The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

PENGURUSAN KOMPONEN KURIKULUM 2022-digabungkan

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by anizah, 2022-06-01 03:28:26

PENGURUSAN KOMPONEN KURIKULUM 2022-digabungkan

PENGURUSAN KOMPONEN KURIKULUM 2022-digabungkan

SK PARIT MAHANG

PENGURUSAN KOMPONEN
KURIKULUM 2022/2023

SEKOLAH KEBANGSAAN PARIT MAHANG

45800 JERAM, SELANGOR DARUL EHSAN

DASAR KURIKULUM SEKOLAH 2022/2023

OBJEKTIF – Penetapan dasar ini dilakukan bertujuan :-
1. Menjadi garis panduan yang jelas kepada setiap warga sekolah.
2. Memantapkan pengurusan kurikulum peringkat sekolah.

MESYUARAT
1. Jawatankuasa Kurikulum perlu membuat perjumpaan PLC minimun 4 kali
setahun mengikut standard piawaian Kementerian Pendidikan Malaysia,
Jabatan Pendidikan Negeri, dan Pejabat Pendidikan Daerah.
2. Isi kandungan PLC mengikut garis panduan yang telah ditetapkan.
3. Dialog Prestasi – minimun 4 kali setahun dan laporan hendaklah disediakan
dan diedarkan kepada semua ahli dalam tempoh 14 hari bekerja dan difailkan ke
dalam fail panitia masing-masing.
4. Surat Panggilan Mesyuarat diedarkan kepada semua guru minimun 2 hari
sebelum mesyuarat dilaksanakan.
5. Kehadiran setiap mesyuarat adalah wajib kecuali dengan pelepasan dan
kebenaran Guru Besar sahaja.

SISTEM FAIL
1. Jenis fail diselaraskan kepada saiz yang bersesuaian.
2. Nama fail hendaklah dilabelkan secara melintang pada tetulang dan nombor
rujukan fail
3. Nombor rujukan fail hendaklah dilabel pada kulit hadapan fail di bucu sebelah
kanan .

4. Nombor rujukan fail hendaklah selaras dengan nombor dari buku daftar fail
sekolah.

5. Fail Jawatankuasa Kurikulum diurus dan disimpan oleh Penolong Kanan
Pentadbiran dan dibantu oleh Setiausaha Kurikulum .

6. Semua fail panitia diletakkan di bilik PK Pentadbiran, ketua panitia hanya
menyimpan salinan fail sebagai “desk copy”.

SUKATAN PELAJARAN, RANCANGAN TAHUNAN DAN RANCANGAN
PELAJARAN HARIAN SERTA PENGURUSAN BUKU PERSEDIAAN MENGAJAR

1. Sukatan Pelajaran Terkini yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan
Malaysia hendaklah diperoleh dan disimpan dalam fail panitia dan oleh setiap
guru.

2. Semua Rancangan Tahunan hendaklah disiapkan/lengkapkan tidak lewat 31
Mac tahun berkenaan.

3. Rancangan Pendidikan Tahunan hendaklah disahkan oleh Guru Besar.
4. Rancangan Pelajaran Harian mengandungi 5 perkara :-

❖ Tajuk/Isi Pelajaran
❖ Objektif
❖ Kriteria Kejayaan
❖ Aktiviti
❖ Impak
5. Dokumen Rancangan Pengajaran Harian dihantar setiap hari Jumaat pada
setiap minggu.
6. Semua guru mesti membawa Dokumen Rancangan Pengajaran Harian,
Dokumen Standard Kurikulum Dan Pentaksiran ( DSKP ) untuk tujuan
pengajaran dan pembelajaran.
7. Rancangan Pengajaran Harian hendaklah disediakan walaupun guru
menghadiri kursus, perancangan pengajaran akan disampaikan oleh guru yang
diarahkan untuk mengganti kelas dan mata pelajaran tersebut. Buat catatan
nota, Pdpc tidak dapat dijalankan kerana ……………………………………………
8. Semua guru wajib melaksanankan PdPc yang menerapkan elemen-elemen
PAK21, i-Think dan KBAT.

9. Penggunaan dan pembudayaan pendidikan STEM perlu diterapkan dalam
PdPc.

JADUAL WAKTU

1. Jumlah waktu setiap mata pelajaran mengikut Akta Pendidikan yang

berkuatkuasa semasa.
2. Tambahan waktu setiap mata pelajaran dibolehkan mengikut keperluan sekolah

dengan persetujuan mesyuarat kurikulum yang dilaksanakan di luar jadual waktu
rasmi.
3. Dasar pengagihan mata pelajaran – keutamaan kepada guru opsyen dan
kepakaran guru.

4. Jumlah waktu pengajaran bagi setiap guru maksima adalah 32 waktu seminggu
tidak termasuk perhimpunan dan bergantung kepada pengisian waran layak bagi

tahun semasa.
5. Minggu Persekolahan dan Minggu Akademik adalah seperti berikut:

a. Minggu Persekolahan : 42 minggu
b. Minggu Akademik : 40 minggu

Tahap 1 : 1 minggu sukan sekolah
: 1 minggu untuk pengurusan kelas

Tahap 2 : 1 minggu sukan sekolah
: 1 minggu untuk pengurusan kelas

GURU GANTI
1. Mana-mana guru yang mengambil cuti CRK / berkursus perlu memaklumkan
kepada Guru Besar, Penolong Kanan Pentadbiran atau Ketua Pembantu Tadbir
dan merekodkan dalam Buku Pergerakan Staf dan seterusnya membuat
permohonan dalam sistem online HRMIS. Pentadbir perlu mencatat pergerakan
guru pada papan notis.
2. Guru yang bertugas diluar sekolah diminta menyediakan bahan untuk
pengajaran guru ganti dan merekodkannya di dalam RPH.
3. Menggantikan pelajaran yang tertinggal pada waktu lain.

