The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by พัชริฏา น้ำเหนือ, 2019-11-13 02:18:49

ebook5

ebook5

งานประชุมวชาการองคการนกัวชาชพในอนาคตแหงประเทศไทย
การแขงขนัทักษะวชาชพและทกัษะพื้นฐาน

ระดบัจงัหวัดจนัทบรุประจำปการศกึษา2562

วันที่13พฤศจกายน2562
ณวทยาลัยเทคนิคจนัทบรุ

งานประชุมวชาการองคการนกัวชาชพในอนาคตแหงประเทศไทย
การแขงขนัทกัษะวชาชพและทกัษะพ้นืฐาน

ระดบัจงัหวดัจนัทบุรประจำปการศกึษา2562

คำขวญั
เรยนเพือ่รูสูปฎิบตัมิีสรรถนะ
อาชวะบรการสรางมาตรฐานชวต
เศรษฐกจิสรางสรรคยึดมัน่หลักพอเพียง
เคยีงสงัคมสมดุลสทูุกรุนท่ีย่ังยืน

คณะกรรมการบริหารองคก์ ารนกั วิชาชีพในอนาคตแหง่ ประเทศไทย
ระดบั จงั หวดั จงั หวดั จันทบุรี

นางอรทยั โยธนิ รงุ่ เรอื ง สุดสงวน
ผอู้ านวยการวิทยาลัยเทคนิคจันทบรุ ี
ประธานคณะกรรมการบรหิ ารองค์การ

นายสารวย โพธิ์ไทรย์ นายยุทธนา ออ่ นสัมกฤษ นายพิรฬุ ห์ วิริยะประกอบ

ผู้อานวยการวทิ ยาลยั สารพดั ชา่ งจนั ทบรุ ี ผู้อานวยการวทิ ยาลยั การอาชีพสอยดาว ผ้อู านวยการวิทยาลยั การอาชีพนายายอาม
รองประธานคณะกรรมการบรหิ ารองคก์ าร รองประธานคณะกรรมการบริหารองคก์ าร รองประธานคณะกรรมการบรหิ ารองคก์ าร

นายประพันธ์ แจ้งสว่าง นายวิศษิ ฎ์ สายพรหม นายธัญกาญจน์ อัครเดชเดชา

ผู้อานวยการวทิ ยาลัยเทคโนโลยจี นั ทบรุ ี ผู้อานวยการวทิ ยาลัยอาชวี ศึกษาออมสนิ อปุ ถัมภ์ ผู้อานวยการวทิ ยาลัยเทคโนโลยตี ากสนิ บรหิ ารธรุ กิจ
รองประธานคณะกรรมการบริหารองค์การ กรรมการคณะกรรมการบรหิ ารองค์การ กรรมการคณะกรรมการบรหิ ารองคก์ าร

นายสรุ ศกั ด์ิ คามนั่ ว่าทร่ี อ้ ยตรวี ชิ ัย นสิ ยั กล้า นายพิทกั ษ์ ผุยทอง

รองผอู้ านวยการวทิ ยาลยั สารพดั ชา่ งจันทบุรี รองผู้อานวยการวิทยาลยั การอาชพี สอยดาว รองผอู้ านวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีจันทบรุ ี
กรรมการคณะกรรมการบริหารองคก์ าร กรรมการคณะกรรมการบรหิ ารองค์การ กรรมการคณะกรรมการบรหิ ารองคก์ าร

นางสาววนิดาพร อุดมเวช นางสาวกนกวรรณ ปลม่ิ กมล นายอัครนันท์ ศิริตาเกษมศลิ ป์

รก. รองผอู้ านวยการวิทยาลัยการอาชพี นายายอาม รองผอู้ านวยการวทิ ยาลยั อาชีวศกึ ษาออมสนิ อปุ ถมั ภ์ รองผ้อู านวยการวทิ ยาลยั เทคนคิ จนั ทบุรี
กรรมการคณะกรรมการบรหิ ารองคก์ าร กรรมการคณะกรรมการบรหิ ารองค์การ กรรมการและเลขานกุ ารคณะกรรมการบริหารองคก์ าร

กำหนดกำรพธิ ีเปดิ
กำรจัดงำนประชุมวชิ ำกำรองคก์ ำรนกั วชิ ำชีพในอนำคตแหง่ ประเทศไทย
กำรแขง่ ขนั ทกั ษะวิชำชพี และทักษะพน้ื ฐำน ระดบั จงั หวัดจนั ทบุรี ประจำปกี ำรศกึ ษำ ๒๕๖2

กำรประกวดส่ิงประดษิ ฐข์ องคนรนุ่ ใหม่สดุ ยอดนวตั กรรมอำชวี ศึกษำ
และกำรประกวดโครงงำนวิทยำศำสตร์

ระดบั อำชีวศกึ ษำจังหวัดจนั ทบรุ ี ประจำปกี ำรศกึ ษำ ๒๕๖2
วนั พธุ ที่ 13 เดอื น พฤศจกิ ำยน พ.ศ. ๒๕๖2

ณ หอประชุมจนั ผำ อำคำรอเนกประสงค์ วทิ ยำลัยเทคนคิ จนั ทบุรี
------------------------------------------------------------------------------------------------

0๘.๐๐ - 09.00 น. - ลงทะเบียน
0๙.๐๐ น.
- คณะผูบ้ ริหาร ครู อาจารย์ คณะกรรมการดาเนนิ การฯ สมาชิกองค์การฯ ท่านผูม้ ี
10.3๐ น. เกยี รติ พร้อมกัน ณ หอ้ งประชุมจันผา อาคารอเนกประสงค์ วทิ ยาลยั เทคนคิ จนั ทบรุ ี
นายกองคก์ ารนักวชิ าชีพในอนาคตแหง่ ประเทศไทย ระดับจังหวดั จันทบุรี และคณะ

ตง้ั แถวรับประธานในพิธี
- ประธานเดนิ ทางมาถงึ ยังบริเวณพิธี

- พธิ เี ชญิ ธงองคก์ ารนกั วชิ าชพี ในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดบั จังหวัดจันทบุรี และธง
องค์การฯ ระดับสถานศึกษา เข้าสู่พิธีเปิดการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพใน
อนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน การแข่งขัน

ส่ิงประดิษฐ์ฯ และการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับจังหวัดจันทบุรี
ประจาปีการศกึ ษา ๒๕๖2 ตามลาดบั

- เรยี นเชิญประธานจดุ ธปู เทียนบูชาพระรัตนตรยั และประจาบริเวณแท่นพิธี
- นายธญั กาญจน์ อคั รเดชเดชา ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีตากสินบริหารธุรกิจ

