж устгасан

Ажлын байр, тоног төхөөрөмжийн аюулгүй ажиллагааны шаардлага

104 MNS 6461:2014 14.1 Малын эм ханган нийлүүлэх
105 MNS 6461:2014 14.2 байгууллагын үйл ажиллагааны зааг,
байршлыг харуулсан хаягтай
Цахилгаан, тоног төхөөрөмж нь
зургийн дагуу угсрагдсан, аюулгүй
ажиллагааны дүрмийн шаардлага
хангасан

Хуудас 9

106 MNS 6461:2014 14.3 Тэсэрч дэлбэрэх болон шатамхай 0 6
бодистой ажиллахдаа аюулгүй
ажиллагааны зааврыг баримталж 0 3
ажиллах ба тэсэрч дэлбэрэх болон 0 33
шатамхай бодисыг тусдаа агуулахад 0 9
хадгалсан
0 6
107 MNS 6461:2014 14.4 Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагааны
зааварчилгааны дагуу анхааруулах 0 3
дохио, санамжуудыг байрлуулсан 0 9
0 6
Малын эм ханган нийлүүлэх байгууллагын ажиллагсдад тавих 0 24 0
0 6 0
эрүүл ахуйн шаардлага
0 6
Малын эм ханган нийлүүлэх 0 6
0 3
108 MNS 6461:2014 15.1 байгууллага нь эрүүл ахуй халдвар 0 3

эсэргүүцэх болон аюулгүй

ажиллагааны дүрэмтэй

109 MNS 6461:2014 15.2 Малын эм ханган нийлүүлэх
байгууллагын ажиллагсад анх ажилд
орохдоо болон цаашид 12 сар
тутамд Эрүүл мэндийн асуудал
эрхэлсэн төрийн захиргааны төв
байгууллагын баталсан журмын
дагуу эрүүл мэндийн үзлэг,
шинжилгээнд хамрагдсан

Ажиллагсад нь хоёроос гурван

110 MNS 6461:2014 15.3 ээлжийн цайвар өнгийн, цэвэр
үзэмжтэй хөдөлмөр хамгааллын

ажлын хувцастай

Ажлын хувцастай ариун цэврийн

111 MNS 6461:2014 15.4 өрөөнд орох, гадагш гарахыг

хориглосон

112 MNS 6461:2014 15.5 Ажиллагсдын ажлын болон гадуур
хувцсыг хадгалах шүүгээтэй

Галын аюул болон гамшгийн үед авах арга хэмжээ

113 MNS 6461:2014 16.1 Малын эм ханган нийлүүлэх
байгууллага нь болзошгүй, гэнэтийн
114 MNS 6461:2014 16.2 аюулын үед авах арга хэмжээний
115 MNS 6461:2014 16.3 бүдүүвч зургийг гаргаж, нийтэд
116 MNS 6461:2014 16.4 харагдахаар газар байрлуулсан
117 MNS 6461:2014 16.5
Гал унтраах, нүүлгэн шилжүүлэх
техник хэрэгслээр бүрэн хангагдсан,
гэнэтийн ослын үед авах арга
хэмжэээний төлөвлөгөөтэй

Гал унтраах хэрэгслийг ажиллуулах
зааврыг бичиж тавьсан

Гал унтраагчийг цэнэглэж байнгын
бэлэн байдалд байлгасан
Галын аюулгүй байдлын техникийн
шаардлага МNS 4244 стандартыг
мөрдөж ажилласан

Хуудас 10

Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн хаяглалт, тэмдэглэгээ 0 30 0
0 3 0
118 ЭЭХТХ 18.1.1 Хаяг, шошгонд эмийн худалдааны
болон олон улсын нэр, хэлбэрийг 0 3
тусгасан 0 3
0 3
119 ЭЭХТХ 18.1.2 Хаяг, шошгонд эм, бэлдмэлийн тун, 0 3
хэмжээ, тоо ширхэгийг тусгасан 0 3
0 3
120 ЭЭХТХ 18.1.3 Хаяг, шошгонд үйлдвэрлэгчийн 0 3
121 ЭЭХТХ 18.1.4 нэрийг тусгасан 0 3
122 ЭЭХТХ 18.1.5 Хаяг, шошгонд эм, бэлдмэлийн 0 3
123 ЭЭХТХ 18.1.6 цувралын дугаарыг тусгасан 0 864
124 ЭЭХТХ 18.1.7 Хаяг, шошгонд эм, бэлдмэлийг
125 ЭЭХТХ 18.1.8 хэрэглэх аргыг тусгасан
Хаяг, шошгонд эм, бэлдмэлийг
126 ЭЭХТХ 18.2 үйлдвэрлэсэн он,сар, өдөр, хүчинтэй
хугацааг тусгасан
127 ЭЭХТХ 18.5 Хаяг, шошгонд эм олгох нөхцөлийг
тусгасан
Хаяг, шошгонд эмийг хадгалах
нөхцөлийг тусгасан

Мал, амьтны эм гэж бүртгэгдсэн
эмийн савлалт дээр “Мал, амьтанд
зориулсан“ гэсэн тэмдэглээтэй

Эмийн хэрэглэх заавар нь монгол
хэлээр бичигдсэн

НИЙТ ОНОО

Хяналтын чиглэл, БАТАЛГААЖУУЛАЛТ

тушаалын нэр албан Хяналтын чиглэл, албан тушаалын Хүлээн зөвшөөрсөн: Аж
нэр ахуйн нэгж, байгууллагын
эрх бүхий албан
тушаалтан

/ овог, нэр/ / овог, нэр/ / овог, нэр/

/ гарын үсэг, тэмдэг/ / гарын үсэг, тэмдэг/ / гарын үсэг, тамга/

Тайлбар:

Хуудас 11


Click to View FlipBook Version