4. Penyediaan Guru Ganti disediakan oleh Penolong Kanan Pentadbir atau
Penolong Kanan HEM, Penolong Kanan Kokurikulum, Guru jadual waktu.

WAKTU PERSEKOLAHAN : 7.30 pagi - 12.50 tengah hari
: 7.30 pagi - 11.50 pagi
1. ISNIN dan KHAMIS
JUMAAT

2. Waktu boleh berubah mengikut keperluan atau situasi dan akta/perkeliling
ikhtisas yang berkuatkuasa semasa.

PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS)
Penilaian Bilik Darjah (PBD) Tahun 1 hingga Tahun 6.

1. Bagi Sistem PBS kaedah Pentaksiran PBD dijalankan sepenuhnya bagi
Tahun 1 hingga Tahun 6 dengan menggunakan Templet Pelaporan
dikhususkan bagi setiap mata pelajaran.

2. Tahap Penguasaan murid adalah mengikut skala berikut:
TP Tafsiran
1 - Tahu
2 - Tahu dan Faham
3 - Tahu, Faham dan Boleh Buat
4 - Tahun, Faham dan Boleh Buat Dengan Beradab
5 - Tahu, Faham dan Boleh Buat Dengan Adab Terpuji
6 - Tahu, Faham dan Boleh Buat Dengan Beradab Mithali

3. Penilaian PBD boleh dijalankan dalam bentuk 4 elemen berikut:
a. Pentaksiran Secara Lisan
b. Pentaksiran Secara Bertulis
c. Pentaksiran Secara Pemerhatian
d. Pembelajaran berasaskan Projek (PBL)

Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS)
1. Semua Ketua Panitia perlu memastikan perlaksanakan PBD mengikut
tempoh yang ditetapkan.

2. Slip keputusan PBD perlu dibawa oleh murid yang hendak berpindah ke
sekolah baharu.

3. Pelaporan Pentaksiran Tahap Penguasaan berkaitan PBD hendaklah
direkod dan disimpan agar boleh dikemukakan secara serta merta kepada
pencerap dalaman, JPN, PPD dan Jemaah Nazir bagi tujuan pemantauan.

Post Mortem PBD
1. Post mortem secara bertulis hendaklah disediakan oleh Ketua Panitia dan
Penyelaras Aliran setiap kali perekodan PBD dibuat iaitu pada pertengahan
tahun dan pada akhir tahun.
2. Kekuatan dan kelemahan setiap murid perlu dikenal pasti secara individu.
3. Setiap guru perlu membuat headcount murid cemerlang dan murid kritikal
untuk tindakan yang sewajarnya dalam setiap mata pelajaran.
4. Maklumat terperinci murid perlu diserahkan kepada PK Pentadbiran, HEM
dan Guru Bimbingan Sekolah.

PEMANTAUAN
1. Pengajaran dan Pembelajaran
1.1 Pengajaran dan pembelajaran guru/murid di bilik darjah akan
dicerap sebanyak 2 kali setahun secara rasmi.
1.2 Guru-guru akan dicerap oleh Guru Besar dan Penolong Kanan.
1.3 Jadual Induk pencerapan akan dikeluarkan setiap tahun.
1.4 Guru boleh menentukan tarikh dan masa yang sesuai untuk tujuan
pencerapan.

Pengurusan Panitia
1. Pengurusan Panitia diletakkan sepenuhnya di bawah pengawasan Ketua
Panitia Mata pelajaran berkenaan.
2. Penolong Kanan Pentadbiran akan menyelia semua panitia sebanyak 2 kali
setahun.
3. Fail Pengurusan Panitia akan disemak dari masa ke semasa dan perlu
dihantar ke bilik PK Pentadbiran.

4. Semua panitia perlu membuat Pelan Taktikal dan Pelan Operasi.
5. Setiap panitia perlu menyediakan PINTAS dan OPPM.
6. Setiap panitia perlu menentukan sasaran tahunan berdasarkan TOV.
7. Ketua Panitia bertanggungjawab menyediakan Anggaran Belanjawan

Tahunan bagi tahun berikutnya.
8. Ketua Panitia perlu memastikan panitia di bawah mereka

membelanjakan peruntukan PCG secara berkesan dan mematuhi
peraturan kewangan.
9. Ketua Panitia perlu merekodkan pinjaman dan pemulangan bahan bantu
mengajar dalam Buku Pergerakan BBM.

Jawatankuasa Pemantauan
1. Guru Besar
2. Penolong Kanan Pentadbiran
3. Penolong Kanan HEM.
4. Penolong Kanan Ko-Kurikulum

Penyeliaan Buku Latihan Murid
1. Tugasan murid akan dicerap oleh pihak pengurusan 2 kali setahun bagi
memastikan penyemakan dilakukan secara konstruktif menggunakan Borang
SPSK PK 06-01, Borang SPSK PK 06-02 dan Borang SPSK PK 06-04
2. Semua guru akan menyerahkan satu set buku dari setiap kelas yang diajar untuk
semakan jawatankuasa.