ผแู้ ทนอาชีวศึกษาจังหวัดจันทบุรี กล่าวรายงานและเบิกตัวนายกองค์การนักวิชาชีพ

ในอนาคตแหง่ ประเทศไทย จังหวดั จนั ทบรุ ี กล่าววตั ถปุ ระสงคก์ ารจดั งาน
- ประธานกล่าวให้โอวาท และกล่าวเปิดการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพใน

อนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับจังหวัด
จันทบุรี ประจาปกี ารศึกษา ๒๕๖2 การประกวดสง่ิ ประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ “สุดยอด
นวตั กรรมอาชีวศึกษา” และการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับอาชีวศึกษา

จงั หวดั จันทบุรี ประจาปีการศึกษา ๒๕๖2
- ร่วมบันทึกภาพ

- เปิดการประชุมวิชาการสมัยสามัญ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
ระดับจงั หวัดจันทบรุ ี ประจาปีการศกึ ษา 2562

- เริม่ การแข่งขนั ทักษะวชิ าชีพ ทักษะพน้ื ฐาน ระดับจงั หวัดจนั ทบุรี ประจาปีการศึกษา

๒๕๖2

ตารางกาหนดงานประชมุ วชิ าการองคก์ ารนกั วิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
ระดับจังหวัดจนั ทบุรี ประจาปีการศึกษา 2562

ในวนั ท่ี 13 พฤศจิกายน 2562 ณ วิทยาลัยเทคนิคจนั ทบุรี

วนั /เวลา 07.00-08.00 08.00-09.00 09.00-10.00 10.00-11.00 11.00-12.00 12.00-13.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.00 16.00-17.00
13 พ.ย. 62
คณะกรรมการดาเนนิ งาน พธิ เี ปิด เลอื กต้ัง พกั ประชมุ สรุปผลการเลือกต้งั
องคก์ าร ครทู ปี่ รึกษาฯ และการประชุมวิชาการฯ คณะกรรมการ รับประทาน และแตง่ ตง้ั คณะกรรมการดาเนนิ งาน ปี 2563
หวั หน้างานกจิ กรรมฯ ดาเนนิ งาน
อาหาร
ลงทะเบียน ปี 2563

หมายเหตุ การแต่งกาย **นักศกึ ษาสทู องคก์ ารฯ
**ผู้บริหารสถานศึกษา สูทเบเซอรส์ ีเลือดหมู
**กาหนดการอาจมกี ารเปลยี่ นแปลงตามความเหมาะสม**

กำหนดกำรพธิ ปี ดิ
กำรจดั งำนประชุมวิชำกำรองคก์ ำรนกั วิชำชพี ในอนำคตแห่งประเทศไทย
กำรแข่งขนั ทกั ษะวชิ ำชีพและทกั ษะพน้ื ฐำน ระดบั จังหวัดจนั ทบรุ ี ประจำปกี ำรศกึ ษำ ๒๕๖2

กำรประกวดสง่ิ ประดิษฐข์ องคนรนุ่ ใหม่สดุ ยอดนวตั กรรมอำชวี ศกึ ษำ
และกำรประกวดโครงงำนวิทยำศำสตร์

ระดบั อำชวี ศกึ ษำจงั หวดั จนั ทบุรี ประจำปกี ำรศกึ ษำ ๒๕๖2
วันพธุ ที่ 15 เดือน พฤศจกิ ำยน พ.ศ. ๒๕๖2

ณ ห้องประชมุ เหลืองจนั ท์ วิทยำลัยเทคนิคจันทบรุ ี
------------------------------------------------------------------------------------------------

12.45 น. - คณะผู้บรหิ าร ครู อาจารย์ คณะกรรมการดาเนินการฯ สมาชกิ องคก์ ารฯ ท่านผ้มู ี
13.00 น. เกียรติ พรอ้ มกนั ณ หอ้ งประชุมเหลอื งจนั ท์ วิทยาลัยเทคนคิ จนั ทบรุ ี
นายกองค์การนกั วิชาชพี ในอนาคตแหง่ ประเทศไทย ระดบั จงั หวดั จนั ทบรุ ี และคณะ
ต้งั แถวรับประธานในพิธี

- ประธานในพิธีเดนิ ทางมาถึงบริเวณพธิ ี
- นายอัครนันท์ ศิริตาเกษมศิลป์ รองผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี กล่าว

รายงาน
- ประธานมอบรางวลั แก่ผู้ได้รับรางวลั การแข่งขนั ทกั ษะวิชาชพี และทักษะพื้นฐาน

ระดับจงั หวัดจนั ทบุรี ประจาปีการศึกษา ๒๕๖2 การประกวดสงิ่ ประดษิ ฐข์ องคนรุ่น

ใหม่ “สดุ ยอดนวตั กรรมอาชวี ศกึ ษา” และการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับ

อาชวี ศกึ ษาจังหวดั จนั ทบรุ ี ประจาปีการศึกษา ๒๕๖2

- ประธานกล่าวให้โอวาท และกล่าวปิดการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพใน
อนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพ้ืนฐาน ระดับจังหวัด
จนั ทบุรี ประจาปกี ารศกึ ษา ๒๕๖2 การประกวดสิง่ ประดษิ ฐข์ องคนรุ่นใหม่ “สุดยอด
นวตั กรรมอาชีวศึกษา” และการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับอาชีวศึกษา
จังหวัดจนั ทบุรี ประจาปีการศกึ ษา ๒๕๖2

- รว่ มบันทึกภาพ

รายชอ่ผูเขารวมประชุม

งานประชมุวชาการองคการนักวชาชพในอนาคตแหงประเทศไทย
การแขงขนัทกัษะวชาชพและทักษะพ้ืนฐาน

ระดบัจังหวดัจันทบุรประจำปการศกึษา2562

t c -a ct- (ca] I'! ct-
t Co F
: )v]) c r D e c atc- (D (-Gec2l

Co !GG=l = P iC (GGt GP

;i ao ? ?G CJ ;!

f,

P e G e.(CJ t5 F3 c
e c
@ 6 7 C -i: c, lG 6 'pGe e .C c -(a IG ICF- i 6
o ! co 6 (eG EC )c=.
ce @ P7I @ ;r @o EDt r6 CJ
@ = F (qqE [email protected] G
:c)) D 6 F
7 in IF =.
- I : -G 't
)CD G CJ F -e q @
=, p @ C q
S l;cr F
: e
-6 -i )6{ tq==e dIqE;t' (tP q= c: (a6
a q o q tjc
q : GD rqq1 DG

