The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

ARIT Magazine 2022 | issue no.1 | Jan-Feb 2022

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by yaksa.p, 2022-03-28 23:30:25

ARIT Magazine 2022 | issue no.1 | Jan-Feb 2022

ARIT Magazine 2022 | issue no.1 | Jan-Feb 2022

ARITISSUE NO.1 | JAN-FEB 2022

MAGAZINE

CONGRATULATIONS !
ผศ.ไวกูณฑ์ ทองอร่าม

ดำรงตำแหน่ง
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

WELCOME TO ARIT
ทำความรู้จักคณะผู้บริหาร

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ARIT ON THE ROAD 2022
โครงการวิทยบริการฯ สัญจร

รับรู้ปัญหา พัฒนาแก้ไข

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ่าสิบโท ดร.ภูวดล บัวบางพลู
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สำนักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

เป็นเลิศด้านบริการ
เชี่ยวชาญสารสนเทศMessage From the Director

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นศูนย์กลางในการนำ
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ให้เกิดประโยชน์แก่มหาวิทยาลัยและท้องถิ่น
มุ่งบริการเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อสนับสนุนงานด้านการเรียนการสอน
และกิจกรรมของมหาวิทยาลัย เป็นแหล่งรวมทรัพยารสารสนเทศ
เพื่อให้บริการแก่นักศึกษา นักวิชาการ และชุมชน ด้วยเทคโนโลยี
ที่ทันสมัย
สารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับนี้เป็นของปีที่
11 ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2565 ซึ่งได้รวบรวม
ข่าวเหตุการณ์ของสำนักวิทยบริการฯ ในรอบ 2 เดือนที่ผ่านมา
และข่าวประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ที่น่าสนใจอีกมากมาย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ่าสิบโท ดร. ภูวดล บัวบางพลู
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ARIT

MAGAZINE JAN-FEB 2022

สารบัญขอแสดงความยิ

ผู้ช่วยศาส

ไวกูณฑ์ ท

ได้รับพระบรมราชโองการ
อธิการบดีมหาวิทยาลั

ยินดีเป็นอย่างยิ่ง

สตราจารย์

ทองอร่าม

รโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็น
ลัยราชภัฏรำไพพรรณี

*ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป

Welcome to ARIT team

ขอแนะนำผู้บริหารสำนักวิทยบริการฯ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ่าสิบโท ดร. ภูวดล บัวบางพลู
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

Welcome to ARIT team

ขอแนะนำผู้บริหารสำนักวิทยบริการฯ

อาจารย์ ดร.ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ์

รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ดูแลรับผิดชอบกลุ่มงานศูนย์เทคโนโลยีการศึกษา

ผศ.พัชรินทร์ บัวเย็น

รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ดูแลรับผิดชอบกลุ่มงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

อาจารย์ ดร.สันดุสิทธิ์ บริวงษ์ตระกูล

รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ดูแลรับผิดชอบกลุ่มงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

RBRU LIBRARY

NEW BOOK

INTRODUCTION

แนะนำหนังสือใหม่น่าอ่าน ประจำเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2565

NEW BOOK INTRODUCTION

"การบริหารนโยบายและกลยุทธ์การศึกษา"

ชื่อผู้แต่ง : นันทรัตน์ เจริญกุล (2564)
ชื่อเรื่อง : การบริหารนโยบายและกลยุทธ์การศึกษา
สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เลขเรียกหนังสือ : 371.2 น633ก

ปัจจุบันท่ามกลางสภาพแวดล้อมทั้งในระดับโลกและระดับประเทศที่มีการเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็ว ท่ามกลางกระแสโลกาภิวัฒน์ ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา
ครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งนักวิชาการและนักศึกษา จำเป็นต้องมีความรู้
และทักษะในการวางแผนพัฒนาองค์การและหน่วยงาน