Penetapan Dasar dan Kuantiti Latihan Murid
1. Minima 3 komponen berfokus penulisan seminggu bagi mata pelajaran bahasa.
2. Minima 20 latihan pelbagai format seminggu bagi aspek tatabahasa bagi mata
pelajaran bahasa.
3. Minima 10 latihan kosa kata bagi mata pelajaran bahasa seminggu

4. Minima 4 latihan berbentuk kajiselidik / inferens / rumusan bagi mata pelajaran
Sains dalam seminggu.

5. Minima 1 projek Sains berkumpulan dan 1 projek Sains individu yang bersesuian
dengan tajuk / unit semasa yang sedang diajar dalam 1 semester.

6. Minima 20 soalan objektif seminggu bagi mata pelajaran Sains
7. Minima 20 soalan objektif seminggu bagi mata pelajaran Matematik.
8. Minima 20 soalan penyelesaian masalah seminggu bagi mata pelajaran mata

pelajaran Matematik.
9. Minima 20 soalan seminggu bagi Pendidikan Islam merangkumi komponen:

❖ Asuhan Tilawah (Huruf Hijaiyyah tunggal pelbagai baris dan tanda )
❖ Ulum As-Syariah (Akidah, Ibadah dan Sirah)
❖ Adab dan Akhlak Islamiah
❖ Jawi
10. Minima 5 soalan pemahaman format subjektif dan 10 soalan pelbagai format
bagi mata pelajaran Reka Bentuk dan Teknologi, Sejarah dan Teknologi
Maklumat dalam seminggu.
11. Minima 1 penghasilan projek dan 3 kerja amali untuk mata pelajaran Reka
Bentuk dan Teknologi Maklumat dalam setahun.
12. Minima 1 kajian kes bagi setiap kumpulan bagi mata pelajaran Sejarah.
13. Minima 1 hasilan terbaik individu bagi setiap komponen dalam Pendidikan
Kesenian dan Seni Visual sepanjang 1 bulan dipamerkan.
14. Minima 10 latihan teori pelbagai format soalan bagi mata pelajaran Pendidikan
Muzik dan Dunia Muzik dalam sebulan.
15. Setiap Panitia digalakkan menghasilkan sekurang-kurangnya satu projek dalam
setahun.
16. Lembaran kerja murid sama ada helaian yang dibuat sendiri atau menggunakan
buku kerja melalui tatacara yang dibenarkan sebagai bukti bagi setiap unit
kemahiran yang menunjukkan pencapaian Tahap Penguasaan oleh murid bagi
setiap mata pelajaran dalam sistem KSSR.
17. Guru Besar dan Penolong Kanan Pentadbiran akan memastikan tindakan
susulan dibuat oleh guru mata pelajaran dan ketua panitia.

ANGGARAN PERBELANJAAN TAHUNAN PANITIA
1. Dasar perbelanjaan dan perolehan akan ditentukan semasa Mesyuarat
Kewangan Sekolah.
2. Setiap Panitia dikehendaki menyediakan anggaran perbelanjaan tahunan dan
mengisi Lampiran PK 14/1 bagi mengemukakan cadangan pembelian buku dan
peralatan bantu mengajar kepada Penolong Kanan Pentadbiran pada bulan
Januari tahun persekolahan semasa.
3. Dasar perolehan, penggunaan, penyelenggaraan dan verifikasi tahunan mesti
mengikut Arahan Perbendaharaan yang sedang berkuat kuasa iaitu SPK
Bil.8/2012 – Arahan Perbendaharaan PCG.
4. Bajet hendaklah berdasarkan peruntukan wang kerajaan dan wang suwa yang
diturunkan.
5. Kertas Kerja bagi setiap program hendaklah disediakan dan dihantar sebelum
Mac kepada Penolong Kanan Pentadbiran untuk disemak dan disahkan oleh
Guru Besar.
6. Borang Nota Minta hendaklah diisi dan mohon kelulusan dan tandatangan Guru
Besar sebelum pembelian barang PdP.

BUKU TEKS, PUSAT SUMBER SEKOLAH DAN BAHAN BACAAN
1. Buku Teks yang dibekalkan haruslah dimaksimumkan penggunaannya.
2. Keselamatan dan keadaan Buku Teks hendaklah diselia 2 kali setahun.
3. PSS hanya dibenarkan penggunaanya pada waktu PdPc bagi mata pelajaran
Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris bagi Program Nilam.
3.1 Bagi mata pelajaran selain dari bahasa dibenarkan masuk ke PSS
dengan tujuan pengajaran berfokus dan rujukan sekiranya telah
dirancang di dalam Buku Persediaan Mengajar dan Bilik PSS telah
ditempah terlebih dahulu.
3.2 Kebenaran khas diberi waktu ketiadaan guru,guru ganti dibenarkan
membawa murid ke PSS untuk mencari maklumat atau menonton

video berkaitan pembelajaran tetapi hendaklah secara terancang
dan terkawal.
3.3 Program NILAM Pusat Sumber akan diselia sepenuhnya oleh guru-
guru bahasa.
3.4 Penyemakan buku NILAM murid dilakukan 2 kali setahun oleh Guru
Bahasa.
3.5 Jadual Penyemakan akan dilakukan oleh Guru Media atau
Penyelaras PSS .
3.6 Buku-buku rujukan percuma ( Naskah Guru ) hendaklah dijadikan
aset panitia untuk kegunaan semua ahli panitia.