;l 7

-no r -c -c (ce) : .)=: c ocr cr e (Eal t, -- c r acr e

tJ aC D t: ? (C D (.Gq?l F

6l = d?cil F F (o D G
dq{
{p CJ (6 p @
?
=

s(a t rr;or 6

t= G 36 aJ-

-El : eCe F e P c<
(Ce G (eJ IG A-?eG )6e 6= Y.lqc rp
-.=i!E3!0V!I (C!o E ,G -r!P t6g
@5EEEfP F 6 D
P

C I:F2 !;, t6

, - -G dlc
6P F ttqc t6 d= q .F e= G 6 P s F t
(Gl loC
@D Ca, D .i t qe (=> qq E tpDo q0rq ?a q6e. *i
? rq
q D

x ;3 F

r tG (c
r3rir.jr c
F (E (r==
.:s-(Pce=!r @
.F3 E
q)F p
.E ,E (CJ .D
C
@F q
-r-F? $q

G

4-.4
rut P-
= D

@

r-=aPi.([email protected]!P C rG Fe
(C
'p IC t;

tE'rE ,q =: !?a 'p
APF ?a
(- qqr GtD=

7 ;,

[email protected] ) F

aC =D (€n t
F ?
o .o
)8, -a ,
,, or
@
i
I I6C

e

F @a .TS

D

C (G: IP== -P
ftI -6
cF

GG .JD(E c IC
.-Ga t(E
-D5 5
DF

(ace. , rc acr C t, c rca {cer : ,= Cr
P I
t, -P € CO d?G=q{ F t-c d7eG6{ t,
T Cd
F (E 7 F-
Il.dn =
=

: a - , )'.i!? (Go !FG rEa r5 {tc (G IS F ro c r(G a C e
@ lDq- ,= !=
= = lC c e= c c .E E s tt= P .F
ec = tao IG
IG e = (c CJ = .= !Ga c-os (@ IE (E
C)) .E TE )(=- ((Fc
D D.J E=F G qt;c, .6 D a q
: : :G a q: 6
f = aa ? (c !(:E [email protected]
q C
I .n o(l!= D qq iG
q
tC

c !P=D .= c J -oC C =o? .J
C fp r :'C C
:D 3
n F E = (G
CD l-GG?{
Uo F:2 G

fp 'p

t )) (6 @
Be =j
@ -6= !6 Dp Fe d6 D 4C a E
E,) .D G F cc
Ce -.t6c tCJ d= sta .6 1De t1- r(@E 6
t NG
S )fb c e {E5
!= [email protected]
tl
c J=
E5G .E {GE G ((=Fc -5
Ii) t) 7 ftP ?dF (F=e !-5ca? qq= F
G ,-Eac 6
?a G qa: c; ql
a c aIC'T D q: q
q oG
D (- ;r
=
;3 = J = ;l =

r C
!=
C [email protected]

(d \6 tc.
P6
I pc )Ee D

-!?F DIG ?d(6

G = CJ

- != C(6J

= \6
c
.,EpC
'C
'{G D=

>et[
IoG

:

p
.-lC6aG_
Ea '((7aJ tE

[email protected]' ;r 3

s .;,
-
-P
=
o

:

- :F
@
q IC ]TD
rCFc
!PF FG
-.Go
(D FD

G C
G
)(G

Dt

ตารางกำหนดการ
วันและสถานที่การจดักจิกรรม
งานประชมุวชาการองคการนักวชาชพในอนาคตแหงประเทศไทย
การแขงขนัทกัษะวชาชพและทักษะพนื้ฐาน

ระดบัจังหวัดจันทบุรประจำปการศกึษา2562

ตารางการแข่งขนั ทกั ษะวชิ าชีพ ทกั ษะพ

ระดบั จงั หวดั จนั ทบ

รายการกจิ กรรมการแข่งขัน จานวน เจ้าภาพสถาน
ระดับ ผู้เข้าร่วม ช่ือห้อง สถ

แข่งขนั

1. ประเภทวชิ าอุตสาหกรรม

1.1 สาขาวชิ าช่างยนต์

1.1.1 ทกั ษะงานรถจกั รยานยนต์ ปวช. ทีม 2 คน แผนกช่างยนต์ วก

1.1.2 ทกั ษะงานเครื่องยนตเ์ ลก็ ดีเซล ปวช. ทีม 2 คน แผนกช่างยนต์ วก

1.1.3 ทกั ษะงานเครื่องยนตเ์ ลก็ แก๊สโซลีน ปวช. ทีม 2 คน แผนกช่างยนต์ วก

1.1.4 ทกั ษะงานสีรถยนต์ ปวช. เด่ียว
(เฉพาะงานตวั ถงั และสีรถยนต)์

1.2 สาขาวชิ าเทคนคิ เคร่ืองกล

1.2.1 ทกั ษะงานเครื่องยนตแ์ ก๊สโซลีน ปวส. ทีม 2 คน
ควบคุมดว้ ยอิเลก็ ทรอนิกส์

1.2.2 ทกั ษะงานเครื่องยนตด์ ีเซล ปวส. ทีม 2 คน แผนกช่างยนต์ วก

1.2.3 ทกั ษะงานปรับอากาศยานยนต์ ปวส. ทีม 2 คน

1.2.4 ทกั ษะเทคนิคยานยนต์ เดี่ยว
ปวส.

(เฉพาะสาขางานเทคนิคซ่อมตวั ถงั และสีรถยนต)์

1.3 สาขาวชิ าช่างอากาศยาน

ทกั ษะช่างอากาศยาน ปวส. เด่ียว

1.4 สาขาวชิ าระบบขนส่งทางราง/สาขาวชิ าเทคนคิ ควบคมุ และซ่อมบารุงระบบขนส่งทางราง/สาขางานเทคนคิ เค

ทกั ษะระบบขนส่งทางราง ปวส. ทีม 4 คน

พืน้ ฐาน และหลกั สูตรวชิ าชีพระยะส้ัน

บุรี ปี การศึกษา 2562

นท่ี เจ้าภาพการ หมาย
แข่งขัน เหตุ
เวลาแข่งขัน ผู้ประสานงาน เบอร์โทร
ถานศึกษา

ก.สอยดาว 08.00 -17.00 น. นายสุธี นิราช 084-9261010 วก.สอยดาว
ก.สอยดาว
ก.สอยดาว

ไม่มีการจดั ส่งระดบั อศจ.