"การบริหารนโยบายและกลยุทธ์การศึกษา" เล่มนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้อ่าน
ได้มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับทฤษฎี หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับการบริหาร
นโยบายและกลยุทธ์สำหรับองค์การทางการศึกษา ครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกับกระบวนการ
กำหนดนโยบายและแผนการศึกษาเชิงกลยุทธ์ การบริหารนโยบายและแผนกลยุทธ์
การนำนโยบายและแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ รวมทั้งเครื่องมือที่ใช้ในการบริหาร
กำกับติดตามและประเมินการดำเนินการตามแผนกลยุทธ์ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ทั้งภายในและภายนอก ที่มีผลต่อการวางแผนลยุทธ์สำหรับองค์การทางการศึกษา
ตลอดจนปัจจัยที่เกี่ยวข้องซึ่งส่งดำเนินการตามนโยบายและแผนการศึกษาเชิงกลยุทธ์
ประสบความสำเร็จทั้งในเชิงประสิทธิภาพและประสิทธิผล

NEW BOOK INTRODUCTION

"ปั้นครู เปลี่ยนโลก :
ถอดนโยบายสร้างครูแห่งศตวรรษที่ 21"

ชื่อผู้แต่ง : ลินดา ดาร์ลิง-แฮมมอนด์ ...และคนอื่น ๆ (2564)
ชื่อเรื่อง : ปั้ นครู เปลี่ยนโลก : ถอดนโยบายสร้างครูแห่งศตวรรษที่ 21
สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ : บุ๊คสเคป
เลขเรียกหนังสือ : 371.1 ป

“โรงเรียนที่ดีคือโรงเรียนที่เต็มไปด้วยครูผู้เก่งกาจ คำถามคือเราจะสร้างครูเหล่านั้น
ได้อย่างไร” ได้เวลาปฏิรูประบบการศึกษา พลิกนโยบายการเรียนรู้ และ “ปั้ นครู"
ผู้ “เปลี่ยนโลก” การศึกษาแห่งอนาคต นี่คือหนังสือที่เหมาะสำหรับนักการศึกษา
ครู ผู้กำหนดนโยบาย ผู้บริหาร และใครก็ตามที่ฝันถึงขอบฟ้าแห่งการศึกษาใหม่
ซึ่งปลายทางคือความสำเร็จของเด็กทุกคน

NEW BOOK INTRODUCTION

"Asean's First Decade"

Author : Thakur Phanit
Title : Asean's first decade
Publisher : Bangkok : International Studies Center Ministry of Foreign
Affairs, 2021
Call number : 341.2473 T324

Asean’s First Decade Presents a Comprehensive Analysis of Problems and
Progress in Regional Relationships Among the Original Five Members of
Asean Between 1967-1978 as Well as Assesses the Prospects for Regional
Integration.

Cooperation in Asean’s Economic Social and Political Sectors Constitute
the Principal Dependent Variables of This Study the Independent Variables
the Reasons and Explanations of Asean’s Problems and Progress Are Identified
as Several Intra-Regional and Extra-Regional Elements.

Some Concluding Assessment Such as the Necessity for More Decision-
Making Power to Be Provided to Asean Institutions in Order to Improve
Asean Cooperation and the Likelihood of Asean to Remain a Slow but
Steady Organization Have Proven to Be Prophetic in Subsequent Decades
of Asean Development.

ARIT on the road 2022

ARIT 2022ONTHEROAD

โ ค ร ง ก า ร วิ ท ย บ ริ ก า ร ฯ สั ญ จ ร ป ร ะ จำ ปี ง บ ป ร ะ ม า ณ พ . ศ . 2 5 6 5