SEKOLAH KEBANGSA
45800 JERAM, SELAN

CARTA ORGANISASI KOMPONEN K

PE

PN NORA
GU

NAIB PENGERUSI 1 TIMBALA

PN ZARINA BINTI TAJUDDIN EN. SARI
PK HEM PK PE

KOMPONEN 1 KOMPONEN 2

PENYELARAS PRA SEKOLAH KETUA-KETUA PANITIA

GURU AKADEMIK KSSR MOHD NASWADI BIN YUSOF
ANITA BINTI SALAMON
GURU PENDIDIKAN ISLAM RAZITA BINTI RAZIMUN
GURU PEMULIHAN/ PEMULIHAN HAFIDAH BINTI RAMLAN
RUZIAWATI BINTI WAHID
KHAS AZIAN BINTI YAACOB

MOHD NAZRUL BIN NAJIT
MOHD KHAIRUMMUZAMMIL BIN

RAHIMI
NOR HAFFIZAH BINTI ABDULLAH

SYAHRUL AZAM BIN JAAFAR
MUSALLAMAH BINTI MOHAMMED

SETIAUSAHA PEPERIKSAAN
DALAMAN

ZAIRAL AZMI BIN ZAINAL ABIDIN

PENYELARAS ICT/BESTARI
PAKWANCHIK BIN KASSIM

PENYELARAS PSS
NORSIAH BINTI DASIKON

AAN PARIT MAHANG
NGOR DARUL EHSAN

KURIKULUM SEKOLAH 2022 - 2023

ENGERUSI

ALIZA BT NAWAM
URU BESAR

AN PENGERUSI NAIB PENGERUSI 2

IF BIN MAT DIN EN. ZILHAYAT AIMI BIN MOKHTAR
ENTADBIRAN PK KOKURIKULUM

KOMPONEN 3 KOMPONEN 4
PENGURUSAN KURIKULUM
AJK PANITIA BAHASA MELAYU
SETIAUSAHA AJK PANITIA BAHASA INGGERIS
( NORHAYATI BINTI SANIP )
AJK PANITIA MATEMATIK
PENYELARAS TS25 AJK PANITIA SAINS
PENYELARAS JADUAL WAKTU
AJK PANITIA PENDIDIKAN ISLAM
PENYELARAS STEM AJK PANITIA BAHASA ARAB
PENYELARAS PAK21 AJK PANITIA SEJARAH
PENYELARAS KAJIAN TINDAKAN AJK PANITIA PJPK
PENYELARAS MMI AJK PANITIA SENI VISUAL
PENYELARAS KBAT AJK PANITIA RBT

PENYELARAS PLC AJK PANITIA PENDIDIKAN MUZIK
PRA SEKOLAH
PEMULIHAN AJK UNIT PENTAKSIRAN BERASASKAN
SEKOLAH

AJK PUSAT SUMBER SEKOLAH

JAWATANKUASA KOMPONEN 1

JAWATANKUASA PRA SEKOLAH

PENGERUSI : PN. NORALIZA BT NAWAM (GURU BESAR)
TIMB PENGERUSI : EN.SARIF B MAT DIN (GPK PENTADBIRAN)
N/PENGERUSI 1 : PN. ZARINA BT TAJUDDIN (GPK HEM)
N/PENGERUSI 2 : EN. ZILHAYAT AIMI BIN MOKHTAR (GPK KO-KURIKULUM)
SETIAUSAHA : PN. NOOR AZWIN BT MAHMUD
AJK : PN. HJH MASLINAH BT MISDI
: PEMBANTU PRA SEKOLAH

JAWATANKUASA GURU AKADEMIK KSSR

PENGERUSI : PN. NORALIZA BT NAWAM (GURU BESAR)
TIMB PENGERUSI
N/PENGERUSI 1 : EN.SARIF B MAT DIN (GPK PENTADBIRAN)
N/PENGERUSI 2
SETIAUSAHA : PN. ZARINA BT TAJUDDIN (GPK HEM)

: EN. ZILHAYAT AIMI BIN MOKHTAR (GPK KO-KURIKULUM)

: PN NOR HAYATI BINTI SANIP (MATEMATIK)

PN RAZITA BT RAZIMUN (MATEMATIK)

EN ZAIRAL AZMI B ZAINAL ABIDIN (MATEMATIK)

EN MOHD NAZRUL B MOHD NAJIT (MATEMATIK)

EN MOHAMAD KHAIRUMMUZAMMIL B RAHIMI

(MATEMATIK)

EN MOHD NASWADI B YUSOF (BAHASA MELAYU)

PN SORIANI BT SARONI (BAHASA MELAYU)

PN SAADIAH BT HJ JUDI (BAHASA MELAYU)

PN NORAZIZAH BT ROHINI (BAHASA MELAYU)

PN MUSALLAMAH BT MOHAMED ZAHID (BAHASA MELAYU)

PN ROZANA BT EFFANDI (BAHASA MELAYU)

PN ANITA BT SALAMON (BAHASA INGGERIS)

CIK NORHAYATI BT JAMALUDDIN (BAHASA INGGERIS)

PN SAKINAH BT AWANG (BAHASA INGGERIS)

EN PAKWANCIK B KASSIM (BAHASA INGGERIS)

PN NURUL IZZAH BT RUSHADI (BAHASA INGGERIS)

CIK. NUR SYAHRUL SYAZWANI ADLIANA

BT MD DESA (BAHASA INGGERIS)

PN HAFIDAH BT RAMLAN (SAINS)

PN NOR HAFFIZAH BT ABDULLAH (SAINS)

. EN SYAHRUL AZAM B JAAFAR (RBT)