วิทยาลยั เทคนิคจนั ทบุรีเป็ นตวั แทน อศจ.

ก.สอยดาว 08.00 - 17.00 น. นายสุธี นิราช 084-9261010 วก.สอยดาว

วิทยาลยั เทคนิคจนั ทบุรีเป็ นตวั แทน อศจ.

ไม่มีการจดั ส่งระดบั อศจ.

ไม่มีการจดั ส่งระดบั อศจ.
คร่ืองกลระบบขนส่งทางราง/สาขางานบารุงรักษาระบบไฟในระบบขนส่งทางราง/สาขางานรถไฟฟ้ าความเร็วสูง

ไม่มีการจดั ส่งระดบั อศจ.

ตารางการแข่งขันทกั ษะวชิ าชีพ ทกั ษะพ

ระดับจงั หวดั จนั ทบ

รายการกจิ กรรมการแข่งขัน จานวน เจ้าภาพสถาน
ระดบั ผู้เข้าร่วม ชื่อห้อง สถ

แข่งขัน

1.5 สาขาวชิ าช่างกลโรงงาน/สาขาวชิ าช่างซ่อมบารุง/สาขาวชิ าเขยี นแบบเคร่ืองกล

1.5.1 ทกั ษะงานกลึงชิ้นงาน ปวช. เด่ียว

1.5.2 ทกั ษะงานวดั ละเอียด ปวช. ทีม 2 คน

1.5.3 ททกั กั ษษะะงเาขนียวนดัแลบะบเอเคียรด่ืองกลดว้ ยคอมพิวเตอร์ ปวช. เดี่ยว

1.6 สาขาวชิ าเทคนคิ การผลติ /สาขาวชิ าเทคนิคอตุ สาหกรรม/สาขาวชิ าเขียนแบบเครื่องกล

1.6.1 ทกั ษะมาตรวิทยามิติ ปวส. ทีม 2 คน

1.6.2 ทกั ษะออกแบบและเขียนแบบเคร่ืองกล ปวส. เด่ียว
ดว้ ยคอมพิวเตอร์

1.6.3 ทกั ษะออกแบบและผลิตดว้ ยโปรแกรม ปวส. เดี่ยว
คอมพิวเตอร์

1.7 สาขาวชิ าช่างเช่ือมโลหะ ปวช. ทีม 2 คน
1.7.1 ทกั ษะการเช่ือม SMAW & GTAW ปวช. ทีม 2 คน
1.7.2 ทกั ษะงานตรวจสอบและทดสอบวดั สุงานเช่ือม

1.8 สาขาวชิ าเทคนิคโลหะ ปวส. ทีม 2 คน
1.8.1 ทกั ษะการเช่ือม SMAW & GTAW & GMAW ปวส. ทีม 2 คน
1.8.2 ทกั ษะงานตรวจสอบและทดสอบวสั ดุงานเชื่อม

พืน้ ฐาน และหลกั สูตรวชิ าชีพระยะส้ัน

บุรี ปี การศึกษา 2562

นที่ เจ้าภาพการ หมาย
แข่งขัน เหตุ
เวลาแข่งขัน ผู้ประสานงาน เบอร์โทร
ถานศึกษา

วิทยาลยั เทคนิคจนั ทบุรีเป็ นตวั แทน อศจ.
วิทยาลยั เทคนิคจนั ทบุรีเป็ นตวั แทน อศจ.
วิทยาลยั เทคนิคจนั ทบุรีเป็ นตวั แทน อศจ.

วิทยาลยั เทคนิคจนั ทบุรีเป็ นตวั แทน อศจ.
วิทยาลยั เทคนิคจนั ทบุรีเป็ นตวั แทน อศจ.

วิทยาลยั เทคนิคจนั ทบุรีเป็ นตวั แทน อศจ.

วิทยาลยั เทคนิคจนั ทบุรีเป็ นตวั แทน อศจ.
วิทยาลยั เทคนิคจนั ทบุรีเป็ นตวั แทน อศจ.

วิทยาลยั เทคนิคจนั ทบุรีเป็ นตวั แทน อศจ.
วิทยาลยั เทคนิคจนั ทบุรีเป็ นตวั แทน อศจ.

ตารางการแข่งขนั ทกั ษะวชิ าชีพ ทกั ษะพ

ระดบั จงั หวดั จนั ทบ

รายการกจิ กรรมการแข่งขัน จานวน เจ้าภาพสถาน
ระดบั ผู้เข้าร่วม ช่ือห้อง สถ

แข่งขนั

1.9 สาขาวชิ าช่างไฟฟ้ ากาลงั

1.9.1 ทกั ษะการติดต้งั ไฟฟ้ าและควบคุมไฟฟ้ า ปวช. ทีม 2 คน

1.9.2 ทกั ษะการติดต้งั เครื่องปรับอากาศ ปวช. ทีม 2 คน

1.10 สาขาวชิ าไฟฟ้ า

ทกั ษะการออกแบบระบบไฟฟ้ าและเขียนแบบไฟฟ้ า ปวส. ทีม 2 คน ห้อง 521 แผนก วท
ดว้ ยคอมพิวเตอร์ ช่างไฟฟ้ า
วท
1.11 สาขาวชิ าไฟฟ้ า/สาขาวชิ าเมคคาทรอนกิ ส์และหุ่นยนต์ วท

ทกั ษะการเขียนโปรแกรมควบคุม ปวส. ทีม 2 คน
โปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์ PLC

1.12 สาขาวชิ าช่างอเิ ลก็ ทรอนกิ ส์/สาขาวชิ าโทรคมนาคม/สาขาวชิ าเทคโนโลยคี มนาคม

1.12.1 ทกั ษะประกอบและตรวจซ่อมเครื่อง ปวช. ทีม 2 คน แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์
ขยายเสียง เคลื่อนที่ (Mobile Amplifier)

1.12.2 ทกั ษะการออกแบบพฒั นาโปรแกรม ปวช. ทีม 2 คน แผนกช่างอิเลก็ ทรอนิกส์
ควบคุมอุปกรณ์

1.12.3 ทกั ษะการแข่งขนั ทกั ษะออกแบบ ปวส. ทีม 2 คน
วงจรอิเล็กทรอนิกส์

พนื้ ฐาน และหลกั สูตรวชิ าชีพระยะส้ัน

บุรี ปี การศึกษา 2562

นท่ี เจ้าภาพการ หมาย
แข่งขนั เหตุ
เวลาแข่งขนั ผ้ปู ระสานงาน เบอร์โทร
ถานศึกษา

ไม่ไดก้ ารจดั ส่งระดบั อศจ.
วิทยาลยั การอาชีพสอยดาว เป็ นตวั แทน อศจ.