รู ปแบบออนไลน์ ผ่ านระบบสื่ ออิ เล็ กทรอนิ กส์ แอปพลิ เคชั น Google Meet

ARIT on the road 2022

(26-27 ม.ค. 64) สำนักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการวิทยบริการฯ
สัญจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผ่าน
ระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์(โปรแกรม Google Meet)
โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จักรพันธุ์ วงษ์พา
ผู้ช่วยอธิการบดี รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็น
ประธานในพิธีเปิด รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศและหัวหน้ากลุ่มงาน
เข้าร่วมบรรยายและประชาสัมพันธ์ โครงการ กิจกรรม
ข่าวสารต่าง ๆ ที่น่าสนใจของสำนักวิทยบริการฯ
ซึ่งได้รับความร่วมมือจากบุคลากรของคณะและ
หน่วยงานต่าง ๆ เป็นอย่างดีในการเสนอแนะ
ปัญหา พูดคุย แลกเปลี่ยนประสบการณ์ รวมไป
ถึงการเสนอความต้องการของตนเอง

ARIT on the road 2022

ARIT on the road 2022

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับทราบถึงปัญหาและข้อเสนอแนะ โดยจะนำไปใช้ในการพัฒนา
ปรับปรุง การดำเนินงานและการบริการของสำนักวิทยบริการฯให้ดียิ่งขึ้นไป และขอขอบคุณผู้เข้าร่วมโครงการทุกท่าน
มา ณ ที่นี้ด้วย

Handover Ceremony o
f the Director of ARIT

พิธีส่งมอบงานในหน้าที่ราชการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรพันธุ์ วงษ์พา ผู้ช่วยอธิการบดี ผู้ส่งมอบงาน (ซ้าย)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ่าสิบโท ดร.ภูวดล บัวบางพลู ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ ผู้รับมอบงาน (ขวา)

วันศุกร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุม 35412 ชั้น 4 อาคาร 35

Handover Ceremony o
f the Director of ARIT

(11 ก.พ. 65) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดพิธี
ส่งมอบงานในหน้าที่ราชการ ณ ห้องประชุม 35412 ชั้น 4 อาคาร 35 โดยมี
ผศ. ดร.จักรพันธุ์ วงษ์พา ผู้ช่วยอธิการบดี ผู้ส่งมอบงาน ส่งมอบงานใน
หน้าที่ราชการให้ ผศ. ดร.ภูวดล บัวบางพลู ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้รับมอบงาน ซึ่งได้รับเกียรติการเป็นสักขีพยาน
จาก รศ.พอพันธุ์ สุทธิวัฒนะ รองอธิการบดี และคณะกรรมการบริหาร
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยภายในพิธี ได้มีการแนะนำ
คณะรองผู้อำนวยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่
อาจารย์ ดร.ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชรินทร์ บัวเย็น
และอาจารย์ ดร.สันดุสิทธ์ บริวงษ์ตระกูล

Handover Ceremony o
f the Director of ARIT

Handover Ceremony o
f the Director of ARIT

โดยในช่วงเช้า คณะผู้บริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้เข้าสักการะศาลพ่อปู่
โป่งลาน พระบรมราชินยานุสาวรีย์สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี และศาลราชเลขานุการ
เพื่อเป็นสิริมงคลต่อการดำเนินงานของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ข่าวประชาสัมพันธ์หอสมุดกลาง

บริการห้อง Group Study สำหรับอาจารย์

เชิญชวนอ่าน e-Book ผ่านระบบ RBRU e-Library
เชิญชวนเข้าร่วมอบรมการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
และการสืบค้นทรัพยาการสารสนเทศหอสมุดกลาง

ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
บริการ RBRU Free WiFi

ช่องทางติดต่อ ปัญหาการใช้งานระบบต่าง ๆ

ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มงานศูนย์เทคโนโลยีการศึกษา
ขอเชิญชวนเข้าใช้งานระบบ RBRU MOOCARIT

MAGAZINE

RBaaj ar nbih aUtn iRvaemr sbiht ya i

IARTNETENATSIMOOTVUWUARDOTCERIEOKN

คลังแห่งปัญญา ร่วมพัฒนาท้องถิ่น
จริงใจให้บริการ ก้าวทันเทคโนโลยี

ARIT RBRU
[email protected]
RBRU CHANNEL
039-319111 ต่อ 10900


Click to View FlipBook Version