JAWATANKUASA GURU PENDIDIKAN ISLAM

PENGERUSI : PN. NORALIZA BT NAWAM (GURU BESAR)
TIMB PENGERUSI : EN.SARIF B MAT DIN (GPK PENTADBIRAN)
N/PENGERUSI 1 : PN. ZARINA BT TAJUDDIN (GPK HEM)
N/PENGERUSI 2 : EN. ZILHAYAT AIMI BIN MOKHTAR (GPK KO-KURIKULUM)
SETIAUSAHA : PN RUZIAWATI BT WAHID (KETUA PANITIA)

PN NURHUSNA BT SAID
PN ROSAINI BT MOHAMED AKHIAR
PN FADLINA BT ISMAIL
PN SITI FATIMAH BT BASIR
PN SITI MARIAM BT HAMDAN
PN NURULHUDA BT UMAR
EN RAUYAN B MONANGEN
EN ABDUL HALIM B SHARIF

JAWATANKUASA GURU PEMULIHAN KHAS

PENGERUSI : PN. NORALIZA BT NAWAM (GURU BESAR)
TIMB PENGERUSI
N/PENGERUSI 1 : EN.SARIF B MAT DIN (GPK PENTADBIRAN)
N/PENGERUSI 2
SETIAUSAHA : PN. ZARINA BT TAJUDDIN (GPK HEM)
AJK
: EN. ZILHAYAT AIMI BIN MOKHTAR (GPK KO-KURIKULUM)

: PN. ZAMZARINA BT AB MALEK

: PN. SORIANI BT SARONI

: PN. NORAZIZAH BT ROHINI

: PN. MUSALLAMAH BT MOHAMMED ZAHID

: PN. RAZITA BT RAZIMUN

: EN. MOHD NAZRUL B MOHD NAJIT

JAWATANKUASA KOMPONEN 2

KETUA-KETUA PANITIA

PENGERUSI : PN. NORALIZA BT NAWAM (GURU BESAR)
TIMB PENGERUSI : EN. SARIF B MAT DIN (GPK PENTADBIRAN)
N/PENGERUSI 1 : PN. ZARINA BT TAJUDDIN (GPK HEM)
N/PENGERUSI 2 : EN. ZILHAYAT AIMI BIN MOKHTAR (GPK KO-KURIKULUM)
SETIAUSAHA : PN. NOR HAYATI BT SANIP

AJK : EN. MOHD NASWADI B YUSOF - KP B. MELAYU

: PN. ANITA BT SALAMON - KP B. INGGERIS

: PN. RAZITA BT RAZIMUN - KP MATEMATIK

: PN. HAFIDAH BT RAMLAN - KP SAINS

: PN. RUZIAWATI BT WAHID - KP P. ISLAM

: PN. AZIAN BT YAACOB - KP B. ARAB

: EN.MOHD NAZRUL BIN MOHD NAJIT - KP SEJARAH

: PN. NOR HAFFIZAH BT ABDULLAH - KP PSV

: EN. SYAHRUL AZAM B JAAFAR - KP RBT

: PN. MUSALLAMAH BT MOHD ZAHID - KP MUZIK

: EN. MOHAMAD KHARUMMUZAMMIL - KP PJPK

JAWATANKUASA PEPERIKSAAN DALAMAN

PENGERUSI : PN. NORALIZA BT NAWAM (GURU BESAR)
TIMB PENGERUSI : EN. SARIF B MAT DIN (GPK PENTADBIRAN)
N/PENGERUSI 1 : . PN ZARINA BT TAJUDDIN (GPK HEM)
N/PENGERUSI 11 : EN. ZILHAYAT AIMI BIN MOKHTAR (GPK KO-KURIKULUM)
SETIAUSAHA : EN. ZAIRAL AZMI BIN ZAINAL ABIDIN
AJK : PN. SITI FATIMAH BT BASIR - PENY PBD
: EN. MOHD. KHAIRUMMUZAMMIL - PAJSK/SEGAK
: PN. NUR HAFIZAH BT MAT TASIR - PSIKOMETRIK
: PN. SORIANI BT SARONI - PENY THN 1
: PN. NURULHUDA BT UMAR - PENY THN 2
: PN. NORAZIZAH BT ROHINI - PENY THN 3
: PN. SAKINAH BT AWANG - PENY THN 4
: PN. HAFIDAH BT RAMLAN - PENY THN 5
: EN. MOHD NASWADI B. YUSOF - PENY THN 6

JAWATANKUASA ICT / BESTARI

PENGERUSI : PN. NORALIZA BT NAWAM (GURU BESAR)
TIMB PENGERUSI
N/PENGERUSI 1 : EN. SARIF B MAT DIN (GPK PENTADBIRAN)
N/PENGERUSI 11
PENYELARAS : . PN ZARINA BT TAJUDDIN (GPK HEM)
AJK
: EN. ZILHAYAT AIMI BIN MOKHTAR (GPK KO-KURIKULUM)

: EN. PAKWANCIK B KASSIM

: PN. ANIZAH BT MOHAMED ALI

: EN. MOHAMAD KHAIRUMMUZAMMIL BIN RAHIMI

: PN. ROSAINI BT MOHAMED AKHIAR

JAWATANKUASA INDUK PUSAT SUMBER SEKOLAH

PENGERUSI : PN .NORALIZA BT NAWAM (GURU BESAR)

TIMB PENGERUSI : EN.SARIF B MAT DIN (GPK PENTADBIRAN)

N/PENGERUSI 1 : PN. ZARINA BT TAJUDDIN (GPK HEM)

N/PENGERUSI 2 : EN. ZILHAYAT AIMI BIN MOKHTAR (GPK KO-

KURIKULUM)