ท.จนั ทบุรี 09.00 -12.00 น. นายสมชาย ขนั ติเจริญ 087-9998771 วท.จนั ทบุรี

วิทยาลยั เทคนิคจนั ทบุรีเป็ นตวั แทน อศจ.

ท.จนั ทบุรี 09.00 - 15.00 น. นางพชั มน สงเคราะห์ 084-8835114 วท.จนั ทบุรี
ท.จนั ทบุรี 09.00 - 15.00 น. นายไพศาล แซ่อ้ึง 063-2582881

วิทยาลยั เทคนิคจนั ทบุรีเป็ นตวั แทน อศจ.

ตารางการแข่งขันทกั ษะวชิ าชีพ ทกั ษะพ

ระดับจงั หวดั จนั ทบ

รายการกจิ กรรมการแข่งขัน จานวน เจ้าภาพสถาน
ระดบั ผ้เู ข้าร่วม ช่ือห้อง สถ

แข่งขัน

1.13 สาขาวชิ าช่างอเิ ลก็ ทรอนิกส์/สาขาวชิ าโทรคมนาคม/สาขาวชิ าเมคคาทรอนิกส์

ทกั ษะไมโครคอนโทรลเลอร์ ปวส. ทีม 2 คน

1.14 สาขาวชิ าเมคคาทรอนกิ ส์/สาขาวชิ าอเิ ลก็ ทรอนกิ ส์

1.14.1 ทกั ษะเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ ปวช. ทีม 2 คน

1.14.2 ทกั ษะเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ ปวส. ทีม 2 คน

1.15 สาขาวชิ าเทคนิคคอมพิวเตอร์/สาขาวชิ าอเิ ลก็ ทรอนิกส์

ทกั ษะการเขียนโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ ปวช. ทีม 2 คน

1.16 สาขาวชิ าเทคโนโลยคี อมพิวเตอร์

1.16.1 ทกั ษะการจดั การระบบเครือข่าย ปวส. ทีม 2 คน

1.16.2 ทกั ษะการพฒั นามลั ติมีเดียแบบหลายมิติ ปวช หรือ ปวส. ทีม 2 คน

1.17 สาขาวชิ าช่างก่อสร้าง

1.17.1 ทกั ษะงานปูน ปวช. ทีม 2 คน

1.17.2 ทกั ษะงานไม้ ปวช. ทีม 2 คน

1.17.3 ทกั ษะประมาณราคางานก่อสร้าง ปวส. ทีม 2 คน

1.18 สาขาวชิ าช่างก่อสร้าง

ทกั ษะการสารวจเพ่ือการก่อสร้าง ปวส. ทีม 3 คน

พืน้ ฐาน และหลกั สูตรวชิ าชีพระยะส้ัน

บุรี ปี การศึกษา 2562

นที่ เจ้าภาพการ หมาย
แข่งขัน เหตุ
เวลาแข่งขนั ผู้ประสานงาน เบอร์โทร
ถานศึกษา

วิทยาลยั เทคนิคจนั ทบุรีเป็ นตวั แทน อศจ.

วิทยาลยั เทคนิคจนั ทบุรีเป็ นตวั แทน อศจ.
วิทยาลยั เทคนิคจนั ทบุรีเป็ นตวั แทน อศจ.

วิทยาลยั เทคนิคจนั ทบุรีเป็ นตวั แทน อศจ.

วิทยาลยั เทคนิคจนั ทบุรีเป็ นตวั แทน อศจ.
วิทยาลยั เทคนิคจนั ทบุรีเป็ นตวั แทน อศจ.

วิทยาลยั เทคนิคจนั ทบุรีเป็ นตวั แทน อศจ.
วิทยาลยั เทคนิคจนั ทบุรีเป็ นตวั แทน อศจ.
วิทยาลยั เทคนิคจนั ทบุรีเป็ นตวั แทน อศจ.

วิทยาลยั เทคนิคจนั ทบุรีเป็ นตวั แทน อศจ.

ตารางการแข่งขนั ทกั ษะวชิ าชีพ ทกั ษะพ

ระดบั จงั หวดั จนั ทบ

รายการกจิ กรรมการแข่งขัน จานวน เจ้าภาพสถาน
ระดบั ผู้เข้าร่วม ชื่อห้อง สถ

แข่งขนั

1.19 สาขาวชิ าสถาปัตยกรรม/สาขาวชิ าเทคนคิ สถาปัตยกรรม

1.19.1 ทกั ษะการเขียนแบบก่อสร้าง ปวช. ทีม 2 คน

1.19.2 ทกั ษะการเขียนแบบก่อสร้างดว้ ยคอมพิวเตอร์ ปวส. ทีม 2 คน

1.20 สาขาวชิ าช่างโยธา/สาขาวชิ าช่างก่อสร้าง

ทกั ษะงานคอนกรีต ปวส. ทีม 3 คน

2. วชิ าเทคนคิ พืน้ ฐาน

ทกั ษะงานฝึ กฝี มือ ปวช. เดี่ยว แผนกเทคนิคพ้ืนฐาน วท

3. ประเภทวชิ าพาณชิ ยกรรม/ประเภทวชิ าบริหารธุรกจิ วท
วท
3.1 สาขาวชิ าการบัญชี

3.1.1 ทกั ษะการใช้คอมพิวเตอร์ในงานบญั ชี ปวช. ทีม 2 คน คอม 6 ตึก 2

3.1.2 ทกั ษะการใชโ้ ปรแกรมสาเร็จรูปเพ่ืองานบญั ชี ปวส. ทีม 2 คน คอม 6 ตึก 2

3.2 สาขาวชิ าการเลขนุการ/สาขาวชิ าการจดั การสานกั งาน/สาขาวชิ าการจัดการทั่วไป

3.2.1 ทกั ษะพิมพไ์ ทยดว้ ยคอมพิวเตอร์ ปวช. เด่ียว

3.2.2 ทกั ษะพิมพอ์ งั กฤษดว้ ยคอมพิวเตอร์ ปวช. เดี่ยว

3.2.3 ทกั ษะการใชเ้ ทคโนโลยคี อมพิวเตอร์ ปวส. เด่ียว
ผลิตหนงั สือราชการภายนอก

พืน้ ฐาน และหลกั สูตรวชิ าชีพระยะส้ัน

บุรี ปี การศึกษา 2562

นท่ี เจ้าภาพการ หมาย
แข่งขนั เหตุ
เวลาแข่งขัน ผู้ประสานงาน เบอร์โทร
ถานศึกษา

ไม่มีการจดั ส่งระดบั อศจ.
ไม่มีการจดั ส่งระดบั อศจ.