SETIAUSAHA / : PN. NORSIAH BT DASIKON

PENYELARAS

PEN. SETIAUSAHA : CIK. NUR SYAHRUL SYAZWANI ADLIANA BT MD DESA

AJK

1. PENGURUSAN : KETUA-KETUA PANITIA

AKADEMIK : PN.NOR HAYATI BT SANIP - SU KURIKULUM

2. PENGURUSAN : PN. NURUL IZZAH BT RUSHADI - GURU PUSTAKAWAN

SUMBER : EN. ZAIRAL AZMI B ZAINAL ABIDIN - SU PBS

: EN. PAKWANCIK B KASSIM - ICT/TEK. PENDIDIKAN

: PN. FADLINA BT ISMAIL - SU LADAP

3. KAUNSELING : PN. NUR HAFIZAH BT MAT TASIR

4. MUSOLLA : PN. RUZIAWATI BT WAHID

JAWATANKUASA KOMPONEN 3
JAWATANKUASA PENGURUSAN KURIKULUM 2022 - 2023

PENGERUSI : PN. NORALIZA BT NAWAM (GURU BESAR)
TIMB PENGERUSI : EN. SARIF B MAT DIN (GPK PENTADBIRAN)
N/PENGERUSI 1 : PN. ZARINA BT TAJUDDIN (GPK HEM)
N/PENGERUSI 2 : EN. ZILHAYAT AIMI BIN MOKHTAR (GPK KO-KURIKULUM)
SETIAUSAHA : PN. NOR HAYATI BT SANIP - PENY. TS25

AJK : EN. MOHD NAZRUL B MOHD NAJIT - PENY. JADUAL WAKTU

: PN. HAFIDAH BT RAMLAN - PENY PEND. STEM

: PN. ROSAINI BT MOHAMED AKHIAR - PENY PAK 21

: EN. SYAHRUL AZAM B JAAFAR - PENY MMI

: PN NORAZIZAH BT ROHINI - PENY KAJIAN

TINDAKAN

: PN NURULHUDA BINTI UMAR - PENY PLC

: CIK NORHAYATI BINTI JAMALUDDIN - PENY KBAT

: PN. ZAMZARINA BT AB MALEK - GURU PEMULIHAN

: PN. NORSIAH BT DASIKON - GURU MEDIA

: PN. NORAZWIN BT MAHMUD - KETUA GURU PRA

SEKOLAH

:

:

JAWATANKUASA KOMPONEN 4

PANITIA BAHASA MELAYU

PENGERUSI : EN MOHD NASWADI B YUSOF
SETIAUSAHA : PN SORIANI BT SARONI
AJK : SEMUA GURU BAHASA MELAYU

PANITIA BAHASA INGGERIS

PENGERUSI : PN ANITA BT SALAMON
SETIAUSAHA : CIK NORHAYATI BT JAMALUDDIN
AJK : SEMUA GURU BAHASA INGGERIS

PENGERUSI : PANITIA MATEMATIK
SETIAUSAHA :
AJK : PN RAZITA BT RAZIMUN
EN ZAIRAL AZMI B ZAINAL ABIDIN
SEMUA GURU MATEMATIK

PENGERUSI : PANITIA SAINS
SETIAUSAHA : PN HAFIDAH BT RAMLAN
AJK : PN ROZANA BT EFFANDI
SEMUA GURU SAINS

PANITIA PENDIDIKAN ISLAM

PENGERUSI : PN RUZIAWATI BT WAHID
PN NUR HUSNA BT SAID
SETIAUSAHA : PN. ROSAINI BINTI MOHAMED AKHIAR
PN FADLINA BINTI ISMAIL
PEN. PENG. DAKWAH: PN. AZIAN BINTI YAACOB
PN. SITI MARIAM BINTI HAMDAN
PEN. PEKDIS : PN. NURHUSNA BINTI SAID

PEN. MUSSOLA : EN ABDUL HALIM BIN SHARIF

PEN. BILIK J-QAF :

PEN. BULAN DAKWAH:

KETUA J-QAF :

PEN. KO-AKADEMIK : NURUL HUDA BINTI UMAR
PEN. BADAN EHSAN : PN. SAADIAH BINTI HJ JUDI

PENGERUSI : PANITIA BAHASA ARAB
SETIAUSAHA :
AJK : PN AZIAN BT YAACOB
PN SITI MARIAM BT HAMDAN
SEMUA GURU BAHASA ARAB

PENGERUSI : PANITIA SEJARAH
SETIAUSAHA :
AJK : EN MOHD NAZRUL B MOHD NAJIT
PN SAADIAH BT HJ JUDI
SEMUA GURU SEJARAH

PANITIA PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN (PJPK)

PENGERUSI : EN MOHAMAD KHAIRUMMUZAMMIL
B RAHIMI
SETIAUSAHA : PN SAKINAH BT AWANG
AJK : SEMUA GURU PJPK

PANITIA REKABENTUK DAN TEKNOLOGI (RBT)

PENGERUSI : EN SYAHRUL AZAM B JAAFAR
SETIAUSAHA : EN PAKWANCIK B KASSIM
AJK : SEMUA GURU RBT

PANITIA PENDIDIKAN SENI DAN VISUAL (PSV)

PENGERUSI : PN NOR HAFFIZAH BT ABDULLAH
SETIAUSAHA : PN NURUL IZZAH BT RUSHADI
AJK : SEMUA GURU PSV

PENYELARAS : PANITIA PENDIDIKAN MUZIK
PN MUSALLAMAH BT MOHAMMED ZAHID

JAWATANKUASA PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS)

PENGERUSI : PN. NORALIZA BT NAWAM (GURU BESAR)
TIMB PENGERUSI : EN. SARIF B MAT DIN (GPK PENTADBIRAN)
N/PENGERUSI 1 : . PN ZARINA BT TAJUDDIN (GPK HEM)
N/PENGERUSI 11 : EN. ZILHAYAT AIMI BIN MOKHTAR (GPK KO-KURIKULUM)
SETIAUSAHA : EN. ZAIRAL AZMI BIN ZAINAL ABIDIN
AJK : PN. SITI FATIMAH BT BASIR - PENY PBD
: EN. MOHD. KHAIRUMMUZAMMIL - PAJSK/SEGAK
: PN. NUR HAFIZAH BT MAT TASIR - PSIKOMETRIK
: PN. SORIANI BT SARONI - PENY THN 1
: PN. NURULHUDA BT UMAR - PENY THN 2
: PN. NORAZIZAH BT ROHINI - PENY THN 3
: PN. SAKINAH BT AWANG - PENY THN 4
: PN. HAFIDAH BT RAMLAN - PENY THN 5
: EN. MOHD NASWADI B. YUSOF - PENY THN 6

JAWATANKUASA PELAKSANA PUSAT SUMBER SEKOLAH

PENYELARAS : PN NORSIAH BT DASIKON

GURU : PN. SAKINAH BT AWANG
PERPUSTAKAAN : CIK. NUR SYAHRUL SYAZWANI ADLIANA BT MD DESA
: PN. NURUL IZZAH BT RUSHADI
: PN RAZITA BT RAZIMUN

UNIT NILAM : PN. ZAMZARINA BT AB MALEK - TAHAP 1

: PN. NOR HAYATI BT SANIP - TAHAP 2

: SEMUA GURU BAHASA MELAYU DAN BAHASA INGGERIS

BESTARI NET/ICT : EN. PAKWANCIK B KASSIM
EN. MOHD NAZRUL B MOHD NAJIT
PENYELARAS ERPH :
PN. HAFIDAH BT RAMLAN
- PN NOR HAFFIZAH BT ABDULLAH

STEM TAHAP 1 :

STEM TAHAP 2 :

DOKUMENTASI/ : PN. AZIAN BT YAACOB
LAPORAN : PN. NURULHUDA BT UMAR

KECERIAAN : PN. RUZIAWATI BT WAHID
: PN. ANITA BT SALAMON

BILIK TAYANG : EN. ABDUL HALIM BIN SHARIF
: EN. SYAHRUL AZAM B JAAFAR

PUSAT AKSESS : PN. ANIZAH BT MOHAMED ALI

: EN. MOHAMAD KHAIRUMMUZAMMIL BIN RAHIMI
: PN. ROSAINI BT MOHAMED AKHIAR

FACEBOOK/IG : EN. MOHD NASWADI BIN YUSOF
: CIK NORHAYATI BT JAMALUDDIN
: PN. NOOR AZWIN BT MAHMUD

BILIK BBM : TN HJ RAUYAN B MONANGEN
: PN. SAADIAH BT HJ JUDI
: PN. MASLINAH BT MISDI
: PN ROZANA BT EFFANDI

FOTOGRAFI : PN. NURHUSNA BT SAID
: PN. NORAZIZAH BT ROHINI

LADAP : PN. FADLINA BT ISMAIL
: PN. MUSALLAMAH BT MOHAMMED ZAHID

PAMERAN/CERAMAH : PN. SORIANI BT SARONI
: PN. SITI MARIAM BT HAMDAN
: PN NOR HAYATI BT SANIP

KSSR/PBS : EN. ZAIRAL AZMI BIN ZAINAL ABIDIN
: PN. SITI FATIMAH BT BASIR

BIMBINGAN : PN. NUR HAFIZAH BT MAT TASIR
KAUNSELING

SENARAI NAMA GURU KELAS DAN GURU PENDAMPING

KELAS GURU KELAS GURU PENDAMPING
ABDUL HALIM BIN SHARIF
1 INTAN SORIANI BT SARONI NORSIAH BT DASIKON

1 NILAM NUR SYAHRULSYAZWANI RAZITA BT RAZIMUN
ADLIANA BT MD DESA NURUL IZZAH BT RUSHADI
ZAMZARINA BT AB MALEK
1 ZAMRUD ROSAINI BT MOHAMED AKHIAR
PAKWANCIK B KASSIM
2 INTAN NURULHUDA BT UMAR SITI FATIMAH BT BASIR

2 NILAM MUSALLAMAH BT MOHAMED RUZIAWATI BT WAHID
ZAHID ROZANA BT EFFANDI
SAADIAH BT HJ JUDI
3 INTAN NORAZIZAH BT ROHINI NURHUSNA BT SAID
3 NILAM MOHD NAZRUL B NAJIT
4 INTAN MOHAMAD KHAIRUMMUZAMIL B ANITA BT SALAMON
RAHIMI AZIAN BT YAACOB
HJ RAUYAN B MONANGEN
SAKINAH BT AWANG