วิทยาลยั เทคนิคจนั ทบุรีเป็ นตวั แทน อศจ.

ท.จนั ทบุรี 08.00 - 14.00 น. นายสานนท์ พฤษกลามาศ 081-5897075 วท.จนั ทบุรี

ท.จนั ทบุรี 089-0055257 วท.จนั ทบุรี
08.00 - 17.00 น. นางสาวก่ิงทอง สตั ยาอภิธาน

ท.จนั ทบุรี

วิทยาลยั เทคนิคจนั ทบุรีเป็ นตวั แทน อศจ.
วิทยาลยั เทคนิคจนั ทบุรีเป็ นตวั แทน อศจ.

วิทยาลยั เทคนิคจนั ทบุรีเป็ นตวั แทน อศจ.

ตารางการแข่งขนั ทกั ษะวชิ าชีพ ทกั ษะพ

ระดับจงั หวดั จนั ทบ

รายการกจิ กรรมการแข่งขัน จานวน เจ้าภาพสถาน
ระดับ ผู้เข้าร่วม ช่ือห้อง สถ
3.3 สาขาวชิ าการตลาด
3.3.1 ทกั ษะการนาเสนอขายสินคา้ แข่งขัน
"The Marketing Challenge"
3.3.2 ทกั ษะกลยทุ ธก์ ารตลาดเชิงสร้างสรรค์ ปวช. ทีม 3 คน ห้อง 221 วท
"Creative Marketing plan" ปวส. ทีม 3 คน ห้อง 223 วท

3.4 สาขาวชิ าการตลาด/ทกุ สาขาวชิ า ปวส. ทีม 5 คน ห้อง 224 วท
ทกั ษะการเขียนแผนธุรกิจ
ปวช. หรือ ปวส. ทีม 2 คน
3.5 สาขาวชิ าธุรกจิ ค้าปลกี
ทกั ษะการจดั แสดงสินคา้ และบริการลูกคา้ ปวช. หรือ ทีม 2 คน คอม 5 ตึก 3 วท
ปวส.
3.6 สาขาวชิ าคอมพวิ เตอร์ธุรกจิ
ทกั ษะพฒั นาระบบพาณิชยอ์ ิเล็กทรอนิกส์ ปวส. ทีม 4 คน
(E - Commerce)

3.7 สาขาวชิ าการจัดการโลจสิ ติกส์
ทกั ษะการจดั การโลจิสติกส์และซพั พลายเชน

พนื้ ฐาน และหลกั สูตรวชิ าชีพระยะส้ัน

บุรี ปี การศึกษา 2562

นที่ เจ้าภาพการ หมาย
แข่งขนั เหตุ
เวลาแข่งขัน ผู้ประสานงาน เบอร์โทร
ถานศึกษา

ท.จนั ทบุรี นางยศวดี สือพฒั ธิมา 086-5899127 วท.จนั ทบุรี
ท.จนั ทบุรี 09.00 - 10.00 น. บาเพ็ญผล 081-7235505
083-0836535
นางวรรณา 099-0929962

นางสาวโศภชา เผือกอุ่มรดาภา
09.00 - 12.00 น.

นางสาวจารุณี เท่ียงธรรม

ท.จนั ทบุรี 09.00 - 12.00 น. นางสาวกสุ ุมา เกศศรีพงษศ์ า 084-92168481 วท.จนั ทบุรี

นายอุกฤษณ์ นิตยจ์ ินต์ 080-6427838

ไม่มีการจดั ส่งระดบั อศจ.

ท.จนั ทบุรี 09.00 - 17.00 น. นางพีรญา ดุนขนุ ทด 089-6865428 วท.จนั ทบุรี

วิทยาลยั เทคนิคจนั ทบุรีเป็ นตวั แทน อศจ.

ตารางการแข่งขันทกั ษะวชิ าชีพ ทกั ษะพ

ระดบั จงั หวดั จนั ทบ

รายการกจิ กรรมการแข่งขัน จานวน เจ้าภาพสถาน
ระดบั ผู้เข้าร่วม ชื่อห้อง สถ

แข่งขัน

4. ประเภทวชิ าคหกรรม

4.1 สาขาวชิ าอาหารและโภชนาการ

4.1.1 ทกั ษะการประกอบอาหารไทยเชิงธุรกิจ ปวช. ทีม 3 คน

4.1.2 ทกั ษะการออกแบบและประกอบอาหาร ปวส. ทีม 2 คน
ไทยสู่มาตรฐานสากล

4.2 สาขาวชิ าคหกรรมศาสตร์/สาขาวชิ าการบริหารงานคหกรรมศาสตร์

4.2.1 ทกั ษะการประดิษฐด์ อกไมส้ ดแบบไทย ปวช. ทีม 3 คน

4.2.2 ทกั ษะการประยกุ ตด์ อกไมส้ ดเชิงธุรกิจ ปวส. ทีม 3 คน
สู่มาตรฐานสากล

4.3 สาขาวชิ าแฟช่ันและสิ่งทอ/สาขาวชิ าเทคโนโลยแี ฟชั่นและสิ่งทอ/สาขาเทคโนโลยกี ารออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ

4.3.1 ทกั ษะการออกแบบและตดั เยบ็ เคร่ืองแตง่ กาย ปวช. ทีม 3 คน

4.3.2 ทกั ษะการประยกุ ตอ์ อกแบบตดั เยบ็ ปวส. ทีม 3 คน
เคร่ืองแตง่ กายสู่สากล

5. ประเภทวชิ าศิลปกรรม

5.1 สาขาวชิ าคอมพิวเตอร์กราฟิ ก

5.1.1 ทกั ษะการออกแบบบรรจุภณั ฑ์ ปวช. ทีม 2 คน

5.1.2 ทกั ษะการออกแบบมลั ติมีเดียอาร์ตเพ่ือการศึกษา ปวส. ทีม 2 คน

พนื้ ฐาน และหลกั สูตรวชิ าชีพระยะส้ัน

บุรี ปี การศึกษา 2562

นท่ี เจ้าภาพการ หมาย
แข่งขัน เหตุ
เวลาแข่งขนั ผู้ประสานงาน เบอร์โทร
ถานศึกษา

ไม่มีการจดั ส่งระดบั อศจ.
ไม่มีการจดั ส่งระดบั อศจ.

ไม่มีการจดั ส่งระดบั อศจ.
ไม่มีการจดั ส่งระดบั อศจ.

ไม่มีการจดั ส่งระดบั อศจ.
ไม่มีการจดั ส่งระดบั อศจ.

ไม่มีการจดั ส่งระดบั อศจ.
ไม่มีการจดั ส่งระดบั อศจ.

ตารางการแข่งขันทกั ษะวชิ าชีพ ทกั ษะพ

ระดับจงั หวดั จนั ทบ

รายการกจิ กรรมการแข่งขัน จานวน เจ้าภาพสถาน
ระดบั ผ้เู ข้าร่วม ชื่อห้อง สถ

แข่งขนั

5.2 สาขาวชิ าวจิ ติ รศิลป์

5.2.1 ทกั ษะจิตรกรรมไทย ปวช. เดี่ยว

5.2.2 ทกั ษะการวาดภาพ (Drawing) ปวช. เดี่ยว

5.3 สาขาวชิ าการออกแบบ

5.3.1 ทกั ษะการออกแบบเขียนแบบตกแตง่ ปวช. เดี่ยว

5.3.2 ทกั ษะการออกแบบนิเทศศิลป์ ปวช. เดี่ยว

5.4 สาขาวชิ าช่างทองหลวง/เครื่องประดับอญั มณ/ี ศิลปหัตถกรรมรูปพรรณและเคร่ืองประดบั

ทกั ษะงานเคร่ืองประดบั และอญั มณี ปวช. เดี่ยว

5.5 สาขาวชิ าช่างทองหลวง/เครื่องประดบั อญั มณ/ี ศิลปหัตถกรรมรูปพรรณและเคร่ืองประดบั /การออกแบบ/ออกแ

ทกั ษะการออกแบบเคร่ืองประดบั ปวช. เด่ียว

6. ประเภทวชิ าอุตสาหกรรมท่องเท่ยี ว ปวช. หรือ ปวส. เด่ียว ห้อง 126 แผนก วก.
6.1 สาขาวชิ าการโรงแรม ปวช. หรือ ปวส. เด่ียว วิชาการโรงแรม วก.
6.1.1 ทกั ษะการผสมเคร่ืองดื่ม ปวช. หรือ ปวส. ทีม 2 คน วก.
1) ประเภท Classic Bartender
2) ประเภท Flair Bartender
6.1.2 ทกั ษะการบริการอาหารและเคร่ืองดื่ม

พนื้ ฐาน และหลกั สูตรวชิ าชีพระยะส้ัน

บุรี ปี การศึกษา 2562

นที่ เจ้าภาพการ หมาย
แข่งขนั เหตุ
เวลาแข่งขนั ผู้ประสานงาน เบอร์โทร
ถานศึกษา

ไม่มีการจดั ส่งระดบั อศจ. ใชแ้ ขง่ ระดบั ชาติ
ไม่มีการจดั ส่งระดบั อศจ.

ไม่มีการจดั ส่งระดบั อศจ.
ไม่มีการจดั ส่งระดบั อศจ.

ไม่มีการจดั ส่งระดบั อศจ.
แบบนเิ ทศศิลป์ /คอมพิวเตอร์กราฟิ ก/เทคโนโลยศี ิลปกรรม

ไม่มีการจดั ส่งระดบั อศจ.

.นายายอาม 08.00 - 12.00 น. มาสุขะ 084-5297299 วก.นายายอาม
.นายายอาม 08.00 - 12.00 น. นางสาวเนตรนภา
.นายายอาม 13.00 - 17.00 น.

ตารางการแข่งขนั ทกั ษะวชิ าชีพ ทกั ษะพ

ระดับจงั หวดั จนั ทบ

รายการกจิ กรรมการแข่งขนั จานวน เจ้าภาพสถาน
ระดับ ผู้เข้าร่วม ช่ือห้อง สถ
6.2 สาขาวชิ าการท่องเท่ยี ว
6.2.1 ทกั ษะการนาเสนอรายการนาเท่ียว แข่งขัน
ในฐานะมคั คุเทศกท์ อ้ งถ่ิน
6.2.2 ทกั ษะการจดั ทารายการนาเท่ียว ปวช. ทีม 2 คน
ปวส. เด่ียว
7. ประเภทวชิ าเทคโนโลยสี ารสนเทศและการสื่อสาร
7.1 สาขาวชิ าเทคโนโลยสี ารสนเทศ ปวช. ทีม 2 คน
7.1.1 ทกั ษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวส. ทีม 2 คน
7.1.2 ทกั ษะเทคโนโลยเี ครือขา่ ย
ระยะส้ัน เดี่ยว
8. วชิ าชีพระยะส้ัน ระยะส้ัน เด่ียว
8.1 ทกั ษะการตดั แตง่ ทรงผมสุภาพสตรี ระยะส้นั เด่ียว
8.2 ทกั ษะการตดั แต่งทรงผมสุภาพบุรุษ ระยะส้นั ทีม 2 คน
8.3 ทกั ษะการแตง่ หนา้ และเกลา้ ผมเจา้ สาว ระยะส้ัน ทีม 4 คน
8.4 ทกั ษะการประกอบอาหารจานเดียว
8.5 ทกั ษะลีลาศ ปวช. หรือ ปวส. เดี่ยว หอประชุมจนั ผา วท
ปวช. หรือ ปวส. เด่ียว
9. การแข่งขนั ทกั ษะพนื้ ฐาน ปวช. หรือ ปวส. เด่ียว
9.1 การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย
9.2 การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง
9.3 การประกวดร้องเพลงไทยสากล (สตริง) ชาย

พนื้ ฐาน และหลกั สูตรวชิ าชีพระยะส้ัน

บุรี ปี การศึกษา 2562

นที่ เจ้าภาพการ หมาย
แข่งขัน เหตุ
เวลาแข่งขัน ผ้ปู ระสานงาน เบอร์โทร
ถานศึกษา

ไม่มีการจดั ส่งระดบั อศจ.
ไม่มีการจดั ส่งระดบั อศจ.

วิทยาลยั เทคนิคจนั ทบุรีเป็ นตวั แทน อศจ.
ไม่มีการจดั ส่งระดบั อศจ.

วิทยาลยั สารพดั ช่างจนั ทบุรีเป็ นตวั แทน อศจ.
วิทยาลยั สารพดั ช่างจนั ทบุรีเป็ นตวั แทน อศจ.
วิทยาลยั สารพดั ช่างจนั ทบุรีเป็ นตวั แทน อศจ.
วิทยาลยั สารพดั ช่างจนั ทบุรีเป็ นตวั แทน อศจ.
วิทยาลยั สารพดั ช่างจนั ทบุรีเป็ นตวั แทน อศจ.