4 NILAM NOR HAFFIZAH BT ABDULLAH

5 INTAN HAFIDAH BT RAMLAN

5 NILAM SYAHRUL AZAM B JAAFAR

5 ZAMRUD FADLINA BT ISMAIL

6 INTAN NOR HAYATI BT SANIP

6 NILAM ZAIRAL AZMI B ZAINAL ABIDIN

6 ZAMRUD MOHD NASWADI B YUSOF

SENARAI GURU PENYELARAS

BIL ALIRAN NAMA GURU
1 TAHUN SATU PUAN SORIANI BT SARONI
2 TAHUN DUA PUAN NURULHUDA BT UMAR
3 TAHUN TIGA PUAN NORAZIZAH BT ROHINI
4 TAHUN EMPAT PUAN SAKINAH BT AWANG
5 TAHUN LIMA PUAN HAFIDAH BT RAMLAN
6 TAHUN ENAM ENCIK MOHD NASWADI B YUSOF

RANCANGAN TAHUNAN UNIT KURIKULUM 2022/2023

BIL AKTIVITI TEMPOH/ MASA TINDAKAN
1 Mesyuarat Kurikulum :
1.1 Kali Pertama 22 Mac GPK Kurikulum,
1.2 Kali Kedua 21 Jun Setiausaha Kurikulum dan
1.3 Kali Ketiga 19 Oktober Semua Ketua Panitia
1.4 Kali Keempat 7 Disember
2 Mesyuarat panitia mata pelajaran
1.1 Kali Pertama Mac Ketua Panitia,
1.2 Kali Kedua Jun Setiausaha dan
1.3 Kali Ketiga Ogos AJK Panitia
1.4 Kali Keempat Disember
3 Pentaksiran :
1.1 Penggal pertama Jun Guru Mata Pelajaran
1.2 Penggal kedua Disember Semua Guru

4 Minggu Panitia : Mac Ketua Panitia,
4.1 Bahasa Inggeris April Setiausaha Panitia dan
4.2 Stem (Sains dan Matematik)

4.3 Bahasa Melayu Mei Semua AJK Panitia
4.4 Pendidikan Islam & Bahasa Arab Julai Guru Perpustakaan Dan
4.5 Sejarah Ogos Media

5 Program Sentuhan Sifu (Motivasi April Semua Guru Tahap 2 dan
Kecemerlangan Akademik): Julai Guru Mata Pelajaran
5.1 Peringkat Pertama Teras
(Murid Tahap 1) Semua Guru Tahun 1 - 6
5.2 Peringkat Kedua Guru Media,
(Murid Tahap 2) Guru Bahasa Melayu dan
Bahasa Inggeris
6 Program KSSR Sepanjang Tahun Semua Guru Tahun 6
Semua Guru Tahun 6
7 Program Nilam Dan Ketua Panitia

7.1 Minggu Pusat Sumber Sekolah Julai Semua Guru Tahun 6
Semua guru
7.2 Pelancaran Program NILAM Mac Semua Guru dan Murid

7.3 Pemilihan Tokoh Nilam Ogos Semua guru
matapelajaran
8 Program Kecemerlangan
Setiausaha Panitia
8.1 Jalinan Kasih Februari Mata Pelajaran

8.2 Kelas Intensif (Tahun 6)

Setiap Sabtu dan

Cuti Penggal

Persekolahan

8.3 Program Tiusyen (AnjuranPIBG) (Mac dan Julai)
8.4 Klinik Penawar (Semua aliran) Mac – Ogos
8.5 Program Inovasi Dan Kreativiti Feb – Nov

(RBT) Mac, Julai dan

8.6 Program 3 P (BM) September

8.7 Walking Dictionary (BI)

8.8 Awesome TV (BI)

8.10BAS dihatiku (MT) Sepanjang Tahun

8.11 Fun Math (MT)

8.12Permata Hatiku (Pra Sekolah) Mac – Oktober
8.13Oh My English (Pra Sekolah)

8.14Program Pencentus Saintis (Sains)

8.15 Buletin STEM (sains) Jun dan Julai

8.16 Oh My Family (Pemulihan) Februari

8.17 7 Nasihat (Pemulihan) Janurai

8.9 Program, Solat Hajat dan Bacaan Jan - Oktober

Yasin

9 Bahan Bantu Mengajar:

9.1 Setiap Panitia Mata Pelajaran Sepanjang Tahun

10 Program Kerohanian Mac
April – Mei
10.1Sambutan Israk Dan Mikraj
10.2 Program Ihya’ Ramadhan Mei

10.3 Program Khatam Al-Quran Ogos

10.4 Sambutan Maal Hijrah

10.5 Sambutan Mauliduurasul Oktober Semua Setiausaha
10.6 Halaqah Tafaquh fiddin ( HATAF ) Sepanjang tahun Mata Pelajaran
10.7 Kem Bestari Solat Mac & September
10.8 Kem Cemerlang Jawi Mac & September Semua Setiausaha
10.9Bulan Dakwah Julai Mata Pelajaran
10.10 Program ADNI-Pertandingan Mac
Semua Guru
Adab dan Nilai. Sepanjang tahun
10.11 Bacaaan Yasin Kubro Ogos
10.12 Solat Hajat Dan Bacaan Yasin
Sepanjang Tahun
Perdana
11 Bank Soalan Sepanjang Tahun

11.1 Menganalisis Soalan Mac
Mei
11 Laluan Ilmu Sepanjang Tahun
12.1 Panitia Mata Pelajaran November
12.2 Penyelaras Tahun 6

13 LADAP / Perkembangan staf
13.1 Pdpc Abad 21
13.2 Kajian Tindakan
13.3 PLC Panitia

14 Penyediaan Laporan Akhir Tahun,
Perancangan Aktiviti 2022 dan
Jadual 4 PSO


Click to View FlipBook Version
Previous Book
GINGER-THE-GIRAFFE
Next Book
นางสาวประทุมวรรณ เพียศรี