ท.จนั ทบุรี นายสานนท์ พฤษกลามาศ 081-5897075 วท.จนั ทบุรี
09.00 - 13.00 น. นายสานนท์ พฤษกลามาศ 081-5897075
พฤษกลามาศ 081-5897075
นายสานนท์

ตารางการแข่งขันทกั ษะวชิ าชีพ ทกั ษะพ

ระดับจงั หวดั จนั ทบ

รายการกจิ กรรมการแข่งขัน จานวน เจ้าภาพสถาน
ระดับ ผู้เข้าร่วม ชื่อห้อง สถ
9.4 การประกวดร้องเพลงไทยสากล (สตริง) หญิง
9.5 การประกวดร้องเพลงสากล ชาย แข่งขัน
9.6 การประกวดร้องเพลงสากล หญิง
9.7 การประกวดวงดนตรีโฟลด์ ซอง ปวช. หรือ ปวส. เดี่ยว
9.8 การประกวดวงดนตรีสากล
9.9 การประกวดดนตรีไทย ประเภทเด่ียว ปวช. หรือ ปวส. เด่ียว หอประชุมจนั ผา วท
ปวช. หรือ ปวส. เดี่ยว
9.9.1 จะเข้
9.9.2 ซอดว้ ง ปวช. หรือ ปวส. ทีม 3-5 คน
9.9.3 ซออู้
9.9.4 ขิมสาย ปวช. หรือ ปวส. ทีม 3-10 คน
9.9.5 ขลยุ่ เพียงออ
9.9.6 ระนาดเอก ปวช. หรือ ปวส. เดี่ยว ชมรมดนตรีไทย วท
9.10 การประกวดพูดในที่สาธารณะเป็ นภาษาองั กฤษ ปวช. หรือ ปวส. เด่ียว อาคารพสั ดุ
(English Public Speaking Contest) ปวช. หรือ ปวส. เดี่ยว
9.11 การประกวดสุนทรพจนภ์ าษาจีนกลาง ปวช. หรือ ปวส. เดี่ยว
9.12 การประกวดสุนทรพจน์ภาษาไทย ปวช. หรือ ปวส. เดี่ยว
9.13 การประกวดรักการอ่านภาษาไทย ปวช. หรือ ปวส. เดี่ยว

ปวช. หรือ ปวส. เดี่ยว หอ้ งสมาร์ทคลาสรูม วท

ปวช. หรือ ปวส. เด่ียว
ปวช. หรือ ปวส. เด่ียว
ปวช. หรือ ปวส. เด่ียว ห้องสมาร์ทคลาสรูม วท

พนื้ ฐาน และหลกั สูตรวชิ าชีพระยะส้ัน

บุรี ปี การศึกษา 2562

นที่ เจ้าภาพการ หมาย
แข่งขนั เหตุ
เวลาแข่งขัน ผู้ประสานงาน เบอร์โทร
ถานศึกษา

นายสานนท์ พฤษกลามาศ 081-5897075
081-5897075
ท.จนั ทบุรี นายสานนท์ พฤษกลามาศ 081-5897075 วท.จนั ทบุรี
09.00 - 13.00 น. พฤษกลามาศ 092-5952246

นายสานนท์

นายปูรณน์ รินทร์ เพญ็ วงษ์

ไม่มีการจดั ส่งระดบั อศจ.

ท.จนั ทบุรี 13.00 - 15.00 น. นางพิศศิลป์ เลิศรัตนากลุ 089-6642342 วท.จนั ทบุรี

ท.จนั ทบุรี 09.00 - 09.45 น. นายบญั ชา สืบสิมมา 098-5024168 วท.จนั ทบุรี

วท.จบ. เป็ นตวั แทน อศจ. 081-7827433 วท.จนั ทบุรี
10.30 - 11.15 น. นางสุพฒั นา ร่วมโพธ์ิรี 086-1584454
ท.จนั ทบุรี 11.15 - 12.00 น. นางสาววิลาวรรณ อาพฒั น์

ตารางการแข่งขันทกั ษะวชิ าชีพ ทกั ษะพ

ระดับจงั หวดั จนั ทบ

รายการกจิ กรรมการแข่งขัน จานวน เจ้าภาพสถาน
ระดับ ผ้เู ข้าร่วม ช่ือห้อง สถ

แข่งขนั

9.14 การประกวดการพูดสาธิตเป็ นภาษาองั กฤษ ปวช. หรือ ปวส. เด่ียว หอ้ งสมาร์ทคลาสรูม วท
(English Demonstration Contest) วท
ปวช. ทีม 2 คน ห้อง 332 อาคาร 3 วท
9.15 การแขง่ ขนั ตอบปัญหาวิชาหนา้ ที่พลเมือง และ วท
ประวตั ิศาสตร์ชาติไทย ปวช. หรือ ปวส. ทีม 2 คน ห้องรองฝ่ ายพฒั ฯ
ปวช. หรือ ปวส. เดี่ยว
9.16 การประกวดมารยาทไทย
9.17 การประกวดเล่านิทานพ้ืนบา้ น ปวช. ทีม 3-5 คน ช้นั 2 อาคาร 9
9.18 การประกวดผลงานสะเตม็ ศึกษา (STEM Education) ปวส. ทีม 3-5 คน
9.19 การประกวดผลงานสะเตม็ ศึกษา (STEM Education)

พืน้ ฐาน และหลกั สูตรวชิ าชีพระยะส้ัน

บุรี ปี การศึกษา 2562

นท่ี เจ้าภาพการ หมาย
แข่งขนั เหตุ
เวลาแข่งขัน ผ้ปู ระสานงาน เบอร์โทร
ถานศึกษา

ท.จนั ทบุรี 09.45 - 10.30 น. นางสาวปุณจรีย์ เจริญสุข 062-1466564 วท.จนั ทบุรี

ท.จนั ทบุรี 10.00 - 12.00 น. นางพิศศิลป์ เลิศรัตนากุล 089-6642342 วท.จนั ทบุรี
081-5526213 วท.จนั ทบุรี
ท.จนั ทบุรี 10.00 - 11.00 น. นางราไพ อินทสวสั ด์ิ
087-7222717 วท.จนั ทบุรี
วท.จบ. เป็ นตวั แทน อศจ.

ท.จนั ทบุรี 09.00 - 15.00 น. นายพฒั นพงษ์ อน้ เถื่อน

วท.จบ. เป็ นตวั แทน อศจ.


Click to View FlipBook Version